"ทรัพย์เครื่องปลื้มใจอย่างใดอย่างหนึ่งในโลกนี้หรือในโลกอื่น หรือรัตนะใดอันประณีตในสวรรค์ ทรัพย์และรัตนะนั้นเสมอด้วยพระตถาคตย่อมไม่มี พระพุทธเจ้าแม้นี้เป็นรัตนะอันประณีต ด้วยการกล่าวคำจริงนี้ ขอความสวัสดีจงมี....." "พระไตรปิฏก เป็นตาที่วิเศษยิ่ง, เป็นหูที่วิเศษยิ่ง, เป็นจมูกที่วิเศษยิ่ง, เป็นลิ้นที่วิเศษยิ่ง, เป็นกายที่วิเศษยิ่ง, เป็นใจที่วิเศษยิ่ง, เป็นครู-อาจารย์ที่วิเศษยิ่ง, เป็นพ่อ-แม่ที่วิเศษยิ่ง, เป็นมิตรและเข็มทิศที่วิเศษยิ่ง, เป็นแผนที่และป้ายบอกทางที่วิเศษยิ่ง, เป็นแสงสว่างส่องทางสู่นิพพานที่วิเศษยิ่ง"จากวัดสามแยก
Group Blog
 
<<
ธันวาคม 2554
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
 
5 ธันวาคม 2554
 
All Blogs
 
หลวงปู่เกษม แสดงธรรม ชุดที่ ๑๑๘ แสดงธรรมชุด ภิกษุเถระละเมิดธรรมวินัย ไทยจึงพบภัยพิบัติ ๑๕ ตุลาคม๒๕๕๔

หลวงปู่เกษม แสดงธรรม ชุดที่ ๑๑๘ แสดงธรรมชุด ภิกษุเถระละเมิดธรรมวินัย ไทยจึงพบภัยพิบัติ ๑๕ ตุลาคม๒๕๕๔
เนื้อหา บางส่วนจากการแสดงธรรมชุดนี้
      ๑. โยมผู้ไร้การศึกษา จึงถวายเงินให้พระภิกษุ
      ๒. เมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน สัจจะอธิฐานแก้ไขได้จริง
      ๓. ภิกษุแจกสิ่งของให้ชาวบ้าน... เป็นการทำร้ายโยม
      ๔. การให้ที่เป็นบาป..
      ๕. การถือร่างกายพระพุทธเจ้าว่าวิเศษ... กล่าวตู่พระตถาคต
           ฯลฯ

หลวงปู่เกษม ไทยพบภัยพิบัติเพราะ 1/4

หลวงปู่เกษม ไทยพบภัยพิบัติเพราะ 2/4

หลวงปู่เกษม ไทยพบภัยพิบัติเพราะ 3/4

หลวงปู่เกษม ไทยพบภัยพิบัติเพราะ 4/4


(แม้เทวดาชอบตามรักษาคนรักษาศีลอยู่แล้ว) เล่ม 24 หน้า 153

ได้ยินว่า ชนจำนวนมากด้วยกันได้ทำการค้าทางทะเล ใช้เรือแล่นไปสู่ทะเล.เมื่อเรือแห่งชนเหล่านั้นไปอยู่โดยเร็ว   ปานลูกธนูอันบุคคลซัดไปแล้ว ในวันที่ ๗ จึงเกิดเหตุร้ายใหญ่ในท่ามกลางทะเล คือ คลื่นใหญ่ตั้งขึ้นแล้ว  ก็ยังเรือให้เต็มไปด้วยน้ำ.เมื่อเรือกำลังจะจมลง มหาชนจึงนึกถึงชื่อเทวดา ของตน ๆ แล้วกระทำกิจมีการอ้อนวอนเป็นต้น คร่ำครวญแล้ว.ในท่ามกลางแห่งชนเหล่านั้น บุรุษคนหนึ่งนึกว่า เราต้องประสบภัยร้ายเห็นปานนี้แน่ จึงนึกถึงธรรมของตน  เห็นแล้วซึ่งสรณะทั้งหลาย และศีลทั้งหลายก็บริสุทธิ์แล้ว จึงนั่งขัดสมาธิ  ดุจพระโยคี.พวกชนทั้งหลายจึงถามท่านถึงเหตุอันไม่กลัวนั้น บุรุษผู้เป็นบัณฑิตนั้นจึงกล่าวว่า ดูก่อนท่านผู้เจริญทั้งหลาย ใช่แล้ว เราไม่กลัวภัยเห็นปานนี้ เพราะเราถวายทานแก่หมู่แห่งภิกษุในวันที่ขึ้นเรือ เราได้รับสรณะทั้งหลาย และศีลทั้งหลาย ด้วยเหตุนั้น เราจึงไม่กลัว  ดังนี้.   

