Group Blog
 
 
กันยายน 2555
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
30 
 
28 กันยายน 2555
 
All Blogs
 
กองทุนรวมสำหรับคนชอบหุ้น

หากผู้ลงทุนสนใจลงทุนในหุ้นแต่ยังไม่มีความชำนาญหรือไม่มีเวลาติดตามข้อมูลก็สามารถเลือกลงทุนในกองทุนรวมที่ลงทุนในหุ้นได้ ซึ่งก็มีอยู่หลายประเภท ดังนี้

กองทุนรวมหุ้น

 

คืออะไร? 
     "กองทุนรวมหุ้น (equity fund)" หรือ "กองทุนรวมตราสารทุน" คือ กองทุนรวมที่เน้นลงทุนในตราสารทุนประเภทต่างๆ
เช่น หุ้นสามัญ หุ้นบุริมสิทธิ ใบสำคัญแสดงสิทธิ (warrants) รวมถึงหน่วยลงทุนของกองทุนรวมหุ้น ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 65 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (NAV) ของกองทุนรวม (คำนวณโดยเฉลี่ยในแต่ละรอบปีบัญชี)
 
นโยบาย 
     “กองทุนรวมหุ้น” มีนโยบายการลงทุนที่หลากหลายขึ้นอยู่กับบลจ.หรือผู้จัดการกองทุน
เช่น อาจเลือกลงทุนในหุ้นที่มีอัตราการเติบโตสูง โดยเป็นหุ้นขนาดเล็กที่มีผลการดำเนินงานดี
และมีศักยภาพที่จะขยายกิจการได้อย่างดีในอนาคต หรืออาจลงทุนในหุ้นคุณภาพ ซึ่งเป็น
หุ้นขนาดใหญ่ที่มีปัจจัยพื้นฐานดี มั่นคง มีผลการดำเนินงานดี และมีประวัติการจ่ายเงินปันผล
อย่างสม่ำเสมอ หรือลงทุนในหุ้นของหมวดอุตสาหกรรมใดๆ ซึ่งจะต้องมีการเปิดเผยนโยบาย
ดังกล่าวไว้ในหนังสือชี้ชวนอย่างชัดเจนด้วย
 
ผลตอบแทนและความเสี่ยง
     กองทุนรวมหุ้นมีโอกาสให้ผลตอบแทนสูงกว่าการลงทุนในกองทุนรวมประเภทอื่นๆ แต่ก็อย่าลืมว่าผลตอบแทนสูงย่อมมา
พร้อมกับความเสี่ยงสูง (หรือโอกาสที่เราจะไม่ได้รับเงินลงทุนกลับคืนมาเท่าเดิม)
ตามไปด้วยเสมอ โดยการลงทุนใน
"กองทุนรวมหุ้น" อาจมีความเสี่ยงดังนี้
 
ความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาหลักทรัพย์ที่กองทุนรวมไปลงทุน
   
ความเสี่ยงจากภาวะเศรษฐกิจและการเมือง
ทั้งภายในและภายนอกประเทศ เช่น การชะลอตัวของเศรษฐกิจโลก การปรับตัวขึ้นของราคาน้ำมันในตลาดโลก
และความไม่แน่นอนของสถานการณ์การเมืองภายในประเทศ การปรับเปลี่ยนนโยบายของภาครัฐที่มีผลต่อบริษัท
ที่ประกอบธุรกิจ เป็นต้น ซึ่งปัจจัยเหล่านี้ อาจมีผลกระทบต่อราคาหุ้นของบริษัทจดทะเบียนที่กองทุนรวมไปลงทุน
   
ความเสี่ยงจากการที่ผู้จัดการกองทุน วิเคราะห์ข้อมูลเพื่อตัดสินใจเลือกหุ้นและกำหนดสัดส่วนการกระจาย
การลงทุนไม่เหมาะสม หรือแม้แต่เลือกจังหวะการลงทุนผิดพลาด
 
     แต่การที่กองทุนรวมหุ้นมีการกระจายการลงทุนไปในหุ้นหลายๆ ตัว ก็ยังช่วยกระจายหรือจำกัดความเสี่ยงได้ เพราะหากหุ้นตัวใด
มีราคาลดลงก็ยังมีหุ้นตัวอื่นมาพยุงไว้ เช่น ในช่วงเศรษฐกิจขาลงทั่วโลก หุ้นกลุ่มยาและอาหารอาจถูกกระทบน้อยกว่าหุ้นกลุ่มยานยนต์
หรือกลุ่มอสังหาริมทรัพย์ เพราะยาและอาหารถือเป็นสิ่งจำเป็นเบื้องต้น
 
