สังคมที่อบอุ่น....เกิดขึ้นได้จากการแบ่งปัน
<<
ธันวาคม 2554
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
 
24 ธันวาคม 2554
 
 
อภิธรรมโชติกะวิทยาลัย เปิดรับนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๕

อภิธรรมโชติกะวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

สอนพระอภิธรรม เรียนฟรี จนจบ

วิทยาลัยแห่งนี้สังกัดมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย มีครูทั้งพระ

และฆราวาส 36 คน แบ่งชั้นเรียนตามหลักสูตรคือ ตรีโทเอก

รวมเวลาเรียน 7 ปี จบแล้วได้ประกาศนียบัตรอภิธรรมบัณฑิต (ป.อบ.)

เทียบเท่าปริญญาตรี

เปิดรับสมัครนักศึกษาเรียนฟรีตลอดหลักสูตร

ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๕

เปิดรับสมัครพระภิกษุ สามเณร แม่ชี และประชาชนทั่วไป ผู้มีความสนใจ

พระอภิธรรมปิฎก โดยไม่จำกัดอายุ เพศ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๕

เปิดรับนักศึกษาใหม่ วันเสาร์ที่ 28 มกราคม 2555 ตอนบ่าย

เอกสารการสมัคร

-สำเนาทะเบียนบ้าน

-สำเนาบัตรประชาชน หน้า-หลัง

-รูปถ่าย 1 นิ้ว 2 ใบ ไม่สวมแว่นตาดำ รูปปัจจุบัน

-ใบประกาศนียบัตร (กรณีที่สอบผ่านในชั้นต้นมาแล้ว)

-ค่าสมัคร 50 บาท

เรียน วันจันทร์-ศุกร์

บ่ายเวลา ๑๓.๐๐-๑๖.๓๐ น. ค่ำเวลา ๑๗.๐๐-๑๙.๓๐ น.

วันเสาร์-อาทิตย์

บ่ายเวลา ๑๓.๐๐-๑๖.๐๐ น. ค่ำเวลา ๑๗.๐๐-๒๐.๐๐ น.

//aphidham.mcu.ac.th

ติดต่อ/สอบถาม อภิธรรมโชติกะวิทยาลัย วัดมหาธาตุฯ ท่าพระจันทร์

โทร. 0-2224-3843 (1118) โทรสาร.0-2623-6101

เวปไชต์ : aphidham.mcu.ac.th หรือ mcu.ac.th เข้าสำนัก/สถาบัน..อภิธรรมฯ

สำหรับหลักสูตรการศึกษาอภิธรรมนั้นแบ่งดังนี้

**ชั้นที่ 1 จูฬอาภิธรรมิกะตรี (ใช้เวลาศึกษา 6 เดือน)

///ปริจเฉทที่ 1 จิตตสังคหะ ศึกษาความหมาย ธรรมชาติ การจำแนกจิต

โดยย่อและโดยพิสดาร

///ปริจเฉทที่ 2 เจตสิกสังคหะ ศึกษาความหมาย ธรรมชาติ ลักษณะและ

ความสัมพันธ์ระหว่างจิตและเจตสิก

///ปริจเฉทที่ 6 รูปสังคหะ นิพพาน ศึกษาความหมาย โครงสร้างประกอบ

เนื้อหาของรูปและนิพพาน

**ชั้นที่ 2 จูฬอาภิธรรมิกะโท (ใช้เวลาศึกษา 6 เดือน)

///ปริจเฉทที่ 3 ปกิณณกสังคหะ ศึกษาความหมายและความสัมพันธ์ระหว่าง

จิตและเจตสิก โดยประเภทแห่งเวทนา เหตุ กิจ ทวาร อารมณ์ และวัตถุ

///ปริจเฉทที่ 7 สมุจจยสังคหะ ศึกษาความหมาย ความสำคัญ โครงสร้าง

และเนื้อหาตามหลักสมุจจยสังคหะหมวดอกุศล มิสสกะ โพธิปักขิยะ

และสัพพสังคหะ

**ชั้นที่ 3 จูฬอาภิธรรมิกะเอก (ใช้เวลาศึกษา 6 เดือน) ธัมมสังคณีสรูปัตถ

นิสสยะ (มาติกาโชติกะ) ศึกษาความหมาย โครงสร้างและเนื้อหาสาระ

ของคัมภีร์ธัมมสังคณีประเภทของมาติกา ติกมาติกา ทุกมาติกา อธิธัมม

ทุกมาติกา สุตตันติกทุกมาติกา

**เมื่อเรียนจบสอบชั้นที่ 3 หรือจูฬอาภิธรรมิกะเอก จึงได้ประกาศนียบัตร 1 ใบ

**ชั้นที่ 4 มัชฌิมอาภิธรรมมิกะตรี (ใช้เวลาศึกษา 12 เดือน)

///ปริจเฉทที่ 4 วิถีสังคหะ

ศึกษาความหมายของวิถีจิต โครงสร้าง และกฎเกณฑ์ของวิถีจิต ปัญจทวารวิถี

มโนทวารวิถี กามชวนมโนทวารวิถี อัปปนาชวนมโนทวารวิถี การจำแนกวิถีจิต
โดยภูมิและบุคคล

