Group Blog
 
 
สิงหาคม 2557
 
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31 
 
25 สิงหาคม 2557
 
All Blogs
 

4.การอธิษฐานครอบดวงแก้วให้แก่บ้านเพื่อป้องกันรังสีทั้งบ้านในกรณีเกิดภาวะสงครามที่มีการใช้กัมมันตรังส

 4.การอธิษฐานครอบดวงแก้วให้แก่บ้านเพื่อป้องกันรังสีทั้งบ้านในกรณีเกิดภาวะสงครามที่มีการใช้กัมมันตรังสี

การอธิษฐานครอบดวงแก้วให้แก่บ้านเพื่อป้องกันรังสีทั้งบ้านในกรณีเกิดภาวะสงครามที่มีการใช้กัมมันตรังสี เวลา20.30ตั้งจิตน้อมถึงหลวงปู่ดู่
”ขออาราธนาเชิญบารมีแห่งพระพุทธเจ้าทุกพระองค์ บารมีรวมพระปัจเจกพุทธเจ้าทุกพระองค์ บารมีรวมพระโพธิสัตว์ทุกพระองค์พระธรรมบาร มีรวมพระอริยะสงฆ์ตั้งแต่อดีตปัจ จุบันและอนาคตโดยมีบารมีรวมของหลวงปู่ดู่พรหมปัญโญเป็นที่สุด ขอหลวงปู่ได้โปรดรวมบารมีทั้งหมดทั้งมวลแผ่มายังน้ำบริสุทธิ์นี้ ให้มีพุทธานุภาพธรรมานุภาพสังฆานุภาพและมหิทธานุภาพ ในการป้องขจัดทำลายรังสีและพลังงานอันไม่ดีทั้งปวงที่เข้ามาในอาณาบริเวณเขตน้ำมนต์แห่งนี้ ให้เกิดเป็นปราการแก้วคุ้มครองเจ็ดชั้นทั้ง6ทิศคือเบื้องหน้าเบื้องหลังเบื้องซ้าย เบื้องขวาเบื้องบนและเบื้องล่าง ให้กระ แสเย็นแห่งน้ำมนต์นี้ จงเปล่งออกไปเป็นรัสมีเรืองรองคุ้มครองป้องกันและครอบปกคลุมบ้านทั้งหลังของข้าพเจ้านี้ให้ผู้ที่อาศัยอยู่ภายในบ้านนี้จงร่มเย็นปลอดภัยจากอันตรายทั้งหลายทั้งปวงด้วยเถิด จากนั้นจึงกล่าวคำอัญเชิญพระเข้าตัว   
วิธีการปฏิบัติตามแนวทางหลวง ปู่ดู่ วิชาภูติพระพุทธเจ้า(วิชาเปิดโลก)สวดมนต์ช่วงเวลา20.30น.เสร็จให้กำหนดภาพหลวงปู่ดู่จับภาพแบบสบายเหมือนเราคิดถึงหน้าแม่เราคิดถึงเมื่อไหร่เห็นหน้าแม่เมื่อนั้น คิดถึงหน้าหลวงปู่ดู่แทน พลังงานของหลวงปู่ดู่ก็จะมาทันที อธิษฐานกับหลวงปู่ดู่ว่า“ลูกขอเรียนรู้เรื่องพลังงานเรื่องภพภูมิ ขอหลวงปู่ดู่แสดงให้ลูกดูด้วยเถิด จากนั้นให้เรา กำหนดจิตไปที่หน้าบ้านเราทรงภาพหลวงปู่ไปด้วยละ วางอารมณ์จิตแบสบายๆรอดูความเปลี่ยนแปลงที่หลวงปู่ทำให้เราดูท่านจะทำให้ภาพหน้าบ้านเราซ้อนภาพภพภูมิที่อยู่แถวนั้นเป็นรูปร่างให้เห็นเลย ความชัดเจนก็ขึ้นอยู่กับแต่ละคน เคล็ดลับให้เราหมั่นมองดูภาพหลวงปู่บ่อยๆมองแบบสบายๆไม่ต้องเพ่งจะดีเอง
แนวทางการเจริญสมาธิเพื่อมุ่งสู่มรรคผลนิพพาน เบื้องต้นกำพระ ทำใจให้สบายๆ สวดจักรพรรดิไปเรื่อยๆ เป็นการน้อมพุทธะคุณธรรมะคุณสังฆะคุณ
เข้าสู่จิต ขอบารมีหลวงปู่เป็นที่สุดให้ท่านช่วยคุมการปฏิบัติของเรา "ให้ทุก
คนอธิษฐานตั้งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไว้เหนือหัวโดยมีหลวงปู่ทวด
