กำหนดการทอดกฐินวัดแพร่ธรรมารามและวัดสาขาประจำปี ๒๕๕๕
วันมหาปวารนาหรือวันออกพรรษาคือวันขึ้น๑๕ค่ำเดือน๑๑ ปี๒๕๕๕นี้ตรงกับวันที่ ๓๐ ตุลาคม ที่เรียกว่าวันปวารนาหรือมหาปวารนาก็เพราะเป็นวันที่พระภิกษุสงฆ์ที่อยู่จำพรรษาตลอดสามเดือนในอารามอาจมีข้อบกพร่องในการทำกิจของสงฆ์อยู่บ้าง จึงอนุญาตให้ว่ากล่าวตักเตือนกันและกันได้ วันนี้พุทธศาสนิกชนถือเป็นประเพณีที่จะมาทำบุญกันด้วยระลึกถึงพระคุณของพระสงฆ์ที่ได้ใช้เวลาตลอดสามเดือนนี้อบรมสั่งสอนธรรมให้

รุ่งขึ้นเป็นวันแรม๑ค่ำเดือน๑๑ เป็นวันตักบาตรเทโว เป็นวันที่พระพุทธเจ้าเสด็จกลับจากสวรรค์ชั้นดาวดึงส์ หลังจากที่พระองค์เสด็จขึ้นไปแสดงพระอภิธรรมโปรดพระราชมารดาตลอดสามเดือน วันนี้ก็มีการทำบุญต่อเนื่องจากวันออกพรรษา

และนับจากวันออกพรรษาไปหนึ่งเดือนคือตั้งแต่ แรม๑ค่ำเดือน๑๑ ถึงขึ้น ๑๕ค่ำเดือน๑๒ หรือปีนี้ตั้งแต่วันที่๓๑ ค.ค.ถึง ๒๘ พ.ย.เป็นช่วงเวลาของการทอดกฐิน ในสมัยพุทธกาล เมื่อพระองค์ประทับอยู่ที่เมืองสาวัตถีมีพระภิกษุสามสิบรูปเดินทางจะมาเข้าเฝ้า แต่ไม่ทันเวลา จำต้องพักระหว่างเข้าพรรษาที่เมืองสาเกต เมื่อออกพรรษาแล้วจึงเดินทางมาเข้าเฝ้า พระสงฆ์เหล่านั้นนุ่งห่มจีวรเก่า ชุ่มด้วยน้ำฝน จึงทรงมีพระบรมพุทธานุญาตให้รับผ้ากฐินได้ แต่มีระยะเวลาจำกัดดังกล่าวแล้ว

และต่อไปนี้คือกำหนดการทอดกฐินของวัดแพร่ธรรมารามและวัดสาขา ประจำปีนี้ ใครอยู่ใกล้วัดใดก็ไปวัดนั้น หรือจะไปหลายวัดก็ได้ตามกำลังศรัทธานะครับ

