พฤศจิกายน 2552

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
24
25
27
28
29
30
 
 
เรามาจากไหน...?แล้วจะไปไหน...?
jk
เรามาจากใหน?...และจะไปใหน?...(๑)

พระพุทธศาสนา สอนให้เชื่อเรื่องกรรม และผลของกรรม และยังให้เชื่อเรื่องภูมิ อันเป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์ ที่ได้รับความสุข ความทุกข์ที่แตกต่างกันมีอยู่.....

ภูมิมี ๓๑ ภูมิ คือ....

อบายภูมิ คือ ภูมิที่อยู่อาศัยของสัตว์ ที่ได้รับความทุกข์ อันเนื่องมาจากอกุศลกรรม ที่ตนได้กระทำไว้เป็นเหตุ มี ๔ ภูมิ คือ นิรยะภูมิ(สัตว์นรก) เปตติภูมิ(เปรต) อสุรภูมิ(อสุรกาย) ดิรัจฉานภูมิ(สัตว์เดรัจฉาน)

กามสุคติภูมิ คือ ภูมิที่อยู่อาศัยของสัตว์ ที่ได้รับความสุขสบาย อันเนื่องมาจากกามาวจรกุศลกรรม ที่ตนได้ทำไว้เป็นเหตุ มี ๗ ภูมิ คือ มนุสสภูมิ จาตุมหาราชิกาภูมิ ตาวตึงสาภูมิ ยามาภูมิ ดุสิตาภูมิ นิมมานนรตีภูมิ ปรนิมมิตวสวัตตีภูมิ

รูปภูมิ คือ ภูมิที่อยู่อาศัยของรูปพรหมบุคคล มี ๑๖ ภูมิ คือ

ปฐมฌาณภูมิ ๓ ได้แก่ พรหมปาริสัชชาภูมิ พรหมปุโรหิตาภูมิ มหาพรหมภูมิ

ทุติญฌาณภูมิ ๓ ได้แก่ ปริตาภาภูมิ อัปปมาณาภาภูมิ อาภัสสราภูมิ

ตติยฌาณภูมิ ๓ ได้แก่ ปริตตสุภาภูมิ อัปปมาณาสุภาภูมิ สุภกิณหาภูมิ

จตุตถฌาณภูมิ ๗ ได้แก่ เวหัปผลาภูมิ อสัญญสัตตภูมิ อวิหาภูมิ อตัปปาภูมิ สุทัสสาภูมิ สุทัสสีภูมิ อกนิฏฐาภูมิ

อรูปภูมิ คือ ภูมิอันเป็นที่อยู่อาศัยของอรูปพรหมบุคคล มี ๔ ภูมิ คือ..........

อากาสานัญจายตนภูมิ วิญญาณัญจายตนภูมิ อากิญจัญญายตนภูมิ เนวสัญญานาสัญญายตนภูมิ

.....................................................

เรามาจากใหน?...และจะไปใหน?...(๒)

พระพุทธองค์แสดงว่า สังสารวัฏฏหาเบื้องต้นมิได้ นั่นหมายความว่า สัตว์ทั้งหลาย ได้เวียนว่ายตายเกิดมาแล้ว นับภพ นับชาติมิถ้วน และยังต้องเวียนว่ายตายเกิดต่อไปอีก นับภพชาติมิถ้วน ตราบที่ยังมีกิเลสอยู่ และในระหว่างที่เวียนว่ายตายเกิดอยู่นั้น ก็ได้สั่งสมกรรมเอาไว้มากมาย นับไม่ถ้วนเช่นกัน

ถ้ากรรมดีมีโอกาศส่งผล สัตว์เหล่านั้นก็จะได้ไปเกิดในภพภูมิที่ดี มีความสุข ถ้ากรรมชั่ว มีโอกาศส่งผล สัตว์เหล่านั้นก็จะไปเกิดในภพภูมิที่ไม่ดี ได้รับความทุกข์เป็นส่วนมาก บางครั้งกรรมดี ก็อาจได้โอกาศส่งผล ติดต่อกันเป็นเวลานานๆ ทำให้สัตว์ทั้งหลายที่ทำกรรมดีนั้นไว้ ได้ไปเสวยสุขอยู่ในภพภูมิที่ดี เป็นเวลานานหลายภพชาติติดต่อกัน

