10 มหัศจรรย์ เรียนรู้วิถีเกษตรตามรอยพ่อ

พิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
       พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงเป็นแบบอย่างและทรงมีพระอัจฉริยภาพด้านการเกษตร ผลงานอันเนื่องมาจากปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง หลักการทรงงาน พระราชกรณียกิจต่างๆ ล้วนแล้วแต่นำมาซึ่งการพัฒนาด้านการเกษตรของไทยหุ่นจำลองการประกอบราชพิธีมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ
       และด้วยความอยากรู้ของฉัน ในพระราชกรณียกิจ และพระอัจฉริยภาพของในหลวง ฉันจึงได้มุ่งหน้าสู่ “พิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว” ที่ตั้งอยู่ ณ ต.คลอง1 อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี

       พิพิธภัณฑ์การเกษตรฯแห่งนี้ จัดแสดงด้วยเทคโนโลยีสมัยใหม่ แบ่งพื้นที่การจัดแสดงออกเป็น 10 โซน ในแนวคิด “10 โซนมหัศจรรย์การเรียนรู้วิถีเกษตรตามรอยพ่อ” ซึ่ง ได้รวบรวม พระราชประวัติ พระราชกรณียกิจ ผลงานอันเนื่องมาจากพระอัจฉริยภาพ หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง รวมทั้งวิวัฒนาการ ภูมิปัญญา นวัตกรรม และพัฒนาการของเกษตรกรไทย ไว้สำหรับเป็นแหล่งเรียนรู้ท่องเที่ยวของประชาชนผู้สนใจ


ห้องชมภาพยนตร์
       สำหรับ โซนที่ 1 “พระราชพิธีในวิถีเกษตร” จัดแสดงหุ่นจำลองการประกอบราชพิธีมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ พิธีเพื่อความเป็นสิริมงคลสร้างขวัญกำลังใจให้แก่ชาวนา พร้อมประกอบด้วยคำอธิบาย ความเป็นมาและความหมายของพระราชพิธีทางเดินวงกลมรอบห้องชมภาพยนตร์จัดแสดงพระราชกรณียกิจตลอดการครองราชย์กว่า 60 ปี
       ถัดไปในโซนที่ 2 เป็นห้องฉายภาพยนตร์ เรื่อง “กษัตริย์ เกษตร” เผยแพร่เรื่องราวของราษฎร ที่ได้รับพระมหากรุณาธิคุณ จนสามารถเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตให้มีพออยู่พอกิน ถ่ายทอดเรื่องราวผ่านภาพยนตร์ทางการ์ตูน แอนิเมชัน ซึ่งเมื่อดูแล้ว ฉันรู้สึกซาบซึ้งปีติในน้ำพระทัยของงพระองค์ท่านอย่างมาก

       ในโซนนี้ที่ข้างนอกห้อง ยังมีการจัดแสดงเรื่องราวพระราชประวัติและพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ตลอดระยะเวลาที่ครองสิริราชสมบัตินานกว่า 60 ปี โดยมีการจัดทางเดินเป็นวงกลมรอบห้องฉายภาพยนตร์


วีดีทัศน์ถ่ายทอดพระราชจริยวัตร ที่ โซนที่ 5
       เมื่อเดินออกมาจะเป็นโซนที่ 3 มีซุ้มประตูรวงข้าวโดดเด่น จัดแสดง “เรื่องของพ่อในบ้านของเรา” นำเสนอเรื่องราวหลักการทรงงานทั้ง 23 ข้อที่ทำให้คนไทยกว่า 60 ล้านคนอยู่เย็นเป็นสุขมาถึงปัจจุบัน และพอสุดทางเดินนั้นก็ได้พบกับ บ้านชาวนาและสวนผักจำลอง เป็นพื้นที่ในโซนที่ 4 “หัวใจใฝ่เกษตร” เป็นจุดนันทนาการสำหรับเด็ก คล้ายๆสนามเด็กเล่น แต่เป็นของเล่นในแบบอุปกรณ์การเกษตร


