"ทรัพย์เครื่องปลื้มใจอย่างใดอย่างหนึ่งในโลกนี้หรือในโลกอื่น หรือรัตนะใดอันประณีตในสวรรค์ ทรัพย์และรัตนะนั้นเสมอด้วยพระตถาคตย่อมไม่มี พระพุทธเจ้าแม้นี้เป็นรัตนะอันประณีต ด้วยการกล่าวคำจริงนี้ ขอความสวัสดีจงมี....." "พระไตรปิฏก เป็นตาที่วิเศษยิ่ง, เป็นหูที่วิเศษยิ่ง, เป็นจมูกที่วิเศษยิ่ง, เป็นลิ้นที่วิเศษยิ่ง, เป็นกายที่วิเศษยิ่ง, เป็นใจที่วิเศษยิ่ง, เป็นครู-อาจารย์ที่วิเศษยิ่ง, เป็นพ่อ-แม่ที่วิเศษยิ่ง, เป็นมิตรและเข็มทิศที่วิเศษยิ่ง, เป็นแผนที่และป้ายบอกทางที่วิเศษยิ่ง, เป็นแสงสว่างส่องทางสู่นิพพานที่วิเศษยิ่ง"จากวัดสามแยก
Group Blog
 
<<
พฤศจิกายน 2554
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930 
 
26 พฤศจิกายน 2554
 
All Blogs
 
หลวงปู่เกษม แสดงธรรม ชุดที่ ๑๑๕ ๐๒๑๓ แสดงธรรมชุด เตือนเถระสมาคม เขย่าวงการสงฆ์ไทย ๘ ต.ค. ๒๕๕๔

ชุดที่ ๑๑๕ ๐๒๑๓ แสดงธรรมชุด เตือนเถระสมาคม เขย่าวงการสงฆ์ไทย ๘ ต ค ๒๕๕๔
เนื้อหา บางส่วนจากการแสดงธรรมชุดนี้
      ๑. ผู้เชื่อว่าเทวดาไม่มี เป็นพวกมิจฉาทิฏฐิ
      ๒. พระพุทธเจ้าห้ามคบหาภิกษุอลัชชี
      ๓. ภิกษุต้องปาราชิก... สึกก่อนจึงแก้ไขได้
      ๔. ภิกษุรับเงิน... อาจจะต้องอาบัติปาราชิก
      ๕. นิตยภัต คืออาหารที่เขาถวายประจำ... นะคุณเอนก สนามชัย
           ฯลฯ

หลวงปู่เกษม เตือนเถรสมาคม 1/2

หลวงปู่เกษม เตือนเถรสมาคม 2/2


-ผู้ตำหนิการเรียนพระไตรปิฎก...คือมหาโจรทำลายพุทธศาสนา  (ตัวจริง) เล่ม 78 หน้า 881

แม้ผู้มีปัญญาทราม ก็จะนั่งในท่ามกลางแห่งอุปัฏฐากทั้งหลาย 
กล่าวอยู่ว่า เราย่อมสละปริยัติ(การเล่าเรียนพระธรรม – วินัย) ดังนี้เป็นต้น   
ด้วยคำว่า เมื่อเราตรวจดูหมวดสามแห่งธรรมอันยังสัตว์ให้เนิ่นช้าในมัชฌิมนิกายอยู่  
มรรคนั่นแหละมาแล้วพร้อมด้วยฤทธิ์ ชื่อว่าปริยัติ ไม่เป็นสิ่งที่กระทำได้โดยยากสำหรับพวกเรา การสนใจในปริยัติ ย่อมไม่พ้นไปจากทุกข์ ดังนี้  
ย่อมแสดงซึ่งความที่ตนเป็นคนมีปัญญามาก.    

