ขอมีส่วนช่วยเด็กพิเศษ
Group Blog
 
<<
พฤศจิกายน 2551
 
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
30 
 
24 พฤศจิกายน 2551
 
All Blogs
 
องค์ประกอบการเรียนรู้

องค์ประกอบการเรียนรู้


                                จากการวิเคราะห์กระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญรูปแบบต่าง ๆ  พบว่า         มีโครงสร้างพื้นฐานร่วมกัน  4 องค์ประกอบ  คือ


                                1.     การแลกเปลี่ยนประสบการณ์


                                2.     การสร้างความรู้ร่วมกัน


                                3.     การนำเสนอความรู้


                                4.     การประยุกต์ใช้หรือลงมือปฏิบัติ


1.  การแลกเปลี่ยนประสบการณ์


                                เป็นองค์ประกอบที่ผู้สอนพยายามกระตุ้นให้ผู้เรียนดึงประสบการณ์เดิมของตน          มาเชื่อมโยงหรืออธิบายประสบการณ์หรือเหตุการณ์ใหม่  แล้วนำไปสู่การขบคิดเพื่อเกิดข้อสรุปหรือความรู้ใหม่  และแบ่งเป็นประสบการณ์ของตนเองกับผู้อื่นที่อาจมีประสบการณ์เหมือนหรือต่างจากตนเอง  เป็นการรวบรวมมวลประสบการณ์ที่หลากหลายจากแต่ละคนเพื่อนำไปสู่การเรียนรู้สิ่งใหม่ร่วมกัน


                                องค์ประกอบนี้ทำให้เกิดประโยชน์แก่ผู้เรียนและผู้สอน  ดังนี้


                                ผู้เรียน  รู้สึกว่าตนมีความสำคัญเพราะได้มีส่วนร่วมในฐานะสมาชิก  มีผู้ฟังเรื่องราวของตนเองและได้รับเรื่องราวของคนอื่น  นอกจากจะได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์แล้วยังทำให้สัมพันธภาพในกลุ่มผู้เรียนเป็นไปด้วยดี


                                ผู้สอน    ไม่เสียเวลาในการอธิบายหรือยกตัวอย่างเพียงแต่ใช้เวลาเล็กน้อยกระตุ้น       ให้ผู้เรียนได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์กัน  และยังช่วยให้ผู้สอนได้ทราบถึงความรู้พื้นฐานและประสบการณ์เดิมของผู้เรียน  ซึ่งจะเป็นประโยชน์ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ต่อไป  


                                ในกรณีที่ผู้เรียนไม่มีประสบการณ์ในเรื่องที่สอนหรือมีน้อย  ผู้สอนอาจต้องจัดประสบการณ์ให้ซึ่งทำได้ทั้งทางตรง  เช่น  การนำตัวอย่างดินเหนียว  ดินร่วน  และดินทรายให้เด็กได้สัมผัส  เพื่อสังเกตความแตกต่าง  และทางอ้อม  เช่น  การเล่าประสบการณ์ชีวิตของผู้ติดเชื้อเอดส์เนื่องจากเรื่องเช่นนี้ไม่สามารถจัดประสบการณ์ตรงให้ผู้เรียนได้


                                กิจกรรมในองค์ประกอบนี้เป็นไปได้  2 ลักษณะ  คือ  การตั้งคำถามเพื่อให้ได้คำตอบที่มาจากประสบการณ์หลากหลายของผู้เรียนและการจัดประสบการณ์ที่จำเป็นให้ผู้เรียนเพื่อความเข้าใจหรือกระตุ้นให้เกิดการคิด   โดยมีจุดเน้นสำหรับจุดประสงค์การเรียนรู้แต่ละด้านดังนี้


                                ด้านความรู้   เป็นประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องเชื่อมโยงกับเนื้อหาที่จะสอน


                                ด้านเจตคติ   เป็นการจัดประสบการณ์ด้านอารมณ์ความรู้สึกให้ผู้เรียนเพื่อกระตุ้น       ให้ผู้เรียนเกิดความรู้สึกที่สอดคล้องกับจุดประสงค์และนำไปสู่การสะท้อนความคิดเห็นและอภิปรายเกี่ยวกับความคิดความเชื่อต่อไป


                                ด้านทักษะ     เป็นการให้ผู้เรียนได้ทดลองทำทักษะนั้น ๆ ตามประสบการณ์เดิมหรือสาธิตการทำทักษะเพื่อให้ผู้เรียนเกิดความเข้าใจชัดเจน


