ขอมีส่วนช่วยเด็กพิเศษ
Group Blog
 
<<
พฤศจิกายน 2551
 
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
30 
 
24 พฤศจิกายน 2551
 
All Blogs
 
การออกแบบปฏิสัมพันธ์

การออกแบบปฏิสัมพันธ์


                                การออกแบบปฏิสัมพันธ์ในกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ  จึงเป็นการจัดโอกาสให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากกลุ่มให้มากที่สุด  แทนการฟังบรรยายอย่างเดียว  เนื่องจากข้อค้นพบจากงานวิจัยต่าง ๆ  ในเรื่องการเรียนรู้โดยกระบวนการกลุ่มพบว่า


1.       ทำให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดีขึ้น


มีความสามารถและมีการพัฒนาทักษะต่าง ๆ  มากขึ้นเพราะกลุ่มเป็นที่รวมของ


ประสบการณ์ของคนหลายคน  มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน  หาวิธีแก้ปัญหาร่วมกัน  นอกจากนี้กลุ่มยังเป็นแรงจูงใจซึ่งกันและกัน  ส่งผลให้ทำงานประสบผลสำเร็จมากขึ้น


2.       ส่งเสริมความคิดริเริ่มสร้างสรรค์และจริยธรรม


กล้าแสดงความคิดเห็น  ฝึกตัดสินใจและแก้ปัญหา  รู้จักวางแผน  มีวินัย 


มีความรับผิดชอบ  รู้จักเป็นผู้นำ/ผู้ตาม  ปลูกฝังความเป็นประชาธิปไตยตลอดจนเรียนรู้ค่านิยมที่ดีระหว่างผู้เรียน  ความเห็นอกเห็นใจ  การช่วยเหลือและการยอมรับซึ่งกันและกัน  โดยไม่แบ่งแยก


3.       ผู้เรียนได้เรียนรู้อย่างมีความสุข


การมีปฏิสัมพันธ์และการได้ลงมือคิดเอง  ทำเอง  ทำให้การเรียนรู้ต่าง ๆ เป็นไป       ด้วยความสนุกสนาน  มีชีวิตชีวา  มีความซาบซึ้ง จดจำได้นาน นอกจากนี้ยังเป็นการฝึกการทำงานร่วมกับผู้อื่นและการเข้าสังคม


                                โดยภาพรวมแล้วการเรียนรู้โดยกระบวนการกลุ่มจะช่วยปลูกฝังความใฝ่รู้และความสามารถในการเรียนรู้ด้วยตนเองแก่ผู้เรียน


                                การเลือกประเภทของกลุ่มให้เหมาะสมกับแต่ละกิจกรรมการเรียนรู้  จึงช่วยให้ปฏิสัมพันธ์ในกลุ่มเกิดขึ้นอย่างเต็มที่  เมื่อรวมกับการออกแบบกิจกรรมที่ช่วยให้ผู้เรียนทำงานได้บรรลุวัตถุประสงค์มากที่สุด  จึงทำให้ผู้เรียนทุกคนเกิดการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ  เต็มตามศักยภาพของแต่ละคน


Free TextEditor


Create Date : 24 พฤศจิกายน 2551
Last Update : 24 พฤศจิกายน 2551 19:01:10 น. 73 comments
Counter : 4857 Pageviews.

 
เป็นการทำให้เด็กได้พัฒนาระดับปัญญาและสมอง


โดย: เบญจมาศ นานช้า IP: 118.173.177.94 วันที่: 22 มีนาคม 2552 เวลา:9:57:12 น.  

 
ได้ศึกษาและอ่านบทความนี้แล้ว ทำให้ได้รับความรู้เพิ่มขื้น สามารถนำไปใช้พัฒนากับเด็กได้อย่างดียิ่ง


โดย: บุญเหลือ กิ่มเกิด IP: 118.172.158.137 วันที่: 16 ตุลาคม 2553 เวลา:9:30:51 น.  

 

ได้อ่านบทความแล้วสามารถนำไปเป็นแนวทางในการประเมินพัฒนาการทั้งด้านร่างกาย อารมณ์-จิตใจ สังคมและสติปัญญา จากการทำงานกลุ่ม และเด็กสามารถสร้างองค์ความรู้ได้ด้วยตนเอง ซึ่งเป็นความรู้ที่ลึกและจำได้นานเปรียบได้กับประสบการณ์ตรงน่าจะใกล้เคียงนะคะ ขอบคุณสำหรับบทความดีดีค่ะ


โดย: สุริยาพร รัชนิพนธ์ IP: 223.205.79.194 วันที่: 16 ตุลาคม 2553 เวลา:18:39:34 น.  

