บทสรุป กิจกรรมเพื่อสังคม ในโครงการ บุญเพื่อน้องครั้งทีครั้ง 2 / 2552
สรุปผลงาน โครงการบุญเพื่อน้อง ครั้งที่ 2 / 2552
ในวันที่ 28 – 29 พ.ย.2552
ณ.ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วยผาก ต.ตะนาวศรี อ.สวนผึ้ง จ.ราชบุรี
ดำเนินงานโดย อาจารย์ , ศิษย์เก่าภาพพิมพ์ รุ่นที่ 19 , ศิษย์เก่าศิลปะภาพถ่าย รุ่นที่ 5 , และ ศิษย์ปัจจุบัน ภาพพิมพ์ รุ่นที่ 36
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ วิทยาเขตเพาะช่าง
ผ่านพ้นไปอีกครั้งกับกิจกรรมเพื่อสังคม ในโครงการชื่อว่า บุญเพื่อน้อง ครั้งที่ 2 ประจำปี 2552 โดยได้รับความร่วมมือในหลายภาคส่วนไม่ว่าจะเป็น ครู อาจารย์ นักศึกษา วิทยาลัยเพาะช่าง บริษัท ห้างร้าน หน่วยงานต่าง ๆ ที่ได้ร่วมกับบริจาคเงินทุน และสิ่งของ มากมาย ผมเองในฐานะตัวแทน ศิษย์เก่าภาพพิมพ์ รุ่นที่ 19 ต้องกราบขอบพระคุณทุกท่านมานะที่นี้ด้วยความจริงใจ ขอให้ผลบุญที่ทุกท่านได้ร่วมกันทำในครั้งนี้จงส่งผลให้ท่าน มีความเจริญรุ่งเรือง ก้าวหน้า ในหน้าที่การงาน และความสุขในทุก ๆ ด้านในชีวิต
ด้วยความนับถืออย่างสูง
นาย วัลลภ สีเสน ( ไก่ )
ในฐานะตัวแทน อาจารย์ , ศิษย์เก่าภาพพิมพ์ รุ่นที่ 19 , ศิษย์เก่าศิลปะภาพถ่าย รุ่นที่ 5 , และ ศิษย์ปัจจุบัน ภาพพิมพ์ รุ่นที่ 36
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ วิทยาเขตเพาะช่าง
ขอขอบคุณ
- คุณครู ขิมทอง อุ่นจิตต์ ครูอาสาที่น่ารัก ณ.ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วย
ผาก หมู่ 6 ต.ตระนาวศรี อ.สวนผึ้ง จ.ราชบุรี ที่ให้โอกาส พวกเราได้ใช้
พื้นที่ ได้ทำกิจกรรมนี้สำเร็จไปด้วยดี
- เด็ก ๆ ณ.ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วยผาก หมู่ 6 ต.ตระนาวศรี อ.สวนผึ้ง
จำนวน 90 กว่าคน ที่มาร่วมกิจกรรม และ รับประทานอาหารกลางวัน กัน
อย่างสนุกสนาน
- พี่ ๆ กองร้อยทหารพราน จู่โจมเคลื่อนที่เร็ว ที่ 955 ที่มาค่อยอำนวยความ
สะดวก และดูแลรักษาความปลอดภัย
- ผู้ใหญ่เตี๊ย ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 6 บ้านห้วยผาก ต.ตระนาวศรี อ.สวนผึ้ง ที่มา
เป็นประธานในโครงการ บุญเพื่อน้องครั้งที่ 2
- อาจารย์เปี๊ยก, อาจารย์วัชรี , อาจารย์วรพงษ์ อาจารย์ประจำภาควิชาศิลปะ
ภาพพิมพ์ วิทยาลัยเพาะช่าง ที่ร่วมเดินทางมากับ พวกเรา และคอยช่วย
เหลือในด้านต่าง ๆ
- เพื่อน ๆ ศิษย์เก่าภาพพิมพ์ รุ่นที่ 19 , ศิษย์เก่าศิลปะภาพถ่าย รุ่นที่ 5 , ที่
ร่วมเดินทางและร่วมแรงร่วมใจในกิจกรรมครั้งนี้
- น้อง ๆ นักศึกษา ศิลปะภาพพิมพ์ (ศิษย์ปัจจุบัน ภาพพิมพ์ รุ่นที่ 36 ) ที่
ร่วมเดินทาง และเป็นกำลังหลักในกิจกรรม กับเด็ก ๆ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
บ้านห้วยผาก อย่างสนุกสนาน
- คุณแม่ประไพ ที่อาสาขับรถ นำเครื่องซักผ้าไปส่งถึง โรงเรียนศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กบ้านห้วยผาก โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใด ๆ
- พี่นงเยาว์ จันเขียว แม่ครัวที่รับทำ ก๋วยจั๊บและน้ำเก็กฮวย ให้กับเด็ก ๆ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วยผาก และคณะ ภาพพิมพ์
- พี่ ภชวณี เตชะพกาพงษ์ เจ้าของร้านกาแฟ สันโตสะ ที่ชลบุรี ที่บริจาคเงิน
4,000 บาท
- กลุ่ม คุณจ๋า ที่บริจาคเงินและสิ่งของ ดั่งต่อไปนี้ คุณอดิศักดิ์ บัวขม 1,000
บาท , คุณนภาพร รุทธพิชัยรักษณ์ 500 บาท
คุณสัญชีพ ดวงจันทร์ ณ อยุธยา 500 บาท , คุณจันทร์รัตน์ เปาอินทร์ ,
คุณยุวดี ยันสัตตบุตร ( บริจาคสิ่งของ )
- พนักงาน บริษัท เอ็ม .ไอ.เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด บริจาค เงินทุน และสิ่งของ
- พนักงาน บริษัท ฐานเศรษฐกิจ บริจาค เงินทุน และสิ่งของ
- กลุ่ม ศิษย์เก่า และ เพื่อน ๆ ศิลปะภาพถ่าย รุ่นที่ 5 บริจาค เงินทุน และ
สิ่งของ
- จ่าสิบเอก กิติพงษ์ สีเสน พี่ชายที่แสนดี ที่คอยรับและส่งสิ่งของ และ
บริจาค เงินทุน และสิ่งของ โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย
- และผู้ร่วมบริจาค เงินทุน และสิ่งของ โดยไม่ประสงค์จะออกนาม อีกหลาย
ท่าน
- คุณนภาพร ศักดิ์วงค์ บริษัท รีเทลลิงค์ไทนแลนด์ จำกัด บริจาค เงินทุน

