"ทรัพย์เครื่องปลื้มใจอย่างใดอย่างหนึ่งในโลกนี้หรือในโลกอื่น หรือรัตนะใดอันประณีตในสวรรค์ ทรัพย์และรัตนะนั้นเสมอด้วยพระตถาคตย่อมไม่มี พระพุทธเจ้าแม้นี้เป็นรัตนะอันประณีต ด้วยการกล่าวคำจริงนี้ ขอความสวัสดีจงมี....." "พระไตรปิฏก เป็นตาที่วิเศษยิ่ง, เป็นหูที่วิเศษยิ่ง, เป็นจมูกที่วิเศษยิ่ง, เป็นลิ้นที่วิเศษยิ่ง, เป็นกายที่วิเศษยิ่ง, เป็นใจที่วิเศษยิ่ง, เป็นครู-อาจารย์ที่วิเศษยิ่ง, เป็นพ่อ-แม่ที่วิเศษยิ่ง, เป็นมิตรและเข็มทิศที่วิเศษยิ่ง, เป็นแผนที่และป้ายบอกทางที่วิเศษยิ่ง, เป็นแสงสว่างส่องทางสู่นิพพานที่วิเศษยิ่ง"จากวัดสามแยก
Group Blog
 
<<
กันยายน 2556
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930 
 
15 กันยายน 2556
 
All Blogs
 
เห็นทุกข์จริงจะเห็นธรรมแท้ โดยหลวงปู่เกษม อาจิณณสีโล 15 มิ.ย. 2556

เนื้อหา บางส่วนจากการแสดงธรรม ชุดนี้
      ๑.    ถูกดัดสันดานด้วยการเฆี่ยนตี จึงได้ดีในภายหลัง
      ๒.    การศึกษาคำสอนเป็นเหตุให้พุทธศาสนายั่งยืนยาวนาน
      ๓.    บรรดาพระโสดาบัน ไม่เกรงกลัวต่อความตาย
      ๔.    การให้ทานเพื่อฟอกจิต ต้องระดับพระอนาคามีเท่านั้น
      ๕.    นางเรวตีต่อรองกับยมฑูต เพื่อให้ตนพ้นจากความผิด
     ฯลฯ -ถูกดัดสันดานด้วยการเฆี่ยนตี จึงได้ดีในภายหลัง(อ.ติลมุฏฐิชาดก)เล่ม58หน้า20
-การศึกษาคำสอนเป็นเหตุให้พุทธศาสนายั่งยืนยาวนาน(อ.วรรคที่10)เล่ม32หน้า174
-ตั้งสัจจะที่เป็นความจริง ย่อมเกิดผลตามปราถนา(อ.มัณฑัพยชาดก)เล่ม59หน้า839-842
-สมาธิที่ถูกต้องในพระพุทธศาสนาต้องประกอบด้วย...(ชนวสภสูตร)เล่ม13หน้า545
-คฤหัสถ์ที่เป็นอริยะ จะสามารถรับผิดชอบคู่สมรได้ดี(ประวัตินางอุตตรา)เล่ม33หน้า135
-ประกอบแพด้วยอริยมรรค แล้วใช้ขี่ข้ามห้วงตัณหา(ธนิยสูตร)เล่ม46หน้า72-73
-บรรดาพระโสดาบัน ไมเกรงกลัวต่อความตาย(พลสูตร)เล่ม37หน้า723
-ความทุกข์ในวัฏฏะของพระโสดาบันเหลือน้อย(นขสูตร)เล่ม31หน้า481
-ความแก่กล้าแห่งญาณของพระอนาคามี มี5ระดับ(สังคีติสูตร)เล่ม16หน้า205-206
-การให้ทานเพื่อฟอกจิต ต้องระดับพระอนาคามีเท่านั้น(ทานสูตร)เล่ม37หน้า143-145
-พระสารีบุตร แสดงความกตัญญูต่อพระอัสสชิเสมอ(เรื่องพระสารีบุตร)เล่ม43หน้า444
-นางเรวตีต่อรองกับยมฑูต เพื่อให้ตนพ้นจากความผิด(เรวตีวิมาน)เล่ม48หน้า424
-นกุลบิดา ซาบซึ้งในธรรมเทศนาของพระพุทธเจ้า(นกุลปิตุสูตร)เล่ม27หน้า1
-พระพุทธเจ้าทรงรับรอง "ธรรมบรรยาย" ของสาวก(มธุปิณฑิกสูตร)เล่ม18หน้า195-205

-ถูกดัดสันดานด้วยการเฆี่ยนตีจึงได้ดีในภายหลัง(.ติลมุฏฐิชาดก)เล่ม58หน้า20

บทว่านิเสธติ ความว่า เฆี่ยนตีห้ามปรามว่าอย่าทำกรรมเห็นปานนี้อีกต่อไป.

บทว่าสาสน ต นต เวร ความว่า ข้าแต่มหาราชชื่อว่าการเฆี่ยนติกัดกันบุตรธิดาหรือศิษย์ผู้กระทำสิ่งไม่ควรทำด้วยอาการอย่างนี้เป็นการสั่งสอนในโลกนี้คือ เป็นการพร่ำสอน เป็นโอวาทหาใช่นการก่อเวรไม่.บทว่าอิติ น ปณฺฑิตาวิทู ความว่าบัณฑิตทั้งหลายย่อมรู้ชัดข้อนั้นอย่างนี้ทีเดียว. ข้าแต่มหาราช เพราะฉะนั้นแม้พระองค์ก็โปรดทรงทราบอย่างนี้พระองค์ไม่ควรก่อเวรในฐานะเห็นปานนี้ถ้าแม้ข้าพระองค์จักไม่ได้ให้พระองค์ทรงสำเนียกอย่างนี้แล้วต่อไปภายหน้า พระองค์ลักขนมน้ำตาลกรวด แลผลไม้เป็นต้นติดในโจรกรรมทั้งหลายจะทำการตัดช่องย่องเบาฆ่าตนในหนทางและฆ่าชาวบ้านเป็นต้นโดยลำดับ ถูกจับพร้อมทั้งของกล่าวว่าโจรผู้ผิดต่อพระราชาแล้วะแสดงต่อพระราชาจักได้รับภัยคืออาญาโดยพระดำรัสว่าพวกท่านจงไปลงอาญาอันสมควรแก่โทษของโจรนี้สมบัติเห็นปานนี้จักได้มีแก่พระองค์มาแต่ไหนพระองค์ได้ความเป็นใหญ่โดยเรียบร้อยเพราะอาศัยข้าพระองค์มิใช่หรืออาจารย์ได้ทำให้พระราชายินยอมด้วยประการดังกล่าวมานี้.

-การศึกษาคำสอนเป็นเหตุให้พุทธศาสนายั่งยืนยาวนาน(.วรรคที่10)เล่ม32หน้า174

พระเถระทั้งหลายเกิดสนทนากันขึ้นในที่นั้นว่าปริยัติเป็นมูลแห่งพระศาสนาหรือปฏิบัติเป็นมูล.พระเถระผู้ถือผ้าบังสุกุลเป็นวัตรกล่าวว่าปฏิบัติเป็นมูลแห่งพระศาสนา.ฝ่ายพระธรรมกถึกทั้งหลายกล่าวว่า พระปริยัติเป็นมูล.ลำดับนั้นพระเถระเหล่านั้นกล่าวว่าเราจะไม่เชื่อโดยเพียงคำของท่านทั้งสองฝ่ายเท่านั้นขอพวกท่านจงอ้างพระสูตรที่พระชินเจ้าทรงภาษิตไว้.พระเถระ๒ พวกนั้นกล่าวว่า การนำพระสูตรมาอ้างไม่หนักเลย พระเถระฝ่ายผู้ทรงผ้าบังสุกุลจึงอ้างพระสูตรว่าดูก่อนสุภัททะ.ก็ภิกษุทั้งหลายในพระศาสนานี้พึงอยู่โดยชอบโลกไม่พึงว่างจากพระอรหันต์ทั้งหลาย.ดูก่อนมหาบพิตรพระศาสนาของพระศาสดามีปฏิบัติเป็นมูล มีการปฏิบัติเป็นสาระเมื่อทรงอยู่ในการปฏิบัติก็ชื่อว่ายังคงอยู่. ฝ่ายเหล่าพระธรรมกถึกได้ฟังพระสูตรนั้นแล้วเพื่อจะรับรองวาทะของตนจึงอ้างพระสูตรนี้ว่า

พระสูตรยังดำรงอยู่ตราบใด พระวินัยยังรุ่งเรืองอยู่ตราบใด ภิกษุทั้งหลายย่อมเห็นแสงสว่างเหมือนพระอาทิตย์อุทัย อยู่ตราบนั่น เมื่อพระสูตรไม่มีและแม้พระวินัยก็หลงเลือนไป ในโลกก็จักมีแต่ความมืด เหมือนพระอาทิตย์อัสดงคต เมื่อภิกษุยังรักษาพระสูตรอยู่ ย่อมเป็นอันรักษาปฏิบัติไว้ด้วย นักปราชญ์ดำรงอยู่ในการปฏิบัติย่อมไม่คลาดจากธรรมอันเกษมจากโยคะ ดังนี้.

-ตั้งสัจจะที่เป็นความจริงย่อมเกิดผลตามปราถนา(.มัณฑัพยชาดก)เล่ม59หน้า839-842

บุรุษผู้หนึ่งเห็นทีปายนดาบสนั้นเข้าไปสู่บรรณศาลาจึงบอกแก่นายมัณฑัพยะผู้เป็นสหายนายมัณฑัพยะนั้นได้ฟังข่าวก็ยินดีพาบุตรภรรยาถือเครื่องสักการะมีของหอมดอกไม้และเครื่องลูบไล้เป็นต้น เป็น

อันมากไปสู่บรรณศาลาไหว้ทีปายนดาบสแล้วล้างเท้าทาน้ำมันให้ถวายน้ำปานะให้ดื่มแล้วนั่งฟังข่าวอาณิมัณฑัพยะดาบสครั้งนั้นบุตรของเขาชื่อยัญญทัตตกุมารเล่นลูกข่างอยู่ในที่สุดที่จงกรมก็ที่จอมปลวกแห่งหนึ่งใกล้บรรณศาลานั้นมีอสรพิษตัวหนึ่งอาศัยอยู่ลูกข่างที่กุมารปาเหนือพื้นดินได้เข้าไปตกถูกศีรษะอสรพิษในโพรงจอมปลวกกุมารนั้นไม่รู้จึงเอามือล้วงเข้าไปในโพรงครานั้นอสรพิษเดือดดาลเขาจึงกัดเอามือเขาสลบล้มลง ณ ที่นั้นด้วยกำลังอสรพิษลำดับนั้นมารดาบิดารู้ว่าลูกถูกอสรพิษกัดจึงยกกุมารขึ้นแล้วอุ้มมาที่พระดาบสให้นอนลงแทบเท้าแล้วกล่าวว่าท่านเจ้าข้า ธรรมดาบรรพชิตย่อมจะรู้โอสถหรือปริตขอท่านได้โปรดทำบุตรของข้าพเจ้าให้หายโรคเถิดพระดาบสกล่าวว่า เราไม่รู้โอสถ เราเป็นบรรพชิตจักทำเวชกรรมไม่ได้พระดาบสถูกเขาขอร้องว่าถ้าเช่นนั้นขอท่านได้ตั้งเมตตาในกุมารทำสัตยาธิษฐานเถิดจึงรับว่า ดีแล้วเราจักทำสัจกิริยาแล้ววางมือลงที่ศีรษะยัญญทัตตกุมารจึงได้กล่าวคาถาที่ ๑ ว่า:-

เราเป็นผู้มีความต้องการบุญได้มีจิตเลื่อมใสประพฤติพรหมจรรย์อยู่เพียง๗ วันเท่านั้น ต่อจากนั้นมา แม้เราจะไม่มีความใคร่บรรพชาก็ทานประพฤติพรหมจรรย์ของเราอยู่รู้ถึง๕๐ กว่าปี ด้วยความสัตย์อันนี้ ขอความสวัสดีจงมีแก่ยัญญทัตตกุมารพิษจงคลายออก ยัญญทัตตกุมารจงรอดชีวิตเถิด.

