อย่าให้วันและเวลาผ่านเราไปอย่างไร้ค่า... Cosovo Thanarath Team

ประวัติกรมทหารราบที่ 11 รักษาพระองค์ (ร.๑๑รอ.)
ประวัติกรมทหารราบที่ 11 รักษาพระองค์เป็นหน่วยทหารสืบเนื่องมาแต่โบราณ เดิมคือผู้มีหน้าที่รักษาการณ์ในวัง
รัชกาลที่ 4 ให้ฝึกวิชาทหารเพื่อที่จะทำหน้าที่ได้ดียิ่งขึ้น
และตั้งเป็นกองทหารรักษาพระบรมมหาราชวัง หรือกองทหารล้อมวัง
เครื่องแบบเต็มยศสีน้ำเงินก็น่าจะมาจากสีของเครื่องแบบกรมวัง ,
ฝ่ายรักษาวัง รัชกาลที่ 5 โปรดเกล้าให้รัชกาลที่ 6
เมื่อครั้งสถาปนาเป็นสยามมกุฏราชกุมาร เป็นพันเอกพิเศษ
ของกรมทหารล้อมวังนี้ ซึ่งทำให้หน่วย ร.11 รอ. มีความผูกพันกับรัชกาลที่ 6


ต่อมาเมื่อรัชกาลที่ 6 ทรงขึ้นครองราชย์ฯ
ก็ทรงรับเป็นผู้บังคับการพิเศษของกรมทหารราบที่ 11 รักษาพระองค์
ซึ่งสีประจำพระองค์คือสีน้ำเงิน ปัจจุบัน ร.11
รอ.ก็ยังมีความเกี่ยวข้องกับพระราชวงศ์ในสายรัชกาลที่ 6 เช่นเข้าเฝ้าสมเด็จ
ฯ เจ้าฟ้าเพชรรัตน์ ในเวลาอันควร


ประวัติหน่วย


เมื่อประมาณปี พ.ศ. 2445 (ร.ศ.121)
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ จัดตั้ง
กรมทหารราบที่ 2 ล้อมวังขึ้น มีหน้าที่รักษาการณ์ในเขตพระราชฐานชั้นนอก โดย
พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว
ซึ่งขณะนั้นดำรงพระอิสริยยศเป็นสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช สยามมกุฎราชกุมาร
ทรงดำรงตำแหน่งเป็นผู้บังคับการพิเศษและทรงพระยศเป็นพันเอกพิเศษของกรมนี้ • พ.ศ. 2451 ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ เปลี่ยนชื่อ กรมทหารราบที่ 2 ล้อมวัง เป็น กรมทหารราบที่ ๑๑ รักษาพระองค์

 • พ.ศ. 2470 ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว
  กรมทหารราบที่ 11 รักษาพระองค์ ได้ถูกแปรสภาพเป็น กรมทหารราบที่ ๒
  รักษาพระองค์

 • พ.ศ. 2475 ได้ถูกยุบหน่วย ยังผลให้ กองพันที่ 1, กองพันที่ 2,
  และกองพันที่ 3 ต้องแปรสภาพเป็นกองพันทหารบกราบที่ 4 (ร.พัน.4)
  กองพันทหารบกราบที่ 5 (ร.พัน.5) กองพันทหารบกราบที่ 6 (ร.พัน.6) ตามลำดับ

 • พ.ศ. 2485 ในระหว่างสงครามโลกครั้งที่ 2 กองทัพบก
  ได้จัดตั้งกรมทหารราบที่ 2 ขึ้นอีก โดยรับกำลังจากกองพันทหารราบที่ 2
  (ร.พัน.2), กองพันทหารราบที่ 7 (ร.พัน.7) และกองพันทหารราบที่ 45
  (ร.พัน.45) ส่วนกองบังคับการกรม ได้จัดตั้งขึ้นที่กองพันทหารราบที่ 7
  ซึ่งตั้งอยู่ที่ ตำบลบางซื่อ จังหวัดพระนคร

