ไปล่าฝันในฝรั่งเศส(ตามใจปรารถนา)
หลังจากที่ผมเขียนเรื่องทหารต่างด้าวฝรั่งเศสไปแล้ว มีผู้สนใจจะไปสมัคร(จริงหรือเปล่าไม่รู้) ถามว่ามีระเบียบอะไรหรือไม่อย่างไร ผมก็เลยต้องไปค้นคว้ามาตอบ ได้เรื่องตามนี้ครับ


ระเบียบการสมัคร
รับสมัครคัดเลือกในประเทศแม่(ฝรั่งเศส)เท่านั้น ระหว่างนี้มีที่พักและอาหารให้ฟรี การคัดเลือกรอบแรก(Présélection) ดำเนินการ ณ ที่ตั้งหน่วยข่าวสารและการตรวจเลือก (ปารีส ,โอบาญ)
การคัดเลือก(Sélection) ดำเนินการที่เมือง โอบาญ ทางใต้ของฝรั่งเศส ใกล้เมืองมาร์ซาย ซึ่งจะมีการดำเนินการต่างๆ ดังนี้
• การตรวจสอบทางจิต
• การตรวจทางการแพทย์
• การทดสอบร่างกาย(การวิ่งกลับไปกลับมาแบบLUC LEGER,การดึงข้อ,ไต่เชือก,ลุก-นั่ง)
ระเบียบการทั่วไป
ถ้าคุณผ่านการคัดเลือก จะต้องลงนามในสัญญาผูกพันเพื่ออยู่ในหน่วยทหารต่างด้าวอย่างน้อย ๕ ปี หลังจากนั้น คุณอาจต่อสัญญาได้ครั้งละ ๖ เดือน ๑ ปี ๓ปี หรือ ๕ ปี
• คุณต้องเป็นชายอายุระหว่าง ๑๗ ถึง ๔๐ ปี (ต้องได้รับการยินยอมจากพ่อแม่ในกรณีของผู้เยาว์ ออกเป็นหนังสือที่จัดทำโดยฝรั่งเศส หรือสถานทูตฝรั่งเศสในต่างประเทศ)
• ต้องมีสถานะโสด แม้ว่ามีสถานภาพสมรสแล้วก็ตาม
• ต้องเป็นผู้ถือบัตรประจำตัวที่ยังไม่หมดอายุ
• ต้องเป็นผู้ที่มีสมรรถภาพทางร่างกายเหมาะสมกับการเข้าประจำการทุกประการการตรวจทางการแพทย์
ผู้สมัครทุกคนจะต้องผ่านการตรวจทางการแพทย์
ฟัน
• ต้องไม่เสียหรือได้รับการรักษามาแล้วด้วยดี
• ให้มีฟันที่หายไปได้อย่างมากที่สุดระหว่าง ๔-๖ ซี่แล้วแต่สภาพ
• ประสิทธิภาพของฟันกรามต้องมากกว่าหรือเท่ากับ ๔๐%
การผ่าตัด
• ถ้าเคยผ่านการผ่าตัดมาแล้วต้องมีเอกสารทางการแพทย์ที่เกี่ยวข้องกับการผ่าตัดนั้นหรือเอกสารล่าสุดยืนยันว่าการผ่าตัดนั้นไม่มีผลกระทบในปัจจุบัน
• ถ้าเคยป่วยหนักมาก่อนและปัจจุบันหายป่วยแล้วต้องมีเอกสารทางการแพทย์รับรองการหายจากโรคนั้น
• นำสมุด สุขภาพประจำตัวมาด้วย ถ้ามี
ตัวอย่างของโรคที่ไม่เหมาะสมในการเข้าประจำการ
• วัณโรค ตับแข็ง มะเร็ง เอชไอวี เป็นต้น
• มีน้ำหนักมากเกินไป(อ้วนมาก)
• การผ่าตัดที่มีผลกระทบต่อการทำงานของอวัยวะ เช่น
ข้อพับต่างๆเช่นเข่า ถูกตัดนิ้วไปหนึ่งนิ้ว ผ่าตัดเข่า เป็นต้นการทดสอบสมรรถภาพร่างกาย
• การวิ่งแบบ LUC LEGER เป็นการวิ่งกลับไปกลับมา ในลู่วิ่งยาว ๒๐ม. เริ่มด้วยความเร็วต่ำกว่า ๔ กม./ชม.เป็นเวลาสองนาที(เป็นการอบอุ่นร่างกาย) เมื่อผ่านที่หมายที่ระยะ ๒๐ ม. จะมีเสียงสัญญาณดังขึ้น ซึ่งแสดงว่าวิ่งด้วยความเร็วถูกต้อง ต่อไปผู้วิ่งจะต้องเพิ่มความเร็วขึ้นอีก ๐.๕ กม./ชม.ในทุกๆนาที เพื่อให้วิ่งถึงที่หมายได้ทันเสียงสัญญาณที่จะดังขึ้น วิ่งระยะทางรวม ๑๒๐ ม.
• ดึงข้อ ต้องดึงให้ได้อย่างน้อย ๔ ครั้ง
• โหนเชือก ความสูง ๕ ม.
• ลุก-นั่ง ต้องทำให้ได้อย่างน้อย ๒๐ ครั้งขั้นตอนการดำเนินการ
ขั้นการคัดเลือกผู้สมัคร
o การให้ข้อมูลข่าวสาร ใช้เวลา ๑ วัน
ดำเนินการในที่ตั้งหน่วยข่าวสารของหน่วยทหารต่างด้าว การต้อนรับ, การให้ข้อมูลการตรวจคัดเลือก, การตรวจสอบเอกสารที่ใช้ในการสมัคร
o การคัดเลือกรอบแรก ใช้เวลา ๑ – ๓วัน
ดำเนินการในศูนย์การคัดเลือกรอบแรกของหน่วยทหารต่างด้าว (ปารีส/ โนยองต์ซือร์มาร์น โอบาญ), การซักถามเหตุจูงใจที่มาสมัคร, การตรวจทางการแพทย์ขั้นต้น, สิ้นสุดการตรวจเอกสาร, ลงนามในสัญญาผูกพัน ๕ ปี
o การคัดเลือก ใช้เวลา ๑ – ๑๐ วัน
ดำเนินการที่ศูนย์การคัดเลือกและรวบรวม ณ เมืองโอบาญ, การทดสอบทางจิต เป็นการทดสอบที่ไม่เกี่ยวข้องกับความรู้ด้านการศึกษา, การตรวจทางการแพทย์อย่างละเอียด, การทดสอบสมรรถภาพทางร่างกาย, การซักถามเหตุจูงใจและการตรวจสอบด้านความมั่นคง, การตรวจสอบบุคลิกภาพ(เพิ่มเติมจากการทดสอบทางจิต), ตรวจสัญญาผูกพันที่มีต่อกัน
o การมอบสัญญาผูกพัน ๕ ปี อย่างเป็นทางการ และ การเข้าร่วม ใช้เวลา ๗ วัน
ขั้นการฝึก
ใช้ กองพันทหารต่างด้าวที่ ๔ เป็นสถานที่ฝึก
การฝึกเบื้องต้น ใช้เวลา ๔ สัปดาห์ การฝึกและปรับตัวเข้ากับชีวิตทหาร, การเข้าร่วมและส่งผ่านประเพณีของทหารต่างด้าว
การฝึกสวนสนามของพวกหมวกเกปิขาว การมอบหมวก ใช้เวลา ๑ สัปดาห์
การฝึกทางเทคนิคและการฝึกภาคปฏิบัติ ในที่ตั้งกองพันทหารต่างด้าวที่ ๔ และในสนาม ใช้เวลา ๓ สัปดาห์
การฝึกภาคภูเขา ณ ที่พักฟอร์มีกีแยร์ ในเทือกเขาพีเรเน่ต์ส์ ใช้เวลา ๑ สัปดาห์
การฝึกทางเทคนิคและการฝึกภาคปฏิบัติ ในที่ตั้งกองพันทหารต่างด้าวที่ ๔ และในสนาม ใช้เวลา ๒ สัปดาห์
การสอบและมอบประกาศนียบัตรเทคนิคเบื้องต้น (CTE) ใช้เวลา ๑ สัปดาห์
การฝึกตีโฉบฉวย และการเดินทางไกลพร้อมการสิ้นสุดการฝึกเบื้องต้น ใช้เวลา ๑ สัปดาห์
การฝึกขับรถยนต์ทหาร ทั้งรถยนต์เล็ก และรถบรรทุก เป็นความเร่งด่วนของทหารต่างด้าวทุกคนที่จะต้องมีใบขับขี่รถยนต์ทหาร ใช้เวลา ๑ สัปดาห์
กลับไปยังเมืองโอบาญก่อนการบรรจุตามตำแหน่ง ใช้เวลา ๑ สัปดาห์
การบรรจุเข้าประจำการในกองพันทหารต่างด้าว กองพันใดกองพันหนึ่งใน ๑๑กองพัน
การสมัคร
ต้องไปที่ประเทศฝรั่งเศสเท่านั้น ไม่มีการรับสมัครนอกประเทศแม่ การเดินทางไปและกลับต้องออกค่าใช้จ่ายเอง เมืองที่มีการรับสมัครคือ
ปารีส ลีล นองต์ สตราสบูร์ก
โอบาญ บอร์โดซ์ ลียอง มาร์ซาย นีซ แปร์ปีญอง ตูลูส
ท่านใดจะไปแสวงหาประสบการณ์ชีวิต ก็เชิญเลยนะครับ แต่ต้องมีความรู้ภาษาฝรั่งเศสไปด้วย พวกทหารชอบใช้ภาษา แสลง ก็ต้องรู้ไว้ให้มากๆไม่งั้นงงเหมือนไก่ตาแตกทั้งสองข้างเลย จะบอกให้Create Date : 12 พฤศจิกายน 2553
Last Update : 12 พฤศจิกายน 2553 17:13:50 น.
Counter : 7975 Pageviews.

156 comments
  
โดย: หน่อยอิง วันที่: 12 พฤศจิกายน 2553 เวลา:19:05:44 น.
  
แล้วเอกสารหลักฐานที่จะต้องเตรียมไปมีอะไรบ้างครับ ค่าใช้จ่ายโดยรวมประมาณเท่าไรครับ คือเราต้องลงทุนเท่าไร ใช้เวลาเท่าไรตั้งแต่ถึงฝรั่งฯจนเป็นทหาร ผมจะได้ตระเตรียมถูกครับ (ระดับความสนใจของผมก็พอๆกับลูกคุณหนูที่อยากไปเรียนต่างประเทศแต่ผมเป็นคนจนครับ)
โดย: Butus46 IP: 111.84.155.234 วันที่: 16 มกราคม 2554 เวลา:22:03:06 น.
  
ผมอยากจะทราบว่าต้องเตรียมอะไรไปบ้างครับ แล้วจะยากไมครับการทำวีซ่า อะครับ ผมว่าผมจะสมัคร ผมยากหาประสบการณ์นะครับ เพราะมีคนบอกว่าประสบการณ์ที่ดรสำคัญกว่าการศึกษาครับ แต่ผมก็พอที่จะมีความรุ้ทางด้านภาษาอักกฦษอยุ่ เยอะพอสมควรนะครับ
โดย: beer2576 IP: 118.174.73.218 วันที่: 15 สิงหาคม 2554 เวลา:15:20:09 น.
  
สวัสดีครับ จากท่านที่ลงความเห็นไว้สองท่านล่าสุด ไม่ทราบว่าตอนนี้ ไปหรือยังครับ ผมอยากไปร่วมรบด้วยคนครับ.....

***สนใจอย่างแรงครับ ยังไงขอข้อมูลด้วยครับ... จะได้ไปลุยกัน
โดย: The jackal IP: 110.49.108.145 วันที่: 9 ตุลาคม 2554 เวลา:23:24:54 น.
  
สนใจเป็นอย่างมาก ปีหน้า เจอกัน คับ ^ ^
โดย: Kevin IP: 118.173.94.159 วันที่: 20 ตุลาคม 2554 เวลา:15:34:14 น.
  
