ท่านทั้งหลายจงดูดาบสผู้มีตบะอันรุ่งเรืองนี้
ดาบสนี้กระทำความปรารถนายิ่งใหญ่เพื่อความเป็นพระพุทธเจ้า
ความปรารถนาของเขาจักสำเร็จ ในที่สุดแห่งสี่อสงไขยกับเศษแสนกัปนับแต่นี้

... บล็อคง่ายๆ ของนายอังคาร ...

Group Blog
 
<<
พฤศจิกายน 2554
 
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930 
 
15 พฤศจิกายน 2554
 
All Blogs
 
Chant of metta บทแผ่เมตตา
The Chant of Metta
บทแผ่เมตตาโดยแม่ชี Imee Ooi (ชาวสิงคโปร์)0.20
อะหัง อะเวโร โหมิ
อัพยาปัชโฌ โหมิ
อะนีโฆ โหมิ
สุขี อัตตานัง ปะริหะรามิ

ขอให้ข้าพเจ้าจงเป็นผู้ปราศจากเวร
ขอให้ข้าพเจ้าจงปราศจากความทุกข์ใจ
ขอให้ข้าพเจ้าจงปราศจากความทุกข์กาย
ขอให้ข้าพเจ้าจงมีความสุข

0.53
มะมะ มาตาปิตุ
อาจาริยา จะ
ญาติมิตตา จะ
สะพรหมะ จาริโน จะ
อะเวรา โหนตุ
อัพยาปัชฌา โหนตุ
อะนีฆา โหนตุ
สุขี อัตตานัง ปะริหะรันตุ

ขอให้มารดาบิดาของข้าพเจ้า
ครูอาจารย์
ปวงญาติแลมิตร
และผู้ประพฤติธรรมทั้งปวง
ขอท่านจงเป็นผู้ปราศจากเวร
ขอท่านจงปราศจากความทุกข์ใจ
ขอท่านจงปราศจากความทุกข์กาย
ขอท่านจงมีความสุข

1.30
อิมัสมิง อาราเม สัพเพ โยจิโน
อะเวรา โหนตุ
อัพยาปัชฌา โหนตุ
อะนีฆา โหนตุ
สุขี อัตตานัง ปะริหะรันตุ

ขอท่านผู้ทรงสมาธิทั้งปวงในเขตนี้
ขอท่านจงเป็นผู้ปราศจากเวร
ขอท่านจงปราศจากความทุกข์ใจ
ขอท่านจงปราศจากความทุกข์กาย
ขอท่านจงมีความสุข

1.56
อิมัสมิง อาราเม
สัพเพ ภิกขุ
สามเณรา จะ
อุปาสะกะ
อุปาสิกาโยจะ
อะเวรา โหนตุ
อัพยาปัชฌา โหนตุ
อะนีฆา โหนตุ
สุขี อัตตานัง ปะริหะรันตุ

ขอพระภิกษุผู้อยู่ในเขตนี้ สามเณร อุบาสก และอุบาสิกา
ขอท่านจงเป็นผู้ปราศจากเวร
ขอท่านจงปราศจากความทุกข์ใจ
ขอท่านจงปราศจากความทุกข์กาย
ขอท่านจงมีความสุข

2.33
อัมหากัง จะตุปัจจายะ ทายะกะ
อะเวรา โหนตุ
อัพยาปัชฌา โหนตุ
อะนีฆา โหนตุ
สุขี อัตตานัง ปะริหะรันตุ

ขอท่านผู้เป็นทายกแห่งจตุปัจจัยทานทั้งสี่
ขอท่านจงเป็นผู้ปราศจากเวร
ขอท่านจงปราศจากความทุกข์ใจ
ขอท่านจงปราศจากความทุกข์กาย
ขอท่านจงมีความสุข

2.57
อัมหากัง อารักขา เทวาตา
อิมัสมิง วิหาเร
อิมัสมิง อาวาเส
อิมัสมิง อาราเม
อารักขา เทวาตา
อะเวรา โหนตุ
อัพยาปัชฌา โหนตุ
อะนีฆา โหนตุ
สุขี อัตตานัง ปะริหะรันตุ

ขอเทวดาผู้รักษาข้าพเจ้า
ซึ่งอยู่ในวิหารแห่งนี้
อยู่ในที่อยู่อาศัย
อยู่ในอาราม
และเทวดาผู้รักษาสถานที่
ขอท่านจงเป็นผู้ปราศจากเวร
ขอท่านจงปราศจากความทุกข์ใจ
ขอท่านจงปราศจากความทุกข์กาย
ขอท่านจงมีความสุข

