เส้นทางข้างหน้า จะยังรอคอยเราอยู่เสมอ !!
Group Blog
 
 
มิถุนายน 2551
 
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930 
 
29 มิถุนายน 2551
 
All Blogs
 

ถวายพระเพลิงพระศพพระพี่นาง16พ.ย.เมื่อวันที่ 6 พ.ค. ที่ทำเนียบรัฐบาล สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เสด็จฯ พร้อมด้วยสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี ทรงเป็นประธานที่ปรึกษาการประชุมคณะกรรมการอำนวยการจัดงานพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์


นายสมัคร สุนทรเวช นายกรัฐมนตรี ให้สัมภาษณ์ภายหลังการประชุมว่า รัฐบาลได้ขอรับพระราชทานดำเนินการจัดงานพระราชพิธี รัฐพิธี และศาสนพิธี ในงานพระราชทานเพลิงพระศพสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ เพื่อถวายพระเกียรติ และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ และเพื่อให้การจัดงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อยถูกต้องตามราชประเพณี สมพระเกียรติ และให้ประชาชนร่วมกับรัฐบาลน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณ และแสดงความจงรักภักดี
คณะกรรมการฝ่ายต่างๆ ได้เสนอเรื่องเพื่อทราบและพิจารณาด้วยกันหลายเรื่อง อาทิ รูปแบบการจัดงาน ซึ่งยึดแนวทางเช่นเดียวกันกับเมื่อคราวการจัดงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี โดยกำหนดการจัดงาน 6 วัน ระหว่างวันที่ 14-19 พ.ย.2551การจัดงานพระราชพิธี 6 พิธี คือ

งานพระราชกุศลออกพระเมรุมาศในวันที่ 14 พ.ย.

การเชิญพระโกศออกพระเมรุมาศในวันที่ 15 พ.ย.

การถวายพระเพลิงพระศพในวันที่ 16 พ.ย.

การเก็บพระอัฐิในวันที่ 17 พ.ย.

การพระราชกุศลพระอัฐิในวันที่ 18 พ.ย.

การบรรจุพระสรีรางคารในวันที่ 19 พ.ย.การกำหนดริ้วขบวนพระราชอิสริยยศ รวม 6 ริ้วขบวน ดังนี้

วันพระราชทานเพลิงพระศพฯ

ริ้วขบวนที่ 1 เชิญพระโกศโดยพระยานมาศสามลำคานจากพระที่นั่งดุสิต มหาปราสาทไปยังพระมหาพิชัยราชรถหน้าวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม

ริ้วขบวนที่ 2 เชิญพระโกศโดยพระมหาพิชัยราชรถจากหน้าวัดพระเชตุพน- วิมลมังคลารามไปยังพระเมรุมาศ ท้องสนามหลวง

ริ้วขบวนที่ 3 เชิญพระโกศโดยพระยานมาศสามลำคานเวียนพระเมรุมาศ โดยอุตราวัฏ (เวียนซ้าย) ครบ 3 รอบ แล้วเชิญพระโกศประดิษฐานบนพระเมรุมาศ
วันเก็บพระอัฐิ

ริ้วขบวนที่ 4 เชิญพระโกศพระอัฐิโดยพระที่นั่งราเชนทรยานและพระราช- สรีรางคารโดยพระวอสีวิกากาญจน์จากพระเมรุมาศ ท้องสนามหลวง เข้าสู่พระบรมมหาราชวัง วันเชิญขึ้นประดิษฐานบนพระวิมาน พระที่นั่งจักรีมหาปราสาทภายหลังบำเพ็ญพระราชกุศลพระอัฐิ

ริ้วขบวนที่ 5 เชิญพระโกศพระอัฐิโดยพระที่นั่งราเชนทรยานจากพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทขึ้นประดิษฐาน ณ พระวิมานบนพระที่นั่งจักรีมหาปราสาท
วันบรรจุพระราชสรีรางคาร

ริ้วขบวนที่ 6 เชิญพระราชสรีรางคารจากพระศรีรัตนเจดีย์ วัดพระศรีรัตนศาสดาราม โดยรถยนต์พระที่นั่งไปบรรจุ ณ วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม

การกำหนดริ้วขบวนพระราชอิสริยยศนี้ได้พิจารณาตามแนวทางเมื่อคราวการจัดงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (ระหว่างวันที่ 9–14 มีนาคม 2538) ซึ่งจะได้นำความกราบบังคมทูลพระกรุณาขอพระราชทานพระบรมราชวินิจฉัยต่อไป


การจราจร

ที่ประชุมเห็นชอบให้คณะกรรมการฝ่ายรักษาความปลอดภัยและการจราจรดำเนินการประชาสัมพันธ์และจัดเส้นทางให้ประชาชนรับทราบเกี่ยวกับการหมุนเวียนเข้าและออกจากบริเวณมณฑลพิธีฯ ของวันพระราชพิธีฯ ประชาสัมพันธ์การจราจรการห้ามจอดรถตั้งแต่เวลา 18.00 น. ของวันก่อนพระราชพิธีฯ ปิดการจราจรตั้งแต่เวลา 00.01 น. ของวันพระราชพิธีฯ นอกเขตพระนคร ปิดการจราจรตั้งแต่เวลา 05.00 น.

