"ทรัพย์เครื่องปลื้มใจอย่างใดอย่างหนึ่งในโลกนี้หรือในโลกอื่น หรือรัตนะใดอันประณีตในสวรรค์ ทรัพย์และรัตนะนั้นเสมอด้วยพระตถาคตย่อมไม่มี พระพุทธเจ้าแม้นี้เป็นรัตนะอันประณีต ด้วยการกล่าวคำจริงนี้ ขอความสวัสดีจงมี....." "พระไตรปิฏก เป็นตาที่วิเศษยิ่ง, เป็นหูที่วิเศษยิ่ง, เป็นจมูกที่วิเศษยิ่ง, เป็นลิ้นที่วิเศษยิ่ง, เป็นกายที่วิเศษยิ่ง, เป็นใจที่วิเศษยิ่ง, เป็นครู-อาจารย์ที่วิเศษยิ่ง, เป็นพ่อ-แม่ที่วิเศษยิ่ง, เป็นมิตรและเข็มทิศที่วิเศษยิ่ง, เป็นแผนที่และป้ายบอกทางที่วิเศษยิ่ง, เป็นแสงสว่างส่องทางสู่นิพพานที่วิเศษยิ่ง"จากวัดสามแยก
Group Blog
 
<<
สิงหาคม 2555
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031 
 
11 สิงหาคม 2555
 
All Blogs
 
หลวงปู่เกษม แสดงธรรม พระอรหันต์ที่บกพร่อง 28 เม.ย. 2555

เนื้อหา บางส่วนจากการแสดงธรรมชุดนี้
      ๑. ขฬุงคสูตร ว่าด้วยม้าดีม้ากระจอก  คนดีคนกระจอก.... 
      ๒. สังฆโสภณสูตร ว่าด้วยบุคคลผู้ทำหมู่ให้งาม  ๔  จำพวก
      ๓. บวชเป็นภิกษุแล้วภายหลังสึกไป บัณฑิตท่านว่า "เป็นคนเลว"
      ๔. "ความดับสนิท" มีแต่ในพุทธศาสนาเท่านั้น
      ๕. พลี5 ที่ชาวพุทธต้องศึกษาและปฎิบัติให้ได้ 
     ฯลฯ

ขฬุงคสูตร ว่าด้วยม้าดีม้ากระจอก  คนดีคนกระจอก  เล่ม37 หน้า 792-796

ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย  เราจักแสดงม้ากระจอก ๓ประเภท  คนกระจอก ๓ ประเภท ม้าดี ๓ ประเภท คนดี ๓ ประเภท ม้าอาชาไนยตัวเจริญ ๓ ประเภท และบุรุษอาชาไนยผู้เจริญ  ๓ ประเภท เธอทั้งหลายจงฟัง.

ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย ก็ม้ากระจอก ๓ ประเภท เป็นไฉน
ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย ม้ากระจอกในโลกนี้บางตัวมีฝีเท้าดี สีไม่ดีใช้ขับขี่ไม่ได้ ๑ บางตัวมีฝีเท้าดี  สีดี  และใช้ขับขี่ไม่ได้ ๑ และบางตัวมีฝีเท่าดี  สีดี  ทั้งใช้ขับขี่ได้ ๑ ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย ม้ากระจอก ๓ ประเภทนี้แล.

ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย  คนกระจอก ๓ ประเภท เป็นไฉน
คนกระจอกในโลกนี้ บางคนสมบูรณ์ด้วยเชาวน์ดีไม่สมบูรณ์ด้วยคุณสมบัติ ใช้ไม่ได้ ๑ บางคนสมบูรณ์ด้วยเชาวน์สมบูรณ์ด้วยคุณสมบัติ แต่ใช้ไม่ได้ ๑ และบางคนสมบูรณ์ด้วยเชาวน์สมบูรณ์ด้วยคุณสมบัติ และใช้ไม่ได้ ๑