///ปริจเฉทที่ 5 วิมุตตสังคหะ ศึกษาความหมาย โครงสร้าง และเนื้อหาของ

วิมุตตสังคหะ ภูมิจตุกกะ ปฏิสนธิจตุกกะ กัมมจตุกกะ มรณุปปัตติจตุกะ

**ชั้นที่ 5 มัชฌิมอาภิธรรมมิกะโท (ใช้เวลาศึกษา 12 เดือน)

///ปริจเฉทที่ 8 ปัจจัยสังคหะ ศึกษาความหมายของปัจจยสังคหะตามปฏิจจ

สมุปบาทนัยความเป็นไปของเหตุและผลที่เกี่ยวเนื่องกันตามปัฏฐานนัย

///ปริจเฉทที่ 9 กัมมัฏฐานสังคหะ ศึกษาความหมาย ประเภท ความสำคัญ

และประโยชน์ของสมถกัมมัฏฐานและวิปัสสนากัมมัฏฐาน โดยอาศัยอรรถกถา

และฎีกาประกอบ

**ชั้นที่ 6 มัชฌิมอาภิธรรมมิกะเอก (ใช้เวลาศึกษา 12 เดือน)

ธาตุกถาสรูปัตถนิสสยะ (ปัญหาพยากรณโชติกะ) ศึกษาความหมาย

โครงสร้าง เนื้อหาและประเภทของธาตุกถาในนยมาติกา อัพภันตรมาติกา

นยมุขมาติกา ลักขณมาติกา พาหิรมาติกา

**จบชั้นที่ 6 หรือมัชฌิมอาภิธรรมมิกะเอก จะได้ประกาศนียบัตร 1 ใบ

**ชั้นที่ 7 มหาอาภิธรรมมิกะตรี (ใช้เวลาศึกษา 12 เดือน)

ยมกสรูปัตถนิสสยะ (มูลยมก) ศึกษาความหมาย โครงสร้าง เนื้อหาสาระ

และประเภทของมูลยมกการจำแนกมูลยมก ทั้ง 4 ประเภท โดยนัย 4

การจำแนกมูลยมก 4 และนัย 4 โดยยมก 3 ยมกสรูปัตถนิสสยะ (ขันธยมก)

ศึกษาความหมาย โครงสร้าง เนื้อหาสาระ และประเภทของขันธยมก ปัณณัต

ติวาระ ปวัตติวาระ และปริญญาวาระ

**ชั้นที่ 8 มหาอาภิธรรมมิกะโท (ใช้เวลาศึกษา 12 เดือน)

ยมกสรูปัตถนิสสยะ (อายตนยมก ธาตุยมก สัจจยมก) ศึกษาความหมาย

โครงสร้าง เนื้อหาสาระของอายตนยมก ธาตุยมก สัจจยมก ประเภทของ

อายตนยมก ธาตุยมก สัจจยมก ปัณณัตติวาระ ปวัตติวาระ ปริญญาวาระ

**ชั้นที่ 9 มหาอาภิธรรมมิกะเอก (ใช้เวลาศึกษา 12 เดือน)

มหาปัฏฐาน (ปัจจัยโชติกะ) ศึกษาความหมาย โครงสร้าง เนื้อหาสาระของ

ปัฏฐาน และประเภทของปัฏฐาน สรุปเนื้อความ 3 ประการ การจำแนกปัจจัย

24 โดยความเป็นกุศล อกุศล และอัพยากตะ

รวมใช้เวลาในการศึกษาจนจบหลักสูตรทั้ง 9 ชั้น 7 ปี 6 เดือน

**จบชั้นนี้มีคุณสมบัติเท่ากับปริญญาตรี

ประวัติการศึกษาอภิธรรมในไทย

หนังสือที่ระลึกงานมอบประกาศนีบัตรอภิธรรมบัณฑิตเล่าประวัติความเป็นมา

ของการศึกษาพระอภิธรรมในเมืองไทยดังนี้

เมื่อพุทธศักราช 2494 พระเดชพระคุณเจ้าประคุณสมเด็จพระพุฒาจารย์

(อาจ อาสภมหาเถระ) ขณะดำรงสมณศักดิ์ที่พระพิมลธรรมสังฆมนตรีว่า

การองค์การปกครอง นายกสภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ได้เดินทางไปดูกิจการการเผยแผ่พระพุทธศาสนาที่ประเทศพม่า ได้เห็น

