กรมกิจการผู้สูงอายุ กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จัดแถลงข่าว เมืองต้นแบบสำหรับผู้สูงอายุ

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ โดยกรมกิจการผู้สูงอายุ
จัดงานมหกรรมสวัสดิการสังคมสร้างสุข “เมืองต้นแบบสาหรับผู้สูงอายุ”
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 30 มกราคม 2563 เวลา 08.00-16.00 น.
ณ ศูนย์การเรียนรู้และฝึกอบรมด้านผู้สูงอายุจังหวัดชลบุรีโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างให้ผู้สูงอายุมีคุณภาพชีวิตที่ดี ภายใต้หลักคิด Happiness Social City
ผ่านกิจกรรมที่สอดรับกับการเสริมสร้างคุณภาพชีวิต ที่ประกอบด้วย1) Happy Healthy ซึ่งเป็นการเสริมสร้างสมรรถนะของร่างกายและจิตใจผ่านกิจกรรมนันทนาการ
อาทิ การออกกาลังกาย การทากายภาพบาบัด การให้คาแนะนาปรึกษาฟื้นฟูสภาพจิตใจ
2) Happy Money การสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจให้ผู้สูงอายุมีเงินออม
รวมทั้งการส่งเสริมการออมเพื่อเตรียมความพร้อมและสร้างความมั่นคงทางการเงินของผู้สูงอายุ
3) Happy Society เป็นการขับเคลื่อนและเสริมพลังทางสังคมให้กับผู้สูงอายุ
4) Happy Safety เช่นการจัดแสดงนิทรรศการให้ความรู้ในด้านการปรับปรุงสภาพแวดล้อมที่เหมาะสม
ให้กับผู้สูงอายุและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ใช้เป็นต้นแบบในการพัฒนาที่อยู่อาศัยของผู้สูงอายุในชุมชนให้มีความเหมาะสมต่อไปสำหรับกิจกรรมในวันนั้นมีนายปรเมธี วิมลศิริ มาเป็นประธาน
ในพิธีเปิดงานมหกรรมสวัสดิการสังคมสร้างสุข : เมืองต้นแบบสำหรับผู้สูงอายุ
เพื่อเสริมสร้างให้ผู้สูงอายุมีคุณภาพชีวิตที่ดี ภายใต้หลักคิด 4 ด้าน
การจัดงานดังกล่าวยังสะท้อนให้เห็นความสาคัญถึงสถาบันที่มีส่วนสาคัญในการส่งเสริม
และพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ อันประกอบไปด้วย
1) สถาบัน ครอบครัวภายใต้คาสาคัญ ได้แก่ “อบอุ่น ผูกพัน กตัญญู”
2) สถาบันชุมชน ซึ่งจะต้อง มี “ความเข้มแข็ง สานพลังและเอื้ออาทร”
3) ในระดับประเทศภายใต้แนวคิดในเรื่องการพัฒนาคนตลอดช่วงชีวิต
แบบไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง Leaving no one behind

