"ทรัพย์เครื่องปลื้มใจอย่างใดอย่างหนึ่งในโลกนี้หรือในโลกอื่น หรือรัตนะใดอันประณีตในสวรรค์ ทรัพย์และรัตนะนั้นเสมอด้วยพระตถาคตย่อมไม่มี พระพุทธเจ้าแม้นี้เป็นรัตนะอันประณีต ด้วยการกล่าวคำจริงนี้ ขอความสวัสดีจงมี....." "พระไตรปิฏก เป็นตาที่วิเศษยิ่ง, เป็นหูที่วิเศษยิ่ง, เป็นจมูกที่วิเศษยิ่ง, เป็นลิ้นที่วิเศษยิ่ง, เป็นกายที่วิเศษยิ่ง, เป็นใจที่วิเศษยิ่ง, เป็นครู-อาจารย์ที่วิเศษยิ่ง, เป็นพ่อ-แม่ที่วิเศษยิ่ง, เป็นมิตรและเข็มทิศที่วิเศษยิ่ง, เป็นแผนที่และป้ายบอกทางที่วิเศษยิ่ง, เป็นแสงสว่างส่องทางสู่นิพพานที่วิเศษยิ่ง"จากวัดสามแยก
Group Blog
 
<<
กรกฏาคม 2555
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031 
 
24 กรกฏาคม 2555
 
All Blogs
 
พระเกษมทำงานรอพระยาธรรมิกราช 10 มี.ค. 2555

พระยาธรรมิกราช คือ ผู้เปิดเผยพระธรรมวินัยออกสู่ชาวโลกอย่างครบถ้วน
พระยาธรรมิกราช คือ ผู้ยึดถือธรรมเป็นใหญ่กว่าสิ่งใดๆ
พระยาธรรมิการาช ได้ยินว่า จะมาปรากฏในยุคเช่นนี้

เนื้อหา บางส่วนจากการแสดงธรรมชุดนี้
      ๑. แม้จะเป็นพรหมผู้ยิ่งใหญ่แต่ก็ยังไม่พ้นนรกไปได้
      ๒. ฆราวาสที่เป็น"อรหันต์"จะต้องบวชภายในวันนั้น
      ๓. คำว่า"มาร"มีหลายประเภท
      ๔.  มารแปลงกายเพื่อทำลายศรัทธา  
      ๕. วิธีตอบแทนบุญคุณพ่อแม่อย่างดีที่สุด 
     ฯลฯ

วิธีตอบแทนบุญคุณพ่อแม่อย่างดีที่สุด (สูตร2) เล่ม 33หน้า357-358

บุคคล  ๒  พวกที่กระทำตอบแทนไม่ได้ง่าย

ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย  เรากล่าวการกระทำตอบแทน ไม่ได้ง่ายแก่ท่านทั้งสอง
ทั้งสองท่านคือใคร คือ มารดา ๑ บิดา ๑

ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย  บุตรพึงประคับประคองมารดาด้วยบ่าข้างหนึ่ง  พึ่งประดับประคองบิดาด้วยบ่าข้างหนึ่ง เขามีอายุ มีชีวิต อยู่ตลอด ๑๐๐ ปีและเขาพึงปฏิบัติท่านทั้งสองนั้นด้วยการอบกลิ่น การนวด การให้อาบน้ำและการดัด และท่านทั้งสองนั้น พึงถ่ายอุจจาระปัสสาวะบนบ่าทั้งสองของเขานั่นแหละ ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย การกระทำอย่างนั้นยังไม่ชื่อว่าอันบุตรทำแล้วหรือทำตอบแทนแล้วแก่มารดาบิดาเลย

ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย อนึ่ง บุตรพึงสถาปนาบิดามารดาในราชสมบัติ อันเป็นอิสราธิปัตย์ในแผ่นดินใหญ่อันมีรตนะ ๗ ประการมากหลายนี้ การการทำกิจอย่างนั้นยังไม่ชื่อว่าอันบุตรทำแล้วหรือทำตอบแทนแล้วแก่มารดาบิดาเลย ข้อนั้นเพราะเหตุไร

