อย่าให้วันและเวลาผ่านเราไปอย่างไร้ค่า... Cosovo Thanarath Team

ประวัติศูนย์การทหารราบ (ศร.)

ประวัติศูนย์การทหารราบ
  ศร.
เป็นหน่วย/เหล่าสายวิทยาการ ขึ้นตรงต่อ ยศ.ทบ. มีประวัติยาวนาน
และได้รับการพัฒนา   มาอย่างต่อเนื่อง  ได้มีการปรับปรุงภารกิจ การจัด
และรวมทั้งได้เปลี่ยนนามหน่วย ให้สอดคล้องกับสภาวการณ์ในแต่ละยุค แต่ละสมัย

ดังต่อไปนี้.-

        
ก. กรมจเรทหารราบ (พ.ศ.๒๔๔๙ - พ.ศ.๒๔๖๐) ศร. ได้เริ่มก่อตั้งเมื่อ พ.ศ.๒๔๔๙

มีนามหน่วยว่า กรมจเรทหารราบ ตั้งอยู่ใน กห. จว.พระนคร
มีหน้าที่ตรวจกิจการของเหล่า
ร. รับผิดชอบพัฒนาวิทยาการ และการจัดของเหล่า ร. โดยมี
พ.ต.หลวงสุรยุทธโยธาหาญ
(ชื่น ภักดีกุล) เป็น ผู้บังคับหน่วย ขึ้นตรงต่อ กรมจเรทหารบก ต่อมาเมื่อ
พ.ศ.๒๔๖๐
กรมจเรทหารราบ ได้รวมกับ กรมจเรทหารบก และเรียกนามหน่วยว่า
“กรมจเรทัพบกและการปืนเล็กปืนกล”

       
ข. กรมจเรทัพบกและการปืนเล็กปืนกล (พ.ศ.๒๔๖๐ - พ.ศ.๒๔๗๘)
กรมจเรทัพบกและการปืนเล็กปืนกล มีที่ตั้งหน่วยอยู่ใน กห. กรุงเทพ ฯ โดยมี
พล.ท.
พระยาเทพอรชุน ดำรงตำแหน่ง จเรทัพบกและการปืนเล็กปืนกล เป็นคนแรก
มีหน้าที่รับผิดชอบในวิทยาการของทหารราบ เทคนิคอาวุธทหารราบ
และปืนเล็กปืนกล
ที่ทางราชการกำหนดให้มีไว้ใช้ใน ทบ. กรมจเรทัพบกและการปืนเล็กปืนกล
ได้ดำเนินงานมาจนถึง พ.ศ.๒๔๗๘

       
ค. แผนกที่ ๑ กรมจเรทหารบก (พ.ศ.๒๔๗๘ - ๒๔๘๓) พ.ศ.๒๔๗๘
กรมจเรทัพบกและการปืนเล็กปืนกลได้เปลี่ยนชื่อมาเป็น “แผนกที่ ๑
กรมจเร-ทหารบก”
มีที่ตั้งหน่วยใน กห. กรุงเทพ ฯ ซึ่งในขณะนั้น
เป็นเวลาที่ประเทศไทยได้เปลี่ยนแปลงระบอบการปกครองจากระบอบสมบูรณาญาสิทธิ
ราช
เป็นระบอบประชาธิปไตย อันมีองค์พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
ทบ.ได้มีการเปลี่ยนแปลง
การจัดและการดำเนินงานให้ทันสมัย และเพื่อ ความเหมาะกับสถานการณ์ และปี
พ.ศ.๒๔๗๙
ได้ย้ายที่ตั้งมาอยู่ที่ ต.บางขุนพรหม จว.พระ-นคร ต่อมา พ.ศ.๒๔๘๑
ได้ย้ายไปอยู่ที่
ค่ายสมเด็จพระนารายณ์มหาราช อ.เมือง จว.ลพบุรี ได้ดำเนินงานจนถึง พ.ศ.๒๔๘๓

