วิธีง่ายๆสำหรับเตือนความจำเกี่ยวกับวันสำคัญทางพุทธศาสนา
คุณเคยเป็นอย่างนี้บ้างไหม พอถึงวันสำคัญทางพุทธศาสนา เช่นวันวิสาขบูชา วันมาฆบูชา วันอาสาฬหบูชาแล้ว ต้องไปค้นคว้าทุกทีว่าวันเหล่านี้สำคัญอย่างไร มีเหตุการณ์ใดเกิดขึ้นบ้าง บางท่านจำได้ บางท่านจำสับสน บางท่านอาจจะไม่สนใจมากนักคิดว่าได้ทำบุญก็ดีแล้ว ถ้าไปทำบุญที่วัดพระท่านคงจะพูดให้ฟังเอง ผมมีวิธีจำง่ายๆมาเล่าสู่กันฟัง เผื่อจะเป็นประโยชน์บ้างนะครับเอาวันวิสาขบูชาก่อนเลย ง่ายนิดเดียว วันนี้เป็นวันที่ระลึกถึงพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้า ของเราโดยเฉพาะ อาจเรียกได้ว่าเป็นวัน “พระพุทธ” คือเป็นวันที่พระพุทธเจ้าทรงประสูติ ตรัสรู้ และปรินิพพาน ซึ่งตรงกับวันเพ็ญขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๖วันมาฆบูชา วันนี้เป็นวันที่ระลึกถึง “พระธรรม” ที่กล่าวอย่างนี้ก็เพราะ วันนี้พระพุทธเจ้าทรงแสดงธรรมที่เรียกว่า โอวาทปาฏิโมกข์ อันเป็นคำสอนสำคัญและถือกันว่าเป็นแก่นของพุทธศาสนา ให้พระสงฆ์ ๑๒๕๐ รูปสดับ ที่ วัดเวฬุวันมหาวิหาร ในกรุงราชคฤห์ แคว้นมคธ (วัดแห่งแรกของพระพุทธศาสนา ซึ่งพระเจ้าพิมพิสารทรงพระราชทานสวนป่าไผ่อันเป็นสถานที่ที่ให้อาหารกระแต สร้างเป็นวัด) วันนี้เป็นวันที่มีเหตุการณ์สำคัญมาประจวบกันถึง ๔ประการ จึงเรียกว่า จาตุรงคสันนิบาต คือ
๑. เป็นวันเพ็ญขึ้น ๑๕ ค่ำเดือน ๓
๒. พระสงฆ์ที่มาเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าทั้ง ๑๒๕๐ รูปนั้น มากันโดยไม่ได้นัดหมาย
๓. พระสงฆ์เหล่านี้อุปสมบทโดยพระพุทธเจ้า
๔. และเป็นพระอรหันต์ทุกรูป
คำสอนในโอวาทปาฏิโมกข์ อันเป็นคำสอนที่สำคัญคือ
๑. การไม่ทำบาปทั้งปวง (ละความชั่ว)
๒. การทำกุศลให้ถึงพร้อม (ทำความดี)
๓. การชำระจิตให้ขาวรอบ (ทำจิตให้บริสุทธิ์ผ่องใส)
ที่สุดของการปฏิบัติธรรมคือนิพพาน ซึ่งต้องใช้ความอดทนอดกลั้นในการเผากิเลส
ในพระโอวาทนี้ยังกล่าวถึงหลักปฏิบัติของพระสงฆ์ที่สำคัญอีก ๖ ประการคือ
๑. การไม่พูดร้าย
๒. การไม่ทำร้าย
๓. การสำรวมในปาฏิโมกข์ (ศีลของพระที่จะทำให้หลุดพ้นจากวัฏฏสงสาร)
๔. ความเป็นผู้รู้ประมาณในการบริโภค
๕. การนอน การนั่ง ในที่อันสงัด
๖. ความหมั่นประกอบในการทำจิตให้ยิ่ง (การทำจิตใจให้สงบ)
สรุปตรงนี้ว่า วันมาฆบูชา คือวัน “พระธรรม”วันอาสาฬหบูชา เป็นวันที่ระลึกถึง “พระสงฆ์” ก็ได้ หรือเป็นวันที่ระลึกว่ามีพระรัตนตรัยครบบริบูรณ์ก็ได้ หรือถือว่าเป็นวันที่พระพุทธศาสนาบังเกิดขึ้นในโลกก็ได้ (มีศาสดา มีคำสอน มีสาวก ครบ) ทำไมถึงกล่าวอย่างนี้นะหรือครับ ก็เพราะว่า เมื่อพระบรมศาสดาของเราตรัสรู้แล้วได้ไม่นาน พระองค์ทรงคิดถึงคนที่ควรจะได้ฟังพระธรรมที่พระองค์ได้ตรัสรู้ก่อนผู้ใด อันได้แก่พระดาบสที่เป็นพระอาจารย์ของพระองค์สองท่านคือ อาฬารดาบสกาลามโคตร และ อุทกดาบสรามบุตร แต่ทั้งสองท่านได้เสียชีวิตไปเสียก่อน พระองค์จึงคิดถึงปัญจวัคคีย์ที่เคยมาอุปัฏฐากพระองค์ก่อนที่พระองค์จะตรัสรู้แต่ได้ละทิ้งพระองค์ไปเสียก่อน จึงเสด็จตามหาและได้พบที่ป่าอิสิปตนมฤคทายวัน แขวงเมืองพาราณสี เมื่อพบแล้วพระองค์ได้ทรงแสดงธรรมให้ปัญจวัคคีย์ฟัง นับเป็นปฐมเทศนาหรือการเผยแพร่ธรรมครั้งแรก เรียกธรรมนี้ว่า ธัมมจักกัปปวัตนสูตร เนื้อหาสำคัญของพระธรรมนี้ มีสามส่วน คือ
๑. การไม่ทำตนให้สุดโต่งสองอย่าง คือ การพัวพันอยู่ด้วยความใคร่ในกามทั้งหลาย (กามในความหมายกว้าง) และการทรมานตนให้ลำบาก(สมัยพุทธกาลคนมักจะแสวงหาธรรมสูงสุดเพื่อให้พ้นความทุกข์หรือเพื่อความสุขที่นิรันดร์ตามความเชื่อของแต่ละลัทธิ ด้วยการทรมานตนต่างๆ)
๒. พระองค์ให้ถือทางสายกลางที่เรียกว่ามัชฌิมาปฏิปทา ซึ่งมีอยู่แปดประการ(มรรคมีองค์แปด) ได้แก่ ความเห็นชอบ, ความดำริชอบ, การพูดจาชอบ, การทำการงานชอบ, การเลี้ยงชีวิตชอบ, ความเพียรชอบ, ความระลึกชอบ(มีสติชอบ), ความตั้งใจมั่นชอบ(มีสมาธิชอบ)
๓. พระองค์สอนเรื่องอริยสัจสี่ คือ (๑) ทุกข์ (คือ การเกิด,ความแก่,ความตาย,ความโศก-ความร่ำไรรำพัน-ความไม่สบายกาย-ความไม่สบายใจ-ความคับแค้นใจ,ความประสบกับสิ่งไม่เป็นที่รักที่พอใจความไม่ได้สิ่งที่ปรารถนา) (๒) เหตุให้เกิดทุกข์(คือ ตัณหาในกาม,ตัณหาในความมีความเป็น, ตัณหาในความไม่มีไม่เป็น) (๓) การดับทุกข์(คือ ความดับสนิทของตัณหา ด้วยการสลัดทิ้ง,การสละคืน,การปล่อย,การทำให้ไม่มีที่อาศัยของตัณหานั้น) และ(๔) ข้อปฏิบัติที่ทำให้ลุถึงความดับไม่เหลือแห่งทุกข์ (คือหนทางอันประเสริฐแปดประการหรืออริยมรรค ซึ่งคืออันเดียวกับมรรคมีองค์แปดนั่นเอง)

