Life goes on

ผู้มีอำนาจจัดการแทนผู้เสียหาย

 

ผู้ มี อำ น า จ จั ด ก า ร แ ท น ผู้ เ สี ย ห า ย

ต่อจาก blog ที่แล้วเรื่องผู้เสียหาย

2. ผู้มีอำนาจจัดการแทนผู้เสียหายโดยตรง (ปวิอ.ม.5)
"ม. 5 บุคคลเหล่านี้จัดการแทนผู้เสียหายได้
(1) ผู้แทนโดยชอบธรรมหรือผู้อนุบาล เฉพาะแต่ในความผิดซึ่ง ได้กระทำต่อผู้เยาว์ หรือผู้ไร้ความสามารถซึ่งอยู่ในความดูแล
(2) ผู้บุพการี ผู้สืบสันดาน สามีหรือภริยา เฉพาะแต่ในความผิด อาญาซึ่งผู้เสียหายถูกทำร้ายถึงตายหรือบาดเจ็บจนไม่สามารถจะจัดการเองได้
(3) ผู้จัดการหรือผู้แทนอื่น ๆ ของนิติบุคคล เฉพาะความผิด ซึ่งกระทำลงแก่นิติบุคคลนั้น"

2.1 [ม.5 (1)] ผู้มีอำนาจจัดการแทนผู้เยาว์ตามกฎหมายคือ ผู้แทนโดยชอบธรรม
ผู้แทนโดยชอบธรรมคือใคร......
ผู้แทนโดยชอบธรรม ซึ่งเป็นผู้มีอำนาจจัดการทรัพย์สินของบุตรผู้เยาว์โดยทำนิติกรรมเกี่ยวกับทรัพย์สินของผู้เยาว์ (ปพพ.ม.1571) หรือให้ความยินยอม / ทำคำอนุญาตแก่ผู้เยาว์ในการทำนิติกรรมใด ๆ (ปพพ.ม.21 , 26 , 27) หรือบอกล้างและให้สัตยาบันแก่โมฆียะกรรมที่ผู้เยาว์ทำตาม ปพพ.ม.175 (1) และ (7) สามารถจำแนกผู้แทนโดยชอบธรรมเป็น 3 กรณี คือ

1) กรณีที่ผู้เยาว์มีบิดามารดา ผู้แทนโดยชอบธรรม = บิดามารดา
2) กรณีผู้เยาว์ไม่มีบิดามารดา หรือบิดามารดาถูกถอนอำนาจการปกครองแล้ว อาจร้องขอให้ศาลตั้งผู้ปกครองขึ้นมาและผู้ปกครองที่ศาลมีคำสั่งตั้งขึ้นนี้ย่อมเป็น ผู้แทนโดยชอบธรรม
3) กรณีผู้เยาว์เป็นบุตรบุญธรรม ผู้รับบุตรบุญธรรมย่อมมีฐานะเป็นผู้แทนโดยชอบธรรมของบุตรบุญธรรมที่เป็นผู้เยาว์

ผู้มีอำนาจจัดการแทนผู้ไร้ความสามารถ คือ ผู้อนุบาล
ผู้ไร้ความสามารถคือใคร.....
ผู้ไร้ความสามารถ มี 2 ความหมาย คือ ความหมายอย่างกว้างและความหมายอย่างแคบ
ความหมายอย่างกว้าง....ตาม ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 1 (12) ให้ความหมายไว้ว่า "บุคคลผู้ไร้ความสามารถ หมายความว่า บุคคลใด ๆ ซึ่ง ไม่มีความสามารถตามกฎหมาย หรือความสามารถถูกจำกัด โดย

บทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยความสามารถ" ซึ่งได้แก่ ผู้เยาว์ คนไร้ความสามารถ และคนเสมือนไร้ความสามารถ
ความหมายอย่างแคบ.... หมายถึงเฉพาะ บุคคลที่ระบุไว้ใน ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ (ซึ่งต่อไปนี้จะใช้คำย่อว่า ปพพ.) มาตรา 28 เท่านั้น ได้แก่ บุคคลวิกลจริต

ในกรณีนี้ ผู้ไร้ความสามารถมีความหมายอย่างกว้าง คือ บุคคลวิกลจริต ซึ่งรวมถึงบุคคลวิกลจริตที่ศาลมีคำสั่งและยังไม่สั่งให้เป็นคนไร้ความสามารถด้วย

