ภาษีโรงเรือนและที่ดิน
สิ่งหนึ่งที่มาพร้อมกับการเริ่มปีใหม่ก็คือช่วงเวลาของการเสียภาษีสารพัดรูปแบบ และในฐานะเจ้าของกรรมสิทธิ์ในอสังหาริมทรัพย์ที่นำออกให้ผู้อื่นเช่าหรือใช้ประโยชน์
คุณต้องยื่นแบบแสดงรายการทรัยพ์สินเพื่อเสียภาษีโรงเรือนและที่ดินภายในเดือนกุมภาพันธ์ของทุกปี เพื่อสนับสนุนให้ทุกๆ คนทำหน้าที่พลเมืองที่ดีโดยการเสียภาษีที่ถูกต้อง
วันนี้ผมขออธิบายเกี่ยวกับระบบภาษีโรงเรือนและที่ดินให้ทุกคนได้เข้าใจมากยิ่งขึ้น

property_tax

 
ทรัพย์สินที่เข้าข่ายต้องเสียภาษีโรงเรือน
ตามพระราชบัญญัติโรงเรือนและที่ดิน พ.ศ. 2475 และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม

เจ้าของกรรมสิทธิ์ในอสังหาริมทรัพย์ดังต่อไปนี้ที่ได้นำอสังหาริมทรัพย์ดังกล่าวออกหาผลประโยชน์ตอบแทนนอกเหนือจากการอยู่อาศัยของตนเองโดยปกติ หรือให้ผู้อื่นนำไปใช้ประโยชน์ไม่ว่าจะมีค่าตอบแทนหรือไม่ก็ตามเข้าข่ายที่จะต้องเสียภาษีโรงเรือนและที่ดิน


   
 • โรงเรือน อาคาร สิ่งปลูกสร้างอย่างอื่นๆ
 •      กับที่ดินซึ่งใช้ต่อเนื่องกับโรงเรือนหรือสิ่งปลูกสร้าง
   
 • ที่ดินซึ่งไม่ได้ใช้ต่อเนื่องกับโรงเรือนหรือสิ่งปลูกสร้าง

 • ทั้งนี้ ทรัพย์สินที่เข้าข้อยกเว้นไม่ต้องเสียภาษีโรงเรือนและที่ดินได้แก่


    
  • พระราชวังอันเป็นส่วนของแผ่นดิน
  •  
  • ทรัพย์สินของรัฐบาลซึ่งใช้ในกิจการของรัฐบาลหรือสาธารณะและทรัพย์สินของการรถไฟแห่งประเทศไทยที่ใช้ในกิจการของการรถไฟโดยตรง
  •  
  • ทรัพย์สินของโรงพยาบาลสาธารณะและโรงเรียนสาธารณะ ซึ่งทำกิจการอันมิใช่เป็นผลกำไรส่วนบุคคลและใช้เฉพาะในการรักษาพยาบาลและการศึกษาเท่านั้น
  •  
  • ทรัพย์สินซึ่งเป็นศาสนสมบัติใช้เฉพาะศาสนกิจอย่างเดียวหรือเป็นที่อยู่ของสงฆ์
  •  
  • โรงเรือนหรือสิ่งปลูกสร้างอย่างอื่นๆ ซึ่งปิดไว้ตลอดปีและเจ้าของมิได้อยู่เองหรือให้ผู้อื่นอยู่ นอกจากคนเฝ้า
  •  
  • โรงเรือนหรือสิ่งปลูกสร้างของการเคหะแห่งชาติที่เช่าซื้อาศัยอยู่เองโดยมิได้ใช้เป็นที่เก็บสินค้าหรือประกอบการอุตสาหกรรมหรือประกอบกิจกรรมการอื่นเพื่อหารายได้
  •  
  • สุสานสาธารณะ


  • ผู้มีหน้าที่เสียภาษีโรงเรือนและที่ดิน
   ผู้มีหน้าที่เสียภาษี หรือ"ผู้รับประเมิน" ตาม พ.ร.บ.ภาษีโรงเรือนฯ หมายถึงเจ้าของกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินที่ต้องเสียภาษี หากทรัพย์สินที่ต้องเสียภาษีเป็นคนะเจ้าของกันให้เจ้าของกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินที่ต้องเสียภาษีดังกล่าวเป็นผู้มีหน้าที่เสียภาษี

