ขอมีส่วนช่วยเด็กพิเศษ
Group Blog
 
 
กันยายน 2551
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
282930 
 
26 กันยายน 2551
 
All Blogs
 
การจัดการศึกษาสำหรับเด็กที่มีความบกพร่องทางกาย การเคลื่อนไหว หรือสุขภาพ6


การปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรสำหรับคนพิการทางกายฯ
กับ บริการฟื้นฟูสมรรถภาพ


คนพิการทางกายฯ มีข้อจำกัดที่แตกต่างจากคนทั่วไป
ดังนั้น ในการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการนั้น จึงจำเป็นต้องปรับหรือพัฒนาหลักสูตรให้เหมาะสมทั้งเนื้อหาสาระวิธีการเรียนการสอน
และการประเมินผลเพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการจำเป็นจริงทั้งของคนพิการ
และครูผู้สอนในการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรสำหรับคนพิการจำเป็นต้องคำนึงถึงการจัดการฟื้นฟูสมรรถภาพของคนพิการในโรงเรียน
ในประเด็นต่อไปนี้


1.ต้องจัดโครงสร้างและเนื้อหาของหลักสูตรบนหลักการและจุดมุ่งหมายว่าคนพิการต้องเรียนรู้เนื้อหา เท่ากับเด็กทั่วไปแต่ต้องปรับภาษาที่ใช้ในการสอนสื่ออุปกรณ์วิธีการเรียนการสอนการวัดและประเมินผลตลอดจนเกณฑ์การจบหลักสูตรให้สอดคล้องกับความต้องการจำเป็นของเด็กพิการแต่ละคน
ในการจัดเวลาเรียน ต้องจัดให้คนพิการ มีเวลาไปรับบริการฟื้นฟูสมรรถภาพทั้งในโรงเรียน
และที่หน่วยงานนอกโรงเรียน นอกจากนั้นต้องคำนึงถึงการ


1.จัดเวลาเรียนแต่ละวิชาเนื่องจากคนพิการทางกายฯบางคนต้องใช้เวลาในการสื่อสาร
และการเคลื่อนย้ายจากห้องเรียนหนึ่งไปอีกห้องเรียนหนึ่งมากกว่าคนทั่วไป


2.จัดการเรียนการสอนโดยให้มีครูพิการเป็นผู้สอนคนพิการตามความเหมาะสม
เพื่อคนพิการจะได้มีบุคคลพิการเป็นแบบอย่าง


3. จัดคณะกรรมการจัดทำแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล


4.จัดทำแผนการสอนโดยวิธีการที่มีประสิทธิภาพและทันสมัยเช่นการยึดเด็กเป็นศูนย์กลาง
การเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม และการเรียนรู้จากปัญหา เป็นต้น


5.จัดกิจกรรมการเรียนการสอนในลักษณะส่งเสริมการฟื้นฟูสมรรถภาพด้านต่างๆเช่นส่งเสริมการฟื้นฟ
ูสมรรถภาพด้านสังคมโดยให้เด็กพิการได้ร่วมกิจกรรมทั้งกับเด็กพิการประเภทเดียวกัน
ร่วมกิจกรรมกับคนทั่วไปและร่วมกิจกรรมต่างๆ ของชุมชน และสังคม เป็นต้น6.จัดให้มีการบูรณาการฟื้นฟูสมรรถภาพในการเรียนการสอนในทุกวิชาโดยให้มีความเชื่อมโยง
หรือต่อเนื่องกันของโปรแกรมการศึกษาเฉพาะบุคคลแผนการสอนรายบุคคล
และแผนการฟื้นฟูสมรรถภาพรายบุคคล


7.จัดให้มีแฟ้มประวัตินักเรียนรายบุคคลเพื่อให้ผู้ทำหน้าที่ฟื้นฟูสมรรถภาพแต่ละด้านและครู
ได้ติดตามความก้าวหน้าของนักเรียนแต่ละคนในภาพรวม


8.จัดให้มีการบ้านฝึกการฟื้นฟูสมรรถภาพซึ่งมีความสอดคล้องหรือเป็นส่วนหนึ่งของการบ้านของการเรียนวิชาต่างๆ


การจัดการศึกษากับบริการฟื้นฟูสมรรถภาพสำหรับคนพิการทางกายฯในโรงเรียนเรียนร่วม


คนพิการทางกายฯส่วนใหญ่สามารถรักษาผ่าตัดและฟื้นฟูสมรรถภาพได้ระดับหนึ่ง
คนพิการทางกายฯจึงจำเป็นต้องได้รับบริการรักษา ผ่าตัดและฟื้นฟูสมรรถภาพควบคู่กับการศึกษา ดังนั้นโรงเรียนเฉพาะความพิการทางกายฯหรือโรงเรียนปกติที่จัดให้คนพิการทางกายฯเรียนร่วมจึงควรประสานงานให้คนพิการได้รับบริการฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการตามความต้องการจำเป็นของแต่ละคน


แนวทางในการจัดบริการฟื้นฟูสมรรถภาพของคนพิการ
ในโรงเรียนอย่างเต็มรูปแบบ มีดังต่อไปนี้