คนกระจอกที่สมบูรณ์ด้วยเชาวน์ ไม่สมบูรณ์ด้วยคุณสมบัติ ใช้ไม่ได้ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย ภิกษุในธรรมวินัยนี้ ย่อมรู้ชัดตามเป็นจริงว่านี้ทุกข์ นี้ทุกขสมุทัย นี้ทุกขนิโรธ นี้ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทา ข้อนี้เรากล่าวว่าเป็นเชาวน์ของเธอ และเมื่อเธอถูกถาม  หาในอภิธรรม  ในอภิวินัยก็แก้ได้แต่ให้สำเร็จประโยชน์ไม่ได้  ข้อนี้เรากล่าวว่าไม่เป็นคุณสมบัติของเธอ  และเธอไม่ได้จีวร  บิณฑบาต  เสนาสนะและคิลานปัจจัยเภสัชบริขาร นี้เรากล่าวว่าใช้ไม่ได้  ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย คนกระจอกสมบูรณ์ด้วยเชาวน์ แต่ไม่สมบูรณ์ด้วยคุณสมบัติ และใช้ไม่ได้ อย่างนี้แล.

คนกระจอกที่สมบูรณ์ด้วยเชาวน์สมบูรณ์ด้วยคุณสมบัติ แต่ใช้ไม่ได้ 
ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย ภิกษุในธรรมวินัย ย่อมรู้ ตามเป็นจริงว่า นี้ทุกข์ นี้ทุกขสมุทัย นี้ทุกขนิโรธ นี้ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทา ข้อนี้เรากล่าวว่าเป็นเชาวน์ของเธอ และเมื่อเธอถูกถามปัญหาในอภิธรรม ในอภิวินัยก็แก้ได้และให้สำเร็จประโยชน์ได้ ข้อนี้เรากล่าวว่าเป็นคุณสมบัติของเธอแต่เธอไม่ได้จีวร  บิณฑบาต เสนาสนะและคิลานปัจจัยเภสัชบริขารข้อนี้เรากล่าวว่า ใช้ไม่ได้ของเธอ ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย คนกระจอกสมบูรณ์ด้วยเชาวน์ สมบูรณ์ด้วยคุณสมบัติ แต่ใช้ไม่ได้  อย่างนี้แล.

 คนกระจอกที่สมบูรณ์ด้วยเชาวน์สมบูรณ์ด้วยคุณสมบัติและใช้ได้ 
ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย ภิกษุในธรรมวินัยนี้  ย่อมรู้ชัดตามเป็นจริงว่า  นี้ทุกข์  นี้ทุกขสมุทัยนี้ทุกขนิโรธ นี้ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทา ข้อนี้เรากล่าวว่าเป็นเชาวน์ของเธอ และเธอเมื่อถูกถามปัญหาในอภิธรรม ในอภิวินัย  ก็แก้ได้ และให้สำเร็จประโยชน์ได้  ข้อนี้เรากล่าวว่า  เป็นคุณสมบัติของเธอและเธอได้จีวร  บิณฑบาต เสนาสนะ  และคิลานปัจจัยเภสัชบริขาร  ข้อนี้เรากล่าวว่าใช้ได้ของเธอ  ดูก่อนภิกษุทั้งหลายคนกระจอกสมบูรณ์ด้วยเชาวน์ สมบูรณ์ด้วยคุณสมบัติ  และใช้ได้อย่างนี้แล.

ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย คนดี  ๓ ประเภท เป็นไฉน  
ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย  คนในโลกนี้บางคนสมบูรณ์ด้วยเชาวน์ ไม่สมบูรณ์ด้วยคุณสมบัติ ใช้ไม่ได้ ๑ บางคนสมบูรณ์ด้วยเชาวน์ สมบูรณ์ด้วยคุณสมบัติ แต่ใช้ไม่ได้ ๑  และบางคนสมบูรณ์ด้วยเชาวน์  สมบูรณ์ด้วยคุณสมบัติ และใช้ได้ ๑ .

