ผ่านเมืองสองแคว เพิ่มพลังใจ ไหว้พระพุทธชินราช
พระพุทธชินราช

พระพุทธชินราช

วัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร

วัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร

วัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร
ผ่านเมืองสองแคว เพิ่มพลังใจ ไหว้พระพุทธชินราช (ไทยโพสต์)

สรณะ รายงาน
ขอขอบคุณภาพประกอบจาก คุณ ตัวเรา และ คุณ rraiwa  

          "พระพุทธชินราชงามเลิศ ถิ่นกำเนิดพระนเรศวรสองฝั่งน่านล้วนเรือนแพ หวานฉ่ำแท้กล้วยตาก ถ้ำและน้ำตกหลากตระการตา" นั่นคือ คำขวัญประจำเมืองสองแคว จังหวัดพิษณุโลก

          พิษณุโลก เป็นเมืองใหญ่ในเขตภาคเหนือตอนล่าง มีลักษณะภูมิประเทศที่เป็นภูเขาและที่ราบสลับป่าไม้ในเขตตะวันออก มากไปด้วยแหล่งประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม และธรรมชาติของสายน้ำและป่าเขาที่สวยงามน่าท่องเที่ยว อยู่ห่างจากกรุงเทพมหานครประมาณ 377 กิโลเมตร และมีแม่น้ำสำคัญไหลผ่าน 2 สาย คือแม่น้ำน่านและแม่น้ำยม

พระพุทธชินราช

วัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร

วัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร
สถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญในจังหวัดพิษณุโลกก็คือ วัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร ชาวบ้านส่วนใหญ่คุ้นเคยและมักเรียกขานกันว่า "วัดพระศรี" หรือ "วัดใหญ่" เป็นพระอารามหลวงที่สำคัญของจังหวัดพิษณุโลก เป็นที่ประดิษฐาน พระพุทธชินราช (หลวงพ่อใหญ่) พระพุทธรูปปางมารวิชัยขนาดใหญ่ หล่อด้วยทองสัมฤทธิ์ ขนาดหน้าตักกว้าง 5 ศอก 1 คืบ 5 นิ้ว สูง 7 ศอก ที่ได้รับการกล่าวขานว่าเป็นพระพุทธรูปที่มีพุทธลักษณะงดงามที่สุดในประเทศไทย บ้างก็ว่างามที่สุดในโลก ดังจะเห็นตามคำกลอนที่มีผู้แต่งสรรเสริญความงาม ดังนี้

          พุทธเอย พุทธ ชินราช
          งามเอย งามโอภาส มหาศาล
          ศักดิ์เอย ศักดิ์สิทธิ์ หาใดปาน
          คู่เอย คู่สถาน ไทยแผ่นดิน
          ล้ำเอย ล้ำเลิศ ประเสริฐสุนทร์
          สวยเอย สวยละมุน ด้วยศาสตร์ศิลป์
          เด่นเอย เด่นหล้า ทั่วธานินทร์
          สุขเอย สุขจินต์ เมื่อยามยลฯ

          ประพันธ์โดย.........พระมหาธนศักดิ์ จินฺตกวี

พระพุทธชินราช
พระพุทธชินราชเป็นพระพุทธรูปสำคัญ ซึ่งพระมหากษัตริย์ไทยทรงเคารพนับถือสักการบูชามาแต่ครั้งสมัยกรุงศรีอยุธยา ดังมีรายพระนามที่ปรากฏในพงศาวดาร คือ สมเด็จพระราเมศวร สมเด็จพระบรมไตรโลกนารถ สมเด็จพระรามาธิบดีที่ 2 สมเด็จพระบรมราชาหน่อพุทธางกูร สมเด็จพระมหาธรรมราชา สมเด็จพระนเรศวรมหาราช สมเด็จพระเอกาทศรถ สมเด็จพระนารายณ์มหาราช สมเด็จพระเพทราชา พระเจ้าบรมโกศ พระเจ้ากรุงธนบุรี พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และพระมหากษัตริย์ในราชวงศ์จักรี องค์ต่อ ๆ มาเกือบทุกพระองค์

