กุมภาพันธ์ 2554

 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
16
17
18
19
20
21
22
23
24
26
27
28
 
 
โครงการทำฝาย อำเภอด่านช้าง
โครงการ อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม (ทำฝายกั้นน้ำ)

เสนอ
อาจารย์ ณรงค์ศักดิ์ พิทักษ์ตันสกุล

ผู้จัดทำโครงการ
น.ส. จันทนี ชนะบุญ 53124050206
นายปรัชญา แก้วพาวี 53124050212
นายนิพล หมวดผา 53124050223
นางสาวสุชาดา มั่งอะนะ 53124050224
นายนิพนธ์ วันเพ็ญ 53124050228
นางสาวเกศมณี ศรีคล้ายเงิน 53124050229
นางสาวภัชรีญา พุ่มลำดวน 53124050239
นางสาวชมพูนุท โพธิ์งาม 53124050240
นางสาวเสาวลักษณ์ ทองใบ 53124050241
คณะวิทยาการจัดการ สาขาการบัญชีการเงิน หมู่เรียน 531240502

โครงการนี้เป็นส่วนหนึ่งของวิชา ชีวิตกับสิ่งแวดล้อม
รหัสวิชา 2500104 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2553

มหาวิทยาลัยราชภัฎกาญจนบุรี


โครงการ อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม (ทำฝายกั้นน้ำ)ประเภทโครงการโครงการพัฒนานักศึกษา

การพัฒนานักศึกษา ส่งเสริมการบำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคม ส่งเสริมการอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

เจ้าของโครงการ นักศึกษาหมู่เรียน 531240502

หลักการและเหตุผล
การจัดกิจกรรมให้นักศึกษาได้มีประสบการณ์จริงจากสังคมภายนอก เพื่อเป็นการสร้างเสริมทักษะกระบวนการเรียนรู้นอกห้องเรียน การสร้างเสริมนิสัยให้รู้จักการเสียสละประโยชน์ส่วนตน เรียนรู้การปรับตัวเพื่ออยู่ร่วมกันในสังคมของนักศึกษา การยอมรับความคิดเห็นของผู้อื่นอย่างมีเหตุผล ถือเป็นพันธะกิจหนึ่งของมหาลัยฯ ที่จะต้องดำเนินงานให้เกิดขึ้นจริงเพื่อให้เป็นไปตามองค์ประกอบของกระบวนการการประกันคุณภาพการศึกษาที่ได้กำหนดไว้ การทำกิจกรรมเพื่อบำเพ็ญประโยชน์เพื่อสังคมครั้งนี้ เป็นการกระตุ้นจิตสำนึกที่ดีให้กับนักศึกษาที่กำลังจะจบการศึกษาออกมาเป็นบัณฑิตที่เป็นผู้มีความพร้อมในการทำงานรับใช้สังคมและประเทศชาติในอนาคต ด้วยเหตุผลนี้เองนักศึกษาสาขาการบัญชีการเงินจึงได้จัดให้มีกิจกรรมเพื่อบำเพ็ญประโยชน์สู่สังคม การเข้าร่วมโครงการ “สร้างฝายกั้นน้ำเพื่อพ่อหลวง” นี้ถือเป็นหนึ่งกิจกรรมเพื่อส่งเสริมให้นักศึกษาได้ทำกิจกรรมที่เป็นประโยชน์และเป็นการช่วยปลูกฝังจิตสำนึกที่ดีให้นักศึกษารู้จักการเสียสละเพื่อประโยชน์ส่วนรวม และยังเป็นกิจกรรมที่มีประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติ เป็นการดำเนินรอยตามเบื้องพระยุคลบาทในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

วัตถุประสงค์ของโครงการ “สร้างฝายกั้นน้ำเพื่อพ่อหลวง”
1.ปลูกจิตสำนึกในการอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
2.เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษาได้ทำกิจกรรมที่เป็นประโยชน์และเป็นการช่วยปลูกฝังจิตสำนึกที่ดีให้นักศึกษารู้จักการเสียสละเพื่อประโยชน์ส่วนรวม
3.เป็นกิจกรรมที่ช่วยรณรงค์เพื่อลดปัญหาภาวะโลกร้อน
4.เพื่อสร้างความสามัคคีภายในชมรมวิศวกรรมเคมี และเพื่อให้นักศึกษาได้เรียนรู้กับการทำงานร่วมกับผู้อื่น และฝึกความอดทน
5.เพื่อเรียนรู้ถึงการเป็นผู้นำ และผู้ตามที่ดี ได้รู้จักการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้เมื่อเกิดอุปสรรคได้อย่างมีเหตุผล
6.เพื่อให้นักศึกษารู้จักนำหลักวิชาการที่ได้ศึกษามา มาใช้ให้เป็นประโยชน์ต่อสังคม

