Group Blog
 
<<
สิงหาคม 2551
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31 
 
12 สิงหาคม 2551
 
All Blogs
 
ธรรมะจากพระพุทธรูป

เมื่อวันอาทิตย์ ๑๐ สิงหาคมที่ผ่านมาได้มีโอกาสเข้าไปฟังเทศน์ฟังธรรม ที่วัดปทุมวนาราม ณ.ศาลาพระราชศรัทธา โดยพระสุทธิสารโสภณ วัดมิ่งเมือง จ.ร้อยเอ็ด ท่านเทศน์เกี่ยวกับการกราบไหว้พระพุทธรูป จขบ.เห็นว่าเกี่ยวกับข่าวที่ลงหนังสือพิมพ์ช่วง2สัปดาห์ที่ผ่านมา หลายๆคนอาจจะสงสัยว่าแล้วตกลงควรจะไหว้ หรือไม่ควร เลยนำสิ่งที่ได้ฟังเทศน์มาเล่าให้ฟัง พอจะจับใจความได้ดังนี้ค่ะ

การกราบไหว้พระพุทธรูป ท่านอย่าไปคิดว่ากำลังไหว้ทองเหลือง อิฐ หรือปูน อย่าไปคิดอย่างนั้น มันเป็นมิจฉาทิฏฐิ แต่ให้กราบไหว้อย่างมีสติ ให้คิดว่าพระพุทธรูปเป็นตัวแทนของพระพุทธองค์ ไหว้เพื่อเป็นการน้อมจิตระลึกถึงท่าน ที่ทรงชี้นำพระธรรมคำสั่งสอน ซึ่งนับได้ว่าเป็นครูบาอาจารย์ ไหว้ในคุณงามความดีของท่าน

เวลาเราเข้าโบสถ์ไหว้พระ ให้ลองพิจารณาที่องค์พระพุทธรูป ซึ่งถ้ามองให้ดีแล้ว พระพุทธรูปแต่ละส่วน จะมีธรรมะแฝงอยู่บ่งบอกถึงความหมาย
เป็นธรรมะสอนใจให้เราปฏิบัติตาม ดังนี้

๑. พระโอษฐ์แย้ม หมายถึง ความมีเมตตาต่อสรรพสัตว์ทั้งหลาย
๒. พระเนตรมองต่ำ หมายถึง ความสงบ และมีสติ
๓. พระกรรณยาน (หูยาน) หมายถึง ความหนักแน่น ไม่หูเบา
๔. พระเศียร / พระเกตุแหลม (หัวแหลม) หมายถึง การมีปัญญา ที่เฉียบแหลม


เช่นเดียวกับการกราบไหว้พระสงฆ์ บางท่านอาจมองว่าไปไหว้ลูกเต้าเหล่าใครก็ไม่รู้ เราอย่าไปคิดอย่างนั้น ให้คิดว่าเรากราบคุณงามความดีของท่าน กราบที่ว่าท่านมีปฏิปทาที่ดี กราบที่ว่าท่านมีศีลถึง ๒๒๗ ข้อ......

ถ้าบางคนไม่ทราบข่าวลองlink ไปอ่านที่หน้าไทยรัฐ//www.thairath.co.th/offline.php?section=hotnews&content=98311

จขบ.เคยอ่านเจอในหนังสือธรรมะ เขียนไว้ว่าตามพุทธประวัติก็มีการพูดถึงเรื่องการให้กราบไหว้ต้นโพธิ์ เจดีย์ และพระพุทธรูป แทนพระพุทธเจ้า
เดี๋ยววันหลังค่อยเอามาลงใน blog ให้อ่านต่อ....นะคะ


-----------------------------------------------------------------------------
จากหนังสือโพธิ์น้อยในดวงใจ ได้รับแจกที่วัดมหาธาตุ ตอนไปงานวันอาสาฬหบูชาค่ะ

ในสมัยพุทธกาล ท่านพระอานนท์ก็ได้ปลูกต้นโพธิ์ไว้ที่วัดพระเชตวัน เพื่อเป็นที่สักการบูชาของมหาชน แทนองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเวลาที่พระองค์ไม่อยู่ ดังมีเรื่องว่า

เมื่อพระพุทธเจ้าเสด็จหลีกจาริกไปตามชนบท เพื่อจะทรงสงเคราะห์เวไนยสัตว์ ชาวกรุงสาวัตถีต่างถือของหอมและดอกไม้ เป็นต้น ไปยังพระเชตะวัน ครั้นไม่ได้ปูชนียสถานอย่างอื่น ก็เอาวางไว้ที่ประตูคันธกุฎี แล้วกลับไป พวกเขาไม่ได้มีความปราโทย์กันอย่างยิ่งเลย