ชนเหล่านั้น จึงกล่าวว่า ข้าแต่นาย ก็สรณะและศีลเหล่านี้ สมควรแก่ชนพวกอื่นบ้างหรือไม่.บัณฑิตนั้นตอบว่า ใช่แล้ว ธรรมเหล่านี้ย่อมสมควรแม้แก่พวกท่าน.ชนเหล่านั้น จึงกล่าวว่า ถ้าอย่างนั้น ขอท่านบัณฑิตจงให้แก่พวกเราบ้าง.ชนผู้เป็นบัณฑิตนั้น จึงจัดทำพวกมนุษย์เหล่านั้นให้เป็นพวกละร้อยคน รวมเป็น ๗ พวกด้วยกัน.ต่อจากนั้นก็ให้ศีล  ๕.   ในบรรดาชน ๗ พวกนั้น ชนจำนวนร้อยคนพวกแรกตั้งอยู่ ในน้ำมีข้อเท้าเป็นประมาณ จึงได้รับศีล.

พวกที่ ๒ ตั้งอยู่ในน้ำมีเข่าเป็นประมาณ...   
พวกที่ ๓ ตั้งอยู่ในน้ำมีสะเอวเป็นประมาณ...  
พวกที่ ๔ ตั้งอยู่ในน้ำมีสะดือเป็นประมาณ...   
พวกที่ ๕ ตั้งอยู่ในน้ำมีนมเป็นประมาณ...    
พวกที่ ๖ ตั้งอยู่ในน้ำมีคอเป็นประมาณ...
พวกที่ ๗ น้ำทะเลกำลังจะไหลเข้าปาก จึงได้รับศีล ๕ แล้ว.

ชนผู้เป็นบัณฑิตนั้น ครั้นให้ศีล ๕ แก่ชนเหล่านั้นแล้ว จึงประกาศเสียงกึกก้องว่า สิ่งอื่นเป็นที่พึ่งเฉพาะของพวกท่านไม่มี พวกท่านจงรักษาศีลเท่านั้น ดังนี้.ชนทั้ง ๗๐๐ เหล่านั้น ทำกาละ(ตาย)ในทะเลนั้นแล้ว ไปบังเกิดขึ้นในภพ ดาวดึงส์ เพราะอาศัยศีลอันตนรับเอาในเวลาใกล้ตาย.วิมานทั้งหลายของเทวดาเหล่านั้นก็เกิดขึ้นเป็นหมู่เดียวกัน.วิมานทองของอาจารย์มีประมาณร้อยโยชน์เกิดในท่ามกลางแห่งวิมานทั้งหมด.เทพที่เหลือเป็นบริวารของเทพที่เป็นอาจารย์นั้น วิมานที่ต่ำกว่าวิมานทั้งหมดนั้น ก็ยังมีประมาณถึง ๑๒ โยชน์.( 192 ก.ม. )

องค์ประกอบที่ทำให้ศีลขาด(ศีล 5)เล่ม 39 หน้า 36
ปาณาติบาต มีองค์ ๕ คือ (ฆ่าสัตว์

๑.ปาโณ สัตว์มีชีวิต
๒.ปาณสญญีี สำคัญ(รู้)ว่า สัตว์มีชีวิต
๓.วธกจิตฺตํ จิตคิดจะฆ่า
๔. วายมติ พยายาม
๕. เตน มรติ สัตว์ตายด้วยความพยายามนั้น