และหลวงปู่ดู่อยู่ด้านซ้ายขวาของพระพุทธเจ้า ลป.ดู่สอนจบของทำบุญ อธิษ
ฐานขอให้พ้นทุกข์หรือขอให้พบแต่ความดีตลอดไปจนพ้นทุกข์ ลป.ดู่สอนรับ
พร ข้าพเจ้าขอรับพรที่ได้นี้ ขอให้ติดตัวข้าพเจ้าตลอดไปในชาตินี้และชาติหน้า การอธิษฐานฝากดวงไว้กับหลวงปู่ให้นึกถึงหลวงปู่ดู่ แล้วอธิษฐานบอก
ท่านว่า พุทธังชีวิตตังเมปูเชมิ ธัมมังชีวิตตังเมปูเชมิ สังฆังชีวิตตังเมปูเชมิ
ขอยกให้หลวงปู่เป็นพ่อแม่ครูอาจารย์ของข้าพเจ้า ขอให้หลวงปู่ช่วยดูแลทั้ง
ทางโลกและทางธรรมและขอฝากดวงฝากชีวิตนี้ไว้กับหลวงปู่ นับตั้งแต่บัดนี้
ไปจน กว่าข้าพเจ้าจะเข้าสู่พระนิพพาน" คาถาภูตพระพุทธเจ้าของหลวงปู่ดู่
พุทธะสังวิหะระตังปุญญังวะทามิ=ด้วยอานุภาพแห่งการนอบน้อมในพระ
พุทธเจ้า พระสัจจธรรม และพระอริยสงฆ์ ขอให้จิตของข้าพเจ้าจงเป็นวิหาร
ที่สถิตซึ่งพระพุทธบารมีพระธรรมบารมี และพระสังฆบารมี อันไม่มีประมาณ
คำปฏิญาณตนก่อนทำสมาธิ(ลป.ดู่ หลักปฏิบัติธรรมสำนักวัดสะแก)
ข้าพเจ้าขอปฏิญาณตนช่วยเหลือกิจการที่จะพึงเกิดในหมู่คณะทุกกรณีและ
ขอมอบตัวเป็นลูกหลวงพ่อปู่ทวด เหยียบน้ำทะเลจืด ขอให้หลวงพ่อปู่ทวด
เป็นผู้นำ เป็นผู้อุปการะในการปฏิบัติธรรมทั้งปวง นับแต่บัดนี้เป้นต้นไป
นิพพานะ ปัจจะโยโหตุ  คำภาวนา หลักในการนั่งสมาธิ เท้าขวาทับเท้าซ้าย
มือขวากำพระไว้ วางมือขวาไว้บนมือซ้าย  กำหนดจิตไว้ที่หน้าผาก
แล้วภาวนา ไตรสรณาคม ดังนี้
พุทธัง สะระณัง คัจฉามิ ธัมมัง สะระณัง คัจฉามิ  สังฆัง สะระณัง คัจฉามิ  
ภาวนาเรื่อยไปจนกว่าจะเลิก  ก่อนทำควรอธิษฐานให้หลวงปู่ทวดคุ้มครอ
งตัวเราเสมอ  เมื่อเลิกภาวนาแล้ว ตรวจน้ำแผ่ส่วนกุศลให้ ครู อาจารย์ บิดา
มารดา และสรรพสัตว์ทั้งหลาย
บทแผ่เมตตาอุทิศสวนกุศล พุทธังอะนันตัง ธัมมังจักวาลัง สังฆังนิพพานะ
ปัจจะโยโหตุ(ผลบุญของข้าพเจ้าที่ได้ทำมาแล้วในอดีต  ปัจจุบันและอนาคต
ขอปวงสรรพสัตว์ทั้งหลายที่เวียนว่ายตายเกิดในสังสารวัฎ จงมีส่วนได้รับ
แห่งบุญของข้าพเจ้าทั้งสิ้นนี้เทอญ)
บทมหาจักรพรรดิ(คำแปล)นะโมพุทธายะ ข้าพเจ้าขอนอบน้อมบูชา ต่อพระ
พุทธเจ้า ๕พระองค์ คือนะ พระกกุสันธ โม พระโกนาคม พุท พระกัสสป ธา
พระสมณโคดม ยะ พระศรีอริยเมตไตรย พระพุทธไตรรัตนญาณพระพุทธ
เจ้าซึ่งมีพระญาณแก้วทั้งสามอันหมายถึงปุพเพนิวาสานุสติญาณ,จุตูปปาต
ญาณ,อาสวักขยญาณ มณีนพรัตน์ มีสมบัติคือแก้ว๙ประการ มีเพชร,ทับทิม,
มรกต,บุษราคัม,โกมินทร์,นิล,มุกดาหาร,เพทาย,ไพฑูลย์เป็นต้น ซึ่งหมายถึง
พระนวโลกุตรธรรม สีสะหัสสะสุธรรมามีมือถึงพันมือหมายถึงการที่พระพุทธ