รูปการเดินทางและกิจกรรม บุญเพื่อน้อง ครั้งที่ 2/2552
เส้นทางการเดินทาง


บรรยากาศการเดินทาง

เส้นทางโดยการเดินทางโดยรอบสองข้างทาง

อีกด้านของการเดินทาง

เดินทางถึงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วยผากซะที

เด็ก ๆ ต่างรอคอยพวกพี่ ๆ
ได้เวลาขนของบริจาคมาวางที่หน้าเสาธง
มุมขยายของบริจาค

ได้เวลาเลี้ยงอาหารกลางวันเด็ก

รอคอยพี่ ๆ เดินมาจากแจกก๋วยจั๋บ

พี่ ๆ เดินแจกน้ำและก๋วยจั๋บ

ได้กินกันแล้ว

สังเกตุสีหน้าเด็ก ๆ ไม่มีคำบรรยายภาพครับ

ไม่มีคำบรรยายภาพครับ

ไม่มีคำบรรยายภาพครับ

ไม่มีคำบรรยายภาพครับ

ไม่มีคำบรรยายภาพครับ

ไม่มีคำบรรยายภาพครับ

ไม่มีคำบรรยายภาพครับ

กลุ่มคณะเพาะช่าง และ พี่ ๆ ทหารพราน ร่วมรับประทานอาหารกลางวันด้วยกัน

อีกมุม

เมื่อรับประทานอาหารกลางวันเสร็จเรียบร้อย ก็ได้เวลาเตรียมตัวส่งมอบข้าวของต่าง ๆ

จัดเตรียมสถานที่

จัดเตรียมสถานที่

กล่าวเปิดพิธีส่งมอบของบริจาก

อาจารย์วรพงษ์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาศิลปะภาพพิมพ์ วิทยาลัยเพาะช่าง
กล่าวความเป็นมาและเป็นไปในโครงการ บุญเพื่อน้อง ครั้งที่ 2/2552