เป้าหมาย
1.สร้างฝายกั้นน้ำ จำนวน 1 ฝาย
2.ทุกคนร่วมกันสร้างฝายกั้นน้ำ
3.ก่อให้เกิดจิตสำนึกที่ดีในการอนุรักษ์แหล่งน้ำ
4.เห็นคุณค่าของน้ำ

ผู้เข้าร่วมโครงการ
นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฎกาญจนบุรี ประกอบด้วย นักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ สาขาการบัญชีการเงิน จำนวน 9 คน
รวมผู้เข้าร่วมกิจกรรมทั้งสิ้น 9 คน

ระยะเวลาที่ดำเนินงาน
วันศุกร์ที่ 18 กุมภาพันธ์ 2554

สถานที่ดำเนินงาน
หมู่บ้านห้วยถ้ำ ตำบลด่านช้าง อำเภอด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี

ผลการดำเนินงาน
สามารถสร้างฝายหิน ซึ่งเป็นฝายกึ่งถาวร ได้จำนวน 1 ฝาย

ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน
1.ค่าอาหาร 1,000 บาท
2.ค่าน้ำมันรถยนต์ 500 บาท
3.ค่ารถโดยสาร 900 บาท
รวมค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น 2,400 บาท

ประโยชน์ที่ได้รับ
1.นักศึกษาได้ออกทำกิจกรรมเพื่อบำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคมส่วนร่วม โดยนักศึกษาได้เรียนรู้ทักษะกระบวนการคิดและปฏิบัติงานอย่างเป็นระบบจากประสบการณ์ทำงาน จริงซึ่งจะเป็นประโยชน์อย่างมากเมื่อนักศึกษาจบออกไปทำงานในอนาคต
2.นักศึกษาได้รู้จักการเสียสละ และมีความสามัคคีในหมู่คณะมากยิ่งขึ้น
3.เป็นการส่งเสริมให้นักศึกษาใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ ซึ่งจะช่วยเลี่ยงการทำกิจกรรมที่ไม่เหมาะสมในวัยเรียนของนักศึกษาลงได้
4.สร้างความสัมพันธ์อันดีให้กับนักศึกษา
5.นักศึกษาเกิดความภาคภูมิใจในสิ่งที่ตนได้ทำ และได้ทำประโยชน์ต่อประเทศชาติและส่วนรวม ดำเนินรอยตามเบื้องพระยุคลบาทในการอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และช่วยลดปัญหาภาวะโลกร้อน
6.ดินชื้น ป่าก็ชื้น เป็นแนวกันไฟป่า ลดความรุนแรงของไฟได้
7.ลดความรุนแรงของกระแสน้ำ ลดการชะล้างพังทลายของตลิ่ง
8.เมื่อน้ำไหลช้าลง ก็มีน้ำอยู่ในลำห้วยนานขึ้น โดยเฉพาะในหน้าแล้ง
9.ช่วยดักตะกอนที่ไหลมากับน้ำ ลดการตื้นเขินที่ปลายน้ำ ทำให้น้ำใสขึ้น
10.ช่วยให้ดินชุ่มชื้น ป่ามีความอุดมสมบูรณ์ เพิ่มความหลากหลายทางชีวภาพ

ขั้นตอนการทำฝายกั้นน้ำ
ขั้นตอนที่ 1 ตัดไม้ไผ่
ขั้นตอนที่ 2 นำไม้ที่ตัดมาตอกเป็นหลักของฝาย
ขั้นตอนที่ 3 นำไม้ไผ่มาทำเป็นฝาก


ขั้นตอนที่ 4 ช่วยกันนำหินมาเรียงในฝายที่เตรียมไว้ให้เต็ม

Create Date : 25 กุมภาพันธ์ 2554
Last Update : 25 กุมภาพันธ์ 2554 12:23:53 น.
Counter : 921 Pageviews.

2 comments
  
น่าสนุก อยากไปทำกิจกรรมบ้างจัง
น่ารักค่ะ
โดย: กร IP: 182.52.16.77 วันที่: 4 มีนาคม 2554 เวลา:14:27:49 น.
  
สนุกดีและได้ประโยชน์ด้วย จบแล้วทำงานก็อย่าลืมวันนี้ที่พวกหนูๆได้ไปทำประโยชน์ให้กับชาวบ้านน่ะค่ะ สังคมอยู่ได้คือการเกื้อกูลกัน และทำตลอดไป ฝากชมน้องๆทุกคนด้วยน่ะค่ะ
โดย: jewelmoda วันที่: 7 มีนาคม 2554 เวลา:6:36:05 น.
ชื่อ :
Comment :
 *ใช้ code html ตกแต่งข้อความได้เฉพาะสมาชิก
 
ยืนยันรหัสความปลอดภัย :
(กรอกตัวเลขที่ปรากฎในภาพ)

Valentine's Monthboo29pao28
Location :
  

[ดู Profile ทั้งหมด]
ให้ทิปเจ้าของ Blog [?]
 ฝากข้อความหลังไมค์
 Rss Feed

 ผู้ติดตามบล็อก : 1 คน [?]