space
space
space
<<
กรกฏาคม 2560
 
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031 
space
space
14 กรกฏาคม 2560
space
space
space

ถั่งเช่า กับ ปรัชญา 2


ศาสน ถั่งเช่า ากับปรัชญามีส่วนสัมพันธ์กันอย่างไร?

-เนื้อหาคำสอนของศาสนาก็คือเนื้อหา ถั่งเช่า  ของปรัชญานั้นเอง

ตัวอย่าง “ศาสนา” จะมีองค์ประกอบ 5 ศ ยกตัวอย่าง ศาสนาพุทธ ดังนี้

1) ศาสดา เช่น พระพุทธเจ้า เป็นต้น

2) ศาสนธรรม เช่น พระไตรปิฎก เป็นต้น

3) ศาสนสาวก เช่น นักบวช พระสงฆ์ เป็นต้น

4) ศาสนพิธี เช่น พิธีเวียนเทียน เป็นต้น

5) ศาสนสถาน เช่น โบสถ์, วัด เป็นต้น

การศึกษาพุทธปรัชญา ถั่งเช่า  ก็คือการดึงศาสนธรรมมาวิเคราะห์ วิจารณ์ ด้วยหลักของเหตุผล โดยไม่ยุ่งเกี่ยวกับศรัทธาความเชื่อ

1.6 ปรัชญาแบ่งออกเป็นอย่างไรได้บ้าง?

- แบ่งออกเป็น2 กลุ่มใหญ่ ดังนี้

1) ปรัชญาบริสุทธิ์(pure philosophy) ถั่งเช่า  คือ วิชาว่าด้วยความจริง แยกออกเป็น 2 สาขา คือ

- อภิปรัชญาความจริงคืออะไร (What is reality?)

- ญาณวิทยา เรารู้ความจริงได้อย่างไร?(How to know reality?)

2) ปรัชญาประยุกต์ (Appliedphilosophy) คือ ถั่งเช่า  การนำปรัชญาบริสุทธิ์ไปตีความผลสรุปของวิชาต่างๆ หมายถึงการที่นักปรัชญาในยุคปัจจุบัน ได้ตามไปพิจารณาดูวิชาการในสาขาต่าง ๆที่ได้แยกออกไปจากปรัชญา และได้ทำการค้นคว้าจนได้ผลสรุปออกมานักปรัชญาจะตามไปดูว่ายังมีปัญหาอะไรที่วิชานั้น ๆ ยังไม่สามารถให้คำตอบได้ ถั่งเช่า  นักปรัชญาก็จะเสนอคำตอบที่อาจเป็นไปได้ให้ได้คิดกันต่อไป ปรัชญาประยุกต์เช่น

- ปรัชญาจริยะ

- ปรัชญาการเมือง

-ปรัชญาวิทยาศาสตร์ ฯลฯ

1.7 ปรัชญาใช้อะไรเป็นเครื่องมือในการคิด?

- ใช้วิชาตรรกศาสตร์เป็นเครื่องมือในการคิด ถั่งเช่า  วิชาตรรกศาสตร์คือวิชาที่ว่าด้วยการใช้เหตุผลของมนุษย์  มีอยู่ 2 อย่าง  คือ

1. แบบนิรนัย เป็นการหาเหตุผล จากความจริงใหญ่ไปสู่ความจริงย่อย เช่น

มนุษย์ทุกคน เป็นผู้ที่ต้องตาย 

นายมอส เป็นมนุษย์

เพราะฉะนั้น นายมอสเป็นผู้ที่ต้องตาย

2. แบบอุปนัย  เป็นการหาเหตุผล  ถั่งเช่า  จากความจริงย่อยไปสู่ความจริงใหญ่ เช่น

ทองแดงเป็นสื่อไฟฟ้า

ทองเหลืองเป็นสื่อไฟฟ้า

เพราะฉะนั้น โลหะทุกชนิด เป็นสื่อไฟฟ้า

1.8 เนื้อหาที่สัมพันธ์กันในวิชาปรัชญาเป็นอย่างไร?

- ความจริงคืออะไร? (What is reality?ถั่งเช่า  ได้แก่วิชาอภิปรัชญา

- เราจะรู้ความจริงได้อย่างไร? (How to know reality?) ได้แก่วิชาญาณวิทยา

- เราจะปฏิบัติตนให้สอดคล้องกับความจริงได้อย่างไร? (How to act according to reality?) ได้แก่วิชา

จริยศาสตร์

1.9 คุณสมบัติที่สำคัญของผู้เรียนปรัชญาคืออะไร?

