Group Blog
 
 
กุมภาพันธ์ 2550
 
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728 
 
20 กุมภาพันธ์ 2550
 
All Blogs
 

คุณหมิง 5 วัน 3 คืน 25900


Cool Slideshows.... เยือน คุนหมิง เมืองหลวงของมณฑลยูนนาน ขอนำท่านสัมผัสเส้นทางธรรมชาติสุดแปลกตา และงดงามเต็มไปด้วย ทุ่งหญ้า ดอกไม้ และภูเขาหิมะ ของ มณฑลยูนนานปลายเทือกเขาหิมาลัย...เราได้คัดสรรเส้นทางดีๆ เพื่อท่านในเทศกาลปีใหม่อาทิเช่น
ท ชมภูเขาหิมะมังกรหยก ,
ท ชมดินแดนศักดิ์สิทธิ์ ที่นี่คือ “แชงกรีลา”
ท ชมช่องแคบเสือกระโจน ซึ่งเป็นหุบเขาที่ลึกและแคบที่สุดแห่งหนึ่งของโลกชมโค้งแรกแม่ย้ำแยงซีเกียง
ท เมืองมรดกโลก “ลี่เจียง”พร้อมบริการอาหารเลิศรสจากภัตตาคารทุกมื้อ
เข้าพักโรงแรมระดับมาตรฐาน และทีมงานมัคคุเทศก์มืออาชีพดูแลตลอดการเดินทาง


วันเสาร์ที่ 3 มีนาคม 2550 กรุงเทพฯ – คุนหมิง - ต้าลี่

08.00 น. พร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ ชั้น 4 ผู้โดยสารขาออก เคาน์เตอร์ U15 สายการบินไชน่าอีสเทริน แอร์ไลน์ (MU)โดยสังเกตป้าย WONDEFUL PACKAGE เจ้าหน้าที่จากทางบริษัทฯ คอยอำนวยความสะดวก

10.15 น. เหิรฟ้าสู่คุนหมิงโดยสายการบินไชน่าอีสเทรินแอร์ไลน์เที่ยวบินที่ MU742
(บริการอาหารกลาวันและเครื่องดื่มบนเครื่อง)

13.05 น. ถึงท่าอากาศยานอูเจียป้า เมืองคุนหมิง เมืองหลวงและเป็นเมืองที่ใหญ่ที่สุดในมณฑลยูนนาน

15.55 น. นำท่านเหิรฟ้าสู่ตัวเมืองลี่เจียง Q เที่ยวบินที่ MU 5734

16.45 น. ถึงท่าอากาศยานเมืองลี่เจียง ตั้งอยู่ทางภาคตะวันตกเฉียงเหนือของที่ราบสูง ยูนนาน-กุ้ยโจว เป็นเมืองเก่าที่ยังคงบรรยากาศของเทือกเขาที่ถูกปกคลุมไปด้วยผืนป่าเขียวขจีและทะเลสาบเอ๋อไห่อันสวยงาม ตลอดจนบ้าน

เรือนแบบจีนดั่งเดิมซึ่งส่วนใหญ่เป็นของพวกชาวนาชาวไร่ที่ปลูกอยู่ริมฝั่งทะเลสาบและขอบอกว่าถูกต้องตามหลักฮวงจุ้ยจริงๆ ปัจจุบันได้รับการรับรองจากรัฐบาลให้เป็น 1ใน10 เมืองน่าอยู่ของจีน (ONE OF THE TEN MOST ATTRACTIVE CITIES IN CHINA) ในอดีตเคยเป็นที่ตั้งของอาณาจักรโบราณอันเก่าแก่นั่นคืออาณาจักรน่านเจ้าและอาณาจักรตาลีฟู โดยมีชาวเผ่าไป๋เป็นเจ้าผู้ครองนคร ก่อนถูกมองโกลเข้ายึดครองในสมัยของกุบไลข่าน จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ภัตตาคาร
ค่ำ ไ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
ใ พักที SHILI HOTEL หรือเทียบเท่า

