"ทรัพย์เครื่องปลื้มใจอย่างใดอย่างหนึ่งในโลกนี้หรือในโลกอื่น หรือรัตนะใดอันประณีตในสวรรค์ ทรัพย์และรัตนะนั้นเสมอด้วยพระตถาคตย่อมไม่มี พระพุทธเจ้าแม้นี้เป็นรัตนะอันประณีต ด้วยการกล่าวคำจริงนี้ ขอความสวัสดีจงมี....." "พระไตรปิฏก เป็นตาที่วิเศษยิ่ง, เป็นหูที่วิเศษยิ่ง, เป็นจมูกที่วิเศษยิ่ง, เป็นลิ้นที่วิเศษยิ่ง, เป็นกายที่วิเศษยิ่ง, เป็นใจที่วิเศษยิ่ง, เป็นครู-อาจารย์ที่วิเศษยิ่ง, เป็นพ่อ-แม่ที่วิเศษยิ่ง, เป็นมิตรและเข็มทิศที่วิเศษยิ่ง, เป็นแผนที่และป้ายบอกทางที่วิเศษยิ่ง, เป็นแสงสว่างส่องทางสู่นิพพานที่วิเศษยิ่ง"จากวัดสามแยก
Group Blog
 
<<
กรกฏาคม 2555
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031 
 
7 กรกฏาคม 2555
 
All Blogs
 
หลวงปู่เกษม แสดงธรรม "พระเกษม ยังยืนยันเหมือนเดิม" 17 มีนาคม 2555

เนื้อหา บางส่วนจากการแสดงธรรมชุดนี้
      ๑. พระพุทธเจ้าเลิกให้พรที่ไร้สาระ 
      ๒. ตัวแทนพระพุทธเจ้าคือพระธรรมวินัยเท่านั้น 
      ๓. กังวล 10 อย่าง 
      ๔. ภิกษุฉันเหล้าที่ใส่เจือในอาหารได้  
      ๕. แม้เป็นอริยะแล้ว แต่ก็ยังรับผิดชอบต่อคู่ครองเรื่องเพศสัมพันธ์ ฯลฯ

พระพุทธเจ้าเลิกให้พรที่ไร้สาระ (จีวรขันธกะ) เล่ม7 หน้า261

กราบทูลขอพร
ครั้งนั้น ชีวกโกมารภัจจ์  ถือผ้าสิไวยกะคู่นั้นไปในพุทธสำนัก ครั้นถึงแล้ว ถวายบังคมพระผู้มีพระภาคเจ้า นั่งอยู่ ณ ที่ควรส่วนข้างหนึ่ง ชีวกโกมารภัจจ์นั่งเรียบร้อยแล้ว  ได้กราบทูลคำนี้แด่พระผู้มีพระภาคเจ้าว่า ข้าพระพุทธเจ้าจะขอประทานพรต่อพระผู้มีพระภาคเจ้าสักอย่างหนึ่ง   พระพุทธเจ้าข้า
ภ. พระตถาคตทั้งหลายเลิกให้พรเสียแล้ว ชีวก.

ตัวแทนพระพุทธเจ้าคือพระธรรมวินัยเท่านั้น (มหาปรินิพพานสูตร) เล่ม13หน้า320

ประทานโอวาทแก่ภิกษุสงฆ์
[๑๔๑]  ครั้งนั้น พระผู้มีพระภาคเจ้ารับสั่งกะท่านพระอานนท์ว่า
"ดูก่อนอานนท์ บางที่พวกเธอจะพึงมีความคิดอย่างนี้ว่า ปาพจน์(พุทธพจน์)มีพระศาสดาล่วงแล้ว พระศาสดาของพวกเราไม่มี  ข้อนี้พวกเธอไม่พึงเห็นอย่างนั้น  ธรรมก็ดีวินัยก็ดีอันใดอันเราแสดงแล้ว ได้บัญญัติไว้แล้วแก่พวกเธอ ธรรมและวินัยอันนั้นจักเป็นศาสดาแห่งพวกเธอ โดยกาลล่วงไปแห่งเรา"

กังวล 10 อย่าง เล่ม2หน้า351
ปลิโพธ  (ความกังวล) ๑๐  อย่างนั้นคือ อาวาส ๑  ตระกูล ๑  ลาภ(คือปัจจัยสี่)๑  คณะ (คือหมู่) ๑   การงาน(คือการก่อสร้าง) เป็นที่คำรบห้า ๑  อัทธานะ (คือเดินทางไกล) ๑  ญูาติ ๑  อาพาธ ๑  คัณฐะ(คือการเรียนปริยัติ) ๑  อิทธิฤทธิ์ ๑.
กุลบุตรผู้ตัดปลิโพธได้อย่างนั้นแล้ว จึงควรเรียนกรรมฐาน.

