สวรรค์-นรก...สุข-ทุกข์...สุขภาพ-ดี-ไม่ดี...อยู่ที่-เคมี-Opinion-ความคิดเห็น..ของเราเอง Miracle 27721
Group Blog
 
<<
พฤษภาคม 2564
 
8 พฤษภาคม 2564
 
All Blogs
 
กฏข้อ5-ของครอบครัว...รักษา-เอกลักษณ์-เฉพาะตัว-ของเราไว้ 50 Miracle S 8/5/21

เขียน...18.00
.
.
.
1 ชีวิต...มนุษย์เรา
เป็นเหมือน...เขาวงกต
.
Sadhguru...บอกว่า
สังคม-คือ...ปัญหา-ใหญ่สุด
.
2 ถ้าเรา...อยู่ในสังคม
เราก็อยู่ในเขาวงกต...ที่ใหญ่สุด
.
เอาตัวรอดได้...จึงดีที่สุด
ต้องฝึกพึ่งตัวเอง...ให้ดีที่สุด
.
3 เราอยู่ใน...สังคม
ที่ตัวมันเอง...เป็นปัญหาใหญ่
.
ต้องมีสติ...สมาธิ-ปัญญา
ที่มากพอ...จึงจะเอาตัวรอดได้
.
4 พระพุทธเจ้า...สอนหลักความเชื่อ
ไว้ให้เรา...มากถึง-10-ประการ
.
ถ้าเราใช้หลักนี้...เราจะรอด-ได้ดีที่สุด
ถ้าเราไม่ใช่หลักนี้...เราจะรอด-ได้ยากที่สุด
.
1 อย่าปลงใจเชื่อด้วยการฟัง ๆ ตามกันมาหรือเพียงใครพูดให้ฟัง
2 อย่าปลงใจเชื่อด้วยการถือสืบ ๆ กันมาอย่างยาวนาน
3 อย่าปลงใจเชื่อด้วยการเล่าลือหรือคนส่วนใหญ่เชื่อกัน
4 อย่าปลงใจเชื่อด้วยการอ้างตำราหรือมีในคัมภีร์
5 อย่าปลงใจเชื่อเพราะตรรกะ ด้วยการคิดตรองตามแนวเหตุผล
6 อย่าปลงใจเชื่อเพราะการอนุมาน (คาดคะเน) และการเอาสิ่งนั้นสิ่งนี้มาปะติดปะต่อกัน
7 อย่าปลงใจเชื่อเพราะการเห็นด้วยตา หรือตามลักษณะอาการที่แสดงออกมาน่าจะเป็นไปได้
8 อย่าปลงใจเชื่อเพราะเข้ากันได้กับทฤษฎีหรือทิฏฐิของตนหรือตามอคติในใจ
9 อย่าปลงใจเชื่อเพราะผู้พูดน่าเชื่อถือ หรือเป็นองค์กรที่น่าเชื่อถือ หรือเพราะเป็นผู้มีหน้าที่เกี่ยวข้องโดยตรง
10 อย่าปลงใจเชื่อเพราะเคารพนับถือว่าคนพูดเป็นสมณะผู้นำทางจิตวิญญาณของเรา เป็นครูของเรา เป็นศาสดาของเรา
.
.
.
.
.
.
11 ไม่ได้ห้าม...ไม่ให้เชื่อ
ให้เชื่อได้...แต่ให้เชื่อด้วยปัญญา
.
คือใช้ปัญญา...ตรวจสอบก่อน
ถ้าไม่ทำแบบนี้...ก็งมงาย-กันอย่างเดียว
.
12 งมงาย...ไม่มีใคร
ทุกข์ร้อน...นอกจาก-ตัวเราเอง
.
ไม่งมงาย...ไม่มีใคร
สุขเย็น-สบาย...นอกจาก-ตัวเราเอง
.
13 สังคม...คนส่วนใหญ่
งมงาย...มากกว่า-ที่เราคิด
.
การทำตาม...คนส่วนใหญ่
จึงทุกข์ร้อน...มากกว่า-ที่เราคิด
.
14 การพึ่งตัวเอง...จึงเป็นธรรมเอก