       
ง. แผนกทหารราบ กรมเสนาธิการทหารบก (พ.ศ.๒๔๘๓ - พ.ศ.๒๔๘๘) ต่อมาในปี
พ.ศ.๒๔๘๓
แผนกที่ ๑ กรมจเรทหารบก ได้เปลี่ยนชื่อเป็น “แผนกทหารราบ”
ในห้วงระยะนี้ได้ดำเนินการพัฒนาหลักนิยมการรบ
อันเป็นประโยชน์แก่ทหารราบเป็นอย่างมาก
และได้นำหลักการสงครามจากกองทัพบกต่างประเทศ
เช่น ฝรั่งเศส อังกฤษ โดยนำมาประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับการจัด
และภารกิจของหน่วย ร.ไทย
และทำให้หลักฐานทางตำราของทหารราบในระยะนั้นมีความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น
การเปลี่ยนแปลงในระยะนี้อีกประการหนึ่งคือ
แผนกทหารราบไม่ได้เป็นหน่วยขึ้นตรงกับ
จเรทหารบก ดังที่เคยจัดมาแล้ว แต่เป็นส่วนราชการขึ้นกับ
กรมเสนาธิการ-ทหารบก
ได้ดำเนินงานจนถึง พ.ศ.๒๔๘๘

       
จ. กรมจเรทหารราบ (พ.ศ.๒๔๘๘ - พ.ศ.๒๔๘๙) แผนกทหารราบ กรมเสนาธิการทหารบก
เปลี่ยนชื่อเป็น “กรมจเรทหารราบ” เมื่อ พ.ศ.๒๔๘๘ ทั้งนี้เนื่องจากบทบาท
และหน้าที่ของส่วนราชการนี้ ที่ต้องเกี่ยวข้อง ได้มีมากขึ้นตามการพัฒนาของ
ทบ.โดยการจัดหน่วยประกอบด้วย
ส่วนราชการที่สำคัญ ๒ ส่วน คือ ๑) แผนกเทคนิค มีหน้าที่รับผิดชอบ
และอำนวยการ
เกี่ยวกับวิทยาการของทหารราบทั้งปวง โดยแบ่งการดำเนินงานออกเป็น ๒ กอง คือ
กองวิทยาการ และกองฝึก ๒) แผนกศึกษา มีหน้าที่วางแผนการศึกษา
และให้การศึกษา
ตลอดจนการกำหนดการเปิดโรงเรียน กำหนดหลักสูตรของโรงเรียน
กำหนดจำนวนนักเรียน
และจำนวนครูที่จะให้สอน นักเรียนในโรงเรียนต่าง ๆ
โดยแบ่งการดำเนินงานออกเป็น ๓ กอง
คือ กองโรงเรียนนายทหาร, กองโรงเรียนนายสิบทหารราบ และกองลูกมือ

       
ฉ. กรมการทหารราบ (พ.ศ.๒๔๙๕ - พ.ศ.๒๔๙๗) ตามคำสั่ง กห. (พิเศษ) ที่
๕๙/๒๓๖๔๐ เรื่อง
แก้อัตรา ทบ. (ครั้งที่ ๕๓) ลง ๑๙ พ.ย.๙๕
ซึ่งคำสั่งนี้ได้เปลี่ยนแปลงการจัด
และการเปลี่ยนชื่อ “กรมจเรทหารราบ” เป็น “กรมการทหารราบ”
โดยให้เป็นหน่วยหนึ่งในส่วนการศึกษาขึ้นตรงต่อ ยศ.ทบ.
มีหน้าที่เกี่ยวกับการแนะนำ
กำกับการ และตรวจตรา ในเรื่องการฝึก – ศึกษา ในเวลาปกติ กล่าวคือเตรียมคน
และเครื่องมือเครื่องใช้ของทหารราบ ให้แก่ ทบ. แบ่งส่วนราชการออกเป็น ๘
ส่วน คือ ๑)
กองกลาง ๒) โรงเรียนทหารราบ ๓) กองเครื่องช่วยฝึก ๔) กองบริการ ๕)
กองพันทหารราบ ๖)
กองรักษาการณ์ ๗) กองเสนารักษ์ ๘) หมวดสัตวรักษ์

