ททท.จัดงานเทศกาลเข้าพรรษาตักบาตรดอกไม้ 17 ก.ค.2562 ณ วัดราชบพิธการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) โดยภูมิภาคภาคกลางททท.สำนักงานกรุงเทพมหานคร
ร่วมกับ กรุงเทพมหานคร วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม
จัดงานประเพณีเดินเทียนและตักบาตรดอกไม้ ปี 2562 ขึ้น
เนื่องในโอกาสวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ประจำปี 2562
ณ วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม ระหว่างวันที่ 16-17 กรกฎาคม 2562คลิกที่นี่ไปดูงานททท.ภูมิภาค ภาคกลาง ชวนมาร่วมงานประเพณีเดินเทียนวันที่ 16 กรกฎาคม 2562นายนพดล ภาคพรต
รองผู้ว่าการ ด้านตลาดในประเทศ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า

ประเพณีเดินเทียนและตักบาตรดอกไม้เป็นอีกหนึ่งประเพณีที่งดงามของประเทศไทย
เพิ่งจะปฏิบัติกันนะครับในช่วงวันเข้าพรรษา
ซึ่งประเพณีนี้มีความน่าสนใจตรงที่ว่าเป็นการตักบาตรดอกไม้ซึ่งเหลืออยู่ไม่กี่แห่งในประเทศไทย
โดยเฉพาะในกรุงเทพมหานครจะเหลืออยู่แค่ 3 วัดที่ยังสืบสานประเพณีนี้อยู่
ซึ่งการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยของเรามองว่าเป็นความงดงามของประเทศไทย
แล้วก็เป็นความภาคภูมิใจของคนไทยน่ะครับ
อยากเชิญชวนให้ทุกท่านได้มาร่วมประเพณีแล้วก็สืบสานประเพณีตักบาตรดอกไม้ให้คงอยู่กับสังคมประเทศไทย
เพื่อสร้างความภาคภูมิใจให้กับคนไทยด้วยกัน
แล้วก็เป็นการโชว์การมั่นใจ มั่นคง ทางด้านวัฒนธรรมให้กับนักท่องเที่ยวต่างชาติ
ได้รู้จักและเห็นความงดงาม เห็นคุณค่าของประเทศไทยโดยเฉพาะในเรื่องของประเพณีและศิลปวัฒนธรรม
ก็น่าจะเป็นอีกหนึ่งประเพณีที่นักท่องเที่ยวต่างประเทศได้เข้ามาร่วมชมงาน
มาชื่นชมแล้วก็ออกมาร่วมทำกิจกรรมด้วย
ก็อยากเชิญชวนทุกท่านมาร่วมสืบสานประเพณีตักบาตรดอกไม้
มาร่วมเดินทาง ออกมาท่องเที่ยว
ก็น่าจะเป็นอีกหนึ่งประเพณีที่ขอชื่นชมขอเชิญชวนมาร่วมงานด้วยครับนายอภิชัย ฉัตรเฉลิมกิจ
ผู้อํานวยการ ภูมิภาคภาคกลาง การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า
งานตักบาตรดอกไม้ ณ วัดราชบพิธสถิตมหาสีมารามในวันนี้
โดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ร่วมกับวัดราชบพิธ จัดงานนี้ขึ้น
เพื่อสืบสานให้นักท่องเที่ยวได้รับรู้ถึงวัฒนธรรมและประวัติศาสตร์ ความเป็นมาของการตักบาตรดอกไม้
ซึ่งงานตักบาตรดอกไม้สืบเนื่องมาตั้งแต่พุทธกาล
ประวัติของการตักบาตรดอกไม้เรื่มต้นจาก "นายสุมนมาลาการ"
เป็นผู้ที่เก็บดอกไม้ในอุทยานของพระเจ้าพิมพิสาร
ครั้นเมื่อพระพุทธเจ้าเดินทางผ่านมาถึง
"นายสุมนมาลาการ" จึงได้มอบดอกไม้ถวายแด่พระพุทธเจ้า
จึงมีการสืบทอดวัฒนธรรมตลอดมาตั้งแต่วันนั้นตั้งแต่สมัยพุทธกาลมาจนถึงปัจจุบัน
สำหรับในส่วนของวัดราชบพิธก็มีการดำเนินการตักบาตรดอกไม้ประจำในทุกๆ ปี
และการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานกรุงเทพมหานคร ร่วมทำกิจกรรมนี้ขึ้น
เพื่อส่งเสริมให้นักท่่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ
ได้รับทราบถึงประเพณีตักบาตรดอกไม้น่ะครับ
ภายในงานวันนี้จะมีการการแสดงหุ่นละครเล็กโขน การแสดงสาธิตกิจกรรมของไทยต่างๆ
เพื่อให้นักท่องเที่ยวได้ซึมซับวัฒนธรรมประเพณีของไทยต่อไปครับ(ภาพจากซ้ายไปขวา) นายไพรัชช์ ทุมเสน ผู้อํานวยการกองตลาดภาคกลาง การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