ท่านอนาถปิณฑิกมหาเศรษฐีทราบเหตุนั้นแล้ว จึงเข้าไปหาท่านพระอานนท์เถระ ในเวลาที่พระพุทธเจ้าเสด็จกลับมาที่พระเชตวัน เรียนว่า ท่านผู้เจริญ เมื่อพระตถาคตเสด็จหลีกจาริกไปพระวิหารนี้ก็ไม่มีที่พึ่งอาศัย มนุษย์ทั้งหลายไม่มีสถานที่บูชาด้วยของหอม และดอกไม้ เป็นต้น ขอโอกาสเถิดท่านเจ้าข้า ขอท่านจงกราบทูลความเรื่องนี้แด่พระตถาคต แล้วจงทราบสถานที่ที่ควรบูชาสักแห่งหนึ่ง

พระอานนท์เถระรับว่า ดีละ แล้วทูลถามพระตถาคตว่า เจดีย์มีกี่อย่างพระเจ้าข้า?

พระศาสดาตรัสตอบว่า มี๓อย่าง พระอานนท์

มีอะไรบ้างพระเจ้าข้า?

มีธาตุกเจดีย์ ปริโภคเจดีย์ และอุทเทสิกเจดีย์**

**ธาตุกเจดีย์ - สถูปที่มีพระธาตุบรรจุอยู่
**ปริโภคเจดีย์ - ต้นโพธิ์ (ต้นไม้เป็นที่ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า)
**อุทเทสิกเจดีย์ - พระพุทธรูป


เมื่อพระองค์เสด็จจาริกไป ข้าพระองค์สามารถทำเจดีย์ได้หรือพระเจ้าข้า?

อานนท์ สำหรับธาตุกเจดีย์ไม่สามารถทำได้ เพราะธาตุกเจดีย์นั้นจะมีได้ในกาลที่พระพุทธเจ้าปรินิพพานแล้วเท่านั้น สำหรับอุทเทสิกเจดีย์ก็ไม่มีวัตุปรากฏ เป็นเพียงสิ่งที่เนื่องด้วยตถาคตเท่านั้น (องค์ของพระพุทธเจ้า ตอนนั้นยังไม่มีพระพุทธรูป) ส่วนต้นมหาโพธิ์ที่พระพุทธเจ้าทั้งหลายใช้สอยแล้ว ถึงพระพุทธเจ้าจะยังทรงพระชนม์อยู่ก็ตาม ย่อมเป็นเจดีย์ได้เหมือนกัน

พระอานนท์จึงทูลว่า พระองค์ผู้เจริญ เมื่อพระองค์เสด็จหลีกไป พระมหาวิหารเชตะวันก็หมดที่พึ่งอาศัย ข้าพระองค์จักนำเมล็ดจากต้นมหาโพธิ์มาปลูกที่ใกล้ประตูพระเชตวัน พระเจ้าข้า

พระศาสดาตรัสว่า ดีแล้วอานนท์ เธอจงปลูกเถิด เมื่อทำอย่างนั้น ในพระเชตะวันก็จักเป็นเหมือนมีตถาคตอยู่เป็นนิจ

พระอานนท์เถระจึงบอกแก่พระเจ้าโกศล อนาถปิณฑิกมหาเศรษฐี และนางวิสาขามหาอุบาสิกา เป็นต้น ให้เตรียมหลุม ณ ตำแหน่งที่จะปลูกต้นโพธิ์ที่ใกล้ประตูพระเชตะวัน แล้วขอร้องพระโมคคัลลานเถระว่า ท่านขอรับ กระผมจักปลูกต้นโพธิ์ที่ใกล้ประตูพระเชตะวัน ท่านช่วยนำลูกโพธิ์สุกจากต้นมหาโพธิ์ให้กระผมทีเถิด

พระโมคคัลลานเถระรับว่า ดีละ แล้วเหาะไปยังโพธิมณฑลเอาจีวรรับลูกโพธิ์ที่หล่นจากขั้วแต่ยังไม่ถึงพื้นดิน ได้แล้วนำมาถวายพระอานนท์เถระ พระอานนท์เถระได้แจ้งเนื้อความพระเจ้าโกศลเป็นต้นว่า วันนี้อาตมาจะปลูกต้นโพธิ์ พระเจ้าโกศลให้พระราชบุรุษถือเครื่องอุปกรณ์ทุกอย่าง เสด็จมาพร้อมด้วยบริวารใหญ่ในเวลาเย็น อนาถปิณฑิกมหาเศรษฐี มหาอุบาสิกา และผู้มีศรัทธาอื่นๆ ก็ได้ทำเช่นนั้น