 
เป็นเทคนิคหนึ่งที่เยียมยอดมากค่ะ ถ้าครูทุกคนนำไปใช้เด็กไทยจะ เก่ง ดี มีสุขแน่นอนค่ะ


โดย: นางสาวคำสอน มาทา IP: 182.93.136.166 วันที่: 21 ตุลาคม 2553 เวลา:10:46:00 น.  

 
กระบวนการกลุ่มช่วยปลูกฝังความใฝ่รู้และเรียนรู้ด้วยตัวเองควรจัดกิจกรรมต่างๆให้เหมาะสมกับกลุ่ม


โดย: นางสมร รุ่งกำจัด IP: 124.157.146.33 วันที่: 22 ตุลาคม 2553 เวลา:15:33:37 น.  

 
การมีปฏิสัมพันธ์เด็กได้ทำงานกับผู้อื่นรู้จักแก้ปัญหาร่วมกันและรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่นในอนาคตจะอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข


โดย: มนัสชนก ชูถิ่น IP: 110.77.141.227 วันที่: 22 ตุลาคม 2553 เวลา:20:07:51 น.  

 
เป็นเทคนิคที่ดีสามารถนำไปปรับใช้ได้


โดย: นางการุณ หวังชม IP: 113.53.122.92 วันที่: 25 ตุลาคม 2553 เวลา:9:43:27 น.  

 
ได้ศึกษา เรื่อง การออกแบบปฏิสัมพันธ์ เพิ่มอิกครั้ง ทำให้เข้าใจมากขึ้น จะนำไปประยุกต์ใช้กับชั้นเรียนที่สอนอยู่ คือ ชั้นอนุบาลปีที่ 2


โดย: บุญเหลือ กิ่มเกิด IP: 113.53.29.122 วันที่: 25 ตุลาคม 2553 เวลา:12:28:46 น.  

 
เคยจัดกิจกรรมอย่างกับเด๊กเพียงหนึ่งครั้งต่อมามีเสียงเรียกจากเด็กๆเพราะว่าเขาสนุกมีความสุข มีผู้นำ มีผู้ตาม มีการยอมรับ มีการรอคอย และมีการสรุปผลที่ดีเด็กมีความสุข ครูก็มีความสุข

รุ่งรัตน์ กุดแถลง


โดย: รุ่งร้คน์ กุดแถลง IP: 223.206.222.154 วันที่: 27 ตุลาคม 2553 เวลา:7:03:38 น.  

 
ผลที่ได้รับจากการเรียนรู้โดยกระบวนการกลุ่มเป็นสิ่่งที่สังคมประชาธิปไตยบ้านเราต้องการมากๆ โดยเฉพาะการส่งเสริมให้เด็กรู้จักคิดริเริ่มสร้างสรรค์รวมถึงการปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมที่ดี เริ่มปลูกฝังอบรมเสียแต่วันนี้เลยนะคะ สังคมไทยจะได้ไม่วุ่นวายดังเช่นทุกวันนี้


โดย: จันทนา จันทร์อุดม IP: 180.180.186.193 วันที่: 27 ตุลาคม 2553 เวลา:17:27:49 น.  

 


จากที่ได้ศึกษาเกี่ยวกับการปฎิสัมพันธ์กับผ้อื่นทำให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดีข้นมีความคิดริเริ่มสร้งสรรค์ดีและมีการเรียนร้อย่างมีความสุขขอบคุณค่ะ


โดย: ชูศรี สุทธะมี IP: 117.47.78.17 วันที่: 29 ตุลาคม 2553 เวลา:23:08:38 น.  

 
กระบวนการกลุ่มสร้งเด็กให้เป็นเด็กที่สมบูรณ์คะ


โดย: กฤตติการ มงคลวิสุทธิ์ จังหวัดน่าน IP: 118.172.126.62 วันที่: 30 ตุลาคม 2553 เวลา:11:38:18 น.  

 
การทำงานกลุ่มเป็นการปลูกฝังประชาธิปไตยไปในตัว


โดย: กฤตติการ มงคลวิสุทธิ์ จังหวัดน่าน IP: 118.172.126.62 วันที่: 30 ตุลาคม 2553 เวลา:16:46:05 น.  