นายชัยวิทย์ เผื่อนอุดม หัวหน้างานภาคกลาง1 การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยซึ่งนอกจากเป็นประเพณีที่ได้รับการตอบรับจากนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติเป็นอย่างดีนับเป็นการส่งเสริมให้ประชาชนชาวไทยร่วมกันสืบทอดประเพณีและวัฒนธรรมไทยอันดีงามสร้างการรับรู้ให้นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ
ได้เห็นถึงคุณค่าของการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและประวัติศาสตร์ประเพณีตักบาตรดอกไม้ถือเป็นเอกลักษณ์ที่โดดเด่นของภาคกลาง
ที่ยังคงสืบสานจัดขึ้นภายในวัดพระอารามหลวง
มีเพียง 3 วัดเท่านั้น กล่าวคือวัดบวรนิเวศวิหาร วัดราชประดิษฐ์สถิตมหาสีมาราม และวัดราชบพิธสถิตมหาสีมารามภายในงานท่ามกลางแสงแดดพุทธศาสนิกชนมาร่วมงานกันอย่างคับคั่งค่ะประเพณีตักบาตรดอกไม้นับเป็นประเพณีสำคัญ
ที่อยู่คู่กับพุทธศาสนามาช้านานตามความเชื่อของชาวพุทธ
ดังนั้น การตักบาตรดอกไม้ถือเป็นการสร้างอานิสงส์ที่สูงส่งอย่างยิ่ง
มีประวัติความเป็นมาที่เชื่อมโยงอ้างอิงไปถึงสมัยพุทธกาลตามพุทธตำนานกล่าวไว้ว่า
"นายสุมนมาลาการ" มีหน้าที่เก็บดอกมะลิ ณ อุทยานหลวง วันละ 8 กำมือ
นำไปถวายพระเจ้าพิมพิสารผู้ครองกรุงราชคฤห์
วันหนึ่งขณะที่นายสุมนมาลากำลังเก็บดอกมะลิได้พบเห็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้า
พร้อมด้วยภิกษุสงฆ์จำนวนหนึ่งจึงเกิดความเลื่อมใส
จึงได้นำดอกมะลิทั้งหมดถวายบูชาพระพุทธองค์โดยมิได้เกรงพระราชอาญาจากพระเจ้าพิมพิสาร
ที่ตนไม่มีดอกมะลิไปถวายในวันนั้น จิตของนายสุมนมาลาการมีแต่ความผ่องใส
เมื่อพระเจ้าพิมพิสารทรงทราบก็ทรงพอพระราชหฤทัยเป็นอย่างมาก
ได้บำเหน็จรางวัลความดีความชอบแก่นายสุมนมาลาการเป็นสิ่งของทั้งปวง
นายสุมนมาลาการจึงมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นกว่าเดิม
ชาวพุทธจึงได้ยึดถือประเพณีตักบาตรดอกไม้เป็นประเพณีสำคัญ
สืบทอดกันมาเป็นประจำทุกปี
โดยกำหนดวันเข้าพรรษา คือ วันแรม 1 ค่ำเดือน 8 ของทุกปีเป็นวันตักบาตรดอกไม้เมื่อถึงเวลาอันสมควรพิธีการก็จะเริ่มขึ้นแล้วค่ะแม้แสงแดดจะแผดร้อนประการใด มิอาจขวางกั้นศรัทธาของพุทธศาสนิกชนชาวพุทธ
ผู้คนสองพันกว่าคนสู้แดดเพื่อได้ร่วมพิธีตักบาตรดอกไม้ค่ะหลังพระสงฆ์จำนวน 9 ให้ศีลให้พรแก่ประชาชนที่มาร่วมงาน
จากนั้นนายนพดล ภาคพรต รองผู้ว่าการ ด้านตลาดในประเทศ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
นำธูปเทียนถวายแด่พระพรหมมุนี (สุชิน อคฺคชิโน)
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดราชบพิธสถิตมหาสีมารามราชวรวิหาร และเลขานุการสมเด็จพระสังฆราชนายนพดล ภาคพรต รองผู้ว่าการ ด้านตลาดในประเทศ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
กล่าวรายงานเกี่ยวกับการจัดงานประเพณีตักบาตรดอกไม้แด่พระพรหมมุนี(สุชิน อคฺคชิโน)
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดราชบพิธสถิตมหาสีมารามราชวรวิหาร และเลขานุการสมเด็จพระสังฆราชพระพรหมมุนี (สุชิน อคฺคชิโน)
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดราชบพิธสถิตมหาสีมารามราชวรวิหาร และเลขานุการสมเด็จพระสังฆราช
แสดงธรรมสัมโมทนียกถา ศีลห้าเท่านั้นผู้เป็นมนุษย์ควรรักษาไว้ให้มั่น
ศีลห้าจะเป็นเกราะกำบังเราไว้อย่างมั่นคง
อย่างน้อยเรารักษาศีลห้าเราก็จะได้ชื่อว่าเป็นชาวพุทธอย่างแท้จริงสาธุชนต่างกันน้อมรับพรกันถ้วนหน้าจากนั้นก็เริ่มประเพณีตักบาตรดอกไม้ค่ะพระพรหมมุนี (สุชิน อคฺคชิโน)
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดราชบพิธสถิตมหาสีมารามราชวรวิหาร และเลขานุการสมเด็จพระสังฆราช
เดินนำขบวนพระภิกษุจำนวน 64 รูป มารับบาตรดอกไม้