ประเมินผลการดำเนินงาน
     สามารถประเมินผลการดำเนินงานของกองทุนรวมหุ้นได้โดยเปรียบเทียบกับดัชนีอ้างอิง (Benchmark) เพื่อสะท้อนความสามารถ
ในการบริหารกองทุนรวมที่แท้จริงของผู้จัดการกองทุน ซึ่งสำหรับกองทุนรวมหุ้นทั่วไป Benchmark ที่เหมาะสมคือดัชนีตลาดหลักทรัพย์ฯ
ได้แก่ SET Index   (ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ "จะรู้ได้อย่างไรว่ากองทุนรวมมีผลการดำเนินงานดี?")
 
เหมาะกับใคร? 
     ต้องเป็นผู้ที่ยอมรับความเสี่ยงได้สูง เข้าใจธรรมชาติของราคาหุ้นที่มักขึ้นๆ ลงๆ อยู่ตลอดเวลา และควรเป็นการลงทุน
ที่หวังผลตอบแทนในระยะยาวมากกว่าการเก็งกำไรในระยะสั้น
 
รู้ไว้ได้ประโยชน์
     สำหรับการลงทุนในกองทุนรวมหุ้น หากเรายังไม่เชี่ยวชาญในการเลือกจังหวะการลงทุนที่เหมาะสม การทยอยลงทุนอย่างสม่ำเสมอ
เช่น ลงทุนในจำนวนเงินที่เท่าๆ กันทุกเดือน (ตามหลักการแบบ dollar cost averaging) แทนการลงทุนเป็นจำนวนมากครั้งเดียว ก็น่าจะ
ช่วยลดความเสี่ยงจากการขาดทุนอันเนื่องมาจากการคาดการณ์จังหวะเวลาในการเข้าไปซื้อกองทุนรวมที่ผิดพลาดได้
 

 

กองทุนรวมดัชนีหุ้น

 

คืออะไร?
     "กองทุนรวมดัชนีหุ้น (index equity fund) " คือกองทุนรวมที่มีนโยบายการลงทุน
ที่มุ่งผลตอบแทนใกล้เคียงกับผลตอบแทนของดัชนีอ้างอิง เช่น ดัชนีตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย (SET Index) ดัชนี SET50 Index โดยใช้กลยุทธ์การลงทุนเชิงอนุรักษ์
หรือ passive
ซึ่งมีเป้าหมายต่างจากการลงทุนเชิงรุก นั่นคือ แทนที่จะมุ่งสร้างผลตอบแทน
ให้มากกว่าดัชนีอ้างอิง แต่กลับพยายามลงทุนเพื่อสร้างผลตอบแทนให้ใกล้เคียงกับผลตอบแทน
ของดัชนีอ้างอิงให้มากที่สุด (การลงทุนเชิงรุก หรือ active เป็นการลงทุนที่เน้นสร้าง
ผลตอบแทนให้มากกว่าการปรับตัวเพิ่มขึ้นของดัชนีอ้างอิง)
 
นโยบาย 
     ผู้จัดการกองทุนจะพยายามจัดสัดส่วนการลงทุนในหุ้นของพอร์ตให้ล้อไปกับสัดส่วนของหุ้นที่ใช้ในการคำนวณดัชนีอ้างอิง
เพื่อสร้างผลตอบแทนของกองทุนรวมให้เหมือนหรือใกล้เคียงกับดัชนีอ้างอิงนั้น เช่น สมมติว่ากองทุนรวมอ้างอิงกับดัชนี AB และดัชนี AB
ประกอบด้วยหุ้น 2 ตัว ได้แก่ หุ้น A ซึ่งมีมูลค่าตามราคาตลาดคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 80 ในการคำนวณดัชนี และหุ้น B ซึ่งมีมูลค่าตาม
ราคาตลาดคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 20 ในการคำนวณดัชนี ผู้จัดการกองทุนก็จะจัดสรรเงินลงทุนของกองทุนรวมไปลงทุนในหุ้น A
ร้อยละ 80 และลงทุนในหุ้น B อีกร้อยละ 20 ตามลำดับ
 