องค์ทรงแจกแจงหลักธรรมคือพระไตรปิฎกถึง๘๔,๐๐๐พระธรรมขันธ์ พุทโธ
ทรงเป็นผู้รู้ ผู้ตื่นผู้เบิกบานธัมโมพระธรรมของพระพุทธเจ้าสังโฆพระสาวก
ผู้ปฏิบัติตาม ยะธาพุทโมนะขอพระพุทธเจ้าปางมหาจักรพรรดิซึ่งมีชัยแก่
พญาชมพูผู้มีฤทธิ์มากพร้อมทั้งพระธรรมและพระสงฆ์จงบังเกิดขึ้นณ.บัดนี้
ด้วยเทอญ พุทธบูชาข้าพเจ้าขอบูชาพระพุทธเจ้า ธัมมะบูชาข้าพเจ้าขอบูชา
พระธรรม  สังฆะบูชาข้าพเจ้าขอบูชาพระสงฆ์ อัคคีทานังวะรังคันธังด้วยสิ่ง
เหล่านี้ ได้แก่ ธูปเทียน ไฟหรือแสงสว่างและของหอมทั้งมวลมีดอกไม้และน้ำ
อบเป็นต้น สีวลี จะมหาเถรังขอนมัสการพระสีวลีเถระเจ้าผู้เป็นเลิศทางลาภ
สักการะ อะหังวันทามิทูระโตขอนมัสการสถานศักดิ์สิทธิ์ทั่วไป มีสังเวชนีย
สถาน เป็นต้น อะหังวันทามิธาตุโย ขอนมัสการพระบรมสารีริกธาตุและพระ
ธาตุทั้งหลาย ทั่วทั้งแสนโกฏิจักรวาล อะหังวันทามิ สัพพะโส ขอนมัสการ
สิ่งศักดิ์ สิทธิ์ทั้งหลาย พุทธะธัมมะสังฆะ ซึ่งเป็นพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์  ปูเชมิ ด้วยเทอญ  สัพเพพุทธา ด้วยอำนาจแห่งพระพุทธเจ้า
ทั้งหลาย สัพเพธัมมา ด้วยอำนาจแห่งพระธรรมทั้งหลาย สัพเพสังฆา ด้วย
อำนาจแห่งพระสงฆ์ทั้งหลาย พะลัพปัตตาปัจเจกานัญจะยังพะลังด้วยอำนาจ
แห่งพระปัจเจกพุทธเจ้าทั้งหลาย อะระหันตานัญ จะเตเชนะรักขัง พันธามิ
สัพพะโส ด้วยอำนาจแห่งพระอรหันต์เจ้ารักษา(พระพุทธเจ้า พระปัจเจกพุทธ
เจ้า พระสงฆ์)ทั้งหมดทั้งมวล ขอให้เป็นไปตามคำอธิษฐาน  พุทธังอธิษฐามิ
ข้าพเจ้าขออธิษฐานด้วยอำนาจแห่งพระพุทธเจ้า  ธัมมังอธิษฐามิ ข้าพเจ้าขอ
อธิษฐานด้วยอำนาจแห่งพระธรรม  สังฆังอธิษฐามิ ข้าพเจ้าขออธิษฐานด้วย
อำนาจแห่งพระสงฆ์       1.นึกถึงพระ/ลป.ทวดดู่ 2.ภาวนาบทจักรพรรดิ์
 3.ตั้งจิตถึงหลวงปู่ แล้วนึกว่า จะอฐิษฐานให้ใคร 4.ภาวนาบทสัพเพ
5.ส่งจิต (บุญ)ให้เขาผู้นั้น 6.น้อมจิต(บุญ)เข้ามาหาตนเอง

 

 

 
 

Create Date : 25 สิงหาคม 2557
0 comments
Last Update : 9 พฤศจิกายน 2557 16:00:45 น.
Counter : 1321 Pageviews.

ชื่อ :
Comment :
  *ใช้ code html ตกแต่งข้อความได้เฉพาะสมาชิก
 
รหัสส่งข้อความ
กรุณายืนยันรหัสส่งข้อความ


doraeme
Location :


[ดู Profile ทั้งหมด]

ให้ทิปเจ้าของ Blog [?]
ฝากข้อความหลังไมค์
Rss Feed
Smember
ผู้ติดตามบล็อก : 11 คน [?]
New Comments
Friends' blogs
[Add doraeme's blog to your web]
Links
 

 Pantip.com | PantipMarket.com | Pantown.com | © 2004 BlogGang.com allrights reserved.