3.36
สัพเพ สัตตา
สัพเพ ปาณา
สัพเพ ภูตา
สัพเพ ปุกกะลา
สัพเพ อัตภวา ปริยะปันนา
สัพพา อิตถีโย
สัพเพ ปุริสา
สัพเพ อริยา
สัพเพ อนริยา
สัพเพ เทวา
สัพเพ มนุสสา
สัพเพ วินิปาติกา
อะเวรา โหนตุ
อัพยาปัชฌา โหนตุ
อะนีฆา โหนตุ
สุขี อัตตานัง ปะริหะรันตุ

ขอสัตว์ทั้งหลายผู้มีลมหายใจ
สิ่งมีชีวิตทั้งปวง สัตว์ทั้งปวง
สัตว์ผู้มีกายและใจ
ปวงสตรี บุรุษ พระอริยเจ้าทั้งหลาย
ผู้ยังไม่เข้าถึงความเป็นพระอริยเจ้าทั้งหลาย
เทวดา มนุษย์ทั้งหลาย และสรรพสัตว์อันมีกำเนิดสี่
ขอท่านจงเป็นผู้ปราศจากเวร
ขอท่านจงปราศจากความทุกข์ใจ
ขอท่านจงปราศจากความทุกข์กาย
ขอท่านจงมีความสุข

4.47
ทุกขา มุจจันตุ
ยัตถา ลัทธา สัมปัตติโต มาวิกัจชันตุ
กัมมัสสะกา

ขอสัตว์ทั้งหลายจงปราศจากความทุกข์
ไม่ว่าจะเป็นผู้ทำดี หรือทำไม่ดี
ตนย่อมเป็นเจ้าของกรรมนั้น

5.05
ปุรถิมายะ ทิสายะ
ปัจฉิมายะ ทิสายะ
อุตตระ ทิสายะ
ทักขิณายะ ทิสายะ
ปุรถิมายะ อนุทิสายะ
ปัจฉิมายะอนุทิสายะ
อุตตระ อนุทิสายะ
ทักขิณายะ อนุทิสายะ
เหตถิมายะ ทิสายะ
อุปาริมายะ ทิสายะ

ณ เบื้องทิศตะวันออก
ณ เบื้องทิศตะวันตก
ณ เบื้องทิศเหนือ
ณ เบื้องทิศใต้
ณ เบื้องทิศตะวันออกเฉียงใต้
ณ เบื้องทิศตะวันตกเฉียงเหนือ
ณ เบื้องทิศตะวันออกเฉียงเหนือ
ณ เบื้องทิศตะวันตกเฉียงใต้
ณ ทิศเบื้องล่าง
ณ ทิศเบื้องบน

5.45
สัพเพ สัตตา
สัพเพ ปาณา
สัพเพ ภูตา
สัพเพ ปุกกะลา
สัพเพ อัตภวา ปะริยะปันนา
สัพพา อิตถีโย
สัพเพ ปุริสา
สัพเพ อริยา
สัพเพ อนริยา
สัพเพ เทวา
สัพเพ มนุสสา
สัพเพ วินิปาติกา
อะเวรา โหนตุ
อัพยาปัชฌา โหนตุ
อะนีฆา โหนตุ
สุขี อัตตานัง ปะริหะรันตุ

ขอสัตว์ทั้งหลายผู้มีลมหายใจ
สิ่งมีชีวิตทั้งปวง สัตว์ทั้งปวง
สัตว์ผู้มีกายและใจ
ปวงสตรี บุรุษ พระอริยเจ้าทั้งหลาย
ผู้ยังไม่เข้าถึงความเป็นพระอริยเจ้าทั้งหลาย
เทวดา มนุษย์ทั้งหลาย และสรรพสัตว์อันมีกำเนิดสี่
ขอท่านจงเป็นผู้ปราศจากเวร
ขอท่านจงปราศจากความทุกข์ใจ
ขอท่านจงปราศจากความทุกข์กาย
ขอท่านจงมีความสุข

6.55
ทุกขา มุจจันตุ
ยัตถา ลัทธา สัมปัตติโต มาวิกัจชันตุ
กัมมัสสะกา

ขอสัตว์ทั้งหลายจงปราศจากความทุกข์
ไม่ว่าจะเป็นผู้ทำดี หรือทำไม่ดี
ตนย่อมเป็นเจ้าของกรรมนั้น

7.15
อุทธัง ยาวะ ภะวัคคะ จะ
อโธ ยาวะ อวิจจิโต
สมันตะ จักกะวาเลสุ
เย สัตตา ปถวิจาระ
อัพยาปัชฌา นิเวรา จะ
นิทุกขา จะ นุปัททวะ

