เชิญชวนทำบุญ เพื่อน้องครั้งที่ 2 ครับ
โครงการ บุญเพื่อน้อง ครั้งที่ 2 ประจำปี 2552
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านห้วยผาก หมู่ 6 ตำบลตะนาวศรี อำเภอสวนผึ้ง จังหวัด ราชบุรี
ข้อมูลโครงการ
โครงการ บุญเพื่อน้อง ครั้งที่ 2 ประจำปี 2552
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านห้วยผาก หมู่ 6 ตำบลตะนาวศรี อำเภอสวนผึ้ง จังหวัด ราชบุรี
1. หลักการและเหตุผล
หลังจากโครงการ บุญเพื่อน้อง ครั้งที่ 1. ณ.โรงเรียนชุมชนบ้านบ่อ อำเภอสวนผึ้ง จังหวัด ราชบุรี ประสบความสำเร็จลุล่วงไปด้วยดี โดยได้รับการสนับสนุนจากองค์กรต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็น มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีรัตน์โกสินทร์ วิทยาเขตเพาะช่าง , กลุ่มศิษย์เก่า ศิลปะภาพพิมพ์ รุ่นที่ 19 , และ บริษัท ห้างร้านต่าง ๆ ในด้านงบประมาณ เพื่อทำการจัดซื้อ อุปกรณ์สื่อการเรียนการสอนต่าง ๆ ประสบสำเร็จด้วยดี
แต่ในส่วนของพื้นที่ อำเภอสวนผึ้ง จังหวัด ราชบุรี ยังมีโรงเรียนและเด็กที่ยังขาดแคลน อุปกรณ์สื่อการเรียนการสอนอีกมาก งบประมาณจากทางภาครัฐก็ยังไม่สามารถเข้าถึงโรงเรียนในป่าในเขาได้อย่างทั่วถึง เด็ก ๆ หรือน้อง ๆ ไม่ว่าจะเป็นชาวไทย หรือว่าชาวกระเหรี่ยง ยังใส่เสื่อผ้าเก่า ๆ ขาด ๆ ใส่ร้องเท้าแตะ หรือร้องเท้าผ้าใบขาด ๆ มาเรียน แต่เมื่อเรามองย้อนกลับมาที่เราซึ่งมีพร้อมทุกอย่าง แล้วก็กลับไปมองเด็ก ๆ และ โรงเรียน ที่ขาดแคลน จึงเกิดแรงบันดานใจ ที่จะต่อยอด ทำโครงการ บุญเพื่อน้อง ครั้งที่ 2 เพื่อให้โรงเรียนและน้อง ๆ ได้มีสื่อการเรียนการสอน มีอุปกรณ์การเรียนที่ดี เพื่อเป็นพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น และเป็นการต่อยอดทางการศึกษาของเด็ก ๆ ด้อยโอกาส ณ. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านห้วยผาก ตำบลตะนาวศรี อำเภอสวนผึ้ง จังหวัด ราชบุรี เพื่อเป็นการกระจายบุญเพื่อน้องตามพื้นที่ดั้งกล่าว
2. วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อเป็นการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตของเด็กๆ ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
2.2 เพื่อพัฒนาการเรียนรู้ในการทำกิจกรรมกลุ่มซึ่งกันและกัน เสริมสร้างการรู้รักสามัคคี
2.3 เพื่อเป็นการเผยแพร่กิจกรรมให้นักศึกษา เพาะช่าง ในรุ่นต่อ ๆ ไปได้เรียนรู้และรู้จักช่วยเหลือสังคม
3. เป้าหมาย
เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษาและประชาชนทั่วไปได้มีจิตสำนึกถึงการให้ เผื่อแผ่ โอบอ้อมอารี ต่อเพื่อนมนุษย์ รู้จักให้และรู้จักรักใคร่สามัคคีซึ่งกันและกัน
4. ผู้รับผิดชอบโครงการ
- ผู้ประสานโครงการ ระหว่าง เพาะช่าง และ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านห้วยผาก
นาย วัลลภ สีเสน , อาจารย์ พัลลภ วังบอน ( ศิลปะภาพพิมพ์ รุ่น 19 )
- ผู้รับผิดชอบฝ่าย การเงิน
นางสาว จินตนา บุญมี ( ศิลปะภาพพิมพ์ รุ่น 19 )
- ผู้รับผิดชอบฝ่าย จัดหาอุปกรณ์สื่อการเรียนการสอน
นางสาว เบญสิริ คล้อยนิ่มนวล ( ศิลปะภาพพิมพ์ รุ่น 19 )
นางสาว นรีรัตน์ การะเกด ( ศิลปะภาพพิมพ์ รุ่น 19 )
นางสาว พรรณพิมล สืบบุก ( ศิลปะภาพพิมพ์ รุ่น 19 )
นางสาว ไปรยา ชมบุญช่วย ( ศิลปะภาพถ่าย รุ่น 5 )
นางสาว ชลธิชา เจริญถิ่น ( ศิลปะภาพถ่าย รุ่น 5 )
- ผู้รับผิดชอบฝ่าย จัดหาที่พักและอาหาร
นาย นพดล ยิ้มใจ ( ศิลปะภาพพิมพ์ รุ่น 19 )
- ผู้รับผิดชอบฝ่าย กิจกรรม/ศิลปะ
นาย วชิระ แก้วงาน ( ศิลปะภาพพิมพ์ รุ่น 19 )
นาย ธนัช จิตรเพชร ( ศิลปะภาพพิมพ์ รุ่น 19 )