          วัดใหญ่ นับเป็นพระอารามหลวงที่สำคัญของจังหวัด เพราะเป็นศูนย์รวมทางจิตใจของชาวเมืองและชาวไทยทั้งประเทศ ตั้งอยู่ที่ถนนพุทธบูชา ตำบลในเมือง ริมแม่น้ำน่านฝั่งตะวันออก สร้างขึ้นพร้อมกับการสร้างเมืองเมื่อปี พ.ศ.1900 ในสมัยพระเจ้าศรีธรรมไตรปิฎก (พระมหาธรรมราชาลิไท) ภายในวัดสิ่งโบราณสถานโบราณวัตถุล้ำค่ามากมาย อาทิ บานประตูประดับมุก ที่ทางเข้าพระวิหารด้านหน้าสร้างขึ้นเมื่อ พ.ศ.2299 เป็นฝีมือช่างหลวงสมัยอยุธยาตอนปลาย ในรัชสมัยของสมเด็จพระบรมโกศ

วัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร
 เมื่อมาถึงเมืองสองแควแล้ว ย่อมต้องไปกราบสักการะพระพุทธชินราชเพื่อความเป็นสิริมงคล ภายในอุโบสถห้ามมิให้นำธูปเทียนเข้าไปจุด และห้ามยืนถ่ายรูป ผู้ที่จะสักการะจะต้องจุดธูปเทียนไหว้บริเวณด้านนอกเท่านั้น กลุ่มคนบ้างก็เข้าไปกราบขอพรเพื่อความเป็นมงคลแก่ชีวิต บ้างก็ขอพรเพื่อเสี่ยงโชคลาภ จะเห็นได้จากแผงลอตเตอรี่ที่ขายดีแบบเทน้ำเทท่า ทุกซุ้มทุกร้านเต็มไปด้วยผู้คนที่แวะเวียนสลับสับเปลี่ยนเข้าไปถามหาเลขเด็ด เพื่อหวังเสี่ยงโชคหลังจากที่ได้ทำบุญหวังว่าผลบุญที่ทำจะบันดาลให้เกิดโชคดีบ้าง บางคนก็นำของต่าง ๆ มาแก้บน จากการบนบานศาลกล่าวเมื่อครั้งเก่าก่อน แล้วประสบผลกับสิ่งที่ขอ สรุปแล้วสิ่งศักดิ์สิทธ์ พระเจ้าย่อมอยู่คู่คนไทยเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวทางใจที่อยู่ยั่งยืนยง

วัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร
ด้านนอกมีวิหารพระเหลือ เป็นทองคำที่เหลือจากการสร้างพระพุทธชินราช พระพุทธชินสีห์ และพระศรีศาสดา มารวมกันหล่อเป็นพระพุทธรูปปางมารวิชัยขนาดเล็ก และพระสาวกยืนอีก 2 องค์ สร้างพร้อมกับปลูกต้นมหาโพธิ์ 3 ต้น หรือเรียกว่าโพธิ์สามเส้า โดยสร้างวิหารพระเหลือประดิษฐานไว้ ระหว่างโพธิ์ทั้ง 3 ต้น ถ้าได้มากราบไหว้แล้วเชื่อกันว่าจะมีเงินทอง จะเหลือกินเหลือใช้

          ทางด้านใต้ของวัดใหญ่ จะพบกับวิหารพระพุทธเจ้าเข้านิพพาน หรือวิหารแกลบ หรือวิหารสามพี่น้อง ภายในวิหารมีพระพุทธรูปนั่งขนาดใหญ่ บริเวณกลางพระวิหารมี "หีบปางพระเจ้าเข้านิพพาน" โดยมีข้อพระบาทเลยออกมาเล็กน้อย รอบแท่นมีปัญจวัคคีย์กำลังแสดงความทุกข์อาลัยพระองค์ วิธีการกราบไหว้พระพุทธเจ้าเข้านิพพานนี้ ให้เอาศีรษะไปแนบที่ฝ่าพระบาทแล้วให้อธิษฐาน

วัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร

วัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร


บริเวณวัดใหญ่ยังมีพิพิธภัณฑ์ให้เข้าชมโบราณวัตถุที่เก็บรักษาไว้ ศาลของพระยาลิไท พระอุโบสถหลวงพ่อโต พระอัฏฐารส เป็นพระพุทธรูปยืนปางห้ามญาติด้านหลังพระวิหาร ตลอดจนแหล่งรวมร้านค้ามากมายที่จำหน่ายสินค้าขึ้นชื่อของจังหวัดพิษณุโลก ทั้งของกินของฝาก สินค้าที่ระลึก อาทิ กล้วยตาก ผลิตภัณฑ์ที่ทำจากกล้วยมากมาย กล้วยทอดรสต่าง ๆ ทั้งหวานทั้งเค็ม ทั้งรสบาร์บีคิว ถั่วทอด น้ำตาลสด กรอบรูป วัตถุมงคล ต้นไม้ เป็นต้น

          วัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร เป็นวัดที่มีประวัติยาวนานมาตั้งแต่สมัยกรุงสุโขทัย มีสถาปัตยกรรม ศิลปกรรม และประติมากรรมที่งดงามยิ่ง ถือได้ว่าเป็นมรดกทางศิลปวัฒนธรรมอันล้ำค่าของเมืองพิษณุโลก หากนักท่องเที่ยวสนใจเข้าชม วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ เปิดทุกวัน เวลา 06.30-18.00 น. ส่วนพิพิธภัณฑ์ในวัด เปิดเวลา 08.30-16.30 น. ทั้งนี้ กรุณาแต่งกายให้สุภาพ

          รับรองว่า เที่ยวแล้วสบายใจ ได้บุญ ได้ของฝากจากเมืองสองแควกลับไปถ้วนหน้า

ที่มา : //travel.kapook.com/view37443.html


Create Date : 24 กรกฎาคม 2555
Last Update : 24 กรกฎาคม 2555 22:24:20 น.
Counter : 1621 Pageviews.

4 comments
  
โดย: Kavanich96 วันที่: 25 กรกฎาคม 2555 เวลา:9:35:54 น.
  
โย อิสฺสโรมฺหิติ กโรติ ปาปํ กตฺวา จ โส นุตฺตปเต ปเรสํ
น เตน โส ชีวติ ทีฆมายํ เทวาปิ ปาเปน สเมกฺขเร นํ

ผู้ใดทำความชั่วด้วยสำคัญว่า “ เราเป็นผู้ยิ่งใหญ่ “
ครั้นทำแล้วก็ไม่หวั่นเกรงต่อคนทั้งหลาย
ผู้นั้นจะดำรงชีพอยู่ยืนยาวด้วยความชั่วนั้นก็หาไม่
แม้เทพทั้งหลายก็มองดูเขาด้วยนัยน์ตาอันเหยียดหยาม

คิดก่อนทำด้วยสติสัมปชัญญะ ตลอดไป...นะคะสวยทุกภาพเลย...ค่ะ

โดย: พรหมญาณี วันที่: 25 กรกฎาคม 2555 เวลา:9:38:08 น.
  
สาธุ..

Sales Panasonic ES8103S Men's 3-Blade Wet/Dry Rechargeable Electric Shaver best buy,Cheap Braun 3Series 320S-4 Shaver best buy,Cheap Braun 3Series 340S-4 Wet & Dry Shaver best price,Cheap Braun Series 5-550cc Shaver System best buy,Cheap Braun Series 7 Series 7-720S Pulsonic Shaver best price,Cheap Braun Series 7- 790cc Pulsonic Shaver System best buy,Cheap Panasonic ES8109S Men's 3-Blade Nanotech Rechargeable Electric Shaver Vortex Cleaning System best buy,Cheap Panasonic ES8243A Men's 4-Blade Wet/Dry Rechargeable Electric Shaver best price,Cheap Philips Norelco 1250x/40 SensoTouch 3d Electric Shaver best price,Cheap Philips Norelco 1250xcc/42 SensoTouch 3d Electric Shaver Jet Clean System best buy,Cheap Philips Norelco 1280X/42 SensoTouch 3d Electric Shaver Jet Clean System best buy,Cheap Philips Norelco AT810 PowerTouch Rechargeable Cordless Razor best price,Cheap Philips Norelco Speed 8240 Men's Shaving System for sale,Cheap Remington Products SR9130TV Men's Rechargeable Rotary Shaver Counter Rotating Blades for sale,Deals Braun 3Series 380S-4 Wet & Dry Shaver best price,Deals Braun 3Series 390CC-4 Shaver best price,Deals Braun Series 7-760cc Pulsonic Shaver System for sale,Deals Panasonic ES-LT41-K Men's 3-Blade Wet/Dry Rechargeable Electric Shaver Nanotech best price,Deals Philips Norelco 1150x/40 SensoTouch 2d Electric Shaver for sale,Deals Philips Norelco AT830 PowerTouch Rechargeable Cordless Razor best price,Deals Philips Norelco Speed Electric Razor best buy,Sales Panasonic ES-LA63-S Men's 4-BladeMulti-Flex Dual-Motor Rechargeable Electric Shaver best price,Sales Panasonic ES-LA93-K Men's 4-Blade Multi-Flex Nanotech Rechargeable Electric Shaver for sale,Sales Panasonic ES-LV81-K Arc 5 Multi Flex Nanotech Rechargeable Shaver Vortex Cleaning System best price,Sales Panasonic ES8249S Men's 4-Blade Nanotech Rechargeable Electric Shaver Cleaning System best buy,
โดย: bobobull วันที่: 26 กรกฎาคม 2555 เวลา:18:51:14 น.
  