วันอาทิตย์ที่ 4 มีนาคม 2550 ลี่เจียง - เขาหิมะมังกรหยก - ทุ่งหญ้าหวินซันผิง - แม่น้ำทรายขาว

เช้า รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม
นำท่านเดินทางสู่นำท่านเดินทางเดินทางสู่เชิง เขาหิมะมังกรหยก ด้านตะวันออกอยู่สูงกว่าระดับน้ำทะเล 5,596เมตร นั่งกระเช้าขึ้นสู่จุดชมวิวที่เรียกว่า “สวนธารน้ำแข็ง” (GLACIER PARK) ผ่านป่าซุงพันปีที่แต่ละต้นมีขนาดใหญ่ ภูเขาหิมะมังกรหยกนับเป็นภูเขาศักดิ์สิทธิ์ของชนเผ่าต่างๆ ในลี่เจียง แม้จะสูงเพียง 5,596 เมตร แต่ทุกวันนี้ยังไม่มีมนุษย์คนใดสามารถพิชิตยอดเขาซานจือโต่วนี้ได้สำเร็จ

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
ชมความสวยงามของ ทุ่งหญ้าหวินซันผิง ที่ยามฤดูใบไม้ผลิก็จะเต็มไปด้วยหญ้าอ่อนเขียวชอุ่มเหมาะแก่การเลี้ยงสัตว์ แต่พอถึงฤดูหนาวเมื่อยามที่หิมะปกคลุมได้ที่ก็จะกลายเป็นลานน้ำแข็งเหมาะแก่การเล่นกีฬาฤดูหนาว ชมทิวทัศน์ของภูเขาหิมะที่โอบล้อมรอบตัวเรา ชมการแสดงพื้นเมืองของชาวเผ่านาซีที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว นำท่านเที่ยวชม แม่น้ำทรายขาว ให้ท่านขี่จามลีถ่ายรูปเป็นที่ระลึกตามอัธยาศัย

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำที่โรงแรมลี่เจียงแกลนต์ ( อาหารไทย )พาท่านเที่ยวเมืองโบราณลี่เจียง ซื้อของตามอัธยาศัย ใ พักที่ SHILI HOTEL หรือเทียบเท่า
วันจันทร์ที่ 5 มีนาคม 2550 เมืองลี่เจียง – สือคุ – ช่องแคบเสือกระโจน – จงเตี้ยน(แชงกรีล่า)

เช้า รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม นำท่านชม เมืองเก่าลี่เจียง (ต้าเอี้ยนเจิ้น) ประชากรของลี่เจียงส่วนใหญ่เป็นชนเผ่าน่าซีอาศัยอยู่ตั้งแต่ราชวงศ์ซ้อง ในบริเวณที่มีลักษณะคล้ายหินฝาหมึกจีนโดยมีแม่น้ำล้อมรอบ ทางตะวันตกมีภูเขาซีซาน ทางเหนือมีภูเขาเซียงหมิงซาน ถนนหนทางปูด้วยหินอู่ฮัวสือ อันมีจุดเด่นคือ ฤดูฝนจะไม่มีดินเลอะและฤดูร้อนก็จะไม่มีฝุ่น อีกทั้งเป็นเมืองที่ไม่มีกำแพงล้อมรอบ มีคุณค่าในด้านการศึกษาเป็นอย่างยิ่ง นอกจากนี้ยามค่ำคืนก็มีการประดับไฟแสงสีงดงามอีก จากนั้นพาท่านไปนวดฝ่าเท้า ความเมื่อยเหนื่อย ( นวดฟรี เพื่อให้ท่านผ่อนคลาย )