ผลตอบแทนและความเสี่ยง
    
ผลตอบแทนของกองทุนรวมดัชนีหุ้นจะแปรตามดัชนีอ้างอิงและมีความเสี่ยงต่ำกว่ากองทุนรวมหุ้นทั่วไป เนื่องจากไม่มี
ความเสี่ยงจากการใช้ดุลยพินิจในการเลือกหลักทรัพย์และเวลาที่จะลงทุนของผู้จัดการกองทุน
 
เหมาะกับใคร?
      เหมาะกับผู้ลงทุนมือใหม่ที่ต้องการเริ่มลงทุนในกองทุนรวมหุ้นแต่อาจยังไม่มีเวลาศึกษาข้อมูลว่ากองทุนรวมหุ้นกองใดมี นโยบายการลงทุนและเลือกหุ้นที่เหมาะสมกับความต้องการของตนเองบ้าง
 
รู้ไว้ได้ประโยชน์
     ค่าธรรมเนียมการจัดการ “กองทุนรวมดัชนีหุ้น” ที่ บลจ. เรียกเก็บจากกองทุนรวมจะต่ำกว่ากองทุนรวมหุ้น เพราะกองทุนรวมประเภทนี้
เป็นการลงทุนโดยใช้กลยุทธ์เชิงอนุรักษ์ที่ผู้จัดการกองทุนสามารถบริหารจัดการกองทุนรวมได้ง่าย ไม่ซับซ้อน

 

กองทุนรวมหุ้นระยะยาว

 

 กองทุนรวมหุ้นระยะยาว (long-term equity fund : LTF) เป็นกองทุนรวมประหยัดภาษี
 ประเภทหนึ่งที่เงินค่าซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนรวมสามารถนำมาหักลดหย่อนภาษีเงินได้
 บุคคลธรรมดาได้ หากผู้ลงทุนปฏิบัติถูกต้องตามเงื่อนไขที่กำหนด โดย LTF จะมีนโยบายเดียวคือ
 ลงทุนในหุ้นจดทะเบียนใน SET และ MAI โดยเฉลี่ยรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 65 ของ NAV

 อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หัวข้อ "กองทุนรวมประหยัดภาษี"

 

กองทุนรวม ETF หุ้น

 

คืออะไร?
     ก่อนจะไปรู้จักกองทุนรวม ETF หุ้น มารู้จักกับ "กองทุนรวม ETF (exchange traded fund)"
กันก่อน ซึ่งกองทุนรวม ETF เป็นกองทุนรวมที่มีนโยบายการลงทุนเพื่อให้ได้ผลตอบแทนเป็นไป
ในทิศทางเดียวกับดัชนีอ้างอิง โดยดัชนีอ้างอิงมีทั้งที่เป็นดัชนีราคาหลักทรัพย์
ดัชนีราคาตราสารหนี้
รวมถึงดัชนีอ้างอิงราคาของสินค้าโภคภัณฑ์
เช่น ทองคำ น้ำมัน
     ดังนั้น กองทุนรวม ETF หุ้น จึงเป็นกองทุนรวมที่มีนโยบายลงทุนเพื่อให้ได้ผลตอบแทนเช่นเดียวกับดัชนีราคาหุ้น
ซึ่งฟังดูเผิน ๆ  ก็น่าจะเหมือนกับกองทุนรวมดัชนีหุ้น แต่ในความเป็นจริงแล้วกองทุนรวม ETF หุ้น มีลักษณะเด่นที่พิเศษและแตกต่างไป
 
ความเหมือนที่แตกต่าง?
     มาดูลักษณะเด่นของกองทุนรวม ETF หุ้นที่แตกต่างกับกองทุนรวมดัชนีหุ้น
 
  มีการนำหน่วยลงทุนไปจดทะเบียนที่ตลาดรอง เช่น ตลาดหลักทรัพย์ฯ หลังจากที่มีการเสนอขายกองทุนรวม ETF หุ้นแล้ว
ส่งผลให้กองทุนรวม ETF หุ้น เปรียบเหมือนหุ้นตัวหนึ่งในตลาดหลักทรัพย์
   
ผู้ลงทุนสามารถซื้อขายกองทุนรวม ETF หุ้นได้โดยส่งคำสั่งผ่านโบรกเกอร์เช่นเดียวกับการซื้อขายหุ้น ซึ่งต่างกับ
กองทุนรวมทั่วไปที่ต้องซื้อขายผ่าน บลจ. หรือตัวแทนขายของ บลจ.
   