2.  การสร้างความรู้ร่วมกัน


                                เป็นองค์ประกอบที่จะช่วยให้ผู้เรียนได้คิด  วิเคราะห์  สังเคราะห์  สร้างสรรค์           มวลประสบการณ์  ข้อมูล  ความคิดเห็น ฯลฯ  เพื่อให้เกิดความเข้าใจที่ถ่องแท้ชัดเจน  หรือเกิดข้อสรุป/ความรู้ใหม่หรือตรวจสอบ/ปรับ/เปลี่ยนความคิดความเชื่อของตนเอง


                                กิจกรรมในองค์ประกอบนี้เป็นกิจกรรมกลุ่มที่เน้นการตั้งประเด็นให้ผู้เรียนได้คิดสะท้อนความคิด  หรือบอกความคิดเห็นของตนเองให้ผู้อื่นรับรู้และได้อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดระหว่างกันอย่างลึกซึ้ง   จนเกิดความเข้าใจชัดเจน  ได้ข้อสรุปหรือความรู้ใหม่หรือเกิด/ปรับ/เปลี่ยนความคิดความเชื่อตามจุดประสงค์ที่กำหนด  โดยมีจุดเน้นสำหรับจุดประสงค์การเรียนรู้แต่ละด้าน  ดังนี้


                                ด้านความรู้   ตั้งประเด็นให้อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น  เพื่อสรุปความรู้ใหม่        ที่ได้ผ่านกระบวนการคิด  วิเคราะห์  สังเคราะห์  นำไปสู่การเกิดความคิดรวบยอดในเรื่องนั้น ๆ  ตัวอย่าง  เช่น  การสรุปสาระสำคัญ  การวิเคราะห์  กรณีศึกษา  การวิเคราะห์เปรียบเทียบ  การวิเคราะห์แยกประเภทหรือจัดกลุ่ม  การวิเคราะห์ประเด็นความรู้เพื่อหาข้อสรุปและนำไปสู่ความคิดรวบยอด ฯลฯ


                                ด้านเจตคติ  ตั้งประเด็นอภิปรายที่ท้าทาย  กระตุ้นให้เกิดการคิดหลากหลายเน้น         ในเรื่องคุณค่า  อารมณ์ความรู้สึก  ความคิดความเชื่อ  มีความสอดคล้องกับความรู้สึกของผู้เรียนและนำไปสู่จุดประสงค์ที่ต้องการข้อสรุปจากการอภิปราย  และความคิดรวบยอดที่ได้จะสอดคล้องกับจุดประสงค์ที่กำหนด


                                ด้านทักษะ     ตั้งประเด็นให้อภิปรายโต้แย้งกันในเรื่องขั้นตอนการลงมือทำทักษะเพื่อให้เกิดความเข้าใจถ่องแท้ในแนวทางปฏิบัติทักษะนั้น  และเกิดความมั่นใจก่อนจะได้ลงมือฝึกปฏิบัติ      จนชำนาญ


3.  การนำเสนอความรู้


                                เป็นองค์ประกอบที่เน้นผู้เรียนได้รับข้อมูลความรู้  แนวคิด  ทฤษฎี  หลักการ  ขั้นตอน  หรือข้อสรุปต่าง ๆ  โดยครูเป็นผู้จัดให้เพื่อใช้เป็นต้นทุนในการสร้างความรู้ใหม่หรือช่วยให้การเรียนรู้บรรลุจุดประสงค์


                                กิจกรรมในองค์ประกอบนี้  ได้แก่


                                -      การให้แนวคิด  ทฤษฎี  หลักการ  ข้อมูลความรู้  ขั้นตอนทักษะ  ซึ่งทำให้โดยการบรรยาย  ดูวีดิทัศน์  ฟังแถบเสียง  อ่านเอกสาร/ใบความรู้/ตำรา  ฯลฯ


                                -      การรวบรวมประสบการณ์ของผู้เรียนที่เป็นผลให้เกิดการเรียนรู้เนื้อหาสาระเพิ่มขึ้น


                                -      ความคิดรวบยอดที่ได้จากการรวบรวมข้อสรุปของการสะท้อนความคิดและ       อภิปรายประเด็นที่ได้มอบหมายให้                               


                                กิจกรรมเหล่านี้ควรทำเป็นขั้นตอนและประสานกับองค์ประกอบการเรียนรู้อื่น ๆ      โดยมีจุดเน้นสำหรับจุดประสงค์การเรียนรู้แต่ละด้าน  ดังนี้


                                ด้านความรู้   ผู้เรียนเกิดความรู้ในเนื้อหาสาระ  ข้อมูลความรู้อย่างชัดเจน


                                ด้านเจตคติ   ผู้เรียนเกิดความรู้สึกและความคิดความเชื่อที่สอดคล้องกับจุดประสงค์     ที่กำหนดให้