นางสุจิตรา พิทยานรเศรษฐ์ อธิบดีกรมกิจการผู้สูงอายุ กล่าวรายงาน

นายธรรมศักดิ์ รัตนธัญญารองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรีนายปรเมธี วิมลศิริ ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ประธานในพิธีผู้เข้าร่วมงานประกอบด้วยผู้บริหารและหัวหน้างานในสังกัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
ตลอดทั้งหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม
และอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ในพื้นที่ ตลอดทั้งประชาชนคนทั่วไป
รวมจำนวนกว่า 600 คน ในบรรยากาศที่อบอุ่น
นับเป็นความร่วมมือจากภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วนในการที่เป็นพลังสำคัญในการขับเคลื่อนงานด้านสังคมในพื้นที่
เพื่อให้เป็นเมืองต้นแบบที่สร้างสุขให้แก่ประชาชนกลุ่มเป้าหมายกิจกรรมที่น่าสนใจภายในงานประกอบด้วย
การเปิดตัวห้องจาลอง อารยสถาปัตย์ (Universal Design Room)
ซึ่งเป็นบ้านต้นแบบสาหรับผู้สูงอายุให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหน่วยงานที่ขับเคลื่อนภารกิจด้านผู้สูงอายุ
ได้ใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาและปรับปรุงสถานที่อยู่อาศัยสาหรับผู้สูงอายุให้มีมาตรฐาน
และช่วยลดอุบัติเหตุ หรือสถานการณ์ไม่ปลอดภัยที่อาจเกิดขึ้นกับผู้สูงอายุ
มีการบรรยายให้ความรู้ในหัวข้อที่น่าสนใจสาหรับผู้สูงอายุ อาทิ
หัวข้อบ้านปลอดภัยสภาพแวดล้อมน่าอยู่สาหรับผู้สูงอายุ
และหัวข้อการออมอย่างไรให้เป็นสุขในวัยสูงอายุ
กิจกรรมการแสดงของผู้สูงอายุและคนทุกช่วงวัย
การจัดแสดงนิทรรศการนวัตกรรมบ้านปลอดภัยสาหรับผู้สูงอายุ
มีการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ภูมิปัญญาผู้สูงอายุ การจาหน่ายสินค้าธงฟ้าราคาประหยัด ฯลฯ
นับเป็นการขับเคลื่อนงานพัฒนาผู้สูงอายุให้เป็นภูมิปัญญาอันทรงคุณค่าของประเทศชาติต่อไปอย่างมั่งคั่งและยั่งยืนนายปรเมธี วิมลศิริ
ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
เปิดเผยว่า
เมืองต้นแบบภายในงานจัดเป็นกลุ่มของกิจกรรมต่างๆ ที่เป็นความสุข
ในเรื่องของ Healthy,Money,Society และ Safety
เป็นการป้องกันการลื่นล้มในห้องน้ำ
ในภาคต่างๆ ซึ่งพ.ม.ก็แต่ละจังหวัดให้ความรู้เป็นตัวอย่าง

นางสุจิตรา พิทยานรเศรษฐ์
อธิบดีกรมกิจการผู้สูงอายุ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
กล่าวเพิ่มเติมอีกว่า
กิจกรรมในวันนี้ก็เป็นกิจกรรมเกี่ยวกับ เมืองสร้างสุข เมืองต้นแบบสาหรับผู้สูงอายุ
เพราะเราต้องการให้สังคมได้รับทราบว่า
เพราะสังคมของคนสูงวัยเป็นสังคมที่ต้องมีความพร้อม
ซึ่งความพร้อมนั้นมีหลายด้าน ทั้งด้านสุขภาพ ด้านเศรษฐกิจ ด้านสิ่งแวดล้อม และด้านสังคม
การเป็นเมืองสร้างสุขเมืองต้นแบบที่เห็นเป็นรูปธรรมนั่นก็คือทางด้านสิ่งแวดล้อม
แต่อย่างไรก็ตามการที่จะเป็นเมืองสร้างสุขของคนสูงวัย นั่นก็คือ ครอบครัวสำคัญที่สุด
ครอบครัวต้องอบอุ่น ชุมชนต้องเข้มแข็ง สังคมต้องห่วงใยและไม่ทอดทิ้งกัน ซึ่งเป็นประเด็นที่สำคัญที่สุด

กรมกิจการผู้สูงอายุต้องดูแลภารกิจของผู้สูงอายุทั่วประเทศอยู่แล้วเป็นโมเดลที่ 1
แล้วต่อไปก็จะสร้างโมเดลเหล่านี้ให้กับประชาชนทุกๆ พื้นที่
เพื่อที่จะให้เรียนรู้ว่าจะทำอย่างไรประชาชนได้อยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข
ทั้งภาคเหนือ ภาคอีสาน ภาคใต้ ภาคกลาง ก็จะมีศูนย์ผู้สูงอายุอยู่ในทุกภาคที่นั่น
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ call center 1330
ขอขอบคุณ
เพลง : ธานินทร์ อินทรเทพ
BG : ลักกี้ / กล่องเขียนคอมเม้นท์ : lozocat / Banner : oranuch_sri
ของแต่ง BLOG : ป้ามด + ดอกหญ้าเมืองเลย + ชมพร + ญามี่ + เนยสีฟ้า
 

Create Date : 02 กุมภาพันธ์ 2563
12 comments
Last Update : 2 กุมภาพันธ์ 2563 18:07:54 น.
Counter : 698 Pageviews.

