กฐินสามัคคี กฐินขันตี กฐินบารมี วัดอุตรดิตถ์ธรรมาราม 56
ตั้งแต่ออกพรรษา กฐินวัดแพร่ธรรมารามและวัดสาขาผ่านไปแล้ว 5 วัด เจ้านายให้ผม1พาไปร่วมงานกฐินได้ 3 วัด ไม่ได้ไป 2 วัด คือ วัดสันป่าแดงธรรมาราม ที่ อ.ภูกามยาว จ.พะเยา ทอดเมื่อวันศุกร์ที่ 25 ต.ค. และที่วัดสันป่าสักวรอุไรธรรมาราม ที่ อ.หางดง จ.เชียงใหม่ ซึ่งผ่านไปเมื่อวันเสาร์ที่ 26 ต.ค. วานนี้เอง เพราะต้องให้ลูกน้องได้ไปทำบุญต๋านก๊วยสลาก ตามประเพณีพื้นบ้านในชุมชนบ้างในศาลาระหว่างพิธีทอดกฐิน


ในศาลาตอนเช้าก่อนถวายภัตตาหาร

วันนี้ได้กลับมาทำบุญที่วัดอุตรดิตถ์ธรรมาราม บ้านแม่เฉย อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์ ถิ่นเก่าอีกครั้ง ปีนี้ที่วัดบ้านแม่เฉยแห่งนี้มีสาธุชนคนใจงามมาร่วมทอดกฐินจากทั่วทุกทิศ ที่มาไกลจากต่างแดนก็มี คนมาเลเซียเชื้อสายจีน และคนฮ่องกง ซึ่งเป็นผู้มีศรัทธามั่นคงในพระศาสนาและเป็นศิษย์ลพ.กัณหา สุขกาโม มายาวนาน ปีนี้มีสาธุชนคนใจบุญถวายที่ดินบริเวณหน้าวัดเพื่อใช้เป็นที่ปฏิบัติธรรมจำนวนกว่า 5 ไร่ (ด้านใต้เส้นทางรถไฟ อุตรดิตถ์-เด่นชัย) และสาธุชนคนใจดีบริจาคเครื่องมือแพทย์มูลค่า 500,000 บาทให้กับวัดเพื่อมอบให้กับโรงพยาบาลอุตรดิตถ์ใช้ประโยชน์ต่อไป สาธุ สาธุ สาธุ ด้วยครับ
สาธุชนคนใจบุญ ใจงาม ใจดี ร่วมกันสร้างบุญกุศล

ว่าด้วยโรงทาน ที่นี่มีสาธุชนคนใจบุญ ใจดี ใจงาม มาร่วมตั้งโรงทาน 100 โรง มีอาหารมากมายทั้งคาว หวานและเครื่องดื่มนานาชนิด (ทราบมาว่าที่วัดสันป่าสักฯ เชียงใหม่ มีผู้มาตั้งโรงทานมากถึง 157 โรง) ก็ต้องขยายความเรื่องโรงทานกันสักนิดนะครับ ตามปกติงานกฐินสามัคคีไม่ว่าที่วัดใดนั้นจะมีผู้มาร่วมทำบุญซึ่งเป็นคนในชุมชนนั้นและจากที่ห่างไกลจำนวนมาก ทางวัดหรือคนในชุมชนก็มักจะต้องจัดหาอาหารให้คนมาร่วมงานได้รองท้องกันตั้งแต่เช้า ค่าใช้จ่ายตรงนี้บางแห่งเป็นของทางวัด บางแห่งชุมชนร่วมด้วยช่วยกันแชร์ วัดต้องเจียดจ่ายจากปัจจัยไทยทานที่ได้รับจากการทอดกฐิน ทำให้ปัจจัยที่จะใช้ทำนุบำรุงศาสนวัตถุ เช่นเสนาสนะ หรือเป็นค่าใช้จ่ายด้านสาธารณูปโภคลดลง นี่ก็เป็นเหตุผลให้มีโรงทาน คือสาธุชนคนใจบุญมีศรัทธานำอาหารมาตั้งเป็นโรงทานคนละอย่าง เมื่อรวมกันแล้วก็เพียงพอกับคนมาร่วมงานจำนวนมากได้ วัดและชุมชนก็ไม่เป็นภาระส่วนหนึ่งของโรงทาน 100 โรง

