space
space
space
<<
กรกฏาคม 2560
 
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031 
space
space
14 กรกฏาคม 2560
space
space
space

ถั่งเช่า กับ ปรัชญา 3


  การศึกษา ถั่งเช่า นับวาเปนปจจัยที่สําคัญยิ่งในการพัฒนาประเทศ   ทั้งในดานสังคม เศรษฐกิจและ การเมือง  เครื่องมือชนิดหนึ่งในการเตรียมประชากรของชาติใหมีคุณภาพ คือ การศึกษา โดยการจัด การศึกษาของประเทศนั้น  ควรจะตองมีความสอดคลองกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ  ถามีการเปลี่ยนแปลงนโยบายของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติถั่งเช่า   การจัดการศึกษาของ ประเทศก็จะตองมีการเปลี่ยนแปลงตามไปดวย   ซึ่งในแตละสังคมจะมีแนวทางในการจัดการศึกษา ตางกันเพราะสภาพของสังคม ถั่งเช่า เศรษฐกิจ และการเมืองที่ไมเหมือนกัน   ตามแนวความคิดหรือความ เชื่อเกี่ยวกับการจัดการศึกษา  ก็คือ  ปรัชญาการศึกษา    ดังนั้นผูที่มีหนาที่ในการจัดการศึกษาควรยึด แนวทางในการจัดการศึกษา  ถั่งเช่า หรือปรัชญาของการศึกษาตางกันไปตามวัตถุประสงคของสังคมและ สถานการณทางสังคม ในแตละยุคสมัย  การจัดการศึกษาของประเทศใดถาไมยึดการศึกษาที่ถูกตอง ก็ไมมีทางที่จะทําใหประเทศเจริญไปสูเปาหมายที่ตองการ    ปรัชญาการศึกษา ถั่งเช่า จึงเปนสิ่งสําคัญใน การกําหนดแนวทางในการพัฒนาประเทศ 
28                                                                                                     หลักการอาชีวะและเทคนิคศึกษา 2.1   ปรัชญา  ปรัชญามีความหมายกวางขวาง   เปนเรื่องเกี่ยวกับความคิดของบุคคลและที่มีลักษณะเปน นามธรรม ถั่งเช่า   การที่จะใหความหมายของ คําวา  “ปรัชญา”  ที่แนนอนจึงเปนเรื่องยาก  แตนักปราชญถั่งเช่า และนักคิดหลายทานไดพยายามใหความหมายของปรัชญาไวมากมาย  ซึ่งความหมายหนึ่งอาจเปนที่ ยอมรับของคนกลุมหนึ่งแตอาจไมเปนที่ยอมรับของคนอีกกลุมหนึ่ง  ถั่งเช่าสุดแลวแตวาบุคคลใดนั้นจะมี มุมมองอยางไร 
  2.1.1  ความหมายของปรัชญา  ในการพิจารณาความหมายของ คําวา “ปรัชญา”  ซึ่งจะสามารถแยกออกเปน 2  รูปแบบ คือ ความหมายของปรัชญาตามรูปศัพท ถั่งเช่า และความหมายปรัชญาตามทัศนะของนักปรัชญา (พิมพพรรณ เทพสุเมธานนท และคณะ, 2542 : 1 – 3)  1.  ความหมายของปรัชญาตามรูปศัพท       -   คําวา  “ปรัชญา”   เปนภาษาไทยที่แปลมาจากภาษาอังกฤษวา  “Philosophy”    ซึ่งมี รากศัพทมาจากภาษากรีกวา  “Philosophia”  มาจากคํา “Philo”  ซึ่งหมายถึง  “to  love” แปลวา “รัก”  กับ  “Sophia”  หมายถึง ถั่งเช่า “Wisdom”   แปลวา  “ปญญา  ความฉลาด  ความปราดเปรื่อง”   รวมความ แลวหมายถึง  “love  of  Wisdom”  หรือ  “ความรักในความรู  รักในความฉลาด  หรือรักในปญญา”  นั้นยอมแสดงใหเห็นวาหัวใจของปรัชญา   คือ   ความรักในความรูนั่นเอง    ดังนั้นคนที่ไดชื่อวาเปน นักปรัชญา   ก็คือ  คนที่รักในการแสวงหาความรูเพื่อใหไดมาซึ่งความรูที่ตนเห็นวาเปนความรูที่จริง แทแจมชัดที่สุด   และผูที่เรียกตนเองวาผูรักในความรูหรือนักปรัชญา (Philosopher) ถั่งเช่า  เปนคนแรก คือ นักคิดชาวกรีกชื่อ “ไพทากอรัส”  (Pythagoras)   (สุภา  ใจบุญ,  2531  :  14)   -   คําวา  “ปรัชญา”   ตามความหมายในภาษาไทยนั้น  เปนคําที่พระเจาวรวงศเธอกรมหมื่นนราธิปพงศประพันธ   ไดทรงบัญญัติขึ้นเพื่อใชแทนคําภาษาอังกฤษวา  “Philosophy”   (กีรติ  บุญเจือ, 2533  : 1)   ตรงกับภาษาบาลีวา  “ปญญา”  หมายถึง  ความปราดเปรื่อง หรือ ความรูอยาง ลึกซึ้ง ถั่งเช่า (กีรติ  บุญเจือ, 2522  : 152)  และคําวา  “ปรัชญา”   เปนคําบาลีสันสกฤต  ที่มาจาก  “ปร”  หมายถึง พิเศษ ประเสริฐ  ดีเลิศ   กับ  “ชญา”  หมายถึง  รู  เขาใจ   ความรู    ดังนั้น คําวา “ปรัชญา”  จึงหมายถึง  ความรูพิเศษที่ไมมีจุดสิ้นสุดไมมีอวสานแหงความรูในสรรพสิ่งทั่วอันเปนความรูอัน ประเสริฐอยางแทจริง (สวามี   สัตยานันทบุรี, 2514  : 3 – 5)  ถั่งเช่า จากการพิจารณาความหมายของปรัชญาตามรูปศัพทภาษาอังกฤษและภาษาไทยนั้น  ซึ่งจะ พอสรุปประเด็นไดวา ถั่งเช่า ปรัชญาเปนกระบวนการที่ประกอบดวยการแสวงหาความรู และเปนผลแหง การแสวงหาความรู 