 
เป็นเทคนิคในการจัดประสบการณ์ที่ดีมากๆ ทำให้เด็กได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน เรียนรู้สังคม กล้าคิดกล้าแสดงออก มีวินัย ไม่แบ่งแยกมีความสุขในการเรียนรู้


โดย: วิยะดา พลรักษ์ IP: 125.26.128.127 วันที่: 30 ตุลาคม 2553 เวลา:21:46:27 น.  

 
ทำอย่างไรดีเด็กจึงจะมีการปฎิสัมพันธ์ครอบคลุมทั้งชั้นเรียนตอบหน่อยสิคะ


โดย: พนิตสินี บุญทอง IP: 111.84.4.24 วันที่: 31 ตุลาคม 2553 เวลา:6:55:23 น.  

 
เด็กเรียนรู้ได้ยั่งยืนจากกระบวนการกลุ่ม


โดย: สุวารี ไกรบำรุง IP: 182.93.186.67 วันที่: 31 ตุลาคม 2553 เวลา:12:02:45 น.  

 
การมีปฏิสัมพันธ์เด็กได้ทำงานหาร่วมกันและรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่นใลนำสิ่งที่เรียนรู้ไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันและอยู่ในสังคมอย่างมีความสุข


โดย: ว่าที่ร.ต.หญิงสาธิกา ธนะสีลังกูร IP: 118.173.216.52 วันที่: 1 พฤศจิกายน 2553 เวลา:10:47:42 น.  

 
การเรียนรู้โดยกระบวนการกลุ่มจะช่วยปลูกฝังความใฝ่รู้ช่วยส่งเสริมการมีปฏิสัมพันธ์ในการทำงานของเด็ก
โดย: นางละเมาะ สมศรีแสง IP: 61.19.66.185 วันที่: 1 พฤศจิกายน 2553 เวลา:20:54:13 น.  

 
การให้เด็กได้ปฏิสัมพันธ์ในการทำงานเป็นการเปิดโอกาสให้เด็กทุกคนได้แสดงความคิด มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กัน


โดย: นางไวยรัตน์ สมบัติวงค์ IP: 110.49.193.23 วันที่: 2 พฤศจิกายน 2553 เวลา:2:24:12 น.  

 
ได้รับความรู้เพิ่มขึ้นมากจากการออกแบบการปฏิสัมพันธ์เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ เด็กได้เรียนรู้อย่างมีความสุขเด็กได้เกิดคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ตรงกับหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย


โดย: นางนพวัล์ หนูชัยปลอด IP: 180.180.193.67 วันที่: 2 พฤศจิกายน 2553 เวลา:7:03:01 น.  

 
การจัดกิจกรรมกลุ่มมีความสำคัญมากในระดับปฐมวัย เพราะจะช่วยให้ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ได้อย่างมีความสุขจากการมีปฏิสัมพันธ์กับเพื่อน เช่น การจัดมุมประสบการณ์ให้เด็กเล่นร่วมกัน จัดกิจกรรมสร้างสรรค์แบบกลุ่ม การแบ่งกลุ่มศึกษา เด็กได้ฝึกกระบวนการทำงาน ช่วยเสริมคุณธรรมจริยธรรม


โดย: นางมาณวิกา บุญรินทร์ IP: 180.180.56.218 วันที่: 4 พฤศจิกายน 2553 เวลา:3:26:50 น.  

 เป็นการเสริมสร้างปลลูกฝังความสามัคคีต้งแต่วัยเด็ก


โดย: นางวิญญาณ์ เถาว์ชาลี IP: 125.26.232.83 วันที่: 5 พฤศจิกายน 2553 เวลา:0:02:12 น.  

 
เป็นการทำให้เด็กได้พัฒนาระดับปัญญาและสมอง


โดย: นันท์นภัส พรมเทียน IP: 223.206.84.192 วันที่: 6 พฤศจิกายน 2553 เวลา:10:00:22 น.  

 
บทความนี้สามารถนำมาปรับใช้กับเด็กได้ดีมากมากคะ


โดย: ปัทมา สรรพานิช IP: 110.49.205.221 วันที่: 6 พฤศจิกายน 2553 เวลา:20:07:02 น.  