                                ด้านทักษะ     ผู้เรียนรับรู้แนวทางปฏิบัติตามขั้นตอนของทักษะนั้น ๆ  อย่างชัดเจน


4.  การประยุกต์ใช้หรือลงมือปฏิบัติ


                                เป็นองค์ประกอบที่ผู้เรียนได้นำความคิดรวบรวมหรือข้อสรุปหรือความรู้ใหม่ที่เกิดขึ้นไปประยุกต์หรือทดลองใช้  หรือเป็นการแสดงผลสำเร็จของการเรียนรู้ในองค์ประกอบนั้น ๆ               ซึ่งผู้สอนสามารถใช้กิจกรรมในองค์ประกอบนี้ในการประเมินผลการเรียนรู้  เมื่อพิจารณาให้ดีจะเห็นว่าเป็นองค์ประกอบที่สำคัญที่จะเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้รู้จักการนำไปใช้ในชีวิตจริง  ไม่ใช่แค่เรียนรู้เท่านั้น


                                จุดเน้นของกิจกรรมในองค์ประกอบนี้สำหรับจุดประสงค์การเรียนรู้แต่ละด้าน  มีดังนี้


                                ด้านความรู้   เป็นการผลิตซ้ำความคิดรวบยอดในรูปแบบต่าง  เช่น  สร้างคำขวัญ        ทำแผนภาพ  จัดนิทรรศการ  เขียนเรียงความ  ทำรายงานสรุปสาระสำคัญ  ทำตารางวิเคราะห์/ เปรียบเทียบ ฯลฯ


                                ด้านเจตคติ   เป็นการแสดงออกที่สอดคล้องกับเจตคติที่เป็นจุดประสงค์การเรียนรู้  เช่น  เขียนจดหมายให้กำลังใจผู้ติดเชื้อเอดส์  สร้างคำขวัญรณรงค์รักษาความสะอาดในโรงเรียน ฯลฯ


                                ด้านทักษะ     เป็นการลงมือฝึกปฏิบัติตามขั้นตอนทักษะที่ได้เรียนรู้


                                การนำองค์ประกอบทั้ง  4  มาจัดกิจกรรมการเรียนรู้จะใช้องค์ประกอบใดก่อนหลังหรือใช้องค์ประกอบใดกี่ครั้งในแต่ละแผนการจัดการเรียนรู้  สามารถออกแบบตามความเหมาะสมกับสาระการเรียนรู้และจุดประสงค์การเรียนรู้ที่กำหนดแต่จำเป็นต้องให้มีครบทั้ง 4  องค์ประกอบในแต่ละองค์ประกอบสามารถออกแบบกิจกรรมและปฏิสัมพันธ์ดังที่จะกล่าวต่อไป


Free TextEditor


Create Date : 24 พฤศจิกายน 2551
Last Update : 24 พฤศจิกายน 2551 18:58:21 น. 67 comments
Counter : 29731 Pageviews.

 
ดีครับ


โดย: แซม IP: 202.44.130.23 วันที่: 14 สิงหาคม 2552 เวลา:14:33:32 น.  

 
กำลังหาอยู่พอดีเลย ขอบคุณค่ะ //supannee-nok.bloggang.com

ว่างๆ แวะไปที่บล็อกก็ได้นะคะ


โดย: นก IP: 110.49.166.151 วันที่: 17 ตุลาคม 2552 เวลา:21:43:36 น.  

 

ได้รับความรู้เพิ่มขึ้นมากเลย จะนำไปปรับใช้ให้เกิดประโยชน์อย่างมากกับเด้กปฐมวัย ขอบคุณนะคะ


โดย: สุริยาพร รัชนิพนธ์ IP: 223.205.79.194 วันที่: 16 ตุลาคม 2553 เวลา:19:18:54 น.  

 
น่าสนใจมากเรื่ององค์ความรู้หากทำอะไรอย่างจริงจังไม่ว่าการงาน การสอนจะเกิดมรรคเกิดผลอย่างอัศจรรย์ลองทำดูก็ได้


โดย: อภิวันท์ ไชยวงค์ IP: 180.180.218.44 วันที่: 16 ตุลาคม 2553 เวลา:20:10:24 น.  

 
ได้รับความรู้เพิ่มมากขึ้นและสามารถนำไปใช้ได้มากขึ้น


โดย: นางการุณ หวังชม IP: 113.53.122.92 วันที่: 25 ตุลาคม 2553 เวลา:9:46:02 น.  

 
ผมได้ศึกษาบทเรียน องค์ประกอบการเรียนรู้ แล้วทำให้สามารถนำความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ได้ในเด็กอนุบาลอย่างยิ่งเลยครับ


โดย: บุญเหลือ กิ่มเกิด IP: 118.172.157.218 วันที่: 25 ตุลาคม 2553 เวลา:13:12:33 น.  

