| ห้องฝากข้อความ | Youtube.com | เติมใจให้กัน | MY Photos | |www.facebook.com|

จวบจนทิวาเรืองงาม สบความรักยามคืนคง . . . . . เพลงพระราชนิพนธ์ "อาทิตย์อับแสง"อ า ทิ ต ย์ อั บ แ ส ง : B l u e Day

เพลงพระราชนิพนธ์ อาทิตย์อับแสง: Blue Day
ทำนอง: พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ภูมิพลอดุลยเดช
คำร้อง: พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าจักรพันธ์เพ็ญศิริอ า ทิ ต ย์ อั บ แ ส ง: B l u e Day

เป็นเพลงพระราชนิพนธ์ลำดับที่ ๘ ทรงพระราชนิพนธ์เมื่อ
วันพุธที่ 3 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2492ขณะที่พระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัวทรงประทับแรมบนภูเขาในเมืองดาโวส์ ประเทศ
สวิตเซอร์แลนด์ ต่อมา ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ
ให้พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าจักรพันธ์เพ็ญศิริ
นิพนธ์คำร้องทั้งภาษาอังกฤษและภาษาไทยอ า ทิ ต ย์ อั บ แ ส ง : B l u e Day

สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ทรงขับร้อง
เพลงพระราชนิพนธ์ Blue Day พร้อมด้วย เพลงพระราชนิพนธ์
Dream of Love Dream of You หลังพระกระยาหารค่ำ
ในงานเลี้ยง ณ สถานเอกอัครราชทูตไทย ประจำกรุงลอนดอน
เมื่อวันที่ 12 สิงหาคม พ.ศ. 2492 ก่อนที่พระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัวจะพระราชทานพระธำมรงค์หมั้น ในวันนั้น
(เครดิตวิกิพีเดีย)อ า ทิ ต ย์ อั บ แ ส ง : B l u e Day

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระราชนิพนธ์เพลงนี้ในพ.ศ. 2491
ซึ่งเป็นช่วงเวลาที่ทรงเริ่มรู้จักชอบพอกับสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ
เมื่อยังทรงเป็น ม.ร.ว. สิริกิติ์ กิติยากร

จากบันทึกส่วนพระองค์ของพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าจักรพันธ์เพ็ญศิริ
ได้แสดงถึงพระเจตนารมณ์ที่ทรงประพันธ์เนื้อร้องเพลง อาทิตย์อับแสง และ เทวาพาคู่ฝัน
ว่า ในช่วงที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเริ่มรู้จักชอบพอกับสมเด็จพระนางเจ้าฯ
พระบรมราชินีนาถเมื่อยังทรงเป็น ม.ร.ว. สิริกิติ์ กิติยากร อยู่นั้น ต่างประทับห่างไกลกัน
โดยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวประทับแรมบนภูเขาในเมืองดาโวส์ (Davos) ประเทศ
สวิตเซอร์แลนด์ ส่วนสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ประทับ ณ เมืองโลซานน์
เมื่อต้องทรงจากกันก็เปรียบเหมือน อาทิตย์อับแสง และในพระราชหฤทัยของทั้งสองพระองค์
ก็คงทรงหวังให้ เทวาพาคู่ฝัน มาให้ จึงทรงประพันธ์คำร้องเพลงทั้งสองนี้ถวาย

เพลงพระราชนิพนธ์อาทิตย์อับแสงนี้ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงใช้ฮาร์โมนิก ไมเนอร์สเกล
(harmonic minor scale) อันเป็นสเกลเสียงที่แสดงถึงความหม่นหมอง เศร้าสร้อย
คล้ายสำเนียงเพลงบลูส์ แม้ว่าสเกลนี้จะมีอารมณ์เพลงคล้ายบลูส์สเกล แต่จะแตกต่างตรงมีความ
ละเมียดละไม นุ่มนวลกว่า ไม่รู้สึกแปร่งหู ดังนั้นแม้จำนำเพลงนี้ไปเรียบเรียงให้เข้ากับจังหวะลีลาศ
ก็ยังคงได้ความรู้สึกที่อ้างว้าง เดียวดาย และเศร้าสร้อยอ า ทิ ต ย์ อั บ แ ส ง : B l u e Day

พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าจักรพันธ์เพ็ญศิริ ทรงนิพนธ์เนื้อร้อง
ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ซึ่งความหมายใกล้เคียงกัน โดยกล่าวถึง

ความรักเปรียบเทียบกับธรรมชาติ

ยามที่ได้อยู่เคียงคู่กัน ท้องฟ้าดูสดใส

ยามไกลกันดัง...อาทิตย์อับแสง

แต่ก็แฝงความหวังไว้ในตอนท้ายที่ว่า


“จ ว บ จ น ทิ ว า เ รื อ ง ง า ม ส บ ค ว า ม รั ก ย า ม คื น ค ง”
“Again the sun will shine. That day I’ll make you mine”


รวบรวมและเรียบเรียงจากหนังสือ "งานช่างของในหลวง"
โดยมหาวิทยาลัยศิลปากรและ "ธ สถิตในดวงใจนิรันดร์"
โดยโรงเรียนจิตรลดาอ า ทิ ต ย์ อั บ แ ส ง : B l u e Day

BLUE DAY / อาทิตย์อับแสง (Instrumental)
hmkingbhumibolmusic/อัปโหลด12 ธ.ค. 2011

อ า ทิ ต ย์ อั บ แ ส ง

เคยชม
ร่วมภิรมย์ใจ
ด้วยความรักจริงยิ่งใหญ่
รักพันหัวใจเรามั่น
รักเอย
เคยอยู่เคียงกัน
ร่มเย็นมิเว้นวายวัน
ด้วยความสัมพันธ์ยืนยง
ทิวางาม
ยามอยู่เคียงคง
สุริยาแสงส่ง
ปวงชีวิตในโลกดำรงเริงใจ
ร้างกัน
วันห่างไปไกล
มืดมนหมองมัวปานใด
เยือกเย็นเข็ญใจรัญจวน
ไกลกัน
พาพรั่นใจครวญ
ร่างกายทรุดโทรมทุกส่วน
จิตใจร้อนรวนแรงอ่อน
รักเอย
เลยกลับอาวรณ์
ค่ำคืนฝืนใจไปนอน
ยิ่งดูเหมือนฟอนไฟลน
ทิวาทราม
ยามห่างดวงกมล
สุริยาหมองหม่น
ปวงชีวิตในโลกอับจนเสื่อมทราม
หวังคอย
คอยเฝ้าโมงยาม
จวบจนทิวาเรืองงาม
สบความรักยามคืนคง


Blue Day

Music: H.M.K. Bhumibol Adulyadej
Lyric: H.H. Prince Chakrabandh Pensiri


Blue day
There's no sunshine.
Why must you go away,
Leaving me here alone?
My own.
How I miss you
With loving heart so true!
That's why I feel so blue.
Dear one,
What's the good of
Days without the sun,
Or peaceful nights
Without the moon?
But soon
No more blue day.
Whenever I meet you
Then all my dreams come true.
Blue day
Gloomy blue day,
When you are far away,
Why must we be apart?
Sweetheart,
Dear, I love you
With all my heart, I do
That's why I feel so blue.
My love,
Skies are so grey,
Cloudy up above,
Dear won't you please
Come back to me?
There'll be
No more blue day.
Again the sun will shine.
That day I'll make you mine.อาทิตย์อับแสง...สุเทพ วงศ์กำแหง
HifSCT/เผยแพร่เมื่อ 6 พ.ย. 2012