ในบางครั้งกรรมชั่วก็อาจได้โอกาศ ส่งผลติดต่อกันเป็นเวลานานๆ ทำให้สัตว์ทั้งหลายที่ทำกรรมชั่วนั้นไว้ ต้องไปเสวยทุกข์ในภพภูมิที่ไม่ดี เป็นเวลานานๆ หลายภพชาติติดต่อกันก็มี หรือในบางครั้ง กรรมดีและกรรมชั่วอาจจะได้โอกาศสลับกันให้ผล ทำให้สัตว์ผู้ทำกรรมนั้น ได้ไปเกิดในภพภูมิที่ดีบ้าง ไม่ดีบ้าง สลับกันไป ดังนี้ก็มี

มนุษย์ในปัจจุบัน ต้องอาศัยเกิดในครรภ์มารดา การที่ต้องอยู่ในครรภ์มารดาถึง ๑๐ เดือน ทำให้ไม่สามารถจดจำเรื่องราวในภพก่อนได้

ดังนั้นถ้าจะถามว่า ชาติก่อนที่จะเกิดมาเป็นมนุษย์ ได้เกิดเป็นอะไรมา มนุษย์แทบทุกคน มักจะตอบไม่ได้ เว้นแต่บุคคลผู้ได้อภิญญา ที่เกี่ยวกับการระลึกชาติได้ จึงจะตอบได้ หรือบุคคลบางคนที่ไม่ได้อภิญญา แต่ระลึกชาติได้ ที่เรียกว่า "เป็นความสามารถพิเศษเฉพาะบุคคล" ก็สามารถบอกได้ว่า เมื่อชาติก่อน ตนเคยเกิดเป็นอะไรมา

เมื่อยกเว้นบุคคลพิเศษ เช่นที่กล่าวมาแล้ว บุคคลทั่วๆไป จะไม่สามารถตอบได้ว่า ในชาติก่อนเคยเกิดเป็นอะไรมา ดังมีเรื่องของธิดาช่างหูก ที่มาใน คาถาธรรมบทอรรถกถา เป็นเครื่องยืนยันในเรื่องนี้.

....................................................

เรามาจากใหน?...และจะไปใหน?...(๓)

ครั้งหนึ่ง..เมื่อพระสัมมาสัมพุทธเจ้า เสด็จถึงเมืองอาฬาวี พวกชาวเมืองได้ถวายภัตตาหาร เมื่อเสร็จภัตกิจ จึงตรัสว่า

"ท่านทั้งหลายจงเจริญมรณสติอย่างนี้ว่า ชีวิตของเราไม่ยั่งยืน ความตายของเราแน่นอน เราพึงตายแน่แท้ ชีวิตของเรามีความตายเป็นที่สุด ชีวิตของเราไม่เที่ยง ความตายเที่ยง ก็มรณะอันชนทั้งหลายไม่เจริญแล้วในกาลที่สุด ชนทั้งหลายเหล่านั้น ย่อมถึงความสะดุ้งร้องอย่างขลาดกลัว ทำกาละ(ตาย) เหมือนบุรุษเห็นอสรพิษแล้วกลัว ฉะนั้น

ส่วนมรณะอันชนทั้งหลายใดเจริญแล้ว ชนทั้งหลายนั้น ย่อมไม่สะดุ้งในกาลที่สุด ดุจบุรุษเห็นอสรพิษแต่ไกลเทียว แล้วก็เอาท่อนไม้เขี่ยทิ้ง ไปยืนอยู่ฉะนั้น เพราะฉะนั้น มรณะสติอันท่านทั้งหลาย พึงเจริญ...

ธิดาของนายช่างหูก อายุ ๑๖ ปีคนหนึ่ง ได้ฟังพระธรรมเทศนา คิดว่า "โอ ธรรมดาถ้อยคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทั้งหลายน่าอัศจรรย์ เราเจริญมรณะสติจึงควร" ดังนี้แล้ว ก็เจริญมรณะสติอย่างเดียว ตลอดทั้งกลางวันกลางคืน ฝ่ายพระศาสดาเสด็จออกจากเมืองอาฬาวีแล้ว ก็เสด็จไปพระเชตวัน นางกุมาริกานั้น ก็เจริญมรณะสติเป็นเวลา ๓ ปี

ต่อมาวันหนึ่ง พระศาสดาทรงตรวจดูโลก ในเวลาไกล้รุ่ง ทรงเห็นนางกุมาริกานั้น เข้าไปในข่ายพระญาณ ทรงทราบว่า นางกุมาริกานี้ เจริญมรณะสติมาแล้ว ๓ ปี ตั้งแต่วันที่ฟังพระธรรมเทศนาของเรา

บัดนี้เราไปที่เมืองอาฬาวี แล้วถามปัญหา ๔ ข้อกับนาง เมื่อนางแก้ปัญหาแล้ว เราแสดงธรรมกถาแก่นาง ในเวลาจบคาถา นางจะบรรลุโสดาปัตติผล พระศาสดาพร้อมด้วยภิกษุ ๕๐๐ รูปเป็นบริวาร จึงเสด็จไปเมืองอาฬาวี