นาย สมชาย พินิจทรัพย์ ( ศิลปะภาพพิมพ์ รุ่น 19 )
5.ผู้เข้าร่วมโครงการ
อาจารย์ และศิษย์เก่า แผนก ศิลปะภาพพิมพ์ รุ่นที่ 19
6.ระยะเวลาการดำเนินงาน
ระหว่างวันเสาร์ ที่ 28 พฤศจิกายน 2552 ถึง วันอาทิตย์ ที่ 29 พฤศจิกายน 2552
7. สถานที่ดำเนินการ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านห้วยผาก หมู่ 6 ตำบลตะนาวศรี อำเภอสวนผึ้ง จังหวัด ราชบุรี
8. งบประมาณ.
30,000 บาท ( สามหมื่นบาท )
9. จำนวนเด็กนักเรียน
โดยจะเป็น เด็กนักเรียน ระหว่าง ป.1 -ป.3 จำนวน 75 คน
10. ผลที่จะได้รับ
- ผู้เข้าร่วมโครงการจะได้ความรู้ทางศิลปะและวัฒนธรรมท้องถิ่น และการรับรู้ถึงการเป็นผู้ให้ เป็นผู้ที่
หยิบยื่นโอกาส ให้กับน้อง ๆ
- เพื่อเผยแพร่ชื่อเสียงของ วิทยาลัยเพาะช่าง ให้เป็นที่รู้จักในสังคม
- สร้างจิตสำนึกรักการให้และสามัคคี ปองด้อง
ตารางกำหนดการเดินทาง
วันเสาร์ที่ 28 พฤศจิกายน 2552
06.00 น. คณะผู้ร่วมกิจกรรม นัดเจอที่ เพาะช่าง
07.00 น. ออกเดินทางจาก เพาะช่าง ไป ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านห้วยผาก
10.00 น. ถึงศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านห้วยผาก อำเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี
10.30 น. แนะนำคณะผู้ร่วมเดินทาง แด่ครู ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านห้วยผาก อำเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี
11.00 น. พิธีส่งมอบอุปกรณ์สื่อการเรียนการสอน ให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านห้วยผาก
11.30 น. คณะผู้ร่วมเดินทาง ร่วมทำกิจกรรม ศิลปะ กับ น้อง ๆ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านห้วยผาก
12.00 น. พักทานอาหารกลางวัน
13.00 น. ร่วมทำกิจกรรม ช่วงที่ 2
16.30 น. เสร็จสิ้นกิจกรรม ศิลปะ กับ น้อง ๆ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านห้วยผาก
17.00 น. พิธีกล่าวปิดกิจกรรม โครงการ บุญเพื่อน้อง แก่ ครู ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านห้วยผาก
17.30 น. เดินทางออกจาก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านห้วยผาก เข้าที่พัก
19.30 น. รับประทานอาหารค่ำ และ พักผ่อน
วันอาทิตย์ ที่ 29 พฤศจิกายน 2552
08.00 น. รับประทานอาหารเช้า
11.00 น. เดินทางกลับเข้า กรุงเทพฯ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านห้วยผาก หมู่ 6 ตำบลตะนาวศรี อำเภอสวนผึ้ง จังหวัด ราชบุรี
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านห้วยผาก หมู่ 6 ตำบลตะนาวศรี อำเภอสวนผึ้ง จังหวัด ราชบุรี
รายการความต้องการ ทางโรงเรียน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านห้วยผาก หมู่ 6 ตำบลตะนาวศรี อำเภอสวนผึ้ง จังหวัด ราชบุรี
1.นมกล่อง หรือ นมผง สำหรับเด็ก
2.อุปกรณ์ สื่อการเล่นการสอน
2.1 cvd หรือ dvd เกี่ยวกับ ศิลปะ , นิทาน , ภาษา , เลข เป็นต้น
2.2 สมุด , ดินสอ เป็นต้น
3.ของเล่นเด็ก
4.เครื่องซักผ้า เพื่อเอาไว้ซัก ผ้าห่ม ผ้าปูนอน สำหรับเด็ก
5.เมล็ดพันธ์พืชต่าง ๆ ( เพื่อปลูกผักเป็นอาหารกลางวัน สำหรับเด็ก )
6.เสื้อกันหนาว สำหรับ เด็ก หรือเสื้อผ้า กางเกง สำหรับเด็ก
หมายเหตุ ครูที่ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านห้วยผาก จะเป็นครูอาสา ประจำ 2 คน
ครูผู้ประสานงานโครงการครั้งนี้ ครู ขิมทอง อุ่นจิตต์ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านห้วยผาก
รูปภาพ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านห้วยผาก
อาคารเรียน มี 1 หลัง