ผู้โหวตบล็อกนี้...
คุณเริงฤดีนะ, คุณtoor36, คุณThe Kop Civil, คุณJinnyTent, คุณnonnoiGiwGiw, คุณสองแผ่นดิน, คุณhaiku, คุณคนผ่านทางมาเจอ, คุณแมวเซาผู้น่าสงสาร, คุณกะว่าก๋า, คุณฟ้าใสวันใหม่, คุณmultiple, คุณSakormaree, คุณInsignia_Museum, คุณtuk-tuk@korat, คุณSai Eeuu, คุณMax Bulliboo, คุณหอมกร, คุณสาวไกด์ใจซื่อ

 

บ้านที่คำนึงถึงผู้สูงอายุแนวคิดดี พวกราวจับ หรือกันลื่น พวกนี้บ้านไหนก็พอจะเอาไปใช้ได้ แต่บางอย่างก็ลำบากอยู่นะอย่างเช่นในเรื่องของพื้นที่ที่ต้องกว้างขึ้น

 

โดย: คุณต่อ (toor36 ) 2 กุมภาพันธ์ 2563 16:37:24 น.  

 

ทักทายยามค่ำค่ะพี่อุ้ม
ไทยเรากำลังก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุนะคะ
ประชากรน้อยลง หนุ่มสาวน้อยลง
รัฐเริ่มให้ความสำคัญของผู้สูงอายุมากขึ้น

 

โดย: JinnyTent 2 กุมภาพันธ์ 2563 19:25:16 น.  

 

โหวตครับพี่อุ้ม

คนฟังเนืองแน่นเลยทีเดียวครับพี่

 

โดย: กะว่าก๋า 3 กุมภาพันธ์ 2563 12:28:57 น.  

 

สูงวัยแล้วไง สูงวัยแล้วก็เหี่ยวนะซี้ อะจ๊าก555

งั้นต้องไปยันฮี ให้หมอช่วยร้อยไหม หรือจะบินไปเกาหลี ผ่าแก้ซัก30จุด ก็กลับมาหน้าตึง เหนียงหาย เป๊ะเว่อร์แล้วละ555

ส่วนเรื่อง Universal Design นี่สมัยก่อน คนให้ความสำคัญกันน้อย

ทำให้ สว คนพิการ คนที่มีปัญหาสุขภาพ ใช้ชีวิตอย่างยากลำบาก
แถมก่อให้เกิดอุบัติเหต ร้ายแรงได้ง่ายๆ
ทั้งในบ้าน และนอกบ้าน


เดี๋ยวนี้ดีขึ้นแยะ บ้านยุคใหม่ใส่ใจเรื่องนี้มากขึ้น สถานที่สาธารณะ ก็เพิ่มสิ่งอำนวยความสะดวก อย่างทางลาด ลิฟท์ ราวจับตามห้องน้ำ แผ่นปูพื้นที่มี texture เป็นของที่ต้องมี แต่ก็ต้องรนณรงค์กันต่อไปนะครับ

 

โดย: multiple 3 กุมภาพันธ์ 2563 20:09:56 น.  

 

เเวะมาส่งกำลังใจให้พี่อุ้มค่ะ

 

โดย: Sakormaree 3 กุมภาพันธ์ 2563 20:50:05 น.  

 

สัมผัสได้ถึงความสุขผ่านค่ะ แค่ชื่อโครงการก็ยิ้มตามแล้วค่ะ
แวะทักทายค่ะพี่อุ้ม

 

โดย: blog pu 3 กุมภาพันธ์ 2563 21:02:20 น.  

 


สวัสดียามเช้าครับพี่อุ้ม

 

โดย: กะว่าก๋า 4 กุมภาพันธ์ 2563 7:40:03 น.  

 

แวะมาทักทายครับ
ยินดีที่ได้รับรางวัลทุกๆปีครับ..สุดยอด

ตามชมบล๊อกและ fb ตลอดครับ

 

โดย: wicsir 4 กุมภาพันธ์ 2563 9:04:38 น.  

 

ชอบเพลงมาก 555 ฟังแล้วคิดถึงเมืองไทยที่สุด กิจกรรมคนสูงวัย ไม่ได้แปลว่าแก่นะคะ แปลว่าอัพเกรด เพิ่มLevel ตะหาก...โอยย ภาพหอยลายในกล่องคอมเม้นต์เนี่ยมันแบบว่า ทำอิชั้นเบลอเลยค่ะ ฮ่าๆๆๆ ไม่ได้กินมานาน หากินยากมากกกก ไปดีก่า ฮ่าๆๆๆ คิดถึงนะคะ คุณอุ้ม รักษาสุขภาพด้วยค่ะ อ่ะโหวตๆจ้า

 

โดย: Max Bulliboo 5 กุมภาพันธ์ 2563 14:01:24 น.  