ที่ช่วยตัวเราเอง...ได้มากสุด-ดีที่สุด
.
อะไรที่พึ่งตัวเองได้...คือ-ถูกสุด
อะไรที่พึ่งตัวเองไม่ได้...คือ-ผิดสุด
.
15 การเอาตัวรอด...ในเขาวงกต
ที่ใหญ่ที่สุด...เราจำเป็นต้องมีปัญญา-มากพอ
.
ปัญญา...ที่มากพอ
จะเป็นหลักการ...ทำให้เรา-ไม่หลงทาง
.
16 เพราะเรา...จำเป็นต้อง
ตัดสินใจ-เลือก...อยู่ตลอดเวลา
.
ถ้าไม่มี...ปัญญา-หรือ-หลักการ
ก็จะใช้แต่หลักกู...หรืองมงาย-ทำตามๆกันไป-ไม่ลืมหูลืมตา
.
17 ทำไม...มนุษย์ส่วนใหญ่
จึงงมงาย...ทำตามๆกันไป-ไม่ลืมหูลืมตา
.
ก็เพราะว่า...ขาดสติ-ขาดปัญญา
ก็จะทำตาม...กลไก-ความกลัว-เป็นธรรมดา
.
.
.
.
.
.
18 กลไก...ความกลัว
เป็นวิวัฒนาการ...ของสมอง
.
ให้เราทำตามๆกัน...เพื่อความอยู่รอด
มันมีประโยชน์...แต่ก็มีโทษ-เอก-อนันต์
.
19 โทษ-เอก-อนันต์...นั้นก็คือ
มันทำลาย...สติปัญญา-ให้สิ้นลงไป
.
เมื่อไม่มีสติปัญญา...จิตใจเรา-จะมืดบอด
การกระทำ-ผลกรรม...ของเรา-จะมืดบอด
.
20 ก็ต่อเมื่อ...จิตใจ
ของเรา...หายจาก-อาการบอดได้
.
เมื่อนั้น...เราจึงจะเริ่ม
มีชีวิต...แบบมนุษย์-ที่เราเป็นจริงๆ-ได้
.
21 การเป็นมนุษย์...ในแบบที่เรา
เป็นจริงๆ...ไม่ใช่มี-แค่ร่างกาย
.
แต่เรามีจิตใจ...ที่เป็นมนุษย์
คือจิตใจ-ที่ไม่มืดบอด...เป็นส่วน-สำคัญ-มากที่สุด
.
22 เพราะต่อให้...ร่างกายเรา-สมบรูณ์
แต่จิตใจเรา-มืดบอด...ร่างกายเรา-ก็ไม่มีประโยชน์อะไร
.
ร่างกายเรา...ที่เราได้รับมา
จะมีประโยชน์ได้...ก็ต่อเมื่อจิตใจเรา-ไม่มืดบอด-เท่านั้น
.
.
.
.
.
.
23 มนุษย์เรา...ในยุคนี้
เรามองเห็น...สิ่งต่างๆ-ได้มากขึ้น
.
แต่ดูเหมือนว่า...จิตใจเรา
จะมืดบอด...กันมากขึ้น
.
24 ดูเหมือนว่า...การมองเห็น
ที่มากขึ้น...กลับทำให้จิตใจเรา-มืดบอด-กันมากขึ้น
.
จงฝึกหลับตา...เพื่อกลับมา
ที่จิตใจของเรา...เพื่อกลับมา-แก้ปัญหา-ที่จิตใจของเรา
.
.
.
.
.
.
25 ความทุกข์...ต่างๆ
ที่ดูมากมาย...ไม่มี-สิ้นสุด
.
ไม่ใช่...ปัญหา
เป็นแค่...Process-เหตุปัจจัย-เท่านั้น
.
26 จิตใจเรา...ที่มืดบอด
ที่ให้ความหมาย...ตีความ
.
แปลความหมาย...ให้ความเห็น
ที่มืดบอด-เท่านั้น...ที่นำทุกข์-มาสู่ตนเอง
.
.
.
.
.
.
27 สิ่งต่างๆ...ไม่ได้มี
ความหมาย...โดยตัว-ของมันเอง
.