ขอสัตว์ในโลกธาตุอื่น ที่อยู่สูงขึ้นไป
สัตว์ในโลกธาตุอื่นที่อยู่เบื้องล่าง
สัตว์ทั้งหลายในจักรวาล
สัตว์ทั้งหลายผู้เกิดในน้ำ
ขอจงปราศจากทุกข์ใจ
และปราศจากความทุกข์กาย

7.46
อุทธัง ยาวะ ภะวัคคะ จะ
อโธ ยาวะ อวิจจิโต
สมันตะ จักกะวาเลสุ
เย สัตตา ปถวิจาระ
อัพยาปัชฌา นิเวรา จะ
นิทุกขา จะ นุปัททวะ

ขอสัตว์ในโลกธาตุอื่น ที่อยู่สูงขึ้นไป
สัตว์ในโลกธาตุอื่นที่อยู่เบื้องล่าง
สัตว์ทั้งหลายในจักรวาล
สัตว์ทั้งหลายผู้เกิดในน้ำ
ขอจงปราศจากทุกข์ใจ
และปราศจากความทุกข์กาย

8.17
อุทธัง ยาวะ ภะวัคคะ จะ
อโธ ยาวะ อวิจจิโต
สมันตะ จักกะวาเลสุ
เย สัตตา ปถวิจาระ
อัพยาปัชฌา นิเวรา จะ
นิทุกขา จะ นุปัททวะ

ขอสัตว์ในโลกธาตุอื่น ที่อยู่สูงขึ้นไป
สัตว์ในโลกธาตุอื่นที่อยู่เบื้องล่าง
สัตว์ทั้งหลายในจักรวาล
สัตว์ทั้งหลายผู้เกิดในน้ำ
ขอจงปราศจากทุกข์ใจ
และปราศจากความทุกข์กาย
Create Date : 15 พฤศจิกายน 2554
Last Update : 15 พฤศจิกายน 2554 22:54:10 น. 14 comments
Counter : 841 Pageviews.

 


โดย: biocellulose วันที่: 15 พฤศจิกายน 2554 เวลา:23:26:10 น.  

 


สาธุ

เป็นกำลังใจให้ค่ะ ขอให้น้ำลดลงเร็วๆนะคะ


โดย: ข้ามขอบฟ้า วันที่: 16 พฤศจิกายน 2554 เวลา:1:58:59 น.  

 
สวัสดีค่ะคุณอังคาร

ตอนนี้กลับมาบ้านเชียงใหม่ น้องชายกลับมาจากบ้านนอก เลยมาเม้าท์กันหน่อย

กระต่ายก็ต้องฉีดพิษสุนัขบ้านะคะ เพราะเป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม


โดย: tuk-tuk@korat วันที่: 16 พฤศจิกายน 2554 เวลา:10:40:52 น.  

 

สวัสดียามสายๆ ขอให้มีความสุขมากๆนะคะ เกศสุริยง
สร้างกริตเตอร์

------------------------------------------------------
แวะมาทักทาย อากาสช่วงนี้แปลกเดี๋ยวร้อนเดี๋ยวหนาว ระวังเรื่องไม่สบายไว้ด้วยนะคะ ระลึกถึงอยู่เสมอค่ะคุณอังคาร


โดย: เกศสุริยง วันที่: 16 พฤศจิกายน 2554 เวลา:10:49:15 น.  

 
ฟังแล้วสงบดีจังค่ะ ฟังแล้วก็ทำให้อยากไปบวชชีอีกสักรอบถ้ามีโอกาส


โดย: thainurse@norway วันที่: 16 พฤศจิกายน 2554 เวลา:17:51:33 น.  

 
สาธุ


โดย: กระติ๊บน้อย วันที่: 17 พฤศจิกายน 2554 เวลา:8:30:01 น.  

 
หวยออก 7777


โดย: tuk-tuk@korat วันที่: 17 พฤศจิกายน 2554 เวลา:15:57:16 น.  

 
Red Bull ไม่ดื่ม ขอเปลี่ยนเป็นกาแฟนะคะ

มีความสุขกับทุกๆวันนะคะ


โดย: ข้ามขอบฟ้า วันที่: 17 พฤศจิกายน 2554 เวลา:20:24:30 น.  

 
คุณอังคารเข้ามาอ่านย้อนหลังที่บล็อกกระติ๊บน้อยหลายบล็อกเลย คงได้5หมื่นในไม่ช้า อิอิ ขอบคุณค่ะ


โดย: กระติ๊บน้อย วันที่: 17 พฤศจิกายน 2554 เวลา:21:08:05 น.  