อาจารย์เปี๊ยก อาจารย์อาวุโส ศิลปะภาพพิมพ์ เป็นตัวแทนมอบเครื่องซักผ้า

อีกมุม

เมื่อเสร็จพิธีส่งมอบสิ่งของ ก็ถ่ายรูปร่วมกันกับครูอาสาและเด็ก ๆ ที่ศุนย์ ฯ

อีกมุมนึง ครูอาสาที่ศูนย์ มีด้วยกัน 2 คน ครูอาสาใส่เสื้อสีเขียว

หลังจากนั้นได้เวลาเล่นกิจกรรม โดยน้อง ๆ นักศึกษา ปี 2 สาขาวิชาศิลปะภาพพิมพ์ กับ น้อง ๆ ที่ศุนย์พัฒนาเด็กเล็ก ฯ

กิจกรรมต่าง ๆ

กิจกรรมต่าง ๆ

กิจกรรม

กิจกรรมของรุ่นพี่

กิจกรรมของรุ่นพี่

กิจกรรม

กิจกรรม

กิจกรรม

กิจกรรม

กิจกรรม

กิจกรรม

กิจกรรม

กิจกรรม

อาจารย์วัชรี อาจารย์ประจำสาขาวิชาศิลปะภาพพิมพ์ เพาะช่าง ช่วยลูกศิษย์เอาขนมใส่ถุงเตรียมแจก เด็ก ๆ ที่ศุนย์พัฒนาเด็กเล็ก ฯ

อีกหนึ่งฐานกิจกรรม

รุ่นน้อง ภาพพิมพ์ ปี 2 รุ่นที่ 36

อีกหนึ่งฐานกิจกรรม

รวมรูปกิจกรรม

รวมรูปกิจกรรม

รวมรูปกิจกรรม

รวมรูปกิจกรรม

รวมรูปกิจกรรม

รวมรูปกิจกรรม

รวมรูปกิจกรรม

รวมรูปกิจกรรม

รวมรูปกิจกรรม

รวมรูปกิจกรรม

รวมรูปกิจกรรม

รวมรูปกิจกรรม

รวมรูปกิจกรรม

รวมรูปกิจกรรม

รวมรูปกิจกรรม

รวมรูปกิจกรรม

รวมรูปกิจกรรม

เพาะช่าง อันที่รักCreate Date : 01 ธันวาคม 2552
Last Update : 3 ธันวาคม 2552 13:46:04 น.
Counter : 1426 Pageviews.

32 comments
  
เห็นเด็กๆมีความสุขก็ตื้นตันใจนะคะ
โดย: JoySewing วันที่: 1 ธันวาคม 2552 เวลา:17:49:19 น.
  
แวะมาชื่นชมแล้วครับ เพื่อน เรารอหน่อยค่อยเอาภาพมาลงนะ
เอาลิ้งค์ไปแปะ ที่เพาะช่างแล้วคับ
โดย: นายนุ 1991 (nai-nu-19 ) วันที่: 3 ธันวาคม 2552 เวลา:16:07:43 น.
  


ขอเทิดไท้องค์ราชันย์ ขวัญหล้า สมสง่า ปกครอง แผ่นดินสยาม

ชาวประชาเป็นสุข ทุกโมงยาม ทั่วเขตคามมีสุข หมดทุข์ภัย

ข้าฯ ขอน้อม ถวายเบื้อง บังคมบาท ประชาราษฎร์ รวมใจ น้อมถวาย

ขอพระองค์ พระชนม์ชีพ ยืนยาวไกล เป็นมิ่งขวัญตลอดไป ไทยทั้งปวง

.....................................................................................

สวัสดีครับ

ขออนุโมทนาและชื่นชมกิจกรรมดีๆ อย่างนี้จัง เป็นกำลังใจให้นะครับ

แวะเข้ามาทักทายน่ะครับ เป็นไงบ้างครับ สบายดีไหม

พอดีช่วงนี้กะลังยุ่งๆ กะงาน แล้วก็เตรียมตัว เตรียมของ เตรียมรถ
เพื่อเดินทางไปบริจาคของที่โรงเรียนบ้านปางตอง แม่ฮ่องสอนแทนครับ
เพราะที่อมก๋อยเค้าไม่สะดวกที่จะต้อนรับพวกเราและไม่ยินดีที่จะรับของบริจาคครับ

เดี๋ยวเช้าวันที่ 5 ธ.ค. นี้ก็ออกเดินทางแล้วครับ จะเก็บภาพ ลมหนาว และความฝัน บนคู่รักมาฝากนะครับ
(งานนี้จะหวีดหวิวกันให้น่าดูเลย วันนี้เพิ่งไปเปลี่ยนยางหลังมา หมดไป 3,400- สบายใจ เอิ๊กๆๆๆ กระเป๋าเบาเลยครับ...ฮะฮะฮะ)

ดูแลสุขภาพด้วยนะครับ....แล้วจะกลับมาเล่าเรื่องสนุกๆ ให้ฟังครับ...

