ขอมีส่วนช่วยเด็กพิเศษ
Group Blog
 
<<
พฤศจิกายน 2551
 
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
30 
 
24 พฤศจิกายน 2551
 
All Blogs
 
การออกแบบการเรียนรู้และการจัดการเรียนรู้

เรื่อง   การออกแบบการเรียนรู้และการจัดการเรียนรู้


1.     แนวคิด


               การจัดการเรียนรู้ที่จะส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนได้อย่างแท้จริง  ครูจำเป็นต้องมี


ความรู้ ในเรื่องจิตวิทยาพัฒนาการของเด็กในระดับการศึกษาต่าง ๆ  และหรือเด็กพิเศษ     กระบวนการ


จัดการเรียนรู้และเทคนิคการสอนตามกลุ่มสาระการเรียนรู้    การออกแบบการจัดการเรียนรู้   การวัดและ


ประเมินผลตามสภาพจริง    การวิเคราะห์ผู้เรียนและสามารถนำสู่การปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ


 


2.      วัตถุประสงค์  เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรม


                2.1    มีความรู้  ความเข้าใจเกี่ยวกับการออกแบบการจัดการเรียนรู้และการจัดการเรียนการสอน


ตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่าง ๆ


                2.2    สามารถออกแบบการจัดการเรียนรู้ที่ส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนอย่างรอบด้าน


                2.3    เกิดความตระหนักและเห็นความสำคัญของการออกแบบการจัดการเรียนรู้ที่เน้นการพัฒนา


ผู้เรียนให้เก่ง  ดี  และมีความสุข


3.      เนื้อหาสาระ


                3.1    ความรู้เกี่ยวกับจิตวิทยาพัฒนาการของเด็กในระดับการศึกษาต่าง ๆ  และเด็กพิเศษ


                3.2    กระบวนการจัดการเรียนรู้และเทคนิคการสอน


                        3.2.1  กระบวนการจัดการเรียนรู้และเทคนิคการสอนตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่าง ๆ


                        3.2.2  เทคนิคการจัดประสบการณ์สำหรับเด็กปฐมวัย


                        3.2.3  เทคนิคการจัดการเรียนรู้สำหรับเด็กพิเศษ


                3.3    แนวคิดการออกแบบการจัดการเรียนรู้


                         3.3.1   การประยุกต์ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่การเรียนรู้


                         3.3.2   คุณธรรมนำความรู้


                         3.3.3  ทักษะการคิด


                      3.3.4  การวิเคราะห์ผู้เรียน


              3.4  การวัดและประเมินผลตามสภาพจริง


4.      วิธีดำเนินการ


                4.1    แบ่งกลุ่มผู้เข้ารับการฝึกอบรมเป็นกลุ่มย่อยตามระดับการศึกษาที่สอน   ให้ศึกษาใบความรู้เรื่อง  จิตวิทยาพัฒนาการของเด็กวัยต่าง ๆ     สรุปและนำเสนอเป็นแผนผังมโนทัศน์ 


               4.2    แบ่งกลุ่มผู้เข้ารับการอบรม  ออกเป็น  5  กลุ่ม    เข้าศึกษาและปฏิบัติกิจกรรมในแต่ละศูนย์


จนครบทุกศูนย์  ดังนี้


                                         1    เรื่อง  กระบวนการเรียนการสอนแบบจิ๊กซอร์  (JIGSAW)


                                         2    เรื่อง  กระบวนการเรียนการสอนของรูปแบบ จี.ไอ.  (G.I.)


                                         3    เรื่อง  กระบวนการเรียนการสอนของรูปแบบ แอล.ที. (L.T.)


                                        4    เรื่อง  กระบวนการเรียนการสอนของรูปแบบ เอส.ที.เอ.ดี. (STAD)    


                                        5       เรื่อง  กระบวนการเรียนการสอนของรูปแบบ ที.เอ.ไอ. (TAI)


                4.3    ผู้เข้ารับการฝึกอบรมศึกษาเอกสารเกี่ยวกับแนวคิดในการออกแบบการเรียนรู้   การวัดและประเมินผลตามสภาพจริง และทำกิจกรรมตามใบกิจกรรมที่กำหนดให้โดยมีวิทยากร  ช่วยสรุปเติมเต็มความรู้และให้คำแนะนำในการทำงาน