เมื่อปัญจวัคคีย์ทั้ง ๕ ได้ฟังธรรมนั้นแล้ว ท่านอัญญาโกณฑัญญะ หัวหน้าปัญจวัคคีย์ได้ดวงตาเห็นธรรมเป็นพระอริยบุคคลเบื้องต้นคือพระโสดาบัน เป็นคนแรก ถือได้ว่า “พระสงฆ์” ได้เกิดขึ้นแล้ว (ส่วนอีกสี่ท่านที่เหลือและพระอัญญาโกณฑัญญะได้บรรลุพระอรหันตผลหรือพระอริยบุคคลเบื้องสูงคือเป็นพระอรหันต์เมื่อได้ฟังพระสูตรอีกบทหนึ่งคือ อนัตตลักขณสูตร ว่าด้วยขันธ์ห้าไม่ใช่เราไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนของเรา ในอีกสามเดือนต่อมา)

วันอาสาฬหบูชา ตรงกับวันเพ็ญขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๘ ถือว่ามีความสำคัญอีกวันหนึ่ง เพราะเป็นวันที่ มีพระพุทธเจ้า พระธรรมเจ้า และพระสงฆ์เจ้าบังเกิดขึ้นครบเป็นพระรัตนตรัย เป็นวันที่มีพระสงฆ์เกิดขึ้นเป็นรูปแรก เป็นวันที่พระพุทธศาสนาบังเกิดขึ้นโดยสมบูรณ์ครบทั้ง พระศาสดา พระธรรมคำสั่งสอน และพระสงฆ์สาวก
ขอบคุณ ภาพประกอบจาก variety.horoworld.com , okanation.net และ scoop.mthai.comCreate Date : 15 กุมภาพันธ์ 2557
Last Update : 15 กุมภาพันธ์ 2557 14:57:57 น.
Counter : 2564 Pageviews.

0 comments
ชื่อ :
Comment :
 *ใช้ code html ตกแต่งข้อความได้เฉพาะสมาชิก
 
ยืนยันรหัสความปลอดภัย :
(กรอกตัวเลขที่ปรากฎในภาพ)

อุษา
Location :
แพร่  Thailand

[ดู Profile ทั้งหมด]
ให้ทิปเจ้าของ Blog [?]
 ฝากข้อความหลังไมค์
 Rss Feed
 Smember
 ผู้ติดตามบล็อก : 12 คน [?]กุมภาพันธ์ 2557

 
 
 
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
 
 
All Blog