 
องค์ประกอบการเรียนรู้สำคัญเพราะทำให้เราสามารถออกแบบการเรียนรู้ได้เหมาะสม


โดย: ฑัณฑิกา คำเงิน IP: 223.207.135.6 วันที่: 26 ตุลาคม 2553 เวลา:7:23:03 น.  

 
ได้ศึกษาจึงได้รู้ว่าการไม่อ่านหรือค้นคว้าทบทวน จะทำให้เกิดการลืมๆๆๆๆๆ ขอบคุณที่ทำให้ความจำกลับคืนมาและจะนำไปใช้ให้ตรงกับวัยของเด็ก

โดย: รุ่งรัตน์ กุดแถลง IP: 223.206.222.154 วันที่: 27 ตุลาคม 2553 เวลา:7:23:40 น.  

 


เปิดเจอกิจกรรมนี้ทีหลังศึกษาแล้วไค้วามร้ดีขอบคุณค่ะ


โดย ชูศรี สุทธะมี LP: 224.208.221 วันที่ 28ตุลาคม

2553 เวลา6.35 น


โดย: ชูศรี สุทธะมี IP: 223.205.173.154 วันที่: 28 ตุลาคม 2553 เวลา:6:34:56 น.  

 
เป็นบทเรียนที่ครูทุกคนควรจะนำไปใช้กับเด็กได้ทุกระดับเพราะเป็นการจัดกิจกรรมที่ครอบคลุมทุกด้าน ต่อไปเด็กคงจะมีความคิดที่เป็นระบบขึ้น


โดย: กฤตติการ มงคลวิสุทธิ์ จังหวัดน่าน IP: 118.172.126.62 วันที่: 30 ตุลาคม 2553 เวลา:12:02:21 น.  

 
เจตคติเป็นสิ่งที่ดีเป็นตัวสังเกตพัฒนาการเด็กได้ชัดเจนและเป็นรูปธรรม


โดย: พนิตสินี บุญทอง IP: 111.84.4.24 วันที่: 31 ตุลาคม 2553 เวลา:7:22:20 น.  

 
ได้รับความรู้เพิ่มขึ้น ขอบคุณมากนะค่ะ


โดย: ว่าที่ร.ต.หญิงสาธิกา ธนะสีลังกูร IP: 118.173.216.52 วันที่: 1 พฤศจิกายน 2553 เวลา:10:57:54 น.  

 
การแลกเปลี่ยนประสบการณ์ระหว่างผู้เรียนกับผู้สอนทำให้เกิดกระบวนการเรียนรู้ซี่งกันและกันโดยไม่มีขีดจำกัด เป็นการสร้างองค์ความรู้ร่วมกันและช่วยให้ผุ้เรียนสามารถคิด วิเคราะห์ สังเคราะห์ สร้างสรรค์มวลประสบการณ์ ทำให้เกิดองค์ความรู้ใหม่


โดย: นางละเมาะ สมศรีแสง IP: 61.19.66.185 วันที่: 1 พฤศจิกายน 2553 เวลา:21:32:24 น.  

 


ได้เข้ามาศึกษารอบที่2 อ่านแล้วเข้าใจเกี่ยวกับผ้เรียนและผ้สอนฝึกให้เด็กนำประสบการณ์เดิมนำมาใช้มีการแลกเปลี่ยน เรียนร้กัน ออกความคิดเห็นร่วมกันครูผ้สอนนำมาปฎิบัติจริงได้ผลดีขอขอบคุณค่ะ


โดย: ชูศรี สุทธะมี IP: 117.47.186.32 วันที่: 3 พฤศจิกายน 2553 เวลา:6:01:57 น.  

 เข้าใจมาก จะนำไปปรับใช้


โดย: นางวิญญาณ์ เถาว์ชาลี IP: 125.26.232.83 วันที่: 5 พฤศจิกายน 2553 เวลา:0:12:47 น.  

 
ได้นำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการจัดประสบการณ์


โดย: อำไพ กองเพชร IP: 182.93.226.61 วันที่: 5 พฤศจิกายน 2553 เวลา:9:51:58 น.  

 

องค์ประกอบการเรียนรู้ แล้วทำให้สามารถนำความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ได้ในเด็กอนุบาลอย่างยิ่ง การได้ศึกษาจึงได้รู้ว่าการได้อ่านหรือค้นคว้าทบทวน จะทำให้เกิดประสบการณ์และจะนำไปใช้ให้ตรงกับวัยของเด็ก


โดย: เพ็ญศิริ ภุชฌงค์ IP: 115.67.111.184 วันที่: 6 พฤศจิกายน 2553 เวลา:20:40:58 น.  