ยิ๊นนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนน....ดีจั๊ดนักครับ
โดย: เพลงดาบกระบี่เดียวดาย วันที่: 3 ธันวาคม 2552 เวลา:18:31:20 น.
  


ขอเทิดไท้องค์ราชันย์ ขวัญหล้า สมสง่า ปกครอง แผ่นดินสยาม

ชาวประชาเป็นสุข ทุกโมงยาม ทั่วเขตคามมีสุข หมดทุข์ภัย

ข้าฯ ขอน้อม ถวายเบื้อง บังคมบาท ประชาราษฎร์ รวมใจ น้อมถวาย

ขอพระองค์ พระชนม์ชีพ ยืนยาวไกล เป็นมิ่งขวัญตลอดไป ไทยทั้งปวง

.....................................................................................

สวัสดีครับ

ขออนุโมทนาและชื่นชมกิจกรรมดีๆ อย่างนี้จัง เป็นกำลังใจให้นะครับ

แวะเข้ามาทักทายน่ะครับ เป็นไงบ้างครับ สบายดีไหม

พอดีช่วงนี้กะลังยุ่งๆ กะงาน แล้วก็เตรียมตัว เตรียมของ เตรียมรถ
เพื่อเดินทางไปบริจาคของที่โรงเรียนบ้านปางตอง แม่ฮ่องสอนแทนครับ
เพราะที่อมก๋อยเค้าไม่สะดวกที่จะต้อนรับพวกเราและไม่ยินดีที่จะรับของบริจาคครับ

เดี๋ยวเช้าวันที่ 5 ธ.ค. นี้ก็ออกเดินทางแล้วครับ จะเก็บภาพ ลมหนาว และความฝัน บนคู่รักมาฝากนะครับ
(งานนี้จะหวีดหวิวกันให้น่าดูเลย วันนี้เพิ่งไปเปลี่ยนยางหลังมา หมดไป 3,400- สบายใจ เอิ๊กๆๆๆ กระเป๋าเบาเลยครับ...ฮะฮะฮะ)

ดูแลสุขภาพด้วยนะครับ....แล้วจะกลับมาเล่าเรื่องสนุกๆ ให้ฟังครับ...

ยิ๊นนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนน....ดีจั๊ดนักครับ
โดย: เพลงดาบกระบี่เดียวดาย วันที่: 3 ธันวาคม 2552 เวลา:18:31:20 น.
  
แวะมาทักทายค่ะ วันนี้ดีขึ้นแล้วค่ะ งานยุ่งมาก ๆ เลยค่ะ
วันหยุดมีโปรแกรมไปเที่ยวไหนค่ะ อิจฉาๆๆๆคนได้หยุดงานจังเลย


ขิมเองค่ะ
โดย: สวัสดีค่ะ IP: 202.149.25.225 วันที่: 3 ธันวาคม 2552 เวลา:19:29:46 น.
  
ขอให้เพื่อนๆดีๆอย่างนี้ตลอดไปนะ ยินดีและดีใจที่ได้รู้จักเพื่อนใหม่
โดย: นพดล IP: 124.122.33.59 วันที่: 3 ธันวาคม 2552 เวลา:21:17:21 น.
  
Photobucket
โดย: OliveJah วันที่: 4 ธันวาคม 2552 เวลา:10:36:47 น.
  
ขอบคุณที่มีจิตอาสาไปทำในสิ่งที่ดีๆตอบแทนกับสังคมอนุโมทนา
โดย: santosacafe' IP: 112.142.136.181 วันที่: 6 ธันวาคม 2552 เวลา:7:19:40 น.
  
อยากด้ายรูปมั่งอ่า

ครายช่วยส่งหั้ยหน่อยนะ

ampza99@hotmail.com


ขอบคุงล่วงหน้าน้าค้า....อิอิ

โดย: E_Nu_Amp IP: 125.27.180.237 วันที่: 6 ธันวาคม 2552 เวลา:13:07:59 น.
  