พื้นที่จัดแสดง จำลองศูนย์ศึกษาการพัฒนา อันเนื่องมาจากพระราชดำริ “อ่าวคุ้งกระเบน”
       ฉันเดินต่อมาสู่พื้นที่เปิดโล่งในโซนที่ 5 โซนนี้จัดแสดงนิทรรศการ “ตามรอยพ่อ อยู่อย่างพอเพียง” ห้องโถงโล่ง มีโคมไฟตกแต่ง แสดงเรื่องราวเศรษฐกิจพอเพียง จัดแสดงวีดีทัศน์ที่ถ่ายทอดพระราชจริยวัตร พระราชกรณียกิจที่สะท้อนหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เป็นตัวอย่างที่ควรน้อมนำไปใช้เป็นแบบอย่าง

       เป็นที่ทราบกันดีว่า พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มิได้ทรงงานแต่ในพระราชวังเพียงเท่านั้น พระองค์ท่านยังได้ทรงเสด็จเยี่ยมเยียนราษฎรตามภูมิภาคต่างๆทั่วประเทศ โดยทรงมีพระราชกรณียกิจมากมายในการแก้ไขพื้นที่ที่ได้รับความเดือนร้อน พระองค์ท่านทรงค้นคว้าทดลองโครงการส่วนพระองค์ขึ้นมามากมาย แต่ละโครงการนั้นล้วนแล้วแต่นำพาประโยชน์สุขมาสู่ประชาชน เช่น โครงการหลวง ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริทั้ง 6 เป็นตัวแทนการแก้ไขปัญหาในแต่ละภูมิภาค ซึ่งความรู้ในส่วนนี้จัดแสดงอยู่ที่โซน 6 “วิถีเกษตรของพ่อ


แท่นจัดแสดงรางวัล จากพระอัจฉริยภาพด้านการเกษตร
       ส่วนโซนที่ 7 “นวัตกรรมของพ่อ” จัดแสดงเรื่องราวสิ่งประดิษฐ์ ด้วยพระวิริยะและพระปรีชาสามารถทรงได้ประดิษฐ์คิดค้นอุปกรณ์ต่างๆเพื่อพัฒนาการเกษตรไทย ตัวอย่างเช่น กังหันน้ำชัยพัฒนา พระองค์ทรงมีพระราชดำริ “ให้จดสิทธิบัตร จดทะเบียนเครื่องหมายการค้าและแจ้งในสิ่งที่คิดค้นเพื่อเป็นสมบัติและภูมิปัญญา เป็นมรดกสำหรับคนไทยและประเทศไทย” และยังมีสิ่งประดิษฐ์ในด้านอื่น จัดแสดงไว้ให้ชม


กังหันน้ำชัยพัฒนา
       โซนที่ 8 โซน“ภูมิพลังแผ่นดิน” มีจุดเด่นเป็นโดมที่ใช้ไม้สนในการสร้างแบบยุโรปเพื่อสื่อถึงความอบอุ่น เมื่อได้เข้าไปด้านใน ภายในประกอบด้วยภาพวีดีโอ ที่ย้อนไปเมื่อครั้งที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวยังทรงพระเยาว์ จัดแสดงภายในโดมไม้สน และยังมีการจัดแสดงยุคสมัยที่ 1-7 ตั้งแต่ที่พระองค์ได้พระราชสมภพ ขึ้นครองราชย์ และ ปฏิบัติพระราชกรณียกิจอย่างมิทรงย่อท้อเหน็ดเหนื่อย

       ทุกคนต่างทราบดีในเรื่องสายพระเนตรที่ยาวไกลและพระอัจฉริยะภาพของพระองค์ท่าน ในการบริหารจัดการน้ำ ที่ทำให้เกิดโครงการในพระราชดำริด้านการพัฒนาแหล่งน้ำ เพื่อพสกนิกรปวงชนชาวไทย จะได้มีน้ำใช้น้ำกิน ซึ่งสามารถรับรู้ถึงพระอัจฉริยะภาพของพระองค์ท่านได้ในโซนที่ 9 ที่รออยู่ข้างหน้า