                        4.4    ผู้เข้ารับการฝึกอบรมส่งงานตามใบกิจกรรมแก่คณะกรรมการประเมิน


5.      สื่อ  วัสดุอุปกรณ์


                5.1    เอกสารหลักสูตร


                5.2    ใบความรู้และใบกิจกรรม


6.     การประเมินผล


                6.1  สิ่งที่ประเมิน


                        1)    ชิ้นงานการทำกิจกรรมตามที่กำหนด


                        2)    พฤติกรรมของผู้เข้ารับการอบรมตามแบบประเมิน


                6.2  วิธีการประเมิน


                        1)    การสังเกตพฤติกรรม


                        2)    การตรวจผลงาน


                6.3  เกณฑ์การประเมิน


                        1)  คะแนนการประเมินพฤติกรรมตามแบบประเมินร้อยละ 70        


                        2)  คะแนนการประเมินผลงานตามใบกิจกรรมร้อยละ  70                Free TextEditor


Create Date : 24 พฤศจิกายน 2551
Last Update : 24 พฤศจิกายน 2551 18:30:07 น. 26 comments
Counter : 4735 Pageviews.

 
การจัดการเรียนรู้และการออกแบบการเรียนรู้ครูควรจัดให้เหมาะสมและสอดคล้องกับความต้องการของเด็ก อันได้แก่พัฒนาการเด็กปฐมวัย และครูควรเข้าใจในส่วนของจิตวิทยาเด็กปฐมวัยอีกด้วย


โดย: ฑัณฑิกา คำเงิน IP: 223.207.135.6 วันที่: 26 ตุลาคม 2553 เวลา:7:28:56 น.  

 การจัดการเรียนและการออกแบบการเรียนต้องเหมาะสมกับวัยของเด็กด้วยได้ความร้ที่หลากหลายสามารถนำไปปฎิบัติจริงได้


โดย: ชูศรี สุทธะมี IP: 223.205.173.154 วันที่: 28 ตุลาคม 2553 เวลา:7:14:07 น.  

 
การออกแบบการเรียนรู้นั้นต้องเน้นกระบวนการกลุ่ม ให้เด็กได้ประสบการณ์ตรงที่ยั่งยืน และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน โดยมีจุดประสงค์ปลายทางคือพัฒนาเด็กแบบองค์รวม ครอบคลุมพัฒนาการทั้ง 4 ด้าน


โดย: สุวารี ไกรบำรุง IP: 182.93.186.67 วันที่: 31 ตุลาคม 2553 เวลา:13:02:34 น.  

 
การออกแบบการเรียนรู้ที่ดีจะเป็นประสการณ์ที่เด้กได้รับและสามารถนำไปใข้ในชีวิตประจำวัน


โดย: ว่าที่ร.ต.หญิงสาธิกาธนะสีลังกูร IP: 118.173.216.52 วันที่: 1 พฤศจิกายน 2553 เวลา:11:43:25 น.  

 
การออกแบบการเรียนรู้แบบองค์รวม


โดย: อำไพ กองเพชร IP: 182.93.226.61 วันที่: 5 พฤศจิกายน 2553 เวลา:10:40:27 น.  

 
ขอบคุณค่ะ


โดย: ณัฏฐนิช IP: 222.123.92.60 วันที่: 6 พฤศจิกายน 2553 เวลา:19:55:28 น.  

 
การจัดการเรียนรู้และการออกแบบการเรียนรู้ครูควรจัดให้เหมาะสมสอดคล้องกับพัฒนาการและความต้องการของเด็ก


โดย: เพ็ญศิริ ภุชฌงค์ IP: 115.67.111.184 วันที่: 6 พฤศจิกายน 2553 เวลา:21:31:39 น.  

 
จากการทบทวนจัดการเรียนรู้และเทคนิคการสอนตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ การออกแบบการจัดการเรียนรู้ การวัดและประเมินผลตามสภาพจริง การวิเคราะห์ผู้เรียนและสามารถนำสู่การปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ ขอขอบคุณมากค่ะสำหรับความรู้ที่ได้รับ


โดย: เพ็ญศิริ ภุชฌงค์ IP: 111.84.129.39 วันที่: 7 พฤศจิกายน 2553 เวลา:4:53:58 น.  

 
การออกแบบการเรียนรู้ครูต้องศึกษาจิตวิทยาตามวัยของเด็กสรุปเป็นมโนท้ศน์ ศึกษา กระบวนการ การออกแบบการเรียนรู้ ในรูปแบบต่างๆเช่นจิ๊กซอร์ รูปแแบ GI รูปแบบ LT รูปแบบ STAD และรูปแบบ TAI และจัดการวัดแลประเมินผลโดยการสังเกตพฤติกรรมและตรวจผลงาน ขอขอบคุณความรู้ที่ได้รับและจะพยายามศึกษาในรายละเอียดต่อไป


โดย: ภารดี เดชะรัฐ IP: 58.9.148.218 วันที่: 7 พฤศจิกายน 2553 เวลา:8:33:37 น.  