080-751-2464 เบอร์ติดต่อผมครับ ตอนนี้กำลังทำการรวบรวมข้อมูลครับ ท่านใดที่ให้รายละเอียดได้มากกว่านี้ จักเป็นพระคุณยิ่งครับ หรือท่านใดที่สนใจก็มาแชร์ข้อมูลกันครับ

...เพื่อเพื่อน...เพื่อฝัน...เพื่อวัน...เกียรติยศ....Go Go Go Go Go
โดย: The Jackal IP: 118.173.234.62 วันที่: 20 ตุลาคม 2554 เวลา:16:59:39 น.
  
กำลังเตรียมตัวครับ ฟิตร่างกายอยุครับ
โดย: beer2576 IP: 125.27.129.95 วันที่: 9 ธันวาคม 2554 เวลา:21:50:17 น.
  
ผมศึกษาข้อมูลไว้บ้างแล้ว พอดีแม่อยู่เยอรมันมีเพื่อนอยู่นั่นพอดี ตอนนี้ก็กำลังฟิตอยู่ครับ และก็หัดภาษาอยู่แต่ยังไม่ได้เรื่องเลย เก็บเงินอยู่เห็นว่าต๋วเครื่องบินแพงมากกกก ผมผั้งใจว่าขอเต็มๆอีกสักปีแล้วจะไป
แลกเปลี่ยนกันนะครับButus46@hotmail.com
โดย: Butus46 IP: 171.4.57.16 วันที่: 13 ธันวาคม 2554 เวลา:20:58:16 น.
  
มีเปิดทุกปีรึป่าวคับ แล้วรับช่วงไหนของปี
เตรียมตัวเตรียมใจรออยู่คับ
เอ่อ......แล้วเรื่องภาษาเป็นภาษาอังกฤษได้มั้ยคับ คือ ไม่รุภาษาฝรั่งเศษเรยยยยยย..............
ช่วยหน่อยนะคับ my facebook eagle_29p@hotmail.com
or pu dragster
โดย: spetsnaz GRU IP: 125.27.34.74 วันที่: 1 มกราคม 2555 เวลา:18:13:17 น.
  
ข้อมูลตามในบล็อกเลยครับ ภาษาต้องฝรั่งเศสอย่างเดียวแน่นอนครับ
โดย: อุษา วันที่: 3 มกราคม 2555 เวลา:11:38:31 น.
  
เพื่อนๆคนไหนจะไปช่วยบอกผมที่ครับ ตอนนี้ผมกำลัง ฟิตร่างกาย
และภาษาอยู่ครับ และเข้าเปิดรับทุกปีหรือครับ ใครมีข้อมูลช่วย
บอกกันด้วยนะครับ
เบอร์โทร 083-1301257 POP
โดย: pop IP: 124.120.41.164 วันที่: 31 มกราคม 2555 เวลา:22:05:59 น.
  
ไปไป ไปตายเอาดาบหน้าแล้ว กัน ครับ
โดย: beer2576 IP: 192.168.1.109, 180.183.89.183 วันที่: 7 กุมภาพันธ์ 2555 เวลา:20:44:17 น.
  
ที่พูดนี้หมายถึงไป นะ แต่ไม่ตาย อะ 555
โดย: beer 2576 IP: 192.168.1.109, 180.183.89.183 วันที่: 7 กุมภาพันธ์ 2555 เวลา:20:45:07 น.
  
เค้ารับสมัครตลอดทั้งปีหรือเปล่าครับ หรือว่าเค้ากำหนดวันรับสมัครครับ ตอนนี้กำลังฟิตภาษาครับ และร่างกาย
โดย: โญ IP: 27.55.2.201 วันที่: 22 กุมภาพันธ์ 2555 เวลา:11:06:47 น.
  
ใครจะไป อ่านเล่มนี้เลยครับ //www.pantip.com/cafe/wahkor/topic/X11860183/X11860183.html
โดย: 0845966790 IP: 182.53.157.136 วันที่: 28 มีนาคม 2555 เวลา:18:38:07 น.
  
เราน่าจะรวมกลุ่มคนที่สนใจนะครับ มีเรื่องอันใดจะได้ปรึกษากันได้
โดย: thailand_ee@hotmail.com IP: 182.53.157.136 วันที่: 28 มีนาคม 2555 เวลา:18:40:49 น.
  
สนใจมากๆครับ ใครรู้ข้อมูลเพิ่มเติมส่งกันด้วยนะครับ
หรือส่งมาให้ที่ edwerdjjohnson611@gmail.com
จักขอบพระคุณอย่างสูง
โดย: Jernett IP: 124.120.231.188 วันที่: 30 มีนาคม 2555 เวลา:14:27:24 น.
  
ใครอยากไปรวบรวมรายชื่อ เลยครับ เเล้วไปลุยด้วยกัน
โดย: poppy IP: 1.0.198.120 วันที่: 18 เมษายน 2555 เวลา:13:13:39 น.
  
ค่าตั๋วประมาณ 30,000 บาท ถ้าไปกันเยอะๆน่าจะถูกอีก เบ๊ดเสร๊จน่าจะมีเงินไปคนละ 50000-60000
การเปิดรับ น่าจะเปิดตลอด
ยังไงลองรวมตัวกันดูก่อนครับ
โดย: kookku_lo@hotmail.com IP: 1.0.198.120 วันที่: 18 เมษายน 2555 เวลา:13:28:52 น.
  
ผมสนใจอยู่ครับมันน่าลองสักครั้งหนึ่งในชิวิต
โดย: ตามฝัน IP: 192.168.1.109, 183.89.80.214 วันที่: 5 มิถุนายน 2555 เวลา:11:11:31 น.
  
ใครสนใจไปหาหนังสือเรื่อง
จากนักวิทย์ สู่ ทหารรับจ้าง
ของคุณแจ้ จุฬา มาอ่านดูนะค่ะ
ราบละเอียดเยี่ยม
จะได้ตัดสินใจอีกทีว่าแน่รึเปล่า
ขอแนะนำหนังสือเล่มนี้ดีมากค่ะ
โดย: ป้าปู IP: 61.90.112.46 วันที่: 7 มิถุนายน 2555 เวลา:13:19:43 น.
  
สนใจมากๆอยากให้คนไทยไปอยู่เยอะๆจะได้รู้ว่าคนไทยเก่งและแข็งแกร่งไม่แพ้ชาติใดในโลก
โดย: ภาคภูมิ IP: 101.51.173.155 วันที่: 16 กรกฎาคม 2555 เวลา:12:50:11 น.
  
ใครอยากไปคุยกันได้ใใใผมก้อจะไปเหมือนกัน

088-8391549
โดย: spetsnaz IP: 61.7.142.154 วันที่: 20 กรกฎาคม 2555 เวลา:13:02:39 น.
  
ใครอยากไปคุยกันได้ใใใผมก้อจะไปเหมือนกัน

088-8391549
โดย: spetsnaz IP: 61.7.142.154 วันที่: 20 กรกฎาคม 2555 เวลา:13:02:52 น.
  
เรื่องภาษาเราคงเรียนรู้ต่อไปได้ แต่เรื่องใจต้องแน่นอนและหนักแน่น
โดย: ภาคภูมิ IP: 101.51.183.197 วันที่: 21 กรกฎาคม 2555 เวลา:2:32:34 น.
  
อ่านหนังสือจบแล้ว จากนักวิทย์ สู่ชีวิตทหารรับจ้าง ผมคนหนึ่งที่รักชาติเคยสมัครทหารอยู่เหล่าราบ ทบ.คนแรกในหมู่บ้านซึ่งทั้งหมู่บ้านบนบานไม่ให้ลูกชายจับโดนใบแดงถึงวันนี้ก็ยังภูมิใจต่อไปคือความฝันที่จะเข้ากองพันต่างด้าวให้ได้ ขอให้รุ่นพี่ๆแนะนำและให้โอกาสลูกชาวนาด้วยครับ
โดย: ภาคภูมิ IP: 101.51.183.197 วันที่: 21 กรกฎาคม 2555 เวลา:7:57:27 น.
  
ถ้าอยากไปจริงๆ. ลองเข้าไปที่สถานทูตฝรั่งเศส ขอคำแนะนำจากทูตฝ่ายทหารของเขาดู เผื่อได้ไอเดียอะไรๆบ้าง เรื่องภาษานั้นก็ควรจะต้องรู้บ้าง พอให้สื่อสารกันได้ ถ้าไม่รู้เสียเลยก็คงลำบากแย่ ขอให้โชคดี
โดย: อุษา วันที่: 21 กรกฎาคม 2555 เวลา:15:15:54 น.
  
ขอบคุณ คุณอุษามากครับที่ให้คำแนะนำดีดี
โดย: ภาคภูมิ IP: 101.51.183.197 วันที่: 21 กรกฎาคม 2555 เวลา:18:07:12 น.
  
ใครอยากไปมาแชร์ความรู้กันหน่อยนะคับ...ตามเบอร์ที่ให้ไว้เรยคับ
โดย: spetsnaz IP: 61.7.142.154 วันที่: 1 สิงหาคม 2555 เวลา:12:58:32 น.
  
สวัสดีครับ
ผมก็เป็นคนหนึ่งที่อยากจะไปมีประสบการณ์ที่หาไม่ได้ในประเทศไทย(ไม่ได้เป็นทหาร) เพราะถ้าอยู่ที่ประเทศไทยผมคงไม่บรรลุความตั้งใจแน่เลย ผมอยากไปเพื่อจะได้ทดสอบความกล้า/แข็งแรงด้านร่างกาย/ความท้าทาย ซึ่งเป็นความไฝ่ฝันที่ปลูกฝักมาตั้งแต่เด็ก ผมอยากทราบเลยร่างกายครับ
1. กำหนดความสูงไหม
2. ถ้าเราไม่รู้ภาษาฝรั่งเศษเลยไปแล้วจะได้ไหม
3. ไปแล้วมีโอกาสได้กี่ %
4. สิ่งที่เป็นห่วงคือการตอบคำถามและสนทนาในการสมัครเป็นอย่างมาก
ใครพอจะรู้บ้างครับกรุณาช่วยบอกหน่อย
ติดต่อกันได้ครับ
086-2019459ิ (ท๊อป)กำแพงเพชร
โดย: จากไม่เรียวมาเป็นปืน IP: 125.25.241.145 วันที่: 1 สิงหาคม 2555 เวลา:22:45:51 น.
  
เอางี้ไหมครับทุกท่าน เรานัดมา Meeting เจอกันสักวันดีไหมครับ ทั้งนี้เพื่อจะได้แลกเปลี่ยนข้อมูล รวมทั้งรวมตัวรู้จักหน้าค่าตากัน จะได้ร่วมกันไประกาศศักดาศักยภาพของไทยเรา... ( ว่าไปนั่น ^____^ )...... ยังไงๆ ก็นัดวันกันเลยนะครับ สถานที่เอาเป็นที่ไหนก็ได้ที่ทุกคนสะดวกอ่ะครับ
โดย: The Jackal IP: 182.52.101.175 วันที่: 7 สิงหาคม 2555 เวลา:11:34:30 น.
  
contact me as : j.arts4207@gmail.com
โดย: The Jackal IP: 182.52.101.175 วันที่: 7 สิงหาคม 2555 เวลา:11:38:22 น.
  
อยากไปแต่คงต้องเป็น ปีหน้า
โดย: Hatr IP: 110.49.233.158 วันที่: 27 สิงหาคม 2555 เวลา:9:54:14 น.
  
สวัดดีครับ ผมเองก็กระว่าจะไปในปี 2556 อะครับ
ตอนนี้กำลังฟิตร่างกายเเละกำลังเรียนรู้ภาษาอยู่
ขอเวลาเตรียมตัวสัก1ปีเพื่อไห้พร้อมจิงๆ
ส่วนตัวเเล้วกังวลเรื่องภาษา คับ ตอนนี้เริ่มศึกษา ดวยตัวเองอยุ่
คาดว่า1ปีน้าจะพร้อม ไปเเน่นอนคับ
ขอไห้ทุกคนโชคดีครับ

sirivad_auy@hotmail.co.th
โดย: auyyo IP: 118.172.109.6 วันที่: 3 กันยายน 2555 เวลา:23:35:49 น.
  