บรรดาบทเหล่านั้น

บทว่าอถาปร ย จริต ความว่าเพราะฉะนั้น ต่อจาก ๗วันนั้นมาแม้เราจะได้มีความใคร่ ก็ทนประพฤติพรหมจรรย์ของเราอยู่ได้.

บทว่าอากามโก วาปิ คือไม่ปรารถนาบรรพชาเลย.

บทว่าเอเตน สจฺเจน สุวตฺถิ โหตุความว่า ถ้าว่าความที่แห่งใครๆ เป็นผู้อันเราผู้ทนอยู่ด้วยความไม่พอใจถึง๕๐ กว่าปีไม่บอกแล้วเป็นสัจจะไซร้ด้วยความสัตย์นั้นขอความสวัสดีจงมีแก่ยัญญทัตตกุมาร ขอยัญญทัตตกุมารจงกลับได้ชีวิตเถิด.

พร้อมกับสัจกิริยาพิษในกายตอนบนของยัญญทัตตกุมารก็ตกเข้าแผ่นดินหมดกุมารลืมนัยน์ตาขึ้นดูมารดาบิดาเรียกว่าแม่ แล้วพลิกนอน.

ลำดับนั้นกัณหทีปายนดาบสจึงกล่าวกะบิดาของกุมารนั้นว่า กำลังของเรา เราทำได้เท่านั้นท่านจงทำกำลังของตนบ้างเถิดเขากล่าวว่า เราจักทำสัจกิริยาบ้างแล้ววางมือลงที่หน้าอกบุตรจึงได้กล่าวคาถา

ที่๒ ว่า :-

เพราะเหตุที่เราเห็นแขกในเวลาที่มาถึงบ้านเพื่อจะพักอยู่บางครั้งไม่พอใจจะให้พักเลยแม้สมณพราหมณ์ผู้เป็นพหูสูตก็ไม่ทราบความไม่พอใจของเราแม้เราไม่ประสงค์จะให้ก็ให้ได้ ด้วยความสัตย์นี้ ขอความสวัสดีจงมีแก่ยัญญทัตตกุมารพิษจงคลายออก ยัญญทัตตกุมารจงรอดชีวิตเถิด.

บรรดาบทเหล่านั้นบทว่า สกาเลคือในเวลาที่แขกมาถึงบ้านเพื่อต้องการจะพักอยู่.

บทว่าน จาปิ เม อปฺปิยต อเวทุความว่าก็แม้สมณพราหมณ์ที่เป็นพหูสูตก็ไม่ทราบเหตุ.คืออาการอัน

ไม่เป็นที่พอใจนี้ของเราว่าผู้นี้ไม่พอใจจะให้ผู้นี้ไม่พอใจพวกเราด้วยคำนี้บิดาของกุมารย่อมแสดงว่า เราคงแลดูด้วยสายตาอันแสดงความรักอยู่.

บทว่าเอเตน สจฺเจน อธิบายว่าถ้าเราแม้ให้ทานก็ไม่เธอผลของทานให้ด้วยความไม่พอใจของตน และชนเหล่าอื่นก็ไม่ทราบเหตุคืออาการอันไม่เป็นที่พอใจของเราไซร้ด้วยความสัตย์นี้ขอความสวัสดีจงมีแก่ยัญญทัตตกุมารเถิด.

เมื่อบิดาทำสัจกิริยาอย่างนี้แล้วพิษในกายตอนเหนือสะเอวก็ตกเข้าแผ่นดินกุมารลุกขึ้นนั่งได้แต่ยังยืนไม่ได้ลำดับนั้น บิดาได้กล่าวกะมารดาของกุมารนั้นว่าที่รัก เราได้ทำกำลังของเราแล้วทีนี้เจ้าจง

ทำสัจกิริยาให้บุตรลุกขึ้นเดินได้ มารดากล่าวว่าข้าแต่นายความสัตย์ของฉันก็มีอยู่อย่างหนึ่งแต่ไม่อาจกล่าวต่อหน้านายบิดากล่าวว่า อย่างไรๆก็กล่าวไปเถอะที่รักจงทำบุตรของเราให้หายโรคนางรับคำว่า ดีแล้วเมื่อกระทำสัจกิริยาจึงได้กล่าวคาถาที่ ๓ ว่า:-

ลูกรักอสรพิษที่ออกจากโพรงกัดเจ้านั้นมีเดชมากไม่เป็นที่รักของแม่ในวันนี้เลย อสรพิษนั้นกับบิดาของเจ้าไม่แปลกกันเลย ด้วยความสัตย์นี้ขอความสวัสดี จงมีแก่ยัญญทัตตกุมารพิษจงคลายออก ยัญญทัตตกุมารจงรอดชีวิตเถิด.

-สมาธิที่ถูกต้องในพระพุทธศาสนาต้องประกอบด้วย..(ชนวสภสูตรเล่ม13หน้า545

ว่าด้วยบริขารแห่งสมาธิ

[๒๐๖]ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญสนังกุมารพรหม ได้กล่าวเนื้อความนี้แล้วได้เรียกเทวดาชั้นดาวดึงส์มากล่าวว่าดูก่อนท่านผู้เจริญทั้งหลายเทวดาชั้วดาวดึงส์จะสำคัญความข้อนั้นเป็นไฉนบริขารแห่งสมาธิ ๗ ประการนี้อันพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้รู้ ผู้เห็นเป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นทรงบัญญัติแล้วเพื่อความเจริญแห่งสัมมาสมาธิเพื่อความบริบูรณ์แห่งสัมมาสมาธิบริขารแห่งสมาธิ ๗ ประการเป็นไฉนคือ สัมมาทิฏฐิ สัมมาสังกัปปะสัมมาวาจา สัมมากัมมันตะสัมมาอาชีวะ สัมมาวายามะสัมมาสติ.ความที่จิตมั่นแวดล้อมด้วยองค์๗ นี้แล เรียกว่า สัมมาสมาธิอันเป็นอริยะมีอุปนิสัยดังนี้บ้างมีบริขารดังนี้บ้างสัมมาสังกัปปะย่อมเพียงพอแก่บุคคลผู้มีสัมมาทิฏฐิสัมมาวาจาย่อมเพียงพอแก่บุคคลผู้มีสัมมาสังกัปปะสัมมากัมมันตะย่อมเพียงพอแก่บุคคลผู้มีสัมมาวาจาสัมมาอาชีวะย่อมเพียงพอแก่บุคคลผู้มีสัมมากัมมันตะสัมมาวายามะย่อมเพียงพอแก่บุคคลผู้มีสัมมาอาชีวะสัมมาสติย่อมเพียงพอ

แก่บุคคลผู้มีสัมมาวายามะสัมมาสมาธิ ย่อมเพียงพอแก่บุคคลผู้มีสัมมาสติสัมมาญาณะย่อมเพียงพอแก่บุคคลผู้มีสมาธิสัมมาวิมุตติย่อมเพียงพอแก่บุคคลผู้มีสัมมาญาณะก็บุคคลเมื่อกล่าวโดยชอบถึงความข้อนั้นพึงกล่าวว่าพระธรรมอันพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสดีแล้วอันบุคคลพึงเห็นเอง ไม่ประกอบ

ด้วยกาลควรเรียกให้มาดูควรน้อมเข้ามาอันวิญญูชนพึงรู้เฉพาะตนเพราะฉะนั้นประตูแห่งพระนิพพานเปิดเพื่อท่านแล้ว.บุคคลเมื่อกล่าวโดยชอบถึงความนี้เทียวกะบุคคลนั้นผู้ประกอบด้วยความเลื่อมใสอย่างแน่นแฟ้นในพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพึงกล่าวว่า ก็พระธรรมอันพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสดีแล้ว อันบุคคลพึงเห็นเองไม่ประกอบด้วยกาล ควรเรียกให้มาดูควรน้อมเข้ามา.อันวิญญูชนพึงรู้เฉพาะตน ประตุแห่งพระนิพพานเปิดเพื่อท่านแล้ว.ก็ชนเหล่าใดเหล่าหนึ่งผู้ประกอบด้วยความเลื่อมใสอย่างแน่นแฟ้นในพระพุทธเจ้าประกอบด้วยความเลื่อมใสอย่างแน่นแฟ้นในพระธรรมประกอบด้วยความเลื่อมใสอย่างแน่นแฟ้นในพระสงฆ์ประกอบด้วยศีลทั้งหลายที่พระอริยเจ้าชอบใจ.ชนเหล่านี้เป็นโอปปาติกะนำมาแล้วในพระธรรมชนผู้บำรุงชาวมคธเกินสองล้านสี่แสนคนทำกาละล่วงไปนานแล้วเป็นพระโสดาบันเพราะสิ้นสังโยชน์๓ อย่าง มีความไม่ตกต่ำเป็นธรรมดาเป็นผู้เที่ยงมีอันจะตรัสรู้ในเบื้องหน้า.ข้าพเจ้ากลัวการพูดเท็จจึงไม่อาจคำนวณได้ว่าในชนเหล่านี้มีพระสกทาคามีเท่าไรและหมู่สัตว์นอกนี้บังเกิดด้วยส่วนบุญ.

-บรรดาพระโสดาบันไมเกรงกลัวต่อความตาย(พลสูตร)เล่ม37หน้า723

ดูก่อนภิกษุทั้งหลายอริยสาวกผู้ประกอบด้วยกำลัง๔ ประการนี้แล ย่อมก้าวล่วงภัย๕ ประการ ภัย ๕ ประการเป็นไฉน

คือ อาชีวิตภัย ๑ อสิโลกภัย ๑ปริสสารัชภัย ๑ มรณภัย ๑ทุคติภัย ๑

ดูก่อนภิกษุทั้งหลายอริยสาวกนั้นแล พิจารณาเห็นดังนี้ว่าเราไม่กลัวต่อภัยอันเนื่องด้วยชีวิตไฉนเราจักกลัวต่อภัยอันเนื่องด้วยชีวิตเล่าเรามีกำลัง ๔ ประการ คือกำลังปัญญา กำลังความเพียรกำลังการงานอันไม่มีโทษกำลังการสงเคราะห์คนที่มีปัญญาทรามแลจึงกลัวต่อภัยอันเนื่องด้วยชีวิตคนเกียจคร้านจึงกลัวต่อภัยอันเนื่องด้วยชีวิตคือ กลัวต่อภัยอันเนื่องด้วยชีวิตเพราะการงานทางกายทางวาจาและทางใจที่มีโทษคนที่ไม่สงเคราะห์ใครก็กลัวต่อภัยอันเนื่องด้วยชีวิตเราไม่กลัวต่อภัย คือ การติเตียนฯลฯเราไม่กลัวต่อภัยคือการสะทกสะท้อนในบริษัท...เราไม่กลัวต่อภัยคือความตาย...เราไม่กลัวต่อภัยคือทุคติไฉนเราจักกลัวต่อภัย คือทุคติเล่า เพราะเรามีกำลัง๔ ประการ คือ กำลังปัญญา กำลังความเพียร กำลังการงานอันไม่มีโทษกำลังการสงเคราะห์คนที่มีปัญญาทรามแลจึงกลัวต่อภัยคือทุคติคนเกียจคร้านแล จึงกลัวต่อภัยคือทุคติคือ กลัวต่อภัยคือทุคติเพราะการงานทางกายทางวาจาและทางใจที่มีโทษคนที่ไม่สงเคราะห์ใครก็กลัวภัยคือทุคติดูก่อนภิกษุทั้งหลายอริยสาวกผู้ประกอบด้วยกำลัง๔ ประการนี้แลย่อมก้าวล่วงภัย๕ ประการนี้.