 เพราะมารดาบิดามีอุปการะมาก บำรุงเลี้ยง แสดงโลกนี้แก่บุตรทั้งหลาย ส่วนบุตรคนใดยังมารดาบิดาผู้ไม่มีศรัทธา ให้สมาทานตั้งมั่นในศรัทธาสัมปทา ยังมารดาบิดาผู้ทุศีล ให้สมาทานตั้งมั่นในศีลสัมปทา  ยังมารดาบิดาผู้มีความตระหนี่ ให้สมาทานตั้งมั่นในจาคสัมปทายังมารดาบิดาผู้ทรามปัญญา ให้สมาทานตั้งมั่นในปัญญาสัมปทา ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย  ด้วยเหตุมีประมาณเท่านี้แล   การกระทำอย่างนั้นย่อมชื่อว่าอันบุตรนั้นทำแล้วและทำตอบแทนแล้วแก่มารดาบิดา.

แม้จะเป็นพรหมผู้ยิ่งใหญ่แต่ก็ยังไม่พ้นนรกไปได้ (อ.ธาตุวิภังคสูตร) เล่ม 23หน้า 371-372

ก็อายุของผู้ได้อากาสานัญจายตนะเป็นต้นนั้น ในพรหมโลกที่หนึ่ง มี ๒๐,๐๐๐  กัป ในพรหมโลกที่สองมี๔๐,๐๐๐   กัป ในพรหมโลกที่สามมี ๖๐,๐๐๐ กัป ในพรหมโลกที่สี่  มี๘๔,๐๐๐  กัป แต่อายุนั้น ไม่เทียง ไม่ยังยืน ไม่แน่นอน  เป็นไปชั่วคราวมีการเคลื่อนไป  แตกดับ  และกระจัดกระจายเป็นธรรมดา คล้อยตามความเกิดถูกชราบันทอน  อันมรณะครอบงำ  ตั้งอยู่ในทุกข์  ไม่มีอะไรต้านทาน ไม่เป็นที่เร้นลับ  ไม่เป็นที่พึ่ง  ไม่เป็นที่พึ่งพาอาศัย แม้ได้เสวยสมบัติในพรหมโลกนั้น  ตลอดกาลประมาณเท่านี้   ทำกาลกิริยาอย่างปุถุชนแล้ว  พึงตกในอบายสี่อีก.

ฆราวาสที่เป็น"อรหันต์"จะต้องบวชภายในวันนั้น(อ.สูตรที่2) เล่ม33หน้า11

พระศาสดาจึงตรัสพระคาถาในธรรมบทนี้ว่า
"ชนเหล่าใด ถูกราคะย้อมแล้ว ย่อมตกไป
ตามกระแส  เหมือนแมลงมุมตกไปตายใยข่ายที่ตนเอง
ทำไว้ ชนเหล่านั้น  ตัดกระแสนั้นได้แล้ว  ไม่เยื่อใย
ละกามสุขเสีย  ย่อมบวช  ดังนี้".

จบพระคาถา  พระนางประทับยืนในอิริยาบถที่ยืนอยู่นั่นแล ก็บรรลุพระอรหัตพร้อมด้วยปฏิสัมภิทา  ธรรมดาว่า  ผู้อยู่ครองเรือนบรรลุพระอรหัตจำต้องปรินิพพานหรือบวชเสียในวันนั้นนั่นแหละ. ก็พระนางรู้ว่าอายุสังขารของพระองค์ยังเป็นไปได้ ทรงพระดำริว่า เราจักให้พระราชาทรงอนุญาตการบวชของพระองค์ จึงเสด็จกลับพระราชนิเวศน์  ไม่ถวายบังคมพระราชาประทับยืนอยู่.   พระราชาก็ทรงทราบโดยสัญญาณคือพระอาการว่าพระนางคงจักบรรลุอริยธรรมแล้ว.  พระราชาจึงตรัสกะพระนางว่า  พระเทวีเสด็จไปเฝ้าพระศาสดาหรือ. ทูลว่า พระมหาราชเจ้า หม่อมฉันประพฤติทัศนะอย่างที่พระองค์ทรงเห็นแล้ว หม่อมฉันได้ทำพระทศพลให้เป็นผู้อันหม่อมฉันเห็นด้วยดีแล้ว  ขอได้โปรดทรงอนุญาตการบรรพชาแก่หม่อมฉันเถิด.  พระราชาตรัสรับว่า ดีละพระเทวี ทรงนำไปยังสำนักภิกษุณีด้วยวอทอง  ให้ทรงผนวช. ครั้งนั้น ความที่พระนางมีพระปัญญามาก ปรากฏไปว่า ชื่อพระเขมาเถรี บรรลุพระอรหัตทั้งที่อยู่ในเพศคฤหัสถ์ในข้อนี้มีเรื่องดังนี้ . ต่อมาภายหลัง พระศาสดาประทับนั่ง ณ พระเชตวันวิหาร เมื่อทรงสถาปนาภิกษุณีทั้งหลายไว้ในตำแหน่งต่าง ๆ  จึงทรงสถาปนาพระเขมาเถรีไว้ในตำแหน่งเอตทัคคะเป็นเลิศกว่าพวกภิกษุณีสาวิกา  ผู้มีปัญญามาก แล.