Deals Samsung UN40ES6100 40-Inch 1080p 120 Hz Slim LED HDTV for sale,Cheap Samsung UN32EH4000 32-Inch 720p 60 Hz LED HDTV best buy,Cheap Samsung UN46ES6100 46-Inch 1080p 120 Hz Slim LED HDTV best price,Cheap Samsung UN46ES7500 46-Inch 1080p 240 Hz 3D Slim LED HDTV best price,Cheap Samsung UN55ES6500 55-Inch 1080p 120 Hz 3D Slim LED HDTV best buy,Cheap Samsung UN55ES7100 55-Inch 1080p 240 Hz 3D Slim LED HDTV for sale,Cheap Samsung UN55ES8000 55-Inch 1080p 240 Hz 3D Slim LED HDTV best price,Cheap Samsung UN60ES6500 60-Inch 1080p 120 Hz 3D Slim LED HDTV best buy,Cheap Samsung UN60ES8000 60-Inch 1080p 240 Hz 3D Slim LED HDTV best price,Deals LG 47SL80 47-Inch Seamless 240 Hz 1080p LCD HDTV best price,Deals Samsung UN46ES6500 46-Inch 1080p 120 Hz 3D Slim LED HDTV best buy,Deals Samsung UN46ES7100 46-Inch 1080p 240 Hz 3D Slim LED HDTV best price,Deals Samsung UN46ES8000 46-Inch 1080p 240 Hz 3D Slim LED HDTV best price,Deals Samsung UN55ES7500 55-Inch 1080p 240 Hz 3D Slim LED HDTV best price,Deals Samsung UN60D7000 60-Inch 1080p 240 Hz 3D LED HDTV for sale,Deals Samsung UN60ES7100 60-Inch 1080p 240 Hz 3D Slim LED HDTV best price,Deals Samsung UN60ES7500 60-Inch 1080p 240 Hz 3D Slim LED HDTV best price,Deals Samsung UN65ES8000 65-Inch 1080p 240 Hz 3D Slim LED HDTV best price,Sales Coby LEDTV5028 50-Inch Widescreen LED HDTV 1080p for sale,Sales Samsung UN32EH5300 32-Inch 1080p 60 Hz LED HDTV for sale,Sales Samsung UN40ES6500 40-Inch 1080p 120 Hz 3D Slim LED HDTV best buy,Sales Samsung UN50ES6100 50-Inch 1080p 120 Hz Slim LED HDTV best price,Sales Samsung UN50ES6500 50-Inch 1080p 120 Hz 3D Slim LED HDTV for sale,Sales Samsung UN55ES6100 55-Inch 1080p 120 Hz Slim LED HDTV best price,Sales Samsung UN60ES6100 60-Inch 1080p Slim LED HDTV best price,
โดย: bobobull วันที่: 26 กรกฎาคม 2555 เวลา:19:46:12 น.
ชื่อ : * blog นี้ comment ได้เฉพาะสมาชิก
Comment :
 *ส่วน comment ไม่สามารถใช้ javascript และ style sheet
 

Valentine's Monthbobobull
Location :
ชลบุรี  Thailand

[ดู Profile ทั้งหมด]
ให้ทิปเจ้าของ Blog [?]
 ฝากข้อความหลังไมค์
 Rss Feed
 Smember
 ผู้ติดตามบล็อก : 3 คน [?]Fight.. Fight !!
กรกฏาคม 2555

2
3
4
6
7
9
10
12
13
14
15
17
18
21
27
29
30
 
 
All Blog