 • พ.ศ. 2488 กองทัพบกได้แปรสภาพ กรมทหารราบที่ 2 เป็น
  กรมทหารราบที่ 11 และมียอดกำลัง คือ กองพันที่ 1 (ร.พัน.2) กองพันที่ 2
  (ร.พัน.7) กองพันที่ 3 (ร.พัน.45) และ กองพันที่ 4 (ร.พัน.37)

 • พ.ศ. 2492 ในระหว่างที่ พันเอกถนอม กิตติขจร
  เป็นผู้บังคับการกรมทหารราบที่ 11 รักษาพระองค์
  ด้วยความจงรักภักดีแด่พระมหากษัตริย์และด้วยความวิริยะเพื่อที่จะรักษาขนบ
  ธรรมเนียมประเพณี เช่น ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
  กรมทหารราบที่ 11 จึงได้เป็นหน่วยรักษาพระองค์เช่นเดิม

 • พ.ศ. 2498 กรมทหารราบที่ 11 รักษาพระองค์
  ได้ย้ายจากบางซื่อมาตั้งอยู่ ณ กิโลเมตรที่ 17 ถนนพหลโยธินฝั่งตะวันออก
  ตำบลอนุสาวรีย์ อำเภอบางเขน
  ในการเข้าที่ตั้งแห่งใหม่นี้กำลังพลทั้งสิ้นตั้งแต่ ผู้บังคับการกรม
  (พันเอกประยูร หนุนภักดี) ลงไปจนถึงพลทหาร
  ได้พร้อมใจกันเดินด้วยเท้าในการเข้าที่ตั้งแห่งใหม่ กองพันที่ 1 (ร.11
  พัน.1 รอ.) และ กองพันที่ 2 (ร.11 พัน.2 รอ.) ที่ตั้งอยู่ ณ
  บริเวณเดียวกันกับกองบังคับการกรม ส่วนกองพันที่ 3 (ร.11 พัน.3 รอ.)
  และกองพันที่ 4 (ร.11 พัน.4 รอ.) ได้เข้าที่ตั้ง ณ จังหวัดเพชรบุรี
  ต่อมากองทัพบกได้แปรสภาพกองพันที่ 4 (ร.11 พัน.4 รอ.)
  เป็นกองพันที่ 2 กรมทหารราบที่ 21 รักษาพระองค์ เมื่อ พ.ศ. 2500


กรมทหารราบที่ 11 รักษาพระองค์ ตั้งอยู่ ณ กิโลเมตรที่ 17
ถนนพหลโยธินฝั่งตะวันออก แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร
โดยกองพันทหารราบที่ 1 (ร.11 พัน.1 รอ.) และกองพันทหารราบที่ 2 (ร.11 พัน.2
รอ.
) ตั้งอยู่ ณ บริเวณเดียวกันกับกองบังคับการกรม ส่วนกองพันทหารราบที่ 3
(ร.11 พัน.3 รอ.) ตั้งอยู่ ณ จังหวัดเพชรบุรี


เกียรติประวัติ


กรมทหารราบที่ 11 รักษาพระองค์
ได้เคยสร้างเกียรติประวัติอย่างสูงส่งไว้แก่หน่วย
จนเป็นที่เชื่อถือของผู้บังคับบัญชาทุกระดับชั้น นอกจากนี้แล้ว
ยังได้สร้างความอบอุ่น ความเชื่อถือแก่ประชาชนชาวไทยตลอดมา
ซึ่งเป็นเกียรติประวัติครั้งสำคัญในอดีตที่ผ่านมา สรุปได้ดังนี้ • พ.ศ. 2476 เข้าร่วมปราบปรามกบฎพระองค์เจ้าบวรเดช