วันนี้ก็ได้ธรรมะมาฝากอีกเช่นเคย ผมให้ชื่อว่า กฐินสามัคคี กฐินขันตี กฐินบารมี ครับ


หน้าทางเข้าศาลาด้านขวา ซุ้มนกยูง

หน้าทางเข้าศาลาด้านซ้าย ซุ้มช้าง


ที่ว่ากฐินสามัคคี ก็เพราะว่ามีผู้มาร่วมกันทำบุญจากทั้งทางใกล้ ทางไกล ความสามัคคีกันของญาติโยมทำให้งานวันนี้สำเร็จ ร่มเย็นและเป็นสุข ความแตกแยกกันนั้นถือเป็นบาปกรรมอย่างยิ่ง สำหรับบางคนการมาทอดกฐิน อาจจะไม่สะดวกสบายบ้าง ไม่มีความเป็นส่วนตัวบ้าง มีการกระทบกระทั่งกันบ้าง ให้พิจารณาว่ามันก็เป็นเช่นนั้นเอง ให้ถือเสียว่าได้มาทำบุญกุศลร่วมกัน

ในสมัยพุทธกาลนั้น พระนางปชาบดี โคตมี พระน้านางของพระพุทธเจ้ามีพระประสงค์จะถวายผ้าจีวรแด่พระพุทธเจ้า จึงทรงทอผ้าสาฎก ตัดเย็บ ย้อมอย่างดี แล้วนำมาถวาย พระพุทธองค์ไม่ทรงรับ ถวายพระสารีบุตร พระอัครสาวกเบื้องขวา ท่านก็ไม่รับ ถวายพระโมคคัลลานะ พระอัครสาวกเบื้องซ้าย ท่านก็ไม่รับ ทรงถวายแก่พระอสีติมหาสาวกท่านใดก็ไม่มีใครรับ ในที่สุดทรงถวายกับพระนวกะองค์สุดท้าย( พระอชิตะ) ท่านรับไว้ทันที พระนางปชาบดีทรงเสียพระทัยมากที่ผู้รับผ้าเป็นแค่พระนวกะเท่านั้น (พระพุทธเจ้าได้ตรัสไว้ก่อนแล้วว่าการถวายเป็นสังฆทานมีอานิสงค์มากกว่าการถวายแด่พระองค์ ซึ่งพระนางไม่ทรงรับทราบ พระพุทธเจ้าต้องทำให้พระนางปชาบดี ทรงเห็นว่าพระอชิตะเป็นผู้ทรงคุณวิเศษ พระนางจึงทรงพอพระทัยมีปีติต่อบุญกุศลนั้น) พระอชิตะ เมื่อได้รับผ้าแล้วก็แบ่งออกเป็นสองส่วน กั้นเป็นเพดานในพระคันธกุฎีส่วนหนึ่ง เป็นม่านห้อยสี่มุมส่วนหนึ่ง แล้วท่านได้ตั้งจิตอธิษฐานว่าจะขอทำความเพียรเพื่อบรรลุพระสัพพัญญุตญาณ เป็นพระพุทธเจ้าพระองค์หนึ่งในอนาคตกาล ซึ่งก็คือพระศรีอาริยเมตไตรย์ นั่นเองภายในศาลาตอนเช้าก่อนพิธี