1. กำหนดนโยบายให้โรงเรียนบริการฟื้นฟูสมรรถภาพทั้ง
4 ด้าน คือ ด้านการแพทย์ศึกษาสังคม และอาชีพ
ทั้งในลักษณะของการบูรณาการ และแยกส่วน


2.จัดตั้งคณะกรรมการบริการฟื้นฟูสมรรถภาพเพื่อทำหน้าที่รับผิดชอบจัดทำแผนงานฟื้นฟูสมรรถภาพของโรงเรียน
จัดทำแผนบริการฟื้นฟูสมรรถภาพเด็กพิการเป็นรายบุคคลให้บริการฟื้นฟูสมรรถภาพประสานงาน
และประเมินผลการดำเนินงาน เป็นต้น


3. เตรียมความพร้อมของบุคลากรทุกระดับในโรงเรียน โดยการจัดฝึกอบรมให้
ครู เจ้าหน้าที่ ภารโรง คนสวน คนครัว แม่ค้า พ่อค้า เป็นต้น
มีความรู้พื้นฐานเรื่องการฟื้นฟูสมรรถภาพของคนพิการทุกด้าน


4. เผยแพร่ความรู้พื้นฐานเรื่องการฟื้นฟูสมรรถภาพของคนพิการ
แก่บุคคลที่เกี่ยวข้องกับเด็กพิการ เช่น ผู้ปกครองนักเรียนพิการ
ผู้ปกครองนักเรียนทั่วไป นักเรียนทั่วไป ผู้นำชุมชน สมาชิกองค์กรท้องถิ่น ผู้สนใจ
และคนทั่วไป เป็นต้น


5. จัดระบบบริการฟื้นฟูสมรรถภาพทั้ง 4 ด้านแบบให้ทุกฝ่าย
และทุกคนได้รับรู้ และมีส่วนร่วม
- ได้แก่
เด็กพิการ ผู้ปกครองนักเรียนพิการ ผู้ปกครองนักเรียนทั่วไป นักเรียนทั่วไป
นักวิชาชีพ นักวิชาการ อาสาสมัคร ผู้นำชุมชน สมาชิกองค์กรท้องถิ่น
และบุคลากรของโรงเรียนทุกระดับ เป็นต้น


6. จัดให้คนพิการได้รับสิทธิต่างๆ
โดยเฉพาะด้านรับบริการฟื้นฟูสมรรถภาพตามกฎหมาย
เช่น
บริการจัดจดทะเบียนคนพิการ และขอรับบัตรสวัสดิการประชาชนด้านการรักษาพยาบาล เป็นต้น


7. จัดให้บริการฟื้นฟูสมรรถภาพทั้งโดยโรงเรียนและโดยหน่วยงานอื่นด้วยการประสานงานส่งนักเรียนไปรับบริการฟื้นฟูสมรรถภาพซึ่งโรงเรียนไม่สามารถบริการได้ที่หน่วยงานอื่น


1.จัดระบบให้บริการฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการโดยชุมชน

- โดยการประสานงานกับครอบครัวของเด็กหูพิการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพร้อมทั้ง
ติดตามและประเมินผลอย่างสม่ำเสมอ


2. จัดระบบการรับ - ส่งปรึกษา
รับ
- ส่งต่อ และรับ - ส่งบริการ
กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการฟื้นฟูสมรรถภาพด้านต่างๆโดยจัดครูหรือเจ้าหน้าที่รับผิดชอบงานด้านนี้โดยเฉพาะ


3. จัดสื่อ สิ่งอำนวยความสะดวก บริการ
และความช่วยเหลือ
เพื่อส่งเสริมการฟื้นฟูสมรรถภาพด้านต่างๆ
โดยสอดคล้องกับความต้องการจำเป็นของให้คนพิการทางกายฯ


4. ในระดับอนุบาล - ควรเน้นบริการฟื้นฟูสมรรถภาพด้านการแพทย์
โดยเฉพาะทักษะด้านการสื่อสารและบริการฟื้นฟูสมรรถภาพด้านสังคมในระดับพื้นฐานรวมทั้งการฝึกการช่วยเหลือตนเอง
และการเตรียมความพร้อมเพื่อการศึกษา


5.ในระดับประถมศึกษา -ควรเน้นบริการฟื้นฟูสมรรถภาพด้านการศึกษาโดยยังคงให้บริการฟื้นฟูสมรรถภาพด้านการแพทย์
และสังคมอย่างต่อเนื่องในระดับประถมตอนปลายอาจสอดแทรกบริการฟื้นฟูสมรรถภาพด้านอาชีพด้วย


6.
ในระดับมัธยมศึกษา -ควรเน้นบริการฟื้นฟูสมรรถภาพทั้งด้านการศึกษาสังคมและอาชีพโดยยังต้องให้บริการฟื้นฟูสมรรถภาพด้านการแพทย์อย่างต่อเนื่องในระดับมัธยมตอนปลายอาจส่งเสริมบริการฟื้นฟูสมรรถภาพด้านอาชีพมากขึ้น