-ความทุกข์ในวัฏฏะของพระโสดาบันเหลือน้อย(นขสูตร)เล่ม31หน้า481

.นขสิขาสูตรว่าด้วยทุกข์ของพระอริยะเท่ากับฝ่ายที่ปลายเล็บ

[๑๗๔๗]ครั้งนั้นแลพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงช้อนฝุ่นเล็กน้อยไว้ที่ปลายพระนขาแล้วตรัสเรียกภิกษุทั้งหลายมาแล้วตรัสถามว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายเธอทั้งหลายจะสำคัญความข้อนั้นเป็นไฉนฝุ่นเล็กน้อยที่ปลายเล็บที่เราช้อนขึ้นนี้กับมหปฐพีนี้อย่างไหนจะมากกว่ากันภิกษุทั้งหลายกราบทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญมหาปฐพีมากกว่าฝุ่นเล็กน้อยที่ปลายพระนขาอันพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงช้อนขึ้นนี้ มีประมาณน้อยเมื่อเทียบกับมหาปฐพีแล้วฝุ่นเล็กน้อยที่ปลายพระนขาที่พระผู้มีพระภาคเจ้าช้อนขึ้นแล้วย่อมไม่ถึงซึ่งการนับการเปรียบเทียบ หรือแม้ส่วนเสี้ยว.

.อย่างนั้นเหมือนกันภิกษุทั้งหลายทุกข์ของบุคคลผู้เป็นอริยสาวกผู้สมบูรณ์ด้วยทิฏฐิผู้ตรัส รู้ ผู้รู้ตามความเป็นจริงว่านี้ทุกข์ ฯลฯ นี้ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทาที่สิ้นไป หมดไป มากกว่าที่ยังเหลือมีประมาณน้อยย่อมไม่ถึงซึ่งการนับการเปรียบเทียบ หรือแม้ส่วนเสี้ยวเมื่อเทียบกับกองทุกข์อันมีในก่อนที่สิ้นไปหมดไปแล้ว อย่างสูงเพียง ๗ชาติ ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย เพราะฉะนั้นแหละ เธอทั้งหลายพึงกระทำความเพียรเพื่อรู้ตามความเป็นจริงว่านี้ทุกข์ ฯลฯ นี้ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทา.

จบนขสิขาสูตรที่๑

-ความแก่กล้าแห่งญาณของพระอนาคามีมี5ระดับ(สังคีติสูตร)เล่ม16หน้า205-206

องค์แห่งความเพียร ๕

ดูก่อนผู้มีอายุทั้งหลายภิกษุในพระธรรมวินัยนี้เป็นผู้มีศรัทราเชื่อพระปัญญาตรัสรู้ของพระตถาคตว่าแม้เพราะเหตุนี้ พระผู้มีพระภาคเจ้านั้นเป็นพระอรหันต์ ตรัสรู้เองโดยชอบถึงพร้อมด้วยวิชชาและจรณะเสด็จไปดีแล้วทรงรู้แจ้งโลกเป็นสารถีฝึกบุรุษไม่มีผู้อื่นยิ่งกว่าเป็นศาสดาของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายเป็นผู้ตื่นแล้ว เป็นผู้จำแนกพระธรรม

๒.เป็นผู้มีอาพาธน้อยมีทุกข์น้อย ประกอบด้วยเตโชธาตุอันมีวิบากเสมอกันไม่เย็นนัก ไม่ร้อนนัก เป็นอย่างกลางๆ ควรแก่ความเพียร

๓.เป็นผู้ไม่โอ้อวดไม่มีมารยา เปิดเผยตนตามเป็นจริงในพระศาสดาหรือสพรหมจารีที่เป็นวิญญูชนทั้งหลาย

๔.เป็นผู้ปรารภความเพียรเพื่อจะละอกุศลธรรมเพื่อจะยังกุศลธรรมให้ถึงพร้อมเป็นผู้มีกำลังใจมีความบากบั่นไม่ทอดธุระในบรรดาธรรมที่เป็นกุศล

๕.เป็นผู้มีปัญญาประกอบด้วยปัญญาที่เห็นเกิดและดับอันประเสริฐชำแรกกิเลสให้ถึงความสิ้นทุกข์โดยชอบ.

[๒๙๐] สุทธาวาส ๕

. อวิหา  . อตัปปา  ๓สุทัสสา   ๔. สุทัสสี  . อกนิฏฐา.

[๒๙๕]พระอนาคามี ๕

.อันตราปรินิพพายี ผู้ที่จะปรินิพพานในระหว่างอายุยังไม่ทันถึงกึ่ง

.อุปหัจจปรินิพพายี ผู้ที่จะปรินิพพานต่อเมื่ออายุพ้นกึ่งแล้ว

.อสังขารปรินิพพายี ผู้ที่จะปรินิพพานไม่ต้องใช้ความเพียรนัก

.สสังขารปรินิพพานยี ผู้ที่จะปรินิพพานด้วยต้องใช้ความเพียร

.อุทธังโสโตอกนิฏฐาคามี ผู้มีกระแสในเบื้องบนไปสู่ชั้นอกนิฏฐภพ.

-การให้ทานเพื่อฟอกจิตต้องระดับพระอนาคามีเท่านั้น(ทานสูตรเล่ม37หน้า143-145

ดูก่อนสารีบุตรบุคคลบางคนในโลกนี้ ฯลฯไม่ได้ให้ทานด้วยคิดว่าเมื่อเราให้ทานอย่างนี้จิตจะเลื่อมใส เกิดความปลื้มใจและโสมนัสแต่ให้ทานเป็นเครื่องปรุงแต่งจิตเขาให้ทาน คือ ข้าว น้ำ ผ้า ยาน ดอกไม้ ของหอม เครื่องลูบไล้ที่นอน ที่พัก ประทีปและเครื่องอุปกรณ์ก็สมณะหรือพราหมณ์ ก่อนสารีบุตรเธอจะสำคัญความข้อนั้นเป็นไฉนบุคคลบางคนในโลกนี้พึงให้ทานเห็นปานนี้หรือ.

สา.อย่างนั้น พระเจ้าข้า.

ดูก่อนสารีบุตรในการให้ทานนั้นบุคคลผู้ไม่มีความหวังให้ทานไม่มีจิตผูกพันในผลให้ทานไม่มุ่งการสั่งสมให้ทานไม่ได้ไห้ทานด้วยคิดว่าเราตายไปแล้ว ก็ได้เสวยผลทานนี้ไม่ได้ให้ทานด้วยคิดว่า การให้ทานเป็นการดีไม่ได้ให้ทานด้วยคิดว่าบิดามารดาปู่ย่าตายายเคยให้เคยทำมาเราไม่ควรทำให้เสียประเพณีไม่ได้ให้ทานด้วยคิดว่าเราหุงหากินได้สมณะหรือพราหมณ์เหล่านี้หุงหากินไม่ได้จะไม่ให้ทานแก่ผู้ที่หุงหากินไม่ได้ไม่สมควรไม่ได้ไห้ทานด้วยคิดว่าเราจักเป็นผู้จำแนกแจกทานเหมือนอย่าง

ฤาษีแต่ครั้งก่อนคือ อัฏฐกฤาษี วามกฤาษีวามเทวฤาษี เวสสามิตรฤาษียมทัคคิฤาษี อังคีรสฤาษี ภารทวาชฤาษี วาเสฏฐฤาษีกัสสปฤาษี และภคุฤาษีผู้บูชามหายัญ ฉะนั้นและไม่ได้ให้ทานด้วยคิดว่า เมื่อเราให้ทานนี้ จิตจะเลื่อนใส จะเกิดความปลื้มใจและโสมนัสแต่ให้ทานเป็นเครื่องปรุงแต่งจิตเขาให้ทานเช่นนั้นแล้วเมื่อตายไปย่อมเข้าถึงความเป็นสหายแห่งเทวดาชั้นพรหมเขาสิ้นธรรม สิ้นฤทธิ์ สิ้นยศ หมดความเป็นใหญ่แล้วเป็นผู้ไม่ต้องกลับมาคือ ไม่มาสู่ความเป็นอย่างนี้ก่อนสารีบุตรนี้ เหตุปัจจัยเป็นเครื่องให้ทานเช่นนั้นที่บุคคลบางคนในโลกนี้ให้แล้วมีผลมาก ไม่มีอานิสงส์มากและเป็นเครื่องให้ทานเช่นนั้นที่บุคคลบางคนในโลกนี้ให้แล้วมีผลมาก มีอานิสงส์มาก.

จบทานสูตรที่ ๙

อรรถกถาทานสูตรที่ ๙

ทานสูตรที่๙ มีวินิจฉัยดังต่อไปนี้.

บทว่าสาเปกฺโข แปลว่า มีตัณหาความอยากบทว่า ปฏิพทฺธจิตฺโต ได้แก่มีจิตผูกพันในผลทาน. บทว่าสนฺนิธิเปกฺโข ได้แก่ผู้มุ่งฝังจิตลงในทาน.บทว่า เปจฺจได้แก่ไปถึงโลกอื่นแล้วบทว่า ต กมฺม เขเปตฺวาให้ผลของกรรมนั้นสิ้นไป.บทว่าอิทฺธึ ได้แก่ ฤทธิ คือวิบาก.บทว่า ยสได้แก่ ความพรั่งพรัอมด้วยบริวาร.บทว่า อาธิปเตยฺยได้แก่ เหตุแห่งความเป็นใหญ่.บทว่า อาคนฺตุ อิตฺถตฺตความว่า ยังกลับมาเป็นอย่างนี้คือ กลับมาสู่ขันธปัญจกนี้(ขันธ์๕) อีก.อธิบายว่าเขาจะไม่ผุดเกิดในภพนั้นอีกจะไม่ผุดเกิดขึ้นในภพสูงขึ้นไปแต่จะกลับมาภพเบื้องต่ำเท่านั้น.บทว่า สาหุ ทานชื่อว่าทานนี้ยังประโยชน์ให้สำเร็จดีงาม.บทว่าตานิ มหายญฺนิ ความว่ามหาทานเหล่านั้น สำเร็จด้วยเนยใสเนยข้น นมส้ม น้ำผึ้งและน้ำอ้อยเป็นต้น.บทว่าจิตฺตาลงฺการ จิตฺตปริกฺขารความว่า เป็นเครื่องประดับและเป็นเครื่องแวดล้อมจิตอันสัมปยุตด้วยสมถะและวิปัสสนา.บทว่าพฺรหฺมกายิกาน เทวาน สหพฺยตความว่า

เขาไม่อาจเกิดขึ้นในภูมินั้นได้ด้วยทานก็เพราะเหตุที่ทานนั้นเป็นเครื่องประดับจิตอันประกอบด้วยสมถะและวิปัสสนาฉะนั้น เขาจึงทำฌานและอริยมรรคให้บังเกิด ด้วยจิตอันประดับด้วยทานนั้นแล้ว

ย่อมเกิดขึ้นในภูมินั้นด้วยฌาน.

บทว่า อนาคามิ โหติ ความว่า เป็นพระอนาคามี ผู้ไม่กลับมาเพราะฌาน.บทว่า อนาคนฺตา อิตฺถตฺต ความว่าไม่กลับมาสู่ภาวะความเป็นอย่างนี้อีกไม่ผุดเกิดในภพสูง ๆหรือไม่ผุดเกิดในภพนั้นอีกย่อมปรินิพพานในภพนั้นเอง.

ดังนั้น บรรดาทานเหล่านี้ :-

ทานที่ ๑ ชื่อว่า ตณฺหุตฺตริยทาน การให้อันยิ่งด้วยความอยาก.