คำว่า"มาร"มีหลายประเภท(อ.มงคลสูตร) เล่ม39หน้า149
มาร ๕ คือ
กิเลสมาร   ขันธมาร  อภิสังขารมาร  มัจจุมาร  และเทวปุตตมาร

มารแปลงกายเพื่อทำลายศรัทธา(อ.สาฏิมัตติกเถระ) เล่ม51หน้า279

อนึ่ง ท่านครั้นเป็นพระอริยบุคคล ผู้มีอภิญญา  ๖  แล้ว จึงกล่าวตักเตือนภิกษุทั้งหลาย และให้สัตว์จำนวนมาก ดำรงอยู่ในสรณะและศีล โดยกล่าวธรรมกถา ทั้งได้ทำตระกูลอื่นที่ไม่มีศรัทธาให้มีศรัทธา ที่ไม่เลื่อมใสให้เลื่อมใส เพราะเหตุนั้น คนทั้งหลายในตระกูลนั้น จึงได้เลื่อมใสในพระเถระมาก. บรรดาคนเหล่านั้น หญิงสาวคนหนึ่ง มีรูปร่างงามน่าทัศนา อังคาสพระเถระผู้เข้าไปบิณฑบาต ด้วยโภชนะโดยเคารพ.ครั้นอยู่มาวันหนึ่ง  มารคิดว่า ความเสื่อมยศจักมีแก่พระเถระนี้ ด้วยวิธีการอย่างนี้ พระเถระนี้ก็จักดำรงอยู่ไม่ได้ ในพระศาสนานี้  แล้วได้ปลอมเป็นรูปพระเถระไปจับมือหญิงสาวคนนั้น. หญิงสาวรู้ได้ว่า  นี้ไม่ใช่สัมผัสของมนุษย์ และได้ให้เขาปล่อยมือ คนในเรือน ได้เห็นเหตุการณ์นั้นแล้ว เกิดความไม่เลื่อมใสในพระเถระ.

ในวันรุ่งขึ้น พระเถระเมื่อไม่ทราบเหตุการณ์นั้น ก็ได้ไปยังเรือนหลังนั้น (เช่นเคย) คนทั้งหลายในเรือนหลังนั้น ไม่ได้ทำความเอื้อเฟื้อ.พระเถระเมื่อรำลึกหาเหตุการณ์นั้นอยู่ ก็ได้เห็นกิริยาของมาร จึงได้อธิษฐานว่า  ขอให้ศพลูกสุนัขจงไปสวม ที่คอของมารนั้น  ได้ให้มารผู้เข้ามาหา เพื่อให้แก้ศพลูกสุนัขออก บอกกิริยาที่ตนทำแล้ว ในวันที่แล้วมา  แล้วได้ขู่มารนั้นแล้วจึงแก้ให้.  เจ้าของเรือนได้เห็นเหตุการณ์นั้น   แล้วได้พากันขอขมาพระเถระว่า  ข้าแต่ท่านผู้เจริญ ขอได้กรุณาให้อภัยโทษเถิด แล้วจึงเรียนท่านว่า  ข้าแต่ท่านผู้เจริญ ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป กระผมคนเดียวขออุปัฏฐากพระคุณเจ้า.