 
การจัดกิจกรรมกลุ่มมีความสำคัญมากในระดับปฐมวัย เป็นเทคนิคในการจัดประสบการณ์ที่ดีมากๆ เพราะจะช่วยให้ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ได้อย่างมีความสุขจากการมีปฏิสัมพันธ์กับเพื่อน เช่น การจัดมุมประสบการณ์ให้เด็กเล่นร่วมกัน จัดกิจกรรมสร้างสรรค์แบบกลุ่ม การแบ่งกลุ่มศึกษา เด็กได้ฝึกกระบวนการทำงาน ช่วยเสริมคุณธรรมจริยธรรม เรียนรู้สังคม กล้าคิดกล้าแสดงออก มีวินัย ไม่แบ่งแยก มีความสุขในการเรียนรู้


โดย: เพ็ญศิริ ภุชฌงค์ IP: 115.67.111.184 วันที่: 6 พฤศจิกายน 2553 เวลา:20:19:56 น.  

 
เป็นเทคนิคในการจัดประสบการณ์ที่ดีมากๆ เพราะจะช่วยให้ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ได้อย่างมีความสุขจากการมีปฏิสัมพันธ์กับเพื่อน


โดย: เพ็ญศิริ ภุชฌงค์ IP: 115.67.111.184 วันที่: 6 พฤศจิกายน 2553 เวลา:21:36:45 น.  

 
การจัดกิจกรรมแบบปฏิสัมพันธืในกระบวนการเรียนรู้ทำให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดีมีการพัฒนาทักษะต่างๆ เสริมสร้างความคิดริเริ่มสร้างสรรคื คุณธรรมจริยธรรมผู้เรียนเรียนรู้อย่างมีความสุข


โดย: ศรินทิพย์ ไชยเพ็ญ IP: 182.93.227.74 วันที่: 7 พฤศจิกายน 2553 เวลา:17:02:20 น.  

 
การจัดกิจกรรมกลุ่มเด็กเรียนอย่างมีความสุขและกล้าแสดงออก และเด็กมีคุณธรรม จริยธรรมดีด้วย เห็นด้วยค่ะ


โดย: ชรินทร์ฎา ธนะ IP: 118.172.130.184 วันที่: 8 พฤศจิกายน 2553 เวลา:1:24:16 น.  

 
การเรียนรู้กลุ่มปฏิสัมพันธ์เปนการเรียนรู้ที่เน้นผ้เรียนเป็นสำสัญมากที่สุด


โดย: อำไพ กองเพชร IP: 182.93.226.61 วันที่: 8 พฤศจิกายน 2553 เวลา:9:00:45 น.  

 
เป็นเทคนิคที่ยอดเยี่ยมมากค่ะ


โดย: อ.พิศมัย ลาวรรณ IP: 125.26.124.102 วันที่: 9 พฤศจิกายน 2553 เวลา:21:16:45 น.  

 
การมีปฏิสัมพันธ์และเรียนรู้จากประสบการตรงจะทำให้เด็กเรียนรู้ได้ดี


โดย: นางปราณี สีหะวงษ์ IP: 118.172.162.32 วันที่: 10 พฤศจิกายน 2553 เวลา:18:54:51 น.  

 
การทำงานเป็นกลุ่มเป็นการปลูกฝังประชาธิปไตยเด็กได้มาก


โดย: นิตยา ขุนอำไพ IP: 118.173.206.146 วันที่: 11 พฤศจิกายน 2553 เวลา:21:31:50 น.  

 
การทำงานแบบกระบวนการกลุ่มเป็นการปลูกฝังประชาธิปไตยไปในตัวเด็ก


โดย: สมศรี กลิ่นอำไพ IP: 111.84.28.102 วันที่: 12 พฤศจิกายน 2553 เวลา:5:57:24 น.  

 
ได้รับกวามรู้เกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้ให้กับเด็กปฐมวัยโดยเน้นกระบวนการและการผลิต การออกแบบการปฎิสัมพันธ์เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ การจักิจกรรมเด็กใด้เรียนรู้โดยผ่านการเล่น เด็กจะมีความสุขในการเรียน เด็กจะเกิดคุุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ตรงกับหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย


โดย: ลคาวัลย์ บรรลือศักดิ์กุล IP: 118.172.111.141 วันที่: 12 พฤศจิกายน 2553 เวลา:10:30:10 น.  

 
การให้เด็กทำงานร่วมกันเป็นการเปิดโอกาสให้เด็กทุกคนได้แสดงความคิด มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน


โดย: รัตนา IP: 223.206.110.194 วันที่: 12 พฤศจิกายน 2553 เวลา:20:56:26 น.  