การศึกษาพระอภิธรรมในประเทศพม่าอย่างแพร่หลาย ซึ่งในสมัยนั้น

การศึกษาพระอภิธรรมในประเทศไทยยังไม่มี จึงได้ติดต่อรัฐบาล

ประเทศพม่าขออาราธนาพระสัทธัมมโชติกะ ธัมมาจริยะ พระเถระผู้เชี่ยวชาญ

พิเศษทางด้านพระอภิธรรมปิฎกจากประเทศพม่ามาดำเนินการเปิดการศึกษา

พระอภิธรรมปิฎกครั้งแรกที่วัดระฆังโฆสิตาราม กรุงเทพมหานคร จนกระทั่ง

พุทธศักราช 2509 พระสัทธัมมโชติกะ ธัมมาจริยะ ถึงแก่มรณภาพ

ศิษยานุศิษย์ได้ดำเนินการต่อเรื่อยมา

***********************************

ขอเชิญ เรียนพระอภิธรรมทางไปรษณีย์

โดย "มูลนิธิเผยแผ่พระสัทธรรม"

หลักสูตรอภิธรรมโชติกะวิทยาลัย มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย

>>> การสมัครเรียน <<<

…..แจ้ง ชื่อ , อายุ , ที่อยู่ , อาชีพ , โทรศัพท์ ,...... ของท่าน

(เพื่อประโยชน์ของท่าน >>> กรุณาพิมพ์ หรือ เขียนตัวบรรจง)

....>> ….ส่งไปที่

มูลนิธิเผยแผ่พระสัทธรรม

5/108 ถนนบรมราชชนนี ซอย 13 (อุดมทรัพย์)

แขวงอรุณอัมรินทร์ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ 10700

>>> สมัครทางโทรศัพท์ <<<

>>> 02-8845091-2 <<<

->-> สมัครหลายคน ในซองเดียวทีเดียวได้<-<-

>>> สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ <<<

02-884 5091 – 2

081-6371462

E-mail: mailmcu@hotmail.com

amch@phayathaiplaza.com

Link: //www.buddhism-online.org/web/

//www.buddhism-online.org/Index1.htm
…………………………………..

> > > การเดินทางไปมูลนิธิฯ ด้วยรถประจำทาง < < <

รถประจำทาง สาย 19 , 28 , 30 , 40 , 57 , 66 , 123 , 124 , 127 , 146 , 149

รถปรับอากาศ สาย 3 , 7 , 11 , 17 , 30 , 33 , 66

รถไมโครบัส สาย 4 , 8

-*-*- ลงที่ป้าย เซ็นทรัลปิ่นเกล้า หรือ เมเจอร์ปิ่นเกล้า แล้วเดินย้อนมา

ทางแยกปิ่นเกล้า-*-*-

****************************

ที่มา..//www.pantip.com/cafe/religious/topic/Y11490801/Y11490801.htmlCreate Date : 24 ธันวาคม 2554
Last Update : 24 ธันวาคม 2554 6:07:04 น. 3 comments
Counter : 3599 Pageviews.

 
ปีนึงเปิดรับสมัครกีครั้ง ช่วงวันเวลาใดบ้าง ถ้าจะขอเข้าเรียนกกลางคันจะทำได้หรือไม่?


โดย: รตนทาสภิกขุเตชวโร IP: 118.175.161.34 วันที่: 7 มีนาคม 2556 เวลา:13:43:53 น.  

 
ผมอยู่ที่อเมริกา จะเรียนทางไปรษณีย์ได้หรือป่าว


โดย: ดร. เอนก อิ่มพทัดษ์ IP: 192.99.14.34 วันที่: 29 กุมภาพันธ์ 2559 เวลา:21:44:31 น.  

 
ทำไมไม่เปิดสอนทางไปรษณีย์ให้ครบ 9 ชั้นเลยครับ เผื่อท่านที่สนใจอย่างจริงจะและอยู่ไกลจะได้เรียนได้สะดวก ไม่ต้องเดินทางไปเรียน ทำเหมือน มสธ.น่ะครับ


โดย: พุ IP: 182.52.184.8 วันที่: 28 พฤศจิกายน 2560 เวลา:17:22:29 น.  

ชื่อ :
Comment :
  *ใช้ code html ตกแต่งข้อความได้เฉพาะสมาชิก
 
รหัสส่งข้อความ
กรุณายืนยันรหัสส่งข้อความ
 

Valentine's Month


 
jintean
Location :


[ดู Profile ทั้งหมด]

ให้ทิปเจ้าของ Blog [?]
ฝากข้อความหลังไมค์
Rss Feed
Smember
ผู้ติดตามบล็อก : 4 คน [?]
สาวช่างฝัน ราศีกันย์ ขยันหาโปรเจคใหม่ๆมาเปลี่ยนแปลงชีวิต ชอบสิ่งท้าทาย ชอบความหลากหลาย รักสัตว์ แต่ไม่รักเด็ก ( เพราะไม่ใช่นางงาม ) ชอบลักษณะของเป็ด ( เพราะทำอะไรได้หลายอย่าง แต่ไม่เก่งสักอย่าง ) ไม่ชอบเผด็จการ ชอบทำอาหาร ( แต่ไม่ค่อยมีฝีมือ ) ถ้าว่าง...เชิญมาคุยกันนะคะ ยินดีต้อนรับค่ะ
New Comments
[Add jintean's blog to your web]

 
pantip.com pantipmarket.com pantown.com
pantip.com pantipmarket.com pantown.com