กำหนดการทอดกฐินวัดแพร่ธรรมารามและวัดสาขา
ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๕๕
๑. วันพฤหัสบดีที่ ๑ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๕๕
วัดสันป่าแดงธรรมาราม ต.ภูกามยาว อ.ภูกามยาว จ.พะเยา
ติดต่อสอบถาม คุณอนันต์ แซ่เล้า ๐๘๑-๘๘๔๘๒๗๐
๒. วันเสาร์ที่ ๓ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๕๕
วัดสันป่าสันป่าสักวรอุไรธรรมาราม ต.หนองควาย อ.หางดง จ.เชียงใหม่
ติดต่อสอบถาม คุณตุ่ม ๐๘๑-๘๘๔๑๕๐๔ คุณมานพ ๐๘๔-๑๗๔๕๙๙๒
๓. วันอาทิตย์ที่ ๔ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๕๕
วัดแพร่ธรรมาราม ต.เด่นชัย อ.เด่นชัย จ.แพร่
ติดต่อสอบถาม คุณขุมโชค ๐๘๑-๙๑๒๙๐๕๒ คุณอนันต์ แซ่เล้า ๐๘๑-๘๘๔๘๒๗๐
๔. วันอังคารที่ ๖ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๕๕
วัดอ่างเก็บน้ำแม่จั๊วะธรรมาราม ต.แม่จั๊วะ อ.เด่นชัย จ.แพร่
ติดต่อสอบถาม คุณจิ๋ม ๐๘๑-๖๗๔๘๐๕๗
๕. วันพุธที่ ๗ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๕๕
วัดป่าหนองหล่ม ต.นิคมพัฒนา อ.เมือง จ.ลำปาง
ติดต่อสอบถาม พ่อหย่วน ๐๘๖-๑๙๘๘๒๔๐ แม่เจ๊ก ๐๘๐-๘๙๕๗๐๓๗
ครูนคร ๐๘๙-๕๕๕๖๘๗๑
๖. วันศุกร์ที่ ๙ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๕๕
วัดบุญรักษา ต.ป่าแมต อ.เมือง จ.แพร่
ติดต่อสอบถาม พ่อประยูร ๐๕๔-๕๒๒๑๐๕ คุณชุลีพร ๐๘๑-๖๗๒๒๓๓๖
๗. วันเสาร์ที่ ๑๐ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๕๕
วัดพระธาตุปูแจ ต.บ้านเวียง อ.ร้องกวาง จ.แพร่
ติดต่อสอบถาม คุณแอ้ ๐๘๑-๗๘๔๔๒๙๒
๘. วันอาทิตย์ที่ ๑๑ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๕๕
วัดอุตรดิตถ์ธรรมาราม ต.ด่านนาขาม อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์
ติดต่อสอบถาม คุณวีนัส(เดือน) ๐๘๑-๘๘๗๐๖๖๐ คุณเสกสรร ๐๘๐-๖๘๓๘๘๕๕
๙. วันอังคารที่ ๑๓ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๕๕
วัดป่าปทีปาราม ต.บ้านแก่ง อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์
ติดต่อสอบถาม คุณพัชรินทร์ ๐๘๔-๑๒๘๓๘๙๗ คุณโชติมา(ตู่) ๐๘๑-๐๓๗๘๙๘๖
๑๐. วันพุธที่ ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๕๕
วัดป่าหนองบัวธรรมาราม ต.ท่าขุนราม อ.เมือง จ.กำแพงเพชร
ติดต่อสอบถาม คุณสังวาลย์ ๐๘๙-๐๕๘๙๕๕๔ คุณสมศรี ๐๘๐-๐๒๗๒๔๕๘
๑๑. วันพฤหัสบดีที่ ๑๕ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๕๕
สำนักสงฆ์ธุดงคสถานบ้านตาขีด ต.ตาขีด อ.บรรพตพิสัย จ.นครสวรรค์
ติดต่อสอบถาม แม่ดาวเรือง ๐๘๙-๘๕๘๙๓๖๖ คุณยุพา ๐๘๑-๘๔๔๔๓๖๒
คุณสุกัญญา ๐๘๑-๐๓๗๗๘๗๘
๑๒. วันเสาร์ที่ ๑๗ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๕๕
สำนักปฏิบัติธรรมสวนป่าวังกระแจะ อ.ไทรโยค จ.กาญจนบุรี
ติดต่อสอบถาม คุณบุญยงค์ ๐๘๑-๘๒๙๔๘๒๙ คุณกุสุมาลย์ ๐๘๑-๔๓๙๔๑๑๐
๑๓. วันอาทิตย์ที่ ๑๘ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๕๕
วัดทับทิมแดงธรรมาราม ต.คลองสอง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี
ติดต่อสอบถาม คุณแนน ๐๘๙-๙๙๖๕๙๖๒ คุณสุรศิษฏ์ ๐๘๑-๘๔๓๒๕๙๒
๑๔. วันอังคารที่ ๒๐ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๕๕
วัดป่าสังฆาราม ต.โคกปรง อ.วิเชียรบุรี จ.เพชรบูรณ์
ติดต่อสอบถาม คุณคำพัน ๐๘๒๑-๖๓๑๗๔๐๓ คุณสุเทพ ๐๘๓-๙๕๔๔๓๕๒
๑๕. วันพุธที่ ๒๑ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๕๕
วัดพุทธภาวนา ต.โสกปลาดุก อ.หนองบัวระเหว จ.ชัยภูมิ
ติดต่อสอบถาม ผู้ใหญ่บุญ ๐๘๑-๙๙๗๙๒๗๓, ๐๘๐-๐๔๙๕๙๕๓
๑๖. วันพฤหัสบดีที่ ๒๒ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๕๕
วัดป่าภูคีธรรมาราม ต.บ้านหัน อ.เกษตรสมบูรณ์ จ.ชัยภูมิ
ติดต่อสอบถาม คุณธงชัย ๐๘๑-๗๗๓๑๖๖๖ คุณประยูร ๐๘๑-๗๓๐๐๙๔๘
คุณสังวาล ๐๘๗-๙๗๔๑๕๓๖
๑๗. วันศุกร์ที่ ๒๓ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๕๕
วัดสระตะเคียนธรรมาราม ต.สระตะเคียน อ.เสิงสาง จ.นครราชสีมา
ติดต่อสอบถาม พ่อบุญส่ง ๐๘๗-๙๕๘๕๓๖๔
๑๘. วันเสาร์ที่ ๒๔ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๕๕
วัดป่าสมบัติเจริญธรรมาราม ต.กุดโบสถ์ อ.เสิงสาง จ.นครราชสีมา
ติดต่อสอบถาม คุณแม่ละเอียด ๐๘๑-๗๓๐๑๓๕๘ ผู้ใหญ่สมศักดิ์ ๐๘๑-๒๘๒๗๔๘๒
๑๙. วันอาทิตย์ที่ ๒๕ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๕๕
วัดป่าทรัพย์ทวีธรรมาราม บ้านทรัพย์ทวีคูณ ต.วังหมี อ.วังน้ำเขียว จ.นครราชสีมา
ติดต่อสอบถาม คุณหน่อง ๐๘๐-๗๒๗๔๕๒๓ คุณแบงค์ ๐๘๑-๙๘๕๘๘๐๑
๒๐. วันอังคารที่ ๒๓ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๕๕
วัดป่าภูถ้ำปลา ต.คำผอุง อ.โพธิ์ชัย จ.ร้อยเอ็ด
ติดต่อสอบถาม คุณวุฒิ ๐๘๓-๙๓๕๕๖๘๘ วัดป่าภูถ้ำปลา ๐๘๑-๐๔๑๔๖๔๔
๒๑. วันพุธที่ ๒๘ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๕๕
วัดช่องเม็กธรรมาราม ต.ช่องเม็ก อ.สิรินธร จ.อุบลราชธานี
ติดต่อสอบถาม คุณเสนอ มุทาพร ๐๘๕-๖๑๑๙๔๕๖ คุณ เปรม ๐๘๖-๘๗๙๐๐๓๐
หมอตี๋ ๐๘๕-๓๐๙๑๖๔๔ คุณนิวัฒน์ ๐๘๖-๘๗๔๒๙๑๔
Create Date : 19 กันยายน 2555
Last Update : 19 กันยายน 2555 16:33:54 น.
Counter : 2555 Pageviews.

