"ทรัพย์เครื่องปลื้มใจอย่างใดอย่างหนึ่งในโลกนี้หรือในโลกอื่น หรือรัตนะใดอันประณีตในสวรรค์ ทรัพย์และรัตนะนั้นเสมอด้วยพระตถาคตย่อมไม่มี พระพุทธเจ้าแม้นี้เป็นรัตนะอันประณีต ด้วยการกล่าวคำจริงนี้ ขอความสวัสดีจงมี....." "พระไตรปิฏก เป็นตาที่วิเศษยิ่ง, เป็นหูที่วิเศษยิ่ง, เป็นจมูกที่วิเศษยิ่ง, เป็นลิ้นที่วิเศษยิ่ง, เป็นกายที่วิเศษยิ่ง, เป็นใจที่วิเศษยิ่ง, เป็นครู-อาจารย์ที่วิเศษยิ่ง, เป็นพ่อ-แม่ที่วิเศษยิ่ง, เป็นมิตรและเข็มทิศที่วิเศษยิ่ง, เป็นแผนที่และป้ายบอกทางที่วิเศษยิ่ง, เป็นแสงสว่างส่องทางสู่นิพพานที่วิเศษยิ่ง"จากวัดสามแยก
Group Blog
 
<<
เมษายน 2555
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930 
 
14 เมษายน 2555
 
All Blogs
 
ประกาศแถลงการณ์ของคณะสงฆ์ป่าสามแยก ครั้งที่ 1 /2552 19 มิถุนายน2552

เนื้อหาบางส่วนจากการแสดงธรรมชุดนี้
1.บุญสามารถเก็บไว้ในสวรรค์ได้
2.การเบิกบุญ
3.การใช้อำนาจ พุทธ ธรรม สงฆ์
4.พึ่งพุทธ ธรรม สงฆ์
5.คนศรัทธาพระรัตนตรัย เป็นอจินไตย คือไม่มีประมาณ
6.การโอนบุญ ฯลฯ

 การใช้อำนาจ พุทธ ธรรม สงฆ์ เล่ม35 หน้า216
อหิสูตร ว่าด้วยแผ่เมตตาจิตไปถึงตระกูลพระยางู
[๖๗] สมัยหนึ่ง พระผู้มีพระภาคเจ้าประทับอยู่  ณ วิหารพระเชตวัน อารามของอนาถบิณฑิกคฤหบดี กรุงสาวัตถี ก็แลสมัยนั้น ภิกษุรูปหนึ่ง ถูกงูกัดตายในกรุงสาวัตถี     

ลำดับนั้นแล  ภิกษุหลายรูปเข้าไปเฝ้าพระผู้มี พระภาคเจ้า ครั้นเข้าไปถึงแล้ว ถวายอภิวาทพระผู้มีพระภาคเจ้าแล้วนั่งลงใน ที่สมควรส่วนหนึ่ง ภิกษุเหล่านั้นนั่งในที่สมควรส่วนหนึ่งแล้ว กราบทูลพระ-
ผู้มีพระภาคเจ้าว่า  ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ ภิกษุรูปหนึ่งถูกงูกัดทำกาละ แล้วในกรุงสาวัตถี 

ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย ภิกษุรูปนั้น ไม่ได้แผ่เมตตาจิตไปถึงตระกูลพระยางูทั้ง ๔ เป็นแน่ เพราะถ้าภิกษุนั้น พึงแผ่เมตตา ถึงตระกูลพระยางูทั้ง ๔ ไซร้  ภิกษุนั้นก็ไม่พึงถูกงูกัดตายเลย ตระกูลพระยางู
ทั้ง ๔ คืออะไรบ้าง คือ ตระกูลพระยางูชื่อวิรูปักขะ ตระกูลพระยางูชื่อเอราปถะ ตระกูลพระยางูชื่อฉัพยาปุตตะ ตระกูลพระยางูชื่อกัณหาโคตมกะ

ภิกษุทั้งหลาย ภิกษุนั้น ไม่ได้แผ่เมตตาจิตไปถึงตระกูลพระยางูทั้ง ๔นี้เป็นแน่ เพราะถ้าภิกษุนั้นพึงแผ่เมตตาจิตไปถึงตระกูลพระยางูทั้ง ๔ นี้ไซร้ภิกษุนั้น ก็ไม่พึงถูกงูกัดตายเลย ภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตให้ภิกษุแผ่เมตตาจิตไปถึงตระกูลพระยางูทั้ง ๔ นี้ เพื่อคุ้มตน เพื่อรักษาตน เพื่อป้องกันตน