ก็ขอให้กำลังใจกับคนที่จะไปตามความฝันหรืออยากเปลี่ยนประสบณ์การชีวิตนะครับ ขอให้โชคดีครับทุกคนเลย
ส่วนผมนั้นไปแน่ครับช่วง ปลายมีนา 56 นี้ ตอนนี้กำลังฟิตร่่างกายอยู่ครับแต่ภาษานี้สิยังไม่ไปถึงไหนเลย ก็จะพยายามครับถ้าไม่ได้จริง ๆ ก็วัดดวงเรื่องภาษาเอาแต่ร่างกายพร้อมเป็นดีที่สุด ผมได้คุยกับหลายคนที่จะไป ก็ต่างเหตุผลแต่ผมมีเหตุผลส่วนตัวคือเบื่อการทำงานที่ทำอยู่จะไปล่าฝันที่เคยคิดไว้ในอดีต แต่ก็ก็ไม่ได้เรียกแค่ตัวสำรองเลยผันชีวิตมาเป็นคนที่สอนให้เด็กได้ความรู้แทน อันนี้เป็นโอกาสที่ดีที่สุดของผมในการที่จะเป็นทหาร แม้จะหนักจะเหนื่อยก็ต้องทนเพื่ออะไรหลาย ๆ ที่ดีจะตามมาเองทนไม่เกิน 3 ปี น่าจะสบายกับการอยู่ที่นั้น
ท้ายนี้ขอให้ทุกคนที่ล่าฝันประสบณ์ความสำเร็จเหมือนกับผมที่กำลังจะเดินทางแล้วได้เข้าร่วมในกองทัพทหารต่างด้าวฝรั่งเศส เจอกันครับ
โดย: จากไม้เรียวมาเป็นปืน IP: 125.25.246.125 วันที่: 5 กันยายน 2555 เวลา:8:56:05 น.
  
สวัสดีครับที่ผมอยากรู้คือวันที่รับสมัคร วันที่เท่าไร ของเดือนอาไร คับ
ขอบคุณคับ
โดย: auyo IP: 118.172.121.108 วันที่: 6 กันยายน 2555 เวลา:23:44:54 น.
  
วางแผนไปเหมือนกันครับ แต่คงเรียนจบก่อน อีกไม่นานแล้วล่ะ ใครจะไปเมื่อไหร่ อะไรยังไง เรามาตั้งเพจในเฟซบุ๊คไว้แลกเปลี่ยนข้อมูลกันดีไหมครับ

อีเมลติดต่อผมครับ thailand_ee@hotmail.com

รบกวนขอเมล "จากไม้เรียวมาเป็นปืน" ได้ไหมครับ เห็นว่าใกล้จะไปแล้ว
โดย: ชะอม IP: 183.89.120.166 วันที่: 12 กันยายน 2555 เวลา:22:08:11 น.
  
เมล พี่ palatpuket10102521@hotmail.com
น้อง ชะอม น่าจะทิ้งเบอร์ไว้หน่อยนะเพราะพูดคุยง่ายกว่า
โดย: จากไม้เรียวมาเป็นปืน IP: 125.25.234.148 วันที่: 17 กันยายน 2555 เวลา:8:44:39 น.
  
สนใจอยากไปอยู่ครับ 0812790556
โดย: เหนือ IP: 124.120.32.136 วันที่: 17 กันยายน 2555 เวลา:23:08:02 น.
  
ตอนนี้รวมกันได้กี่คนแล้วครับ
โดย: หนุ่ม IP: 183.89.96.177 วันที่: 10 ตุลาคม 2555 เวลา:23:22:03 น.
  
ที่ผมคุยอยู่ถ้ารวมผมด้วยก้6คน
โดย: spetsnaz IP: 180.183.209.62 วันที่: 12 ตุลาคม 2555 เวลา:20:48:40 น.
  
พวกพี่ๆจะไปกันช่วงไหนหรอครับ
โดย: phum IP: 110.49.227.245 วันที่: 15 ตุลาคม 2555 เวลา:23:47:56 น.
  
ผม จากไม้เรียวมาเป็นปืน
ผมจะไปประมาณ ปลายมีนา 56 แน่นอน
ถ้าไม่ติดปัญหาเรื่องเงิน มีอะไรติดต่อคุยได้นะครับ
086-2019459
โดย: จากไม้เรียวมาเป็นปืน IP: 125.25.251.132 วันที่: 22 ตุลาคม 2555 เวลา:19:55:10 น.
  
ผมเป็นพนักงานราชการกองทัพอากาศ จบป.ตรี ผมก็ต้องการเป็นทหารที่ประเทศฝรั่งเศสครับ ผมยังโสดครับ ผมโตมาจากค่ายทหารตั้งแต่เด็กครับอยู่ที่จ.ลพบุรีครับ. อาวุธผมก็จับเป็นผมเป็นสมาชิกยิงปืนที่หน่านรบพิเศษที่ 2 จ.ลพบุรีครับ
โดย: นะ IP: 101.108.244.164 วันที่: 27 ตุลาคม 2555 เวลา:20:52:31 น.
  
ผมเป็นพนักงานราชการกองทัพอากาศ จบป.ตรี ผมก็ต้องการเป็นทหารที่ประเทศฝรั่งเศสครับ ผมยังโสดครับ ผมโตมาจากค่ายทหารตั้งแต่เด็กครับอยู่ที่จ.ลพบุรีครับ. อาวุธผมก็จับเป็นผมเป็นสมาชิกยิงปืนที่หน่านรบพิเศษที่ 2 จ.ลพบุรีครับ.
เบอร์โทร 089-8895937และ 081-1019358 ครับ
โดย: นะ IP: 101.108.244.164 วันที่: 27 ตุลาคม 2555 เวลา:20:54:22 น.
  
แล้วตาบอดสีล่ะครับเขาจะรับไหม ใครมีข้อมูลช่วยบอกหน่อยนะครับ แต่เคยเห็นในBlogนี้ลงไว้ว่าคนอังกฤษที่กองทัพอังกฤษไม่เอาเพราะมีปัญหาทางสายตาแต่กลับได้รับเหรียญกล้าหาญในกองทัพฝรั่งเศส ปัญหาทางสายตาที่ว่าเนี้ยตาบอดสีหรือเปล่า???

โดย: บ้างก็เรียกผมว่าชายชุดดำ IP: 171.7.6.90 วันที่: 15 พฤศจิกายน 2555 เวลา:11:50:35 น.
  
ผมก็สนใจจะไปนะครับตอนนี้กำลังฟิตร่างกายกับภาษาอยู่แต่ติดปัญหาเรื่องเงินกำลังเร่งทำโอทีเพื่อจะได้ไปกับทุกๆท่านครับ ตอนนี้ผมทำงานอยู่ฝ่ายช่างการบินไทยที่สุวรรณภูมิครับ
โดย: โก๋ โคราช IP: 223.207.164.5 วันที่: 11 ธันวาคม 2555 เวลา:1:04:23 น.
  
ผมพึ่งเข้ามาอ่าน

ไม่ทราบตอนนี้มีแนวร่วมกี่คนแล้วผมอยากไปด้วยครับจะได้มีแฟนหลงทางเหมือนกัน ตอนนี้กำลัง ฟึตร่างกายอยู่ ประมาณปีหน้า 2557 จะไปครับ

nonname29@gmail.com

facebook แมวกระปู๋
โดย: nonname IP: 171.7.48.96 วันที่: 22 มกราคม 2556 เวลา:20:56:51 น.
  
ดูแล้วโอกาสของผมที่จะได้ไปคงเหลือน้อยแล้วเพราะที่สุดคือเงินถ้าไม่มีก็ไปไม่ไ้ด้เราคงไม่ได้เป็นแน่เลย
โดย: จากไม้เรียวมาเป็นปืน IP: 125.25.248.10 วันที่: 23 มกราคม 2556 เวลา:16:11:20 น.
  
คุณ nonname ครับ ผมกะว่าจะไปปี 57 เหมือนกันคับ อยากมีเพื่อนไปคับ
โดย: nass3 IP: 124.121.206.241 วันที่: 11 กุมภาพันธ์ 2556 เวลา:22:37:34 น.
  
ผมสนใจไปคับปี57แต่ขอเก็บเงินก่อนไปแน่นอนผมเคยเป็นทหารนาวิกโยธินคับสู้ตายอยู่แล้ว0830830576ใครสนใจติดต่อมาเป็นเพื่อนร่วมทางกันยะ
โดย: เอกคับ IP: 27.55.9.21 วันที่: 13 กุมภาพันธ์ 2556 เวลา:12:53:11 น.
  
ใครจะไปติดต่อผมมาเลยคับ จะใด้เป็นเพื่อนคุยกันปีหน้าผมไปแน่นอน เบอร์ติดต่อตามนี้คับ0830830576เอกคับ
โดย: เอกคับ IP: 27.55.11.85 วันที่: 14 กุมภาพันธ์ 2556 เวลา:13:50:30 น.
  
สนใจอย่างแรง แอดมาคุยปรึกษาในเฟสได้คับ กิติพงษ์ ภูผา ...ไก่คับ
โดย: ไก่ครับ IP: 110.77.215.250 วันที่: 28 มีนาคม 2556 เวลา:20:06:36 น.
  
ยศสิบเอก จบรีคอน เสือ ร่ม คอมมานโด ทอ. เบื่อระบบข้าราชการไทยมาก ตอนนี้ขอเวลาฝึกภาษาสัก 2 ปีเตรียมเงินด้วยครับ สำหรับใครพ้อมที่จพไปด้วยกัน ปี 58 เจอกันครับ
โดย: รักษาพระองค์ IP: 203.114.124.14 วันที่: 7 พฤษภาคม 2556 เวลา:14:31:03 น.
  
ใครสนใจเเอดเฟสมาคุยกันได้้ครับ commando48@windowslive.com
โดย: รักษาพระองค์ IP: 203.114.124.14 วันที่: 7 พฤษภาคม 2556 เวลา:14:32:18 น.
  
ผมจะไปสิ้นเดือน นี้ครับวีซ่าผ่านแล้วร่าง กายพร้อมแล้ว
เงินทุนพร้อมแล้ว แนะนำหนังสือของคุณแจ้งครับมีบอกทุกอย่างจริงๆ
โดย: llegion IP: 124.120.17.52 วันที่: 7 พฤษภาคม 2556 เวลา:19:03:50 น.
  
อยากที่สุุดคือ วี่ซ่า ครับ กองพลต่างด่าวจะไม่ให้การช่วยเหลือในการขอวิซ่าหรือเดินทางเข้าประเทศนะครับการเดินทางไปยังหน่วยฝึกถือว่าเป็นความรับผิดชอบของผู้สมัครห้ามเขียนเหตุผลในวีซ่าว่าสมัครกองผลต่างด่าวเด็ดขาดถ้าสถานฑูตรู้จะถูกปฏิเสท วีซ่าทันที่
ค่าใช้จ่ายรวมขอวีซ่าต้องมีเกินแสนนะครับ
การขอวี่ซ่า
1.รายการบัญชีย้อนหลังสามเดือนต้องไม่ติดลบยอดเงินถ้าให้ดีต้องเกิ่นแสนนะครับสำหรับวี่ท่องเที่ยว
2.หนังสือรับรองการทำงานหรือหน่วยงานต้นสังกัดหนังสือรบรองการเป็นนกศึกษา
3.หนงสือรับรองการลาสำหรับบริษัทเอกชน
4.ใบจองโรงแรมระบุบวันเช็คอินและเช็คเอาร์
3.ตั๋วเครื่องบินไป-กลับ
4.เงินติดตัวเล็กน้อยสำหรัผมเอาติดตัวไป3หมื่นบาท
ประมาณ650 ยูโรเพื่อแสดงที่ ตม.ฝรั่งเศษ
5.ประกันการเดินทาง
โดย: llegion IP: 124.120.17.52 วันที่: 7 พฤษภาคม 2556 เวลา:19:19:30 น.
  
ขออภัยครับ หนังสือของคุณจุฬา ครับแก้ไขนะ
ผมเดินทาง 4 ทุ่ม 31/05/2013 bkk ถึง cdg 07:05
01/06/2013 มีอะไรถามได้ครับถ้าว่างจะตอบให้
โดย: llegion IP: 124.120.17.52 วันที่: 7 พฤษภาคม 2556 เวลา:19:23:20 น.
  