ราคาที่ซื้อขายเป็นราคา real time ในตลาด ณ ขณะนั้น ต่างกับกองทุนรวมทั่วไปที่จะทราบราคาซื้อขายได้ต้องรอ
คำนวณ NAV ในตอนสิ้นวันก่อน ทำให้ผู้ที่ต้องการซื้อและผู้ที่ต้องการขายสามารถทราบราคาได้อย่างชัดเจน ไม่จำเป็น
ต้องรอดูราคาในตอนสิ้นวัน ทำให้ผู้ลงทุนมีความคล่องตัวในการตัดสินใจซื้อขาย หากในระหว่างวันมีเหตุการณ์ต่างๆ เกิดขึ้น
ที่ส่งผลต่อราคาซื้อขายหน่วยลงทุน
   
ราคา real time ของกองทุนรวม ETF หุ้นจะใกล้เคียงกับ NAV ที่แท้จริงของกองทุนรวม เนื่องจากมีกลไกที่ช่วยให้ราคา
ซื้อขายหน่วยลงทุนสะท้อนถึงมูลค่า NAV ของกองทุนรวม ETF หุ้นอย่างใกล้เคียง กลไกที่ว่าคือ : บลจ.จะต้องแต่งตั้ง
participating dealer (PD) ซึ่งมักเป็นบริษัทหลักทรัพย์หรือธนาคารพาณิชย์ ให้ทำหน้าที่เป็นผู้ดูแลสภาพคล่อง 
(market maker)
โดย PD จะสามารถซื้อขายหน่วยลงทุนโดยตรงกับ บลจ. ด้วยการนำหลักทรัพย์หรือหุ้นที่อยู่ใน
กลุ่มดัชนีอ้างอิงมาแลกเปลี่ยนกับหน่วยลงทุนได้เลย

ตัวอย่างกลไกคือ 

     ⇒ เมื่อราคาหน่วยลงทุนของกองทุนรวม ETF หุ้นในตลาดรองต่ำกว่ามูลค่า NAV PD จะเข้าไปซื้อ
        หน่วยลงทุนของกองทุนรวม ETF หุ้น (เมื่อมีความต้องการซื้อมาก ราคาหน่วยลงทุนในตลาดรอง
        จะปรับสูงขึ้น)

     ⇒ ต่อมา PD นำหน่วยลงทุนไปแลกหลักทรัพย์ที่อยู่ในดัชนีอ้างอิงที่กองทุนรวมใช้กับ บลจ.
         และนำหลักทรัพย์นั้นไปขายในตลาดเพื่อทำกำไร (เมื่อขายหลักทรัพย์มากๆ ราคาหลักทรัพย์นั้น
         จะลดต่ำลง ส่งผลให้ NAVของกองทุนรวม ETF หุ้นลดต่ำลงด้วย

     ⇒ ราคาหน่วยลงทุนของกองทุนรวม ETF หุ้นในตลาดจะอยู่ใกล้เคียง NAV ของกองทุนรวม ETF นั้น
        (อ่านข้อมูลเพิ่มเติมเรื่องกองทุนรวม ETF

       
 
ผลตอบแทนและความเสี่ยง
    
ผลตอบแทนของกองทุนรวม ETF หุ้นจะแปรผันตามดัชนีอ้างอิง และแม้กองทุนรวม ETF หุ้นจะมีประโยชน์ในการช่วยกระจาย
ความเสี่ยงจากการลงทุนในหุ้นหลายตัวในคราวเดียวกัน แต่ก็ยังมีปัจจัยความเสี่ยงที่ต้องคำนึงถึง เช่น ความเสี่ยงของตลาดที่อาจ
มีความผันผวนอันเกิดจากการเปลี่ยนแปลงของภาวะเศรษฐกิจ สังคม หรือการเงิน หรือความเสี่ยงที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงราคา
หลักทรัพย์ที่เป็นองค์ประกอบของกองทุนรวม ETF ซึ่งเกิดจากการดำเนินงานของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์ เป็นต้น
 