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร หลังอาหารเดินทางสู่ หู่เทียวเสีย (ช่องแคบเสือกระโจน) เป็นร่องน้ำเชี่ยวในหุบเขาที่มีความยาวต่อเนื่องกันถึง 25 กม. มีแก่งอันตรายถึง 18 แห่งจึงไม่มีใครกล้าล่องแก่งในแถบนี้ จุดแคบที่สุดวัดได้ 30 เมตร และเป็นช่องแคบที่ลึกที่สุดในโลกคือประมาณ 3,900 เมตร สมควรแก่เวลาเดินทางเข้าสู่ เมืองจงเตี้ยน ถือเป็นเมืองใหญ่ที่สุดในเขตปกครองตนเองชนชาติทิเบตแห่งตี้ชิง ตั้งอยู่บนที่ราบสูงตี้ชิง(สถานที่อันเป็นสิริมงคล) ตรงรอยต่อตะเข็บชายแดนทิเบต-ยูนนาน- เสฉวน เป็นดินแดนสวรรค์ของสัตว์และพืชพรรณต่างๆโดยเฉพาะเป็นแหล่งสมุนไพรสำคัญของจีน ก่อนหน้านั้น จงเตี้ยนก็คือส่วนหนึ่งของดินแดนที่ราบสูงทิเบตที่เปรียบเสมือนดินแดนต้องห้าม อันเป็นความฝันของชายหนุ่มในทวีปยุโรปที่จะเดินทางแสวงหาขอบฟ้าใหม่ที่ยังไม่ถูกค้นพบ เจมส์ ฮิลตัน นักเขียนชาวอังกฤษ ผู้ถ่ายทอดภาพฝันของดินแดนแห่งที่ราบสูงออกมาเป็นแชงกรีล่าหรือเมืองดินแดนสวรรค์ไว้ในนวนิยายยอดอมตะชื่อ ขอบฟ้าที่เลือนหาย ( The Lost Horizon )ภายหลังได้มีการสืบเสาะค้นหาว่าตรงจุดใดคือ “แชงการีล่า”

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำที่ภัตตาคาร
ใ พักที่ HOLLY PALALE HOTEL หรือเทียบเท่า
วันอังคารที่ 6 มีนาคม 2550 จงเตี้ยน – แชงกรีล่า – ทะเลสาปปี้ถาไฮ – ทะเลสาปซูตู- จงเตี้ยน

เช้า รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม
หลังอิ่มเอมอาหารเช้าแล้ว หลังจากนั้นนำท่านชมความงามของ ทะเลสาบปิถาไฮ (BITAHAI) ชมความสวยงามของป่าไม้ที่ราบสูง ชมดอกตู้เจียนซึ่งเป็นดอกไม้ประจำเมืองแซงกรีลาร์ จะออกดอกในช่วงเดือน 5-9 ให้ท่านชมความสวยงามของทะเลสาบธรรมชาติของที่ราบสูงกว่าระดับน้ำทะเล 3,500-3,700 เมตรซึ่งรอบๆและบริเวณทางเดินจะเต็มไปด้วยดอกไม้นานาชนิดจากที่นี่สามารถมองเห็นวิวเขาหิมะ HABA

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
จากนั้นนำท่านชมความงามของ ทะเลสาปซูตู ตั้งอยู่บนระดับความสูง 3,266 เมตร แวดล้อมด้วยเขาสามด้าน ฤดูร้อนมีพื้นที่ชุ่มน้ำถึง 660 ตารางเมตร นำท่านขี่ม้าชมความงามของทุ่งหญ้า และทิวเขาภายใต้ท้องฟ้าสีคราม ที่งดงามราวกับภาพวาด ภาพตรงด้านหน้าของท่านอาจทำให้ทำยิ้มออกมาได้อย่างไม่รู้ตัวเนื่องจากทะเลสาบดังกล่าวสวยงามใส คล้ายดังกระจกเงา

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำที่ภัตตาคาร
ใ พักที่ HOLLY PALALE HOTEL หรือเทียบเท่า

วันพุธที่ 7 มีนาคม 2550 จงเตี้ยน – คุนหมิง – ตำหนักทอง - ช้อปปิ้ง

เช้า รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม
09.05 น. นำท่านเหิรฟ้าสู่ตัวเมืองคุนหมิง Q เที่ยวบินที่ MU 5932