ชีวิตในกองพลต่างด่าวไม่ง่ายนะครับมันมีความนาเบื่อความโหดร้ายและความซ่วยอีกมากมายโดยเฉพาะ
การให้เหตุผมในการมาเป็น llegion กับทางศูนย์คัดตัว
ห้ามพูดถึงอุดมการความฝันและการเป็นซุปเปอร์ฮีโล่
เป็นหน่วยรบพิเศษเหมือนในหนังเด็ดขาดไม่อย่างงั่นจะไม่ผ่านการสัมภาษณ์เพราะชีวิตในกองพลต่างด้าวนั้นแตกต่างโดนสิ้นเชิงให้บอกเหตุผมว่าต้องการหางานทำและได้สิทธเป็นพลเมืองฝรั่งเศสก็พอ
การพิจารณาขึ้นอยู่กับจำนวนผู้สมัครนะเวลานั้น
ประสบการณ์ทางการทหาร ไอคิว และวัถุประสงค์
ถ้าเป็นทหารมาก่อนก็จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
แต่ต้องชั้นยศไม่สูงเช่นทางเป็นสัญญาบัตรก็จะได้ยากมากครับ
โดย: llegion IP: 124.120.17.52 วันที่: 7 พฤษภาคม 2556 เวลา:19:39:55 น.
  
สูง 163 ได้มัยครับเเต่ร่างกายบึ๊กบึนพอควร ความฟิตไม่เป็นรองทหารฝรั่งติดเเค่ส่วนสูง ทหารค่ายสมเด็จพระนารายณ์เก่าครับ
โดย: เอก IP: 203.113.112.252 วันที่: 10 พฤษภาคม 2556 เวลา:15:38:43 น.
  
ค่าใช่จ่ายทั้งหมดตั้งแต่เริ่มต้นแยอะใหมครับ
เรื่องฟันเกี่ยวด้วยเหรอครับ
โดย: ruj IP: 101.51.161.8 วันที่: 10 พฤษภาคม 2556 เวลา:18:46:51 น.
  
ใครจะไปบ้างติดต่อมาเลยอยากหาเพื่อนไป 0815391165 ไปจริงๆน่ะครับตอนนี้เงินพร้อม เเต่รอร่างกายก่อน 28 น่าจะโอ
โดย: ต่อง IP: 203.113.112.252 วันที่: 27 พฤษภาคม 2556 เวลา:0:56:02 น.
  
ผมสนใจครับ :) ขอเรียนปริญญาตรีจบก่อนนะครับ อีกปี
ผมเป็นหนึ่งคนที่อยากเป็นทหาร แต่ไม่มีโอกาส
ผมใช้ชีวิตมาในค่ายทหารตั้งแต่เกิด
โดย: heroarmbaby IP: 223.207.93.72 วันที่: 15 มิถุนายน 2556 เวลา:22:23:12 น.
  
ผมสนใจเรื่องรายได้ครับ ว่าคุ้มมั้ยถ้าจะไปเป็น ได้เดือนเท่าไหร่ครับ
โดย: kop IP: 58.11.85.206 วันที่: 25 มิถุนายน 2556 เวลา:20:24:42 น.
  
//www.legion-recrute.com/
โดย: ... IP: 180.183.162.220 วันที่: 3 กรกฎาคม 2556 เวลา:21:04:40 น.
  
เช้คเงินเดือนและรายละเอียดอื่นๆตามเว็บข้างบนเรยคับ
โดย: ... IP: 180.183.162.220 วันที่: 3 กรกฎาคม 2556 เวลา:21:06:29 น.
  
สวัสดีครับท่านทั้งหลายที่กำลังตามล่าฝัน
ผมเป็นหนึ่งคนในที่นี้ครับ โปรแกรมของผมวันที่ 11/10/56 ครับ ตอนนี้อยู่ที่ขั้นตอนทำวีซ่าครับ แล้วผมจะไปรอที่ Lejion นะครับแล้วพบกันจะไปทำความฝันที่อยากเป็นทหารให้เป็นจริงครับ เอาใจช่วยผมด้วยนะครับ
ขอให้ทุกคนโชคดีครับ
โดย: จากไม้เรียวมาเป็นปืน IP: 125.25.254.103 วันที่: 19 สิงหาคม 2556 เวลา:14:11:04 น.
  
คุณไม้เรียวผมจะติดต่อคุณได้ยังไงครับ
โดย: นคร IP: 124.122.101.143 วันที่: 1 กันยายน 2556 เวลา:12:42:58 น.
  
เบอร์ผมครับ 0862019459 โทรติดต่อสอบถามข้อมูลได้นะครับผมรู้ไม่มากนักแต่ก็พอเป็นประโยชน์กับคนที่มีความฝันเดียวกัน โชคดีครับ
โดย: จากไม้เรียวมาเป็นปืน IP: 125.25.226.26 วันที่: 6 กันยายน 2556 เวลา:7:57:17 น.
  
ผมเป็นอีกคนที่สนใจครับศึกษามาตลอด แต่ถ้ารวมกลุ่มกันไปน่าจะดีครับ มีใครที่มาแนวเดียวกันคุยกันได้ครับ 080 - 080 - 8571
โดย: ธรนิต IP: 115.67.165.231 วันที่: 17 กันยายน 2556 เวลา:19:16:02 น.
  
ในการขอวีซ่า ถ้าเราระบุว่าไปทดสอบเลจองแนร์ จะทำให้ผ่านง่ายขึ้นมั้ยครับ หรือไม่ผ่านเลย
โดย: นคร IP: 115.87.221.216 วันที่: 30 กันยายน 2556 เวลา:15:53:47 น.
  
ในการขอวีซ่า ถ้าเราระบุว่าไปทดสอบเลจองแนร์ จะทำให้ผ่านง่ายขึ้นมั้ยครับ หรือไม่ผ่านเลย
โดย: นคร IP: 115.87.221.216 วันที่: 30 กันยายน 2556 เวลา:15:54:57 น.
  
ถ้าต้องการไปจริงๆ โอกาสไปพูดคุยกับผู้ช่วยทูตฝ่ายทหาร ของฝรั่งเศสดู เผื่อเขาจะให้คำแนะนำได้บ้าง
โดย: อุษา วันที่: 1 ตุลาคม 2556 เวลา:12:18:24 น.
  
การขอวีซ่าห้ามระบุว่าไปสอบเลจองแนร์เด็ดขาดเพราะฝรั่งเศสไม่มีนโยบายรับทหารจากนอกประเทศ
โดย: ........ IP: 110.77.180.165 วันที่: 5 ตุลาคม 2556 เวลา:23:17:53 น.
  
อยากรู้รายละเอียดเพิ่่มเติม (รู้บ้างพอสมควร)088-8391549
โดย: ........ IP: 110.77.180.165 วันที่: 5 ตุลาคม 2556 เวลา:23:26:29 น.
  
ตอนนี้ร่างกายพร้อมแล้วครับ กำลังจะทำเรื่องขอวีซ่าน่าจะอีกประมาณ 2-3 เดือน จะตามคุณท็อปไปแล้วใครที่สนใจสอบถามผมได้ครับ 080-080-8571
โดย: ธรนิต IP: 115.67.134.34 วันที่: 22 ตุลาคม 2556 เวลา:0:13:41 น.
  
สวัสดีครับเพื่อผู้ร่วมอุดมการณ์ทุกท่าน
ผมไม่สามารถทำความฝันให้เป็นจริงได้
ผมขอให้ผู้ที่จะไปทดสอบขอให้เต็มที่กับมัน
เพราะมันอยู่ไม่ไกลเกิน
ผมมีเหตุผมส่วนตัวที่ไม่ได้ไปในครั้งนี้ครับ
ขอโทษจริง ๆ
โดย: จากไม้เรียวมาเป็นปืน IP: 182.93.198.23 วันที่: 6 พฤศจิกายน 2556 เวลา:10:37:56 น.
  
อยากจะไปมากครับแต่ติดเรื่องเงิน ใครพอมีข้อมูลคุยกันได้นะครับอยากรู้มากๆ
โดย: นคร IP: 27.55.24.232 วันที่: 14 พฤศจิกายน 2556 เวลา:14:14:12 น.
  
ที่ได้ข่าวมาใครเป็นทหารมาก่อนโอกาสติดมีถึง 80% ที่เหลืออยู่ที่ใจว่าจะเอาหรือเปล่า ฝรั่งบางคนตกเทสร่างกายยังผ่านได้เลย เเต่ถ้าคนไทยไปสมัครเครดิตน่าจะดีกว่าประเทสอื่น เพราะฝรั่งเศสมีนโยบายเพิ่มความหลากหลายในเชื้อชาติ ส่วนคนไทยที่อยู่ที่นั้นมีไม่ถึง 5 คน เเละคนอื่นๆที่กำลังจะไปเทสมั่นใจกันน่ะถ้าเตรียมร่างหายดีๆไปเทสน่าจะผ่านเเน่นอนครับ
โดย: อาจารย์บอส IP: 203.114.126.110 วันที่: 5 มกราคม 2557 เวลา:11:02:03 น.
  
ส่วนคุณไม้เรียวน่าจะมีเหตุผลส่วนตัวในการที่จะไม่ไปเทสน่ะครับ เเต่ก็ไม่เป็นไร ยังไงๆก็ขอให้ผู้ที่จะไปเทสผ่านกันทุกคนน่ะครับ สอบไม่น่าจะยาก
โดย: อาจารย์บอส IP: 203.114.126.110 วันที่: 5 มกราคม 2557 เวลา:11:07:44 น.
  
ผมก็มีความมุ่งมั่นที่ยังจะไปเทสอยุ่นะครับ ตอนนี้มีเพื่อนผมกลุ่มหนึ่งประมาณ 3 คน จะไปเดือนกุมภานี้57 ผมก็ว่าไว้ว่าจะไปประมาณเต้นเดือนเมษานี้เช่นกัน ถ้าไม่มีอะไรผิดอีกจะต้องไปให้ได้ครับในครังนี้ ขอให้ทุกคนโชคดีครับ
โดย: จากไม้เรียวมาเป็นปืน IP: 182.93.198.23 วันที่: 6 มกราคม 2557 เวลา:9:29:41 น.
  
ไปเป็นกลุ่มๆอาจจะได้รับคัดเลือกเเค่ 1 หรือ 2 น่ะครับ ขั้นตอนการไปเทสเพื่อนผมชาวฝรั่งเศสที่นู้นบอกว่าถ้าไปคนเดียวน่าจะเวิลก์กว่าเพราะโอกาสติดสูงทีเดียวถ้าไปเป็นกลุ่ม น่าจะมีโอกาสติด 1 หรือ 2 น่ะครับ การเทสนั้นเเสนจะง่ายไอคิว 5 ข้อผ่าน เทสร่างกายพื้นฐานเท่านั้นเอง ที่เหลือคือความน่าเบื่อต้องผ่านไปให้ได้ครับ
โดย: อาจารย์บอส IP: 203.114.126.110 วันที่: 9 มกราคม 2557 เวลา:8:58:49 น.
  
ผมไปคนเดียวครับเพราะไม่อยากเห็นความผิดหวังของใครและคิดว่าจะต้องทำให้ดีที่สุดในการเทสเพราะว่าผมฟิตร่างกายของผมให้เกินเกณฑ์ขั้นต่ำให้มากที่สุดเท่าที่ร่างกายจะไหว ตอนนี้ผมก็ต้องตัดสินใจให้ขาดกับเรื่องที่ยังไม่กล้าตัดสินใจ ผมก็หวังว่าให้มันผ่านไปด้วยดี ขอให้โชคดีทุกคนครับ แล้วคุณมีความคิดจะไปเทสไหมครับ
โดย: จากไม้เรียวมาเป็นปืน IP: 49.230.157.1 วันที่: 10 มกราคม 2557 เวลา:9:44:36 น.
  
ไม่ครับอายุเยอะเเล้วร่างกายไม่น่าจะไหว อีกอย่างไปที่นู้นต้องคิดให้รอบคอบน่ะครับบางทีมันอาจจะไม่เป็นอย่างที่เราหวัง คิดให้ถี่ถ้วนให้รอบคอบ ขึ้นชื่อว่าทหารอยู่ที่ไหนก็ไม่มีคำว่าสบาย ไม่งั้นชาวฝรั่งเศสคงสมัครกันเพียบ เเต่ถ้าอยากลองอะไรเเปลกใหม่ขอเชิญไปลองดูครับเห็นด้วย
โดย: อาจารย์บอส IP: 203.114.126.110 วันที่: 10 มกราคม 2557 เวลา:13:05:34 น.
  