ที่ว่ากฐินขันตี คือต้องรู้จักฝึกฝนตนเอง มีความอดทนอดกลั้น ขันตี ปรมํ ตโป ตีติกขา ขันติความอดกลั้นเป็นเครื่องเผากิเลสอย่างยิ่ง ใครเกิดเป็นมนุษย์นับว่าโชคดี เพราะมนุษย์เป็นภพภูมิที่ดีที่สุด มนุษย์ปฏิบัติธรรมได้ เข้าถึงนิพพานได้ (เทวดา มาร พรหม ถ้าจะเข้าถึงนิพพานต้องมาเกิดเป็นมนุษย์ ... ผู้เขียน) เพราะชีวิตมนุษย์พบผัสสะต่างๆตลอดเวลา ถ้ารู้จักนำมาพิจารณา จะทำให้เกิดปัญญาเห็นตามความเป็นจริง จะทำให้ไม่หลง ไม่ติดในลาภ ยศ สุข สรรเสริญ ซึ่งเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นชั่วคราวเท่านั้น พอเกิดขึ้นแล้ว ก็ตั้งอยู่แล้วดับไปหมดไป เป็นมนุษย์ควรมีศีล ศีลคือความงามซึ่งยั่งยืนกว่าความงามของร่างกาย เครื่องประดับอาภรณ์ภัณฑ์ เป็นมนุษย์ควรมีสมาธิ มีพุทธภาษิตว่า นตฺถิ สนฺติ ปรํ สุขํ ความสุขอื่นยิ่งกว่าความสงบไม่มี เป็นมนุษย์ต้องฝึกทวนกระแส ให้ได้ อย่าปล่อยไปตามอารมณ์ ซึ่งมักเป็นกันเช่นนี้โดยมาก จำเป็นต้องฝึกต้องฝืน ต้องมีขันติ ทำนิพพานให้เกิดขึ้นในใจเราให้ได้ ไม่หาแต่ความสุขภายนอกต้องแสวงหาความสุขภายใน(ใจ)ด้วย ต้องไม่ขี้เกียจขี้คร้าน ธรรมเหล่าใดเป็นไปเพื่อความเกียจคร้านธรรมเหล่านั้นไม่ใช่คำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าทั้งหลาย

และที่ว่ากฐินบารมี คือการบำเพ็ญคุณงามความดีอย่างยวดยิ่ง โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเจริญ”เมตตาบารมี” ผู้ที่เจริญเมตตาจิตเป็นที่รักของมนุษย์ทั้งหลาย ของสัตว์ทั้งหลาย ของเทวดา ศาสตรา ไฟ ยาพิษต่างๆทำอันตรายไม่ได้ หลับก็สุข ตื่นอยู่ก็สุข ให้ตั้งใจเจริญ “ศีลบารมี” โดยเฉพาะอย่างยิ่งศีล๕ เป็นการสะสมบุญบารมีให้กับตนเองให้ยิ่งๆขึ้นไป การทอดกฐินนี้ขอให้ตั้งจิตถวายเป็น พุทธบูชา ธรรมบูชา สังฆบูชา ข้ามให้พ้นมนุษย์สมบัติ สวรรค์สมบัติ มุ่งสู่นิพพานสมบัติให้ได้Create Date : 27 ตุลาคม 2556
Last Update : 27 ตุลาคม 2556 21:29:08 น.
Counter : 2288 Pageviews.

2 comments
  
ความคิดเห็น
โดย: กาตูน IP: 94.23.252.21 วันที่: 6 สิงหาคม 2558 เวลา:20:50:20 น.
  
ตั้งใจว่าจะมาบวชจำพรรษาอยู่ที่วัดนี้นะครับ คิดว่าภายใน ธ.ค.๕๘
สามารถติดต่อกับทางวัดโดยตรงใช่หรือไม่
โดย: ktt IP: 1.10.216.15 วันที่: 15 ธันวาคม 2558 เวลา:15:20:16 น.
ชื่อ :
Comment :
 *ใช้ code html ตกแต่งข้อความได้เฉพาะสมาชิก
 
ยืนยันรหัสความปลอดภัย :
(กรอกตัวเลขที่ปรากฎในภาพ)

Valentine's Monthอุษา
Location :
แพร่  Thailand

[ดู Profile ทั้งหมด]
ให้ทิปเจ้าของ Blog [?]
 ฝากข้อความหลังไมค์
 Rss Feed
 Smember
 ผู้ติดตามบล็อก : 14 คน [?]ตุลาคม 2556

 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
21
24
25
26
28
29
31
 
 
All Blog