จักรวาลอันเวิ้งว้างกว้างใหญ่ ยังมีดาวเคราะห์สีฟ้าสวยที่สุด ภายใต้ผืนแผ่นฟ้า ยังมีน้ำใสสีครามและพื้นแผ่นดิน ชีวิตได้ถือกำเนิดขึ้น ณ ที่แห่งนี้..."โลกใบสุดท้าย"
Group Blog
 
<<
มีนาคม 2552
 
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031 
 
13 มีนาคม 2552
 
All Blogs
 

ก็รู้ว่าใน blog มีแต่วัยรุ่น แต่ก็ดูเอาไว้ให้พ่อแม่ไม่เสียสิทธิประโยชน์ก็ดีนะเพื่อน ๆ


ภาพจาก forward mail เนื้อหาเพื่อเป็นประโยชน์ต่อสาธารณะและสำหรับเพื่อน ๆ ชาว blog ทุกท่าน

กระทรวงกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ และกระทรวงมหาดไทยขอเชิญชวนผู้สูงอายุ 60 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป สัญชาติไทย เกิดก่อนวันที่ 1 เม.ย.2492 และไม่เป็นผู้ได้รับสวัสดิการหรือสิทธิประโยชน์อื่นใดจากหน่วยงานของรัฐ/ท้องถิ่น
มาลงทะเบียนเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุพร้อมกันทั่วประเทศ 26 ก.พ. 52 - 15 มี.ค.52

· หลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ พ.ศ. 2552

· แบบคำขอขึ้นทะเบียนรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุพร้อมหนังสือมอบอำนาจ

· ถาม-ตอบ เกี่ยวกับการขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ

"การสร้างหลักประกันด้านรายได้ให้แก่ผู้สูงอายุ เพื่อให้ผู้สูงอายุมีชีวิตที่มีคุณค่า มีเกียรติภูมิ คงศักดิ์เป็นมนุษย์ มีวิถีชีวิตที่ไม่แปลกแยกจากชุมชน และอยู่กับครอบครัวได้อย่างปกติสุข" นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรี ประธานคณะกรรมการผู้สูงอายุแห่งชาติ ประกาศเจนารมณ์มุ่งส่งเสริมและสร้างหลักประกันด้านรายได้ให้แก่ผู้สูงอายุ

เพื่อให้ผู้สูงอายุได้รับการดูแลช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนและสามารถเข้าถึงสิทธิประโยชน์ได้อย่างทั่วถึง โดยการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพให้แก่ผู้สูงอายุรายเดือนๆ ละ 500 บาท(ตลอดชีพ) ตั้งแต่เมษายน พ.ศ.2552 เป็นต้นไป ตามนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล ทั้งนี้เพื่อให้ผู้สูงอายุมีชีวิตที่มีคุณค่า มีเกียรติภูมิ คงศักดิ์ความเป็นมนุษย์ มีวิถีชีวิตที่ไม่แปลกแยกจากชุมชน และอยู่กับครอบครัวได้อย่างปกติสุข

คุณสมบัติผู้มีสิทธิ
1. มีสัญชาติไทย

2. มีอายุ 60 ปี บริบูรณ์ขึ้นไป โดยเป็นผู้ที่เกิดก่อนวันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2492
ส่วนผู้สูงอายุที่ทราบเพียงปีเกิดแต่ไม่ทราบวันและเดือนเกิดให้ถือว่าเกิดวันที่ 1 ม.ค.ของปีนั้นๆ

3. ไม่เป็นผู้ได้รับสวัสดิการหรือสิทธิประโยชน์อื่นใดจากหน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้แก่ ผู้รับเงินบำนาญ ผู้รับเงินเบี้ยยังชีพตามระเบียบของกระทรวงมหาดไทย หรือกรุงเทพมหานคร ผู้สูงอายุที่อยู่ในสถานสงเคราะห์ของรัฐหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้ที่ได้รับเงินเดือน ค่าตอบแทน รายได้ประจำ หรือผลประโยชน์ตอบแทนอย่างอื่นที่จัดให้เป็นประจำ

4. ต้องไม่เป็นผู้อยู่ในสถานสงเคราะห์คนชราที่รัฐดูแลอาหารและที่พักให้อยู่แล้ว

หลักฐานประกอบการยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
1. บัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรอื่นที่ออกโดยหน่วยงานของรัฐ ที่มีรูปถ่ายพร้อมสำเนา

2. สำเนาทะเบียนบ้าน

3. สมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร พร้อมสำเนาสำหรับในกรณีประสงค์ขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุผ่านธนาคาร (ทุกธนาคาร)
กรณีที่ทางเจ้าหน้าที่ระบุว่าจะต้องเป็นธนาคารกรุงไทย , ธกส. หรืออื่นๆ ให้เป็นไปตามนั้น เนื่องจากเป็นนโยบายของแต่ละเขต