อาจารย์บอส
มีอะไรจะแนะนำผมบ้างไหมครับเพราะผมก็มีข้อมูลไม่มากเท่าไรในการจะเดินทางไปในครั้งนี้ ต้องนี้ผมอายุ 35 ก็คงไปเทสได้ครั้งเดียวครับ
โดย: จากไม้เรียวมาเป็นปืน IP: 202.29.176.177 วันที่: 14 มกราคม 2557 เวลา:9:30:02 น.
  
อาจารย์มีเพื่อนเป็นทหารฝรั่งเศสครับ ถามว่าเหนื่อยมั๊ยหนักมั๊ยหนักเเละเหนื่อยเเน่นอนครับ ทหารฝรั่งเศสจะไม่เหมือนทหารไทย ตรงที่ฝึกหนัก ฝึกจริงทำจริงไม่มีย่อหย่อน เเละที่สำคัญเราต้องเริ่มนับ 0 จากการเป็นหทารเกณฑ์ ต้องรับให้ได้ทุกอย่างเค้าใช้ไรทำหมด อย่าคิดฝันว่าไปจะต้องบู๊หรือต้องออกรบ มันมีหลายยอ่างกว่าที่คิด เพื่อนอาจารย์ไปเเรกๆหลังจากฝึกจบมันปเป็นลูกหาบที่ DEJIBUTI เป็นอยู่ 3 ปี เเต่ด้วยความอดทนจึงอยู่ผ่าน 5 ปี ปัจจุบันได้ยศ สิบโทไปเเล้ว ชื่อไทย นายเกียรติพงศ์ฯ เป็นทหารพรานเก่า ชื่อใช้ในฝรั่งเศษ KITINUN ปัจจัจุบันไปมาๆระหว่าง ฝรั่งเศส เเละ DEJIBUTI ข้อดีของการเป็นทหารฝรั่งเศส คือ ได้รบจริงเเน่นอน เงินเดือนถือว่าเทียบข้าราชการ C8 บ้านเรา อยู่ครบ 5 ปี ต่อสัญญาอีก 2 ปี ได้กรีนการ์ด (เพื่อนบอกมาว่าทางหน่วยเค้าจะทำให้เลย) ได้ประสบการณ์ในการไปหลายประเทศ คุณจะเป็นที่ยอมรับจากสากลในเครือ EU ว่าผ่านการเป็นทหารฝรั่งเศส (มีใบประกาศรับรองเรียกง่ายๆว่ามีเครดิตเยี่ยม) สามารถเลื่อนยศจนถึงจ่า เเต่ถ้าได้กรีนการ์ดฝรั่งเศสเเล้วสามารถสอบเป็นสัญญาบัตรได้ถ้าคุณเก่งจริง มีหลักูตร คอมมานโด ร่ม เเม่นปืน รบป่าภูเขาให้ฝึก ถ้าชอบบู๊หรือล่าเครื่องหมาย มีสวัสดิการเทียบเท่าทหารฝรั่งเศสเท่าที่ได้ข่าวมาว่า นายกจะเพิ่มค่าเเรงให้อีก 2เท่าตัวน่ะครับเพราะปี 57 ที่ผ่านมามีเลจองเเน์เสียชีวิตการรบที่มาลีอย่างห้าวหาญเป็นทหารกองพันพลร่ม ข้อเสีย คือ หืออือไม่ได้ตามประสาทหาร การที่พูดภาษาเค้าไม่ได้ทำให้เป็นอุปสรรคในการเลื่อนยศช้า คุณจะถูกส่งไปรบจริงถ้าไม่ได้อยู่ในหน่วยสนับสนุนการรบ จะถูกส่งไปในที่เสี่ยงๆอยู่เสมอทุกที่ๆมีการรบ อย่าลืมมว่าใจต้องเเน่วเเน่เพราะมันมีเเต่ความน่าเบื่อในการเป็นครั้งเเรกๆ เเต่ถ้าผ่านพ้นไปก็จะดีขึ้นเองครับ
โดย: อาจารย์บอส IP: 203.114.126.110 วันที่: 14 มกราคม 2557 เวลา:17:38:41 น.
  
ผมมีความสูง 157เองครับไม่ทราบว่าเขาจำกัดความสูงไหม เท่าที่ผมดูคลิปเกี่ยวกับกองทัพผมเห็นคนที่น่าจะมีความสูงต่ำเขายังได้เป็นเลย ถ้าผมไปเทสแล้วจะตกเพราะความสูงไหมครับผมเป็นกังวลเรื่องเดีวยช่วยให้คำตอบด้วยครับ ขอบคุณครับ
โดย: จากไม้เรียวมาเป็นปืน IP: 125.25.250.26 วันที่: 15 มกราคม 2557 เวลา:14:33:53 น.
  
แล้วการต่อสัญญาต่อได้ตลอดหรือเปล่าครับเพราะไปแล้วผมอยากอยู่ยาวเลย(ถ้าติด) ผมสูง 157 อายุ 35 พอมีโอกาสไหมครับ ในเรื่องร่างกายผมพร้อม 100 % ครับ ช่วยแนะนำด้วยครับผมอยากไปมากเลย ตอนนี้ผมเบื่ออาชีพครูมากเลยครับ คับที่อยู่ได้คับใจอยู่ยากครับ
โดย: จากไม้เรียวมาเป็นปืน IP: 125.25.250.26 วันที่: 15 มกราคม 2557 เวลา:14:43:53 น.
  
ไม่จำกัดส่วนสูงครับเพื่อนอาจารย์สูง 163 เองครับ การต่อสัญญานั้นถ้าเราไม่มีเรื่องชกต่อยหรือเสื่อมเสียในระหว่างที่เป็นทหาร สามารถต่อได้โดยไม่มีปัญหาครับอยู่ที่เราจะเลือกสามารถอยู่ยันเเก่เลยครับ สวัสดิการก็ดีพอสมควร
โดย: อาจารย์บอส IP: 203.114.126.110 วันที่: 15 มกราคม 2557 เวลา:19:10:28 น.
  
ถ้าเป็นทหารมาก่อนเค้าเเทบจะรับเลยล่ะครับ อย่างพวกทหารหลักของกองทัพเรา พวกมีเครื่องหมายหรือจบหลักสูตร ยิ่งมีเครดิต โอกาสติดเเทบ 80% (เพื่อนบอกว่าสอบเป็นพิธี) เเต่ถ้าเป็นพลเรือนไปสอบต้องคิดให้ดีน่ะครับ เพราะโอกาสติด 50 - 50% เพราะพวกที่เป็นทหารมาก่อนจะง่ายต่อการฝึกมาก ถ้าเป็นพลเรือนถ้าจะดีต้องทำสกอร์การสอบให้เหนือกว่าชาวบ้านเค้าครับ อย่างเทสไอคิว เทสร่างกาย ต้องทำคะเเนนให้สูงๆ
โดย: อาจารย์บอส IP: 203.114.126.110 วันที่: 15 มกราคม 2557 เวลา:19:13:35 น.
  
ขอบคุณครับสำหรับคำตอบ
แต่ผมก็อยากลองสักครั้งหนึ่งในชีวิต ผมคิดว่าการเทสร่างกายผมก้คงไม่น้อยหน้าใครครับเพราะ
วิ่งไปกลับ 20 เมตร ได้ถึง เลเวล 10
ดึงขอ 13 ฟิตอัพ 40 ได้แน่ครับ วิตพื้น มากสุด 60
ไอคิวก็ต้องดูครับว่าแนวไหน แต่ถ้าเป็นคนไทยคนเดียวในการเทสครั้งนี้ก็คงจะดีครับ จะได้มีโอกาสติดมากขึ้น
ก็ต้องขึ้นอยุ่กับดวงครับ
แล้วเพื่อนอาจารย์ไปสมัครที่ไหนครับ (เมือง) แต่ที่คุยกับเพื่อน ๆเขาบอกว่าให้ไปที่เมืองโอบาญย์
ช่วยแนะนำด้วยครับ
โดย: จากไม้เรียวมาเป็นปืน IP: 202.29.177.25 วันที่: 17 มกราคม 2557 เวลา:13:00:09 น.
  
ไปสมัครที่ โอบาญ ครับเป็นศูนย์คัดตัวใหญ่ของที่นั้นเลยถ้าจะดีให้ไปคนเดียวน่ะครับไปเป็นกลุ่มโอกาสติดยากต้องเเย่งโควต้ากันครับ
โดย: อาจารย์บอส IP: 203.114.126.110 วันที่: 17 มกราคม 2557 เวลา:20:30:54 น.
  
ทำอย่างไรครับอาจารย์ที่จะมีโอกาสติด นอกจากการเทศร่างกายแล้วครับ สำหรับคำว่าคนไทยจะมีโอกาสติดกี่ % ครับ โดยถ้าไปคนเดียวไม่มีคนไทยในกลุ่วและไม่ได้เป็นทหารมาก่อน
โดย: จากไม้เรียวมาเป็นปืน IP: 202.29.177.57 วันที่: 20 มกราคม 2557 เวลา:12:23:57 น.
  
ตอนนี้อาจารย์สอบถามไปยังเพื่อนที่อยู่ฝรั่งเศสมันบอกว่าพลเรือนทั่วโลกมีโอกาสติด 50 -50 % ส่วนพวกที่เป็นหทารมาก่อนตามเหล่าทัพของตนมีโอกาสติด 80% ครับ ส่วนการเทสร่างกายคุณไม้เรียวเป็นพลเรือนไปเทสก็อย่างที่อาจารย์บอกครับต้องทำคะเเนนไอคิว+ สกอร์ให้เยอะๆ กว่าพวกที่เป็นหทารมาก่อน เพราะพวกที่เป็นทหารมาก่อนพวกนี้จะมีเครดิตดีกว่าพลเรือนอย่างเรา เพราะง่ายต่อการฝึก เเละพวกนี้ผ่านการเป็นหทหารของประเทศตัวเองมาเเล้ว เพื่อนอาจารย์บอกว่าไอคิวเเค่สอบ 4 ข้อก็ผ่านเเล้วครับสอบเเค่พิธีเฉยๆ พวกร่างกายก็เหมือนกันสอบเป็นพิธีเฉยๆ พวกกล้ามโตสอบตกเทสร่างกายก็เยอะครับสอบไอคิวตกก็เยอะเเต่ก็ผ่านไปเป็นลิจิเเนร์ได้???? ที่เค้าจะดูเป็นหลักคือประวัติของเรานั้นเองครับ การศึกษา ประสบการณ์ทางทหาร ความสามารถเฉพาะตัว ที่กองทัพฝรั่งเศสเน้นคือความสามารถเเละประสบการณ์ทางด้านทหารมาก่อน เเต่ถ้าเป็นพลเรือนก็ที่อาจารย์บอกครับ ต้องพยายามให้มากกว่าปกติ เเละที่อาจารย์สอบถามเพื่อนมาให้คือ ต้องฟิตร่างกายให้ดี + ไอคิวให้เหนือๆกว่าชาวบ้านเค้าน่ะครับ เพราะเราเป็นพลเรือนเสียเปรียบพวกที่เป็นทหารมาก่อน
โดย: อาจารย์บอส IP: 203.114.126.110 วันที่: 21 มกราคม 2557 เวลา:12:49:34 น.
  
เเละสถิติที่อาจารย์สอบถามไปยังเพื่อนตอนนี้คนไทยที่อยู่กองทัพฝรั่งเศส มี ประมาณ 9 นายครับ กลับมาที่ประเทศไทย 1 นาย เพราะหมดสัญญา เป็นทหารช่าง (พ่อครัว) อาจารย์วิเคราะห์ว่าคนที่เป็นทหารมาก่อนเเละเป็นคนไทยโอกาสติด 80% ครับ ส่วนพลเรือนที่เป็นคนไทยอาจารย์ให้ สัก 60% ครับ เพราะพูดกันตรงๆเลยว่าเทสร่างกายเเละไอคิวเป็นการสอบเเค่พิธีเฉยๆ เเต่จริงๆเน้นการตรวจสอบประวัติ เเละประสบการณ์ทางทหารมาก่อนเเค่นั้นเองครับ
โดย: อาจารย์บอส IP: 203.114.126.110 วันที่: 21 มกราคม 2557 เวลา:12:54:13 น.
  