คนดีที่สมบูรณ์ด้วยเชาวน์ สมบูรณ์ด้วยคุณสมบัติและใช้ได้  
ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย   ภิกษุในธรรมวินัยนี้ เพราะโอรัมภาคิยสังโยชน์ ๕ สิ้นไป เป็นอุปปาติกะ จักปรินิพพานในภพนั้น มีอันไม่กลับจากโลกนั้นเป็นธรรมดา ข้อนี้เรากล่าวว่าเป็นเชาวน์ของเธอ   และเมื่อเธอถูกถามปัญหาในอภิธรรมในอภิวินัย  ก็แก้ได้ และยังประโยชน์ให้สำเร็จได้   ข้อนี้เรากล่าวว่าเป็นคุณสมบัติของเธอ  และเธอได้จีวร บิณฑบาต เสนาสนะและคิลานปัจจัยเภสัชบริขาร ข้อนี้เรากล่าวว่าเป็นการใช้ได้ของเธอ  ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย คนดีที่สมบูรณ์ด้วยเชาวน์ สมบูรณ์ด้วย คุณสมบัติและใช้ได้  อย่างนี้แล  ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย คนดี  ๓ ประเภทนี้แล.

ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย  บุรุษอาชาไนยผู้เจริญ ๓ ประเภท เป็นไฉน
ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย บุรุษอาชาไนยผู้เจริญในโลกนี้บางคนสมบูรณ์ด้วยเชาวน์ แต่ไม่สมบูรณ์ด้วยคุณสมบัติ และใช้ไม่ได้  ๑
บางคนสมบูรณ์ด้วยเชาวน์ สมบูรณ์ด้วยคุณสมบัติ  แต่ใช้ไม่ได้  ๑ 
บางคนสมบูรณ์ด้วยเชาวน์  สมบูรณ์ด้วยคุณสมบัติและใช้ได้   ๑.

บุรุษอาชาไนยผู้เจริญที่สมบูรณ์ด้วยเชาวน์ แต่ไม่สมบูรณ์ด้วยคุณสมบัติ และใช้ไม่ได้ ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย บุรุษอาชาไนยผู้เจริญในโลกนี้ กระทำให้แจ้งซึ่งเจโตวิมุตติ  ปัญญาวิมุตติ ปันหาอาสวะมิได้ เพราะอาสวะทั้งหลายสิ้นไป ด้วยปัญญาอันยิ่งเอง ในปัจจุบัน เข้าถึงอยู่ ข้อนี้เรากล่าวว่าเป็นเชาวน์ของเธอ เธอถูกถามปัญหาในอภิธรรม ในอภิวินัย ก็แก้ได้แต่ไม่ยังประโยชน์ให้สำเร็จ ข้อนี้เรากล่าวว่าไม่เป็นคุณสมบัติของเธอและเธอไม่ได้จีวร บิณฑบาต เสนาสนะ และคิลานปัจจัยเภสัชบริขาร ข้อนี้เรากล่าวว่าเป็นการใช้ไม่ได้ของเธอ ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย บุรุษอาชาไนยผู้เจริญ สมบูรณ์ด้วยเชาวน์ แต่ไม่สมบูรณ์ด้วยคุณสมบัติ และใช้ไม่ได้ อย่างนี้แล.

บุรุษอาชาไนยผู้เจริญ สมบูรณ์ด้วยเชาวน์ และสมบูรณ์ด้วยคุณสมบัติ แต่ใช้ไม่ได้      ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย บุรุษอาชาไนยผู้เจริญในโลกนี้...ข้อนี้เรากล่าวว่า เป็นคุณสมบัติของเธอ แต่เธอไม่ได้จีวร... ข้อนี้เรากล่าวว่า เป็นการใช้ไม่ได้ของเธอ ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย บุรุษอาชาไนยสมบูรณ์ด้วยเชาวน์และสมบูรณ์ด้วยคุณสมบัติ แต่ใช้ไม่ได้ อย่างนี้แล.