ขั้นตอนการยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
1. ผู้สูงอายุที่มีคุณสมบัติครบตามรายละเอียดข้างตน สามารถยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุได้ด้วยตนเอง

2. ในกรณีที่ผู้สูงอายุมีความจำเป็นที่ไม่สามารถมาลงทะเบียนยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุได้ด้วยตนเอง สามารถมอบอำนาจเป็นลายลักษณ์อักษรให้ผู้อื่นยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุแทนได้ (สามารถขอรับแบบฟอร์มได้ที่สำนักงานเขต องค์การบริหารส่วนตำบล หรือใช้หนังสือมอบอำนาจทั่วไปก็ได้)

3. การยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุยื่นได้ตั้งแต่วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2552-15 มีนาคม 2552

สถานที่ลงทะเบียนยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ

1. เขตภูมิภาค ยื่นได้ที่เทศบาล/อบต. ที่ผู้สูงอายุมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้าน

2. เขตกรุงเทพมหานคร ยื่นได้ที่สำนักงานเขตที่ผู้สูงอายุมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้าน ระหว่างเวลา 08.00 – 16.00 น. ทุกวัน โดยไม่เว้นวันหยุดเสาร์-อาทิตย์

การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุให้แก่ผู้มีสิทธิ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจ่ายเป็นรายเดือนๆ ละ 1 ครั้ง ในอัตราเดือนละ 500 บาท ดังนี้

1. จ่ายเป็นเงินสด หรือโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารในนามของผู้มีสิทธิได้รับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ

2. จ่ายเป็นเงินสด หรือโอนเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารในนามบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากผู้มีสิทธิได้รับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุเป็นลายลักษณ์อักษร

การสิ้นสุดการได้รับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
ผู้มีสิทธิได้รับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ มีสิทธิได้รับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุตั้งแต่เดือน เมษายน พ.ศ.2552 เป็นต้นไป และสิทธิของบุคคลดังกล่าวสิ้นสุดลงในกรณีดังต่อไปนี้

1. ถึงแก่กรรม

2. ขาดคุณสมบัติ

3. แจ้งสละสิทธิการขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุเป็นลายลักษณ์อักษร ต่อผู้บริหาร องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ตนมีสิทธิได้รับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุอยู่

สอบถามเพิ่มเติม

· ศูนย์ประชาบดี โทร. 1300

· ศูนย์ดำรงธรรม โทร. 1567 ตลอด 24 ชั่วโมง

· ศูนย์บริการข้อมูลภาครัฐเพื่อประชาชน โทร.1111 ตลอด 24 ชั่วโมง

· สำนักพัฒนาสังคม กรุงเทพมหานคร โทร 0-2245-5166 ในวันและเวลาราชการ (เฉพาะกรุงเทพมหานคร)
 

Create Date : 13 มีนาคม 2552
2 comments
Last Update : 13 มีนาคม 2552 6:58:36 น.
Counter : 881 Pageviews.

 

ขอบคุณนะคะ ข้อมูลเป็นประโยชน์มากเลย

 

โดย: butterfly pea 13 มีนาคม 2552 9:13:23 น.  

 

กรณีที่อาศัยอยูในกทม.แต่ไม่มีชื่อในทะเบียนบ้านกทม. อยู่ต่างจังหวัดต้องติดต่อที่ไหน สามารถติดต่อทีเขตทุกเขตของกทม.แทนได้หรือไม่

 

โดย: art IP: 124.121.175.212 30 ตุลาคม 2553 0:02:54 น.  

ชื่อ :
Comment :
  *ใช้ code html ตกแต่งข้อความได้เฉพาะสมาชิก
 
รหัสส่งข้อความ
กรุณายืนยันรหัสส่งข้อความ


boonblue
Location :
กรุงเทพฯ Thailand

[ดู Profile ทั้งหมด]

ให้ทิปเจ้าของ Blog [?]
ฝากข้อความหลังไมค์
Rss Feed
Smember
ผู้ติดตามบล็อก : 19 คน [?]
สวัสดีชาวโลก.....
ยินดีอย่างยิ่งที่ท่านได้เข้ามาทักทาย
เราคือผู้ที่จะร่วมเดินทางไปกับทุกท่าน
บนโลกที่กำลังหมุนอยู่ใบนี้
เราเฝ้าดูและรายงาน...สรรค์สร้าง..
..เพื่อโลก..เพื่อเรา....
ก้าวเดินไปด้วยกันสิ เราจะเล่าให้ฟัง...

ขอบคุณท่านผู้เจริญ....
bluesky_planet@hotmail.com
Friends' blogs
[Add boonblue's blog to your web]
Links
 
MY VIP Friend


 Pantip.com | PantipMarket.com | Pantown.com | © 2004 BlogGang.com allrights reserved.