 
แวะมาเยี่ยมเยียนค่ะ ขอบคุณที่ไม่ลืมกันนะคะ


โดย: วิสกี้โซดา วันที่: 18 พฤศจิกายน 2554 เวลา:2:19:37 น.  

 

ทักทายวันศุกร์ค่ะ พรุ่งนี้ก็ได้พักผ่อนแล้ว นะคะ เพื่อนๆ เกศสุริยง
สร้างกริตเตอร์

###########################
ช่วงนี้เปิดเทอมหายไปโผล่มาไม่เป็นเวลาอีกตามเคย วันนี้วันศุกร์ทำงานอีกไม่ถึงวันก็จะได้พักผ่อนกันแล้ว ขอบคุณที่ไปเยี่ยมเยียนกันอยู่เสมอ ขอให้มีความสุขมากๆนะคะคุณอังคาร


โดย: เกศสุริยง วันที่: 18 พฤศจิกายน 2554 เวลา:10:21:54 น.  

 
แวะมาส่งความคิดถึง...มีความสุขมากๆค๊า


โดย: Why England วันที่: 20 พฤศจิกายน 2554 เวลา:20:59:24 น.  

 

เก็บดอกราตรีมาฝาก Good Night นะคะ เกศสุริยง
สร้างกริตเตอร์

-------------------------------------------------------
ช่วงนี้เปิดเทอม ก็เริ่มยุ่งอีกแลัว ต้องซ้อมการแสดงเพื่อเข้าแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน และต้องเตรียมงานแสดง ในวันที่5ธันวาคม ที่ หล่มสัก เพชรบูรณ์อีก ค่อยยังชั่วหน่อยงานเริ่มมีเข้ามาหลังจากช่วงลอยกระทง งานงดหมดเลย ระลึกถึงนะคะคุณอังคาร


โดย: เกศสุริยง วันที่: 22 พฤศจิกายน 2554 เวลา:22:05:08 น.  

 
คลิกๆๆ รูปสวยๆน่ารักๆไว้ส่งต่อเพียบ...
------------------------------
แอบมากลางดึก เพิ่งวางมือจากการตัดชุดที่จะใช้แสดงในวันที่5ที่หล่มสัก ยังไม่เสร็จเลย พรุ่งนี้ต้องเร่งต่อ วันนี้ดึกแล้วจะเข้านอนแต่ก็ยังไม่ได้ทักทายเพื่อนๆเลย เลยแอบมาเวลานี้ คิดถึงนะคะคุณอังคาร


โดย: เกศสุริยง วันที่: 29 พฤศจิกายน 2554 เวลา:0:30:13 น.  

ชื่อ :
Comment :
  *ใช้ code html ตกแต่งข้อความได้เฉพาะสมาชิก
 
รหัสส่งข้อความ
กรุณายืนยันรหัสส่งข้อความ

Siri_waT_bkk
Location :
นนทบุรี Thailand

[ดู Profile ทั้งหมด]

ให้ทิปเจ้าของ Blog [?]
ฝากข้อความหลังไมค์
Rss Feed
Smember
ผู้ติดตามบล็อก : 2 คน [?]
บางครั้ง เธอเข้าใจไหม
ว่าทำไม จิตใจต้องเพ้อฝัน
ฝันมีสุขร่วมกัน ฝันมีส่วนผูกพัน
สิ่งเหล่านั้น ฉันเองเข้าใจ

   ความหมาย คงคลี่คลายโดยง่ายดาย
   หากได้ระบาย ออกมาให้เธอฟัง
   ก็เพราะเธอเป็นต้นเหตุ ก็เพราะเธอนั้นพิเศษ
   เกินกว่าฉัน จะควบคุมใจ

ยามใดเธอมีทุกข์ อยากหยุดโลกกลับไปช่วยเธอ
ใจมันคอยเสนอ ไม่เคยคิดห่วงใคร
ต่อให้ไกลจะไกลแค่ไหน ก็จะไปยกหัวใจให้
เพียงแต่ตอบรับ หากเธอยอมรับ กับฉัน

   ว่าเธอนั้น มันก็เป็นเหมือนกัน
   ส่วนฉันยืนยัน ประกันได้เลยเธอ
   ไม่ใช่เรื่องหนักใจ มันไม่ใช่เรื่องใหญ่
   เพียงแค่สามคำ ฉันรักเธอ...

   
    [เพลงจาก http://www.fileden.com]


[ stat since Sep24, 2009 ]
   
Free counter and web stats
Friends' blogs
[Add Siri_waT_bkk's blog to your web]
Links
 

 Pantip.com | PantipMarket.com | Pantown.com | © 2004 BlogGang.com allrights reserved.