อุ้มรู้สึกอิ่มเอิบใจและอนุโมทนาบุญไปด้วยค่ะ

ขอบคุณ ททท.ภูมิภาค ภาคกลางที่ชวนอุ้มมานะคะขอขอบคุณ : เพลง : มีดอกไม้มาฝาก นัดดา วิยกาญจน์
การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย / ททท.ภูมิภาค ภาคกลาง
BG : ญามี่ / กล่องเขียนคอมเม้นท์ : lozocat / Banner : oranuch_sri
ของแต่ง BLOG : ป้ามด + ดอกหญ้าเมืองเลย + ชมพร + ญามี่ + เนยสีฟ้า


 

Create Date : 18 กรกฎาคม 2562
40 comments
Last Update : 28 กรกฎาคม 2562 7:49:47 น.
Counter : 428 Pageviews.
(โหวต blog นี้) 

ผู้โหวตบล็อกนี้...
คุณnewyorknurse, คุณกะว่าก๋า, คุณเริงฤดีนะ, คุณอาจารย์สุวิมล, คุณบาบิบูเบะ...แปลงกายเป็นบูริน, คุณตะลีกีปัส, คุณhaiku, คุณThe Kop Civil, คุณmultiple, คุณRinsa Yoyolive, คุณสองแผ่นดิน, คุณหอมกร, คุณสาวไกด์ใจซื่อ, คุณnonnoiGiwGiw, คุณวลีลักษณา, คุณก้นกะลา, คุณภาวิดา คนบ้านป่า, คุณไวน์กับสายน้ำ, คุณtuk-tuk@korat, คุณโอน่าจอมซ่าส์, คุณkatoy, คุณสายหมอกและก้อนเมฆ, คุณฟ้าใสวันใหม่, คุณทนายอ้วน, คุณTui Laksi, คุณพันคม, คุณทองกาญจนา, คุณสันตะวาใบข้าว, คุณKavanich96, คุณkae+aoe, คุณmariabamboo

 

สวัสดียามเช้าครับพี่อุ้ม

กิจกรรมดูคึกคักมากๆ
ผู้คนร่วมงานเยอะเลย

โหวตครับ

 

โดย: กะว่าก๋า 18 กรกฎาคม 2562 6:27:31 น.  

