Group Blog
 
 
กุมภาพันธ์ 2553
 
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28 
 
11 กุมภาพันธ์ 2553
 
All Blogs
 

สัญญาจะซื้อจะขายบ้านมือสอง

สัญญาจะซื้อจะขายที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง (ไม่ผ่านนายหน้า)

 


** ข้อความใดไม่ใช้ให้ขีดฆ่า **


 สัญญานี้ทำขึ้น ณ .............................................................................................. เมื่อวันที่ .................................................. โดยและระหว่าง


  

 .  .......................................................... ถือบัตรประจำตัว ................................. เลขที่ ............................................ออกให้ที่ ................................... บัตรหมดอายุ ...........................................   ที่อยู่ติดต่อได้เลขที่ ........................ ซอย ........................................ถนน .......................................ตำบล/แขวง .............................อำเภอ/เขต....................................... จังหวัด.................................. ซึ่งต่อไปในสัญญานี้จะเรียกว่า “ผู้จะขาย” ฝ่ายหนึ่ง กับ


.  .......................................................... ถือบัตรประจำตัว ................................. เลขที่ ............................................ออกให้ที่ ................................... บัตรหมดอายุ ...........................................   ที่อยู่ติดต่อได้เลขที่ ........................ ซอย ........................................ถนน .......................................ตำบล/แขวง .............................อำเภอ/เขต....................................... จังหวัด.................................. ซึ่งต่อไปในสัญญานี้จะเรียกว่า “ผู้จะซื้อ” อีกฝ่ายหนึ่ง


 โดยผู้ขายตกลงจะขายและผู้ซื้อตกลงจะซื้อที่ดินโฉนดเลขที่...................................... เลขที่ดิน............................หน้าสำรวจ...................................... ตำบล.................................... อำเภอ........................................... จังหวัด .......................................... ซึ่งมีเนื้อที่ดินประมาณ..........ไร่ ............งาน ......18......ตารางวา อันเป็นกรรมสิทธิ์ของผู้จะขาย ไม่มีภาระติดพันแต่อย่างใด/อันติดภาระจำนองไว้กับธนาคาร/สถาบันการเงิน/บุคคล..........อาคารสงเคราะห์............................... พร้อมสิ่งปลูกสร้าง...............บ้านทาวน์เฮ้าส์.................. รวมถึงอุปกรณ์อันเป็นส่วนควบและติดตรึงทุกประเภท อีกทั้งเฟอร์นิเจอร์ลอยตัวแนบท้ายสัญญา จำนวน ..........1..... หลัง/คูหา ......2....... ชั้น      เลขที่ .................................................................. ถนน ........................................................... ตรอก/ซอย ........................................................ตำบล/แขวง...................................................... อำเภอ/เขต .................................................จังหวัด .............................................................. รวมเป็นจำนวนเงินที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างทั้งสิ้น ................................. บาท (................................) ซึ่งต่อไปในสัญญานี้จะเรียกว่า “ทรัพย์ที่จะขาย” และผู้จะซื้อประสงค์จะซื้อทรัพย์ที่จะขายดังกล่าว ทั้งสองฝ่ายตกลงทำสัญญาจะซื้อจะขายดังมีข้อความต่อไปนี้ ข้อ 1.  ผู้จะขายตกลงจะขายและผู้จะซื้อตกลงจะซื้อทรัพย์ที่จะขายในราคา .................... บาท (..........................................) ซึ่งต่อไปในสัญญานี้จะเรียกว่า “ราคาที่จะซื้อจะขาย”ข้อ 2. ผู้จะซื้อตกลงชำระราคาที่จะซื้อจะขายให้แก่ผู้จะขายตามกำหนดเวลาดังต่อไปนี้

 


ข้อ 2.1 ในวันทำสัญญานี้ผู้จะซื้อได้ตกลงชำระเงินมัดจำให้แก่ผู้จะขายเป็นจำนวน.......5,000.......บาท (..............ห้าพันบาทถ้วน...............) ด้วยเงินสด/เช็คธนาคาร..................................สาขา.......................................เช็คเลขที่.............................................             ลงวันที่ ....................... จำนวนเงิน .............................บาท (..............................................) และผู้จะขายได้รับเงินสด/เช็คดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว ทั้งนี้ ให้ถือว่าเงินมัดจำจำนวนดังกล่าวนี้เป็นส่วนหนึ่งของราคาทรัพย์ที่จะขายที่ผู้จะซื้อต้องชำระทั้งสิ้น