ความเป็นมิตรของเรา จงมีกับงูตระกูลวิรูปักขะทั้งหลาย
ความเป็นมิตรของเรา  จงมีกับงูตระกูลเอราปถะทั้งหลาย
ความเป็นมิตรของเรา  จงมีกับงูตระกูลฉัพยาปุตตะทั้งหลาย
ความเป็นมิตรของเรา  จงมีกับงูตระกูลกัณหาโคตมกะทั้งหลาย
ความเป็นมิตรของเรา  จงมีกับสัตว์ไม่มีเท้าทั้งหลาย
ความเป็นมิตรของเรา  จงมีกับสัตว์ ๒ เท้าทั้งหลาย
ความเป็นมิตรของเรา  จงมีกับสัตว์ ๔ เท้าทั้งหลาย
ความเป็นมิตรของเรา  จงมีกับสัตว์มีเท้ามากทั้งหลาย 
ขอสัตว์ไม่มีเท้าอย่าเบียดเบียนเรา สัตว์ ๒ เท้าก็อย่าเบียดเบียนเรา
สัตว์ ๔ เท้าก็อย่าเบียดเบียนเรา สัตว์มีเท้ามากก็อย่าเบียดเบียนเรา
ขอสัตว์ทั้งปวงผู้มีลมหายใจทั้งสิ้น และผู้เกิดแล้วทั้งหมดสิ้นเชิง
จงประสบแต่ความเจริญทุกผู้เถิดอย่าได้รับโทษลามกอะไร ๆ  เลย.

พระพุทธเจ้าทรงพระคุณสุดที่จะประมาณ พระธรรมทรงพระคุณสุดที่จะประมาณ พระสงฆ์ทรงพระคุณสุดที่จะประมาณ สัตว์เสือกคลานทั้งหลายมีประมาณ  คือ งู แมลงป่อง ตะขาบ แมลงมุม ตุ๊กแก หนู การรักษาเราได้ทำแล้ว การป้องกันเราได้ทำแล้ว ขอสัตว์ทั้งหลายจงหลีกไป ข้า  ฯ
นอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้า นอบน้อมแด่พระสัมมาสัมพุทธเจ้า ๗ พระองค์.
จบอหิสูตร

บุญสามารถเก็บไว้ในสวรรค์ได้  เรื่องนายนันทิยะ
"นันทิยะดำรงตำแหน่งทานบดี" เล่ม 42หน้า 420
จำเดิมแต่มารดาบิดาทำกาละ แม้นายนันทิยะก็เป็นมหาทานบดี เตรียมตั้งทานสำหรับภิกษุสงฆ์. และเริ่มตั้งค่าอาหารแม้สำหรับคนกำพร้าและคนเดินทางเป็นต้น ไว้ที่ประตูเรือน. ในกาลต่อมา เขาฟังพระธรรมเทศนาของพระศาสดา กำหนดอานิสงส์ในการถวายอาวาสได้แล้ว ให้ทำศาลา ๔ มุข ประดับด้วยห้อง ๔ ห้อง ในมหาวิหารในป่าอิสิปตนะแล้วให้ลาคเตียงและตั่งเป็นต้น เมื่อจะมอบถวายอาวาสนั้น ได้ถวายทานแก่ภิกษุสงฆ์ มีพระพุทธเจ้าเป็นประมุข แล้วถวายน้ำทักขิโณทก แด่พระตถาคต. ปราสาททิพย์สำเร็จโดยรัตนะ ๗ ประการ สมบูรณ์ด้วยหมู่นารี มีประมาณ ๑๒ โยชน์ในทิศทั้งปวง เบื้องบนสูงประมาณ ๑๐๐ โยชน์ผุดขึ้นในเทวโลกชั้นดาวดึงส์ พร้อมด้วยการตั้งน้ำทักขิโณทก ในพระหัตถ์ของพระศาสดาทีเดียว.