ทานที่ ๒ ชื่อว่า วิตฺตีการทาน ให้ด้วยความยำเกรง

ทานที่ ๓ ชื่อว่า หิโรตฺตปฺปทานให้ด้วยละอายและเกรงกลัว

ทานที่ ๔ ชื่อว่า นิรวเสสทาน ให้ด้วยไม่ให้เหลือเศษ

ทานที่ ๕ ชื่อว่า ทกฺขิเณยฺยทานให้แก่พระทักขิเณยยบุคคล

ทานที่ ๖ ชื่อว่า โสมนสฺสูปวิจารทานให้ด้วยอิงอาศัยโสมนัส

ทานที่ ๗ ชื่อว่า อลงฺการปริวารทาน ให้เป็นเครื่องประดับและเป็นบริวาร(แห่งจิต)

-พระสารีบุตรแสดงความกตัญญูต่อพระอัสสชิเสมอ(เรื่องพระสารีบุตร)เล่ม43หน้า444

พระสารีบุตรเคารพในพระอัสสชิผู้อาจารย์

ได้ยินว่า ท่านพระสารีบุตรนั้นจำเดิมแต่กาลที่ท่านฟังธรรมในสำนักของพระอัสสชิเถระแล้วบรรลุโสดาปัตติผลสดับว่า "พระเถระย่อมอยู่ในทิศใด" ก็ประคองอัญชลีไปทางทิศนั้น นอนหันศีรษะไปทางทิศนั้นแล.

ภิกษุทั้งหลายกล่าวว่า"พระสารีบุตรเป็นมิจฉาทิฏฐิถึงวันนี้ก็เที่ยวนอนน้อมทิศทั้งหลายอยู่"ดังนี้แล้ว กราบทูลเนื้อความนั้นแด่พระตถาคต.

พระศาสดารับสั่งให้เรียกพระเถระมาแล้วตรัสถามว่า "สารีบุตรนัยว่าเธอเที่ยวนอบน้อมทิศทั้งหลายอยู่ จริงหรือ?" เมื่อพระเถระกราบทูลว่า" พระเจ้าข้าพระองค์เท่านั้นย่อมทรงทราบความเป็นคืออันนอบน้อมหรือไม่นอบน้อมทิศทั้งหลายของข้าพระองค์"ดังนี้แล้ว,ตรัสว่า

"ภิกษุทั้งหลายสารีบุตรย่อมไม่นอนน้อมทิศทั้งหลาย,แต่เพราะความที่เธอฟังธรรมจากสำนักของพระอัสสชิเถระแล้วบรรลุโสดาปัตติผลจึงนอบน้อมอาจารย์ของตน;เพราะว่า ภิกษุอาศัยอาจารย์ใดย่อมรู้ธรรม,ภิกษุนั้นพึงนอบน้อมอาจารย์นั้นโดยเคารพเหมือนพราหมณ์นอบน้อมไฟ

อยู่ฉะนั้น"ดังนี้แล้ว เมื่อจะทรงแสดงธรรมจึงตรัสพระคาถานี้ว่า :-

.ยมฺหา ธมฺม วิชาเนยฺยสมฺมาสมฺพุทฺธเทสิต สกฺกจฺจน นมสฺเสยฺย อคฺคิหุตฺตวพฺราหฺมโณ.

"บุคคลพึงรู้แจ้งธรรมอันพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ทรงแสดงแล้วจากอาจารย์ใด, พึงนอบน้อมอาจารย์นั้นโดยเคารพเหมือนพราหมณ์นอบน้อมการบูชาเพลิงอยู่ฉะนั้น."

-ประกอบแพด้วยอริยมรรคแล้วใช้ขี่ข้ามห้วงตัณหา(ธนิยสูตร)เล่ม46หน้า72-73

พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสว่าดูก่อนธนิยะ ท่านผูกแพแล้วข้ามแม่น้ำมหี มาถึงที่นี้แล้วและแพของท่าน ท่านก็จักต้องผูกแม้อีกนั่นเอง และแม่น้ำท่านก็จักต้องข้ามอีกทั้งที่นั้นจะเป็นที่ปลอดภัยก็หามิได้.ส่วนแพที่เราทำองค์อริยมรรคให้ร่วมในจิตดวงเดียวแล้วผูกไว้ด้วยเครื่องผูกคือ ญาณด้วยการไม่ก้าวล่วงกันและกันเพราะไม่มีเครื่องผูกที่จะผูกอีกเพราะไปตามสภาวะที่มีรสอันเดียวกันเนื่องจากบริบูรณ์ด้วยโพธิปักขิยธรรม๓๗ชื่อว่าผูกไว้ดี (เตรียมไว้ดีแล้วเพราะใครๆในเทวดาและมนุษย์ไม่อาจที่จะแก้ได้เพราะไม่มีเครื่องประกอบที่จะพึงผูกเราเป็นผู้ข้ามแล้วด้วยแพนั้นถึงประเทศแห่งฝั่งที่เราปรารถนาในกาลก่อนแล้วและแม้ไปอยู่ จะไปถึงประเทศบางแห่งเท่านั้นเหมือนพระโสดาบันเป็นต้นก็หามิได้.โดยที่แท้เราไปถึงฝั่งคือ ความสิ้นไปแห่งอาสวะหรือฝั่งแห่งธรรมทั้งปวงคือ บรรลุถึงพระนิพพานอันสุขุมปลอดภัยแล้ว.

ที่มา : วัดป่าสามแยก ศึกษาพระธรรมวินัย เบิกบุญ โอนบุญ อกหัก โดนของ ธรรมะ ธรรมทาน คลายเครียด เจริญรุ่งเรือง //www.samyaek.com

หัวข้อพระไตรปิฏก ที่ทางวัดสามแยกคัดเอาหัวข้อย่อๆ ให้ดาวโหลดขึ้นมาไว้ เพื่ออ่านเทียบเคียงพระไตรปิฎกทั้ง 91 เล่ม (พระวัดสามแยกยกหัวข้อสำคัญเพื่อเป็นแนวทางอ่านพระไตรปิฏกทั้ง91เล่ม)
//www.samyaek.com/board2/index.php?topic=3230.msg19459#msg19459

-ศึกษาพระไตรปิฏกและอรรถกถาแปลชุด91เล่ม ของมหามกุฏราชวิทยาลัย //www.thepalicanon.com/palicanon/
Create Date : 15 กันยายน 2556
Last Update : 18 กันยายน 2556 0:51:50 น. 6 comments
Counter : 879 Pageviews.

 
-คฤหัสถ์ที่เป็นอริยะ จะสามารถรับผิดชอบคู่สมรได้ดี(ประวัตินางอุตตรา)เล่ม33หน้า135
อนึ่งเล่า ธิดาของเราก็เป็นพระอริยสาวิกาผู้พระโสดาบัน กระทำการบูชาด้วยดอกไม้มีค่าหลายกหาปณะทุก ๆ วัน เราจักไม่ส่งธิดาไปเรือนคนมิจฉาทิฏฐิเช่นท่าน.ราชคหเศรษฐีรู้ว่า ปุณณเศรษฐีปฏิเสธอย่างนั้น ก็ส่งสาสน์ไปอีกว่า โปรดอย่าทำลายความสนิทสนมเก่าๆ เสียเลย เราจักให้จัดดอกไม้มีค่า ๒ กหาปณะทุก ๆ วัน แก่สะใภ้ของเรา. ปุณณเศรษฐีก็ตอบรับแล้วส่งธิดาไปเรือนของราชคหเศรษฐีนั้น.
ต่อมาวันหนึ่ง นางอุตตราธิดาของปุณณเศรษฐีนั้น ก็กล่าวกะสามีของตนอย่างนี้ว่า ดิฉันทำอุโบสถกรรมประจำเดือนละ ๘ วัน ในเรือนสกุลของตน แม้บัดนี้ เมื่อท่านรับให้ความยินยอมได้ เราก็จะพึงอธิษฐานองค์อุโบสถ.สามีนั้นกล่าวว่า ฉันยินยอมไม่ได้ แล้วก็ไม่รับคำ. นางไม่อาจทำสามีนั้นให้ยินยอมได้ ก็นิ่งเสีย คิดว่า เราจักอธิฐานองค์อุโบสถภายในพรรษาอีก แม้ครั้งนั้นเมื่อนางขอโอกาส ก็ไม่ได้โอกาสอีกนั่นเอง.
ภายในพรรษา ล่วงไป ๒ เดือนครึ่งยังเหลืออยู่ครึ่งเดือน นางจึงส่งข่าวไปบอกบิดามารดาว่า ดิฉันถูกท่านพ่อท่านแม่ส่งไปขังไว้ในที่กักขังตลอดกาลยาวนานเท่านี้แล้ว จะอธิษฐานองค์อุโบสถแม้ตลอดวันหนึ่งก็ไม่ได้โปรดส่งกหาปณะ แก่ดิฉัน ๑๕,๐๐๐ กหาปณะเถิด. บิดามารดาฟังข่าวธิดาแล้วก็ไม่ถามว่า เพราะเหตุไร ส่งเงินไปให้เลย.นางอุตตรารับกหาปณะเหล่านั้นแล้ว. มีหญิงโสเภณีชื่อสิริมาอยู่ในนครนั้น จึงให้เรียกนางมาแล้วกล่าวว่า แม่สิริมาจ๋า ดิฉันจักอธิฐานองค์อุโบสถ ตลอดครึ่งเดือนนี้ ขอแม่นางจงรับกหาปณะ ๑๕,๐๐๐ กหาปณะเหล่านั้นไว้ แล้วบำเรอบุตรเศรษฐีตลอดครึ่งเดือนนี้.นางสิริมาก็รับปากว่า ดีละแม่เจ้า.ตั้งแต่นั้นมา บุตรเศรษฐีคิดว่า เราจักสำเริงสำราญกับนางสิริมา จึงอนุญาตให้นางอุตตรารับอุโบสถกรรมตลอดครึ่งเดือน.


โดย: Budratsa วันที่: 15 กันยายน 2556 เวลา:22:38:03 น.  