 


ข้อ 2.2 ตกลงชำระเงินจำนวน ......................................................... บาท (..............................................................) โดยตกลงผ่อนชำระเป็นรายเดือน จำนวน ...... เดือน ในอัตราเดือนละ ...............บาท (...................................................) เริ่มตั้งแต่                          เดือน...................................................

 


ข้อ 2.3 ชำระเงินส่วนที่เหลือจำนวน.........................บาท(............................................) ในวันที่ทำการจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์ทรัพย์ที่จะขายดังกล่าว

 


ข้อ 3. ผู้จะขายให้เวลาแก่ผู้จะซื้อเพื่อเตรียมการกรณีที่ไม่ได้ขอสินเชื่อจากสถาบันการเงิน หรือดำเนินการขอสินเชื่อกับสถาบันการเงินกรณีที่ต้องขอสินเชื่อจากสถาบันการเงิน มีกำหนดภายในระยะเวลา 90 วันนับแต่วันที่ทำสัญญานี้ โดยหากวันครบกำหนดตรงกับวันหยุดราชการหรือวันหยุดตามประเพณีของสถาบันการเงินให้เลื่อนไปวันเปิดที่ทำการเป็นวันครบกำหนดสัญญา ทั้งนี้ หากพ้นกำหนดระยะเวลาดังกล่าว ผู้จะซื้อเตรียมการไม่แล้วเสร็จหรือดำเนินการขอสินเชื่อไม่ได้หรือไม่แล้วเสร็จ สัญญานี้เป็นอันสิ้นสุดและผู้จะขายมีสิทธิริบเงินมัดจำที่ผู้จะซื้อได้ชำระไว้แล้ว โดยผู้จะซื้อไม่มีสิทธิเรียกร้องเงินค่าตอบแทนใดๆ ทั้งยอมให้ผู้จะขายนำทรัพย์ที่จะขายตามสัญญานี้ไปขายให้แก่บุคคลอื่นได้โดยไม่โต้แย้งหรือเรียกร้องเอาประโยชน์อื่นใดรวมทั้งค่าเสียหายจากผู้จะขายทั้งสิ้น

 


ข้อ 4. ผู้จะขายตกลงคืนเงินมัดจำให้แก่ผู้จะซื้อและยกเลิกสัญญาซื้อขาย หากผู้จะซื้อดำเนินการขอสินเชื่อจากสถาบันการเงินแล้วแต่สถาบันการเงินปฏิเสธการขอสินเชื่อและแจ้งให้ผู้จะขายทราบภายในกำหนดระยะเวลา 45 วันนับแต่วันที่ทำสัญญานี้ แต่หากพ้นกำหนดระยะเวลาดังกล่าว ให้ถือว่าผู้จะซื้อขอสละสิทธิ์ที่จะขอรับคืนเงินมัดจำทั้งนี้ ผู้จะขายขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนเงินมัดจำในกรณีที่ผู้จะซื้อไม่ได้ดำเนินการขอสินเชื่อจากสถาบันการเงิน

 


ข้อ 5. ผู้จะขายและผู้จะซื้อตกลงดำเนินการจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์ทรัพย์ที่จะขายภายใน 30 วันหลังจากที่ผู้จะซื้อลงนามในสัญญากู้เงินกับสถาบันการเงินกรณีที่ขอสินเชื่อกับสถาบันการเงิน หรือภายในกำหนดระยะตามข้อ 3. กรณีที่ไม่ได้ขอสินเชื่อกับสถาบันการเงิน ณ สำนักงานที่ดินที่ทรัพย์ที่จะขายนั้นตั้งอยู่ โดยกำหนดวันโอนกรรมสิทธิ์ทรัพย์ที่จะขายคู่สัญญาตกลงกันภายในกำหนดระยะเวลาตามสัญญานี้


