space
space
space
<<
เมษายน 2559
 
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
space
space
2 เมษายน 2559
space
space
space

ผลการประชุมคณะกรรมการนโยบายการท่องเที่ยวแห่งชาติ(น.ส.พ.ดีโพลมานิวส์...ถ่ายทอด).......


ผลการประชุมคณะกรรมการนโยบายการท่องเที่ยวแห่งชาติ(น.ส.พ.ดีโพลมานิวส์...ถ่ายทอด).......

ผลการประชุมคณะกรรมการนโยบายการท่องเที่ยวแห่งชาติ
วานนี้ (1 เมษายน 2559) กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา จัดประชุมคณะกรรมการนโยบายการท่องเที่ยวแห่งชาติ โดยมี พลเอก ธนะศักดิ์ ปฏิมาประกรรองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานมีผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย      นางกอบกาญจน์ วัฒนวรางกูร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา (รมว.กก.) นายพงษ์ภาณุ เศวตรุนทร์ ปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา (ป.กก.) พร้อมด้วยคณะกรรมการฯ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องณ ห้องประชุม 301 ตึกบัญชาการ 1 ทำเนียบรัฐบาล โดยมีสาระสำคัญสรุปได้ดังต่อไปนี้

1. สถานการณ์การท่องเที่ยว 3 เดือนแรกของปี 59 และแนวโน้มปี 59สถานการณ์ 3 เดือนแรกมีนักท่องเที่ยว 9.04 ล้านคน ขยายตัวร้อยละ 19. 0 จากปีที่ผ่านมา สร้างรายได้ 464 พันล้านบาท ขยายตัวร้อยละ 7.3 สำหรับสถานการณ์การท่องเที่ยวภายในประเทศมีการขยายตัวร้อยละ 7.3 จากปีที่ผ่านมา และคาดการณ์ว่าปี 2559 จะมีนักท่องเที่ยวตลอดทั้งปี จำนวน 32 ล้านคน
2. การนำรถที่จดทะเบียนต่างประเทศเข้ามาขับขี่ในประเทศไทย ได้มีการยกร่างกฎกระทรวงกำหนดค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์ (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2559 ซึ่งจะมีผลในวันที่ 23 พ.ค. 2559 เพื่อแก้ไขปัญหารถยนต์นักท่องเที่ยวที่ผ่านด่านพรมแดนเข้ามาสร้างปัญหาจราจรและความไม่เป็นระเบียบ และช่วยลดปัญหาอุบัติเหตุ
3. ที่ประชุมได้เห็นชอบแนวทางในการพัฒนาระบบ Tourism Gateway เพื่อจะช่วยอำนวยความสะดวกให้แก่นักท่องเที่ยวตั้งแต่การวางแผนเดินทางท่องเที่ยวจนสิ้นสุดการเดินทาง ซึ่งจะช่วยตอบสนองความต้องการและความสนใจของนักท่องเที่ยว โดยในระยะแรกให้มีการพัฒนาออกแบบภาพรวมของระบบ Tourism Gateway และระบบเชื่อมต่อเพื่อการพัฒนาระบบ Smart Travel Planer และSmart Travel Application ในระยะต่อไปจะพัฒนาขยายขีดความสามารถเชื่อมต่อกับระบบต่างๆ ของภาคเอกชนเพื่อตอบสนองความต้องการให้ครอบคลุมมากขึ้น
4. การดำเนินการแก้ไขปัญหาท้องถิ่นได้ร่วมมือระหว่างกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กระทรวงมหาดไทย และภาคเอกชน ดำเนินการแก้ไขปัญหาที่เป็นข้อจำกัดของท้องถิ่นในการดำเนินกิจกรรมด้านการท่องเที่ยว โดยได้ทบทวนและจัดทำแผนกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ฉบับที่ 3 ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการดำเนินการตรวจสอบในขั้นตอนสุดท้าย
5. กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาจะร่วมกับกระทรวงมหาดไทยจัดการประชุม“พลังขับเคลื่อนประชารัฐเพื่อการพัฒนาการท่องเที่ยว” ในวันพฤหัสบดีที่ 7 เมษายน 2559 ณ อาคารชาเลนเจอร์อิมแพ็คเมืองทองธานี โดยนายกรัฐมนตรีให้เกียรติเป็นประธานการประชุม เพื่อชี้แจงแนวทางการใช้จ่ายเงินสะสมขององค์กรปกครองส่วนท่องถิ่นเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวตามนโยบายรัฐบาล โดยมีผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั่วประเทศเข้าร่วมประชุม ประมาณ 7,500 คน
6. การดำเนินการแก้ไขปัญหาผู้ประกอบการเป็นตัวแทนชาวต่างชาติในธุรกิจท่องเที่ยว (นอมินี) ได้มีการตรวจสอบและดำเนินการแก้ไขปัญหานอมินีในพื้นที่ 10 จังหวัด ที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวสำคัญ ซึ่งมีการพบพฤติกรรมนิติบุคคลที่มีพฤติกรรมในลักษณะนอมินีในบางพื้นที่ ซึ่งมอบหมายให้มีการขยายผลการดำเนินงานและตรวจสอบเชิงลึกต่อไป
7. การขับเคลื่อนการท่องเที่ยววิถีไทย การดำเนินงานที่ผ่านมาประสบความสำเร็จอย่างสูง โดยได้ส่งผลต่อการเติบโตของเศรษฐกิจ และเป้าหมายรายได้จากการท่องเที่ยว 2.23 ล้านล้านบาท การเติบโตใน 12 เมืองต้องห้าม...พลาด ผลการดำเนินงานเชิงสังคมเกิดกระแส “วิถีไทย” ในวงกว้าง และเป็นจุดเริ่มต้นในการสร้างความร่วมมือและความรักความภูมิใจในความเป็นไทย รวมถึงแคมเปญท่องเที่ยววิถีไทย เก๋ไก๋ ไม่เหมือนใคร ทำให้คนไทยกว่าร้อยละ 92 อยากเที่ยวเมืองไทยมากยิ่งขึ้น และนายกรัฐมนตรีได้มอบหมายให้คณะกรรมการนโยบายการท่องเที่ยวแห่งชาติขับเคลื่อนการดำเนินงานต่อเนื่องในระยะต่อไป ใน 5 ด้าน และ 21 ประเด็นซึ่งที่ประชุมได้มีมติให้แต่งตั้งคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนการพัฒนาดังกล่าว โดยมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเป็นประธาน และผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยเป็นฝ่ายเลขานุการ
8. ที่ประชุมได้พิจารณาแนวทางการประกันภัยนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ เพื่อลดข้อจำกัดในระเบียบ หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการจ่ายเงินที่มีความล่าช้า โดยมอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทบทวนรูปแบบการดำเนินงานที่เหมาะสมต่อไป
9. มีข้อสั่งการให้ดำเนินการแก้ไขปัญหาทัวร์ศูนย์เหรียญและปัญหานักท่องเที่ยวชาวจีน โดยร่วมมือระหว่างหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องเร่งปราบปรามและวางแผนกำหนดแนวทางการแก้ไขปัญหาทั้งในระยะสั้นและระยะยาว
10. มอบหมายให้การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อพัฒนาระบบรับรองคุณภาพร้านอาหารไทย และจัดทำวีดีทัศน์สั้น เรื่อง ของอาหารไทยเพื่อเผยแพร่ตามสื่อต่างๆ ตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี

.............................................................
/////////////////////////////////////////////////////////////
ทีมงานน.ส.พ.ดีโพลมานิวส์.....ถ่ายทอด.....
น.ส.พ.ดีโพลมานิวส์เป็นองค์กรที่ไม่แสวงหาผลกำไร.....
ดังมีรายนามผู้บริหารดังนี้…. บ.ก.เกรียงไกร พรเทพ.....
(พี่เทพ) (บรรณาธิการและหัวหน้ากองบรรณาธิการ).....

อดีตห.น.ข่าวร้องทุกข์และห.น.ศูนย์วิทยุน.ส.พ.ดาวสยาม...
จตุพล (บ.ก.บริหาร 3 สื่อ) บุญรุ่ง พวงทอง.....
(อดีตคนเดลิมิเร่อร์) สุพรรณษา แซ่อั๊ง(นามปากกา"ผักบุ้ง)
บรรทิศ คนเมืองคอน(ผู้ช่วย บ.ก.ดีโพลมานิวส์).....
สุจิตรา(นามปากกา “หญิงเหล็ก”).....
ปฐมภพ(นามปากกา “คนสายกลาง”).....
สมชัย(นามปากกา"พฤกษ์ภิรมย์')ที่ปรึกษาบ.ก......
ชมรมสื่อมวลชนและเพื่อนทนายความ.....
(รับปรึกษาปัญหากฎหมายฟรี!).....
เสริมสุข ขวัญปัญญา(ฝ่ายข่าวกฎหมาย-ทนายความ).....
นงลักษณ์ สุขจิรัง(ฝ่ายข่าวกฎหมาย-ทนายความ).....
โทร.099-2612588 หรือ 086 – 7928056).....
ข่าวที่เห็นอยู่นี้เป็นตัวอย่างเพียงบางส่วนเท่านั้น.....
ข่าวนี้จะนำไปลงสื่อฯต่างๆในเครืออีกครั้ง(หลายสื่อ).....
รวมสื่อต่างๆแล้วเรามีผู้อ่านข่าวร่วมหลายแสนคน.....
dpm2554@gmail.com(เรามีพันธมิตรสื่อจำนวนมาก).....
คอลัมนิสต์นามปากกา“คนพิเศษ”(ผู้ตรวจข่าวคนที่1.).....
รองฯ กรรณชัย (นามปากกา”ผู้กองแอ๊ด”).....
รอง บ.ก. ดูแลข่าวตำรวจ.....(ผู้ตรวจข่าวคนสุดท้าย).....Create Date : 02 เมษายน 2559
Last Update : 2 เมษายน 2559 22:04:14 น. 1 comments
Counter : 322 Pageviews.

 
thx u crab


โดย: Kavanich96 วันที่: 3 เมษายน 2559 เวลา:2:25:06 น.  

ชื่อ :
Comment :
  *ใช้ code html ตกแต่งข้อความได้เฉพาะสมาชิก
 
รหัสส่งข้อความ
กรุณายืนยันรหัสส่งข้อความ
space

สมาชิกหมายเลข 3060207
Location :


[ดู Profile ทั้งหมด]

ให้ทิปเจ้าของ Blog [?]
ฝากข้อความหลังไมค์
Rss Feed
Smember
ผู้ติดตามบล็อก : 1 คน [?]


space
space
space
space
[Add สมาชิกหมายเลข 3060207's blog to your web]
space
space
space
space
space