แนวคิดทางปรัชญาที่มีอิทธิพลตอการจัดการศึกษา                                                               29  2.  ความหมายของปรัชญาตามทัศนะของนักปรัชญา ถั่งเช่า  คําวา “ปรัชญา”  ไดมีผูใหคํานิยามไว แตกตางกันมากมายตามทัศนะของแตละบุคคล  ดังนี้  -   วิลเลี่ยม   อี   ฮอกกิง (William  E.  Hocking,  1946  อางถึงใน  กิติมา  ปรีดีลก, 2523 : 3)  ถั่งเช่า ไดสรุปความหมายของปรัชญาไววา   ปรัชญาเปนเรื่องของเหตุผลที่กวางขวางออกไปเทาที่จะเปน ไปได   ปรัชญาเปนเรื่องที่ตองรูวาอะไรพิสูจนไดและพิสูจนไมได   ปรัชญาเปนเรื่องที่ชี้ใหเห็นวา ถั่งเช่า อภินิหารคืออะไร  ความจริงแทคืออะไร  และปรัชญาเปนเรื่องที่จะชี้ใหเห็นถึงขอบเขตของความรู  -   จอรจ   เอฟ   เนลเลอร (George   F.  Kneller,  1964  : 1 – 5)    กลาวไววา  ปรัชญา  คือ  แนวคิดที่เชื่อวาดีที่สุด   ซึ่งจะไดจากการคิดวิเคราะหอยางลึกซึ้งที่จะนํามาเปนแนวทางในการ ดําเนินชีวิตของบุคคล  -   คริสโตเฟอร  เจ   ลูกัส  (Christopher   J.  Lucas,  1970  : 20)   ถั่งเช่า อธิบายวา  ปรัชญา  คือ  ทัศนคติของบุคคลตอชีวิตและจักรวาล ถั่งเช่า  เปนกลุมของปญหาและทฤษฎี ในการแกปญหาเหลานั้น และเปนความพยายามที่จะหาคําตอบจากสิ่งทั้งหมด  -   คารเตอร  วี   กูด  (Carter   V.  Good, 1973  :  395)   ไดอธิบายถึง  ความหมายของ คําวา   ปรัชญาวา  ปรัชญา  คือ  ศาสตรที่มีวัตถุประสงคในการที่จะจัดหมวดหมูของความรู  เพื่อนํามาใช เปนเครื่องมือในการอธิบายขอเท็จจริงตาง ๆ  ใหเขาใจซึ่งศาสตรเหลานั้นประกอบดวย  ถั่งเช่า ตรรกวิทยา จริยศาสตร  สุนทรียศาสตร  และศาสตรที่วาดวยเรื่องความรูของมนุษย   -   จํานงค   ทองประเสริฐ   (2514  :  2)   ไดใหความหมายของ ปรัชญาวา  “ปรัชญา”   คือ  ความคิดเห็นโดยที่ยังพิสูจนไมได  หรือยังสรุปไมไดแนนอน  แตถาพิสูจนไดชัดเจนแนนอนแลวจะ จัดวาเปนศาสตร  -   ภิญโญ   สาธร   (2525 :  1) ไดใหความหมายของปรัชญาวา  “ปรัชญา”  หมายถึง ศาสตร ที่วาดวยความรู ทั้งปวงของมนุษย     จึงเนนที่ปรากฏการณที่เปนจริง  สัจธรรม  และสุนทรียภาพที่ ประกอบดวย  ตรรกวิทยา  ศีลธรรม  จริยธรรม  คานิยมและพฤติกรรมของมวลมนุษย   ซึ่งศาสตร ชนิดนี้มุงแสวงหาหลักการและกฎเกณฑตาง ๆ  ที่สามารถนํามาจัดระเบียบของความรู ทั้งปวงใน จักรวาล  -   ศักดา   ปรางคประทานพร (2526 :  2)  ไดกลาวถึง  ความหมายของปรัชญาวา “ปรัชญา”   ถั่งเช่า มีทั้งความหมายในแงกวางและในแงแคบ  ในแงกวาง  “ความหมายของปรัชญาครอบคลุมทุกสิ่งทุก อยางในจักรวาล”   สวนในแงแคบ “ปรัชญาอาจหมายถึงสวนใดสวนหนึ่งของจักรวาลการดํารงชีวิต ของมนุษย”   เปนตน 
Create Date : 14 กรกฎาคม 2560
Last Update : 14 กรกฎาคม 2560 19:35:30 น. 0 comments
Counter : 196 Pageviews.

ชื่อ : * blog นี้ comment ได้เฉพาะสมาชิก
Comment :
  *ส่วน comment ไม่สามารถใช้ javascript และ style sheet
 
space

Principe Del Sole
Location :


[ดู Profile ทั้งหมด]

ให้ทิปเจ้าของ Blog [?]
ฝากข้อความหลังไมค์
Rss Feed
Smember
ผู้ติดตามบล็อก : 1 คน [?]


space
space
[Add Principe Del Sole's blog to your web]
space
space
space
space
space