 • พ.ศ. 2483 – พ.ศ. 2485 เข้าร่วมทำการรบในกรณีพิพาทอินโดจีน

 • พ.ศ. 2486 – พ.ศ. 2488 เข้าร่วมทำการรบในสงครามมหาเอเซียบูรพา

 • พ.ศ. 2492 ได้ปราบปรามคณะก่อการจราจลกบฎวังหลวงเป็นผลสำเร็จ

 • พ.ศ. 2494 ได้ปราบปรามกบฎแมนฮัตตัน "คณะกู้ชาติ" เป็นผลสำเร็จ

 • พ.ศ. 2512 ส่งกำลังเข้าปราบปราม ผกค. ในพื้นที่รอยต่อ 3 จังหวัด
  คือจังหวัดพิษณุโลก จังหวัดเพชรบูรณ์ และจังหวัดเลย ในยุทธการภูขวาง โดยมี
  พันเอกยุทธศักดิ์ คล่องตรวจโรค เป็นผู้บังคับการกรม และพันโทนิยม ศันสนาคม
  เป็นผู้บังกองพันเฉพาะกิจ

 • พ.ศ. 2515 นำกำลังเข้าปราบปราม ผกค. ในพื้นที่รอยต่อ 3 จังหวัด
  คือจังหวัดพิษณุโลก จังหวัดเพชรบูรณ์ และจังหวัดเลย โดยมี พันเอกณรงค์
  กิตติขจร เป็นผู้บังคับการกรม พันโทธีรวัฒน์ เอมะสุวรรณ, พันโทนิยม
  ศันสนาคม และพันโทธนิต ทรรพนันทน์ เป็นผู้บังกองพันที่ 1, 2 และ 3 ตามลำดับ

 • พ.ศ. 2519 - พ.ศ. 2520 จัดกำลัง ร.11 พัน.3 รอ. และจาก ร.11
  พัน.2 รอ. สนับสนุน ทภ.4 ปราบปราม
  ขบวนการก่อการร้ายภาคใต้ในพื้นที่อำเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยมี
  พันโทเผด็จ วัฒนะภูติ เป็นผู้บังคับกองพัน

 • พ.ศ. 2522 จัดกำลัง ร.11 พัน.1 รอ. สนับสนุน ทภ.1
  ในการป้องกันประเทศชายแดนด้านทิศตะวันออกของจังหวัดปราจีนบุรี โดยมี
  พันโทศักดิ์ศรี แข็งแรง เป็นผู้บังคับกองพัน

 • พ.ศ. 2523 - พ.ศ. 2524 จัดกำลัง ร.11 รอ. ทั้ง 3 กองพัน.
  สนับสนุนราชการตามแผนป้องกันประเทศตามแนวชายแดน อำเภอตาพระยา
  จังหวัดปราจีนบุรี โดยมี พันเอกอิสระพงศ์ หนุนภักดี เป็นผู้บังคับการกรม

 • พ.ศ. 2529 - พ.ศ. 2530 จัดกำลัง ร.11 พัน.3 รอ. สนับสนุน ทภ.1
  ในการปฏิบัติหน้าที่ราชการตามแผนป้องกันประเทศตามแนวชายแดน อำเภออรัญประเทศ
  จังหวัดปราจีนบุรี (ปัจจุบันอำเถออรัญประเทศอยู่ในเขตจังหวัดสระแก้ว)
  โดยมี พันโทรณยุทธ ฤทธิฦๅชัย เป็นผู้บังคับกองพัน

 • พ.ศ. 2544 - พ.ศ. 2545 จัดกำลัง ฉก.ร.11 รอ. สนับสนุน ทภ.1
  ในการปฏิบัติหน้าที่ราชการตามแผนป้องกันประเทศตามแนวชายแดนฝั่งตะวันตก
  จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โดยมี พันเอกดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ เป็นผู้บังคับ
  ฉก.ร.11 รอ.