สิ่งต่างๆ...ล้วนว่างเปล่า
ไม่มีความหมาย...โดยตัว-ของมันเอง
.
28 ไม่มีใคร...ให้ความหมาย
สิ่งต่างๆได้...นอกจาก-ตัวเราเอง
.
ความหมาย-ของคนอื่น...ก็เป็น-ของคนอื่น
ความหมาย-ของเราเอง...ก็เป็น-ของเราเอง
.
29 ไม่มีใคร...ผูกขาด
ความหมาย-เดียว...อยู่คนเดียว
.
พระผู้สร้าง...ได้สร้างให้เรา
ให้ความหมาย...ของตัวเอง-ได้เท่าเทียม-กันทุกคน
.
30 ในแง่นี้...ทุกคน-จะเท่าเทียม
ไม่มีใคร...สูง-หรือ-ต่ำ-กว่าใคร
.
พระพุทธเจ้า...จึงไม่ให้-เราเปรียบเทียบ
เปรียบเทียบ-เมื่อไหร่...ทุกข์มาหา-เราทันที
.
.
.
.
.
31 กฏข้อ4...ของครอบครัว
ไม่เปรียบเทียบ...เป็นเหมือน-ภูมิคุ้มกัน
.
เป็นเหมือน...วัคซีน
ที่ทำให้เรา...เอาตัวรอด-จากทุกข์ได้
.
32 กฏข้อ5...ของครอบครัว
รักษา-เอกลักษณ์...เฉพาะตัว-ของเราไว้
.
เราเก่ง-เราถนัด...เรื่องอะไร
เราจะต้อง-จดจ่อทำ...ในเรื่องนั้น
.
33 การที่เรา...จดจ่อ-จิตใจ
มันเป็นการ...จดจ่อ-พลังงาน-ภายใน
.
ทำให้เรา...มีความสุข
ทำให้สิ่งที่เราทำ...เกิดความสำเร็จ-ได้จริง-ที่สุด
.
34 ถ้าเรา...ไม่จดจ่อ
เราจะทำอะไร...ไม่มีความสุข
.
เราจะทำอะไร...ไม่มีความสำเร็จ
การจดจ่อจิตใจ...จึงจำเป็น-แบบสุดๆ
.
35 การทำในสิ่ง...ที่เราถนัด
ทำได้ดี...จะทำให้เรา-มีความสุข
.
ความสุข...ทำให้เรา
จดจ่อ-จิตใจ...ได้ดีขึ้น-มากกว่าเดิม
.
.
.
.
.
.
36 คนที่ขี้กลัว...ไม่กล้า-มากพอ
จึงทำตาม-คนอื่น...มากเกินไป
.
ทำให้...ไม่เป็นตัวเอง
ไม่มีความสุข...ไม่มีความสำเร็จ-ที่เป็นของตัวเอง
.
37 ความสุข...ความสำเร็จ
เป็นของคนอื่น...แต่ไม่ใช่-ของเราเอง
.
นี่เป็นหนึ่งใน...ปัญหา-ใหญ่สุด
ของมนุษย์เรา...ไม่มี-วันสิ้นสุด
.
38 แต่ถ้าเรา...มีสติปัญญา
มีสมาธิ...จดจ่อจิตใจ-มากพอ
.
เราจะกล้าหาญ...มากพอ
เราจะสามารถ...เป็นตัวเอง-ได้มากพอ-ได้จริงๆ
.
39 วันที่...เรา-สามารถ
เป็นตัวเราเอง...ได้มากพอ-ได้จริงๆ
.
คือวันที่เรา...เริ่มมีชีวิต
ในแบบมนุษย์จริง...ได้จริงๆ
.
40 เราไม่ได้เป็น...แค่หุ่นยนต์
ยานอวกาศ-ชีวภาพ...ที่ไม่มีชีวิตจิตใจ
.
เพราะเราทำตาม...โปรแกรม-ความเชื่อ
ความงมงาย...ที่สังคม-สั่งงานมา-เท่านั้นเอง
.
.
.
.
.
.
41 การมีชีวิต...มีจิตใจ
มีอารมณ์ความรู้สึก...ที่เป็นมนุษย์จริงๆ