4 comments
  
อยากทราบกำหนดวันปฏิบัติธรรมในเดือนตุลาคม 55
โดย: นางกาญจนี พูลศิลป์ IP: 182.53.228.236 วันที่: 1 ตุลาคม 2555 เวลา:10:49:26 น.
  

ไม่มีกำหนดใดๆครับ แล้วแต่ความต้องการของแต่ละคน แต่ถ้าจะเป็นคณะใหญ่ๆต้องไปกราบเรียนถามประธานสงฆ์ครับ เพราะอาจจะไม่สดวก เช่นขณะนั้นอาจมีการตั้งศพบำเพ็ญกุศล แต่ถ้าเป็นปัจเจกบุคคล หรือแค่ไม่กี่คนก็ไม่มีปัญหาใดๆ
ไม่มีพิธีรีตองอะไร เว้นอาจจะมีการไปขอศีล๘กับพระแล้วรักษาศีลนั้น ไม่ให้ขาด ไม่ให้พร่อง ไปเรื่อยๆ จนเมื่อออกจากวัดแล้วก็ยังรักษาศีลต่อไปโดยไม่จำเป็นต้องขอศีลแต่อาจจะรักษาแค่ศีล๕เพื่อให้เหมาะสมกับการใช้ชีวิตประจำวัน อนุโมทนานะครับ
โดย: อุษา วันที่: 1 ตุลาคม 2555 เวลา:13:34:49 น.
  
ขอบคุณมากค่ะ
โดย: จอย IP: 118.174.111.238 วันที่: 10 ตุลาคม 2555 เวลา:17:40:50 น.
  
โมทนาสาธุด้วยค่ะ
โดย: เอ IP: 124.121.148.60 วันที่: 24 ตุลาคม 2555 เวลา:17:35:47 น.
ชื่อ :
Comment :
 *ใช้ code html ตกแต่งข้อความได้เฉพาะสมาชิก
 
ยืนยันรหัสความปลอดภัย :
(กรอกตัวเลขที่ปรากฎในภาพ)

อุษา
Location :
แพร่  Thailand

[ดู Profile ทั้งหมด]
ให้ทิปเจ้าของ Blog [?]
 ฝากข้อความหลังไมค์
 Rss Feed
 Smember
 ผู้ติดตามบล็อก : 14 คน [?]กันยายน 2555

 
 
 
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
 
 
All Blog