 

สวัสดี จ้ะ น้องอุ้ม
อนุโมทนาสาธุด้วยจ้ะ ที่ได้มี
โอกาสตักบาตรดอกไม้และนำ
ประวัติความเป็นมาของการตัก
บาตรดอกไม้มาเล่าสู่กันฟังได้
ความรู้ จ้ะ
ครูเคยไปตักบาตรดอกไม้ที่
วัดพระรามเก้าอยู่ครั้งหนึ่ง จ้ะ
รู้สึกอิ่มเอิบใจมากในครั้งนั้นจ้ะ
โหวดหมวด ข่าวเด่นประเด็นดัง

 

โดย: อาจารย์สุวิมล 18 กรกฎาคม 2562 12:29:52 น.  

 

เป็นงานที่น่าไปมาก ๆ เลยค่า

 

โดย: บาบิบูเบะ...แปลงกายเป็นบูริน 18 กรกฎาคม 2562 13:07:20 น.  

 

สวัสดีมีสุขค่ะ

ชอบจังใส่บาตรดอกไม้
ทราบว่า เอาดอกกุหลาบ มะลิและใบเตย ไปทำบุหงาไว้แจกด้วยค่ะ

 

โดย: ตะลีกีปัส 18 กรกฎาคม 2562 13:44:13 น.  

 

ขอบคุณสำหรับคะแนนโหวตครับพี่อุ้ม

 

โดย: กะว่าก๋า 18 กรกฎาคม 2562 14:32:30 น.  

 

อนุโมทนาสาธุครับ เพลงเพราะนะครับพี่

 

โดย: The Kop Civil 18 กรกฎาคม 2562 16:02:56 น.  

 

มาร่วมบุญกับพี่อุ้มค่ะ

 

โดย: sawkitty 18 กรกฎาคม 2562 16:24:46 น.  

 

ประเพณีดีงามแบบนี้ น่ายกย่องและชื่นชมครับ

แต่ อ.เต๊ะ เช็ครูปดูแล้ว เดี๋ยวนี้คนไปทำบุญ เข้าวัดนี่ 80% เป็น สว.แทบทั้งนั้น เห็นมี วัยรุ่นอยู่ไม่กี่คนเองนะครับ แต่ถ้ากลับกันเป็น concert blackpink ละก็ blinks วัยรุ่นตรึม เลยนะครับ 555

 

โดย: multiple 18 กรกฎาคม 2562 18:23:25 น.  

 

อนุโมทนาบุญด้วยนะครัล

 

โดย: คุณต่อ (toor36 ) 18 กรกฎาคม 2562 21:05:26 น.  

 

ตักบาตรดอกไม้
โลกนี้ก็จะเต็มไปด้วยดอกไม้
เป้นคำคมที่เคยอ่านเจอมาค่า

 

โดย: Rinsa Yoyolive 18 กรกฎาคม 2562 22:59:26 น.  

 สวัสดียามเช้าครับพี่อุ้ม


 

โดย: กะว่าก๋า 19 กรกฎาคม 2562 6:34:16 น.  

 

อุ้มสี Topical Blog ดู Blog
เสื้อผ้าไทยเนี่ยใส่แล้วดูสวยดีค่ะคุณอุ้ม

 

โดย: หอมกร 19 กรกฎาคม 2562 7:52:19 น.  

 

เคยใส่ชุดไทยไปตักบาตรดอกไม้ที่นี่ค่ะ ดี๊ดี

มีแต่คนเอาดอกไม้งามๆ ไปถวายกัน

บันทึกการโหวตเรียบร้อยแล้วค่ะบันทึกการโหวต Blog ในวันนี้

ผู้เขียน Blog หมวดเนื้อหา Blog ได้รับโหวต
ภาวิดา คนบ้านป่า Literature Blog ดู Blog
ไวน์กับสายน้ำ Literature Blog ดู Blog
กะว่าก๋า Photo Blog ดู Blog
อุ้มสี Topical Blog ดู Blog

ระบบจะบันทึกคะแนนโหวต เฉพาะการโหวต 10 ครั้งล่าสุดในแต่ละวันเท่านั้น

 

โดย: สาวไกด์ใจซื่อ 19 กรกฎาคม 2562 9:09:51 น.  

 

เข้ามาโหวตให้พี่อุ้มค่ะ

 

โดย: nonnoiGiwGiw 19 กรกฎาคม 2562 16:21:58 น.  