ฝ่ายนางกุมาริกาทราบว่า พระศาสดาเสด็จมา มีใจยินดีว่า จะได้เห็นพระศาสดา และได้ฟังธรรมอันเป็นโอวาท ซึ่งมีความไพเราะของพระศาสดานั้น

แต่ว่าในวันนั้น บิดาของนางกุมาริกา ได้ทอผ้าค้างไว้หนึ่งผืน ต้องการจะให้เสร็จในวันเดียวกันนั้น จึงสั่งให้นางกุมาริกากรอด้วยหลอด แล้วนำไปให้ตนที่โรงช่างหูกโดยเร็ว

นางกุมาริกานั้นคิดว่า เราใคร่จะฟังธรรมของพระศาสดา แต่บิดาสั่งให้เราทำงานให้เสร็จ เราจะฟังธรรมของพระศาสดา หรือกรอด้ายหลอด แล้วนำไปให้แก่บิดา? นางคิดว่า ถ้าเราไม่นำด้ายหลอดไปให้ บิดาก็จะทุบตีเรา เพราะฉะนั้น เรากรอด้ายหลอดให้แก่บิดาก่อน แล้วจึงฟังธรรมภายหลัง เมื่อคิดได้ดังนี้ จึงนั่งกรอด้ายหลอดอยู่บนตั่ง..

คัดลอกมาจาก //www.dhammajak.Create Date : 23 พฤศจิกายน 2552
Last Update : 23 พฤศจิกายน 2552 2:24:23 น.
Counter : 283 Pageviews.

8 comments
  
โดย: p_tham วันที่: 23 พฤศจิกายน 2552 เวลา:5:34:29 น.
  
โดย: อะนิตา วันที่: 23 พฤศจิกายน 2552 เวลา:6:07:18 น.
  
อ้าว.. ไม่จบ
โดย: oddy.freebird วันที่: 23 พฤศจิกายน 2552 เวลา:6:38:36 น.
  
รถแห่โฆษณา เชียงใหม่, รถแห่ โฆษณาเชียงใหม่ รถแห่เชียงใหม่ อีเว้นท์ event รับจัดงาน รับจัดอีเว้นท์ เต๊นท์เช่า เช่าเต้นท์เชียงใหม่
เราคือมืออาชีพ ทาง ORGANIZER BOSS Creative & Organizer
- รับจัดงาน อีเว้นท์ (Event) ต่างๆ งานเปิดตัวสินค้า
- จัดConcert,จัดสัมนา,จัดแรลลี่,จัดแข่งขันกอล์ฟ และกีฬาต่างๆ
- งานFashion show,Road show
- งาน Create งานต่างๆ โดย ทีม Creative มืออาชีพ เพื่อไม่ให้เหมือนใครและไม่มีใครเหมือน
- งานออกแบบ โดยทีม Graphic Designer มือพระกาฬ
- บริการสร้างเวที ฉาก และ บูธ งานต่างๆ
- งานด้าน Sound & Lighting
- บริการงานผลิตงาน Presentation
- งานด้านการบันทึกเทปโทรทัศน์ และ ถ่ายทอดสด
- บริการห้องตัดต่อคุณภาพสูงแต่ราคาประหยัด
- บริการจัดหา พริตตี้ ดารา นักแสดง และพิธีกร
- งานสร้าง และ จัดหาอุปกรณ์ประกอบฉาก (Prop)
- รถแห่โฆษณา เชียงใหม่ , รถแห่โฆษณา ภาคเหนือ
- Concert & Entertain
- Convention & Seminar
- Exhibition
- Grand Opening
- Launch
- Press Conference
- Promotion
- Road Show
- Workshop
BOSS Creative & Organizer เราคือมืออาชีพ ทาง ORGANIZER
ติดต่อ 081-8850384
คุณ เจษฎาพงศ์ ใหวพรม ( คุณเก่ง )
Managing Director
Email: kangboss9999@hotmail.com
โดย: คุณเก่ง IP: 112.142.5.203 วันที่: 25 พฤศจิกายน 2552 เวลา:19:44:46 น.
  