ก็เมื่อภิกษุนั้นกล่าวอยู่อย่างนี้ ชื่อว่า ย่อมทำลายพระศาสนา.
ชื่อว่า มหาโจรเช่นกับบุคคลนี้ ย่อมไม่มี 
เพราะว่า บุคคลผู้ทรงพระปริยัติ ชื่อว่า ย่อมไม่พ้นไปจากทุกข์ หามีไม่

-การศึกษาพระสูตรและพระวินัย หรือ การปฏิบัติแต่กรรมฐานอย่างเดียว
แบบไหนจึงจะเป็นการรักษาศาสนาให้ยืนยาวสืบไป เล่ม32หน้า174

…พระเถระทั้งหลายเกิดสนทนากันขึ้นในที่นั้นว่า ปริยัติเป็นมูล แห่งพระพุทธศาสนา หรือปฏิบัติเป็นมูล.พระเถระผู้ถือผ้าบังสุกุลเป็นวัตร กล่าวว่า ปฏิบัติเป็นมูลแห่งพระศาสนา.ฝ่ายพระธรรมกถึก (พระนักเทศน์) ทั้งหลาย กล่าวว่า พระปริยัติเป็นมูล.
ลำดับนั้น พระเถระเหล่านั้นกล่าวว่า เราจะไม่เชื่อโดยเพียงคำของท่านทั้งสองฝ่ายเท่านั้น ขอพวกท่านจงอ้างพระสูตรที่พระชินเจ้า (พระพุทธเจ้า) ทรงภาษิตไว้.

พระเถระ ๒ พวกนั้นกล่าวว่า การนำพระสูตรมาอ้าง ไม่หนักเลย

พระเถระฝ่ายผู้ทรงผ้าบังสุกุล จึงอ้างพระสูตรว่า

"ดูก่อนสุภัททะ ก็ภิกษุทั้งหลายในพระศาสนานี้ พึงอยู่โดยชอบ โลกไม่พึงว่างจากพระอรหันต์ทั้งหลาย
."ดูก่อนมหาบพิตร พระศาสนาของพระศาสดา มีปฏิบัติเป็นมูล มีการปฏิบัติเป็นสาระ เมื่อทรงอยู่ในการปฏิบัติ ศาสนาก็ชื่อว่ายังคงอยู่.

ฝ่ายเหล่าพระธรรมกถึกได้ฟังพระสูตรนั้นแล้ว เพื่อจะรับรองวาทะ (คำกล่าว) ของตน จึงอ้างพระสูตรนี้ว่า

พระสูตรยังดำรงอยู่ตราบใด พระวินัยยังรุ่งเรืองอยู่ตราบใด

ภิกษุทั้งหลายย่อมเห็นแสงสว่างเหมือนพระอาทิตย์อุทัย อยู่ตราบนั้น

เมื่อพระสูตรไม่มีและแม้พระวินัยก็หลงเลือนไปในโลกก็จักมีแต่ความมืด

เหมือนพระอาทิตย์อัสดงคต
(ตกไป) เมื่อภิกษุยังรักษาพระสูตรอยู่ ย่อมเป็นอันรักษาปฏิบัติไว้ด้วย นักปราชญ์ดำรงอยู่ในการปฏิบัติย่อมไม่คลาดจากธรรมอันเกษมจากโยคะ (นิพพาน) ดังนี้

เมื่อพระธรรมกถึก นำพระสูตรนี้มาอ้าง พระเถระผู้ทรงผ้าบังสุกุลทั้งหลายก็นิ่ง.
คำของพระเถระผู้เป็นธรรมกถึกนั้นแล เชื่อถือได้.

เหมือนอย่างว่า ในระหว่างโคตัวผู้ ๑๐๐ ตัว หรือ ๑๐๐๐ ตัว เมื่อไม่มีแม่โคผู้จะรักษาเชื้อสายเลย วงศ์เชื้อสาย ก็ไม่สืบต่อกัน ฉันใด เมื่อภิกษุเริ่มวิปัสสนา ตั้ง ๑๐๐ ตั้ง ๑๐๐๐ รูป มีอยู่ แต่ปริยัติ (คือ การศึกษาพระธรรมคัมภีร์) ไม่มี ชื่อว่าการแทงตลอดอริยมรรคก็ไม่มี ฉันนั้น นั่นแล.

อนึ่ง เมื่อเขาจารึกอักษรไว้หลังแผ่นหิน เพื่อจะให้รู้ขุมทรัพย์ อักษรยังทรงอยู่เพียงใด
ขุมทรัพย์ทั้งหลาย ชื่อว่ายังไม่เสื่อมหายไปเพียงนั้น ฉันใด เมื่อปริยัติ ยังทรงอยู่ พระศาสนา ก็ชื่อว่ายังไม่อันตรธานไป ฉันนั้นเหมือนกันแล.