บุรุษอาชาไนยผู้เจริญในโลกนี้  สมบูรณ์ด้วยเชาวน์ สมบูรณ์ด้วยคุณสมบัติ และใช้ได้   ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย บุรุษอาชาไนยผู้เจริญในโลกนี้ กระทำให้แจ้งซึ่งเจโตวิมุตติปัญญาวิมุตติ อันหาอาสวะมิได้ เพราะอาสวะทั้งหลายสิ้นไป  ด้วยปัญญาอันยิ่งเอง ในปัจจุบัน เข้าถึงอยู่ ข้อนี้เรากล่าวว่าเป็นเชาวน์ของเธอ เธอเมื่อถูกถามปัญหาในอภิธรรม ในอภิวินัย ก็แก้ได้ยังประโยชน์ให้สำเร็จได้ ข้อนี้เรากล่าวว่าเป็นคุณสมบัติของเธอและเธอได้จีวร บิณฑบาต  เสนาสนะ และคิลานปัจจัยเภสัชบริขารข้อนี้เรากล่าวว่า  เป็นการใช้ได้ของเธอ ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย บุรุษอาชาไนยผู้เจริญ สมบูรณ์ด้วยเชาวน์ สมบูรณ์ด้วยคุณสมบัติ และใช้ได้อย่างนี้แล ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย บุรุษอาชาไนยผู้เจริญ ๓ ประเภทนี้แล.

บวชเป็นภิกษุแล้วภายหลังสึกไป บัณฑิตท่านว่า "เป็นคนเลว" (ติสสเมตเตยสุตตนิทเทส)เล่ม65หน้า670

ว่าด้วยผู้บวชแล้วสึก 
 
คำว่า  เป็นผู้เดียวเที่ยวไปในเบื้องต้น  มีความว่า เป็นผู้เดียวเที่ยวไปในเบื้องต้น  ด้วยเหตุ ๒ ประการ  คือ  ด้วยส่วนบรรพชา๑  ด้วยการละความคลุกคลีด้วยหมู่ ๑.

-เป็นผู้เดียวเที่ยวไปในเบื้องต้น ด้วยส่วนบรรพชาอย่างไร ?  บุคคลตัดกังวลในฆราวาสทั้งหมด  ตัดกังวลในบุตรและภรรยา  ตัดกังวลในญาติตัดกังวลในมิตรและอำมาตย์  ตัดกังวลในความสั่งสม ปลงผมและหนวดนุ่งห่มผ้ากาสาวพัสตร์  ออกบวชเป็นบรรพชิต  เข้าถึงความเป็นผู้ไม่มีกังวล
-เป็นผู้เดียวเที่ยวไป คือ อยู่ เปลี่ยนกิริยาบถ ประพฤติ รักษา เป็นไปให้เป็นไป ยังอัตภาพให้เป็นไป ชื่อว่า เป็นผู้เดียวเที่ยวไปในเบื้องต้น ด้วยส่วนบรรพชาอย่างนี้.......

คำว่า บุคคลใด  ย่อมซ่องเสพเมถุนธรรม  มีความว่า
ชื่อว่าเมถุนธรรม  ได้แก่ธรรมของอสัตบุรุษ ฯลฯ  เพราะเหตุนั้นจึงเรียกว่า
เมถุนธรรม  คำว่า  บุคคลใด....ย่อมซ่องเสพเมถุนธรรม  ความว่า
สมัยต่อมา  บุคคลนั้นบอกคืนพระพุทธ  พระธรรม  พระสงฆ์ สิกขา
เวียนมาเป็นคฤหัสถ์ 
ย่อมเสพ  ซ่องเสพ  หมกมุ่น  เสพเฉพาะซึ่งเมถุนธรรม
เพราะฉะนั้นจึงชื่อว่า   บุคคลใด....ย่อมซ่องเสพเมถุนธรรม.

บัณฑิตทั้งหลายกล่าวว่า เป็นปุถุชนคนเลว มีความว่า ได้กล่าว บอก พูด แสดง แถลงอย่างนี้ว่าเป็นปุถุชนคนเลว ทรามต่ำช้า ลามก สกปรก ต่ำต้อย เพราะฉะนั้นจึงชื่อว่า  บัณฑิตทั้งหลายกล่าวว่าเป็นปุถุชนคนเลว   เพราะฉะนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าจึงตรัสว่า :-บุคคลใดเป็นผู้เดียวเที่ยวไปในเบื้องต้น ย่อมซ่องเสพเมถุนธรรม บัณฑิตทั้งหลายกล่าวบุคคลนั้นว่าเป็นปุถุชนคนเลวในโลก เหมือนยวดยานที่หมุนไป .