 
-นกุลบิดา ซาบซึ้งในธรรมเทศนาของพระพุทธเจ้า(นกุลปิตุสูตร)เล่ม27หน้า1
๑.นกุลปิตุสูตร ว่าด้วยกายเปรียบด้วยฟองไข่
[๑] ข้าพเจ้าได้สดับมาแล้วอย่างนี้ :-
สมัยหนึ่ง พระผู้มีพระภาคเจ้าประทับอยู่ ณ เภสกฬาวัน (ป่าเป็นที่นางยักษ์ชื่อ เภสกฬา อยู่อาศัย) อันเป็นสถานที่ให้อภัยแก่หมู่มฤค ใกล้เมืองสุงสุมารคิระในภัคคชนบท ฯลฯ ครั้งนั้นแล คฤหบดีชื่อนกุลบิดาเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคเจ้า ถวายอภิวาทแล้ว นั่ง ณ ที่ควรส่วนข้างหนึ่ง แล้วได้กราบทูลพระผู้มีพระภาคเจ้าว่า พระเจ้าข้า ข้าพระองค์เป็นผู้แก่เฒ่า เป็นผู้ใหญ่ ล่วงกาลผ่านวัยแล้ว โดยลำดับ ร่างกายกระสับกระส่าย เจ็บป่วยเนืองๆ พระเจ้าข้า ก็ข้าพระองค์มิได้เห็นพระผู้มีพระภาคเจ้าและภิกษุทั้งหลาย ผู้ให้เจริญใจอยู่เป็นนิตย์ ขอพระผู้มีพระภาคเจ้าโปรดสั่งสอนข้าพระองค์ ขอพระผู้มีพระภาคเจ้าโปรด
พร่ำสอนข้าพระองค์ ด้วยธรรม เป็นไปเพื่อประโยชน์ เพื่อความสุขแก่ข้าพระองค์ตลอดกาลนานเถิด. พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสว่า นั่น ถูกแล้วๆ คฤหบดี อันที่จริง กายนี้กระสับกระส่ายเป็นดังฟองไข่ อันหนังหุ้มไว้ ดูก่อนคฤหบดี ก็บุคคลผู้บริหารกายนี้อยู่ พึงรู้ตัวได้ชัดว่าไม่มีโรคได้แม้เพียงครู่เดียว ก็จะมีอะไรเล่า นอกจากความเป็นคนเขลา ดูก่อนคฤหบดีเพราะเหตุนี้แหละ ท่านพึงศึกษาอย่างนี้ว่า เมื่อเรามีกายกระสับกระส่ายอยู่ จิตของเราจักไม่กระสับกระส่าย ดูก่อนคฤหบดี ท่านพึงศึกษาอย่างนี้แล.
[๒] ครั้งนั้นแล คฤหบดีชื่อนี้นกุลบิดาชื่นชมยินดีพระภาษิตของพระผู้มีพระภาคเจ้า ลุกจากอาสนะ ถวายอภิวาทพระผู้มีพระภาคเจ้าทำประทักษิณแล้ว เข้าไปหาท่านพระสารีบุตร อภิวาทแล้ว นั่งอยู่ ณ ที่ควรส่วนข้างหนึ่ง.ท่านพระสารีบุตร ได้กล่าวกะนกุลปิตุคฤหบดีว่า
ดูก่อนคฤหบดี อินทรีย์ของท่านผ่องใสนัก สีหน้าของท่านบริสุทธิ์เปล่งปลั่ง วันนี้ท่านได้ฟังธรรมีกถาในที่เฉพาะพระพักตร์พระผู้มีพระภาคเจ้าหรือ. นกุลปิตุคฤหบดีตอบว่า ข้าแต่ท่านผู้เจริญ ไฉนจะไม่เป็นอย่างนี้เล่า พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงหลั่งอมฤตธรรมรดข้าพเจ้าด้วยธรรมีกถา.
ส.ดูก่อนคฤหบดี พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงหลั่งอมฤตธรรมรดท่าน ด้วยธรรมีกถาอย่างไรเล่า.
น.ข้าแต่ท่านผู้เจริญ (ข้าพเจ้าจะเล่าถวาย) ข้าพเจ้าเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคเจ้า ถวายอภิวาทแล้ว นั่งอยู่ ณ ที่ควรส่วนข้างหนึ่ง แล้วได้กราบทูลพระผู้มีพระภาคเจ้าว่า พระเจ้าข้า ข้าพระองค์เป็นผู้แก่เฒ่า
เป็นผู้ใหญ่ล่วงกาลผ่านวัยแล้วโดยลำดับ มีกายกระสับกระส่าย เจ็บป่วยเนืองๆ พระเจ้าข้า ก็ข้าพระองค์มิได้เห็นพระผู้มีพระภาคเจ้าและภิกษุทั้งหลาย ผู้ให้เจริญใจอยู่เป็นนิตย์ ขอพระผู้มีพระภาคเจ้าโปรดสั่งสอนข้าพระองค์ ขอพระผู้มีพระภาคเจ้าโปรดพร่ำสอนข้าพระองค์ด้วยธรรมที่เป็นไปเพื่อประโยชน์ เพื่อความสุขแก่ข้าพระองค์ตลอดกาลนานเถิด.เมื่อข้าพเจ้ากราบทูลอย่างนี้แล้ว พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสว่า นั่น ถูกแล้วๆคฤหบดี อันที่จริง กายนี้กระ สับกระส่าย เป็นดังว่าฟองไข่ อันหนังหุ้มไว้
ดูก่อนคฤหบดีก็บุคคลผู้บริหารกายนี้อยู่ พึงรู้ตัวได้ชัดว่าไม่มีโรคได้แม้เพียงครู่เดียว ก็จะมีอะไรเล่า นอกจากความเป็นคนเขลา ดูก่อนคฤหบดีเพราะเหตุนั้นแหละ ท่านพึงศึกษาอย่างนี้ว่า เมื่อเรามีกายกระสับกระส่ายอยู่ จิตของเราจักไม่กระสับกระส่าย ดูก่อนคฤหบดี ท่านพึงศึกษาอย่างนี้แล ข้าแต่ท่านผู้เจริญ พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงหลั่งอมฤตธรรมรดข้าพเจ้าด้วยธรรมีกถาอย่างนี้แล.


โดย: Budratsa วันที่: 15 กันยายน 2556 เวลา:22:38:42 น.  

 
-นางเรวตีต่อรองกับยมฑูต เพื่อให้ตนพ้นจากความผิด(เรวตีวิมาน)เล่ม48หน้า424
๒. เรวตีวิมาน ว่าด้วยเรวตีวิมาน
พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสว่า
[๕๒] ญาติมิตรและสหายผู้มีใจดี ย่อมยินดีต้อนรับบุคคลผู้ร้างแรมไปนาน แล้วกลับมาโดยสวัสดีจากที่ไกล ฉันใด แม้บุญที่ทำแล้ว ก็ฉันนั้น บุญทั้งหลายย่อมต้อนรับบุคคลผู้ทำบุญ ผู้ไปจากโลกนี้สู่โลกอื่น เหมือนญาติต้อนรับญาติที่รักผู้กลับมาฉะนั้น.
ยักษ์สองคนกล่าวกะนางเรวดีว่า
ลุกขึ้น แม่เรวดี ตัวชั่วร้ายผู้ไม่ปิดประตู(นรก) ผู้มีปกติไม่ให้ทาน เราจักนำเจ้าไปในที่ที่พวกสัตว์นรก ผู้ตกยาก เพียบด้วยทุกข์ ต้องถอนใจอยู่.
พระธรรมสังคาหกาจารย์ทั้งหลายกล่าวว่า
ยักษ์ใหญ่นัยน์ตาแดงสองตนนั้น เป็นทูตของพญายม กล่าวดังนี้ทีเดียว แล้วจับแขนนางเรวดีคนละข้าง นำเข้าไปใกล้หมู่เทวดา.
นางเรวดีถามยักษ์สองตนว่า
วิมานงาม มีรัศมีดังดวงอาทิตย์ งามสว่างจ้าคลุมด้วยข่ายทอง มีเทพอัปสรเกลื่อนกลาด นั่นเป็นวิมานของใคร รุ่งเรืองเพียงแสงอาทิตย์ หมู่เทพนารีไล้ทาด้วยแก่นจันทน์ ทำวิมานให้งดงามทั้งสองด้านวิมานนั้นปรากฏมีรัศมีเสมอดวงอาทิตย์ ใครขึ้นสวรรค์บันเทิงอยู่ในวิมาน.
ยักษ์เหล่านั้นได้บอกแก่นางเรวดีว่า
ในกรุงพาราณสี มีอุบาสกชื่อนันทิยะ เป็นคนไม่ตระหนี่ เป็นทานบดี เป็นผู้รู้ถ้อยคำ วิมานที่มีอัปสรเกลื่อนกลาด รุ่งเรืองเพียงแสงอาทิตย์ นี้เป็นของอุบาสกนั้น หมู่เทพนารีไล้ทาด้วยแก่นจันทน์ทำให้วิมานงดงามทั้งสองด้าน วิมานนั้นปรากฏมีรัศมีเสมอดวงอาทิตย์ นันทิยะอุบาสกนั้น ขึ้นสวรรค์บันเทิงอยู่ในวิมาน.
นางเรวดีกล่าวว่า
ดีฉันเป็นภรรยาของนันทิยะ เป็นเจ้าของเรือนเป็นใหญ่ของตระกูลทั้งหมด บัดนี้ ดีฉันจักยินดีในวิมานของสามี ไม่ปรารถนาเห็นนรก.
ยักษ์เหล่านั้นกล่าวว่า
แน่ะนางตัวชั่วร้าย นี่แหละนรกของเจ้า เจ้าไม่ทำบุญในมนุษยโลก ด้วยว่า คนตระหนี่ โกรธเคือง มีบาปธรรม ย่อมไม่ได้ความเป็นสหายของผู้ขึ้นสวรรค์.
นางเรวดีถามนิรยบาลว่า
คูถ มูตร และของไม่สะอาด เห็นกันได้เฉพาะหรือหนอ อุจจาระนี้มีกลิ่นเหม็นหรือ มันฟุ้งไปได้หรือ.
นิรยบาลกล่าวว่า
นรกนี้ชื่อสังสวกะ ลึกชั่วร้อยบุรุษ เป็นนรกที่เจ้าจะต้องหมกไหม้อยู่หลายพันปี นะเรวดี.
นางเรวดีถามว่า
ดีฉันทำกรรมชั่วด้วยกาย วาจา ใจ หรือหนอดีฉันได้นรกสังสวกะ ลึกชั่วร้อยบุรุษ เพราะบาปกรรมอะไร.
นิรยบาลกล่าวว่า
เจ้าหลอกลวงสมณะ พราหมณ์ และวณิพกทั้งหลาย ด้วยมุสาวาท เจ้าทำบาปนั้นไว้ เพราะบาปนั้น เจ้าจึงได้นรกสังสวกะ ลึกชั่วร้อยบุรุษ เจ้าจะต้องหมกไหม้อยู่ในนรกนั้นหลายพันปี นะเรวดี นิรยบาลทั้งหลายตัดมือและเท้า ตัดหูและจมูก และยังมีฝูงกามารุมจิกกินเจ้าที่ดิ้นรนอยู่.
นางเรวดีกล่าวว่า
โปรดเถิด ขอท่านทั้งหลายช่วยนำดีฉันกลับดีฉันจักกระทำบุญให้มาก ด้วยทาน สมจริยา สัญญมะและทมะ ที่คนทั้งหลายทำแล้วจะมีความสุข และไม่ต้องเดือดร้อนภายหลัง.
นิรยบาลกล่าวว่า
เมื่อก่อนเจ้าประมาทแล้ว บัดนี้คร่ำครวญอยู่เจ้าจักเสวยวิบากแห่งกรรมทั้งหลาย ที่เจ้าทำไว้เอง.
นางเรวดีกล่าวว่า
ใครจากเทวโลกไปสู่มนุษยโลก ถูกถามแล้วพึงกล่าวคำของดีฉันอย่างนี้ว่า ขอท่านทั้งหลายจงถวายทาน ผ้านุ่งห่ม ที่นอน ข้าว น้ำ ในสมณพราหมณ์ ผู้วางอาชญาแล้ว ด้วยว่า คนตระหนี่
โกรธเคือง มีบาปธรรม ย่อมไม่ได้ความเป็นสหายของผู้ขึ้นสวรรค์.
ดีฉันนั้นไปจากที่นี้ ได้กำเนิดเป็นมนุษย์แล้วจักเป็นผู้รู้ถ้อยคำของผู้ขอทาน สมบูรณ์ด้วยศีล จักกระทำกุศลให้มาก ด้วยทาน สมจริยา สัญญมะและทมะแน่.
ดีฉันจักปลูกต้นไม้ให้ร่มรื่น จักตัดทางเข้ารูปในที่ที่เดินไปลำบาก จักขุดบ่อและตั้งน่าดื่มไว้ ด้วยใจที่ผ่องใส.
ดีฉันจักเข้าจำอุโบสถประกอบด้วยองค์แปด ตลอด ๑๔ ค่ำ ๑๕ ค่ำ ๘ ค่ำ แห่งปักษ์ และตลอด
ปาฏิหาริยปักษ์ สำรวมในศีลทุกเมื่อ และจักไม่ประมาทในทาน ผลกรรมนี้ ดิฉันเห็นแล้วด้วยตนเอง.
ลำดับนั้น พวกนิรยบาลได้โยนนางเรวดีผู้กำลังรำพันเพ้อดิ้นรนอยู่อย่างนั้น จากที่นั้น ลงนรกที่น่ากลัวหัวลงดินตีนชี้ฟ้า ด้วยประการฉะนี้.
นางเรวดีกล่าวในที่สุดว่า
เมื่อก่อน ดีฉันเป็นคนตระหนี่ บริภาษสมณพราหมณ์ และหลอกลวงสามีด้วยเรื่องไม่จริง จึงหมกไหม้ในนรกที่น่ากลัว ดังนี้.
จบเรวตีวิมาน


โดย: Budratsa วันที่: 15 กันยายน 2556 เวลา:22:39:26 น.  