คุณ E_Nu_Amp คุณคือใครครับบอกมาก่อนนะ แล้วจากนั้นจะส่งไปรูปไปให้ครับ
โดย: ปัญญาญาณ IP: 58.8.157.220 วันที่: 6 ธันวาคม 2552 เวลา:21:06:02 น.
  
แวะมาทักทายค่ะ วันนี้ดีขึ้นแล้วค่ะ งานยุ่งมาก ๆ เลยค่ะ
วันหยุดมีโปรแกรมไปเที่ยวไหนค่ะ อิจฉาๆๆๆคนได้หยุดงานจังเลย

ขิมเองค่ะ

หวัดดีด้วยจร้า น้องขิม แข็งแรงทั้งใจและกายนะ

ขอบคุณมากเพื่อน รอนายอยู่นะ
โดย: นายนุ 1991 (nai-nu-19 ) วันที่: 8 ธันวาคม 2552 เวลา:15:13:40 น.
  
อิอิ...หลบแล้วน่ะเนี่ย

ทำไมมีรูปนู๋ด้วยอ่ะ
โดย: นู๋ kat IP: 180.183.145.195 วันที่: 8 ธันวาคม 2552 เวลา:21:06:39 น.
  
สวัสดีครับ
ขอบคุณมากนะครับที่แวะเข้าไปเยี่ยมเยือนและทักทายกัน

ด้วยความยินดีครับ เพราะเราก็ต่างมีจุดมุ่งหมายเดียวกันคือทำประโยชน์เพื่อสาธารณะชน และหวังว่าต่อไปภายภาคหน้า คงได้มีโอกาสได้ทำอะไรดีๆ อย่างนี้เช่นเดียวกันอีกนะครับ

เป็นกำลังใจให้นะครับ
ยิ๊นนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนน....ดีจั๊ดนักครับ
โดย: เพลงดาบกระบี่เดียวดาย วันที่: 9 ธันวาคม 2552 เวลา:22:24:33 น.
  
สวัสดีครับ

โดย: เพลงดาบกระบี่เดียวดาย วันที่: 11 ธันวาคม 2552 เวลา:7:53:40 น.
  
ย่องมาดูเด็กๆตอนเจ้าของบ้านไม่อยู่
โดย: JoySewing วันที่: 14 ธันวาคม 2552 เวลา:22:59:30 น.
  
สวัสดีครับ

แวะเข้ามาทักทายครับ เป็นไงบ้างครับ สบายดีไหมครับ
โดย: เพลงดาบกระบี่เดียวดาย วันที่: 16 ธันวาคม 2552 เวลา:23:34:51 น.
  
สบายดีครับ แต่งานช่วงนี้หนักน่าดูครับ
ขอบคุณคุณเพลงดาบกระบี่เดียวดาย
โดย: ปัญญาญาณ วันที่: 17 ธันวาคม 2552 เวลา:14:43:32 น.
  
สวัสดีครับ

ขอบคุณมากนะครับ ที่แวะเข้าไปทักทายกัน แวะมาให้กำลังใจคนทำงานหนักครับ สู้ๆๆ นะครับ งานหนักไม่เคยฆ่าคนครับ

ต้องขอโทษด้วยนะครับที่ไม่ได้เข้ามาแวะทักทาย ช่วงนี้ใกล้สิ้นปีแล้ว ก็เลยต้องสะสางงานออกแบบต่างๆ ที่ยังคั่งค้างให้เสร็จน่ะครับ ยังคิดถึงเหมือนเดิมนะครับ ช่วงนี้อากาศเย็นๆ อย่าลืมดูแลสุขภาพด้วยนะครับ

Merry Christmas & Happy New Year 2010

โดย: เพลงดาบกระบี่เดียวดาย วันที่: 22 ธันวาคม 2552 เวลา:23:06:26 น.
  
หวัดดีตอนดึกค่ะ

งานที่ซุ้มทำไปถึงไหนแล้วคะ
อยากเห็นไวๆจัง

อย่าเอาแต่คุยกะสาวนะพี่นะ
โดย: JoySewing วันที่: 23 ธันวาคม 2552 เวลา:21:00:16 น.
  