ข้อ 6. ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์ ค่าภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ค่าอากรแสตมป์และค่าภาษีธุรกิจเฉพาะ รวมถึงค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกิดขึ้นทั้งหมดจากการทำสัญญานี้ ตกลงกันดังนี้

 


ข้อ 6.1 ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์ ผู้ขาย/ผู้ซื้อ/ผู้ซื้อและผู้ขาย จะเป็นผู้รับภาระชำระเงิน แต่เพียงผู้เดียว/คนละกึ่งหนึ่ง

 


ข้อ 6.2 ค่าภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ผู้ขาย/ผู้ซื้อ/ผู้ซื้อและผู้ขาย จะเป็นผู้รับภาระชำระเงิน แต่เพียงผู้เดียว/คนละกึ่งหนึ่ง

 


ข้อ 6.3 ค่าอากรแสตมป์และ/หรือค่าภาษีธุรกิจเฉพาะ ผู้ขาย/ผู้ซื้อ/ผู้ซื้อและผู้ขาย จะเป็นผู้รับภาระชำระเงิน แต่เพียงผู้เดียว/คนละกึ่งหนึ่ง

 


ข้อ 6.4 ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกิดขึ้นสำหรับการทำสัญญานี้ ผู้ขาย/ผู้ซื้อ/ผู้ซื้อและผู้ขาย จะเป็นผู้รับภาระชำระเงิน แต่เพียงผู้เดียว/คนละกึ่งหนึ่ง

 


ข้อ 7. ผู้จะขายขอรับรองว่าในวันที่ลงในสัญญานี้ ทรัพย์ที่จะขายไม่อยู่ในเขตแนวเวนคืนของทางราชการ ไม่ติดภาระผูกพัน การรอนสิทธิ สิทธิใดๆ เหนือที่ดิน และตกลงจะไม่นำทรัพย์ที่จะขายไปก่อภาระผูกพันใดๆ ตลอดจนไม่ค้างชำระภาษีบำรุงท้องที่ ค่าไฟฟ้า ค่าน้ำประปา ค่าสาธารณูปโภคส่วนกลางของโครงการ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ อันเกี่ยวเนื่องกับทรัพย์ที่จะขายแต่ประการใด

 


ข้อ 8. ผู้จะขายให้สัญญาว่าจะไม่กระทำการใดๆ อันเป็นเหตุให้ทรัพย์ที่จะขายนั้น เสื่อมค่าหรือเสื่อมราคาลง ภายหลังจากการทำสัญญานี้

 


ข้อ 9. คู่สัญญาตกลงให้ผู้จะซื้อมีสิทธินำผู้อื่นมารับโอนหรือร่วมรับโอนได้หรือกำหนดรายชื่อบุคคล หรือนิติบุคคลที่จะรับโอนกรรมสิทธิ์ทรัพย์ที่จะขายดังกล่าว และสัญญานี้มิให้มีผลบังคับตกทอดมรดกไปยังคู่สัญญาของทั้งสองฝ่าย

 


ข้อ 10. ผู้จะขายจะส่งมอบทรัพย์ที่จะขายให้กับผู้จะซื้อภายใน 3 วันก่อนการจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์ทรัพย์ที่จะขายในสภาพเรียบร้อยและไม่มีผู้อยู่อาศัย ซึ่งเมื่อผู้จะซื้อได้เข้ามาตรวจสอบทรัพย์ที่จะขายแล้ว เห็นว่าถูกต้องตามสัญญานี้ ผู้จะซื้อตกลงเข้าทำการรับมอบทรัพย์ที่จะขายจากผู้จะขาย ทั้งนี้ การรับและส่งมอบทรัพย์ของคู่สัญญาไม่เป็นการตัดสิทธิผู้จะซื้อในการดำเนินคดีและเรียกค่าเสียหายทั้งก่อนและหลังการจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์ทรัพย์ที่จะขายในกรณีที่ผู้จะขายมิได้ปฏิบัติตามข้อ 7.             และข้อ 8. แห่งสัญญานี้

 