แม้อทินนาทาน ก็มีองค์ ๕ เหมือนกัน คือ (ลักทรัพย์)
๑. ปรปริคฺคหิตํ ของมีเจ้าของหวงแหน
๒.ปรปริคฺคหิตสญญีี สำคัญว่าของมีเจ้าของหวงแหน
๓. เถยฺยจิตฺตํ มีจิตคิดจะจะลัก
๔.วายมติ พยายาม   
๕. เตน อาทาตพฺพํ อาทานํ คจฺฉติ ลักของได้มาด้วยความพยายามนั้น

มิจฉาจารนั้นมี องค์ ๔ คือ (เล่ม 75 หน้า 291) ประพฤติผิดในการร่วมเพศ
๑.อคมนียวัตถุ (สิ่งที่ไม่ควรเกี่ยวข้อง)
๒.ตสมึ เสวนจิตตํ (มีจิตคิดเสพในสิ่งที่ไม่ควรเกี่ยวข้องนั้น)
๓.เสวนปฺปโยโค (พยายามเสพ)
๔.มคฺเคน มคฺคปฏิปตฺติอธิวาสนํ (การยังอวัยวะเพศให้ถึงอวัยวะเพศ)

มุสาวาท ก็มีองค์ ๔ เหมือนกัน คือ (โกหก)
๑.มุสา เรื่องเท็จ 
๒.วิสํวาทนจิตฺตํ จิตคิดจะพูดเท็จ
๓.วายาโม พยายามเกิดแต่จิตนั้น
๔. ปรวิสํวาทนํ พูดเท็จต่อคนอื่นและเขารู้เรื่องเท็จ

สุราเมรยมัชชปมาทัฏฐาน ก็มีองค์ ๔ คือ(ดื่มน้ำเมา)
๑.สุราทีนํ อญฺญตรํ ของมึนเมามีสุราเป็นต้นอย่างใดอย่างหนึ่ง  
๒.มทนียปาตุกมฺยตาจิตฺตํ จิตคิดอยากจะดื่มของมึนเมา 
๓.ตชฺชํ วายามํ อาปชฺชติ ความพยายามเกิดแต่จิตนั้น 
๔.ปีเต จ ปวิสติ ดื่มเข้าไปในลำคอ

ทำไมถึงเลิกรักไม่ได้..ซักที
//www.samyaek.com/board2/index.php?topic=884.0

หมวด นายเวร จากพระไตรปิฎก
//www.samyaek.com/board2/index.php?topic=212.0

หมวดพระไตรปิฎก //www.samyaek.com/board2/index.php?board=17.0

ข้อเท็จจริงหลายกรณีที่ปู่กษมเป็นข่าว  //pitakputtomsong1.blogspot.com/

บทสวดประกาศพระปริตร ผู้ที่ฟังเทศน์แล้ว ต้องการสวดพระปริตรเพื่อให้ตนเองหรือคนที่ตนเองรักใคร่ผูกพันอยู่สุขสำราญ ปลอดโปร่งจากพวกอมนุษย์ที่ไม่หวังดี (สำคัญมากผู้สวดต้องถือพุทธ ธรรม สงฆ์ ให้ถูกต้อง ให้มีเมตตาไว้เบื้องหน้า) //www.samyaek.com/fileload/samyaek/prarit%207.pdf


แผนที่ชีวิต (สิงคาลกสูตร) //www.samyaek.com/mambo/index.php?option=com_content&task=view&id=158&Itemid=41


ดาวน์โหลดไฟล์รวมข้อมูลเพื่อการศึกษาพระไตรปิฎก
//www.samyaek.com/board2/index.php?topic=3230.msg19459#msg19459