 
การออกแบบการเรียนรู้เป็นหลักสำคัญในการที่จะเป็นแนวทางให้ครูผู้สอนได้รู้แนวทางการสอนและต้องศึกษาหลักจิตวิทยาของเด็กและต้องคำนึงถึงหลักสูตร


โดย: นางนพวัลย์ หนูชัยปลอด IP: 180.180.73.196 วันที่: 7 พฤศจิกายน 2553 เวลา:17:12:24 น.  

 
ครูต้องเข้าใจในพัฒนาการและจิตวิทยาเด็กเพื่อให้การจัดการเรียนรู้ได้ตรงตามวัตถุประสงค์และควรสอดแทรกคุุณธรรมจริยธรรมด้วย


โดย: อัญชัญk IP: 222.123.17.83 วันที่: 10 พฤศจิกายน 2553 เวลา:22:54:47 น.  

 
การจัดการเรียนและการออกแบบการเรียนต้องเหมาะสมกับวัยของเด็กและสอดคล้องกับการพัฒนาเด็ก


โดย: รัตนา IP: 223.206.110.194 วันที่: 12 พฤศจิกายน 2553 เวลา:20:48:49 น.  

 
ควรออกแบบการจัดการเรียนรู้ให้เหมาะสมกับวัยตรงกับจุดประสงค์ที่ตั้งไว้สอดคล้องกับหลักสูตรสถานศึกษาและพัฒนาการของเด็ก


โดย: เทวี ราชาตัน IP: 118.172.23.92 วันที่: 14 พฤศจิกายน 2553 เวลา:8:34:53 น.  

 
น่าสนใจมากค่ะ หากไม่ให้อบรม คงไม่ได้อ่านนะเนี่ย ฮิ..ฮิ..


โดย: ณัฏฐนิช IP: 223.207.43.81 วันที่: 16 พฤศจิกายน 2553 เวลา:6:07:06 น.  

 
การจัดการเรียนรู้ให้กับเด็กควรศึกษาจิตวิยา


โดย: พนิดา ปัดชา IP: 223.206.19.200 วันที่: 27 พฤศจิกายน 2553 เวลา:21:39:28 น.  

 
การจัดการเรียนรู้ครูควรศึกษาเด็กและจัดประสบการณ์ให้กับเด็กอย่างเหมาะสม


โดย: นางนงนุช บุญที IP: 182.232.143.62 วันที่: 30 พฤศจิกายน 2553 เวลา:7:27:08 น.  

 
การออกแบบการเรียนรู้นั้นต้องเน้นกระบวนการกลุ่ม ให้เด็กได้ประสบการณ์ตรงที่ยั่งยืน และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน โดยมีจุดประสงค์ปลายทางคือพัฒนาเด็กแบบองค์รวม ครอบคลุมพัฒนาการทั้ง 4 ด้าน


โดย: นางมุกดา มีชัย IP: 203.172.248.20 วันที่: 30 พฤศจิกายน 2553 เวลา:10:29:13 น.  

 
ขอบคุณมากๆเลยค่ะ


โดย: ครูกศน. IP: 125.26.230.228 วันที่: 6 มกราคม 2554 เวลา:15:04:50 น.  

 
การออกแบบการเรียนรู้ควรเป็นการร่วมมือกันระหว่างเด็กและครูเป็นการสร้างคุณค่าของผลงานและคุณค่าแห่งความเชื่อมั่นในตนเองของเด็ก


โดย: กนกพร IP: 49.229.178.93 วันที่: 13 กุมภาพันธ์ 2555 เวลา:20:57:36 น.  

 
การออกแบบการเรียนรู้ควรเป็นการร่วมมือกันระหว่างเด็กและครูเป็นการสร้างคุณค่าของผลงานและคุณค่าแห่งความเชื่อมั่นในตนเองของเด็ก


โดย: กนกพร IP: 49.229.178.93 วันที่: 13 กุมภาพันธ์ 2555 เวลา:20:58:53 น.  