7.สำหรับโรงเรียนเฉพาะ - ควรเน้นการให้บริการด้านการศึกษาแก่คนที่ไม่สามารถเรียนร่วมกับคนทั่วไปได้เป็นหลัก
และเมื่อคนพิการทางกายฯซึ่งได้รับบริการฟื้นฟูสมรรถภาพจนอยู่ในระดับที่จะเรียนร่วมได้
ควรสนับสนุนให้เข้าศึกษาในโรงเรียนเรียนร่วมโดยเร็ว


8.สำหรับโรงเรียนเรียนร่วม

- ควรจัดการศึกษาให้คนพิการทางกายฯที่สามารถเรียนร่วมกับคนทั่วไปได้เป็นหลัก
และถ้าพบว่าคนใดไม่พร้อมที่จะเรียนร่วมกับคนทั่วไปได้
ควรส่งเข้าเรียนในโรงเรียนเฉพาะความพิการ


1.
การสื่อสารกับคนพิการ -ต้องส่งเสริมให้บุคลากรทุกคนในโรงเรียนและผู้เกี่ยวข้องสามารถสื่อสารกับคนพิการตามศักยภาพของแต่ละคน


2.จัดการเรียนการสอนทั้ง3ระบบคือในระบบนอกระบบและตามอัธยาศัยเพื่อให้คนพิการได้เลือกระบบที่สอดคล้อง
กับศักยภาพของแต่ละคน


ในปัจจุบัน ยังไม่สามารถคาดเดาได้ชัดเจนว่า
การปฏิรูปการศึกษาในปี พ
.. 2545 ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติพ.. 2542 จะเปลี่ยนแปลงการบริหารงาน การศึกษาเพื่อคนพิการอย่างไร ผู้จัดการศึกษาเพื่อคนพิการทางกาย
การเคลื่อนไหว หรือสุขภาพจึงควรมีส่วนร่วมในการนำเสนอความคิดเห็นต่อคณะกรรมการที่รับผิดชอบงานปฏิรูปการศึกษาในระดับต่างๆ
พร้อมทั้งต้องติดตามแนวทางที่จะต้องดำเนินการต่อไปFree TextEditor


Create Date : 26 กันยายน 2551
Last Update : 26 กันยายน 2551 22:15:37 น. 4 comments
Counter : 1630 Pageviews.

 
ข้าพเจ้าได้รับความรู้ในการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรสำหรับคนพิการที่จำเป็นต้องคำนึงถึงการจัดการฟื้นฟูสมรรถภาพของคนพิการในโรงเรียนดีมากค่ะ ขอขอบคุณเป็นอย่างยิ่ง


โดย: เพ็ญศิริ ภุชฌงค์ IP: 111.84.129.39 วันที่: 7 พฤศจิกายน 2553 เวลา:5:15:48 น.  

 
ได้ศึกษาการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการได้นำมาใช้กับเด็กได้ดีข้าพเจ้าได้รับความรู้ในการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรสำหรับคนพิการที่จำเป็นต้องคำนึงถึงการจัดการฟื้นฟูสมรรถภาพของคนพิการในโรงเรียนดีมากค่ะ ขอขอบคุณเป็นอย่างยิ่ง


โดย: นางมุกดา มีชัย IP: 203.172.248.20 วันที่: 30 พฤศจิกายน 2553 เวลา:10:38:30 น.  

 
ได้รับความรู้ในเรื่องการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรสำหรับคนพิการที่จำเป็นต้องคำนึงถึงการจัดการฟื้นฟูสมรถถภาพของคนพิการในโรงเรียน เป็นข้อมูลที่ดีมากค่ะ


โดย: หทัยทิพย์ อัมหธร IP: 110.49.224.228 วันที่: 22 เมษายน 2555 เวลา:11:12:55 น.  

 
เห็นด้วยกับการเรียนร่วมสำหรับเด็กที่เรียนร่วมกับคนทั่วไปได้ แต่เด็กที่ไม่พร้อมเช่น พิการซ้ำซ้อนควรส่งเข้าเรียนในโรงเรียนเฉพาะความพิการ จะพัฒนาเด้กได้ดีกว่ามาก เพราะมีอุปกรณ์พร้อมกว่าโรงเรียนปกติ


โดย: นางวิไลวรรณ ใจนวน IP: 101.51.253.160 วันที่: 19 สิงหาคม 2555 เวลา:11:54:35 น.  

ชื่อ :
Comment :
  *ใช้ code html ตกแต่งข้อความได้เฉพาะสมาชิก
 
รหัสส่งข้อความ
กรุณายืนยันรหัสส่งข้อความ

chotirosj
Location :


[ดู Profile ทั้งหมด]

ให้ทิปเจ้าของ Blog [?]
ฝากข้อความหลังไมค์
Rss Feed

ผู้ติดตามบล็อก : 1 คน [?]
ขอมีส่วนช่วยเด็กพิเศษ
Friends' blogs
[Add chotirosj's blog to your web]
Links
 

 Pantip.com | PantipMarket.com | Pantown.com | © 2004 BlogGang.com allrights reserved.