อาทิตย์อับแสง...สวลี ผกาพันธ์
HifSCT/เผยแพร่เมื่อ 6 พ.ย. 2012
อาทิตย์อับแสง...นนทิยา จิวบางป่า
titia66884/12 พ.ค. 2012
อาทิตย์อับแสง - Blue Day
siratuang/เผยแพร่เมื่อ 30 พ.ย. 2012
อำนวยเพลงและเรียบเรียงเสียงประสานโดย
ฯพณฯ องคมนตรี พลเรือตรีหม่อมหลวงอัศนี ปราโมช
บรรเลงโดย วงดุริยางค์ซิมโฟนีกรุงเทพฯ
บันทึกเสียงที่มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
วันที่ ๒๒ - ๒๔ พ.ศ. ๒๕๓๘อ า ทิ ต ย์ อั บ แ ส ง

Chanapa P / เผยแพร่เมื่อ 26 พ.ค. 2013
อาทิตย์อับแสง - คุณชายรณพีร์ สุภาพบุรุษจุฑาเทพ

"เพลงพระราชนิพนธ์อาทิตย์อับแสง"
ในสุภาพบุรุษจุฑาเทพ ตอนคุณชายรณพีร์
จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี บันทึกไว้ว่า
ขับร้องโดยจารุวัฒน์ เชี่ยวอร่าม/เทพิน เลี่ยมอยู่TEASER คุณชายรณพีร์ HD
กำกับการแสดงโดย ฉัตรชัย เปล่งพานิช

Watchara Hongsayaporn/เผยแพร่เมื่อ 6 ก.พ. 2013

ขอขอบคุณ :: https://www.youtube.com
ข้อมูลเพลงและประวัติศิลปิน................ จากวิกิพีเดีย
ภาพตกแต่งไลน์และโค๊ดอีโม ..........ขุนพลน้อยโค่วจง /ญามี่
แนะนำโค๊ดตกแต่งบล้อก......................../Kimm08
Bloggang.com : weblog for you and your gang
ขอขอบคุณทุกท่านที่แวะเข้ามาเยี่ยมชมนะคะ++Bloggang :: jamaica++
 

Create Date : 17 มิถุนายน 2556
0 comments
Last Update : 17 มิถุนายน 2556 10:16:06 น.
Counter : 10828 Pageviews.


jamaica
Location :
1 Albania

[ดู Profile ทั้งหมด]

ให้ทิปเจ้าของ Blog [?]
ฝากข้อความหลังไมค์
Rss Feed
Smember
ผู้ติดตามบล็อก : 164 คน [?]

ฝากข้อความที่นี่ค่ะ^_^


++ Harmony of Life ++
ช่วงเวลาดีๆ และ....
ความรู้สึกดี ๆ เกิดขึ้นได้เสมอ
เมื่อเรามีหัวใจจะสรรค์สร้าง
รู้สึกดีกับตัวเราเองรู้สึกดีกับสิ่งต่างๆ
กับใครๆรายรอบตัว......และ
แบ่งปันความรู้สึกที่ดีให้แก่กัน
ทุก ๆวัน ก็จะเต็มไปด้วยความสุข
และความรู้สึกดีๆ ค่ะ ^_^"เปิดBlog 5 กรกฎาคม 2553"

ขอบคุณทุกๆกำลังใจที่มอบให้
jamaica's Blog นะคะ


BlogGang Popular Award # 6

BlogGang Popular Award # 7

BlogGang Popular Award # 7

BlogGang Popular Award # 8

BlogGang Popular Award # 8

BlogGang Popular Award # 9

BlogGang Popular Award # 9

BlogGang Popular Award # 9

BlogGang Popular Award #10free counters

Group Blog
 
<<
มิถุนายน 2556
 
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
30 
 
17 มิถุนายน 2556
 
All Blogs
 
Friends' blogs
[Add jamaica's blog to your web]
Links
 

 Pantip.com | PantipMarket.com | Pantown.com | © 2004 BlogGang.com allrights reserved.