 

แวะมาชวนไปฟังเพลงปลูกป่าจ้า..

 

โดย: ก้นกะลา 19 กรกฎาคม 2562 21:39:51 น.  

 

ขอบคุณสำหรับคะแนนโหวตครับพี่อุ้ม


 

โดย: กะว่าก๋า 19 กรกฎาคม 2562 23:01:44 น.  

 


สวัสดียามเช้าครับพี่อุ้ม

 

โดย: กะว่าก๋า 20 กรกฎาคม 2562 6:07:47 น.  

 

ภาพเปิดเหมาะกับบล็อกนี้มากเลยค่ะ คุณอุ้ม
ตามไปเที่ยวด้วยภาพสวยเพลงเพราะ
จบแล้วชื่นใจ

 

โดย: ภาวิดา คนบ้านป่า 20 กรกฎาคม 2562 6:46:02 น.  

 

มาดูภาพคุณอุ้มครับ

 

โดย: ไวน์กับสายน้ำ 20 กรกฎาคม 2562 7:30:57 น.  

 

สุขสันต์วันเกิดล่วงหน้าค่ะ

 

โดย: tuk-tuk@korat 20 กรกฎาคม 2562 10:08:22 น.  

 

มาให้กำลังใจคุณอุ้มคนเก่งขาลุยค่ะ และขอบคุณนะคะที่แวะแจมเล่นที่บล็อก

 

โดย: โอน่าจอมซ่าส์ 20 กรกฎาคม 2562 10:17:13 น.  

 

HBD ล่วงหน้าหนึ่งวันค่ะ
ว่าจะรอให้ตรงตามลำดับเม้นท์ได้รางวัล
แต่กลัวจะไม่มีสัญญาณเนตค่ะ

ขอให้พี่อุ้มมีความสุขมากๆ สุขภาพแข็งแรง เขียนบลอกมีความสุข ไปนานแสนนานค่ะ

 

โดย: mcayenne94 20 กรกฎาคม 2562 13:24:41 น.  

 

สุขสันต์วันคล้ายวันเกิดล่วงหน้า 1 วันค่ะคุณอุ้ม

ขอให้มีความสุข สุขภาพแข็งแรงค่ะ

*** ดูจากภาพ คนเยอะมากค่ะ เก็บบรรยากาศจากบล็อกคุณอุ้มละกันค่ะ

 

โดย: สายหมอกและก้อนเมฆ 20 กรกฎาคม 2562 17:58:05 น.  

 

สุขสันต์วันเกิดล่วงหน้าค่ะ
มีความสุขมาก ๆ สุขภาพแข็งแรงนะคะ

 

โดย: ฟ้าใสวันใหม่ 20 กรกฎาคม 2562 19:25:38 น.  

 

ขอบคุณพี่อุ้มที่พาเที่ยวนะคราบ

 

โดย: ทนายอ้วน 20 กรกฎาคม 2562 19:54:09 น.  

 

สุขสันต์วันเกิดค่ะคุณอุ้ม

 

โดย: โอน่าจอมซ่าส์ 21 กรกฎาคม 2562 0:31:55 น.  

 

มาเที่ยว ทำบุญดอกไม้ด้วยครับ
การตักบาตรดอกไม้ที่ทราบก็มี พระพุทธบาทสระบุรี รับบัวโยนสมุทรปราการ

 

โดย: สองแผ่นดิน 21 กรกฎาคม 2562 0:37:09 น.  

 

สุขสันต์วันครบรอบวันเกิดครับ

 

โดย: สองแผ่นดิน 21 กรกฎาคม 2562 0:39:43 น.  

 

Happy birthday to you

 

โดย: เริงฤดีนะ 21 กรกฎาคม 2562 5:41:45 น.  

 

สุขสันต์วันเกิดคุณน้องอุ้มจ๊ะ

ขอให้น้องอุ้มและครอบครัวตัว อ. มีแต่ความสุข สุขภาพแข็งแรงนะจ๊ะ

 

โดย: multiple 21 กรกฎาคม 2562 10:44:31 น.  

 


สุขสันต์วันคล้ายวันเกิดค่ะคุณอุ้ม
อธิฐานสิ่งใด ขอให้สมปรารถนาทุกประการค่ะ

 

โดย: Tui Laksi 21 กรกฎาคม 2562 10:52:11 น.  