พื้นที่จัดแสดง จำลอง โครงการส่วนพระองค์สวนจิตรลดา
       โซนที่ 9 เป็นโซน “น้ำ คือ ชีวิต” โซนนี้นอกจากการจัดแสดงต่างๆแล้ว ยังมีสิ่งเตือนใจคนไทยด้วยพระราชดำรัสของในหลวง ณ สวนจิตรลดา 17 มี.ค. 2529 ซึ่งมีความว่าตอนหนึ่ง “หลักสำคัญว่าต้องมีน้ำไว้บริโภค มีน้ำไว้ใช้ เพราะว่าชีวิตอยู่ที่นั้น ถ้ามีน้ำคนอยู่ได้ ไม่มีน้ำ คนอยู่ไม่ได้" จัดแสดงพระราชกรณียกิจต่างๆ วิธีการทรงงานของพระองค์ท่านในการพัฒนาแหล่งน้ำ เพื่อใช้ในด้านอุปโภคบริโภคและใช้ในการเกษตร


โซนจัด แสดง “น้ำ คือ ชีวิต”
       มาถึงโซนสุดท้าย ตั้งอยู่กลางอาคารจัดแสดง โซนที่ 10 “ลานภูมิปัญญา” บรรยากาศของโซนนี้เป็นพื้นที่ร่มรื่น สงบเหมาะกับนั่งพักหลังการเดินชมในส่วนต่างๆ ประดับฝาผนังด้วยรูปพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และได้ประดับแผ่นศิลาฤกษ์ซึ่งสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จมาทรงวางศิลาฤกษ์ อาคารพิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติฯ เมื่อ พ.ศ.2539 ด้านบนเป็นภาพนูนต่ำ แสดงสัญลักษณ์ กรม กองต่างๆ ของกระทรวงเกษตรและ สหกรณ์ ไว้ให้ผู้ที่ได้มานั่งพัก ได้ชมกัน

       เมื่อฉันได้เดินชมทั่วแล้ว ได้เห็นถึงน้ำพระทัยที่พระองค์ทรงดูแลทุกข์สุข ของประชาชนของท่าน อย่างไม่ขาดตกบกพร่อง ทำให้ฉันได้รับรู้และเรียนรู้ เรื่องราวต่างๆมากมายด้านการเกษตรของพระองค์ท่าน


“ลานภูมิปัญญา”
       นอกจากสิ่งน่าสนใจใน 10 โซนแล้ว ในพิพิธภัณฑ์แห่งนี้ยังมี ส่วนจัดแสดงภายนอกอาคาร เป็นส่วนเนื้อหาภาคปฏิบัติที่สอดคล้องเชื่อมโยงกับเนื้อหาที่จัดแสดงภายในอาคาร มีการเรียนรู้ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง อาทิ ฐานชุมชนพอเพียง 1 ไร่พึ่งตนเอง ฐานมหัศจรรย์เกษตรไทย ฐานนวัตกรรมพลังงานทดแทน

       นับได้ว่าที่นี่เป็นแหล่งท่องเที่ยวเรียนรู้ชั้นดี ให้ผู้ที่เข้าชมได้ซึมซับนำมาประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิต โดยเฉพาะกับแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งถ้าหากคนไทยส่วนใหญ่ของประเทศอยู่ด้วยพื้นฐานของคำว่า“พอเพียง เพียงพอ” ประเทศของเราจะสวยงามน่าอยู่กว่านี้อีกมากโข

       **************************************************************
       พิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ตั้งอยู่ที่ 13 ถนนพหลโยธิน ต.คลอง1 อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120 ตรงข้ามโรงพยาบาลนวนคร เปิดบริการวันอังคาร-อาทิตย์ เวลา 09.30-15.30 น.สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร.0-2529-2212-13 หรือ //www.wisdomking.or.th เปิดให้เข้าชมฟรี ถ้าต้องการมาเป็นหมู่คณะ กรุณาติดต่อทางสำนักงานพิพิธภัณฑ์ฯ


ที่มา;//www.manager.co.th/Travel/ViewNews.aspx?NewsID=9550000087766Create Date : 20 กรกฎาคม 2555
Last Update : 20 กรกฎาคม 2555 23:24:21 น.
Counter : 1813 Pageviews.