   ซึ่งผมขอให้ระวังกรณีสัญญาเช่าที่ระบุให้ผู้เช่าเป็นผู้เสียภาษีโรงเรือนและที่ดินว่าหน้าที่ตามกฎหมายในการเสียภาษียังคงตกอยู่แก่เจ้าของกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินนั้น ไม่ใช่ผู้เช่า หากมิได้มีการจ่ายภาษีให้ถูกต้อง ผู้ให้เช่าซึ่งเป็นเจ้าของนั้นยังต้องรับผิดชอบชำระภาษีรวมทั้งเงินเพิ่ม (หากมี) แม้จะสามารถเรียกเงินค่าภาษีที่ออกไปแล้วคืนจากผู้เช่าตามสัญญาในภายหลังได้ก็ตาม


    

   อัตราภาษีโรงเรือนและที่ดิน
   ภาษีในส่วนของโรงเรือนนี้จะเรียกเก็บในอัตราร้อยละ 12.5 ของค่ารายปีซึ่งเป็นฐานคิดคำนวณเพื่อเรียกเก็บภาษีโดยหมายถึง จำนวนเงินซึ่งสมควรจะได้รับหากนำทรัพย์สินที่อยู่ในบังคับของการเสียภาษีออกให้เช่าในปีหนึ่งๆ โดยมีหลักเกณฑ์คิดคำนวณดังต่อไปนี้


     
   • กรณีเป็นทรัพย์สินให้เช่า และค่าเช่าเป็นจำนวนเงินอันสมควรให้ถือว่าค่าเช่าเป็นค่ารายปี
   •  
   • กรณีเป็นทรัพย์สินให้เช่าแต่ค่าเช่ามิใช่จำนวนเงินอันสมควร หรือเป็นกรณีที่หาค่าเช่าไม่ได้ เนื่องจากเจ้าของทรัพย์สินดำเนินกิจการเอง หรือด้วยเหตุผลประการอื่นให้ประเมินค่ารายปีโดยเทียบเคียงกับค่ารายปีของทรัพย์สินที่ให้เช่าที่มีลักษณะขนาด พื้นที่ ทำเลที่ตั้ง และบริการสาธารณะที่ทรัพย์สินนั้นได้รับประโยชน์คล้ายคลึงกัน
   •  
   • กรณีนอกเหนือจาก 2 กรณีข้างต้น ซึ่งไม่สามารถเทียบเคียงกับค่ารายปีของทรัพย์สินอื่นได้ พนักงานเจ้าหน้าที่อาจประเมินค่ารายปีจากมูลค่าของทรัพย์สินโดยพิจารณาร่วมกับองค์ประกอบอื่น
   •  
   • ส่วนภาษีที่ดินซึ่งไม่ได้ใช้ต่อเนื่องกับโรงเรือนหรือสิ่งปลูกสร้างนั้นจะเรียกเก็บในอัตราร้อยละ 7 ของค่ารายปี ซึ่งค่ารายปีสำหรับที่ดินนี้ตามกฎหมายกำหนดให้เท่ากับร้อยละ 5 ของราคาตลาดของทรัพย์สินดังกล่าว

   •  

    การยื่นแบบเสียภาษีโรงเรือนและที่ดิน
    ผู้มีหน้าที่เสียภาษีโรงเรือนและที่ดินหรือผู้รับประเมินต้องยื่นแบบแสดงรายการทรัพย์สินเพื่อเสียภาษีโรงเรือนและที่ดิน(แบบ ภ.ร.ด. 2) ต่อสำนักงานเขตหรือหน่วยงานท้องถิ่นที่ทรัพย์สินตั้งอยู่(มิใช่กรมสรรพากรนะครับ โปรดระวัง) โดยอาจมอบอำนาจให้ผู้อื่นไปยื่นแทนหรือส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนก็ได้


    ทั้งนี้ ผู้มีหน้าที่เสียภาษีอาจขอผ่อนชำระค่าภาษีออกเป็น 3 งวดได้โดยไม่เสียเงินเพิ่ม หากวงเงินค่าภาษีที่จะขอผ่อนชำระนั้นมีจำนวนเงินค่าภาษีตั้งแต่ 9,000 บาทขึ้นไปและได้ยื่นหนังสือแจ้งความจำนงขอผ่อนชำระค่าภาษีต่อพนักงานเก็บภาษีภายใน 30 วันนับแต่วันถัดจากวันที่ได้รับแจ้งการประเมิน