พระอานนท์เถระได้ตั้งอ่างทองใบใหญ่ไว้ ณ ตำแหน่งที่จะปลูกต้นโพธิ์ ให้เจาะก้นอ่างแล้วบรรจุโคลนผสมของหอมจนเต็ม เสร็จแล้วก็ให้ลูกโพธิ์สุกแด่พระเจ้าโกศล ทูลว่า มหาบพิตรพระองค์จงปลูกโพธิ์สุกนี้เถิด พระเจ้าโกศลทรงพระดำริว่า เราไม่สามารถจะกุมอำนาจความเป็นพระราชาไว้ในมือได้ตลอดไป ควรที่เราจะให้อนาถปิณฑิกมหาเศรษฐีปลูกต้นโพธิ์นี้ ดังนี้แล้วได้วางลูกโพธิ์สุกนั้นไว้ในมือของมหาเศรษฐี อนาถปิณฑิกมหาเศรษฐีคุ้ยโคลนผสมของหอมแล้ว ฝังลูกโพธิ์สุกไว้ในเปือกตมนั้น

พอลูกโพธิ์สุกพ้นจากมือมหาเศรษฐี เมื่อชนทั้งปวงกำลังแลดูอยู่ ลำต้นโพธิ์ประมาณเท่างอนไถ ก็ตั้งขึ้นไปสูง๕๐ ศอก แตกกิ่งใหญ่๕กิ่ง กิ่งละ๕๐ ศอก คือในทิศทั้ง๔ และเบื้องบน ต้นโพธิ์นั้นเป็นต้นไม้ใหญ่กว่าต้นไม้เจ้าป่าตั้งขึ้นในทันใดนั้นเอง ด้วยประการฉะนี้....

ในอรรถกถาพหุธาตุกสูตรกล่าวไว้ว่า แม้บุญที่ได้จาการปฏิบัติในต้นโพธิ์ ก็เหมือนกับบุญที่ได้จากการปฏิบัติพระสรีระของพระผู้มีพระภาคเจ้า....Create Date : 12 สิงหาคม 2551
Last Update : 13 สิงหาคม 2551 11:05:48 น. 27 comments
Counter : 355 Pageviews.

 
ขอบคุณสำหรับความรู้ครับ

สุขสันวันแม่ครับ


โดย: boyblackcat วันที่: 12 สิงหาคม 2551 เวลา:14:43:22 น.  

 
อนุโมทนาคะ สำหรับความรู้ที่ดีคะ


โดย: vintage วันที่: 12 สิงหาคม 2551 เวลา:15:29:03 น.  

 
ขอบคุณอีกที่ครับที่มาเยี่ยม blog ผมครับ


โดย: boyblackcat วันที่: 12 สิงหาคม 2551 เวลา:17:57:00 น.  

 


โดย: แม่ไก่ วันที่: 12 สิงหาคม 2551 เวลา:20:10:51 น.  

 
สัญลักษณ์ เป็นสื่อสำหรับยึดเหนี่ยวจิตใจ

พระพุทธรูป เป็นสัญลักษณ์แทนพระพุทธเจ้า ถึงจะเป็นอิฐหิน ดิน ปูน ทองเหลือง ก็ควรเคารพ ระลึกถึงคุณความดีของพระองค์ท่านอันประมาณมิได้

เสียงเค้าว่ากันพรรณนั้น


โดย: บ้าได้ถ้วย วันที่: 12 สิงหาคม 2551 เวลา:23:01:50 น.  

 
H A P P Y : : N I G H T

สุขสันต์วันแม่จ๊ะ
เป็นมุมมองที่ดีจ๊ะ

คิดบวก ……………………………..ได้บวก
คิดลบ………………………………...ได้ลบ
แน่นอน

รักษาสุขภาพ และมีความสุขกับวันดีๆทุกทุกวันจ๊ะ
โดย: ร่มไม้เย็น วันที่: 13 สิงหาคม 2551 เวลา:1:15:50 น.  

 

คลิกๆๆ รูปสวยๆน่ารักๆไว้ส่งต่อเพียบ...


แวะมาเยี่ยมกันด้วยความระลึกถึงนะคะโดย: หอมกร วันที่: 13 สิงหาคม 2551 เวลา:10:13:51 น.  