 
การออกแบบการเรียนรู้แบบกระบวนการกลุ่มสามารถฝึกทักษะการอยู่ร่วมกันในสังคม และการควบคุมตนเองในการปฏิบัติกิจกรรมตามที่กลุ่มตกลงกัน..ทดลองทั้งแบบระบบมีหัวหน้ากลุ่ม และระบบดูแลซึ่งกันและกันโดยไม่มีหัวหน้ากลุ่ม การปฏิบัติกิจกรรมกลุ่มจะมีความแตกต่างออกไป..คุณครูได้ทดลองและเห็นผลจริง..โดยกระบวนการกลุ่มแบบไม่มีหัวหน้ากลุ่มสามารถทำให้เด็กมีการควบคุมตนเองได้ดีกว่ากระบวนการกลุ่มที่มีหัวหน้ากลุ่ม...เป็นจิตวิทยาการสร้างความตระหนักในคุณค่าของตนเองที่มีความสำคัญต่อผู้อื่น..ความเชื่อมั่นในตนเองที่จะสามารถทำให้เพื่อนในกลุ่มทำงานร่วมกัน


โดย: ครูหนุย IP: 49.229.178.93 วันที่: 13 กุมภาพันธ์ 2555 เวลา:21:06:00 น.  

 
การออกแบบการจัดการเรียนรู้ผู้สอนควรออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยวิธีที่หลากหลายเหมาะสมกับช่วงวัยและศักยภาพของแต่ละคน ให้เด็กได้รู้จักการทำกิจกรรมเป็นกลุ่มร่วมกับเพื่อนและครู ฝึกให้เด็กมีความกล้าแสดงออกมั่นใจในตนเองยอมรับความคิดเห็นของผู้อื่น และภูิมิใจในผลงานของตนเอง


โดย: หทัยทิพย์ อัมหธร IP: 110.49.224.228 วันที่: 22 เมษายน 2555 เวลา:10:54:21 น.  

 
การออกแบบการจัดการเรียนรู้ผู้สอนควรออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยวิธีที่หลากหลายเหมาะสมกับช่วงวัยและศักยภาพของแต่ละคน ให้เด็กได้รู้จักการทำกิจกรรมเป็นกลุ่มร่วมกับเพื่อนและครู ฝึกให้เด็กมีความกล้าแสดงออกมั่นใจในตนเองยอมรับความคิดเห็นของผู้อื่น และภูิมิใจในผลงานของตนเอง


โดย: สุทธิรัตน์ เหมาทองสุช IP: 223.206.118.212 วันที่: 6 มิถุนายน 2555 เวลา:18:04:53 น.  

 
การออกแบบการเรียนรู้นั้นต้องเน้นกระบวนการกลุ่ม ให้เด็กได้ประสบการณ์ตรงที่ยั่งยืน และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน โดยมีจุดประสงค์ปลายทางคือพัฒนาเด็กแบบองค์รวม ครอบคลุมพัฒนาการทั้ง 4 ด้าน


โดย: สุทธิรัตน์ เหมาทองสุช IP: 223.206.118.212 วันที่: 6 มิถุนายน 2555 เวลา:19:28:34 น.  

 
หากทำได้ทุกโรงเรียนจะเป็นผลดีต่อเด็กมากมาก


โดย: ธัชกร ผิวงาม IP: 171.98.7.0 วันที่: 9 มิถุนายน 2555 เวลา:21:26:19 น.  

 
เชื่อว่า ถ้าผู้เข้าอบรมมีความตระหนักในวิชาชีพ นำความรู้ความสามารถไปใช้ในการกิจกรรม เด็กไทยคงจะมีคุณภาพ ประเทศคงพัฒนาไปไกลแน่นอนค่ะ


โดย: นางวิไลวรรณ ใจนวน IP: 101.51.253.160 วันที่: 19 สิงหาคม 2555 เวลา:11:35:08 น.  

ชื่อ :
Comment :
  *ใช้ code html ตกแต่งข้อความได้เฉพาะสมาชิก
 
รหัสส่งข้อความ
กรุณายืนยันรหัสส่งข้อความ

chotirosj
Location :


[ดู Profile ทั้งหมด]

ให้ทิปเจ้าของ Blog [?]
ฝากข้อความหลังไมค์
Rss Feed

ผู้ติดตามบล็อก : 1 คน [?]
ขอมีส่วนช่วยเด็กพิเศษ
Friends' blogs
[Add chotirosj's blog to your web]
Links
 

 Pantip.com | PantipMarket.com | Pantown.com | © 2004 BlogGang.com allrights reserved.