สังฆโสภณสูตร ว่าด้วยบุคคลผู้ทำหมู่ให้งาม  ๔  จำพวก (สังฆโสภณสูตร)เล่ม 35หน้า18

ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย บุคคล ๔ จำพวกเหล่านี้ ที่ฉลาด มีวินัยกล้าหาญ สดับมาก ทรงธรรม ปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรม ย่อมยังหมู่ให้งาม บุคคล ๔ จาพวกเหล่านี้คือใคร คือ ภิกษุ ภิกษุณี อุบาสก อุบาสิกา บุคคล ๔ จำพวกเหล่านี้แล ที่ฉลาด  มีวินัย กล้าหาญ สดับมาก ทรงธรรมปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรม ย่อมยังหมู่ให้งาม

บุคคลใด เป็นผู้ฉลาดและกล้าหาญ เป็นผู้สดับมาก และทรงจำธรรม เป็นผู้
ประพฤติธรรมสมควรแก่ธรรม บุคคลเช่น นั้นนั่น  เรียกว่าผู่ยังหมู่ให้งามภิกษุ  ภิกษุณีอุบาสก และอุบาสิกา เป็นผู้มีศรัทธา สมบูรณ์ด้วยศีล เป็นพหูสูต บุคคลเหล่านี้แลยังหมู่ให้งาม บุคคลเหล่านี้เป็นสังฆโสภณ (ผู้ยังหมู่ให้งาม) แท้จริง.

"ความดับสนิท" มีแต่ในพุทธศาสนาเท่านั้น (สมณสูตร) เล่ม35หน้า596

ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย  สมณะมีในธรรมวินัยนี้เท่านั้น สมณะที่ ๒ มีในธรรมวินัยนี้  สมณะที่ ๓  มีในธรรมวินัยนี้ สมณะที่ ๔  มีในธรรมวินัยนี้ ลัทธิอื่นว่างจากสมณะทั้ง ๔ เธอทั้งหลายจงบันลือสีหนาทโดยชอบอย่างนี้เเถิด

ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย ภิกษุในธรรมวินัยนี้ เพราะสิ้นสังโยชน์ ๓ เป็นพระโสดาบัน มีอันไม่ตกต่ำเป็นธรรมดา เป็นผู้เที่ยงที่จะตรัสรู้ในเบื้องหน้า นี้สมณะ ที่ ๑.

ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย  ภิกษุในธรรมวินัยนี้เพราะสิ้นสังโยชน์ ๓ และเพราะราคะ โทสะ  โมหะเบาบาง  เป็นพระสกทาคามี  มาสู่โลกนี้คราวเดียวท่านั้นแล้วกระทำที่สุดทุกข์ได้ นี้สมณะที่ ๒.

ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย  ภิกษุในธรรมวินัยนี้เพราะโอรัมภาคิยสังโยชน์ ๕ สิ้นไป  เป็นอุปปาติกะ  (เป็นพระอนาคามี) จักปรินิพพานในภพนั้น มีอันไม่กลับจากโลกนั้นเป็นธรรมดา นี้สมณะที่  ๓.

ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย  ภิกษุในธรรมวินัยนี้กระทำให้เเจ้งซึ่งเจโตวิมุตติ ปัญญาวิมุตติ อันหาอาสวะมิได้(พระอรหันต์) เพราะอาสวะทั้งหลายสิ้นไป ด้วยปัญญาอันยิ่งเองในปัจจุบันเข้าถึงอยู่ นี้สมณะที่ ๔.