 
การจัดกิจกรรมกลุ่มมีความสำคัญมากในระดับปฐมวัย เป็นเทคนิคในการจัดประสบการณ์ที่ดี เพราะจะช่วยให้ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ได้อย่างมีความสุขจากการมีปฏิสัมพันธ์กับเพื่อน ได้ช่วยเหลือซึ่งกันเเละกัน รวมทั้งแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้วย


โดย: นางพิกุล หิรัญชุฬหะ IP: 118.173.174.219 วันที่: 13 พฤศจิกายน 2553 เวลา:7:10:30 น.  

 
เห็นด้วยค่ะว่าการที่สุ่งเสริมให้เด็กได้ทำงานเป็นกลุ่มจะช่วยให้เด็กได้มีปฏิสัมพันธ์รร่วมกับผู้อื่นมาก ทำให้เด็กเรียนรู้การยอมรับความคิดเห็นของผู้อื่น รู้จักประชาธิปไตยเพิ่มมากขึ้น รู้จักการกฏระเบียบที่ในกลุ่มได้ตกลงกัน และเด็กได้รับความสนุกสนานขณะเรียนทำกิจกรรมไปพร้อมๆกับเพือนค่ะ เห็นด้วยจริงๆ


โดย: นางสาวไอรินทร์ ดอนแหยม IP: 117.47.75.152 วันที่: 13 พฤศจิกายน 2553 เวลา:19:53:49 น.  

 
การออกแบบการเรียนรู้แบบปฏิสัมพันธ์เป็นการเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญเรียนรู้เป็นกลุ่มเด็กได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึงกันและกัน รับฟังความคิดเห็นซึ่งกันและกันเด็กจะเกิดความสนุกสนานมีกวามสุข


โดย: นางสมคิด บาลนาคม IP: 113.53.111.29 วันที่: 13 พฤศจิกายน 2553 เวลา:20:30:28 น.  

 
เป็นเทคนิคในการจัดประสบการณ์ที่ดีมากๆ ทำให้เด็กได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน เรียนรู้สังคม กล้าคิดกล้าแสดงออก มีวินัย ไม่แบ่งแยกมีความสุขในการเรียนรู้


โดย: สมจิต ปิ่นทอง IP: 118.173.32.136 วันที่: 14 พฤศจิกายน 2553 เวลา:1:43:19 น.  

 
สามารถนำไปจัดประสบการณ์ในรูปแบบการปฏิสัมพันธ์กับเด็กปฐมวัยให้มีประสิทธิภาพต่อไป


โดย: เทวี ราชาตัน IP: 118.172.23.92 วันที่: 14 พฤศจิกายน 2553 เวลา:8:08:52 น.  

 
เป็นการจัดประสบการณ์ดีมากค่ะ


โดย: นางชัชฎา บริพันธ์ IP: 58.147.59.16 วันที่: 14 พฤศจิกายน 2553 เวลา:8:43:28 น.  

 
ได้ศึกษาข้อมูลนี้แล้ว เป็นประโยชน์ต่อการนำไปจัดการเรียนการสอนในชั้นเรียนได้เป็นอย่างดี เป็นเทคนิคที่ดีมาก ๆ ที่บางครั้งครูผู้สอนอาจมองข้ามความสำคัญของกระบวนการกลุ่มไปบ้างทั้ง ๆ ที่มีประโยชนืต่อการจัดการเรียนรู้เป็นอย่างมากเลยค่ะ


โดย: รัตนา มาประจวบ IP: 223.207.101.61 วันที่: 15 พฤศจิกายน 2553 เวลา:22:59:25 น.  

 
น่าทำงานวิจัยด้านนี้นะคะ เด็กปฐมวัยที่ไม่เคยได้รับการกระตุ้นปฏิสัมพันธ์มีหลายคนในชั้นเรียนค่ะ แต่..ขอทำงานอื่นก่อนนะคะ


โดย: ณัฏฐนิช สะมะจิตร์ IP: 223.205.35.213 วันที่: 16 พฤศจิกายน 2553 เวลา:20:28:38 น.  