 

อุ้มสี Topical Blog ดู Blog
มาโหวตให้คุณอุ้มค่ะ

 

โดย: หอมกร 6 กุมภาพันธ์ 2563 7:24:12 น.  

 

ขอบคุณที่แวะไปเที่ยวนะคะพี่อุ้ม

แต่ไหงโหวตรีวิวแทรเวลให้หนูหละค้าาา

หนูไปเที่ยวเองเสียตังค์เองนะคะพี่ 555555

ไม่ได้มีคนสปอนเซอร์ใดๆ เลยยยยย อย่างงงงงง

บันทึกการโหวตเรียบร้อยแล้วค่ะบันทึกการโหวต Blog ในวันนี้

ผู้เขียน Blog หมวดเนื้อหา Blog ได้รับโหวต
nonnoiGiwGiw Diarist ดู Blog
กะว่าก๋า Literature Blog ดู Blog
สายหมอกและก้อนเมฆ Photo Blog ดู Blog
newyorknurse Klaibann Blog ดู Blog
ตะลีกีปัส Pet Blog ดู Blog
บาบิบูเบะ...แปลงกายเป็นบูริน Review Food Blog ดู Blog
iamZEON Cartoon Blog ดู Blog
The Kop Civil Sports Blog ดู Blog
อุ้มสี Topical Blog ดู Blog

ระบบจะบันทึกคะแนนโหวต เฉพาะการโหวต 10 ครั้งล่าสุดในแต่ละวันเท่านั้น

 

โดย: สาวไกด์ใจซื่อ 6 กุมภาพันธ์ 2563 17:12:41 น.  

 

ชอบเพลงจ้า

 

โดย: โอน่าจอมซ่าส์ 6 กุมภาพันธ์ 2563 18:22:49 น.  

ชื่อ :
Comment :
  *ใช้ code html ตกแต่งข้อความได้เฉพาะสมาชิก
 


อุ้มสี
Location :
กรุงเทพฯ Thailand

[ดู Profile ทั้งหมด]

ให้ทิปเจ้าของ Blog [?]
ฝากข้อความหลังไมค์
Rss Feed
Smember
ผู้ติดตามบล็อก : 115 คน [?]


ผล BlogGang Popular Award #16
จากวันที่ 1 ม.ค. 63 - 31 ธ.ค. 63
ขอบคุณนะคะที่โหวตให้อุ้มสี


ผล BlogGang Popular Award #15
จากวันที่ 1 ม.ค. 62 - 31 ธ.ค. 62
ขอบคุณนะคะที่โหวตให้อุ้มสีขอบคุณหัวใจ 266 ดวง
ที่แปะให้อุ้มตลอดเดือน ก.พ.60

ขอบคุณผลโหวต
BlogGang Popular Award # 12
ปี พ.ศ.2560


ขอบคุณหัวใจ 499 ดวง
ที่แปะให้อุ้มตลอดเดือน ก.พ.59


ขอบคุณผลโหวต
BlogGang Popular Award # 11
5 มีนาคม 2559กิจกรรมในเดือนแห่งความรัก
ตลอดเดือนกุมภาพันธ์ 2558
กราบขอบพระคุณทุกท่าน
แปะหัวใจให้ถึง 351 ดวง


ปี พ.ศ. 2558
BlogGang Popular Award # 10


ขอบคุณทุกคะแนนโหวตค่ะ
ซาบซึ้ง อบอุ่น ตื้นตันกิจกรรมในเดือนแห่งความรัก
ตลอดเดือนกุมภาพันธ์ 2557
กราบขอบพระคุณทุกท่านค่ะ

คลิกที่นี่:: Interview .. the Blogger :: ~ อุ้มสี ~ปี พ.ศ.2557
BlogGang Popular Award # 9
ขอบคุณทุกคะแนนโหวตค่ะ
ซาบซึ้ง อบอุ่น ตื้นตัน
ปี พ.ศ.2556
BlogGang Popular Award # 8
ขอบคุณทุกคะแนนโหวตค่ะ
ซาบซึ้ง อบอุ่น ตื้นตัน
Group Blog
 
<<
กุมภาพันธ์ 2563
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
 
2 กุมภาพันธ์ 2563
 
All Blogs
 
Friends' blogs
[Add อุ้มสี's blog to your web]
Links
 

MY VIP Friends


 
 Pantip.com | PantipMarket.com | Pantown.com | © 2004 BlogGang.com allrights reserved.