มารแปลงกายเพื่อทำลายศรัทธา (อัคคัญญสูตร)  เล่ม15หน้า174

บทว่า  นิวิฏฺา  ความว่า ตั้งมั่นแล้ว  คือดำรงอยู่อย่างไม่หวั่นไหว.ถามว่าก็ศรัทธาเห็นปานนี้ย่อมมีแกใคร.  ตอบว่า  ย่อมมีแก่พระโสดาบัน.ก็พระโสดานั้นมีศรัทธาตั้งมั่น  แม้เมื่อจะถูกเขาเอาดาบตัดศีรษะก็ยังไม่กล่าวว่าพระพุทธเจ้าไม่ใช่พระพุทธเจ้าดังนี้บ้าง พระธรรมไม่ใช่พระธรรมดังนี้บ้าง พระสงฆ์ไม่เป็นพระสงฆ์ดังนี้บ้าง. พระโสดาบันย่อมเป็นผู้มีศรัทธาดำรงมั่นแท้   เปรียบเสมือนสูรอัมพัฏฐอุบาสกฉะนั้น.

นัยว่า  อุบาสกนั้นฟังพระธรรมเทศนาของพระศาสดาแล้ว เป็นพระโสดาบันได้กลับไปเรือน. ที่นั้นมารเนรมิตพระพุทธรูปอันประดับด้วยลักษณะอันประเสริฐ ๓๒   ประการ ยืนอยู่ที่ประตูเรือนของอุบาสกนั้นแล้วส่งสาส์นไปว่า พระศาสดาเสด็จมาดังนี้. สูรอุบาสกคิดว่า  เราฟังธรรมในสำนักของพระศาสดามาเดี๋ยวนี้เอง อะไรจักมีอีกหนอดังนี้แล้ว   เข้าไปหาไหว้ด้วยสำคัญว่าเป็นพระศาสดาแล้วจึงได้ยืนอยู่. มารกล่าวว่า  อัมพัฏฐะคำใดที่เรากล่าวแก่ท่านว่า รูปไม่เที่ยง  ฯลฯ  วิญญาณไม่เที่ยงดังนี้  คำนั้นเรากล่าวผิดไป  เพราะเรายังไม่พิจารณาจึงกล่าวคำนั้นไป ฉะนั้นเธอจงถือเอาว่า รูปเที่ยง ฯลฯ วิญญาณเที่ยงดังนี้เถิด.   สูรอุบาสกคิดว่า  ข้อที่พระพุทธเจ้าทั้งหลายไม่พิจารณาไม่ทำการตรวจตราอย่างประจักษ์แล้ว  พึงตรัสอะไรไปนั้นไม่ใช่ฐานะที่จะมีได้  มารนี้มาเพื่อมุ่งทำลายเราอย่างแน่นอน.  ลำดับนั้น  สูรอุบาสกจึงกล่าวกะมารนั้น ว่าท่านเป็นมารใช่ไหมดังนี้.

มารนั้นไม่อาจที่จะกล่าวมุสาวาทได้  จึงรับว่า ใช่เราเป็นมาร  ดังนี้.  อุบาสกถามว่าเพราะเหตุไร ท่านจึงมา.  มารตอบว่า เรามาเพื่อทำศรัทธาของท่านให้หวั่นไหว.  อุบาสกกล่าวว่าดูก่อนมารผู้ใจบาปอำมหิต ท่านผู้เดียวนั้น จงหยุดอยู่ก่อน  พวกมารเช่นท่าน  ร้อยก็ดี   พันก็ดี   แสนก็ดี ไม่สามารถจะทำศรัทธาของเราให้หวั่นไหวได้ชื่อว่าศรัทธาอันมาแล้วด้วยมรรค เป็นของมั่นคงไม่หวั่นไหวเหมือนภูเขาสิเนรุซึ่งตั้งอยู่บนแผ่นดินอันล้วนแล้วด้วยสิลา  ท่านจะทำอะไรในการมานี้  ดังนี้แล้วปรกมือขึ้น. มารนั้นเมื่อไม่สามารถจะดำรงอยู่ได้จึงหายไปในที่นั้นนั่นเอง.