 

องค์ประกอบการเรียนรู้ แล้วทำให้สามารถนำความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ได้ในเด็กอนุบาลอย่างยิ่ง การได้ศึกษาจึงได้รู้ว่าการได้อ่านหรือค้นคว้าทบทวน จะทำให้เกิดประสบการณ์และจะนำไปใช้ให้ตรงกับวัยของเด็ก


โดย: เพ็ญศิริ ภุชฌงค์ IP: 115.67.111.184 วันที่: 6 พฤศจิกายน 2553 เวลา:20:41:32 น.  

 
องค์ประกอบการเรียนรู้ แล้วทำให้สามารถนำความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ได้ในเด็กอนุบาลอย่างยิ่ง


โดย: เพ็ญศิริ ภุชฌงค์ IP: 115.67.111.184 วันที่: 6 พฤศจิกายน 2553 เวลา:21:43:13 น.  

 
การเรียนรูที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญมีองค์ประกอบทั้ง 4 องค์ประกอบ ที่จะนำมาจัดการเรียนรู้ โดยให้ครอบคลุมด้านความรู้ ด้านทักษะ และด้านเจตคติ ของเด็กปฐมวัยได้


โดย: ศรินทิพย์ ไชยเพ็ญ IP: 182.93.227.74 วันที่: 7 พฤศจิกายน 2553 เวลา:17:39:11 น.  

 
จะนำไปปรับใช้ค่ะ


โดย: ชรินทร์ฎา ธนะ IP: 118.172.130.184 วันที่: 8 พฤศจิกายน 2553 เวลา:1:51:11 น.  

 
เป็นองค์ประกอบการเรียนรู้ที่น่าสนใจดีค่ะ
นำไปปรับใช้น่าจะได้ผลดีทีเดียว ขอบคุณค่ะ


โดย: อ.พิศมัย ลาวรรณ IP: 125.26.124.102 วันที่: 9 พฤศจิกายน 2553 เวลา:21:20:09 น.  

 
กิจกรรมในองค์ประกอบนี้เป็นไปได้ 2 ลักษณะ คือ การตั้งคำถามเพื่อให้ได้คำตอบที่มาจากประสบการณ์หลากหลายของผู้เรียนและการจัดประสบการณ์ที่จำเป็นให้ผู้เรียนเพื่อความเข้าใจหรือกระตุ้นให้เกิดการคิด โดยมีจุดเน้นสำหรับจุดประสงค์การเรียนรู้แต่ละด้าน


โดย: นางปราณี สีหะวงษ์ IP: 118.172.162.32 วันที่: 10 พฤศจิกายน 2553 เวลา:19:02:10 น.  

 
เด็กๆจะมีความสุขกับการแลกเปลี่ยนประสบการณ์เล่าสู่กันฟัง และสิ่งที่เด็กมักชอบคือการที่ได้ลงมือปฏิบัติ


โดย: นางสาวรุ่งทิพย์ คงชน IP: 1.46.189.141 วันที่: 11 พฤศจิกายน 2553 เวลา:7:21:50 น.  

 
ได้ศึกษาแล้วจะนำไปประยุกต์ใช้กับเด็กต่อไป


โดย: นิตยา ขุนอำไพ IP: 118.173.206.146 วันที่: 11 พฤศจิกายน 2553 เวลา:21:52:35 น.  

 
ได้รับความรู้เพิ่มขึ้นจากเดิม แล้วนำไปใช้กับเด็กทำให้เด็กมีความสุขกับการแลกเปลี่ยนประสบการณ์เล่าสู่กันฟัง และสิ่งที่เด็กชอบคือการที่ได้ลงมือปฏิบัติโดย: สมศรี กลิ่นอำไพ IP: 111.84.28.102 วันที่: 12 พฤศจิกายน 2553 เวลา:6:08:20 น.  

 
องค์ประกอบการเรียนรู้สำคัญมากเพราะทำให้เราสามารถออกแบบการเรียนรู้ได้เหมาะสม


โดย: รัตนา จันทร์ดวง IP: 223.206.110.194 วันที่: 12 พฤศจิกายน 2553 เวลา:20:32:42 น.  

 
ได้ความรู้เพิ่มขึ้นได้แนวทางจัดกิจกรรมการเรียนการสอนถ้าจัดกิจกรรมได้ครบทุกองค์ประกอบจะทำให้เด็กมีความสุขในการเรียน


โดย: นางสมคิด บาลนาคม IP: 113.53.111.29 วันที่: 13 พฤศจิกายน 2553 เวลา:20:37:41 น.  

 
ได้นำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการจัดประสบการณ์


โดย: สมจิต ปิ่นทอง IP: 118.173.32.136 วันที่: 14 พฤศจิกายน 2553 เวลา:1:50:48 น.  

 
นำเอาองค์ประกอบไปจัดกิจกรรมการจัดประสบการณ์ครอบคลุมองค์ประกอบครบทั้ง 4ด้านเหมาะสมกับวัย


โดย: เทวี ราชาตัน IP: 118.172.23.92 วันที่: 14 พฤศจิกายน 2553 เวลา:8:14:24 น.  