 
-พระพุทธเจ้าทรงรับรอง "ธรรมบรรยาย" ของสาวก(มธุปิณฑิกสูตร)เล่ม18หน้า195-205
มธุปิณฑิกสูตร
[๒๔๓] ข้าพเจ้าได้สดับมาอย่างนี้ :-
สมัยหนึ่ง พระผู้มีพระภาคเจ้าประทับอยู่ ณ นิโครธาราม เขตพระนครกบิลพัสดุ์ ในสักกชนบท.ครั้งนั้นเป็นเวลาเช้า พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงนุ่งแล้ว ทรงถือบาตรและจีวร เสด็จเข้าไปสู่พระนครกบิลพัสดุ์ เพื่อบิณฑบาต. ครั้นเสร็จจากการเสด็จเที่ยวไปบิณฑบาตแล้ว เสด็จเข้าไปยังป่ามหาวัน เพื่อทรงพักในเวลากลางวัน ครั้นถึงแล้ว จึงประทับนั่งพักกลางวัน ณ โคนต้นมะตูมหนุ่ม. แม้ทัณฑปาณิศากยะ กำลังเสด็จเที่ยวเดินเล่น ได้เสด็จเข้าไปยังป่ามหาวัน เข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคเจ้ายังต้นมะตูมหนุ่ม ได้ปราศรัยกับพระผู้มีพระภาคเจ้า ครั้นผ่านการปราศรัยพอให้ระลึกถึงกันไปแล้วได้ยืนยันไม้เท้า ณ ที่ควรส่วนข้างหนึ่ง แล้วได้ทูลถามว่า พระสมณะมีปรกติกล่าวอย่างไร มีปกติบอกอย่างไร.
พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสตอบว่า ดูก่อนผู้มีอายุ บุคคลมีปกติกล่าว อย่างไร จึงจะไม่โต้เถียงกันกับผู้ใดผู้หนึ่งในโลก พร้อมทั้งเทวโลก มารโลก พรหมโลก ในหมู่สัตว์ พร้อมทั้งสมณะ พราหมณ์ เทวดา และมนุษย์ ดำรงอยู่ในโลก และสัญญาทั้งหลายจะไม่ครอบงำพราหมณ์ผู้อยู่ปราศจากกามทั้งหลาย
นั้น ผู้ไม่ลังเล ผู้ตัดความคะนองได้แล้ว ผู้ปราศจากตัณหาในภพน้อยภพใหญ่ได้อย่างไร เรามีปกติกล่าวอย่างนั้น มีปรกติบอกอย่างนั้น. เมื่อพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสอย่างนี้แล้ว ทัณฑปาณิศากยะได้สั่นศีรษะ แลบลิ้น ทำหน้าผากย่นเป็น ๓ รอย ถือไม้เท้ายันหลีกไป.
ตรัสตอบปัญหาทัณฑปาณิศากยะ
[๒๔๔] ครั้งนั้น เวลาเย็น พระผู้มีพระภาคเจ้าเสด็จออกจากที่หลีกเร้น แล้วเสด็จเข้าไปยังนิโครธาราม ประทับ ณ อาสนะที่เขาจัดถวาย ครั้นแล้ว ตรัสเรียกภิกษุทั้งหลายมารับสั่งว่า ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย เราจะเล่าให้ฟัง เวลาเช้า เรานุ่งแล้ว ถือบาตรและจีวร เข้าไปสู่พระนครกบิลพัสดุ์เพื่อบิณฑบาต ครั้นเสร็จจากการเที่ยวไปบิณฑบาตแล้ว เข้าไปยังป่ามหาวัน เพื่อพักในเวลากลางวัน ครั้นถึงแล้ว จึงนั่งพักกลางวัน ณ โคนต้นมะตูมหนุ่ม.
ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย แม้ทัณฑปาณิศากยะเสด็จเที่ยวเดินเล่น ได้เข้าไปยังป่ามหาวัน ครั้นแล้วเข้าไปหาเรายังต้นมะตูมหนุ่ม ได้ปราศรัยกับเรา ครั้นผ่านการปราศรัยพอให้ระลึกถึงกันไปแล้ว ได้ยืนยันไม้เท้า ณ ที่ควรส่วนข้างหนึ่งและได้ถามเราว่า พระมหาสมณะมีปรกติกล่าวอย่างไร มีปกติบอกอย่างไร
ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย เมื่อทัณฑปาณิศากยะกล่าวอย่างนั้นแล้ว เราได้ตอบว่า ดูก่อนผู้มีอายุ บุคคลมีปกติกล่าวอย่างไร จึงจะไม่โต้เถียงกันกับผู้ใดผู้หนึ่งในโลก พร้อมทั้งเทวโลก มารโลก พรหมโลก ในหมู่สัตว์ พร้อมทั้งสมณะพราหมณ์ เทวดาและมนุษย์ ดำรงอยู่ในโลก อนึ่ง สัญญาทั้งหลายจะไม่ครอบงำพราหมณ์ผู้ปราศจากกามทั้งหลายนั้น ผู้ไม่ลังเล ผู้ตัดความคะนองได้แล้วผู้ปราศจากตัณหาในภพ น้อยภพใหญ่ได้อย่างไร เรามีปรกติกล่าวอย่างนั้น มีปกติบอกอย่างนั้น.เมื่อเรากล่าวอย่างนี้แล้ว ทัณฑปาณิศากยะสั่นศีรษะแลบลิ้น ทำหน้าผากย่นเป็น ๓ รอย ถือไม้เท้ายันหลีกไป
[๒๔๕] เมื่อพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสอย่างนี้แล้ว ภิกษุรูปหนึ่งได้ทูลถามขึ้นว่า ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ พระผู้มีพระภาคเจ้ามีปรกติตรัสอย่างไร จึงไม่โต้เถียงกับผู้ใดผู้หนึ่ง ในโลก พร้อมทั้งเทวโลก มารโลก พรหมโลก ในหมู่สัตว์ พร้อมทั้งสมณะพราหมณ์ เทวดาและมนุษย์ ดำรงอยู่ในโลก อนึ่งสัญญาทั้งหลายจะไม่ครอบงำพราหมณ์ผู้ปราศจากกามทั้งหลายนั้น ผู้ไม่ลังเล ตัดความคะนองได้แล้วผู้ปราศจากตัณหาในภพน้อยภพใหญ่ได้อย่างไร.พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสตอบว่า ดูก่อนภิกษุ ส่วนแห่งสัญญาเครื่องเนิ่นช้า ย่อมครอบงำบุรุษเพราะเหตุใด ถ้าการที่บุคคลจะเพลิดเพลิน ยึดถือกล้ำกลืนไม่มีในเหตุนั้น อันนี้เทียวเป็นที่สุดแห่งราคานุสัย เป็นที่สุดแห่งปฏิฆานุสัย เป็นที่สุคแห่งทิฏฐานุสัย เป็นที่สุดแห่งวิจิกิจฉานุสัย เป็นที่สุดแห่งมานานุสัย เป็นที่สุดแห่งภวราคานุสัย เป็นที่สุดแห่งอวิชชานุสัย เป็นที่สุดแห่งการจับท่อนไม้ การจับศาสตรา การทะเลาะ การถือผิด การโต้เถียงการด่าว่า การส่อเสียดยุยง และการกล่าวเท็จ อกุศลธรรมอันลามกเหล่านี้ย่อมดับไปโดยไม่เหลือในเพราะเหตุนั้น.ครั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้สุคตเจ้าได้ตรัสดังนี้แล้ว ก็เสด็จลุกจากอาสนะเข้าที่ประทับเสีย.
ทรงแสดงอุเทศโดยย่อ
[๒๔๖] ครั้นเมื่อพระผู้มีพระภาคเจ้าเสด็จหลีกไปไม่นาน ภิกษุเหล่านั้น ก็บังเกิดความสงสัยว่า ดูก่อนท่านผู้มีอายุทั้งหลาย พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงแสดงอุเทศนี้ไว้โดยย่อว่า
ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย ส่วนแห่งสัญญาเครื่องเนิ่นช้า ย่อมครอบงำบุรุษเพราะเหตุใด ถ้าการที่บุคคลจะเพลิดเพลิน ยึดถือกล้ำกลืน ไม่มีในเหตุนั้น อันนี้เทียวเป็นที่สุดแห่งราคานุสัย เป็นที่สุดแห่งปฏิฆานุสัย เป็นที่สุดแห่งทิฏฐานุสัย เป็นที่สุดแห่งวิจิกิจฉานุสัย เป็นที่สุดแห่งมานานุสัย เป็นที่สุดแห่งภวราคานุสัย เป็นที่สุดแห่งอวิชชานุสัย เป็นที่สุดแห่งการจับท่อนไม้ การจับศาสตรา การทะเลาะ การถือผิด การโต้เถียงการด่าว่า การส่อเสียดยุยง และการกล่าวเท็จ อกุศลธรรมอันลามากเหล่านี้ย่อมดับไปโดยไม่เหลือ ในเพราะเหตุนั้น แล้วไม่ทรงชี้แจงเนื้อความให้พิสดารเสด็จลุกจากอาสนะเข้าที่ประทับเสีย ใครหนอ จะชี้แจงเนื้อความแห่งอุเทศที่พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงแสดงไว้โดยย่อ ไม่ทรงชี้แจงโดยพิสดารให้พิสดารได้ลำดับนั้น ภิกษุเหล่านั้นก็บังเกิดความคิดว่าท่านพระมหากัจจานะนี้แล อันพระศาสดาทรงยกย่องแล้ว และเพื่อนพรหมจรรย์ผู้รู้สรรเสริญแล้ว และท่านพระมหากัจจานะ สามารถจะชี้แจงเนื้อความแห่งอุเทศที่พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงแสดงไว้โดยย่อ ไม่ทรงชี้แจงโดยพิสดาร ให้พิสดารได้ ผิฉะนั้น เราทั้งหลายควรพากันไปหาท่านมหากัจจานะถึงที่อยู่ แล้วสอบถามเนื้อความนี้กะท่าน
พระมหากัจจานะ. ลำดับนั้น ภิกษุเหล่านั้นได้เข้าไปหาท่านพระมหากัจจานะถึงที่อยู่ ได้ปราศรัยกับท่านพระมหากัจจานะ ครั้นผ่านการปราศรัยพอให้ระลึกถึงกันไปแล้ว พากันนั่ง ณ ที่ควรส่วนข้างหนึ่ง และพูดกะท่านมหากัจจานะว่าข้าแต่ท่านพระกัจจานะ พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงแสดงอุเทศนี้ไว้โดยย่อว่า
ดูก่อนภิกษุ ส่วนแห่งสัญญาเครื่องเนิ่นช้า ย่อมครอบงำบุรุษเพราะเหตุใด ถ้าการที่บุคคลจะเพลิดเพลิน ยึดถือ กล้ำกลืน ไม่มีในเหตุนั้น อันนี้เทียวเป็นที่สุดแห่งราคานุสัย เป็นที่สุดแห่งปฏิฆานุสัย เป็นที่สุดแห่งทิฏฐานุสัย เป็นที่สุดแห่งวิจิกิจฉานุสัย เป็นที่สุดแห่งมานานุสัย เป็นที่สุดแห่งภวราคานุสัย
เป็นที่สุดแห่งอวิชชานุสัย เป็นที่สุดแห่งการจับท่อนไม้ การจับศาสตรา การทะเลาะ การถือผิด การโต้เถียง การด่าว่า การส่อเสียดยุยง และการกล่าวเท็จ อกุศลธรรมเหล่านี้ย่อมดับไปโดยไม่เหลือ ในเพราะเหตุนั้น แล้วไม่ทรงชี้แจงเนื้อความให้พิสดาร เสด็จลุกจากอาสนะเข้าที่ประทับเสีย ข้าแต่ท่าน
พระกัจจานะ เมื่อพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงหลีกไปไม่นาน พวกผมได้บังเกิดความสงสัยว่า ดูก่อนท่านผู้มีอายุทั้งหลาย พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงแสดงอุเทศนี้ไว้โดยย่อ แล้วไม่ทรงชี้แจงเนื้อความให้พิสดาร เสด็จลุกจากอาสนะเข้าที่ประทับเสีย ใครหนอจะชี้แจงเนื้อความแห่งอุเทศที่พระผู้มีพระภาคเจ้าทรง
แสดงไว้โดยย่อ ไม่ทรงชี้แจงโดยพิสดาร ให้พิสดารได้ ข้าแต่ท่านพระกัจจานะผมเหล่านั้นก็บังเกิดความคิดว่า ท่านมหากัจจานะนี้อันพระศาสดาทรงยกย่องแล้ว และเพื่อนพรหมจรรย์ผู้รู้สรรเสริญแล้ว และท่านมหากัจจานะนี้สามารถจะชี้แจงเนื้อความแห่งอุเทศที่พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงแสดงไว้โดยย่อ ไม่ทรงชี้แจงโดยพิสดาร ให้พิสดารได้ ผิฉะนั้น เราทั้งหลายควรพากันเข้าไปหาท่านกัจจานะถึงที่อยู่ แล้วสอบถามเนื้อความนี้กะท่านมหากัจจานะดู ขอท่านมหากัจจานะจงชี้แจงไปเถิด.
[๒๔๗] ท่านพระมหากัจจานะจึงกล่าวตอบว่า ดูก่อนท่านผู้มีอายุทั้งหลาย เปรียบเหมือนบุรุษผู้มีความต้องการแก่นไม้ เสาะหาแก่นไม้ เที่ยวแสวงหาแก่นไม้อยู่ ก็ล่วงเลยโคนต้นและลำต้นของต้นไม้ใหญ่อันมีแก่นเสียคัญว่าจะพึงแสวงหาแก่นที่กิ่งและใบฉันใด ข้ออุปไมยนี้ก็ฉันนั้น เมื่อพระศาสดาทรงปรากฏอยู่เฉพาะหน้าท่านทั้งหลาย ท่านทั้งหลายก็ล่วงเลยพระองค์ไปเสีย แล้วกลับจะมาได้ถามเนื้อความนี้กะผม ดูก่อนท่านผู้มีอายุทั้งหลายก็พระผู้มีพระภาคเจ้านั้น ทรงรู้ ทรงเห็น เป็นผู้มีพระจักษุ เป็นผู้มีพระญาณมีธรรม เป็นพรหม เป็นผู้เผยแผ่ เป็นผู้ประกาศ เป็นผู้ขยายเนื้อความ เป็นผู้ให้อมตธรรม เป็นเจ้าของแห่งธรรม เป็นพระตถาคต และเวลานี้ก็เป็นเวลาอันสมควรที่ท่านทั้งหลายจะทูลถามเนื้อความนี้ต่อพระผู้มีพระภาคเจ้าแท้ พระองค์ทรงแก้ไขอย่างไร ท่านทั้งหลายก็ควรจำไว้อย่างนั้น.
ภิกษุเหล่านั้นได้กล่าวตอบว่า ข้าแต่ท่านพระกัจจานะ พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงรู้ ทรงเห็น เป็นผู้มีพระจักษุ เป็นผู้มีพระญาณ เป็นผู้มีธรรมเป็นพรหม เป็นผู้เผยแผ่ เป็นผู้ประกาศ เป็นผู้ขยายเนื้อความ เป็นผู้ให้อมตธรรม เป็นเจ้าของแห่งธรรม เป็นพระตถาคต และเวลานี้ก็เป็นเวลาอันสมควรที่กระผมทั้งหลายจะทูลถามเนื้อความนี้ต่อพระผู้มีพระภาคเจ้าแท้ พระองค์ทรงแก้ไขอย่างไร กระผมทั้งหลายควรจำไว้อย่างนั้น ก็จริงอยู่แล แต่ว่าท่านพระมหากัจจานะอันพระศาสดาทรงยกย่องแล้ว และเพื่อนพรหมจรรย์ผู้รู้สรรเสริญแล้ว และท่านพระมหากัจจานะ ก็สามารถจะชี้แจ้งเนื้อความแห่งอุเทศที่พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงแสดงไว้โดยย่อ ไม่ทรงชี้แจงโดยพิสดารให้พิสดารได้ขอท่านพระมหากัจจานะจงชี้แจงไปเถิด อย่าทำความหนักใจให้เลย.
แสดงอุเทศโดยพิสดาร
[๒๔๘] ท่านมหากัจจานะจึงกล่าวว่า ดูก่อนท่านผู้มีอายุทั้งหลาย ถ้าเช่นนั้นพวกท่านจงฟัง จงใส่ใจให้ดี ผมจะกล่าว ภิกษุเหล่านั้นรับคำแล้วท่านพระมหากัจจานะจึงกล่าวว่า ดูก่อนท่านผู้มีอายุทั้งหลาย พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงแสดงอุเทศไว้โดยย่อว่า ดูก่อนภิกษุ ส่วนแห่งสัญญาเครื่องเนิ่นช้า ย่อม