2 comments
  

#SALE!!! Cheap Troy-Bilt TB4BP 32cc 4-Stroke Gas Powered 150 MPH Back Pack Blower for sale,#SALE!!! Deals Mantis SGHT30 30-Inch 21.2cc 2-Cycle Gas Powered Single Edge Heavy Duty Hedge Trimmer best price,#SALE!!! Cheap WORX WG303 16-Inch 3.5 HP 14.5 Amp Electric Chain Saw best price,#SALE!!! Deals Husqvarna 356BT 51.7cc 2-Stroke Gas Powered 177 MPH Quiet Back Pack Blower (CARB Compliant) best price,#SALE!!! Deals RedMax EBZ5100 50.2cc 2-Stroke Gas Powered 171 MPH Backpack Blower best buy,#SALE!!! Cheap Black & Decker NHT524 24-Volt 24-Inch Cordless Electric Dual-Action Hedge Trimmer for sale,#SALE!!! Sales Black & Decker HT022 22-Inch 3.8 Amp Electric Dual Action Hedge Trimmer best buy,#SALE!!! Sales Husqvarna Model 460 Rancher Chainsaw (60cc) with 24" Bar and Chain best price,#SALE!!! Sales Poulan Pro 952711924 8-Inch 12-Foot Gas Telescoping Pole Saw best price,#SALE!!! Deals Remington RM1840W 18-Inch 12-Amp Electric Chain Saw best buy,#SALE!!! Deals Tanaka TBL-7800R 65cc 4-2/7 HP 2-Stroke Backpack Blower with Tube-Mounted Throttle best buy,#SALE!!! Deals Factory-Reconditioned Black & Decker HH2450R 3.3 Amp 24-in HEDGEHOG Dual Action Electric Hedge Trimmer best buy,#SALE!!! Cheap Tanaka Commercial Grade 25cc 1.3 HP Two-Stroke Gas Powered Handheld Blower With Cruise Control (CARB Compliant) THB-260PF best buy,#SALE!!! Cheap Briggs & Stratton Pressure Washer Seal Kit Set 190595GS best buy,#SALE!!! Cheap BE Pressure Washer Quick Connect 2.5 GPM nozzles (4) best price,#SALE!!! Cheap Briggs & Stratton 020501 775 Series 2,700 PSI 2.3 GPM 175cc Gas Powered Pressure Washer for sale,#SALE!!! Sales RiverCity Pitching Washers: (4) Red with (1) Tin for sale,#SALE!!! Sales Powerwasher 80000 Universal Pressure Washer Rotary Brush Accessory Kit best buy,#SALE!!! Deals Briggs & Stratton 6052 Pressure Washer Hose Reel best buy,#SALE!!! Cheap RiverCity Pitching Washers: (4) Blue with (1) Tin for sale,#SALE!!! Deals AR North America AR390 1,800 PSI 1.6 GPM 14 Amp Electric Pressure Washer With Hose Reel best price,#SALE!!! Deals Campbell Hausfeld PW1605 1600 PSI Electric Pressure Washer (1.4 GPM) best buy,#SALE!!! Deals Briggs & Stratton High Endurance Synthetic Pressure Washer Pump Oil - 15 oz 6033 best buy,#SALE!!! Cheap Wonder Washer best price,#SALE!!! Deals Generac 5995 3,300 PSI 3.2 GPM 302cc OHV Gas Powered Pressure Washer for sale,#SALE!!! Sales Campbell Hausfeld CP5211 2,000 PSI Commercial Grade Electric 120 Volt Pressure Washer With 25-Foot Hose for sale,#SALE!!! Deals Generac 5993 3,000 PSI 2.8 GPM 212cc OHV Gas Powered Pressure Washer best price,#SALE!!! Deals Simpson MH10038QC 3/8-Inch x 100-Foot x 4,500 PSI Max Monster Heavy Duty Pressure Washer Hose best buy,#SALE!!! Deals Karcher 2.640-743.0 Pressure Washer Rotating Wash Brush best buy,#SALE!!! Sales