ร้านทำป้าย โฆษณา ร้านทำป้าย ป้ายไวนิล งานพิมพ์ อิงเจ็ท Inkjet เชียงใหม่
BOSS Creative & Organizer เรารู้ดีเรื่องงานป้าย
บริการรับ ทำป้ายโฆษณา และ ออกแบบติดตั้ง
ป้าย Billboard
ป้ายบริษัท ,ป้ายตัวอักษร ติดผนัง (โลหะ,พลาสติก , อลูมินัม , ซิ้ง ฯ)
ป้ายกล่องไฟ
ป้ายนีออนไลท์ (Neon light)
ป้ายไวนิล งานพิมพ์ อิงเจ็ท
ป้ายผ้าเขียนสี ,ป้ายผ้าใบ
ป้ายกองโจน ,ป้ายลูกนิมิตร
ป้าย Banner
ธง ญี่ปุ่น (J-Flag)
ป้ายโรงแรม ( ป้ายหน้าห้อง ป้ายทางหนีไฟ ป้ายหน้าโรงแรม ป้ายเรืองแสง)
ป้ายคัทเอาท์ ให้เช่าโครงป้ายโฆษณา ขนาดใหญ่
รับสร้างโครงคัทเอาท์ขนาดให้ แบบถูกกฏหมาย
รถแห่โฆษณา
ทำสปอตรถแห่โฆษณา
ขบวน Caravan
เด็กแจกใบปลิว
บูทชงชิม
X STAND , Roll UP
อิงค์เจท ไวนิล ราคาถูกสุดๆๆ
ด้วยประสบการณ์ อันยาวนานของเรา ท่านจึงมั่นใจได้ในคุณภาพงาน
BOSS Creative & Organizer เรารู้ดีเรื่องงานป้าย
ติดต่อ 081-8850384
คุณ เจษฎาพงศ์ ใหวพรม ( คุณเก่ง )
Managing Director
Email: kangboss9999@hotmail.com
โดย: คุณเก่ง IP: 112.142.5.203 วันที่: 25 พฤศจิกายน 2552 เวลา:19:45:19 น.
  
รถเช่า รถตู้ เช่ารถตู้ รถตู้ให้เช่า เชียงใหม่ พร้อมคนขับ ราคาถูก นำเที่ยวเชียงใหม่ !!
TOYOTA D4D ตัวใหม่ล่าสุด
คนขับชำนาญทาง สุภาพ ใจเย็น เป็นกันเอง
ไม่ดื่มเหล้า ไม่สูบบุหรี่ แวะได้ทุกที่ ที่คุณอยากแวะ
ประกันภัยชั้น 1 ทุกที่นั่ง
!!คุณจะประทับใจ เมื่อเดินทางไปกับเรา!!
ท่องเที่ยว ภูเขา น้ำตก ทะเล
สักการะ สถานที่ศักดิ์สิทธ์
สัมมนา รับปริญญา สำรวจ
!!ด่วนราคาพิเศษ ติดต่อ ( คุณเก่ง )
โทร.. 081-8850384 24 ชั่วโมง..
Email: kangboss9999@hotmail.com
เที่ยว เชียงใหม่ ปาย แม่ฮ่องสอน ราคาพิเศษ
โดย: คุณเก่ง IP: 112.142.5.203 วันที่: 25 พฤศจิกายน 2552 เวลา:19:45:50 น.
  