ครอบงำบุรุษเพราะเหตุใด ถ้าการที่บุคคลจะเพลิดเพลิน ยึดถือ กล้ำกลืนไม่มีในเหตุนั่นแล อันนี้เป็นที่สุดแห่งราคานุสัย เป็นที่สุดแห่งปฏิฆานุสัย เป็นที่สุดแห่งทิฏฐานุสัย เป็นที่สุดแห่งวิจิกิจฉานุสัย เป็นที่สุดแห่งมานานุสัยเป็นที่สุดแห่งภวราคานุสัย เป็นที่สุดแห่งอวิชชานุสัย เป็นที่สุดแห่งการจับท่อน
ไม้ การจับศาสตรา การทะเลา การถือผิด การโต้เถียง การด่าว่า การส่อเสียดยุยง และการกล่าวเท็จ อกุศลธรรมอันลามกเหล่านี้ ย่อมดับไปโดยไม่เหลือ ในเพราะเหตุนั้น แล้วไม่ทรงชี้แจงเนื้อความให้พิสดาร เสด็จลุกจากอาสนะเข้าที่ประทับเสีย ดูก่อนท่านผู้มีอายุทั้งหลาย ผมรู้ถึงเนื้อความแห่ง
อุเทศที่พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงแสดงไว้โดยย่อ ไม่ทรงชี้แจงเนื้อความไว้โดยพิสดารนี้ ให้พิสดารได้อย่างนี้.
๑. ดูก่อนท่านผู้มีอายุทั้งหลาย จักขุวิญญาณเกิดขึ้นเพราะอาศัยตาและรูป เพราะประชุมธรรม ๓ ประการ จึงเกิดผัสสะ เพราะผัสสะเป็นปัจจัย จึงเกิดเวทนา บุคคลเสวยเวทนาอันใด ก็จำเวทนาอันนั้น บุคคลจำเวทนาอันใดก็ตรึกถึงเวทนาอันนั้น บุคคลตรึกถึงเวทนาอันใด ก็เนิ่นช้าอยู่ที่เวทนาอันนั้น
บุคคลเนิ่นช้าอยู่ที่เวทนาอันใด ส่วนแห่งสัญญาเครื่องเนิ่นช้า ก็ครอบงำบุรุษเพราะเนิ่นช้าอยู่ที่เวทนานั้นเป็นเหตุ ในรูปทั้งหลายที่พึงจะรู้ด้วยตาเป็นอดีตก็ดีเป็นอนาคตก็ดี เป็นปัจจุบันก็ดี.
๒. ดูก่อนท่านผู้มีอายุทั้งหลาย โสตวิญญาณเกิดขึ้นเพราะอาศัยหูและเสียง....
๓. ดูก่อนท่านผู้มีอายุทั้งหลาย ฆานวิญญาณเกิดขึ้นเพราะอาศัยจมูกและกลิ่น....
๔. ดูก่อนท่านผู้มีอายุทั้งหลาย ชิวหาวิญญาณเกิดขึ้นเพราะอาศัยลิ้นและรส.....
๕. ดูก่อนท่านผู้มีอายุทั้งหลาย กายวิญญาณเกิดขึ้นเพราะอาศัยกายและโผฏฐัพพะ...
๖. ดูก่อนท่านผู้มีอายุทั้งหลาย มโนวิญญาณเกิดขึ้นเพราะอาศัยใจและธรรมารมณ์ เพราะประชุมธรรม ๓ ประการ จึงเกิดผัสสะ เพราะผัสสะเป็นปัจจัยจึงเกิดเวทนา บุคคลเสวยเวทนาอันใด ก็จำเวทนาอันนั้น บุคคลจำเวทนาอันใด ก็ตรึกถึงเวทนาอันนั้น บุคคลตรึกถึงเวทนาอันใด ก็เนิ่นช้าอยู่ที่เวทนาอันนั้น บุคคลเนิ่นช้าอยู่ที่เวทนาอันใด ส่วนแห่งสัญญาเครื่องเนิ่นช้า ก็ครอบงำบุรุษ เพราะเนิ่นช้าอยู่ที่เวทนานั้นเป็นเหตุ ในธรรมารมณ์ทั้งหลายที่จะพึงรู้ได้ด้วยใจ เป็นอดีตก็ดี เป็นอนาคตก็ดี เป็นปัจจุบันก็ดี.
๑.ดูก่อนท่านผู้มีอายุทั้งหลาย เมื่อตามี รูปมี และจักขุวิญญาณมีเขาจักบัญญัติว่าผัสสะ ข้อนี้เป็นฐานะที่จะมีได้ เมื่อการบัญญัติผัสสะมี เขาจักบัญญัติว่าเวทนา ข้อนี้เป็นฐานะที่จะมีได้ เมื่อการบัญญัติว่าเวทนามี เขาจักบัญญัติว่าสัญญา ข้อนี้เป็นฐานะที่จะมีได้ เมื่อการบัญญัติสัญญามี เขาจักมีบัญญัติ
ว่าวิตก ข้อนี้เป็นฐานะที่จะมีได้ เมื่อการบัญญัติวิตก เขาจักบัญญัติว่าการครอบงำส่วนแห่งสัญญาเครื่องเนิ่นช้า ข้อนี้เป็นฐานะที่จะมีได้.
๒. ดูก่อนท่านผู้มีอายุทั้งหลาย เมื่อหูมี เสียงมี...
๓. ดูก่อนท่านผู้มีอายุทั้งหลาย เมื่อจมูกมี กลิ่นมี....
๔. ดูก่อนท่านผู้มีอายุทั้งหลาย เมื่อลิ้นมี รสมี...
๕. ดูก่อนท่านผู้มีอายุทั้งหลาย เมื่อกายมี โผฏฐัพพะมี. . .
๖. ดูก่อนท่านผู้มีอายุทั้งหลาย เมื่อใจมี ธรรมารมณ์มีและมโนวิญญาณมี เขาจักบัญญัติว่าผัสสะ ข้อนี้เป็นฐานะที่จะมีได้ เมื่อการบัญญัติผัสสะมี เขาจักบัญญัติว่าเวทนา ข้อนี้เป็นฐานะที่จะมีได้ เมื่อการบัญญัติเวทนามีเขาจักบัญญัติว่าสัญญา ข้อนี้เป็นฐานะที่จะมีได้ เมื่อการบัญญัติสัญญามี เขาจักบัญญัติว่าวิตก ข้อนี้เป็นฐานะที่จะมีได้ เมื่อการบัญญัติวิตกมี เขาจักบัญญัติว่าการครอบงำส่วนแห่งสัญญาเครื่องเนิ่นช้า ข้อนี้เป็นฐานะที่จะมีได้.
๑. ดูก่อนท่านผู้มีอายุทั้งหลายเมื่อตาไม่มี รูปไม่มี และจักขุวิญญาณไม่มี เขาจักบัญญัติว่าผัสสะ ข้อนี้มิใช่ฐานะที่จะมีได้ เมื่อการบัญญัติผัสสะไม่มีเขาจักบัญญัติว่าเวทนา ข้อนี้มิใช่ฐานะที่จะมีได้ เมื่อการบัญญัติเวทนาไม่มีเขาจักบัญญัติว่าสัญญา ข้อนี้มิใช่ฐานะที่จะมีได้ เมื่อการบัญญัติสัญญาไม่มี เขาจักบัญญัติว่าวิตก ข้อนี้มิใช่ฐานะที่จะมีได้ เมื่อการบัญญัติวิตกไม่มี เขาจักบัญญัติว่าการครอบงำส่วนแห่งสัญญาเครื่องเนิ่นช้า ข้อนี้มิใช่ฐานะที่จะมีได้.
๒. ดูก่อนท่านผู้มีอายุทั้งหลาย เมื่อหูไม่มี เสียงไม่มี....
๓. ดูก่อนท่านผู้มีอายุทั้งหลาย เมื่อจมูกไม่มี กลิ่นไม่มี...
๔. ดูก่อนท่านผู้มีอายุทั้งหลาย เมื่อลิ้นไม่มี รสไม่มี...
๕. ดูก่อนท่านผู้มีอายุทั้งหลาย เมื่อกายไม่มี โผฏฐัพพะไม่มี...
๖. ดูก่อนท่านผู้มีอายุทั้งหลาย เมื่อใจไม่มี ธรรมารมณ์ไม่มีและมโนวิญญาณไม่มี เขาจักบัญญัติว่าผัสสะ ข้อนี้มิใช่ฐานะที่จะมีได้ เมื่อการบัญญัติผัสสะไม่มี เขาจักบัญญัติว่าเวทนา ข้อนี้มิใช่ฐานะที่จะมีได้ เมื่อการบัญญัติเวทนาไม่มี เขาจักบัญญัติว่าสัญญา ข้อนี้มิใช่ฐานะที่จะมีได้ เมื่อการบัญญัติสัญญาไม่มี เขาจักบัญญัติว่าวิตกข้อนี้ มิใช่ฐานะที่จะมีได้เมื่อการบัญญัติวิตกไม่มีเขาจักบัญญัติว่าการครอบงำ ส่วนแห่งสัญญาเครื่องเนิ่นช้าข้อนี้มิใช่ฐานะที่จะมีได้.
ดูก่อนท่านผู้มีอายุทั้งหลาย พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงแสดงอุเทศนี้ไว้โดยย่อว่า ดูก่อนภิกษุ ส่วนแห่งสัญญาเครื่องเนิ่นช้า ย่อมครอบงำบุรุษเพราะเหตุใด ถ้าการที่บุคคลจะเพลิดเพลิน ยึดถือกล้ำกลืนไม่มีในเหตุนั้น อันนี้เทียวเป็นที่สุดแห่งราคานุสัย เป็นที่สุดแห่งปฎิฆานุสัย เป็นที่สุดแห่งทิฏฐานุสัยเป็นที่สุดแห่งวิจิกิจฉานุสัย เป็นที่สุดแห่งมานานุสัย เป็นที่สุดแห่งภวราคานุสัย เป็นที่สุดแห่งอวิชชานุสัย เป็นที่สุดแห่งการจับท่อนไม้ การจับศาสตรา การทะเลาะ การถือผิด การโต้เถียงกัน การด่าว่ากัน การส่อเสียดยุยงและการกล่าวเท็จ อกุศลธรรมอันลามกเหล่านี้ ย่อมดับไปโดยไม่เหลือในเพราะเหตุ
นั้น แล้วไม่ทรงชี้แจงเนื้อความให้พิสดาร เสด็จลุกจากอาสนะเข้าที่ประทับเสีย ดูก่อนท่านผู้มีอายุทั้งหลาย ผมรู้ถึงเนื้อความแห่งอุเทศที่พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงแสดงไว้โดยย่อนี้ ไม่ทรงชี้แจงเนื้อความไว้โดยพิสดารให้พิสดารได้อย่างนี้ ก็แลเมื่อท่านทั้งหลายปรารถนา ก็พึงเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคเจ้าแล้วทูลถามเนื้อความนั้น พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงพยากรณ์ประการใด ท่านทั้งหลายพึงทรงจำข้อนั้นไว้โดยประการนั้นเถิด.
สอบถามเนื้อความที่พระมหากัจจานะชี้แจง
[๒๔๙] ลำดับนั้นแล ภิกษุเหล่านั้นชื่นชมยินดีภาษิตของท่านมหากัจจานะ แล้วลุกจากอาสนะ เข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคเจ้าถึงที่ประทับ ถวายบังคมแล้วนั่ง ณ ที่ควรส่วนข้างหนึ่ง ครั้นแล้วได้กราบทูลพระผู้มีพระภาคเจ้าว่า ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงแสดงอุเทศไว้โดยย่อว่า
ดูก่อนภิกษุ ส่วนแห่งสัญญาเครื่องเนิ่นช้าย่อมครอบงำบุรุษเพราะเหตุใด ถ้าการที่บุคคลจะเพลิดเพลิน ยึดถือ กล้ำกลืน ไม่มีในเหตุนั้น อันนี้เทียวเป็นที่สุดแห่งราคานุสัย เป็นที่สุดแห่งปฏิฆานุสัย เป็นที่สุดแห่งทิฏฐานุสัย เป็นที่สุดแห่งวิจิกิจฉานุสัย เป็นที่สุดแห่งมานานุสัย เป็นที่สุดแห่งภวราคานุสัยเป็นที่สุดแห่งอวิชชานุสัย เป็นที่สุดแห่งการจับท่อนไม้ การจับศาสตรา การทะเลาะ การถือผิด การโต้เถียงกัน การด่าว่ากัน การส่อเสียดยุยงและการกล่าวเท็จ อกุศลธรรมอันลามกเหล่านั้นย่อมดับไปโดยไม่เหลือ ในเพราะเหตุนั้น ไม่ทรงชี้แจงเนื้อความให้พิสดาร แล้วเสด็จลุกจากอาสนะเข้าที่ประทับเสีย
ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ เมื่อพระผู้มีพระภาคเจ้าหลีกไบ่ไม่นาน พวกข้าพระองค์ได้บังเกิดความสงสัยว่า ดูก่อนท่านผู้มีอายุทั้งหลาย พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงแสดงอุเทศนี้ไว้โดยย่อ...ไม่ทรงชี้แจงเนื้อความให้พิสดารแล้ว เสด็จลุกจากอาสนะเข้าที่ประทับเสียย่อ ใครหนอจะชี้แจงเนื้อความแห่งอุเทศที่พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงแสดงไว้โดยย่อนี้ไม่ทรงชี้แจงเนื้อความไว้โดยพิสดาร ให้พิสดารได้. ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ พวกข้าพระองค์ก็บังเกิดความคิดขึ้นว่า ท่านพระมหากัจจานะนี้อันพระศาสดาทรงยกย่องแล้ว และเพื่อนพรหมจรรย์ผู้รู้สรรเสริญแล้ว และท่านพระมหากัจจานะก็สามารถจะชี้แจงเนื้อความแห่งอุเทศที่พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงแสดงไว้โดยย่อ ไม่ทรงชี้แจงเนื้อความไว้โดยพิสดาร ให้พิสดารได้ ผิฉะนั้น เราทั้งหลายจะพากันเข้าไปหาท่านมหากัจจานะยังที่อยู่แล้วสอบถามเนื้อความนี้กะท่านพระมหากัจจานะดู.ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญลำดับนั้นเอง ข้าพระองค์ทั้งหลายได้พากันเข้าไปหาท่านมหากัจจานะถึงที่อยู่แล้วสอบถามเนื้อความนี้กะท่านพระมหากัจจานะะ ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ ท่านพระมหากัจจานะได้ชี้แจงเนื้อความด้วยอาการเหล่านี้ ด้วยบทเหล่านั้น ด้วยพยัญชนะเหล่านี้ แก่พวกข้าพระองค์.
พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสว่า ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย พระมหากัจจานะเป็นบัณฑิต เป็นผู้มีปัญญามาก ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย ถ้าแม้พวกเธอจะถามเนื้อความนี้กะเรา แม้เราก็จะพึงพยากรณ์เนื้อความนั้นเหมือนกับที่พระมหากัจจานะพยากรณ์แล้วนั้น นี่แหละเป็นเนื้อความแห่งข้อนั้น เธอทั้งหลายจงจำทรงข้อนั้นไว้เถิด.
[๒๕๐] เมื่อพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสอย่างนี้แล้ว ท่านพระอานนท์จึงกราบทูลพระผู้มีพระภาคเจ้าว่า ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ เปรียบเหมือนบุรุษผู้ถูกความหิวความเหนื่อยอ่อนครอบงำ ได้ขนมหวาน แล้วกินในเวลาใด ก็พึงได้รับรสอันอร่อยหวานชื่นชูใจในเวลานั้น ฉันใด ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ ภิกษุนักคิด ชาติบัณฑิตพึงใคร่ครวญเนื้อความแห่งธรรมบรรยายนี้ด้วยปัญญาในเวลาใด ก็พึงได้ความพอใจและได้ความเลื่อมใสแห่งใจในเวลานั้น ฉันนั้น ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ ธรรมบรรยายนี้ชื่ออะไร.
พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสตอบว่า ดูก่อนอานนท์ เหตุดังนั้น เธอจงทรงจำธรรมบรรยายนี้ว่า มธุปิณฑิกปริยาย ดังนี้เถิด.
พระผู้มีพระภาคเจ้าได้ตรัสพระพุทธพจน์นี้แล้ว ท่านพระอานนท์มีใจชื่นชมยินดีภาษิตของพระผู้มีพระภาคเจ้าแล้วแล.
จบ มธุปิณฑิกสูตร ที่ ๘