AR Blue Clean AR383 1,900 PSI 1.5 GPM 14 Amp Electric Pressure Washer with Hose Reel best price,#SALE!!! Cheap Briggs & Stratton Pressure Washer Chemical Injector Set 190593GS best buy,#SALE!!! Deals Mr. Clean AutoDry Car Wash Gun Only for sale,#SALE!!! Cheap Briggs & Stratton High Endurance Synthetic Pressure Washer Pump Oil - 15 oz 6033 best price,#SALE!!! Cheap DuroMax XP8500E 8,500 Watt 16 HP OHV 4-Cycle Gas Powered Portable Generator With Wheel Kit And Electric Start for sale,#SALE!!! Sales DuroMax Elite MX1500 1,500 Watt 3 HP OHV 4-Cycle Gas Powered Portable Generator best price,#SALE!!! Sales Champion Power Equipment 41537 9,375 Watt 439cc 4-Stroke Gas Powered Portable Generator With Electric Start (CARB Compliant) best price,#SALE!!! Sales ETQ TG32P12 4,000 Watt 7 HP 207cc 4-Cycle OHV Gas Powered Portable Generator for sale,#SALE!!! Deals Goldline AQ-TROL-HP AquaTrol Above Ground Chlorinator best buy,#SALE!!! Deals DuroMax XP4400 4,400 Watt 6.5 HP OHV 4-Cycle Gas Powered Portable Generator With Wheel Kit best buy,#SALE!!! Deals Champion Power Equipment 46515 4,000 Watt 196cc 4-Stroke Gas Powered Portable Generator best buy,#SALE!!! Deals ETQ PG30P11 3,500 Watt 7 HP 208cc 4-Cycle OHV Propane Powered Portable Generator best buy,#SALE!!! Deals Honeywell 2000-6066 2,000 Watt 126cc 4-Stroke OHV Portable Gas Powered Inverter Generator for sale,#SALE!!! Deals WEN 56352 3,000 Watt 196cc 6.5 HP OHV 4-Cycle Gas Powered Portable Generator With Wheel Kit best price,#SALE!!! Deals Briggs & Stratton 30469 7,500 Watt 342cc Gas Powered Portable Generator With Wheel Kit for sale,#SALE!!! Cheap Powermate PM0497000.04 8,750 Watt 389cc 13HP Honda GX390 Gas Powered Portable Generator best price,#SALE!!! Sales DuroMax Elite MX4500E 4,500 Watt 7 HP OHV 4-Cycle Gas Powered Portable Generator With Wheel Kit & Electric Start best buy,#SALE!!! Sales Briggs & Stratton 30466 4,375 Watt 250cc Gas Powered Portable Generator With Wheel Kit for sale,#SALE!!! Deals Champion Power Equipment 46539 4,000 Watt 196cc 4-Stroke Gas Powered Portable Generator With Wireless Remote Electric Start (CARB Compliant) for sale,#SALE!!! Deals DuroMax XP10000E 10,000 Watt 16 HP OHV 4-Cycle Gas Powered Portable Generator With Wheel Kit And Electric Start for sale,#SALE!!! Deals DuroMax XP4400E 4,400 Watt 7.0 HP OHV 4-Cycle Gas Powered Portable Generator With Wheel Kit And Electric Start for sale,#SALE!!! Sales DuroMax Elite MX4500 4,500 Watt 7 HP OHV 4-Cycle Gas Powered Portable Generator With Wheel Kit best price,#SALE!!! Cheap Yamaha EF2000iS 2,000 Watt 79cc OHV 4-Stroke Gas Powered Portable Inverter Generator (CARB Compliant) for sale,#SALE!!! Sales DuroStar DS4000S 4,000 Watt 7.0 HP OHV 4-Cycle Gas Powered Portable Generator best price,
โดย: bobobull วันที่: 23 กรกฎาคม 2555 เวลา:20:31:46 น.
  