- ต้องมีคุณสมบัติที่สำคัญ 3 ประการ คือ

1. สังเคราะห์เป็น  เช่น  ถั่งเช่า  อยากรู้เรื่องพระเจ้าก็ลงมือตรวจสอบแนวคิดทั้งหมดมีสำนักไหนกล่าวถึงพระเจ้าไว้อย่างไร จนสามารถสรุปแนวคิดทั้งหมดเกี่ยวกับพระเจ้าได้

2. วิเคราะห์เป็น เช่น สามารถจำแนกได้ว่า แนวคิดเกี่ยวกับเรื่องพระเจ้านั้น แต่ละสำนักมีความเหมือนและความแตกต่างกันอย่างไร

3. วิพากษ์วิจารณ์เป็น เช่น สามารถชี้ให้เห็นถึงข้อดี ข้อเสีย จุดดี จุดเด่น ที่เกี่ยวกับพระเจ้าของแต่ละสำนัก

4. สรุปเป็น คือสามารถสรุปเป็นความคิดเห็นของตนได้ว่า ตนเองเห็นด้วยหรือไม่เห็นกับสำนักไหนในเรื่องพระเจ้า เพราะสาเหตุอะไร และอาจเสนอมุมมองแนวความคิดใหม่ ๆที่ดูแปลกไปกว่าความคิดเดิม ๆ

1.10 ปรัชญามีจุดกำเนิดเมื่อไหร่ ?

เป็นเรื่องยากที่จะตอบคำถามนี้ รู้แต่เพียงว่าปรัชญามีกำเนิดขึ้นพร้อมกับความเป็นมนุษย์ แต่จากหลักฐานทางประวัติศาสตร์ ความคิดทางปรัชญาที่เก่าแก่ที่สุดพบได้ในซีกโลกตะวันออก  ถั่งเช่า  นั้นคือคัมภีร์พระเวทที่ปรากฏอยู่ในปรัชญาอินเดีย  ซึ่งมีอายุยาวนาน  3,000ปี

ส่วนทางซีกโลกตะวันตกนั้น จากหลักฐานที่ค้นพบปรากฏว่าแนวคำสอนของธาเลส (Thales 640 ? – 545 B.C ) นักปรัชญากรีกซึ่งได้รับการขนานนามว่าเป็นบิดาปรัชญาตะวันตก ถั่งเช่า ได้มีการบันทึกไว้มีอายุยาวนาน  2,600 ปี

1.11 ปรัชญาคืออะไรกันแน่?

เป็นเรื่องยากที่จะให้คำนิยามในเรื่องนี้  ถั่งเช่า เพราะมีแต่ความขัดแย้งกันในทางความคิดตลอดเวลา แต่พอสรุปได้ว่า ความรู้ทุกอย่างของมนุษย์ที่ไม่เกี่ยวกับการเลี้ยงชีพ จัดเป็นปรัชญาทั้งนั้น ถั่งเช่า  การใช้เหตุผลในการแก้ปัญหาของมนุษย์ ในเมื่อประสบภัยในธรรมชาติถือว่าเป็นปรัชญา

1.12 ปรัชญาตะวันตกแตกต่างอย่างไรกับปรัชญาตะวันออก

เนื่องจากปรัชญาตะวันออกโดยเฉพาะปรัชญาอินเดียและปรัชญาจีน จะมีลักษณะเป็นปรัชญาชีวิต เน้นคำสอนที่สามารถเอามาใช้ได้จริงในชีวิตประจำวัน ดังนั้น สำหรับแนวคิดปรัชญาตะวันออกนั้น เราจึงไม่สามารถแยกความคิดทางปรัชญาและศาสนาออกจากกันได้

แต่สำหรับปรัชญาตะวันตกนั้น สามารถแยกความคิดออกจากศาสนาได้เด็ดขาด  แนวคิดจะมุ่งไปที่การแสวงหาความรู้เพื่อจะเข้าถึงความจริงเมื่อได้พบความจริงแล้ว ถั่งเช่า ก็พอใจเพราะสามารถแก้ข้อสงสัยในใจได้แล้ว ความรู้ที่แสวงหามาได้นั้น ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับวิถีชีวิต เพราะฉะนั้น ความรู้อาจเป็นอย่างหนึ่ง การปฏิบัติอาจเป็นอย่างหนึ่ง

1.13 ปรัชญาแบ่งเป็นยุคได้อย่างไร?