การจัดทำหนังสือจดหมายเหตุและหนังสือที่ระลึก เนื่องในงานพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพฯ

ที่ประชุมเห็นชอบในการจัดทำจำนวน 9 รายการ คือ

1) แผ่นพับพระประวัติและพระราชกรณียกิจสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอฯ ฉบับภาษาไทยและฉบับภาษาอังกฤษ

2) หนังสือพระประวัติและพระกรณียกิจฯ

3) หนังสือจดหมายเหตุพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพ

4) หนังสือเรื่อง เครื่องประกอบพระอิสริยยศ

5) หนังสือร้อยกรองเฉลิมพระเกียรติ

6) จดหมายเหตุประชาชน

7) หนังสือศิลปกรรมพระประวัติและพระกรณียกิจ

8) พระประวัติและพระกรณียกิจฯ ฉบับอักษรเบรลล์

9) ดีวีดีสารคดีเฉลิมพระเกียรติเพื่อแจกจ่ายหนังสือให้กับผู้มาร่วมพิธี

โดยแจกบัตร รับหนังสือ และจัดส่งไปยังหน่วยงานภาครัฐ เอกชนสถาบันการศึกษา ห้องสมุด คณะกรรมการ ฯลฯ

โครงการจัดทำเข็มที่ระลึก งานพระศพ
คณะกรรมการอำนวยการฯ ได้รับทราบกรณีที่สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ได้รับพระมหากรุณาธิคุณพระราชทานพระบรมราชานุญาตในการดำเนินโครงการจัดทำเข็มที่ระลึก งานพระศพเพื่อการประดับและเก็บรักษาไว้เป็นที่ระลึกแห่งความทรงจำ ตลอดจนเพื่อนำรายได้ภายหลังหักค่าใช้จ่ายสมทบทุน “สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาส ราชนครินทร์” การจัดทำและการจัดจำหน่าย ขอให้กลุ่มอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เป็นผู้จัดทำเข็มที่ระลึกงานพระศพฯ พร้อมกล่องบรรจุ

สำหรับประชาชนที่ยังทยอยมาถวายสักการะพระศพ นพ.ปริญญา พลังวชิรา หัวหน้ากองแพทย์หลวงพระบรมมหาราชวัง กล่าวว่า ท่ามกลางแสงแดดจัดเป็นจำนวนมาก ทำให้หลายคนที่ทนต่อสภาพอากาศร้อนไม่ไหว และ บางรายมีโรคประจำตัว เจ็บป่วยเป็นลมแดด แพทย์จึงมีขอแนะนำสำหรับผู้ที่ต้องการจะเดินทางเข้ามาถวายสักการะพระศพว่า

1.สำหรับผู้ที่ตั้งใจจะมาร่วมสักการะพระศพขอให้เตรียมตัวโดยขอให้พักผ่อนอย่างเพียงพอเต็มที่

2.การแต่งกายขอให้แต่งกายถูกต้องตามระเบียบปฏิบัติของสำนักพระราชวัง แต่ขอให้เป็นเสื้อผ้าที่แต่งแล้วสบาย ไม่เป็นชุดที่ทำให้อึดอัด หรือคับแน่นเกินไป

3. สำหรับผู้ที่มีโรคประจำตัว หากจะเดินทางมาร่วมสักการะพระศพ ขอให้มีญาติพี่น้องมาด้วย

และ 4.ในส่วนของผู้สูงอายุ อยากแนะนำให้เดินทางมาในช่วงบ่ายแก่ๆ เช่นตั้งแต่ 15.00 น.เป็นต้นไป เนื่องจากแสงแดดจะอ่อนลงแล้ว และช่วงเวลาดังกล่าวจำนวนคนที่เดินทางมาก็ลดน้อยลงมาก ซึ่งจะเป็นการช่วยให้ไม่เสี่ยงต่ออาการเจ็บป่วย

สำหรับผู้ที่เจ็บป่วยเป็นลม ในขณะที่แพทย์ยังไปไม่ถึง ขอให้นอนราบลงกับพื้น และให้ญาตินำน้ำให้จิบ รวมทั้งใช้ผ้าชุบน้ำเช็ดหน้าเพื่อให้รู้สึกสดชื่นขึ้น


ข้อมูลจาก
 

Create Date : 29 มิถุนายน 2551
0 comments
Last Update : 29 มิถุนายน 2551 21:35:37 น.
Counter : 524 Pageviews.

ชื่อ : * blog นี้ comment ได้เฉพาะสมาชิก
Comment :
  *ส่วน comment ไม่สามารถใช้ javascript และ style sheet
 


วังน้ำปาย
Location :
กรุงเทพฯ Thailand

[ดู Profile ทั้งหมด]

ให้ทิปเจ้าของ Blog [?]
ฝากข้อความหลังไมค์
Rss Feed

ผู้ติดตามบล็อก : 1 คน [?]Free CursorsMyspace LayoutsMyspace Comments Cursors

จำนวนผู้ชมทั้งหมด

Scrollbars From Dolliecrave.com
Friends' blogs
[Add วังน้ำปาย's blog to your web]
Links
 

 Pantip.com | PantipMarket.com | Pantown.com | © 2004 BlogGang.com allrights reserved.