 
ขอบคุณค่ะที่แวะมาเยียม ที่บ้าน อะคะ

เห็นด้วยกับคอมเม้นที่ฝากไว้ค่ะ

ชีวิตก้แบบนี้แหละค่ะ


โดย: ย่าชอบเล่า IP: 124.120.67.112 วันที่: 13 สิงหาคม 2551 เวลา:16:27:40 น.  

 H A P P Y : : D A Y

รักษาสุขภาพ และมีความสุขกับวันดีๆทุกทุกวันนะจ๊ะ
โดย: ร่มไม้เย็น วันที่: 13 สิงหาคม 2551 เวลา:17:53:14 น.  

 
คลิกๆๆ รูปสวยๆน่ารักๆไว้ส่งต่อเพียบ...
แวะมาทักทาย


โดย: ท.แทนคุณ วันที่: 14 สิงหาคม 2551 เวลา:9:27:22 น.  

 


Comment Hi5 Glitter


หวัดดีจ้า แวะมาส่งความสุขนอกเทศกาลค่ะโดย: หอมกร วันที่: 14 สิงหาคม 2551 เวลา:11:36:03 น.  

 
สวัสดีจ้าบี แวะมาอ่านธรรมะดี ๆ สนุก ๆ เหมือนเคยค่ะ ได้ความรู้ไปหลายอย่างเลย ขอบคุณนะคะ


โดย: นู๋ Beee เองค่ะ (Beee_bu ) วันที่: 14 สิงหาคม 2551 เวลา:13:42:05 น.  

 


สบายดีนะคะคุณVICT

บทความดีมากเลยค่ะ อะไรๆที่เกี่ยวข้องกับพระพุทธเจ้าควรได้รับการเคารพกราบไหว้ทั้งสิ้น
เด็กๆจะได้เรียนรู้ด้วยค่ะ


โดย: จันทร์ไพลิน วันที่: 14 สิงหาคม 2551 เวลา:16:33:35 น.  

 
"**ธาตุกเจดีย์ - สถูปที่มีพระธาตุบรรจุอยู่
**ปริโภคเจดีย์ - ต้นโพธิ์ (ต้นไม้เป็นที่ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า)
**อุทเทสิกเจดีย์ - พระพุทธรูป"

เป็นความรู้ใหม่ค่ะอนุโมทนาบุญล่วงหน้าด้วยนะคะที่ได้มีโอกาสไปกราบ
หลวงพ่อจรัญในวันเกิดของท่าน (..ปิติ..จนขนลุกเลย)

อ่านธรรมะของท่านบ่อย ๆ เคยคิดจะไปกราบท่าน แต่
ไม่มีโอกาสสักที...


โดย: ปลิวตามลม วันที่: 14 สิงหาคม 2551 เวลา:21:47:08 น.  

 


โดย: พยัคฆ์ร้ายแห่งคลองบางหลวง วันที่: 15 สิงหาคม 2551 เวลา:13:13:40 น.  

 
วันนี้ได้ไปกราบหลวงพ่อจรัญมาเนื่องในวันคล้ายวันเกิดของท่านที่วัด มีสาธุชนมากมาย ขอให้อนุโมทนาด้วยนะ


โดย: เบิ้น IP: 118.174.152.147 วันที่: 15 สิงหาคม 2551 เวลา:21:31:55 น.  

 
//www.matichon.co.th/khaosod/view_newsonline.php?newsid=TVRJeE5UQTVOalE1TWc9PQ==§ionid=b3VqU3grQzA2TGs9&day=TWpBd09DMHdOeTB3TkE9PQ==


โดย: เรืองยศ IP: 125.25.122.130 วันที่: 16 สิงหาคม 2551 เวลา:10:43:28 น.  

 
สาธุ สาธุ สาธุ


โดย: ย่าชอบเล่า (ย่าชอบเล่า ) วันที่: 16 สิงหาคม 2551 เวลา:12:07:22 น.  

 
๐ ยายบ่าม ยามบ่าย แล้ว.........แวะเยือน
ทายทัก ทักทาย เรือน.............เพื่อนพ้อง
เบาหลอก บอกเล่า เตือน........ อัพบล๊อก แระนา
เทียบส่ง ธงเสียบ ร้อง.............โห่ฮิ้วเชิญชม ฯ

มาชวนไปเที่ยวบ้านค่ะ


โดย: porranat วันที่: 16 สิงหาคม 2551 เวลา:16:52:41 น.  