 

สบายใจวันหยุดครับ

 

โดย: พันคม 21 กรกฎาคม 2562 13:35:51 น.  

 

สุขสันต์วันเกิดค่ะน้องอุ้ม
มีความสุขมาก ๆ สุขภาพแข็งแรงนะคะ

 

โดย: เนินน้ำ 21 กรกฎาคม 2562 14:30:16 น.  

 

สุขสันต์วันเกิดคุณอุ้มสีด้วยนะครับ

 

โดย: คุณต่อ (toor36 ) 21 กรกฎาคม 2562 14:51:36 น.  

 

สุขสันต์วันเกิดนะคะพี่^^

สมดั่งปรารถนาตามที่ตั้งใจนะคะ

 

โดย: สันตะวาใบข้าว 21 กรกฎาคม 2562 20:42:47 น.  

 

สุขสันต์วันเกิดค่ะคุณอุ้ม

 

โดย: haiku 21 กรกฎาคม 2562 21:20:02 น.  

 

ขอบคุณที่แบ่งปัน

 

โดย: Kavanich96 22 กรกฎาคม 2562 4:24:42 น.  

 

เซียนกระบี่ลุ่มแม่น้ำวัง

emoสวัสดีครับ

มีความสุข นะครับemo

 

โดย: เซียนกระบี่ลุ่มแม่น้ำวัง 22 กรกฎาคม 2562 7:25:14 น.  

 

ขอบคุณที่เก็บภาพมาฝากกันนะคะ เยอะเลย

HBD มีความาุขมากๆ นะคะ คุณอุ้ม

 

โดย: kae+aoe 22 กรกฎาคม 2562 8:12:29 น.  

 

อุ้มสี Topical Blog


แวะมาส่งกำลังค่ะพี่อุ้ม
รักษาสุขภาพนะคะ

 

โดย: mariabamboo 22 กรกฎาคม 2562 20:01:15 น.  

ชื่อ :
Comment :
  *ใช้ code html ตกแต่งข้อความได้เฉพาะสมาชิก
 


อุ้มสี
Location :
กรุงเทพฯ Thailand

[ดู Profile ทั้งหมด]

ให้ทิปเจ้าของ Blog [?]
ฝากข้อความหลังไมค์
Rss Feed
Smember
ผู้ติดตามบล็อก : 103 คน [?]ขอบคุณหัวใจ 266 ดวง
ที่แปะให้อุ้มตลอดเดือน ก.พ.60
ขอบคุณผลโหวต
BlogGang Popular Award # 12
ปี พ.ศ.2560


ขอบคุณหัวใจ 499 ดวง
ที่แปะให้อุ้มตลอดเดือน ก.พ.59


ขอบคุณผลโหวต
BlogGang Popular Award # 11
5 มีนาคม 2559กิจกรรมในเดือนแห่งความรัก
ตลอดเดือนกุมภาพันธ์ 2558
กราบขอบพระคุณทุกท่าน
แปะหัวใจให้ถึง 351 ดวง


ปี พ.ศ. 2558
BlogGang Popular Award # 10


ขอบคุณทุกคะแนนโหวตค่ะ
ซาบซึ้ง อบอุ่น ตื้นตันกิจกรรมในเดือนแห่งความรัก
ตลอดเดือนกุมภาพันธ์ 2557
กราบขอบพระคุณทุกท่านค่ะ

คลิกที่นี่:: Interview .. the Blogger :: ~ อุ้มสี ~ปี พ.ศ.2557
BlogGang Popular Award # 9
ขอบคุณทุกคะแนนโหวตค่ะ
ซาบซึ้ง อบอุ่น ตื้นตัน
ปี พ.ศ.2556
BlogGang Popular Award # 8
ขอบคุณทุกคะแนนโหวตค่ะ
ซาบซึ้ง อบอุ่น ตื้นตัน
Group Blog
 
<<
กรกฏาคม 2562
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031 
 
18 กรกฏาคม 2562
 
All Blogs
 
Friends' blogs
[Add อุ้มสี's blog to your web]
Links
 

MY VIP Friends


 
 Pantip.com | PantipMarket.com | Pantown.com | © 2004 BlogGang.com allrights reserved.