     

    บทกำหนดโทษ
    ในกรณีที่ท่านมิได้ชำระค่าภาษีโรงเรือนภายในกำหนดระยะเวลา 30 วันนับตั้งแต่วันที่ได้รับแจ้งประเมินนั้น เงินค่าภาษีค้างชำระจะเพิ่มจำนวนขึ้นนับตั้งแต่วันที่พ้นกำหนดดังกล่าวในอัตราดังต่อไปนี้


      
    • ร้อยละ 2.5 ของเงินค่าภาษีที่ค้างชำระกรณีที่ชำระไม่เกิน 1 เดือน
    •  
    • ร้อยละ 5 ในกรณีค้างชำระเกิน 1 เดือนแต่ไม่เกิน 2 เดือน
    •  
    • ร้อยละ 7.5 สำหรับค้างชำระเกิน 2 เดือนแต่ไม่เกิน 3 เดือน
    •  
    • ร้อยละ 10 สำหรับการค้างชำระเกิน 3 เดือนแต่ไม่เกิน 4 เดือน

    • หากมิได้มีการชำระค่าภาษีและเงินเพิ่มภายใน 4 เดือน ทรัพย์สินของคุณอาจถูกยึด อายัด หรือขายทอดตลาดเพื่อนำเงินมาชำระภาษีและค่าธรรมเนียมอื่นทันทีโดยไม่ต้องรอให้ศาลสั่งหรือออกหมายยึดแต่อย่างใด


     และหากฝ่าฝืนไม่ดำเนินการเสียภาษีให้ถูกต้องตามพ.ร.บ. ภาษีโรงเรือนฯ ผู้มีหน้าที่เสียภาษีมีความผิดต้องระวางโทษจำคุกสูงสุดไม่เกิน 6 เดือน หรือปรับไม่เกิน 500 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ แล้วแต่กรณี


     ผมขอทิ้งท้ายไว้อีกนิดสำหรับผู้จะซื้อหรือรับโอนกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินที่เข้าข่ายต้องเสียภาษีโรงเรือนและที่ดิน คุณควรทำให้แน่ใจว่าทรัพย์สินที่จะซื้อขายหรือโอนกรรมสิทธิ์กันนั้นไม่ค้างชำระเงินค่าภาษีโรงเรือนและที่ดินแต่อย่างใด เนื่องจากแม้จะมีการซื้อขายหรือโอนกรรมสิทธิ์ในตัวทรัพย์สินนั้นไปแล้ว หากมีเงินค่าภาษีที่ค้างชำระอยู่

     ผู้ซื้อหรือผู้รับโอนกรรมสิทธิ์ซึ่งเป็นเจ้าของคนใหม่จะต้องรับผิดเป็นลูกหนี้ในเงินค่าภาษีที่ค้างชำระร่วมกับเจ้าของคนเก่าด้วย อย่าลืมนะครับ!


     เกี่ยวกับผู้เขียน
     สมศักดิ์ เฉลิมอิสระชัย เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายอสังหาริมทรัพย์ และเป็นหนึ่งในผู้ก่อตั้งสำนักกฎหมายกำธร สุรเชษฐ์ แอนด์สมศักดิ์  

      
     เรื่องอื่นที่น่าสนใจ     Create Date : 02 มกราคม 2556
     Last Update : 2 มกราคม 2556 14:46:55 น.
     Counter : 1610 Pageviews.

     0 comments
     ชื่อ : * blog นี้ comment ได้เฉพาะสมาชิก
     Comment :
      *ส่วน comment ไม่สามารถใช้ javascript และ style sheet
      

     BlogGang Popular Award#13     Bloomingme
     Location :
     กรุงเทพฯ  Thailand

     [ดู Profile ทั้งหมด]
     ให้ทิปเจ้าของ Blog [?]
      ฝากข้อความหลังไมค์
      Rss Feed
      Smember
      ผู้ติดตามบล็อก : 1 คน [?]     มกราคม 2556

      
      
     1
     5
     6
     12
     13
     14
     19
     20
     21
     26
     27
     30
      
      
     All Blog