ขอมีส่วนช่วยเด็กพิเศษ
Group Blog
 
 
กันยายน 2551
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
282930 
 
26 กันยายน 2551
 
All Blogs
 
การจัดการศึกษาสำหรับเด็กที่มีความบกพร่องทางกาย การเคลื่อนไหว หรือสุขภาพ5


พิการเรียนรู้โดยการมีปฏิสัมพัทธกับคนอื่นถ้าคนพิการศึกษาโดยระบบการสอนทางไกลเท่านั้น คนพิการจะขาดประสบการณ์ดังกล่าวไป


3.4จัดการศึกษาในรูปแบบบริการช่วยเหลือระยะแรกเริ่ม
-
นับเป็นบริการทางการศึกษาที่สำคัญอย่างมากในการช่วยเหลือฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการโดยเร็วตั้งแต่แรกพบ และเป็นโอกาสสำคัญที่จะได้ให้คำปรึกษาแนะนำรวมทั้งจัดอบรมเชิงปฏิบัติการแก่ครอบครัวหรือผู้ปกครอง
คนพิการ
 
เพื่อให้ครอบครัวสามารถมีบทบาทสำคัญในการส่งเสริมสนับสนุนการฟื้นฟูสมรรถภาพแก่คนพิการ

ทั้ง
4 ด้าน ได้แก่ ด้านการแพทย์ ศึกษา สังคม และอาชีพ
เพื่อให้การฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการมีประสิทธิภาพ
ครบวงจร
และบรรลุเป้าหมายที่จะให้คนพิการสามารถพึ่งตนเอง และดำเนินชีวิตในสังคมได้อย่างมีความสุข
และศักดิ์ศรี


3.5จัดการศึกษาในรูปแบบโรงเรียนเฉพาะคนพิการทางกายฯ


-โดยที่ลักษณะของคนพิการทางกายฯแตกต่างจากคนพิการประเภทอื่นคือคนพิการทางกายฯ
ส่วนใหญ
่สามารถรับการรักษา  ผ่าตัด หรือฟื้นฟูสมรรถภาพร่างกาย
ให้พัฒนาการใช้ส่วนต่างๆ ของร่างกาย
ช่วยเหลือตนเอง เคลื่อนไหว เดินทาง
และสื่อสารด้วยภาษาพูด เป็นต้น ในระดับหนึ่ง
บางคนอาจพัฒนาถึงระดับใกล้เคียงกับคนปกติ แต่การรักษา ผ่าตัด
หรือฟื้นฟูสมรรถภาพร่างกาย ต้องใช้เวลานานเป็นปี หรือหลายๆ ปี ดังนั้น
คนพิการทางกายฯ จึงต้องการจัดการศึกษาให้ในแบบ
โรงเรียนเฉพาะความพิการทางกายฯ
เพื่อทำหน้าที่ซึ่งโรงเรียนปกติหรือโรงเรียนเรียนร่วมไม่สามารถ รับภาระได้ นั่นคือ รับผิดชอบเตรียมความพร้อมคนพิการ
ซึ่งยังไม่สามารถศึกษาในสถานศึกษาทั่วไปได้
ให้สามารถเข้าสู่การศึกษาในรูปแบบเรียนร่วมโดยเร็วที่สุด
โดยโรงเรียนเฉพาะความพิการทางกาย ต้องจัดการศึกษาทั้งในระบบ
นอกระบบ และตามอัธยาศัยให้สอดคล้องกับความต้องการจำเป็นของแต่ละคน
ทั้งนี้บางคนอาจเรียนในระบบในระบบหนึ่ง แต่บางคนอาจะเรียนมากกว่า
1 ระบบพร้อมกัน เช่น คนที่มีสติปัญญาดี แต่เข้าเรียนช้า หรือพักการเรียนนาน จนอายุมากกว่าคนในชั้นเรียนเดียวกัน
เพื่อปรับสถานภาพการเรียนให้ใกล้เคียงกับวุฒิภาวะ
และคนวัยเดียวกันให้มากที่สุด

นอกจากนั้นโรงเรียนเฉพาะความพิการทางกายฯ
ควรทำหน้าที่เป็นโรงเรียนต้นแบบในการสอนเด็กพิการ
ทางกายฯ
ที่มีความบกพร่องด้านสติปัญญา หรือการสื่อสาร ตลอดจน ให้บริการประสานงาน
ด้านรักษา
บริการให้พักฟื้นหลังผ่าตัด บริการฟื้นฟูสมรรถภาพด้านการแพทย์ สังคม และอาชีพ

บริการช่วยเหลือระยะแรกเริ่มเป็นต้น
รวมทั้งทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางเกี่ยวกับการจัดการศึกษา แก่คนพิการทางกายฯ
ในด้านต่างๆ เช่น ศูนย์วิชาการ ศูนย์ข้อมูล ศูนย์ประสานงาน ศูนย์วิจัย
และพัฒนา
ศูนย์พัฒนาบุคลากร ศูนย์พัฒนาหลักสูตร เทคโนโลยี และสื่อการเรียนการสอน เป็นต้น