.
เราต้องใช้หัวใจ...ให้มากกว่าหัวคิด
ถ้าเราเซนส์หัวใจ-ไม่ได้...แล้วเราจะไปเซนส์-อะไรได้
.
42 ความคิด...ไม่ใช่-ทั้งหมด
ความคิด...เป็นส่วนเล็กๆ-ของชีวิต-เท่านั้น
.
ถ้าเรามัวแต่ติด...กับความคิด
แสดงว่าเรากำลัง...ปฎิเสธ-ส่วนใหญ่-ของชีวิต
.
43 ความกลัว...น่ากลัว-กว่าความคิด
เพราะความกลัว...เป็นนายใหญ่สุด-ในชีวิต
.
ที่สั่งความคิด...ให้ทำตาม
โดยที่สมองเรา...ไม่อาจ-ต้านทานได้
.
44 เพราะกลไก...ของความกลัว
จะควบคุมสมอง...ไว้ได้-มากสุด
.
เพื่อความอยู่รอด...ในระยะสั้น
แต่อาจเป็น-ความหายนะ...ในระยะยาว
.
.
.
.
.
.
45 การมองระยะยาว...จึงเป็น
สิ่งจำเป็น-สิ่งสำคัญ...ที่เราปฎิเสธมัน-ไม่ได้
.
ไม่ใช่เราไม่อยู่...กับปัจจุบัน
เราต้องอยู่กับปัจจุบัน...บวกมองระยะยาว-ไปพร้อมๆกัน
.
46 การต้องเลือก...แค่อย่างใด-อย่างหนึ่ง
เป็นกับดักสมอง...ที่ต้องการเซฟพลังงาน
.
การแก้ปัญหา...กับดักสมอง
เราต้องใช้วิธี...มุมมอง-เชิงระบบ
.
47 มุมมอง...เชิงระบบ
ทำให้เรามองเห็น...ภาพรวม-ทั้งระบบ
.
ทุกปัจจัย...ในระบบ
มันกระทบ...ถึงกัน-ทั้งหมด
.
48 การมองแค่...สิ่งเดียว
จะเป็นการมอง...การคิด-ที่ผิดพลาดสุด
.
เพราะมันไม่สอดคล้อง...กับความเป็นจริง
ที่มันไม่ใช่-เชิงเดี่ยว-ใดๆ...แต่มันเป็น-เชิงระบบ-ได้ทั้งหมด
.
49 กับดัก...ความคิด
มาจากกับดัก...ความเชื่อ
.
เพราะความเชื่อ...เป็นความงมงาย
ที่ไร้ซึ่งปัญญา...ทบทวน-และ-ตรวจสอบ
.
50 ถ้าเราใช้ปัญญา...ทบทวน-และ-ตรวจสอบ
ความคิด-ความเชื่อ-ใดๆ...ก็ไม่ใช่ปัญหา
.
เพราะProcess...กระบวนการ-ของเราผิด
ผลที่ตามมา-ของมนุษย์เรา...มันจึงผิด-เป็นธรรมดา 


Create Date : 08 พฤษภาคม 2564
Last Update : 9 พฤษภาคม 2564 17:11:14 น. 0 comments
Counter : 161 Pageviews.
(โหวต blog นี้) 

ชื่อ :
Comment :
  *ใช้ code html ตกแต่งข้อความได้เฉพาะสมาชิก
 

CXO.Asia
Location :


[ดู Profile ทั้งหมด]

ให้ทิปเจ้าของ Blog [?]
ฝากข้อความหลังไมค์
Rss Feed
Smember
ผู้ติดตามบล็อก : 5 คน [?]
Friends' blogs
[Add CXO.Asia's blog to your web]
Links
 

 Pantip.com | PantipMarket.com | Pantown.com | © 2004 BlogGang.com allrights reserved.