 
การออกแบบปฏิสัมพันธ์ การออกแบบปฏิสัมพันธ์ในกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ จึงเป็นการจัดโอกาสให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากกลุ่มให้มากที่สุด แทนการฟังบรรยายอย่างเดียว เนื่องจากข้อค้นพบจากงานวิจัยต่าง ๆ ในเรื่องการเรียนรู้โดยกระบวนการกลุ่มพบว่า ทำให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดีขึ้น
มีความสามารถและมีการพัฒนาทักษะต่าง ๆ มากขึ้น


โดย: นางอำภา เวียงเกตุ IP: 223.206.227.127 วันที่: 16 พฤศจิกายน 2553 เวลา:20:32:03 น.  

 
เป็นประโยชน์ต่อการนำไปจัดการเรียนการสอนในชั้นเรียนได้เป็นอย่างดี เป็นเทคนิคที่ดีมาก ๆ ที่บางครั้งครูผู้สอนอาจมองข้ามความสำคัญของกระบวนการกลุ่มไปบ้างทั้ง ๆ ที่มีประโยชนืต่อการจัดการเรียนรู้เป็นอย่างมากเลยค่ะ


โดย: มยุรี IP: 182.93.200.58 วันที่: 17 พฤศจิกายน 2553 เวลา:14:28:39 น.  

 
ได้ศึกษาข้อมูลนี้แล้ว เป็นประโยชน์ต่อการนำไปจัดการเรียนการสอนในชั้นเรียนได้เป็นอย่างดี เป็นเทคนิคที่ดีมาก ๆ ที่บางครั้งครูผู้สอนอาจมองข้ามความสำคัญของกระบวนการกลุ่มไปบ้างทั้ง ๆ ที่มีประโยชนืต่อการจัดการเรียนรู้เป็นอย่างมากเลยค่ะ


โดย: วาสนา ณ หนองโก IP: 182.93.200.58 วันที่: 17 พฤศจิกายน 2553 เวลา:15:20:25 น.  

 
ได้อ่านบทความแล้วทำให้ทราบว่าเด็กได้เรียนรู้อย่างมีความสุข


โดย: มยุรี พรหมรักษา IP: 182.52.132.147 วันที่: 18 พฤศจิกายน 2553 เวลา:19:23:24 น.  

 
การทำงานกลุ่มทำให้เด็กได้ปฏิสัมพันธ์กับบุคคลอื่น สอดคล้องกับการจัดการเรียนรู้ให้กับเด็กปฐมวัย


โดย: กัญจนพร เหมรา IP: 118.175.132.67 วันที่: 18 พฤศจิกายน 2553 เวลา:19:45:19 น.  

 
การจัดกิจกรรมกลุ่มมีความสำคัญมากในระดับปฐมวัย เพราะจะช่วยให้ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ได้อย่างมีความสุขจากการมีปฏิสัมพันธ์กับเพื่อน


โดย: เพ็ญดารา ชัยรัตน์ IP: 118.173.216.97 วันที่: 19 พฤศจิกายน 2553 เวลา:15:46:30 น.  

 
เกิดความรู้สึกที่ดีสำหรับเด็กในการจัดกิจกรรมในความสัมพันธ์ไม่ว่าจะด้วยของเล่น สถานที่ หรือสิ่งของต่างๆ


โดย: dada_ts@hotmail.com IP: 118.173.208.151 วันที่: 20 พฤศจิกายน 2553 เวลา:8:53:49 น.  

 
จะนำความรู้เรื่องการปฏิสัมพันธ์โดยวิธีรวมกลุ่มไปใช้กับเด็กเพิ่มขึ้นอีกค่ะ


โดย: สมจิตร วิสุทธิ์ IP: 182.93.141.214 วันที่: 20 พฤศจิกายน 2553 เวลา:15:03:38 น.  

 
การทำงานกลุ่มจะช่วยให้ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ได้อย่างมีความสุขจากการมีปฏิสัมพันธ์กับเพื่อนสอดคล้องกับการจัดการเรียนรู้ให้กับเด็กปฐมวัยโดย: นางสุกัญญา บูรณากาญจน์ IP: 125.26.59.139 วันที่: 20 พฤศจิกายน 2553 เวลา:15:52:46 น.  

 
การออกแบบปฏิสัมพันธ์ ทำให้เกิด
1.ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดีขึ้น
2.ส่งเสริมความคิดริเริ่มสร้างสรรค์และจริยธรรม
3.ผู้เรียนได้เรียนรู้อย่างมีความสุข


โดย: สุจินดา ธิปัตดี IP: 182.53.125.134 วันที่: 21 พฤศจิกายน 2553 เวลา:12:30:19 น.  