วัดป่าสามแยก ศึกษาพระธรรมวินัย เบิกบุญ โอนบุญ อกหัก โดนของ ธรรมะ ธรรมทาน คลายเครียด เจริญรุ่งเรือง //www.samyaek.com      
Create Date : 24 กรกฎาคม 2555
Last Update : 29 กรกฎาคม 2555 16:59:29 น. 3 comments
Counter : 4012 Pageviews.

 
ทุกวันเสาร์ เวลาประิเทศไทยโดยประมาณ20.45 น.เป็นต้นไป มีการเทศน์ถ่ายทอดสด ไปทั่วโลก เทศน์โดยหลวงปู่เกษม อาจิณณสีโล จากสำนักสงฆ์ป่าสามแยก

รับชมได้ที่
ดูวีดีโอช่องที่ 1 (สำหรับผู้ที่อินเตอร์เน็ทช้า: 56k)
www.samyaek.com

ดูวีดีโอช่องที่ 2 (สำหรับผู้ที่อินเตอร์เน็ทเร็ว: 212k)
www.samyaek.com/?channel=2

สำหรับท่านที่มีปัญหาดูถ่ายทอดสดไม่ได้
www.samyaek.com/board2/index.php?topic=2303.0

การใช้ iPad, iPhone, iPod touch ดูถ่ายทอดสด
www.samyaek.com/board2/index.php?topic=5531.0

วิธีใช้ Tablet ตระกูล Android ดูถ่ายทอดสด
www.samyaek.com/board2/index.php?topic=5512.0


โดย: Budratsa วันที่: 24 กรกฎาคม 2555 เวลา:15:47:12 น.  

 
...แจกฟรี... หนังสือ "คู่มืออุทิศบุญที่ได้ผล" (คนละไม่เกิน 3 เล่ม) และCDหรือDVD จากการแสดงธรรมของหลวงปู่เกษม อาจิณณสีโล ได้ที่กระดาน "แจกสื่อธรรม" หากท่านใดยังไม่ได้สมัครสมาชิก ใช้
Username : Media
Password : 123456


โดย: Budratsa วันที่: 24 กรกฎาคม 2555 เวลา:15:47:51 น.  

 
ธรรมิกราช ทำงานรวบรวมบารมีที่เหลืออยู่ทั้งหมดเพื่อรองรับให้พุทธศาสนาครบห้าพันปี


โดย: ธรรมิกราช IP: 113.53.216.17 วันที่: 3 ตุลาคม 2556 เวลา:18:55:53 น.  

ชื่อ :
Comment :
  *ใช้ code html ตกแต่งข้อความได้เฉพาะสมาชิก
 
รหัสส่งข้อความ
กรุณายืนยันรหัสส่งข้อความ

Budratsa
Location :
พิจิตร Switzerland

[ดู Profile ทั้งหมด]

ให้ทิปเจ้าของ Blog [?]
ฝากข้อความหลังไมค์
Rss Feed
Smember
ผู้ติดตามบล็อก : 11 คน [?]
สวัสดีค่ะ ยินดีต้อนรับทุกๆคนค่ะ
"ดูก่อนอานนท์ บางทีพวกเธอจะพึงมีความคิดอย่างนี้ว่า ปาพจน์ (พุทธพจน์) มีพระศาสดาล่วงแล้ว พระศาสดาของพวกเราไม่มี ข้อนี้พวกเธอไม่พึงเห็นอย่างนั้น ธรรมก็ดี วินัยก็ดีอันใดอันเราแสดงแล้ว ได้บัญญัติไว้แล้วแก่พวกเธอ ธรรมและวินัยอันนั้น จักเป็นศาสดาแห่งพวกเธอ โดยกาลล่วงไปแห่งเรา" เล่มที่ ๑๓ : พระสุตตันตปิฎก ทีฆนิกาย มหาวรรค เล่ม ๒ ภาค ๑ หน้าที่ ๓๒๐
Friends' blogs
[Add Budratsa's blog to your web]
Links
 

 Pantip.com | PantipMarket.com | Pantown.com | © 2004 BlogGang.com allrights reserved.