รับทำเว็บ รับเขียนโปรแกรม รับทำเว็บไซต์ อีคอมเมิร์ซ รับเขียนโปรแกรม ระบบฐานข้อมูล
บริการออนไลน์ เกี่ยวกับรับออกแบบจัดทำเว็บไซต์ จดโดเมน และเว็บฐานข้อมูล
รับทำเว็บ รับเขียนเว็บ ระบบอีคอมเมิร์ซ ทำเว็บไซต์ ฐานข้อมูล และ ให้บริการ ทำเว็บ Hosting ( พื้นที่ทำเว็บ )
ออกแบบเว็บ ปรับปรุงเว็บ จัดทำ ร้านค้าออนไลน์ ( E-Commerce ) Shopping Cart รวมถึง ระบบตัดบัตรเครดิต ออนไลน์
จดโดเมน สร้างเว็บไซต์ ( Web design ) โปรโมตเว็บไซต์ ( Promote WebSite ) รับวางระบบ โฮสติ้ง ให้กับหน่วยงานราชการ และ บริษัทเอกชน
รับจ้างทำเว็บไซต์ สำหรับบริษัทเอกชน ที่ต้องการทำการตลาดออนไลน์ ( Marketing ) เพิ่มยอดขาย ส่งออก นำเข้า โฆษณาออนไลน์ ขาย ผ่านอินเตอร์เน็ต
ระบบ สั่งจองระบบสั่งซื้อสินค้า ฐานข้อมูล บาร์โคท คีย์การ์ด เก็บประวัติลูกค้า วางระบบเว็บแอฟพลิเคชั่น ตามความต้องการของลูกค้า
รับจัดทำระบบออนไลน์ ให้กับ หน่วยงานราชการ เช่น จัดทำระบบ E-Government E-Province E-Learning รับออกแบบเว็บไซต์
ระบบจัดเก็บฐานข้อมูล ฐานข้อมูล จังหวัดอิเล็กทรอนิกส์ แผนที่ภาษี อินทราเน็ต ในองค์กร จัดทำ เว็บเซอร์วิส ฐานข้อมูลจังหวัด อำเภอ ตำบล หรือระดับท้องถิ่น เป็นต้น
จัดทำระบบ อินทราเน็ต ในองค์กร ผ่าน เน็ตเวิร์ค ( Network ) หรือระบบ Lan โดยจัดทำเป็นเว็บออฟไลน์
ออกแบบระบบ โดยบริษัทที่มีประสบการณ์ ผ่านทีมวิศวกร มีคุณภาพ โปรแกรมเมอร์ มืออาชีพ แต่ราคาสมัครเล่น
รับเขียนโปรแกรม ระบบฐานข้อมูล
รับเขียนโปรแกรม ติดตั้งระบบเน็ตเวิร์ค เขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ระบบฐานข้อมูลทั่วไป
จัดทำโปรแกรม ระบบโรงงานอัตโนมัติ และเชื่อมต่อบาร์โคท หรือ คีย์การ์ด เขียนโปรแกรม
เก็บข้อมูล ลงบน Pocket PC และนำเข้าข้อมูลไร้สาย
เว็บ Hosting พื้นที่จัดทำเว็บไซต์
E-commerce System ระบบอีคอมเมิร์ซเต็มระบบ มี Back Office ที่บริหารเว็บได้เอง
ทำ E-Marketing ให้เว็บของท่านอยู่อันดับต้นๆ ของ Google YaHoo MSN …
Intranet System ระบบอินทราเน็ตสำหรับบริหารองค์กรในเรื่องต่าง ๆ
สื่อสารสนเทศ สื่อสิ่งพิมพ์ งาน Presentation
จัดทำระบบ E-Government , E-Province , E-Learning
ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) และ แผนที่ภาษี
เดินระบบ Lan & Network System
ระบบโรงงานอัตโนมัติ เขียนโปรแกรมควบคุมเครื่องจักร (Automation System)
จำหน่ายซอฟท์แวร์บริหารธุรกิจ และซอฟท์แวร์สำหรับบริหารหน่วยงานราชการ
จำหน่ายสินค้าไอที เครื่องสแกนลายนิ้วมือ เครื่องทาบบัตร CCTV และอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ทั่วไป

ติดต่อสอบถามได้ที่ คุณเก่ง โทร 081-8850384
Email kangboss9999@hotmail.com
โดย: คุณเก่ง IP: 112.142.5.203 วันที่: 25 พฤศจิกายน 2552 เวลา:19:46:48 น.
  
เจ้าใหม่แม่ฮ่องสอนขนส่ง
บริการ ด้วยความรับผิดชอบแบบมืออาชีพ ไปได้ทุกที่
(เข้าสนามบิน, ท่าเรือ, นิคมอุตสาหกรรม และทุกจังหวัดทั่วประเทศไทย เหนือ ใต้ ออก ตก เราไปหมด ราคาตกลงกัน ต่อรองได้
“บริการด้วยใจ รวดเร็วทันเวลา ถึงที่หมายอย่างปลอดภัย”
พิเศษ รับจัดส่งสินค้า จาก เชียงใหม่ ถึง แม่ฮ่องสอน และจากแม่ฮ่องสอน ถึง เชียงใหม่ ราคาถูกมาก

สนใจติดต่อ คุณเก่ง 081-885-0384
Email: kangboss9999@hotmail.com
โดย: เก่ง IP: 112.142.5.203 วันที่: 25 พฤศจิกายน 2552 เวลา:19:47:32 น.
ชื่อ :
Comment :
 *ใช้ code html ตกแต่งข้อความได้เฉพาะสมาชิก
 
ยืนยันรหัสความปลอดภัย :
(กรอกตัวเลขที่ปรากฎในภาพ)

กุมภาพันธ์วันวาเลนไทน์
Location :
  

[ดู Profile ทั้งหมด]
ให้ทิปเจ้าของ Blog [?]
 ฝากข้อความหลังไมค์
 Rss Feed
 Smember
 ผู้ติดตามบล็อก : 1 คน [?]เป็นบล็อคธรรมมะแล้วค่ะ....จิตใจสงบดีค่ะ