#SALE!!! Deals Fiskars 7856 X11 17-Inch Splitting Axe best buy,#SALE!!! Cheap Fiskars 9413 30-Gallon Hard Shell Base Kangaroo Gardening Container best buy,#SALE!!! Deals Picnic Time 5-Piece Garden Tool Set With Tote And Folding Seat for sale,#SALE!!! Sales Gerber 31-000705 Gator Machete Pro, Nylon Sheath for sale,#SALE!!! Sales Superthrive 1 Quart Plant Vitamin and Hormone Supplement for sale,#SALE!!! Sales FLCDG125D 125-Watt Compact Fluorescent Grow Light System with Dew Guard best buy,#SALE!!! Deals The Twister Fruit Picker? best buy,#SALE!!! Sales Felco F-6 Classic Pruner For Smaller Hands best price,#SALE!!! Deals Superthrive VI30155 1-Pint Plant Vitamin and Hormone Supplement best price,#SALE!!! Deals Fiskars 1399 Deluxe Telescoping Weed Remover best price,#SALE!!! Cheap Gerber 22-41420 Gator Combo Axe II best price,#SALE!!! Cheap Fiskars 7857 X15 23.5-Inch Chopping Axe best price,#SALE!!! Cheap Estwing E24A Sportsman's Hatchet Metal Handle best buy,#SALE!!! Cheap Japanese Hori Hori Garden Landscaping Digging Tool With Stainless Steel Blade & Sheath best price,#SALE!!! Sales Cold Steel Trench Hawk Axe best price,#SALE!!! Deals Fiskars 9301 Power-Lever 14-Foot Tree Pruner for sale,#SALE!!! Cheap Gerber 30-000075 E-Tool Folding Spade with Serrated Blade best buy,#SALE!!! Sales Fiskars 9154 PowerGear 32-Inch Bypass Lopper for sale,#SALE!!! Deals Fiskars 7884 X27 36-Inch Super Splitting Axe best price,#SALE!!! Cheap Fiskars 7870 Uproot Lawn and Garden Weeder best price,#SALE!!! Sales WORX WG155 20V MAX Cordless Lithium 10-Inch String Trimmer/Edger best price,#SALE!!! Deals Husqvarna 323L 24.5cc E-Tech 2-Cycle Gas Powered Straight Shaft String Trimmer With Smart Start (CARB Compliant) best buy,#SALE!!! Deals Factory-Reconditioned Ryobi ZRP2002 18V Cordless Lithium-Ion 12-in Straight Shaft String Trimmer (Tool Only) best price,#SALE!!! Deals Husqvarna 128DJx 17-Inch 28cc 2-Stroke Gas Powered Straight Shaft String Trimmer/Brush Cutter with Detachable Shaft (CARB Compliant) best buy,#SALE!!! Deals Toro 51484 Cordless 12-Inch 20-Volt Lithium-Ion Electric Trimmer/Edger best price,#SALE!!! Sales Tanaka 32308 No Brainer Quick Load Cutting Head for Straight Shaft String Trimmers best buy,#SALE!!! Cheap Black & Decker LC3K220 20-Volt Lithium Ion Cordless Electric Lawncare Center best buy,#SALE!!! Sales SunZi LG18101-11 18V Lithium-Ion 10"Cordless Grass/String Trimmer/Edger. best buy,#SALE!!! Cheap Aero-Flex "No More Line!" Combo Replacement Blades 32 Pack best buy,#SALE!!! Sales Tanaka TCG22EASSLP 21.1cc 2-Stroke Gas Powered Straight Shaft Grass Trimmer Brush Cutter (CARB Compliant) best price,#SALE!!! Deals Husqvarna 224L 17-Inch 25cc 4-Stroke Professional Straight Shaft String Trimmer best buy,#SALE!!! Cheap Black & Decker NST2018 Grass Hog 12-Inch 18-Volt Cordless Electric String Trimmer with 2 Batteries best buy,#SALE!!! Deals Earthwise CST00012 