 
จากการอ่านบทความข้างต้น ได้รับความรู้ที่ดีขึ้นทราบการออกแบบปฏิสัมพันธ์ที่จะช่วยเด็กและนำไปประกอบการเรียนการสอนต่อไป ขอบคุณมากคะเป็นเรื่องที่ดี


โดย: วิภาภรณ์ เมืองเกิด IP: 118.175.188.174 วันที่: 22 พฤศจิกายน 2553 เวลา:20:43:17 น.  

 
เด็กเรียนรู้ได้จากกระบวนการทำงานกลุ่ม
และจะนำไปปรับใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อไป


โดย: วิภาภรณ์ เมืองเกิด IP: 118.175.188.174 วันที่: 22 พฤศจิกายน 2553 เวลา:22:05:27 น.  

 
เด็กๆที่โรงเรียนชอบทำงานกลุ่มมาก


โดย: พนิดา ปัดชา IP: 223.206.19.200 วันที่: 27 พฤศจิกายน 2553 เวลา:21:11:46 น.  

 
ได้เข้ามาศึกษาการออกแบบปฏิสัมพันธ์ ทำให้เกิดการเรียนรู้นำไปสู่ การเรียนร่วมกับเพื่อนของนักเรียน มีความสุข เด็กได้ขบวนการกลุ่ม


โดย: สายใจ ภูสีเขียว IP: 203.172.248.20 วันที่: 29 พฤศจิกายน 2553 เวลา:17:47:55 น.  

 
ได้ศึกษาการออกแบบปฏิสัมพันธ์ได้รับความรู้ไปใช้กับเด็กเพิ่มขึ้นอีกค่ะโดย: นางมุกดา มีชัย IP: 203.172.248.20 วันที่: 29 พฤศจิกายน 2553 เวลา:19:39:03 น.  

 
การออกแบบปฏิสัมพันธ์ช่วยให้เด็กได้ลงมือกระทำทำให้เกิดความคิดสร้างสรรค์ช่วยพัฒนาสมอง


โดย: นางนงนุช บุญที IP: 182.232.143.62 วันที่: 30 พฤศจิกายน 2553 เวลา:6:54:41 น.  

 
Thank You


โดย: dada IP: 118.173.206.65 วันที่: 9 ธันวาคม 2553 เวลา:11:18:57 น.  

 
เป็นเทคนิคในการจัดประสบการณ์ที่ดีมาก ทำให้เด็กได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน เรียนรู้สังคม กล้าคิดกล้าแสดงออก มีวินัย มีความสุขในการเรียนรู้


โดย: มาลี ยิ้มมงคล IP: 182.93.141.53 วันที่: 22 กุมภาพันธ์ 2555 เวลา:13:32:48 น.  

 
การออกแบบปฏิสัมพันธ์ในกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญนั้นทำให้เด็กเกิดการเรีิยนรู้ด้วยตัวของเด็กเอง เกิดการอยากรู้อยากเห็นและเด็กได้มีปฎิสัมพันธ์กับผู้อื่น


โดย: หทัยทิพย์ อัมหธร IP: 110.49.232.159 วันที่: 21 เมษายน 2555 เวลา:11:20:10 น.  

 
การรับยอมรับฟังความคิดช่วยให้เกิดการเรียนรู้ ความเข้าใจซึ่งกันและกัน


โดย: ลักขณา ทิมจรัส IP: 118.172.156.49 วันที่: 9 พฤษภาคม 2555 เวลา:19:27:26 น.  

 
การจัดกิจกรรมกลุ่มมีความสำคัญมากในระดับปฐมวัย เพราะจะช่วยให้ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ได้อย่างมีความสุขจากการมีปฏิสัมพันธ์กับเพื่อน เช่น การจัดมุมประสบการณ์ให้เด็กเล่นร่วมกัน จัดกิจกรรมสร้างสรรค์แบบกลุ่ม การแบ่งกลุ่มศึกษา เด็กได้ฝึกกระบวนการทำงาน ช่วยเสริมคุณธรรมจริยธรรม เป็นเยาวชนที่ดีต่อไป


โดย: นางลักษณาวดี มูลโพธิ์ IP: 1.1.158.121 วันที่: 15 พฤษภาคม 2555 เวลา:17:58:46 น.  

 
ผู้เรียนจะเกิดการเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น หากได้มีการโต้ตอบหรือปฏิสัมพันธ์กับผู้สอน


โดย: รุ้งทอปัด ศรีทองมา IP: 110.49.234.111 วันที่: 18 พฤษภาคม 2555 เวลา:14:22:30 น.  