พลี 5 ที่ชาวพุทธต้องศึกษาและปฎิบัติให้ได้ (ปัตตกัมมสูตร) เล่ม35หน้า201

อริยสาวกย่อมเป็นผู้ทำพลี  ๕ คือ
ญาติพลี  (สงเคราะห์ญาติ)
อติถิพลี (ต้อนรับแขก)
ปุพพเปตพลี (ทำบุญอุทิศให้ผู้ตาย)
ราชพลี (ช่วยราชการ,บริจาคทรัพย์ช่วยชาติ)
เทวตาพลี (ทำบุญอุทิศให้เทวดา)

ด้วยโภคทรัพย์ที่ได้มาด้วยความหมั่นขยัน ที่สะสมขึ้นด้วยกำลังแขน ที่ต้องทำงานจนเหงื่อไหล ที่ชอบธรรม ที่ได้มาโดยธรรม.     

วัดป่าสามแยก ศึกษาพระธรรมวินัย เบิกบุญ โอนบุญ อกหัก โดนของ ธรรมะ ธรรมทาน คลายเครียด เจริญรุ่งเรือง //www.samyaek.com
Create Date : 11 สิงหาคม 2555
Last Update : 12 สิงหาคม 2555 1:03:28 น. 1 comments
Counter : 908 Pageviews.

 
วันนี้ วันเสาร์ ที่ 11 สิงหาคม.2555 ตั้งแต่เวลาประเทศไทยโดยประมาณ 20:40 น. มีการเทศน์ถ่ายทอดสด ไปทั่วโลก เทศน์โดยหลวงปู่เกษม อาจิณณสีโล จากสำนักสงฆ์ป่าสามแยก

รับชมได้ที่
ดูวีดีโอช่องที่ 1 (สำหรับผู้ที่อินเตอร์เน็ทช้า: 56k)
www.samyaek.com

ดูวีดีโอช่องที่ 2 (สำหรับผู้ที่อินเตอร์เน็ทเร็ว: 212k)
www.samyaek.com/?channel=2

สำหรับท่านที่มีปัญหาดูถ่ายทอดสดไม่ได้
www.samyaek.com/board2/index.php?topic=2303.0

การใช้ iPad, iPhone, iPod touch ดูถ่ายทอดสด
www.samyaek.com/board2/index.php?topic=5531.0

วิธีใช้ Tablet ตระกูล Android ดูถ่ายทอดสด
www.samyaek.com/board2/index.php?topic=5512.0


โดย: Budratsa วันที่: 11 สิงหาคม 2555 เวลา:19:37:39 น.  

ชื่อ :
Comment :
  *ใช้ code html ตกแต่งข้อความได้เฉพาะสมาชิก
 
รหัสส่งข้อความ
กรุณายืนยันรหัสส่งข้อความ

Budratsa
Location :
พิจิตร Switzerland

[ดู Profile ทั้งหมด]

ให้ทิปเจ้าของ Blog [?]
ฝากข้อความหลังไมค์
Rss Feed
Smember
ผู้ติดตามบล็อก : 11 คน [?]
สวัสดีค่ะ ยินดีต้อนรับทุกๆคนค่ะ
"ดูก่อนอานนท์ บางทีพวกเธอจะพึงมีความคิดอย่างนี้ว่า ปาพจน์ (พุทธพจน์) มีพระศาสดาล่วงแล้ว พระศาสดาของพวกเราไม่มี ข้อนี้พวกเธอไม่พึงเห็นอย่างนั้น ธรรมก็ดี วินัยก็ดีอันใดอันเราแสดงแล้ว ได้บัญญัติไว้แล้วแก่พวกเธอ ธรรมและวินัยอันนั้น จักเป็นศาสดาแห่งพวกเธอ โดยกาลล่วงไปแห่งเรา" เล่มที่ ๑๓ : พระสุตตันตปิฎก ทีฆนิกาย มหาวรรค เล่ม ๒ ภาค ๑ หน้าที่ ๓๒๐
Friends' blogs
[Add Budratsa's blog to your web]
Links
 

 Pantip.com | PantipMarket.com | Pantown.com | © 2004 BlogGang.com allrights reserved.