 
ได้ศึกษาแล้วไปพัฒนากับเด็กต่อไป


โดย: นางชัชฎา บริพันธ์ IP: 58.147.59.16 วันที่: 14 พฤศจิกายน 2553 เวลา:8:49:45 น.  

 
ได้ศึกษาเนื้อหาแล้วมีประโยชน์มากในการนำความรู้ที่ได้รับไปจัดประสบการณ์กับเด็กปฐมวัย


โดย: รัตนา มาประจวบ IP: 223.207.101.61 วันที่: 15 พฤศจิกายน 2553 เวลา:23:39:14 น.  

 
องค์ประกอบการเรียนรู้ จากการวิเคราะห์กระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญรูปแบบต่าง ๆ พบว่า โครงสร้างพื้นฐานร่วมกัน 4 องค์ประกอบ คือ 1.การแลกเปลี่ยนประสบการณ์ 2.การสร้างความรู้ร่วมกัน3. การนำเสนอความรู้4.การประยุกต์ใช้หรือลงมือปฏิบัติ

ได้ศึกษาเนื้อหาแล้วมีประโยชน์มากในการนำความรู้ที่ได้รับไปจัดประสบการณ์กับเด็กปฐมวัย


โดย: นางอำภา เวียงเกตุ IP: 223.206.227.127 วันที่: 16 พฤศจิกายน 2553 เวลา:20:44:39 น.  

 
แลกเปลี่ยนประสบการณ์ระหว่างผู้เรียนกับผู้สอนทำให้เกิดกระบวนการเรียนรู้ซี่งกันและกันโดยไม่มีขีดจำกัด เป็นการสร้างองค์ความรู้ร่วมกันและช่วยให้ผุ้เรียนสามารถคิด วิเคราะห์ สังเคราะห์ สร้างสรรค์มวลประสบการณ์ ทำให้เกิดองค์ความรู้ใหม่


โดย: มยุรี IP: 182.93.200.58 วันที่: 17 พฤศจิกายน 2553 เวลา:14:31:47 น.  

 
กิจกรรมในองค์ประกอบนี้เป็นไปได้ 2 ลักษณะ คือ การตั้งคำถามเพื่อให้ได้คำตอบที่มาจากประสบการณ์หลากหลายของผู้เรียนและการ จัดประสบการณ์ที่จำเป็นให้ผู้เรียนเพื่อความเข้าใจหรือกระตุ้นให้เกิดการคิด โดยมีจุดเน้นสำหรับจุดประสงค์การเรียนรู้แต่ละด้าน


โดย: วาสนา ณ หนองโก IP: 182.93.200.58 วันที่: 17 พฤศจิกายน 2553 เวลา:15:22:34 น.  

 
การศึกษาเนื้อหาความรู้เข้าใจแจ่มชัดยิ่งขึ้นกว่าเดิมมากค่ะ


โดย: นางสมพ ไชยเสนา IP: 125.26.229.8 วันที่: 18 พฤศจิกายน 2553 เวลา:8:15:08 น.  

 
ได้รับความรู้เพิ่มมากขึ้น


โดย: มยุรี พรหมรักษา IP: 182.52.132.147 วันที่: 18 พฤศจิกายน 2553 เวลา:19:38:24 น.  

 
เป็นการเรียนรู้เพิ่มเติมที่ดี


โดย: นันสุดา IP: 182.232.203.146 วันที่: 18 พฤศจิกายน 2553 เวลา:22:54:11 น.  

 
องค์ประกอบการเรียนรู้สำคัญเพราะทำให้เราสามารถออกแบบการเรียนรู้ได้เหมาะสม และเป็นการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ระหว่างผู้เรียนกับผู้สอน


โดย: เพ็ญดารา ชัยรัตน์ IP: 118.173.216.97 วันที่: 19 พฤศจิกายน 2553 เวลา:15:48:46 น.  

 
องค์ประกอบการเรียนรู้คือวิธีการที่จะทำให้ได้รับความรู้ เช่นการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ การสร้างองค์ความรู้ร่วมกัน การนำเสนอความรู้ การประยุกต์ใช้หรือการลงมือปฏิบัติ อาจเลือกใช้วิธีใดวิธีหนึ่งหรือหลายๆวิธีก็ได้ ตามความเหมาะสมกับเนื้อหาหรือเรื่องราวที่จะให้เด็กเรียนรู้ค่ะ


โดย: นางทวี ปิติรัตน์ IP: 113.53.90.112 วันที่: 19 พฤศจิกายน 2553 เวลา:23:52:37 น.  