 
เป็นเทคนิคในการจัดประสบการณ์ที่ดีมากๆ เพราะจะช่วยให้ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ได้อย่างมีความสุขจากการมีปฏิสัมพันธ์กับเพื่อน


โดย: จินตภาณัฏฐ์ อินทองช่วย IP: 113.53.209.201 วันที่: 23 พฤษภาคม 2555 เวลา:17:53:51 น.  

 
การออกแบบการเรียนรู้โดยการมีปฏิสัมพันธ์ ทำให้ผู้เรียนเป็นผู้กล้าแสดงออก เกิดความสนุก รู้จักแบ่งปัน เกิดความรักเพื่อนในกลุ่ม รู้จักแบ่งปัน เกิดความอบอุ่น


โดย: นางคำสอน สายคำภา IP: 1.1.235.162 วันที่: 23 พฤษภาคม 2555 เวลา:19:38:49 น.  

 
กระบวนการกลุ่มทำให้เด็กมีปฏิสัมพันธ์ที่ดี รู้จักการเรียนรู้จากประสบการณ์ตรง


โดย: อรุณา วชิราภากร IP: 113.53.209.76 วันที่: 30 พฤษภาคม 2555 เวลา:19:56:33 น.  

 
การจัดประสบการณ์เด็ก ผ่านกระบวนการกลุ่มเป็นการส่งเสริม พัฒนาการพื้นฐานทางสังคมที่ดีให้แก่เด็ก


โดย: นางฉวี จิตรภิรมย์ IP: 223.204.150.179 วันที่: 3 มิถุนายน 2555 เวลา:9:59:16 น.  

 
การออกแบบการเรียนรู้โดยการมีปฏิสัมพันธ์ ทำให้ผู้เรียนเป็นผู้กล้าแสดงออก เกิดความสนุก รู้จักแบ่งปัน เกิดความรักเพื่อนในกลุ่ม รู้จักแบ่งปัน เกิดความอบอุ่น ให้นักเรียนร่วมกันสร้างข้อตกลงของตนเอง


โดย: สุทธิรัตน์ เหมาทองสุช IP: 223.206.118.212 วันที่: 6 มิถุนายน 2555 เวลา:19:46:25 น.  

 
เด็กจะชอบที่สุดการทำงานกลุ่ม


โดย: ธัชกร ผิวงาม IP: 171.98.7.0 วันที่: 9 มิถุนายน 2555 เวลา:20:30:27 น.  

 
คิดว่า การจัดกิจกรรมที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญโดยใช้วิธีการเรียนรู้แบบปฏิสัมพันธ์ นอกจากจะพัฒนาเด้็กด้านการเรียนรู้ เกิดทักษะ กระบวนการแล้ว ยังได้พัฒนาด้านคุณธรรม ค่านิยมที่ดีให้เกิดขึ้นกับเด็กอีกด้วย เช่น การช่วยเหลือ แบ่งปัน การรับฟังความคิดเห็นของเพื่อนในกลุ่ม การยอมรับ ชื่นชมผลงานของเพื่อน ของตนเอง เป็นการวางพื้นฐานการอยู่ร่วมกันด้วยวิถีประชาธิปไตยอีกด้วย


โดย: นางวิไลวรรณ ใจนวน IP: 101.51.253.160 วันที่: 19 สิงหาคม 2555 เวลา:10:01:55 น.  

 
แทงบอลออนไลน์กันลองดูครับ target=_blank title=แทงบอล>sbo


โดย: sbo (sbobet97 ) วันที่: 24 สิงหาคม 2555 เวลา:18:42:28 น.  

ชื่อ :
Comment :
  *ใช้ code html ตกแต่งข้อความได้เฉพาะสมาชิก
 
รหัสส่งข้อความ
กรุณายืนยันรหัสส่งข้อความ

chotirosj
Location :


[ดู Profile ทั้งหมด]

ให้ทิปเจ้าของ Blog [?]
ฝากข้อความหลังไมค์
Rss Feed

ผู้ติดตามบล็อก : 1 คน [?]
ขอมีส่วนช่วยเด็กพิเศษ
Friends' blogs
[Add chotirosj's blog to your web]
Links
 

 Pantip.com | PantipMarket.com | Pantown.com | © 2004 BlogGang.com allrights reserved.