 
มาราตัดสะวี - ราตรีสวัสดิ์ค่ะ

ขอบคุณที่แวะไปอ่านและทายทักกันนะคะโดย: porranat วันที่: 17 สิงหาคม 2551 เวลา:0:56:49 น.  

 
บุญใดจึงส่งให้ งามตา
คือบุญจากศีลนา ก่อให้
ศีลดลรูปงามสม พระบอก
รูปทรัพย์จึงเกิดได้ กายดี
บุญใดจึงส่งให้ มั่งมี
เพระทานที่เคยพลี ก่อไว้
ทานดลทรัพย์ทวี ท่านบอก
มีทรัพย์ไว้จ่ายใช้ เพราะผล ทานแฮ
บุญใดจึงดลให้ ปัญญา
เพราะเคยสนทนา นักปราชญ์
อีกเคยเจริญภาวนา ท่านบอก
ภาวนาจึ่งดลให้ เลิศล้ำภูมิธรรม
ชนใดไม่ว่างเว้น บุญทาน
ชื่อว่าผู้สำราญ เจริญสุข
บ่ประมาทในชีวิต ตนแล
เป็นทางกุศลสร้าง เผื่อไว้สำหรับตน
โดย: สันติศุภมัส IP: 118.174.24.138 วันที่: 17 สิงหาคม 2551 เวลา:19:56:57 น.  

 

คลิกๆๆ รูปสวยๆน่ารักๆไว้ส่งต่อเพียบ...


มาทักทายกันค่ะ สุขสบายดีมั๊ยคะวันนี้โดย: หอมกร วันที่: 19 สิงหาคม 2551 เวลา:8:10:25 น.  

 

คลิกๆๆ รูปสวยๆน่ารักๆไว้ส่งต่อเพียบ...


แวะมาส่งความระลึกถึงนะคะโดย: หอมกร วันที่: 20 สิงหาคม 2551 เวลา:8:34:56 น.  

 
คลิกๆๆ รูปสวยๆน่ารักๆไว้ส่งต่อเพียบ...


โดย: คุณน้ำตาล วันที่: 20 สิงหาคม 2551 เวลา:9:05:15 น.  

 


แวะมาส่งความปรารถนาดีถึงกันนะคะโดย: หอมกร วันที่: 21 สิงหาคม 2551 เวลา:9:10:02 น.  

 
สาธุ สาธุ สาธุ อนุโมทนาบุญค่ะคุณ VICTโดย: oor_dt วันที่: 27 สิงหาคม 2551 เวลา:21:41:57 น.  

 
เรื่องความหมายของอุทเทสิกเจดีย์ที่แท้จริง เล่ม 60 หน้า 267 (พุทธพจน์)

...พระอานนทเถระรับว่า ดีละ แล้วทูลถามพระตถาคตว่า ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ เจดีย์มีกี่อย่าง.

พระศาสดาตรัสตอบว่า มีสามอย่างอานนท์.

พระอานนทเถระทูลถามว่า สามอย่างอะไรบ้าง พระเจ้าข้า.

พระศาสดาตรัสว่า ธาตุเจดีย์ ๑ ปริโภคเจดีย์ ๑ อุทเทสิกเจดีย์ ๑.

พระอานนทเถระทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ เมื่อพระองค์เสด็จจาริกไป
ข้าพระองค์อาจกระทำเจดีย์ได้หรือ.

พระศาสดาตรัสว่า อานนท์ สำหรับธาตุเจดีย์ไม่อาจทำได้ เพราะธาตุเจดีย์นั้น
จะมีได้ในกาลที่พระพุทธเจ้าปรินิพพานแล้ว

สำหรับอุทเทสิกเจดีย์ก็ไม่มีวัตถุปรากฏ เป็นเพียงเนื่องด้วยตถาคตเท่านั้น...

**อุทเทสิกเจดีย์ = ไม่ใช่พุทธรูป ไม่ใช่วัตถุ ไปศึกษาใหม่ซะท่านทั้งหลาย


โดย: ศึกษามาดีแล้ว IP: 124.122.188.195 วันที่: 22 พฤศจิกายน 2551 เวลา:17:43:45 น.  

ชื่อ :
Comment :
  *ใช้ code html ตกแต่งข้อความได้เฉพาะสมาชิก
 

VICT
Location :
กรุงเทพฯ Thailand

[ดู Profile ทั้งหมด]

ฝากข้อความหลังไมค์
Rss Feed

ผู้ติดตามบล็อก : 1 คน [?]
Friends' blogs
[Add VICT's blog to your web]
Links
 

 Pantip.com | PantipMarket.com | Pantown.com | © 2004 BlogGang.com allrights reserved.