ลานสนามเด็กเล่น

โรงอาหารมี 1 หลัง

บ้านพักครูอาสา

ภายในอาคารเรียน

สภาพความเป็นอยู่และการมาเรียนหนังสือ


แต่ล่ะวันของน้อง ๆ


กำลังเข้าแถวรับประทานอาหารกลางวัน


บรรยากาศรอกินข้าว


แม่ก็คอยมาดูลูก ๆ

นี้คือส่วนหนึ่งของที่นั้น


ทานข้าวกลางวัน

เส้นทางที่จะไปครับ


ผมและเพื่อน ๆ ขอเชิญชวนท่านที่มีใจเมตตา ต่อน้อง ๆ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านห้วยผาก อ.สวนผึ้ง จ.ราชบุรี ร่วมบริจากสิ่งของหรือปัจจัย ตามแต่กำลังได้นะครับ
สิ่งที่ผมจะสามารถยื่นยันได้ก็คือ รูปถ่ายหลังจาก การออกค่าย และใบเสร็จซื่อข้าวของที่ไปช่วยเหลือเด็กครับ โครงการนี้เป็นโครงการครั้งที่ 2 แล้ว และหวังว่าจะประสบความสำเร็จ เหมือนโครงการแรกครับCreate Date : 25 กันยายน 2552
Last Update : 25 กันยายน 2552 17:06:15 น.
Counter : 1989 Pageviews.

16 comments
  
เป็นโครงการที่ดีมากเลยค่ะ
ขออนุโมทนาบุญด้วยคนค่ะ
โดย: Petite Elisa วันที่: 25 กันยายน 2552 เวลา:18:54:34 น.
  
สวัสดีครับ
ขออนุโมทนาด้วยนะครับ.......เป็นกำลังใจให้ครับ....

ยิ๊นนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนน...ดีจั๊ดนักครับ
โดย: เพลงดาบกระบี่เดียวดาย วันที่: 25 กันยายน 2552 เวลา:21:23:44 น.
  
สวัสดี,
ฉันชื่อมอร์แกน Jovita ฉันเห็นโปรไฟล์ของคุณและเป็นที่สนใจทราบว่าคุณคุณสามารถโปรดตอบกลับฉันที่อยู่อีเมลของฉัน (jovita_morgan@yahoo.com) สำหรับการสนทนาจึงสำคัญที่เรารู้กันมาก Well.I สามารถส่งภาพถ่ายในภายหลังเพื่อให้คุณรู้ว่าใครฉันฉันจะดีใจที่ได้ยินเสียงตอบรับที่ดีจากคุณ
ยังคงให้ศีลคุณและขอขอบคุณ.
Jovita.Hello,
My name is Jovita morgan I saw your profile and became interested in knowing that you, could you please reply to me at my email address (jovita_morgan@yahoo.com) for discussion, so important that we know each other very Well.I can send photos later, so you know who I am, I'll be glad to hear a good response from you,
remain bless you and thank you.
Jovita.
โดย: สวัสดี, IP: 196.207.248.143 วันที่: 26 กันยายน 2552 เวลา:2:01:10 น.
  
Dear Jovita,

Firstly, I will introduce my self as I'm Wallop Sisen. I was graduated in Fine Arts and passionate in any kinds of Arts. I would appreciated that you were interested in my posted profile in pantip website. However, I would like to know what kind of my work piece you interested and would be better if I'll know you more as well as your work or your profile. So, I also would be great if we are become to be an arts mate.

Warmly Regards,
Wallop
โดย: ปัญญาญาณ วันที่: 28 กันยายน 2552 เวลา:11:18:00 น.
  