ผู้อนุบาลคือใคร.....ไม่มีกฎหมายให้ความหมายไว้ แต่ได้ปรากฎใน ปพพ.ม.28 "....บุคคลซึ่งศาลได้สั่งให้เป็นคนไร้ความสามารถตามวรรคหนึ่ง ต้องจัดอยู่ในความอนุบาล...."
ดังนั้น ผู้อนุบาลจึงหมายความถึง ผู้ที่มีหน้าที่ดูแลคนไร้ความสามารถ รวมทั้งจัดการดูแลทรัพย์สินตลอดจนทำหน้าที่ต่าง ๆ แทนคนไร้ความสามารถด้วย

ในกรณีนี้ ผู้อนุบาล หมายถึงความรวมถึง ผู้อนุบาลตามกฎหมายที่ศาลแต่งตั้งขึ้นและผู้อนุบาลที่ศาลยังมิได้แต่งตั้งด้วย

2.2 [ม.5 (2)] บุคคลผู้มีอำนาจจัดการแทนผู้เสียหายซึ่งถูกทำร้ายถึงตายหรือบาดเจ็บจนไม่สามารถจะจัดการเองได้ กฎหมายให้บุคคลเหล่านี้มีสิทธิดำเนินการ คือ
1) ผู้สืบสันดาน + ผู้บุพการี ถือตามความเป็นจริงตามการสืบสายโลหิต แม้เป็นบิดาไม่ชอบด้วยกฎหมายก็มีอำนาจจัดการแทนบุตรตาม ม.5(2) บุตรบุญธรรมไม่มีฐานะเป็นผู้สืบสันดานตาม ม.5(2)
ผู้สืบสันดานคือใคร..... คำนี้ปรากฎใน ปพพ.ม.28 ".....ผู้สืบสันดาน กล่าวคือ ลูก หลาน เหลน ลื้อ...."
ดังนั้น ผู้สืบสันดาน หมายถึงผู้สืบสายโลหิตลงมา ได้แก่ บุตร หลาน เหลน ลื้อ และไล่ต่อลงไปเรื่อย ๆ หากยังมีชีวิตอยู่จนสืบต่อกันได้
ผู้บุพการีคือใคร..... คำนี้ก็ปรากฎอยู่ใน ปพพ.ม.28 เช่นกัน "......ผู้บุพการี กล่าวคือ บิดามารดา ปู่ย่า ตายาย ทวดก็ดี......"
ดังนั้น ผู้บุพการี หมายถึง ผู้สืบสายโลหิตโลหิตโดยตรงขึ้นไป ไดแก่ บิดา มารดา ปู่ย่า ตายาย ทวด

2) สามี + ภริยา ซึ่งต้องเป็นสามีภรรยาที่ชอบด้วยกฎหมาย คือต้องจดทะเบียนสมรสกันถูกต้องตามปพพ.

ซึ่งผู้เสียหายโดยตรงจะต้องถูกทำร้ายถึงตาย หรือบาดเจ็บจนไม่สามารถจะจัดการเองได้ และผู้เสียหายโดยตรงนั้นจะต้องเป็นผู้เสียหายโดยนิตินัย ไม่มีส่วนร่วมในการกระทำผิด จึงจะมีอำนาจจัดการแทนได้

2.3 [ม.5 (3)] บุคคลผู้มีอำนาจจัดการแทนนิติบุคคล
นิติบุคคล หมายถึง กลุ่มบุคคลที่สมมติขึ้นเพื่อรวมตัวกันทำกิจการอย่างใดอย่างหนึ่ง โดยที่กฎหมายสมมติขึ้นให้มีสิทธิและหน้าที่ดังเช่นบุคคลธรรมดา เว้นแต่สิทธิและหน้าที่บางประการที่ถูกจำกัดโดยกฎหมาย ตัวอย่างของ นิติบุคคล เช่น ห้างหุ้นส่วนสามัญ ห้างหุ้นส่วนจำกัด บริษัทจำกัด บริษัทมหาชนจำกัด มูลนิธิ สมาคม ฯลฯ

ซึ่งผู้มีอำนาจจัดการแทนนิติบุคคลจะต้องดำเนินการให้ถูกต้องตามข้อบังคับของนิติบุคคลที่ได้จดทะเบียนไว้ เช่น กรรมการผู้มีอำนาจลงนามของบริษัท , ผู้จัดการห้างหุ้นส่วนฯ เป็นต้น