 
อ่านแล้วได้ความรู้ดีค่ะจะกลับมาอ่านใหม่อีกตรั้ง


โดย: สมจิตร วิสุทธิ์ IP: 182.93.141.214 วันที่: 20 พฤศจิกายน 2553 เวลา:15:36:59 น.  

 
ได้ศึกษาเนื้อหาแล้วมีประโยชน์มากในการนำความรู้ที่ได้รับไปจัดประสบการณ์กับเด็กปฐมวัยโดย: นางสุกัญญา บูรณากาญจน์ IP: 125.26.59.139 วันที่: 20 พฤศจิกายน 2553 เวลา:15:54:57 น.  

 
ได้รับความรู้ที่ดี เข้าใจมากขึ้นและจะนำไปปรับปรุงใช้ ให้ประโยชน์ต่อผู้เรียนดี


โดย: วิภาภรณ์ เมืองเกิด IP: 118.175.188.174 วันที่: 22 พฤศจิกายน 2553 เวลา:20:48:40 น.  

 
การแลกเปลี่ยนความรู้ในเด็กบางครั้งทำยาก


โดย: พนิดา ปัดชา IP: 223.206.19.200 วันที่: 27 พฤศจิกายน 2553 เวลา:21:18:08 น.  

 
องค์ประกอบการเรียนรู้ นำไปจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญรูปแบบต่าง ๆ พบว่า โครงสร้างพื้นฐานร่วมกัน 4 องค์ประกอบ คือ 1.การแลกเปลี่ยนประสบการณ์ 2.การสร้างความรู้ร่วมกัน3. การนำเสนอความรู้4.การประยุกต์ใช้หรือลงมือปฏิบัติ
จะเกิดการเรียนรู้ของเด็กโดย: สายใจ ภูสีเขียว IP: 203.172.248.20 วันที่: 29 พฤศจิกายน 2553 เวลา:17:56:55 น.  

 
จะนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์กับเด็กค่ะ


โดย: นางนงนุช บุญที IP: 182.232.143.62 วันที่: 30 พฤศจิกายน 2553 เวลา:7:02:03 น.  

 
ขอบคุณมามๆๆๆ ครับ


โดย: ทวีพูน IP: 182.53.147.40 วันที่: 27 มิถุนายน 2554 เวลา:15:34:26 น.  

 
ขอบคุณสำหรับข้อมูลดีๆค่ะ


โดย: ศิริวรรณ ขังสันเทียะ IP: 223.206.25.126 วันที่: 23 พฤศจิกายน 2554 เวลา:22:22:55 น.  

 
ข้อความนี้มีประโยชน์มาก ๆ


โดย: โดย สะวัด - อ่องเนียม IP: 27.130.5.41 วันที่: 1 มกราคม 2555 เวลา:10:56:30 น.  

 
องค์ประกอบการเรียนรู้ จากการวิเคราะห์กระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญรูปแบบต่าง ๆ พบว่า โครงสร้างพื้นฐานร่วมกัน 4 องค์ประกอบ คือ 1.การแลกเปลี่ยนประสบการณ์ 2.การสร้างความรู้ร่วมกัน3. การนำเสนอความรู้4.การประยุกต์ใช้หรือลงมือปฏิบัติ

ได้ศึกษาเนื้อหาแล้วมีประโยชน์มากในการนำความรู้ที่ได้รับไปจัดประสบการณ์กับเด็กปฐมวัย


โดย: มาลี ยิ้มมงคล IP: 182.93.141.53 วันที่: 22 กุมภาพันธ์ 2555 เวลา:13:41:17 น.  

 
การแลกเปลี่ยนประสบการณ์ การสร้างความรู้ร่วมกัน การนำเสนอความรู้ การประยุกต์ใช้หรือลงมือปฏิบัติ ซึ่งโครงสร้าง
พื้นฐานทั้งสี่นี้เป็นกิจกรรมที่ช่วยส่งเสริมให้เด็กเกิดความกล้าแสดงออก ความเชื่อมั่นใจตนเองมากขึ้น


โดย: หทัยทิพย์ อัมหธร IP: 110.49.232.159 วันที่: 21 เมษายน 2555 เวลา:11:38:55 น.  

 
ขอบคุณมากท่ีมีความรู้มาให้ทบทวนจนบ้างครั้งลืมด้านเอกสารได้แต่ปฏิบัติ อายุมากก็เป็นอย่างน่้ขอบคุณมากๆนะคะ


โดย: ชุติมาวรรณ IP: 223.207.163.193 วันที่: 23 เมษายน 2555 เวลา:11:26:18 น.  

 
ความรู้ที่ได้รับสามารถนำไปพัฒนาสู่เด็กให้ดียิ่งขึ้น


โดย: ลักขณา ทิมจรัส IP: 118.172.156.49 วันที่: 9 พฤษภาคม 2555 เวลา:19:35:29 น.  