ขอบคุณ คุณ Petite Elisa และ เพลงดาบกระบี่เดียวดาย ด้วยครับ
โดย: ปัญญาญาณ วันที่: 28 กันยายน 2552 เวลา:11:20:54 น.
  
เยี่ยมเลยครับ เพื่อน...
โดย: นายนุ 1991 (nai-nu-19 ) วันที่: 28 กันยายน 2552 เวลา:18:31:53 น.
  
สวัสดีครับ
ขอโทษด้วยนะครับที่ห่างหายไปเสียนาน เนื่องจากเมามันส์ในการทำงานและกิจกรรมต่างๆ น่ะครับ

แวะเข้ามาทักทายครับ เป็นไงบ้างครับ สบายดีไหมครับ

ยิ๊นนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนน...ดีจั๊ดนักครับ
โดย: เพลงดาบกระบี่เดียวดาย วันที่: 20 ตุลาคม 2552 เวลา:20:56:39 น.
  
สวัสดีครับ

แวะเข้ามาทักทายและเอาบุญมากฝากน่ะครับ
เป็นไงบ้างครับ สบายดีไหมครับ.....

ยิ๊นนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนน...ดีจั๊ดนักครับ
โดย: เพลงดาบกระบี่เดียวดาย วันที่: 26 ตุลาคม 2552 เวลา:11:32:02 น.
  


สวัสดีครับ...

เป็นไงบ้างครับ สบายดีไหม.....แวะเข้ามาทักทายน่ะครับ
แล้วไปลอยกระทงที่ไหนกันครับ อย่าลืมเก็บภาพสวยๆ มาฝากกันมั่งนะครับ
ขอให้มีความสุขกับวันหยุดสุดสัปดาห์นะครับ.....

ยิ๊นนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนน.....ดีจั๊ดนักครับ
โดย: เพลงดาบกระบี่เดียวดาย วันที่: 31 ตุลาคม 2552 เวลา:8:01:57 น.
  
ร่วมบริจาคได้อย่างไรคะ
โดย: JoySewing วันที่: 2 พฤศจิกายน 2552 เวลา:14:26:50 น.
  
ขอแสดงความชื่นชม และนับถือต่อคณะทำงานและผู้มีจิตที่ต้องการช่วยเหลือสังคมน้อยๆ ที่ด้อยโอกาสแห่งนี้ เป็นอย่างมากครับ

โดย: Tik IZU362 IP: 124.157.220.204 วันที่: 9 พฤศจิกายน 2552 เวลา:10:40:16 น.
  
ขอบคุณคุณ JoySewing และคุณTik IZU362 มากครับเดี่ยวหลังจากกับมาจากงานออกค่ายผมจะมาลงรูปให้ชมครับผม
โดย: ปัญญาญาณ วันที่: 9 พฤศจิกายน 2552 เวลา:11:29:25 น.
  
ผมรักครูขิม
โดย: พี่เบือก IP: 180.183.139.194 วันที่: 31 สิงหาคม 2553 เวลา:14:04:55 น.
  
ดีจังคับ
โดย: คิดถึงครูขิมจากคนยุดยาจากมาท IP: 125.26.13.229 วันที่: 26 กันยายน 2553 เวลา:20:26:05 น.
  
ยังรักกันยุปะ
โดย: คิดถึงครูขิมจากคนยุดยาจากมาท IP: 125.26.13.229 วันที่: 26 กันยายน 2553 เวลา:20:31:16 น.
  
สวัสดีค่ะ ชมรมดิฉันสนใจที่จะไปจัดกิจกรรมให้กับน้อง ๆ ที่ศูนย์พัฒนาฯ แห่งนี้ จึงขอข้อมูลและเบอร์โทรศัพท์เพื่อติดต่อและสอบถาม อ. พัลลภ (ภาพพิมพ์เพาะช่าง)
โดย: สุภาพร IP: 172.16.0.7, 61.19.85.27 วันที่: 28 กันยายน 2553 เวลา:7:32:21 น.
ชื่อ :
Comment :
 *ใช้ code html ตกแต่งข้อความได้เฉพาะสมาชิก
 
ยืนยันรหัสความปลอดภัย :
(กรอกตัวเลขที่ปรากฎในภาพ)

ปัญญาญาณ
Location :
กรุงเทพฯ  Thailand

[ดู Profile ทั้งหมด]
ให้ทิปเจ้าของ Blog [?]
 ฝากข้อความหลังไมค์
 Rss Feed
 Smember
 ผู้ติดตามบล็อก : 1 คน [?]กันยายน 2552

 
 
1
2
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
26
27
28
29
30
 
 
All Blog
MY VIP Friend