18-Volt 12-Inch Cordless String Trimmer best price,#SALE!!! Sales Black & Decker LST220 12-Inch 20-Volt Lithium-Ion Cordless GrassHog Trimmer/Edger best buy,#SALE!!! Cheap Toro 51480 Corded 14-Inch Electric Trimmer/Edger best price,#SALE!!! Sales Greenworks 21212 13-Inch 4 Amp Electric String Trimmer/Edger With Telescoping Handle best buy,#SALE!!! Cheap Hitachi CG22EASSLP 21.1cc 2 Stroke Gas Powered Straight Shaft Grass Trimmer (CARB Compliant) best buy,#SALE!!! Sales Black & Decker ST1000 9-Inch 1.8 amp Electric Grass Trimmer best buy,#SALE!!! Cheap Black & Decker NST2118 12-Inch 18-Volt Ni-Cd Cordless Electric GrassHog String Trimmer/Edger best buy,#SALE!!! Cheap Toro 51486 Cordless 12-Inch 24-Volt Lithium-Ion Electric Trimmer/Edger best buy,#SALE!!! Deals Troy-Bilt TB350XP 12AKD39B066 Deluxe Self Propelled Mower best price,#SALE!!! Sales Black & Decker CM1836 18-Inch 36-Volt Cordless Electric Lawn Mower best price,#SALE!!! Cheap Greenworks 25142 10 Amp 16-Inch 2 in 1 Electric Lawn Mower best buy,#SALE!!! Cheap Lawn Boy 10604 20-Inch 149cc 6-1/2 GT OHV Kohler Gas Powered Self Propelled Lawn Mower best price,#SALE!!! Deals Husqvarna 7021R 21-Inch 160cc Honda GCV160 3-In-1 RWD Self-Propelled Lawn Mower (CARB Compliant) for sale,#SALE!!! Sales Troy-Bilt TB330XP 12AKC39B066 Deluxe Self Propelled Mower for sale,#SALE!!! Cheap Greenworks 25022 20-Inch 12 Amp Electric Bag/Mulch/Side Discharge Lawn Mower best buy,#SALE!!! Cheap Black & Decker MM1800 18-Inch 12 amp Corded Electric Lawn Mower for sale,#SALE!!! Sales Scotts 2000-20 20-Inch Classic Push Reel Lawn Mower best buy,#SALE!!! Deals Black & Decker CM1936 19-Inch 36-Volt Cordless Electric Lawn Mower With Removable Battery best price,#SALE!!! Sales Black & Decker SPCM1936 19-Inch 36-Volt Cordless Electric Self-Propelled Lawn Mower With Removable Battery best price,#SALE!!! Deals Black & Decker MM875 Lawn Hog 19-Inch 12 amp Electric Mulching Mower with Rear Bag for sale,#SALE!!! Cheap American Lawn Mower 1204-14 14-Inch Deluxe Hand Reel Mower for sale,#SALE!!! Sales Factory Reconditioned Sun Joe MJ401E-RM 14-Inch 12 Amp Electric Mow Joe Lawn Mower with Grass Catcher best buy,#SALE!!! Cheap Greenworks 25112 13 Amp 21-Inch 3 in 1 Electric Lawn Mower for sale,#SALE!!! Sales WORX WG782 14-Inch 24-Volt Cordless Lawn Mower with IntelliCut best buy,#SALE!!! Deals Husqvarna 7021P 21-Inch 160cc Honda GCV160 Gas Powered 3-N-1 Push Lawn Mower With High Rear Wheels (CARB Compliant) for sale,
โดย: bobobull วันที่: 23 กรกฎาคม 2555 เวลา:21:00:50 น.
ชื่อ : * blog นี้ comment ได้เฉพาะสมาชิก
Comment :
 *ส่วน comment ไม่สามารถใช้ javascript และ style sheet
 

Valentine's Monthbobobull
Location :
ชลบุรี  Thailand

[ดู Profile ทั้งหมด]
ให้ทิปเจ้าของ Blog [?]
 ฝากข้อความหลังไมค์
 Rss Feed
 Smember
 ผู้ติดตามบล็อก : 3 คน [?]Fight.. Fight !!
กรกฏาคม 2555

2
3
4
6
7
9
10
12
13
14
15
17
18
21
27
29
30
 
 
All Blog