ผมจะไปเทสดีหรือไม่ไปดีครับ เอาไงดีเอย
แต่ใจผมอยากไปเทสมากเลยครับถ้าไปก็ต้องวัดดวงกันจริง
โอกาสก็ 50/50 แต่เคยสอบจ่าทหารเรือมาก่อนมีความรู้เรื่องการยิงปืนพอสมควร ไม่รู้จะใช้ได้เปล่า เอาไงดี
โดย: จากไม้เรียวมาเป็นปืน IP: 202.29.177.57 วันที่: 22 มกราคม 2557 เวลา:9:24:59 น.
  
มีfacebook หรือ email ของคนไทยที่เป็น legion ที่ฝรั่งเศสป่ะคับ
โดย: pu dragster IP: 61.7.168.224 วันที่: 23 มกราคม 2557 เวลา:19:01:58 น.
  
เอาง่ายๆเลยเหอะถ้าไม่ได้เป็นทหารมาก่อนผ่านยากเพราะไอ้พวกที่ไปเคี้ยวลากดินทั้งนั้น รัสเซี่ยน เยอรมัน กรีซ เป้นทหารมาเเล้วทั้งนั้น เออ เเจ้ก้เป็นนาวิกโยธินเก่าสะด้วย นาวิกไทยดังอยู่เเล้วครับ พลเรือนอย่างเราอย่าเสี่ยงเลยครับเปลืองตังคืเสียเวลา นอกจากประเทศมันจะรบกับประเทศอื่นจนทหารไม่พอใช้ 55555
โดย: เหม่ง IP: 203.114.126.110 วันที่: 25 มกราคม 2557 เวลา:22:06:13 น.
  
อาจารย์อยากไปเเต่สังขารไม่ให้เเล้วก้ไม่ได้เป็นทหารเรียนเเค่ รด.5555
โดย: (เหม่ง) อาจารย์บอส IP: 203.114.126.110 วันที่: 25 มกราคม 2557 เวลา:22:07:24 น.
  
ถ้าคิดว่าเป็นความฝันของคุณเตรียมร่างกายเตรียมใจและเตรียมเงินให้พร้อมอย่าไปสนใจว่าใครจะคิดยังไงถ้านี่คือความฝันของคุณไม่ต้องสนใจว่าค้าจะดูคนที่เป็นทหารมาก่อนรึป่าวเพราะคนที่ไม่เคยเป็นทหารมาก่อนสอบติดก้มีไม่ต้องไปคิดปวดกบาล ช่างแมร่งมัน อิอิ ขอแค่คุณเตรียมตัวให้พร้อมคิดอย่างเดียวว่าต้องติดถ้ามัวมากลัวว่าจะไม่ติดก้อไม่ต้องไป เพราะแค่คิดว่าติดยังไม้กล้าที่จะคิดก้ไม่ต้องไป ชีวิตนี้เกิดมามีแค่ครั้งเดียว ''ถ้าคิดว่านี่คือความฝันของคุณ ไปซะ ไปล่าฝัน''
โดย: .... IP: 110.77.180.160 วันที่: 26 มกราคม 2557 เวลา:13:16:40 น.
  
ผมไปแน่ตอนนี้อยู่อิสราเอล ทำงานเก็บเงิน ตอนนี้ อยู่เหนือสุดของชายแดน อิสราเอล-เลบานอน-ซีเรีย ตั้งใจว่าหมดสัญญาจากนี้จะไปสมัคร อีก 10กว่าวัน ก็จะลงไปช่วยงานแถวฉนวนกาซ่า ผมพบเจอสงครามของจริงพอสมควร ผมเป็นทหารราบเก่า ศูรย์การทหารราบ และเคยทำงานโรงพยาบาล ห้องฉุกเฉิน มา8ปี ก่อนตัดสินใจมาอิสราเอลแนะนำด้วยน่ะครับทุกท่าน ที่มองเห็นในความมุ่งมั่น ของลูกชาวนาคนหนึ่ง คนบุรีรัมย์ เซราะกราว ครับผม
โดย: ภาคภูมิ IP: 85.64.119.29 วันที่: 1 กุมภาพันธ์ 2557 เวลา:2:05:13 น.
  
ผมไปแน่ตอนนี้อยู่อิสราเอล ทำงานเก็บเงิน ตอนนี้ อยู่เหนือสุดของชายแดน อิสราเอล-เลบานอน-ซีเรีย ตั้งใจว่าหมดสัญญาจากนี้จะไปสมัคร อีก 10กว่าวัน ก็จะลงไปช่วยงานแถวฉนวนกาซ่า ผมพบเจอสงครามของจริงพอสมควร ผมเป็นทหารราบเก่า ศูรย์การทหารราบ และเคยทำงานโรงพยาบาล ห้องฉุกเฉิน มา8ปี ก่อนตัดสินใจมาอิสราเอลแนะนำด้วยน่ะครับทุกท่าน ที่มองเห็นในความมุ่งมั่น ของลูกชาวนาคนหนึ่ง คนบุรีรัมย์ เซราะกราว ครับผม
โดย: ภาคภูมิ IP: 85.64.119.29 วันที่: 1 กุมภาพันธ์ 2557 เวลา:2:15:51 น.
  
ผมว่าจะไปเหมือนกันครับกลัวอย่างเดียวคือขอวีซ่า ถ้าไม่ผ่านล่ะอดแน่ใครพอมีคำแนะนำบ้างครับ
โดย: นคร IP: 27.55.172.135 วันที่: 6 กุมภาพันธ์ 2557 เวลา:14:57:15 น.
  
อาจารย์บอส
ผมมีข้อสงสัยขอรบกวนถามนะครับ
1. ถ้าได้เป็น Legion แล้วจะส่งเงินกลับมาบ้านได้อย่างไร
2. แ้ล้วเงินเดือนเดือนแรกที่เราได้ประมาณเท่าไรครับ
3. เพื่อนอาจายร์เทสแต่ละครั้ง ผ่านเกณฑ์มากไหมครับ
ถ้าเทสแต่ละครั้งจะต้องทำให้มากขนาดไหนถึงจะการันตีได้ว่าผ่านแน่
ผมขอคำชี้แนะด้วยครับ
โดย: จากไม้เรียวมาเป็นปืน IP: 202.29.176.177 วันที่: 17 กุมภาพันธ์ 2557 เวลา:14:45:53 น.
  
1. ทางหน่วยเปิดบัญชีทางธนาคารให้กับทหารใหม่ทุกนายครับ ส่งเงินกับบ้านง่ายมากด้วยวิธีการโอน
2. ตอนฝึกอาจารย์ไม่รู้ว่าได้รับเท่าไหร่ระหว่างการฝึก เห็นว่ามีค่าทำงานนอกสถานที่ เเต่ตอนขึ้นกองร้อยรู้สึกว่าจะได้ประมาณ 5-6 หมื่น ส่วนหน่วยที่ใช้ร่มน่าจะได้เพิ่มค่าปีก เเละ หน่วยที่อยู่ต่างประเทศ จะได้ประมาณเเสนกว่า ครับ
3. เพื่อนอาจารย์ผ่านตามเกณฑ์ครับ ก็คุณไม้เรียวก็ทำให้เกินสกอร์ที่เค้าตั้งไว้ว่าผ่านน่ะครับ ทำเกินๆไว้เยอะๆรับรองได้เเน่
โดย: (เหม่ง) อาจารย์บอส IP: 203.114.126.110 วันที่: 19 กุมภาพันธ์ 2557 เวลา:15:01:10 น.
  
ขอขอบคุณสำหรับคำตอบครับ
เพราะมันเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับผมครับในการเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อในการไปครั้งนี้ ผมต้องทำให้ดีที่สุดและต้องได้เป้น Legion ให้ได้ครับเพื่อครอบครัวของผมทุกคนจะได้สบายแม้ว่าผมจะลำบากแค่ไหนก็ตาม ผมไม่กลัวครับแต่ขอให้ทางบ้านสบายก็พอ ขอบคุณครับสำหรับคำตอบทุกเรื่องผมจะทำให้ดีที่สุดครับ
โดย: จากไม้เรียวมาเป็นปืน IP: 202.29.176.177 วันที่: 20 กุมภาพันธ์ 2557 เวลา:9:34:31 น.
  
สำหรับการไปในครั้งนี้ผมก็ยังกังวลกับการคัดตัวอยู่บ้าง
1.ความสูง
2.อายุ
3.การผ่านการเป็นทหาร
4.สภาพอากาศ
แต่อย่างไรก็ต้องทำให้ได้ สู้ สู้ เพื่อครอบครัวจะได้สบายขึ้น
โดย: จากไม้เรียวมาเป็นปืน IP: 202.29.176.177 วันที่: 20 กุมภาพันธ์ 2557 เวลา:11:00:52 น.
  
ตอบให้น่ะครับ
1. ความสูงไม่จำกัดครับ (อยู่ที่ความสามารมารถ ฝรั่งเตี้ยๆมีเยอะเหมือนกัน เเละก็พวกเอเชีย ญี่ปุ่น เกาหลี)
2. อายุไม่เกิน 40 ก็น่าจะโอเคครับ
3. ถ้าไม่ได้เป็นทหารมาก่อน ก็อย่าไปกังวลบางทีเราอาจจะสอบผ่านก็ได้ ฝรั่งเศสไม่ค่อยเรื่องมากเราผ่านตามเกณฑ์เขาๆก็รับอยู่เเล้วล่ะครับ
4. เลือกลงฝึกเดือนสิงหาเป็นหน้าร้อนของฝรั่งเศส พอลงกองร้อยไป ก็หากองร้อยที่อยู่ในอากาศร้อนชื้อจำพวก บราซิล หรือทะเลทรายอย่างเช่น จิบูติ ก็ได้ มีทางเลือกเยอะครับ
5. เพิ่มเติมถ้าคิดจะสู้ก็ต้องสู้น่ะครับอย่าถอย พลเรือนทหารบางทีเกณฑ์การรับมันอาจจะเกินกัน เเต่ถ้าเราพยายามเต็มที่รับรองผ่านได้เเน่ครับ
โดย: (เหม่ง) อาจารย์บอส IP: 203.114.126.110 วันที่: 20 กุมภาพันธ์ 2557 เวลา:16:56:50 น.
  
ขอบคุณครับ
บอกตามตรงเลยนะครับ ผมสู้สุด ๆ อยู่แล้วเพราะว่าตอนนี้ผมฟิตร่างกายทุกวันเลย
1. วิ่ง LUC LEGER ทุกวัน วันละไม่ต่ำกว่าเรเวล 9
2. ดึงข้ออยู่ที่ประมาณ 14-16
3. ฟิตอัพ ได้อยู่แล้ว
4. ยึดพื้น ประมาณ 50-60 ครั้ง
5. โหนเชือกแนวดิ่งยังไม่เคยลองเลยแต่ก็น่าจะผ่านไปได้
6. ไอคิวก็คงไม่ยาก
7. ต่อไปก็ต้องสู้กับพวกในกลุ่มเดียวกันที่มาเทส
ผมตัดสินใจยังไม่ขาดเพราะยังเป็นห่วงลูกภรรยาที่บ้านแต่ที่ผมจะไปในครั้งนี้ก็เพื่อพวงเค้าทั้งสอง เหลือเวลาตัดสินใจอีกถึงสิ้นเดือน ก.พ. นี้ เอาไงดีเอย
โดย: จากไม้เรียวมาเป็นปืน IP: 202.29.176.177 วันที่: 21 กุมภาพันธ์ 2557 เวลา:8:09:30 น.
  
เสี่ยงเกินไปมั้ยท่าน ถ้าเข้าไปแล้วท่านต้องตัดขาดจากสิ่งต่างๆเลยนะท่าน สกอร์ทดสอบของท่านขนาดนีถือว่าผ่านไม่ยาก แต่ถ้าไปเจอ เรื่อง งี่เง่าในค่ายทหารท่านจะรับได้หรือ ยิ่งมีครอบครัวแล้วนะท่าน ก็สุดแท้แต่ท่านครับ สู้ๆ เชียร์อยู่ครับ
โดย: นคร IP: 49.0.117.154 วันที่: 22 กุมภาพันธ์ 2557 เวลา:20:07:18 น.
  