ปัจจุบัน โรงเรียนเฉพาะความพิการทางกายฯ มี 2 แห่งคือ
โรงเรียนศรีสังวาลย์ และโรงเรียนการศึกษาพิเศษขอนแก่น ดังนั้น จึงจำเป็นต้องตั้งโรงเรียนเฉพาะความพิการทางกายฯ
เพิ่มขึ้น
อีก


4.คนพิการทางกายฯที่อยู่ในระหว่างฟื้นฟูสมรรถภาพหรือรักษาเป็นครั้งคราวกล่าวคือต้องไปสถานพยาบาล
ครั้งละประมาณ
1วัน เป็นระยะๆ ต้องการจัดให้ศึกษาในรูปแบบโรงเรียนเรียนร่วม ที่สามารถจัดครูสอนเสริม
และประสานงานให้คนพิการทางกายฯไปรับบริการฟื้นฟูสมรรถภาพได้


คนพิการทางกายฯ แต่ละคนอาจต้องศึกษา มากกว่า 1 ระบบ และอาจต้องศึกษาในรูปแบบต่างๆ อย่างต่อเนื่องกันหรือสลับกลับไปกลับมาตามความต้องการจำเป็นของแต่ละคนเช่นเริ่มต้นศึกษาในรูปแบบ บริการช่วยเหลือระยะแรกเริ่มตั้งแต่แรกเกิดหรือแรกพบความพิการเมื่อต้องรับการผ่าตัดในโรงพยาบาล
จึงไปรับการศึกษาในรูปแบบศูนย์การเรียนหลังผ่าตัดและออกจากโรงพยาบาลแล้วหากต้องพักฟื้นระยะยาว
อาจไปรับการศึกษาต่อในรูปแบบโรงเรียนเฉพาะความพิการที่ให้บริการฟื้นฟูสมรรถภาพด้วย
เมื่อได้รับการฟื้นฟูสมรรถภาพแล้วระดับหนึ่งจึงส่งไปศึกษาต่อในโรงเรียนเรียนร่วมโดยระหว่างเรียน
อาจต้องไปฟื้นฟูสมรรถภาพเป็นครั้งคราวและรับบริการสอนเสริมจากโรงเรียน
ต่อมาหากต้องรับการผ่าตัด อีกครั้งหนึ่งและต้องเข้าเฝือกนานถึง6เดือนหรือมากกว่าอาจต้องขอรับการศึกษานอกระบบในรูปแบบ การศึกษาโดยชุมชนหรือการศึกษาทางไกลหรือการศึกษาตามอัธยาศัยจนกว่าจะถอดเฝือก
และกลับไปศึกษาในรูปแบบศูนย์การเรียนในสถานศึกษาที่ให้บริการฟื้นฟูสมรรถภาพหลังถอดเฝือก
เป็นต้น


การจัดการศึกษาสำหรับคนพิการทางกายการเคลื่อนไหวหรือสุขภาพ จึงต้องคำนึงถึงการจัดการศึกษาแบบหลากหลายรูปแบบยืดหยุ่นมีประสิทธิภาพ และสอดคล้องกับความต้องการของคนพิการแต่ละคนในแต่ละช่วงเวลา รวมทั้งจัดระบบให้มีการประสานงานระหว่างสถานศึกษาอย่างต่อเนื่องการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรสำหรับคนพิการทางกายฯกับบริการฟื้นฟูสมรรถภาพ


คนพิการ ทางกายฯ มีข้อจำกัดที่แตกต่างจากคนทั่วไป ดังนั้น ในการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการนั้น
จึงจำเป็นต้องปรับ หรือพัฒนาหลักสูตรให้เหมาะสม ทั้ง เนื้อหาสาระ วิธีการเรียนการสอน และการประเมินผลเพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการจำเป็นจริงทั้งของคนพิการ และครูผู้สอน
ในการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรสำหรับคนพิการจำเป็นต้องคำนึงถึงการจัดการฟื้นฟูสมรรถภาพ
ของคนพิการในโรงเรียน ในประเด็นต่อไปนี้


1.ต้องจัดโครงสร้างและเนื้อหาของหลักสูตรบนหลักการและจุดมุ่งหมายว่าคนพิการต้องเรียนรู้เนื้อหา
เท่ากับเด็กทั่วไป
แต่ต้องปรับภาษาที่ใช้ในการสอนสื่ออุปกรณ์
วิธีการเรียนการสอนการวัดและประเมิน
ผลตลอดจน
เกณฑ์การจบหลักสูตรให้สอดคล้องกับความต้องการจำเป็นของเด็กพิการแต่ละคน