ภิกษุฉันเหล้าที่ใส่เจือในอาหารได้ (สุราปานวรรคสิกขาบทที่1) เล่ม4หน้า634

อนาปัตติวาร

[๕๗๘]  ภิกษุดื่มน้ำที่มีกลิ่นรสเหมือนน้ำเมา  แต่ไม่ใช่น้ำเมา ๑ ภิกษุดื่มน้ำเมาที่เจือลงในแกง ๑  . . .ที่เจือลงในเนื้อ ๑... ที่เจือลงในน้ำมัน  ๑...น้ำเมาในน้ำอ้อยที่ดองมะขามป้อม ๑  ภิกษุดื่มยาดองอริฏฐะซึ่งไม่ใช่ของเมา ๑  ภิกษุวิกลจริต ๑  ภิกษุอาทิกัมนิกะ ๑  ไม่ต้องอาบัติ


แม้เป็นอริยะแล้ว แต่ก็ยังรับผิดชอบต่อคู่ครองเรื่องเพศสัมพันธ์ (ประวัตินางอุตตรานันทมารดา)เล่ม33หน้า135-136

อนึ่งเล่า  ธิดาของเราก็เป็นพระอริยสาวิกาผู้พระโสดาบัน  กระทำการบูชาด้วยดอกไม้มีค่าหลายกหาปณะทุก ๆ วัน เราจักไม่ส่งธิดาไปเรือนคนมิจฉาทิฏฐิเช่นท่าน. ราชคหเศรษฐีรู้ว่า ปุณณเศรษฐีปฏิเสธอย่างนั้น ก็ส่งสาสน์ไปอีกว่า โปรดอย่าทำลายความสนิทสนมเก่า ๆ เสียเลย เราจักให้จัดดอกไม้มีค่า  ๒  กหาปณะทุก ๆ วัน  แก่สะใภ้ของเรา. ปุณณเศรษฐีก็ตอบรับแล้วส่งธิดาไปเรือนของราชคหเศรษฐีนั้น.

ต่อมาวันหนึ่ง  นางอุตตราธิดาของปุณณเศรษฐีนั้น  ก็กล่าวกะสามีของตนอย่างนี้ว่า  ดิฉันทำอุโบสถกรรมประจำเดือนละ  ๘  วัน ในเรือนสกุลของตน แม้บัดนี้ เมื่อท่านรับให้ความยินยอมได้  เราก็จะพึงอธิษฐานองค์อุโบสถ.  สามีนั้นกล่าวว่า   ฉันยินยอมไม่ได้ แล้วก็ไม่รับคำ. นางไม่อาจทำสามีนั้นให้ยินยอมได้   ก็นิ่งเสีย  คิดว่า  เราจักอธิฐานองค์อุโบสถภายในพรรษาอีก  แม้ครั้งนั้นเมื่อนางขอโอกาส  ก็ไม่ได้โอกาสอีกนั่นเอง.
ภายในพรรษา  ล่วงไป  ๒  เดือนครึ่งยังเหลืออยู่ครึ่งเดือน  นางจึงส่งข่าวไปบอกบิดามารดาว่า  ดิฉันถูกท่านพ่อท่านแม่ส่งไปขังไว้ในที่กักขังตลอดกาลยาวนานเท่านี้แล้ว จะอธิษฐานองค์อุโบสถแม้ตลอดวันหนึ่งก็ไม่ได้โปรดส่งกหาปณะ  แก่ดิฉัน  ๑๕,๐๐๐   กหาปณะเถิด. บิดามารดาฟังข่าวธิดาแล้วก็ไม่ถามว่า เพราะเหตุไร ส่งเงินไปให้เลย.   นางอุตตรารับกหาปณะเหล่านั้นแล้ว. มีหญิงโสเภณีชื่อสิริมาอยู่ในนครนั้น จึงให้เรียกนางมาแล้วกล่าวว่า  แม่สิริมาจ๋า ดิฉันจักอธิฐานองค์อุโบสถ  ตลอดครึ่งเดือนนี้  ขอแม่นางจงรับกหาปณะ  ๑๕,๐๐๐  กหาปณะเหล่านั้นไว้    แล้วบำเรอบุตรเศรษฐีตลอดครึ่งเดือนนี้. นางสิริมาก็รับปากว่า  ดีละแม่เจ้า.
ตั้งแต่นั้นมา บุตรเศรษฐีคิดว่า เราจักสำเริงสำราญกับนางสิริมา จึงอนุญาตให้นางอุตตรารับอุโบสถกรรมตลอดครึ่งเดือน. นางอุตตรารู้ว่าสามีรับปากยินยอมแล้ว
มีหมู่ทาสีแวดล้อม จัดแจงของเคี้ยวของฉันด้วยมือเองแต่เช้าตรู่ทุก ๆ  วัน เมื่อพระศาสดาทรงทำภัตกิจเสร็จ เสด็จไปวิหารแล้วก็อธิษฐานองค์อุโบสถ ขึ้นปราสาทอันประเสริฐ นั่งระลึกถึงศีลของตน.