ช่วยแนะนำด้วยครับ อาจารย์บอส
1. วิ่ง LUC LEGER ทุกวัน วันละไม่ต่ำกว่าเรเวล 9
2. ดึงข้ออยู่ที่ประมาณ 14-16
3. ฟิตอัพ ได้อยู่แล้ว
4. ยึดพื้น ประมาณ 50-60 ครั้ง
5. โหนเชือกแนวดิ่งยังไม่เคยลองเลยแต่ก็น่าจะผ่านไปได้
6. ไอคิวก็คงไม่ยาก
7. ต่อไปก็ต้องสู้กับพวกในกลุ่มเดียวกันที่มาเทส
ผมตัดสินใจยังไม่ขาดเพราะยังเป็นห่วงลูกภรรยาที่บ้านแต่ที่ผมจะไปในครั้งนี้ก็เพื่อพวงเค้าทั้งสอง เหลือเวลาตัดสินใจอีกถึงสิ้นเดือน ก.พ. นี้ เอาไงดีเอย
โดย: จากไม้เรียวมาเป็นปืน IP: 182.93.198.23 วันที่: 26 กุมภาพันธ์ 2557 เวลา:8:11:27 น.
  
ทำไมไม่รับ ผญ มั่งนะอยากได้ประสบการณ์ชีวิตมั่งเห็นที่ประเทศไทยรับทหารหญิงแต่ไม่เห็นจะให้ออกไปรบเท่าไหร่เลย ในนั่งทำงานอยู่แต่ที่โต๊ะ
โดย: G.A.M IP: 125.26.10.201 วันที่: 7 มีนาคม 2557 เวลา:22:43:23 น.
  
ไม่ทราบว่าคุณไม้เรียวไปฝรั่งเศสยังหนออ หายเงียบไปเลย เลยเดือนกุมภาพันธ์มาเเล้วนี่
โดย: เหม่ง อาจารย์บอส IP: 203.114.126.110 วันที่: 9 มีนาคม 2557 เวลา:18:39:13 น.
  
ยังเลยครับ
กำลังตัดสินใจอยู่ว่าจะเอาไงดี
ผมตัดสินใจยังไม่ขาดเพราะยังเป็นห่วงลูกภรรยาที่บ้านแต่ที่ผมจะไปในครั้งนี้ก็เพื่อพวงเค้าทั้งสอง เหลือเวลาตัดสินใจอีกถึงสิ้นเดือน ก.พ. นี้ เอาไงดีเอย(แต่เลย ก.พ. มาแล้ว จะเข้าปลาย มี.ค แล้วครับ) ยังคิดไม่ตกเลย

โดย: จากไม้เรียวมาเป็นปืน IP: 182.93.198.23 วันที่: 10 มีนาคม 2557 เวลา:11:30:14 น.
  
ผมมีเรื่องรบกวน (อาจารย์บอส)
1.การทดสอบทางจิต เป็นการทดสอบที่ไม่เกี่ยวข้องกับความรู้ด้านการศึกษา
2. การตรวจทางการแพทย์อย่างละเอียด
3.การทดสอบสมรรถภาพทางร่างกาย
4. การซักถามเหตุจูงใจและการตรวจสอบด้านความมั่นคง
5.การตรวจสอบบุคลิกภาพ(เพิ่มเติมจากการทดสอบทางจิต)
ถาม
ข้อ1,ข้อ4,ข้อ5 ถามมาเป็ยภาษาอะไรครับแล้วถ้าเราสื่อสารไม่ได้จะทำไงครับ
ส่วนข้อ3 ทดสอบอะไรบ้างครับ จะได้เตรียมถูก
ขอบคุณครับ ผมยังไม่หมดหวังครับในการไปสมัคร


โดย: จากไม้เรียวมาเป็นปืน IP: 202.29.176.53 วันที่: 17 มีนาคม 2557 เวลา:12:52:31 น.
  
ตอบนะครับ
1. ทดสอบจิตก็สอบไอคิวเทสน่ะครับ คะเเนนเต็ม 20 ข้อ เกณฑ์ผ่านต้องได้ไม่ต่ำกว่า 4 ข้อก็ผ่านเเล้วล่ะครับง่ายๆ ตัวเลข เเละรูปทรงเลขาคณิต
2. เราต้องตรวจสุขภาพที่ไทยก่อน เเล้วดูว่ารายการมีในที่เค้าระบุไว้ใน รายละเอียดข้อห้ามหรือเปล่า
3. ทดสอบร่างกายไม่น่าจะยากครับ ถ้าฟิตร่างกายไปดีๆ
4. เขียนรายละเอียดเเรงจูงใจ เเปลเป็นภาษาฝรั่งเศสครับ ใส่ซองน้ำตาลให้เจ้าหน้าที่
5. ข้อนี้ไม่มีไรมากครับ ไม่ต้องห่วง
โดย: เหม่ง อาจารย์บอส IP: 203.114.126.110 วันที่: 4 เมษายน 2557 เวลา:10:12:16 น.
  
ตอนนี้วี่ซ่าผ่านเรียบร้อยค่าทำก็ สามพันกว่า ประกันการเดินทาง สี่ร้อยกว่าบาท ส่วนพาสปอรต์ พันบาท ตั๋วเครื่องบิน ผมเลือกขาไปอย่างเดียว บินตรงการบินไทย สองหมื่นเจ็ดพันบาท ผมใช้เอเจ้นในการเตรียมเอกสารให้ค่าดำเนินการแปลดำเนินเรื่อง ก็ ห้าพันบาทถ้วน แปลประวัติส่วนตัวแปลข้อมูลประสบการณ์ทางทหารเป็นภาษาฝรั่งเศสก็ประมาณ สามพันบาท โชคดีที่มีเพื่อนของเพื่อนเรียนอยู่ในมาร์กเซย เค้ามีที่พักฟรี และดำเนินการจองตั๋ว TGV ให้ และอาสาพาไปส่งที่ค่าย ไว้เจอกันที่ค่ายนะครับ ผมเดินทาง 30 เม.ย.57 บินเที่ยงคืน ถึงฝรั่งเศส เจ็ดโมงเช้า
โดย: jack4278 IP: 49.230.190.44 วันที่: 12 เมษายน 2557 เวลา:9:54:36 น.
  
ตอนนี้วี่ซ่าผ่านเรียบร้อยค่าทำก็ สามพันกว่า ประกันการเดินทาง สี่ร้อยกว่าบาท ส่วนพาสปอรต์ พันบาท ตั๋วเครื่องบิน ผมเลือกขาไปอย่างเดียว บินตรงการบินไทย สองหมื่นเจ็ดพันบาท ผมใช้เอเจ้นในการเตรียมเอกสารให้ค่าดำเนินการแปลดำเนินเรื่อง ก็ ห้าพันบาทถ้วน แปลประวัติส่วนตัวแปลข้อมูลประสบการณ์ทางทหารเป็นภาษาฝรั่งเศสก็ประมาณ สามพันบาท โชคดีที่มีเพื่อนของเพื่อนเรียนอยู่ในมาร์กเซย เค้ามีที่พักฟรี และดำเนินการจองตั๋ว TGV ให้ และอาสาพาไปส่งที่ค่าย ไว้เจอกันที่ค่ายนะครับ ผมเดินทาง 30 เม.ย.57 บินเที่ยงคืน ถึงฝรั่งเศส เจ็ดโมงเช้า
โดย: jack4278 IP: 49.230.190.44 วันที่: 12 เมษายน 2557 เวลา:12:15:34 น.
  
ตอนนี้วี่ซ่าผ่านเรียบร้อยค่าทำก็ สามพันกว่า ประกันการเดินทาง สี่ร้อยกว่าบาท ส่วนพาสปอรต์ พันบาท ตั๋วเครื่องบิน ผมเลือกขาไปอย่างเดียว บินตรงการบินไทย สองหมื่นเจ็ดพันบาท ผมใช้เอเจ้นในการเตรียมเอกสารให้ค่าดำเนินการแปลดำเนินเรื่อง ก็ ห้าพันบาทถ้วน แปลประวัติส่วนตัวแปลข้อมูลประสบการณ์ทางทหารเป็นภาษาฝรั่งเศสก็ประมาณ สามพันบาท โชคดีที่มีเพื่อนของเพื่อนเรียนอยู่ในมาร์กเซย เค้ามีที่พักฟรี และดำเนินการจองตั๋ว TGV ให้ และอาสาพาไปส่งที่ค่าย ไว้เจอกันที่ค่ายนะครับ ผมเดินทาง 30 เม.ย.57 บินเที่ยงคืน ถึงฝรั่งเศส เจ็ดโมงเช้า
โดย: jack4278 IP: 203.114.126.110 วันที่: 13 เมษายน 2557 เวลา:17:43:57 น.
  
มีใครไปบ้างแล้วครับ อยากรู้ความเคลื่อนไหวของคนไปแล้วจัง
ตอนนี้กำลังเก็บตังครับอีกไม่นานจะได้ไปจริง ๆ สะที ขอให้ทุกคนโชคดีครับ
โดย: จากไม้เรียวมาเป็นปืน IP: 202.29.177.21 วันที่: 16 พฤษภาคม 2557 เวลา:11:39:00 น.
  
ตอนนี้ทำงานเก็บตังค์ หมดสัญญาจากประเทศอิสราเอล ผมไปแน่
โดย: ภาคภูมิ IP: 218.251.113.57 วันที่: 24 พฤษภาคม 2557 เวลา:2:07:19 น.
  
มีความเคลื่อนไหวอะไรบ้างครับ
สวัสดีครับ เหม่ง อาจารย์บอส
ผมว่าจะไปก็ยังไม่ได้ไปสักทีเลยเพราะเราใจไม่แข็งพอครับ ที่จะต้องเลือกระหว่าง ครอบครัวกับการไปทดสอบ
ไม่รู้จะเลือกอะไรดี แต่ใจผมไปอยู่ที่โน้นแล้วครับ
ผมพยายามปรึกษาหลาย ๆ คน ก็ต่างความเห็นมีทั้งให้ไปและไม่ให้ไป ไม่รู้จะเอาไงดี
ร่างกายผมก็ยังคงฟิตเหมือนเดิมครับพร้อมทุกเมื่อ
ขอให้ผมได้ไปทอสอบด้วยดีด้วยเทิน
โดย: จากไม้เรียวมาเป็นปืน IP: 202.29.176.73 วันที่: 1 กรกฎาคม 2557 เวลา:14:30:44 น.
  
สวัสดีครับ ผมมีเรื่องอยากจะสอบถามครับ
1 การรับสมัครเค้ารับตลอดปีใช่ไหมครับ
2 ถ้าพูดภาษาฝรั่งเสสไม่เป็นจะเป็นไรเปล่าครับ
3 การสอบข้อเขียนและสัมภาษณ์ใช้ภาษาฝรั่งเศส หรือ อังกฤษครับ
โดย: สักโก๋ IP: 202.29.178.105 วันที่: 24 กรกฎาคม 2557 เวลา:19:15:38 น.
  
มีใครตั้งกลุ่มในเฟซบุ๊คบ้างหรือยังครับ
ผมเห็นมีคนสนใจหลายคน แต่ไม่รู้ไปสมัครแล้วกี่คน
ถ้าเรามีกลุ่มในเฟซบุ๊ค คนที่ไปจะได้ให้คำแนะนำ
แชร์เรื่องราวต่างๆ กันสะดวกขึ้นครับ
โดย: คะน้า IP: 182.53.155.132 วันที่: 29 กรกฎาคม 2557 เวลา:0:40:52 น.
  
ผมสร้างกลุ่มในfacebookแล้วนะครับสำหรับผู้ที่อยากแลกความคิดเห็นกันกัน ว่างๆก้เข้าไปคุยกันได้นะครับ
โดย: aj IP: 180.180.205.112 วันที่: 22 สิงหาคม 2557 เวลา:18:28:32 น.
  
facebook=legion etrangere thailand
โดย: aj IP: 180.180.205.112 วันที่: 24 สิงหาคม 2557 เวลา:9:10:08 น.
  