- ผู้เป็นหุ้นส่วนหรือผู้ถือหุ้นของบริษัทไม่มีอำนาจจัดการแทนตาม ม.5(3) แต่ผู้เป็นหุ้นส่วนหรือผู้ถือหุ้นเป็น "ผู้เสียหาย" ในคดีที่ผู้จัดการหรือผู้แทนอื่นๆ ของนิติบุคคลกระทำการฉ้อฉลนิติบุคคลเสียเองได้

และในกรณีที่ผู้เสียหายซึ่งเป็นผู้เยาว์และผู้ไร้ความสามารถไม่เหลือบุคคลตามที่ ม.5(1) กำหนดไว้ข้างต้นนั้น กฎหมายก็ได้บัญญัติช่องทางให้ผู้เสียหายมีสิทธิตั้งผู้อื่นขึ้นมาเป็นผู้แทนเฉพาะคดีในการดำเนินคดีอาญา

"ม. 6 ในคดีอาญาซึ่งผู้เสียหายเป็นผู้เยาว์ไม่มีผู้แทนโดย ชอบธรรมหรือเป็นผู้วิกลจริตหรือคนไร้ความสามารถ ไม่มีผู้อนุบาล หรือซึ่งผู้แทนโดยชอบธรรมหรือผู้อนุบาลไม่สามารถจะทำการตาม หน้าที่โดยเหตุหนึ่งเหตุใด รวมทั้งมีผลประโยชน์ขัดกันกับผู้เยาว์ หรือคนไร้ความสามารถนั้น ๆ ญาติของผู้นั้นหรือผู้มีประโยชน์ เกี่ยวข้องอาจร้องต่อศาลขอให้ตั้งเขาเป็นผู้แทนเฉพาะคดีได้

วรรค 2 เมื่อได้ไต่สวนแล้วให้ศาลตั้งผู้ร้องหรือบุคคลอื่น ซึ่งยินยอมตาม ที่เห็นสมควรเป็นผู้แทนเฉพาะคดี เมื่อไม่มีบุคคลใดเป็นผู้แทนให้ ศาลตั้งพนักงานฝ่ายปกครองเป็นผู้แทน

วรรค 3 ห้ามมิให้เรียกค่าธรรมเนียมในเรื่องขอตั้งเป็นผู้แทนเฉพาะคดี"

2.4 [ม.6] ผู้แทนเฉพาะคดี ตาม ม.6 ที่จะตั้งญาติหรือผู้มีประโยชน์เกี่ยวข้องของผู้เยาว์หรือผู้ไร้ความสามารถมี 2 ประการ คือ
(1) ผู้เสียหายเป็นผู้เยาว์ไม่มีผู้แทนโดยชอบธรรม หรือผู้แทนโดยชอบธรรมไม่สามารถจะกระทำการตามหน้าที่ได้โดยเหตุหนึ่งเหตุใด รวมทั้งมีผลประโยชน์ขัดกันกับผู้เยาว์
(2) ผู้เสียหายเป็นผู้วิกลจริตหรือคนไร้ความสามารถ ไม่มีผู้อนุบาลหรือผู้อนุบาลไม่สามารถกระทำการตามหน้าที่ได้โดยเหตุหนึ่งเหตุใด รวมทั้งมีผลประโยชน์ขัดกันกับผู้ไร้ความสามารถอีกประการหนึ่ง
- เป็นบทบัญญัติที่กำหนดไว้แก้ปัญหา ม.5(1) อันเป็นกรณีที่ผู้เยาว์หรือผู้ไร้ความสามารถมีชีวิตอยู่ แต่ไม่มีผู้แทนโดยชอบธรรมหรือผู้อนุบาล ดังนั้นหากเป็นกรณีที่ผู้เยาว์หรือผู้ไร้ความสามารถถูกทำร้ายถึงตาย อันเป็นกรณีที่เข้า

ม.5(2) หรือ ผู้เยาว์ / ผู้ไร้ความสามารถถึงแก่ความตายก่อนที่ศาลจะมีคำสั่งตั้งผู้แทนเฉพาะคดีก็ไม่ต้องด้วยหลักเกณฑ์ตาม ม.6 ที่จะตั้งผู้แทนเฉพาะคดีได้
- ผู้แทนเฉพาะคดีที่ฟ้องแทนผู้เสียหายมีอำนาจว่าคดีแทนผู้เสียหายที่ตายลงต่อไปได้ตาม ปวิอ.ม.29 เท่านั้น ไม่รวมถึงกรณีผู้เสียหายตายลงก่อนที่ศาลจะตั้งผู้แทนเฉพาะคดี

 
 
 

Create Date : 03 กุมภาพันธ์ 2551
15 comments
Last Update : 3 กุมภาพันธ์ 2551 21:54:16 น.
Counter : 5301 Pageviews.