 
ได้อ่านแล้วเป็นการทบทวนความรู้อีกครั้งหนึ่งและจะนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ให้มากที่สุด


โดย: รุ้งทอปัด ศรีทองมา IP: 110.49.234.111 วันที่: 18 พฤษภาคม 2555 เวลา:14:52:20 น.  

 
องค์ประกอบการเรียนรู้สำคัญเพราะทำให้เราสามารถออกแบบการเรียนรู้ได้เหมาะสม


โดย: จินตภาณัฏฐ์ อินทองช่วย IP: 113.53.209.201 วันที่: 23 พฤษภาคม 2555 เวลา:17:57:20 น.  

 
ทำให้เข้าใจในองค์ประกอบการเรียนรู้พอที่จะนำไปปรับใช้กับเด็กๆได้


โดย: นางคำสอน สายคำภา IP: 1.1.235.162 วันที่: 23 พฤษภาคม 2555 เวลา:19:57:07 น.  

 
องค์ประกอบการเรียนรู้ทั้ง 4 องค์ประกอบ มีประโยชน์ในการพัฒนาเด็กระดับอนุบาล


โดย: อรุณา วชิราภากร IP: 113.53.209.76 วันที่: 30 พฤษภาคม 2555 เวลา:20:04:05 น.  

 
เรียนรู้เรื่อง องค์ประกอบการเรียนรู้ เพื่อนำไปใช้ในการออกแบบการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น


โดย: นางฉวี จิตรภิรมย์ IP: 223.204.150.179 วันที่: 3 มิถุนายน 2555 เวลา:10:23:12 น.  

 
องค์ประกอบการเรียนรู้ทั้ง 4 องค์ประกอบ มีประโยชน์ในการพัฒนาเด็กระดับอนุบาล


โดย: สุทธิรัตน์ เหมาทองสุช IP: 223.206.118.212 วันที่: 6 มิถุนายน 2555 เวลา:19:41:51 น.  

 
ดีมาก ๆ คะ


โดย: ธัชกร ผิวงาม IP: 171.98.7.0 วันที่: 9 มิถุนายน 2555 เวลา:20:25:27 น.  

 
ขอบคุณสำหรับความรู้นะคะ


โดย: ying IP: 203.113.118.21 วันที่: 2 กรกฎาคม 2555 เวลา:6:40:21 น.  

 
ได้แนวคิดในการนำไปจัดกิจกรรมสำหรับเด็กปฐมวัย มากขึ้น เป็นความรู้ที่ดีมาก


โดย: นางวิไลวรรณ ใจนวน IP: 101.51.253.160 วันที่: 19 สิงหาคม 2555 เวลา:10:07:28 น.  

 
ดีมากครับ ขอบคุณครับปม


โดย: kai 007 IP: 115.31.191.21 วันที่: 28 พฤษภาคม 2556 เวลา:14:04:36 น.  

 
ขอบคุณครับ


โดย: กุ้ยเก้า IP: 49.48.248.65 วันที่: 25 มกราคม 2557 เวลา:21:59:33 น.  

 
ขอบคุณมากๆๆ นะครับ


โดย: kritsana IP: 171.98.162.248 วันที่: 12 ตุลาคม 2557 เวลา:18:00:24 น.  

 
ขอบคุณมากๆเลยน่ะค่ะ กำลังหาอยู๋พอดี
ไม่ทราบว่าเจ้าของกระทู้ชื่ออะไรค่ะ จะได้นำไปอ้างอิงในงาน ขอบคุนมา ณ ที่นี้ด้วยค่ะ

maymae30@hotmail.com


โดย: patchara IP: 171.99.209.25 วันที่: 11 พฤศจิกายน 2557 เวลา:15:46:44 น.  

 
ขอบคุณค่ะ ไม่ทราบว่าเจ้าของกระทู้ ชื่อ นามสกุล อะไรค่ะ จะเอาไปอ้างอิงค่ะ


โดย: Aemon IP: 49.230.246.55 วันที่: 6 มีนาคม 2559 เวลา:13:52:12 น.  

ชื่อ :
Comment :
  *ใช้ code html ตกแต่งข้อความได้เฉพาะสมาชิก
 
รหัสส่งข้อความ
กรุณายืนยันรหัสส่งข้อความ

chotirosj
Location :


[ดู Profile ทั้งหมด]

ให้ทิปเจ้าของ Blog [?]
ฝากข้อความหลังไมค์
Rss Feed

ผู้ติดตามบล็อก : 1 คน [?]
ขอมีส่วนช่วยเด็กพิเศษ
Friends' blogs
[Add chotirosj's blog to your web]
Links
 

 Pantip.com | PantipMarket.com | Pantown.com | © 2004 BlogGang.com allrights reserved.