เหมาะกับใคร?
     กองทุนรวม ETFหุ้นเหมาะกับผู้ลงทุนที่ไม่มีเวลาเพียงพอที่จะหาข้อมูลในการพิจารณาตัดสินใจลงทุนในหุ้นหลาย ๆ ตัวในคราว
เดียวกัน แต่มีความต้องการกระจายความเสี่ยงของการลงทุนไว้ในหลักทรัพย์หลาย ๆ ตัว โดยไม่ต้องการใช้เงินลงทุนจำนวนมาก
ตัวอย่างเช่น การลงทุนในกองทุนรวม ETF หุ้นที่อ้างอิงดัชนี SET 50 ก็เทียบเท่ากับการมีพอร์ตการลงทุนที่ประกอบด้วยหุ้นซึ่งอยู่ใน
ดัชนี SET 50 ทั้ง 50 ตัวเลยทีเดียว ซึ่งทำให้สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ในการกระจายการลงทุนไว้ในหลักทรัพย์หลาย ๆ ตัว โดยใช้
เงินลงทุนไม่มากได้ นอกจากนี้ ยังเหมาะกับผู้ที่ต้องการสภาพคล่องจากการลงทุน เนื่องจากผู้ลงทุนสามารถซื้อขาย ETF หุ้นได้
ตลอดเวลาทำการของตลาดหลักทรัพย์ฯ
 
รู้ไว้ได้ประโยชน์
กองทุนรวม ETF หุ้นมีข้อมูลที่โปร่งใส เนื่องจากมีการประกาศรายชื่อของหุ้นหรือตราสารที่ลงทุนอยู่ในพอร์ตเป็นประจำ
ทุกวันเพื่อประโยชน์ในการซื้อขายของผู้ลงทุนสถาบัน โดยสามารถดูข้อมูลได้จากเว็บไซต์ของบริษัทจัดการที่ทำหน้าที่
บริหารกองทุนรวม ผู้ลงทุนจึงทราบข้อมูลอย่างชัดเจนว่ากองทุนรวมที่ตนเองลงทุนอยู่นั้นมีการลงทุนในหุ้นหรือหลักทรัพย์
อะไรอยู่บ้าง
   
มีค่าธรรมเนียมในการจัดการกองทุนรวมอยู่ในระดับต่ำ เนื่องจากการบริหารจัดการกองทุนรวม ในแบบอนุรักษ์
โดยเลียนแบบตามดัชนีอ้างอิง ผู้จัดการกองทุนไม่ต้องใช้กลยุทธ์การลงทุนและดุลยพินิจในการซื้อขายหลักทรัพย์เพื่อที่จะ
เอาชนะผลตอบแทนของดัชนีอ้างอิง จึงส่งผลให้การเก็บค่าธรรมเนียมในการจัดการกองทุนรวมกับผู้ถือหน่วยลงทุนนั้นอยู่
ในระดับต่ำ
   
ผู้ลงทุนควรมีการเตรียมตัวที่ดี โดยศึกษาข้อมูลจากหนังสือชี้ชวนอย่างละเอียด โดยเฉพาะในเรื่องของนโยบาย
การลงทุนรวมถึงความเสี่ยงจากการลงทุนว่าตรงตามวัตถุประสงค์ที่ต้องการและความเสี่ยงที่ยอมรับได้หรือไม่

 
Create Date : 28 กันยายน 2555
Last Update : 28 กันยายน 2555 14:26:00 น. 1 comments
Counter : 5958 Pageviews.

 
ขอบคุณสำหรับบทความดีๆครับ


โดย: บ่าวอู วันที่: 28 ตุลาคม 2555 เวลา:19:09:13 น.  

ชื่อ : * blog นี้ comment ได้เฉพาะสมาชิก
Comment :
  *ส่วน comment ไม่สามารถใช้ javascript และ style sheet
 

Valentine's Month


 
เปลี่ยนชื่อแล้วนะ
Location :


[ดู Profile ทั้งหมด]

ให้ทิปเจ้าของ Blog [?]
ฝากข้อความหลังไมค์
Rss Feed
Smember
ผู้ติดตามบล็อก : 3 คน [?]
Friends' blogs
[Add เปลี่ยนชื่อแล้วนะ's blog to your web]
Links
 

 Pantip.com | PantipMarket.com | Pantown.com | © 2004 BlogGang.com allrights reserved.