 วัดป่าสามแยก ศึกษาพระธรรมวินัย เบิกบุญ โอนบุญ อกหัก โดนของ ธรรมะ ธรรมทาน คลายเครียด เจริญรุ่งเรือง //www.samyaek.com
Create Date : 07 กรกฎาคม 2555
Last Update : 7 กรกฎาคม 2555 21:17:19 น. 1 comments
Counter : 877 Pageviews.

 
วันนี้วันเสาร์เวลาประิเทศไทยโดยประมาณ21.00 น.เป็นต้นไป ขณะนี้ มีการเทศน์ถ่ายทอดสด ไปทั่วโลก จากสำนักสงฆ์ป่าสามแยก

รับชมได้ที่
ดูวีดีโอช่องที่ 1 (สำหรับผู้ที่อินเตอร์เน็ทช้า: 56k)
www.samyaek.com

ดูวีดีโอช่องที่ 2 (สำหรับผู้ที่อินเตอร์เน็ทเร็ว: 212k)
www.samyaek.com/?channel=2

สำหรับท่านที่มีปัญหาดูถ่ายทอดสดไม่ได้
www.samyaek.com/board2/index.php?topic=2303.0

การใช้ iPad, iPhone, iPod touch ดูถ่ายทอดสด
www.samyaek.com/board2/index.php?topic=5531.0

วิธีใช้ Tablet ตระกูล Android ดูถ่ายทอดสด
www.samyaek.com/board2/index.php?topic=5512.0


โดย: Budratsa วันที่: 7 กรกฎาคม 2555 เวลา:21:11:46 น.  

ชื่อ :
Comment :
  *ใช้ code html ตกแต่งข้อความได้เฉพาะสมาชิก
 
รหัสส่งข้อความ
กรุณายืนยันรหัสส่งข้อความ

Budratsa
Location :
พิจิตร Switzerland

[ดู Profile ทั้งหมด]

ให้ทิปเจ้าของ Blog [?]
ฝากข้อความหลังไมค์
Rss Feed
Smember
ผู้ติดตามบล็อก : 11 คน [?]
สวัสดีค่ะ ยินดีต้อนรับทุกๆคนค่ะ
"ดูก่อนอานนท์ บางทีพวกเธอจะพึงมีความคิดอย่างนี้ว่า ปาพจน์ (พุทธพจน์) มีพระศาสดาล่วงแล้ว พระศาสดาของพวกเราไม่มี ข้อนี้พวกเธอไม่พึงเห็นอย่างนั้น ธรรมก็ดี วินัยก็ดีอันใดอันเราแสดงแล้ว ได้บัญญัติไว้แล้วแก่พวกเธอ ธรรมและวินัยอันนั้น จักเป็นศาสดาแห่งพวกเธอ โดยกาลล่วงไปแห่งเรา" เล่มที่ ๑๓ : พระสุตตันตปิฎก ทีฆนิกาย มหาวรรค เล่ม ๒ ภาค ๑ หน้าที่ ๓๒๐
Friends' blogs
[Add Budratsa's blog to your web]
Links
 

 Pantip.com | PantipMarket.com | Pantown.com | © 2004 BlogGang.com allrights reserved.