10.05 น. ถึงท่าอากาศยานอูเจียป้า เมืองคุนหมิง เมืองหลวงและเป็นเมืองที่ใหญ่ที่สุดในมณฑลยูนนาน ตั้งอยู่ทางตะวันตกเฉียงใต้ของสาธารณะรัฐบาลจีน มีขนาดใหญ่ที่สุดเป็นอันดับ 6 จากทั้งหมด 27 มณฑล มีประชากร 33 ล้านคน โดยเป็นชนกลุ่มน้อยถึง 24 เผ่า ครอบคลุมพื้นที่ถึง 15,561 ตารางกิโลเมตร อยู่สูงเหนือระดับน้ำทะเล 6,200 ฟุต คุนหมิงได้ชื่อว่าเป็นเมืองแห่งฤดูใบไม้ผลิ ทำให้มีอากาศเย็นสบายตลอดทั้งปี จึงทำให้มีทัศนียภาพสวยงามมากมาย จนได้สมญานามว่า “นครแห่งฤดูใบไม้ผลิ”

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นำท่านชมความงามของ ตำหนักทองจินเตี้ยน ซึ่งสร้างโดยแม่ทัพในสมัยราชวงศ์หร้างด้วยทองเหลืองถึง 380 ตัน จึงทำให้ตำหนักมีความสวยเด่น แลดูเสมือนทอง จึงได้ชื่อว่า “ ตำหนักทอง ” จึงนับได้ว่าเป็นตำหนักทีใหญ่ที่สุดของจีน ให้แวะชิมชาต้นกำเนิด ซึ่งมีชาหลายประเภทให้ท่านได้เลือกซื้อเป็นของฝาก จากนั้นนำท่าน ช้อปปิ้งสินค้าพื้นเมือง หรือที่คนไทยรู้จักกันในนามตลาดโบ๊เบ๊ อิสระกับการเลือกซื้อเลือกชมกับสินค้าราคาถูกที่มีให้ท่านเลือกมากมาย อาทิเช่น เสื้อผ้า , กระเป๋า , รองเท้า , ขนมนานาชนิด , ยาสมุนไพรจีน หรือผลไม้สด,แห้งที่มีตามฤดูกาล ฯลฯ ตามอัธยาศัย

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำที่ภัตตาคาร
ใ พักที่ GLODEN DRAGON HOTEL หรือเทียบเท่า

วันพฤหัสบดีที่ 8 มีนาคม 2550 คุนหมิง – กรุงเทพฯ

เช้า รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม หลังอาหารนำท่านสู่สนามบิน

08.25 น. เหิรฟ้ากลับกรุงเทพฯโดยสายการบินไชน่าอีสเทรินแอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ MU741

09.15 น. ถึงสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ
กำหนดการเดินทาง ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พักเดี่ยว

03-08 มีนาคม 2550 25,900

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม

ค่าใช้จ่ายส่วนตัว เช่นค่าโทรศัพท์,ค่าอาหาร,ค่าเครื่องดื่มนอกรายการ/ค่าทำเอกสารผู้ถือต่างด้าว/ค่าวีซ่าที่มีค่าธรรมเนียมแพงกว่าหนังสือเดินทางไทย/ค่าน้ำหนักเกินพิกัด/ค่าทิปไกด์,คนขับรถและหัวหน้าทัวร์ วันละประมาณ 10 หยวน /คน / วัน //ค่าบริการไม่รวมภาษี 7 % และภาษี หัก ณ ที่จ่าย 3 %