2.ในการจัดเวลาเรียนต้องจัดให้คนพิการมีเวลาไปรับบริการฟื้นฟูสมรรถภาพทั้งในโรงเรียน
และที่หน่วยงานนอกโรงเรียนนอกจากนั้นต้องคำนึงถึงการจัดเวลาเรียนแต่ละวิชาเนื่องจาก
คนพิการทางกายฯบางคนต้องใช้เวลาในการสื่อสาร
และการเคลื่อนย้ายจากห้องเรียนหนึ่งไปอีก ห้องเรียนหนึ่งมากกว่าคนทั่วไป


3.จัดการเรียนการสอนโดยให้มีครูพิการเป็นผู้สอนคนพิการตามความเหมาะสมเพื่อคนพิการจะได้มีบุคคล พิการเป็นแบบอย่าง


4.
จัดคณะกรรมการจัดทำแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล


5.
จัดทำแผนการสอนโดยวิธีการที่มีประสิทธิภาพ
และทันสมัย เช่น การยึดเด็กเป็นศูนย์กลาง การเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม
และการเรียนรู้จากปัญหา เป็นต้น


1.จัดกิจกรรมการเรียนการสอนในลักษณะส่งเสริมการฟื้นฟูสมรรถภาพด้านต่างๆเช่นส่งเสริมการฟื้นฟู
สมรรถภาพ
ด้านสังคมโดยให้เด็กพิการได้ร่วมกิจกรรมทั้งกับเด็กพิการประเภทเดียวกัน 
ร่วมกิจกรรมกับคนทั่วไป และร่วมกิจกรรมต่างๆ ของชุมชน และสังคม เป็นต้น


2.จัดให้มีการบูรณาการฟื้นฟูสมรรถภาพในการเรียนการสอนในทุกวิชาโดยให้มีความเชื่อมโยง
หรือต่อเนื่องกันของโปรแกรมการศึกษาเฉพาะบุคคลแผนการสอนรายบุคคล
และแผนการฟื้นฟ
ูสมรรถภาพ
รายบุคคล


3.จัดให้มีแฟ้มประวัตินักเรียนรายบุคคลเพื่อให้ผู้ทำหน้าที่ฟื้นฟูสมรรถภาพแต่ละด้านและครู ได้ติดตามความก้าวหน้าของนักเรียนแต่ละคนในภาพรวม


4.จัดให้มีการบ้านฝึกการฟื้นฟูสมรรถภาพซึ่งมีความสอดคล้องหรือเป็นส่วนหนึ่งของการบ้านของการ
เรียนวิชาต่างๆCreate Date : 26 กันยายน 2551
Last Update : 26 กันยายน 2551 22:12:40 น. 3 comments
Counter : 1634 Pageviews.

 
ได้รับความรู้การบริการทางการศึกษาที่สำคัญอย่างมากในการช่วยเหลือฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการโดยเร็วตั้งแต่แรกพบ และเป็นโอกาสสำคัญที่จะได้ให้คำปรึกษาแนะนำรวมแก่ผู้ปกครอง เพื่อให้ผูปกครองสามารถมีบทบาทสำคัญในการส่งเสริมสนับสนุนการฟื้นฟูสมรรถภาพแก่เด้กที่มีความพิการ ขอบคุณมากค่ะ


โดย: เพ็ญศิริ ภุชฌงค์ IP: 111.84.129.39 วันที่: 7 พฤศจิกายน 2553 เวลา:5:24:36 น.  

 
ขอบคุณมากค่ะ สำหรับข้อมูลดีๆ


โดย: ปัณฑิตา สุริยะ IP: 180.183.65.132 วันที่: 23 มิถุนายน 2554 เวลา:13:16:47 น.  

 
ได้รับความรู้จากข้อมูลดีๆแบบนี้เป็นประโยชน์ต่อบุคคลที่มีความต้องการพิเศษมากค่ะ


โดย: หทัยทิพย์ อัมหธร IP: 110.49.224.228 วันที่: 22 เมษายน 2555 เวลา:11:15:27 น.  

ชื่อ :
Comment :
  *ใช้ code html ตกแต่งข้อความได้เฉพาะสมาชิก
 
รหัสส่งข้อความ
กรุณายืนยันรหัสส่งข้อความ

Valentine's Month


 
chotirosj
Location :


[ดู Profile ทั้งหมด]

ให้ทิปเจ้าของ Blog [?]
ฝากข้อความหลังไมค์
Rss Feed

ผู้ติดตามบล็อก : 1 คน [?]
ขอมีส่วนช่วยเด็กพิเศษ
Friends' blogs
[Add chotirosj's blog to your web]
Links
 

 Pantip.com | PantipMarket.com | Pantown.com | © 2004 BlogGang.com allrights reserved.