ตัวอย่างผู้ที่อาศัยอำนาจพุทธ ธรรม สงฆ์ ช่วยให้ผ่านพ้นความยุ่งยากไปได้ เล่ม 41หน้า 307
ฝ่ายพระราชาเสด็จมาถึงแม่น้ำแห่งหนึ่งแล้ว ตรัสถามว่า "นี่ชื่อ แม่น้ำอะไร ?"
อำมาตย์.  ชื่ออารวปัจฉานที  พระเจ้าข้า.
พระราชา. พ่อทั้งหลาย แม่น้ำนี้ประมาณเท่าไร ?
อำมาตย์.  โดยลึก คาวุตหนึ่ง, โดยกว้าง  ๒  คาวุต พระเจ้าข้า.
พระราชา. ก็ในแม่น้ำนี้   เรือหรือแพมีไหม ?
อำมาตย์.  ไม่มี พระเจ้าข้า.
พระราชาตรัสว่า " เมื่อเราทั้งหลายมัวหายานมีเรือเป็นต้น,  ชาติ
ย่อมนำไปสู่ชรา,  ชราย่อมนำไปสู่มรณะ,  เราไม่มีความสงสัย ออกบวชอุทิศพระรัตนตรัย. ด้วยอานุภาพแห่งพระรัตนตรัยนั้น น้ำนี้ อย่าได้เป็นเหมือนน้ำเลย"  ดังนี้แล้ว ทรงระลึกถึงคุณพระรัตนตรัย ระลึกถึงพุทธานุสสติว่า "แม้เพราะเหตุนี้ พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นเป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า" เป็นต้น พร้อมทั้งบริวารเสด็จไปบนหลังน้ำด้วยม้าพันหนึ่ง. ม้าสินธพทั้งหลายก็วิ่งไป ดุจวิ่งไปบนหลังแผ่นหิน.ปลายกีบก็ไม่เปียก.

การเบิกบุญ เล่ม 59หน้าที่ 812
นางเทพธิดาได้ฟังคำของพระโพธิสัตว์นั้นแล้ว  มีจิตยินดี เนรมิตเรือขึ้นลำ ๑ ซึ่งแล้วไปด้วยแก้ว ๗ ประการ เรือลำนั้นยาว ๘ อุสภะ กว้าง ๔ อุสภะ ลึก ๒ วา มีเสากระโดง ๓ เสา แล้วไปด้วยแก้วอินทนิล มีสายระโยงระยาง แล้วไปด้วยทอง มีรอกกว้านแล้วไป ด้วยเงิน  มีหางเสือ แล้วไปด้วยทอง เทวดาเอารัตนะ ๗ ประการ มาบรรทุกเต็มเรือ แล้วอุ้มพราหมณ์ขึ้นบนเรือที่ประดับแล้ว แต่มิได้เหลียวแลบุรุษอุปัฏฐากของพระโพธิสัตว์เลย  พราหมณ์ได้ให้ส่วนบุญที่ตนได้การทำไว้แก่อุปัฏฐาก อุปัฏฐากก็รับอนุโมทนา ทันใดนั้น เทวดาก็อุ้มอุปัฏฐากนั้นขึ้นเรือด้วย ลำดับนั้น เทวดาก็นำเรือไปสู่โมลินีนครขนทรัพย์ขึ้นเรือนพราหมณ์ แล้วจึงไปยังที่อยู่ของตน.

 การโอนบุญ  เล่ม8 หน้า206
ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาติกิจ ๕  อย่าง คือ อุโบสถ ปวารณา  ผ้าอาบน้ำฝน การสละภัตร และการรับภัตร แก่ภิกษุทั้งหลาย ผู้อยู่ปริวาสด้วยกัน ตามลำดับผู้แก่พรรษา
ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย เพราะเหตุนี้แล เราจักบัญญัติวัตรแก่ภิกษุทั้งหลายผู้อยู่ปริวาส โดยประการที่ภิกษุผู้อยู่ปริวาส ต้องประพฤติทุกรูป.

 คนศรัทธาพระรัตนตรัย มีวิบากเป็นอาจินไตย(ไม่มีประมาณ ประมาณไม่ได้ ฯ) เล่ม70 หน้า 10
พระพุทธเจ้าทั้งหลายเป็นอจินไตย พระธรรมของพระพุทธเจ้าทั้งหลายเป็นอจินไตย เมื่อบุคคล เลื่อมใสในพระพุทธเจ้า  และพระธรรมอันเป็นอจินไตย  ย่อมมีวิบากเป็นอจินไตยแล. 

วัดป่าสามแยก ศึกษาพระธรรมวินัย เบิกบุญ โอนบุญ อกหัก โดนของ ธรรมะ ธรรมทาน คลายเครียด เจริญรุ่งเรือง //www.samyaek.com/
Create Date : 14 เมษายน 2555
Last Update : 17 เมษายน 2555 15:14:45 น. 7 comments
Counter : 1243 Pageviews.