พจนานุกรมพุทธศาตร์ ฉบับประมวลธรรม //www.thammapedia.com/dhamma/books/payutto/008.pdf


โปรแกรมตรวจหาและเทียบเคียงพุทธวจน
//etipitaka.com/search


ศึกษาพระไตรปิฏกและอรรถกถาแปลชุดเล่มมหามกุฏราชวิทยาลัยเพิ่มเติมที่เวบ www.samyaek.com ( //www.thepalicanon.com/palicanon )
มูลนิธิศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนา
//www.dhammahome.com/front/tipitaka/list.php

เวบวัดป่าสามแยก www.samyaek.com
Create Date : 05 ธันวาคม 2554
Last Update : 7 เมษายน 2556 18:15:25 น. 3 comments
Counter : 610 Pageviews.

 
ขณะนี้5 ธ.ค. 54กำลัง "ถ่ายทอดสด" จากสำนักสงฆ์ป่าสามแยก

รับชมได้ที่
www.samyaek.com
ดูวีดีโอช่องที่ 1 (สำหรับผู้ที่อินเตอร์เน็ทช้า: 56k)

www.samyaek.com/?channel=2
ดูวีดีโอช่องที่ 2 (สำหรับผู้ที่อินเตอร์เน็ทเร็ว: 212k)

//www.samyaek.com/board2/index.php?topic=2303.msg17659#msg17659
(หัวข้อ: สำหรับท่านที่มีปัญหาดูถ่ายทอดสดไม่ได้)


โดย: Budratsa วันที่: 5 ธันวาคม 2554 เวลา:21:08:45 น.  

 
เอาดีเข้าตัวเอาชั่วใส่คนอื่น


โดย: ทอฟฟี่สีแดง วันที่: 6 ธันวาคม 2554 เวลา:19:47:42 น.  

 
สวัสดีค่ัะคุณทอฟฟี่สีแดง ขอบคุณที่แวะมาน่ะึค่ัะ ค่อยๆฟังหลายๆคลิปที่หลวงปู่เกษมเทศน์และคิดตามดูน่ะค่ะ และคลิปที่ใหมุ่ล่าสุด "สาเหตุการเกิดขึ้นของคลิปอยากดังฯ" ที่เวบสามแยก //www.samyaek.com ลองไปเปิดฟังดูน่ะคะ


โดย: Budratsa วันที่: 7 ธันวาคม 2554 เวลา:21:29:55 น.  

ชื่อ :
Comment :
  *ใช้ code html ตกแต่งข้อความได้เฉพาะสมาชิก
 
รหัสส่งข้อความ
กรุณายืนยันรหัสส่งข้อความ

Budratsa
Location :
พิจิตร Switzerland

[ดู Profile ทั้งหมด]

ให้ทิปเจ้าของ Blog [?]
ฝากข้อความหลังไมค์
Rss Feed
Smember
ผู้ติดตามบล็อก : 11 คน [?]
สวัสดีค่ะ ยินดีต้อนรับทุกๆคนค่ะ
"ดูก่อนอานนท์ บางทีพวกเธอจะพึงมีความคิดอย่างนี้ว่า ปาพจน์ (พุทธพจน์) มีพระศาสดาล่วงแล้ว พระศาสดาของพวกเราไม่มี ข้อนี้พวกเธอไม่พึงเห็นอย่างนั้น ธรรมก็ดี วินัยก็ดีอันใดอันเราแสดงแล้ว ได้บัญญัติไว้แล้วแก่พวกเธอ ธรรมและวินัยอันนั้น จักเป็นศาสดาแห่งพวกเธอ โดยกาลล่วงไปแห่งเรา" เล่มที่ ๑๓ : พระสุตตันตปิฎก ทีฆนิกาย มหาวรรค เล่ม ๒ ภาค ๑ หน้าที่ ๓๒๐
Friends' blogs
[Add Budratsa's blog to your web]
Links
 

 Pantip.com | PantipMarket.com | Pantown.com | © 2004 BlogGang.com allrights reserved.