อัตราค่าบริการนี้รวม
**ค่าวีซ่าจีน 1,000 บาท / ค่าภาษีสนามบินไทย 700 บาท/ภาษีจีน และ ค่าภาษีน้ำมัน 4300 บาท/
ตั๋วเครื่องบิน๑ไป - กลับ /(ตั๋วกรุ๊ป) / ค่าตั๋วเครื่องบินภายในประเทศ ไป-กลับ (ชั้นประหยัด) ค่าโรงแรมH 5 คืน (ตามระบุในรายการ) / ค่าอาหารๆ 09 มื้อ (ตามที่ระบุในรายการ / รถpรับ-ส่งสถานที่ท่องเที่ยว (ตามที่ระบุในรายการ) บริษัทได้ทำประกันอุบัติเหตุกับลูกค้าในวงเงิน 1,000,000 บาท ทั้งนี้ย่อมอยู่ในข้อจำกัดที่มีการตกลงไว้กับบริษัทประกันภัย
การสำรองที่นั่ง กรุณาชำระเงินมัดจำ เมื่อทำการสำรองที่นั่งเป็นเงิน 5,000 บาท / ท่าน
เอกสารที่ใช้ในการขอวีซ่า žรูปถ่ายสี ขนาด 2 นิ้ว จำนวน 2 รูป
žหนังสือเดินทางที่มีวันกำหนดอายุใช้งานเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือน นับจากวันที่จะออกเดินทาง
สถานทูตจีน ไม่รับเล่มของท่านวีซ่าในกรณีดังนี้คือ
ชื่อเป็นชาย แต่ส่งรูปถ่ายที่ดูเป็นหญิง ไว้ผมยาว แต่งหน้า ทาปาก / นำรูปเก่าที่ถ่ายไว้เกินกว่า 6 เดือนมาใช้ / นำรูปถ่ายเล่นๆ มีวิวด้านหลัง ยืนเอียงข้างฯลฯ มาตัดใช้เพื่อยื่นวีซ่า / นำรูปที่เป็นกระดาษสติกเกอร์ หรือรูปที่ใช้กระดาษพรินซ์จากคอมพิวเตอร์
หมายเหตุ - บริษัทฯมีสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงหรือสับเปลี่ยนรายการได้ตามความเหมาะสม//บริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะเลื่อนการเดินทางในกรณีที่มีผู้ร่วมคณะไม่ถึง 35 ท่าน / ขอสงวนการเปลี่ยนแปลงราคาโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า / การไม่รับประทานอาหารบางมื้อไม่เที่ยวตามรายการ ไม่สามารถขอหักค่าบริการคืนได้ เพราะการชำระค่าทัวร์เป็นไปในลักษณะเหมาจ่าย
-เดินทางอย่างน้อย 10 ท่าน( ไม่มี ไกด์ )และเดินทาง 15 ท่าน มีไกด์ เดินทางไปกับกรุ๊ป

----------------------------------------------

เพลงประกอบ : Venga Boys - Sha la la la
From : Thailyrics.com
 

Create Date : 20 กุมภาพันธ์ 2550
1 comments
Last Update : 22 กุมภาพันธ์ 2550 22:38:08 น.
Counter : 305 Pageviews.

 

วอ ซีกวง คุนหมิง เหอคุนหมิง เฮอน เพี้ยวเลี้ยง

 

โดย: กวงหมิง IP: 61.19.73.42 2 ตุลาคม 2550 10:03:34 น.  

ชื่อ :
Comment :
  *ใช้ code html ตกแต่งข้อความได้เฉพาะสมาชิก
 
รหัสส่งข้อความ
กรุณายืนยันรหัสส่งข้อความ


ฐานข้อมูล
Location :


[ดู Profile ทั้งหมด]

ให้ทิปเจ้าของ Blog [?]
ฝากข้อความหลังไมค์
Rss Feed
Smember
ผู้ติดตามบล็อก : 1 คน [?]
ผู้ประกอบการท่องเที่ยว

ใบอนุญาติเลขที่ 11/2884
Color Codes ป้ามด
Friends' blogs
[Add ฐานข้อมูล's blog to your web]
Links
 

 Pantip.com | PantipMarket.com | Pantown.com | © 2004 BlogGang.com allrights reserved.