ภารกิจปกติ 1. การถวายอารักขาและความปลอดภัยแด่องค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ฯ
  สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ และพระบรมวงศานุวงศ์
  รวมทั้งการยกย่องและเทิดเกียรติในทุกโอกาส

 2. การรักษาความสงบภายใน ป้องกันและปราบปรามการก่อการไม่สงบ ระวังป้องกันที่ตั้งและบุคคลสำคัญในพื้นที่รับผิดชอบใจกลางกรุงเทพมหานคร

 3. การป้องกันประเทศจากการรุกรานภายนอกบริเวณแนวชายแดนไทย

 4. การปฏิบัติการจิตวิทยาและการช่วยเหลือประชาชน เสริมสร้างความสัมพันธ์ และความเข้าใจอันดีระหว่างทหารกับประชาชน 

Create Date : 28 กุมภาพันธ์ 2554
0 comments
Last Update : 25 มิถุนายน 2555 12:06:16 น.
Counter : 4751 Pageviews.

ชื่อ :
Comment :
  *ใช้ code html ตกแต่งข้อความได้เฉพาะสมาชิก
 
รหัสส่งข้อความ
กรุณายืนยันรหัสส่งข้อความ


Cosovo Thanarath Team
Location :
ประจวบคีรีขันธ์ Thailand

[ดู Profile ทั้งหมด]

ให้ทิปเจ้าของ Blog [?]
ฝากข้อความหลังไมค์
Rss Feed
Smember
ผู้ติดตามบล็อก : 1 คน [?]

Cosovo Thanarath Team


ถ้าเราจะเอาแต่ชนะ มันก็ต้องมีแพ้ แต่ถ้าเราปรองดองกัน มีแต่ชนะไม่มีแพ้
Cosovo Thanarath Team
ไม่มีคำว่าแพ้หากว่าเราได้เริ่ม
ไม่มีคำว่าอยู่ที่เดิมหากเราได้ค้นหา
ไม่มีคำว่าเป็นที่หนึ่งหากยังต้องพึ่งพา
ไม่มีคำว่าดีกว่าหากว่าเราไม่ตั้งใจ

คนจะสงสัยในสิ่งที่ท่านพูด
แต่เขาจะเชื่อในสิ่งที่ท่านทำ

ชีวิตในบางครั้ง
ความอยุติธรรมก็คล้ายเป็นเรื่องถูกต้อง
ความเจ็บปวดก็คล้ายเป็นสิ่งที่ไม่อาจหลีกเลี่ยง
ความเสียเปรียบก็อาจถูกยัดเยียดให้
ความพ่ายแพ้ก็อาจเกิดขึ้นได้อย่างไม่คาดฝัน
คนที่เข้มแข็งเท่านั้นจึงจะสามารถทนรับเอาไว้ได้
เพื่อที่จะกอบกำทุกอย่างกลับคืนมา

ดอกไม้สวยอยู่บนต้น
จะหล่นก็ต่อเมื่อ มีใครมาเด็ด

เพื่อนที่ดีมีหนึ่งถึงจะน้อย
ดีกว่าร้อยเพื่อนคิดริษยา
ดุจก้อนเกลือเค็มนิดหน่อยด้อยราคา
ยังมีค่ากว่าน้ำเค็มเต็มทะเล

มีเม็ดทรายนับไม่ถ้วนจำนวนทราย
คนทั้งหลายนับไม่ถ้วนในคุณค่า
ทรายจะแกร่งก็เพราะผ่านกาลเวลา
คนจะกล้าก็เพราะผ่านความอดทน

รอยเท้าที่ยาวไกล
เมื่อมองกลับไป
บ่งบอกได้ในผลงาน
บางรอยอาจมีชำรุด
เพราะสะดุด จุดขวากหนาม
ฟันฝ่าจนรอยงาม
เก็บเป็นนิยามของความภูมิใจ

เงินไม่ได้สร้างมิตรแท้มากเท่าศัตรูจริง

Group Blog
 
 
กุมภาพันธ์ 2554
 
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728 
 
28 กุมภาพันธ์ 2554
 
All Blogs
 
Friends' blogs
[Add Cosovo Thanarath Team's blog to your web]
Links
 

 Pantip.com | PantipMarket.com | Pantown.com | © 2004 BlogGang.com allrights reserved.