โดย: Budratsa วันที่: 15 กันยายน 2556 เวลา:22:39:54 น.  

 
ยินดีในบุญค่ะ


โดย: *-* IP: 110.164.211.187 วันที่: 18 กันยายน 2556 เวลา:11:12:24 น.  

 
ยินดีในบุญค่ะ


โดย: *-* IP: 110.164.211.187 วันที่: 18 กันยายน 2556 เวลา:11:17:36 น.  

ชื่อ :
Comment :
  *ใช้ code html ตกแต่งข้อความได้เฉพาะสมาชิก
 
รหัสส่งข้อความ
กรุณายืนยันรหัสส่งข้อความ

Budratsa
Location :
พิจิตร Switzerland

[ดู Profile ทั้งหมด]

ให้ทิปเจ้าของ Blog [?]
ฝากข้อความหลังไมค์
Rss Feed
Smember
ผู้ติดตามบล็อก : 11 คน [?]
สวัสดีค่ะ ยินดีต้อนรับทุกๆคนค่ะ
"ดูก่อนอานนท์ บางทีพวกเธอจะพึงมีความคิดอย่างนี้ว่า ปาพจน์ (พุทธพจน์) มีพระศาสดาล่วงแล้ว พระศาสดาของพวกเราไม่มี ข้อนี้พวกเธอไม่พึงเห็นอย่างนั้น ธรรมก็ดี วินัยก็ดีอันใดอันเราแสดงแล้ว ได้บัญญัติไว้แล้วแก่พวกเธอ ธรรมและวินัยอันนั้น จักเป็นศาสดาแห่งพวกเธอ โดยกาลล่วงไปแห่งเรา" เล่มที่ ๑๓ : พระสุตตันตปิฎก ทีฆนิกาย มหาวรรค เล่ม ๒ ภาค ๑ หน้าที่ ๓๒๐
Friends' blogs
[Add Budratsa's blog to your web]
Links
 

 Pantip.com | PantipMarket.com | Pantown.com | © 2004 BlogGang.com allrights reserved.