 
วันนี้วันเสาร์ที่ 14 เมษายน 55 ตั้งแต่เวลา 2 ทุ่มเป็นต้นไป.(Thailand)กำลัง "ถ่ายทอดสด" จากสำนักสงฆ์ป่าสามแยก

รับชมได้ที่
www.samyaek.com
ดูวีดีโอช่องที่ 1 (สำหรับผู้ที่อินเตอร์เน็ทช้า: 56k)

www.samyaek.com/?channel=2
ดูวีดีโอช่องที่ 2 (สำหรับผู้ที่อินเตอร์เน็ทเร็ว: 212k)

//www.samyaek.com/board2/index.php?topic=2303.msg17659#msg17659
(หัวข้อ: สำหรับท่านที่มีปัญหาดูถ่ายทอดสดไม่ได้)โดย: Budratsa วันที่: 14 เมษายน 2555 เวลา:21:29:35 น.  

 

ป้าเชิญนางฟ้า...มาอวยพรวันเกิดค่ะ
ขอให้พบแต่สิ่งดีๆ คนที่ดีมีจิตใจดี
เหตุการณ์ดีๆสุขภาพที่แข็งแรง
รวมทั้งความรัก
ที่ดีที่สุดในชีวิตนะคะ
โดย: ป้าหู้เองจ่ะ (fifty-four ) วันที่: 9 มิถุนายน 2555 เวลา:11:32:55 น.  

 
สุขสันต์วันเกิดนะค่ะน้องบุษ..

ขอให้พบแสงแห่งธรรมตลอดไป..

ขอให้พบกับสิ่งดีดีในชีวิตตลอดไปค่ะ

และขอให้มีสุขภาพแข็งแรงตลอดไปด้วยค่ะโดย: คนผ่านทางมาเจอ วันที่: 9 มิถุนายน 2555 เวลา:12:52:07 น.  

 
happy birthday ขอให้เจอสิ่งดี ๆ นะคะ


โดย: cyberlifenlearn วันที่: 9 มิถุนายน 2555 เวลา:23:04:50 น.  

 
สวัสดีค่ะ
ยินดีที่ได้รู้จักค่ะ
แล้วแวะมาคุยกันอีกนะ

ขอให้พบแต่สิ่งดีๆในชีวิตนะคะ
ไปฉลองที่ไหนป่าว


โดย: pantawan วันที่: 9 มิถุนายน 2555 เวลา:23:36:38 น.  

 
สุขสันต์วันเกิด..ขอให้มีความสุขมากๆนะคะ

//www.thaigoodview.com/files/u69351/555.jpg


โดย: PC.zomza วันที่: 9 มิถุนายน 2555 เวลา:23:47:20 น.  

 
สุขสันต์วันเกิด..ขอให้มีความสุขมากๆนะคะโดย: PC.zomza วันที่: 9 มิถุนายน 2555 เวลา:23:49:26 น.  

ชื่อ :
Comment :
  *ใช้ code html ตกแต่งข้อความได้เฉพาะสมาชิก
 
รหัสส่งข้อความ
กรุณายืนยันรหัสส่งข้อความ

Budratsa
Location :
พิจิตร Switzerland

[ดู Profile ทั้งหมด]

ให้ทิปเจ้าของ Blog [?]
ฝากข้อความหลังไมค์
Rss Feed
Smember
ผู้ติดตามบล็อก : 11 คน [?]
สวัสดีค่ะ ยินดีต้อนรับทุกๆคนค่ะ
"ดูก่อนอานนท์ บางทีพวกเธอจะพึงมีความคิดอย่างนี้ว่า ปาพจน์ (พุทธพจน์) มีพระศาสดาล่วงแล้ว พระศาสดาของพวกเราไม่มี ข้อนี้พวกเธอไม่พึงเห็นอย่างนั้น ธรรมก็ดี วินัยก็ดีอันใดอันเราแสดงแล้ว ได้บัญญัติไว้แล้วแก่พวกเธอ ธรรมและวินัยอันนั้น จักเป็นศาสดาแห่งพวกเธอ โดยกาลล่วงไปแห่งเรา" เล่มที่ ๑๓ : พระสุตตันตปิฎก ทีฆนิกาย มหาวรรค เล่ม ๒ ภาค ๑ หน้าที่ ๓๒๐
Friends' blogs
[Add Budratsa's blog to your web]
Links
 

 Pantip.com | PantipMarket.com | Pantown.com | © 2004 BlogGang.com allrights reserved.