       
ช. ศร. (พ.ศ.๒๔๙๗ – ปัจจุบัน) กรมการทหารราบ ได้เปลี่ยนชื่อเป็น
“ศูนย์การทหารราบ”
ใน ๗ ต.ค.๒๔๙๗ ตามคำสั่ง กห. (เฉพาะ) ที่ ๔๔/๑๒๒๙๑ เรื่อง แก้ไขอัตราของ
ทบ. ลง ๑๐
มิ.ย.๙๗ ทั้งนี้ เพื่อความเหมาะสมในการดำเนินการฝึก และการศึกษา สอดคล้อง
กับโครงสร้างการจัดการของ ทบ. ต่อมาเมื่อปี พ.ศ.๒๕๐๙
ได้เปลี่ยนย้ายที่ตั้งหน่วยจาก
ค่ายสมเด็จพระนารายณ์มหาราช มาเข้าที่ตั้งใหม่ ณ ค่ายธนะรัชต์ อ.ปราณบุรี
จว.ประจวบคีรีขันธ์
ตามคำสั่ง ทบ. ที่ ๒๑๙/๒๕๐๙ ลง ๒๑ ก.ค.๐๙ จนถึงปัจจุบัน 

Create Date : 02 กรกฎาคม 2553
1 comments
Last Update : 28 กุมภาพันธ์ 2554 20:32:14 น.
Counter : 1641 Pageviews.

 

 

โดย: นนนี่มาแล้ว 2 กรกฎาคม 2553 21:46:26 น.  

ชื่อ :
Comment :
  *ใช้ code html ตกแต่งข้อความได้เฉพาะสมาชิก
 
รหัสส่งข้อความ
กรุณายืนยันรหัสส่งข้อความ


Cosovo Thanarath Team
Location :
ประจวบคีรีขันธ์ Thailand

[ดู Profile ทั้งหมด]

ให้ทิปเจ้าของ Blog [?]
ฝากข้อความหลังไมค์
Rss Feed
Smember
ผู้ติดตามบล็อก : 1 คน [?]

Cosovo Thanarath Team


ถ้าเราจะเอาแต่ชนะ มันก็ต้องมีแพ้ แต่ถ้าเราปรองดองกัน มีแต่ชนะไม่มีแพ้
Cosovo Thanarath Team
ไม่มีคำว่าแพ้หากว่าเราได้เริ่ม
ไม่มีคำว่าอยู่ที่เดิมหากเราได้ค้นหา
ไม่มีคำว่าเป็นที่หนึ่งหากยังต้องพึ่งพา
ไม่มีคำว่าดีกว่าหากว่าเราไม่ตั้งใจ

คนจะสงสัยในสิ่งที่ท่านพูด
แต่เขาจะเชื่อในสิ่งที่ท่านทำ

ชีวิตในบางครั้ง
ความอยุติธรรมก็คล้ายเป็นเรื่องถูกต้อง
ความเจ็บปวดก็คล้ายเป็นสิ่งที่ไม่อาจหลีกเลี่ยง
ความเสียเปรียบก็อาจถูกยัดเยียดให้
ความพ่ายแพ้ก็อาจเกิดขึ้นได้อย่างไม่คาดฝัน
คนที่เข้มแข็งเท่านั้นจึงจะสามารถทนรับเอาไว้ได้
เพื่อที่จะกอบกำทุกอย่างกลับคืนมา

ดอกไม้สวยอยู่บนต้น
จะหล่นก็ต่อเมื่อ มีใครมาเด็ด

เพื่อนที่ดีมีหนึ่งถึงจะน้อย
ดีกว่าร้อยเพื่อนคิดริษยา
ดุจก้อนเกลือเค็มนิดหน่อยด้อยราคา
ยังมีค่ากว่าน้ำเค็มเต็มทะเล

มีเม็ดทรายนับไม่ถ้วนจำนวนทราย
คนทั้งหลายนับไม่ถ้วนในคุณค่า
ทรายจะแกร่งก็เพราะผ่านกาลเวลา
คนจะกล้าก็เพราะผ่านความอดทน

รอยเท้าที่ยาวไกล
เมื่อมองกลับไป
บ่งบอกได้ในผลงาน
บางรอยอาจมีชำรุด
เพราะสะดุด จุดขวากหนาม
ฟันฝ่าจนรอยงาม
เก็บเป็นนิยามของความภูมิใจ

เงินไม่ได้สร้างมิตรแท้มากเท่าศัตรูจริง

Group Blog
 
 
กรกฏาคม 2553
 
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
 
2 กรกฏาคม 2553
 
All Blogs
 
Friends' blogs
[Add Cosovo Thanarath Team's blog to your web]
Links
 

 Pantip.com | PantipMarket.com | Pantown.com | © 2004 BlogGang.com allrights reserved.