มีเพจในเฟสบุ๊คครับรายละเอียดสูงมาก สำหรับคนที่สนใจจะไปสมัครจริงๆ ชื่อเพจ แนะแนวข้อสอบเป็นทหารรับจ้างฝรั่งเศส
โดย: จอนห์ IP: 94.23.252.21 วันที่: 28 กันยายน 2557 เวลา:17:29:33 น.
  
ตอนนี้ผมมี ข้อมูล ค้อนข้าง ละเอียด ใครสนใจ ติดได้เลย ผมมีรู่นพี่ อยู่ใน ค่าย ครับ เค้าจะบอกหมดเลย ว่าต้องเตรีม อะไร บ้าง


ติดต่อ ที่ mail. dtechprint@ymail.com


มีบริการมา รับ-ส่ง ถึง สนามบิน คับ
โดย: pop IP: 110.171.89.16 วันที่: 29 กันยายน 2557 เวลา:12:55:08 น.
  
ข้อมูล คุณ จอน น่าจะที่เดียวกับ ผมเลย ผมคุย เข้าไปคุย หลายรอบ ละ ข้อมูลดีมาก
โดย: POP IP: 110.171.89.16 วันที่: 29 กันยายน 2557 เวลา:13:24:53 น.
  
ใครที่จะไป จิงๆๆ ให้ รวมกลุ่ม ไป กัน นะคับ สนใจนัดคุยกัน ก่อนคับmail. dtechprint@ymail.com
โดย: pop IP: 110.171.89.16 วันที่: 29 กันยายน 2557 เวลา:13:27:50 น.
  
อยู่ที่ใจ คับ ต้อง เกิน ร้อย พลเรือน หรือ อดีด ทหารไม่สำคัญ
โดย: pop IP: 110.171.89.16 วันที่: 29 กันยายน 2557 เวลา:14:31:20 น.
  
มีใคร ไปแล้ว มั้ง ช่วยตอบ ที่
โดย: pop IP: 110.171.89.16 วันที่: 1 ตุลาคม 2557 เวลา:22:11:00 น.
  
คุณ จอนห์/pop ผมขอข้อมูลด้วยครับ
092-7689026
ช่วยแนะนำด้วยครับ เมษา 58 ไปจริง
โดย: จากไม้เรียวมาเป็นปืน IP: 202.29.177.49 วันที่: 2 ตุลาคม 2557 เวลา:8:35:52 น.
  
ไปดูในเพจมาแล้วครับข้อมูลแน่นมากมีบริการรับส่งถึงที่
โดย: สุ IP: 49.230.162.56 วันที่: 21 ตุลาคม 2557 เวลา:8:27:43 น.
  
ขอลิงค์ เพจหน่อยครับ ตอนผมอายุ 16 สนใจมากๆ ว่าจะเกณทหารก่อนแล้วค่อยไปฝรั้งเศษ
โดย: ฟ้าไม่อยู่สูงเกินเอือม IP: 101.109.234.217 วันที่: 2 พฤศจิกายน 2557 เวลา:17:25:31 น.
  
เพชร พี่ดทรไปก็ติดต่อไม่ได้เลย
พี่อยากรู้ข้อมูลมาก ช่วยบอกหน่อยให้ไปดูลายละเอียดที่ไหน
โดย: จากไม้เรียวมาเป็นปืน IP: 202.29.176.209 วันที่: 10 พฤศจิกายน 2557 เวลา:12:20:22 น.
  
1. การเทสเป็นยังไงบ้าง
2. ในการเทสทุกครั้งรับเข้าป็นกี่คน
3.ส่วนสูงและอายุมีผลมากน้อยอย่างไร
4.แล้วเป็นคนไทยโอกาสได้มากน้อยเพียงไร
5.ทำยังไงไปแล้วติดแน่นอน

ช่วยแนะนำด้วยพี่อยากรู้มากช่วยถามเพื่อนที่อยู่ในกองทัพให้ด้วย
พี่ไปครั้งนี้คงเป็นครั้งเดียวและครั้งสุดท้าย
โดย: ากไม้เรียวมาเป็นปืน IP: 202.29.176.121 วันที่: 13 พฤศจิกายน 2557 เวลา:10:42:23 น.
  
1. การเทสเป็นยังไงบ้าง
2. ในการเทสทุกครั้งรับเข้าป็นกี่คน
3.ส่วนสูงและอายุมีผลมากน้อยอย่างไร
4.แล้วเป็นคนไทยโอกาสได้มากน้อยเพียงไร
5.ทำยังไงไปแล้วติดแน่นอน

ช่วยแนะนำด้วยพี่อยากรู้มากช่วยถามเพื่อนที่อยู่ในกองทัพให้ด้วย
พี่ไปครั้งนี้คงเป็นครั้งเดียวและครั้งสุดท้าย
โดย: ากไม้เรียวมาเป็นปืน IP: 202.29.176.121 วันที่: 13 พฤศจิกายน 2557 เวลา:10:42:23 น.
  
เข้ามาเฟจใด้คับ Thailand legion etranere สำหรับผู้ที่สนใจจะไป
โดย: คนต่อไป IP: 183.89.90.175 วันที่: 18 กุมภาพันธ์ 2558 เวลา:0:26:16 น.
  
เข้ามาเฟจใด้คับ Thailand legion etranere สำหรับผู้ที่สนใจจะไป
โดย: คนต่อไป IP: 183.89.90.175 วันที่: 18 กุมภาพันธ์ 2558 เวลา:0:46:44 น.
  
เข้าไม่ได้ครับ ใช่อันนี้หรือเปล่า
โดย: จากไม้เรียวมาเป็นปืน IP: 202.29.176.245 วันที่: 5 มีนาคม 2558 เวลา:15:09:23 น.
  
มีเพจในเฟสบุ๊คสำหรับคนไทยที่เคยไปสอบเป็นทหารรับจ้างมีแนวข้อสอบและขั้นตอนการเดินทางเข้าไปเฟสได้ที่ : ทหารรับจ้างฝรั่งเศส กรุงปารีส เป็นเพจทหารรับจ้างโดยเฉพาะ
โดย: จอนห์ IP: 180.183.163.127 วันที่: 14 เมษายน 2558 เวลา:22:08:58 น.
  
ผมกำลังเรียนภาษาเพื่อรอไปเทส ใครที่จะไปจริง ช่วยติดต่อหน่อยครับ จะได้ไปพร้อมกัน 0910483777 พศวีร์
โดย: พศวีร์ IP: 182.52.59.164 วันที่: 30 กันยายน 2558 เวลา:23:15:04 น.
  
ไม่เก่งภาษาไปได้ไมครับ ไครรู้รายละเอียดช่วยบอกหน่อยครับ
หรือไครมีเพจของกลุ่มกองพลต่างด้าว - Légion Etrangère
ติดต่อได้ที่ rpd2529@hotmail.co.th หรือติดต่อที เบอร์
--0990951696--
โดย: จิรวัฒน์ IP: 183.89.111.187 วันที่: 16 ตุลาคม 2558 เวลา:16:10:00 น.
  
ทหารรับจ้างฝรั่งเศส กรุงปารีส
เฟสนี้เลยครับโดย: จากไม้เรียวมาเป็นปืน IP: 202.29.176.205 วันที่: 24 พฤศจิกายน 2558 เวลา:9:13:22 น.
  
ค่าใช้จ่ายในการเดิทางประมาณเท่าไร
โดย: บุญฉลาดคัชมา IP: 27.55.138.189 วันที่: 15 กุมภาพันธ์ 2559 เวลา:11:20:14 น.
  
สนใจมากครับตอนแรกคิดไว้จะสมัครทหารพรานในไทยแต่เงินน้อย พอรู้ว่าฝรั่งเศษรับทหารต่างด้าวสนใจมากครับ ผมอายุ23ผ่านการจับใบแดงใบดำมาได้ ที่อ่านๆข้อมูลคุณสมบัติร่างกายเอกสารทุกอย่างผ่านหมดติดที่ภาษาอย่างเดียวครับ แต่สนใจอาชีพนี้มากเดี่ยวผมฟิตร่างกายและเรียนภาษาฝนั่งเศษเพิ่มก่อนปีหน้าค่อยว่ากัน หรือใครมีมางออกด้านภาษาช่วยติดต่อผมด้วย 0950695960 k.เอ็ม
ผมว่าถ้าคนไทยที่สนใจอาชีพนี้เราหน้าจะรวมกลุ่มสร้างชมรมขึ้นมานะครับจะได้นำข้อมูลมาจอยกัน (ติดแค่ภาษา)
โดย: เอ็ม IP: 1.46.67.175 วันที่: 18 มีนาคม 2559 เวลา:6:45:32 น.
  
ใครเป็นหัวกลุ่มรวบร่วมคนไหนที่สนใจจะไปหน่อยนะครับ ถ้าใครมีความเป็นผู้นำติดต่อเบอร์โทรตามที่ผมให้เลยนะครับ พร้อมทุกอย่างติดที่ภาษาครับ
โดย: เอ็ม IP: 1.46.67.175 วันที่: 18 มีนาคม 2559 เวลา:6:55:45 น.
  
สนใจครับอยากสร้างอนาคตให้ลูกๆๆงแต่ไม่รู้จะเริ่มต้นอย่างไรแล้วจะไปที่ไหนใครพอมีรายละเอียดอยู่อยู่คนที่รวมกลุ่มกันไปติดต่อหน่อยนะครับ0935352288
โดย: ต้นน้ำ_ต้นข้าว ขุนห้วยน้ำเย็น IP: 134.196.112.177 วันที่: 18 มีนาคม 2559 เวลา:13:38:34 น.
  
เบอร์นี้ 0949812134 เป็น agency รับส่งคนไปเทสที่ฝรั่งเศสครับ ก๊อปมาจากเพจทหารรับจ้างฝรั่งเศส
โดย: สท ณัฐวุฒิ ไหลทา IP: 1.47.35.12 วันที่: 14 เมษายน 2559 เวลา:11:08:36 น.
  
ผมอยากไปด้วยอยากไปเจอว่าโลกภายนอกเป็นอย่างไง
ผมอายุแค่16ปีแต่ผมสนใจที่จะเป็นทหารรับจ้างฝรั่งเศส
เพื่ออยากจะเจอกับสิ่งใหม่ๆที่รอผมอยู่ข้างนอกประเทศไทย
ของเรา
โดย: Moo IP: 192.99.14.34 วันที่: 19 เมษายน 2559 เวลา:8:59:25 น.
  
หวังว่าถ้าไปแล้วคงได้เจอคนไทยด้วยกันนะครับ
โดย: Moo IP: 192.99.14.36 วันที่: 19 เมษายน 2559 เวลา:9:08:51 น.
  
แอดไอดีไลน์นี้เลยครับข้อมูลแน่นมาก commando48
โดย: สุเทพ IP: 1.46.5.68 วันที่: 16 พฤษภาคม 2559 เวลา:17:48:53 น.
  
มีใครไปมาบ้างแล้วครับ แสดงตัวหน่อยครับ
อยากทราบข้อมูล
โดย: police militaire IP: 113.53.155.117 วันที่: 8 เมษายน 2560 เวลา:16:22:58 น.
  
มีคนสนใจอยู่มั้ย ส.ค.2561 เดนทางตองการเพอน
รวมทาง 095-3260149
โดย: พล IP: 223.24.74.95 วันที่: 14 มีนาคม 2561 เวลา:10:00:41 น.
  
อยากไปน่ะครับแต่ติดเรื่องทุน
โดย: ชริน IP: 223.24.90.8 วันที่: 17 เมษายน 2561 เวลา:20:29:12 น.
ชื่อ :
Comment :
 *ใช้ code html ตกแต่งข้อความได้เฉพาะสมาชิก
 
ยืนยันรหัสความปลอดภัย :
(กรอกตัวเลขที่ปรากฎในภาพ)

อุษา
Location :
แพร่  Thailand

[ดู Profile ทั้งหมด]
ให้ทิปเจ้าของ Blog [?]
 ฝากข้อความหลังไมค์
 Rss Feed
 Smember
 ผู้ติดตามบล็อก : 14 คน [?]พฤศจิกายน 2553

 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
 
 
All Blog