พระพิฆเนศ
//www.samyaek.com/board2/index.php?topic=788.0

การบูชาพระธาตุที่ถูกต้อง
//www.samyaek.com/board2/index.php?topic=831.0 หมวดพระไตรปิฎก//www.samyaek.com/board2/index.php?board=17. ข้อเท็จจริงหลายกรณีที่ปู่กษมเป็นข่าว //pitakputtomsong1.blogspot.com/

บทสวดประกาศพระปริตร ผู้ที่ฟังเทศน์แล้ว ต้องการสวดพระปริตรเพื่อให้ตนเองหรือคนที่ตนเองรักใคร่ผูกพันอยู่สุขสำราญ ปลอดโปร่งจากพวกอมนุษย์ที่ไม่หวังดี (สำคัญมากผู้สวดต้องถือพุทธ ธรรม สงฆ์ ให้ถูกต้อง ให้มีเมตตาไว้เบื้องหน้า) //www.samyaek.com/fileload/samyaek/prarit%207.pdf

แผนที่ชีวิต (สิงคาลกสูตร) //www.samyaek.com/mambo/index.php?option=com_content&task=view&id=158&Itemid=41

ดาวน์โหลดไฟล์รวมข้อมูลเพื่อการศึกษาพระไตรปิฎก
//www.samyaek.com/board2/index.php?topic=3230.msg19459#msg19459

พจนานุกรมพุทธศาตร์ ฉบับประมวลธรรม //www.thammapedia.com/dhamma/books/payutto/008.pdf

โปรแกรมตรวจหาและเทียบเคียงพุทธวจน
//etipitaka.com/search

ศึกษาพระไตรปิฏกและอรรถกถาแปลชุดเล่มมหามกุฏราชวิทยาลัยเพิ่มเติมที่เวบ www.samyaek.com ( //www.thepalicanon.com/palicanon )
มูลนิธิศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนา
//www.dhammahome.com/front/tipitaka/list.php

เวบวัดป่าสามแยก www.samyaek.com
Create Date : 26 พฤศจิกายน 2554
Last Update : 7 เมษายน 2556 18:03:37 น. 2 comments
Counter : 791 Pageviews.

 
วันนี้ (25พย. 2554 ) เวลา20.00น. โดยประมาณ เชิญรับชมการถ่ายทอดสดการแสดงธรรม
โดยพระอาจารย์เกษม อาจิณณฺสีโล จากศาลาแสดงธรรม สำนักสงฆ์ป่าสามแยก
ได้ที่ => //www.samyaek.com และ //www.samyaek.com/?channel=2
//www.samyaek.com/
samyaek.com


โดย: Budratsa วันที่: 26 พฤศจิกายน 2554 เวลา:21:08:30 น.  

 
แวะมาเยี่ยมในวันหยุด...สวัสดีครับ


โดย: **mp5** วันที่: 27 พฤศจิกายน 2554 เวลา:10:48:25 น.  

ชื่อ :
Comment :
  *ใช้ code html ตกแต่งข้อความได้เฉพาะสมาชิก
 
รหัสส่งข้อความ
กรุณายืนยันรหัสส่งข้อความ

Valentine's Month


 
Budratsa
Location :
พิจิตร Switzerland

[ดู Profile ทั้งหมด]

ให้ทิปเจ้าของ Blog [?]
ฝากข้อความหลังไมค์
Rss Feed
Smember
ผู้ติดตามบล็อก : 11 คน [?]
สวัสดีค่ะ ยินดีต้อนรับทุกๆคนค่ะ
"ดูก่อนอานนท์ บางทีพวกเธอจะพึงมีความคิดอย่างนี้ว่า ปาพจน์ (พุทธพจน์) มีพระศาสดาล่วงแล้ว พระศาสดาของพวกเราไม่มี ข้อนี้พวกเธอไม่พึงเห็นอย่างนั้น ธรรมก็ดี วินัยก็ดีอันใดอันเราแสดงแล้ว ได้บัญญัติไว้แล้วแก่พวกเธอ ธรรมและวินัยอันนั้น จักเป็นศาสดาแห่งพวกเธอ โดยกาลล่วงไปแห่งเรา" เล่มที่ ๑๓ : พระสุตตันตปิฎก ทีฆนิกาย มหาวรรค เล่ม ๒ ภาค ๑ หน้าที่ ๓๒๐
Friends' blogs
[Add Budratsa's blog to your web]
Links
 

 Pantip.com | PantipMarket.com | Pantown.com | © 2004 BlogGang.com allrights reserved.