สวัสดีครับ

โฮ๊ะ โฮ๊ะ โฮ๊ะ....สุขสันต์วันคริสต์มาสนะครับ

โดย: เพลงดาบกระบี่เดียวดาย วันที่: 24 ธันวาคม 2552 เวลา:21:09:22 น.
  
สวัสดีปีใหม่ครับ

โดย: เพลงดาบกระบี่เดียวดาย วันที่: 27 ธันวาคม 2552 เวลา:22:15:46 น.
  
มาทักทายก่อนนอนค่ะพี่ไก่
ดึกแล้วก็ยังไม่ง่วงสักที เลยตามหาลูกแกะตัวน้อยๆค่ะ
โดย: JoySewing วันที่: 27 ธันวาคม 2552 เวลา:23:42:15 น.
  
บรรยากาศน่ารัก อบอุ่นจังเลยค่ะ
โดย: ตาต้อม กะ ยายกานต์ (TOM_KATOON99 ) วันที่: 29 ธันวาคม 2552 เวลา:12:28:44 น.
  

โดย: ooyporn วันที่: 30 ธันวาคม 2552 เวลา:18:34:44 น.
  
Photobucket
โดย: JoySewing วันที่: 3 มกราคม 2553 เวลา:17:34:36 น.
  
อัพบล็อคมั้งสิคะที่รัก..(ของพี่ๆน้องๆ)
โดย: JoySewing วันที่: 24 มกราคม 2553 เวลา:20:56:25 น.
  
สวัสดีครับ....

โดย: เพลงดาบกระบี่เดียวดาย วันที่: 29 มกราคม 2553 เวลา:6:19:12 น.
  
ด้วยความยินดีเป็นอย่างยิ่ง จัดอีกนะรุ่นพี่ อยากไปอีกมากๆ
โดย: ภาพพิมพ์ 36 IP: 183.89.214.45 วันที่: 26 มีนาคม 2553 เวลา:16:10:47 น.
  
คิดถึงขิมทุกวันแม้มะได้ยุด้วยกัน.......รักขิมเหมือนเดิมนะ
โดย: เด็กยุดยา IP: 125.26.14.155 วันที่: 2 ตุลาคม 2553 เวลา:22:00:15 น.
  
ลุงรักพูนะ ฆับรัก........................มากนะ
โดย: คนทิเธอ เกรียด....... IP: 125.26.14.155 วันที่: 2 ตุลาคม 2553 เวลา:22:12:13 น.
  
พอดีว่ามาเห็นบอรด์นี้ สักเดือนที่แล้วค่ะ ก้เลย รวบรวมตัวกะเพื่อนๆๆ เบาๆๆไม่ยิ่งใหญ่ขนาดนี้ จะไปบริจาคของเลี้ยงอาหารกลางวันกัน

แต่ติดเรื่อง แผนที่การเดินทางเนี้ยแหละค่ะ เพราะจะมีบริษัทเข้าเอา ชิงช้าไปส่งที่นู้น -_-" อธิบายทางกันไม่ถูกเลยทีเดียวเชียวค่ะ ไม่เคยไปราชบุรีมาก่อนในชีวิต

รบกวนช่วยอธิบายทางให้หน่อยได้มั้ยค่ะ หรือถ้ามีแผนที่เลยจะขอบคุณมากค่ะ upaholic@hotmail.com ขอบคุณนะค่ะ ต้องขอรบกวนด้วยค่ะ
โดย: สวัสดีค่ะ IP: 58.136.19.65 วันที่: 20 สิงหาคม 2555 เวลา:11:27:32 น.
  
ลืมบอกค่ะ จะไปกัน วันเสาร์นี้แล้วนะค่ะ :D
โดย: สวัสดีค่ะ IP: 58.136.19.65 วันที่: 20 สิงหาคม 2555 เวลา:11:28:31 น.
ชื่อ :
Comment :
 *ใช้ code html ตกแต่งข้อความได้เฉพาะสมาชิก
 
ยืนยันรหัสความปลอดภัย :
(กรอกตัวเลขที่ปรากฎในภาพ)

ปัญญาญาณ
Location :
กรุงเทพฯ  Thailand

[ดู Profile ทั้งหมด]
ให้ทิปเจ้าของ Blog [?]
 ฝากข้อความหลังไมค์
 Rss Feed
 Smember
 ผู้ติดตามบล็อก : 1 คน [?]ธันวาคม 2552

 
 
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 
 
All Blog
MY VIP Friend