ข้อ 11. ในกรณีที่ผู้จะซื้อผิดนัดชำระราคาที่จะซื้อจะขาย หรือปฏิบัติผิดเงื่อนไขที่กำหนดในสัญญา หรือไม่ดำเนินการรับโอนกรรมสิทธิ์ทรัพย์ที่จะขาย ผู้จะขายมีสิทธิบอกเลิกสัญญา และริบเงินที่ผู้จะซื้อชำระมาแล้วทั้งหมด รวมทั้งเรียกค่าเสียหายอีกส่วนหนึ่งได้

 


ในทางกลับกัน หากผู้จะขายผิดสัญญาไม่ดำเนินการจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์ทรัพย์ที่จะขายหรือปฏิบัติผิดเงื่อนไขที่กำหนดในสัญญานี้ ผู้จะซื้อมีสิทธิบอกเลิกสัญญา และเรียกเงินที่ชำระแล้วคืน รวมทั้งเรียกค่าเสียหายอีกส่วนหนึ่งได้


ข้อ 12. หากข้อความใดในสัญญานี้ตกเป็นโมฆะ หรือไม่สมบูรณ์ คู่สัญญาตกลงให้ถือว่าส่วนอื่นๆ ของสัญญาที่สมบูรณ์แยกจากส่วนที่เป็นโมฆะหรือไม่สมบูรณ์นั้นมีผลใช้บังคับได้

 


ข้อ 13. คู่สัญญาตกลงและยืนยันว่า ได้จัดทำสัญญานี้ตรงตามเจตนาร่วมกันทุกประการ และต่างฝ่ายต่างได้อ่าน และทำความเข้าใจเงื่อนไขของสัญญาทุกประการ รวมทั้งได้เจรจาต่อรองเงื่อนไขของสัญญาให้สอดคล้องกับความประสงค์ของตนทุกประการแล้ว

 


ข้อ 14. การที่คู่สัญญาฝ่ายหนึ่ง ยินยอมผ่อนผันการปฏิบัติตามสัญญานี้ให้แก่คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งในคราวใด ให้ถือเป็นการผ่อนผันเฉพาะคราวนั้น โดยคู่สัญญาตกลงจะไม่ถือเป็นการผ่อนผันในคราวอื่นแต่ประการใด

  


สัญญานี้ทำขึ้นเป็นสองฉบับมีข้อความถูกต้องตรงกัน คู่สัญญาได้อ่านและเข้าใจข้อความโดยตลอดแล้ว เห็นว่าถูกต้องตรงตามความประสงค์ จึงลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐานต่อหน้าพยานเป็นสำคัญ และต่างเก็บไว้ฝ่ายละหนึ่งฉบับ


 ลงชื่อ

 
  


(                            )

 ผู้จะขาย

 ลงชื่อ

 
  


(                           )

 ผู้จะซื้อ

 ลงชื่อ

 
  


(                            )

 พยาน

 ลงชื่อ

 
  


(                           )

 พยาน

 
 เฟอร์นิเจอร์ลอยตัวแนบท้ายสัญญา

 


 
- เตียงไม้ …
- ตู้ไม้ …
- โต๊ะ - เก้าอี้ …
- แอร์ ...
- ตู้ใส่เสื้อผ้า...

 


- อื่นๆ มีอะไรก็ใส่ลงมา ...

 
  

Free TextEditor
 

Create Date : 11 กุมภาพันธ์ 2553
1 comments
Last Update : 11 กุมภาพันธ์ 2553 10:40:25 น.
Counter : 245 Pageviews.

 

thank ka

 

โดย: tuck (tuckname ) 31 กรกฎาคม 2553 23:29:56 น.  

ชื่อ : * blog นี้ comment ได้เฉพาะสมาชิก
Comment :
  *ส่วน comment ไม่สามารถใช้ javascript และ style sheet
 


เด็กอนามัย
Location :


[ดู Profile ทั้งหมด]

ให้ทิปเจ้าของ Blog [?]
ฝากข้อความหลังไมค์
Rss Feed

ผู้ติดตามบล็อก : 1 คน [?]
Friends' blogs
[Add เด็กอนามัย's blog to your web]
Links
 

 Pantip.com | PantipMarket.com | Pantown.com | © 2004 BlogGang.com allrights reserved.