 

 

โดย: นายแจม 3 กุมภาพันธ์ 2551 21:55:56 น.  

 

ดีจัง แวะมาก็ได้รับความรู้กลับไปด้วย ขอบคุณครับ

 

โดย: เขาพนม 4 กุมภาพันธ์ 2551 21:06:17 น.  

 

ถ้ามีโอกาส(ปัญหา) จะขอคำปรึกษา

แต่ภาวนาอย่าให้ดีเล้ย
เรื่องกฏหมายสอบตก

 

โดย: redPoTatO 4 กุมภาพันธ์ 2551 21:07:30 น.  

 

แวะมาทักทายค่ะ

 

โดย: jjbd 5 กุมภาพันธ์ 2551 3:51:29 น.  

 

แวะมาเยี่ยมเยียนค่ะ ขอให้มีความสุขมากๆนะคะ

 

โดย: Suessapple 5 กุมภาพันธ์ 2551 7:02:53 น.  

 

ความรุ้เยอะดีจัง

ขอบคุณที่แวะไปทัก
ขอบคุณสำหรับ ฌ กะเฌอ ค่ะ

^______^

 

โดย: ชาแนลวี 5 กุมภาพันธ์ 2551 13:12:56 น.  

 

ซินเจียยู่อี่ ซินนี้ฮวดไช้ นะคะ

 

โดย: moonlit_memory IP: 58.9.97.70 6 กุมภาพันธ์ 2551 17:40:33 น.  

 

.....ซินเจียยู่อี่...ซินนี้ฮวดไช้ ...นะคะ!!!!!!!!!!!

 

โดย: a_mulika 7 กุมภาพันธ์ 2551 0:11:48 น.  

 

ช่วงนี่ตรุษจีนแล้วสินะคับ ดาไม่มีเชื้อจีนสักกะติ๊ด เลยไม่รู้จะทักทายยังไง เอาเป็นว่าสุขสันต์วันตรุษจีนแล้วกันเนอะ

ภาษาอะไรนี่ งง ดาโง่เรื่องกฎหมายมากมายฮะ จริงๆ โง่เรื่องที่ภาษาที่เค้าใช้เขียนมากกว่า รู้สึกว่ามันวกไปวนมาเหลือเกิน นับถือจริงๆ กับคนที่เรียนวิชานี้ จำได้ไงฟะ ตั้งเยอะแยะ

 

โดย: veeda 7 กุมภาพันธ์ 2551 15:24:21 น.  

 

 

โดย: จอมยุทธหญิง (magarita30 ) 7 กุมภาพันธ์ 2551 16:45:33 น.  

 

 

โดย: SriNuN 8 กุมภาพันธ์ 2551 20:17:45 น.  

 Happy Valentine's Day นะจ๊ะ

 

โดย: a_mulika 13 กุมภาพันธ์ 2551 11:25:52 น.  

 

 

โดย: Candydolls 14 กุมภาพันธ์ 2551 3:21:22 น.  

 

 

โดย: paerid 14 กุมภาพันธ์ 2551 10:21:43 น.  

 

สวัสดีวันแห่งความรัก (ย้อนหลังอ่ะ)

 

โดย: moonlit_memory 15 กุมภาพันธ์ 2551 7:43:37 น.  

ชื่อ :
Comment :
  *ใช้ code html ตกแต่งข้อความได้เฉพาะสมาชิก
 
รหัสส่งข้อความ
กรุณายืนยันรหัสส่งข้อความ


bench
Location :
ฉะเชิงเทรา Thailand

[ดู Profile ทั้งหมด]

ให้ทิปเจ้าของ Blog [?]
ฝากข้อความหลังไมค์
Rss Feed

ผู้ติดตามบล็อก : 2 คน [?]

ทักทาย
ชอบดูหนังจีนเป็นชีวิตจิตใจ สนใจเรื่องกฎหมายเป็นพิเศษ มีกิเลสและความบ้าในหนังจีนและเพลงจีนครอบงำ ทำให้ต้องมาระบายกลายเป็น blog เช่นนี้แล.... @^_^@


Group Blog
 
<<
กุมภาพันธ์ 2551
 
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
242526272829 
 
3 กุมภาพันธ์ 2551
 
All Blogs
 
Friends' blogs
[Add bench's blog to your web]
Links
 

 Pantip.com | PantipMarket.com | Pantown.com | © 2004 BlogGang.com allrights reserved.