สำหรับปรัชญาตะวันออกนั้นแบ่งยากเพราะเป็นปรัชญาชีวิตดังได้กล่าวแล้ว ถั่งเช่า ส่วนปรัชญาตะวันตกนั้น ท่านผู้รู้ได้แบ่งแตกต่างกันออกไปตามเหตุผลของแต่ละท่าน แต่ในที่นี้พอสรุปได้ดังนี้

1. ปรัชญากรีก

2. ปรัชญาสมัยกลาง

3. ปรัชญาสมัยใหม่

4. ปรัชญาสมัยปัจจุบัน

- ปรัชญากรีกนั้นถือว่าเป็นบ่อเกิดของภูมิปัญญาตะวันตก แบ่งออกได้เป็น 3 ยุค คือ

1. ยุคโบราณเป็นยุคก่อนโสเครตีส,เพลโต้และอริสโตเติ้ล

2. ยุครุ่งเรือง เป็นยุคของโสเครตีส,เพลโต้และอริสโตเติ้ล

3. ยุคเสื่อม เป็นยุคที่ปรัชญากรีกกลับเข้าไปรวมกับศาสนา

- ปรัชญาสมัยกลาง ถั่งเช่า เป็นเรื่องเกี่ยวกับแนวคิดของศาสนาคริสต์ที่พระในศาสนาคริสต์ได้ยืมวิธีการแบบกรีกมาใช้นั้นคือนำแนวคิดของเพลโต้และอริสโตเติ้ลมาเป็นสาวใช้รับใช้แนวคิดทางศาสนา

- ปรัชญาสมัยใหม่  เป็นยุคที่วิทยาศาสตร์เริ่มมีความเจริญ  ถั่งเช่า  เป็นยุคที่หลุดพ้นจากอิทธิพลแนวคิดทางศาสนาคริสต์ในสมัยกลาง ในยุคนี้จะเป็นการโต้แย้งกันในเรื่องญาณวิทยา ระหว่างกลุ่มเหตุผลนิยมอันเป็นฝ่ายจิตนิยมกับกลุ่มประสบการณ์นิยมอันเป็นฝ่ายวิทยาศาสตร์  สุดท้ายนักปรัชญาชาวเยอรมันชื่อเอ็มมานูเอล  ค้านท์  (Immanuel Kant 1724 – 1804) ก็ประนีประนอมแนวคิดทั้ง 2 ฝ่าย แต่แนวคิดของเขากลับสร้างปัญหาทำให้เกิดแนวคิดปรัชญาสมัยปัจจุบัน

- ปรัชญาสมัยปัจจุบัน เป็นแนวคิดที่มีทั้งเชื่อและไม่เชื่อแนวคิดของค้านท์ แต่พยายามเน้นความรู้ที่เป็นรูปธรรม ใช้งานได้ บางแนวคิดก็มีอิทธิพลของวิทยาศาสตร์เข้ามาเกี่ยวข้อง เป็นต้น

1.14 ชีวิตเกี่ยวข้องกับวิชาปรัชญาอย่างไร?

ชีวิตที่จะสมบูรณ์ได้นั้นคือ ชีวิตที่รู้(ญาณวิทยา)ความจริง ถั่งเช่า  (อภิปรัชญา) ปฏิบัติความดีเพื่อบรรลุความจริง(จริยศาสตร์) จึงจะเป็น ชีวิตที่มีสมบูรณ์งดงาม (สุนทรียศาสตร์)

1.15 สรุป ปรัชญา คือ ราชินีแห่งสรรพศาสตร์

ปรัชญา คือ มารดาแห่งสรรพวิชา

ปรัชญา คือ การเถียงในเรื่องที่ยังหาข้อยุติไม่ได้Tag  ถั่งเช่า 
Create Date : 14 กรกฎาคม 2560
Last Update : 14 กรกฎาคม 2560 18:50:46 น. 0 comments
Counter : 327 Pageviews.

ชื่อ : * blog นี้ comment ได้เฉพาะสมาชิก
Comment :
  *ส่วน comment ไม่สามารถใช้ javascript และ style sheet
 
space

Principe Del Sole
Location :


[ดู Profile ทั้งหมด]

ให้ทิปเจ้าของ Blog [?]
ฝากข้อความหลังไมค์
Rss Feed
Smember
ผู้ติดตามบล็อก : 1 คน [?]


space
space
[Add Principe Del Sole's blog to your web]
space
space
space
space
space