Group Blog
 
<<
มิถุนายน 2556
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
30 
 
19 มิถุนายน 2556
 
All Blogs
 
พลังพลเมือง 3 ระดับ ปฏิรูปประเทศไทย จาก ไทยรัฐ


ศ.นพ.ประเวศ

สมัชชาปฏิรูปประเทศไทย เป็นขบวนการหนุน

เสริมเพิ่มพลังประชาชนที่ยิ่งใหญ่ เกิดขึ้นโดยระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี

พ.ศ.2553 สมัยรัฐบาลนายกฯอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ


ประกอบด้วย คณะกรรมการปฏิรูป (คปร.) ซึ่งท่าน อานันท์ ปันยารชุน

เป็น ประธานและคณะกรรมการสมัชชาปฏิรูป (คสป.) ซึ่งมี ศ.นพ.ประเวศ วะสี

เป็นประธาน กำหนดให้มีวาระทำงานเบื้องต้น 3 ปี

ตั้งแต่วันที่ 7 กรกฎาคม 2553 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2556


คณะกรรมการสมัชชาปฏิรูป มี 27 คน ประกอบด้วย นักวิชาการ นักธุรกิจ ผู้นำ

ชุมชน องค์กรพัฒนาเอกชน สื่อมวลชน ทำงานด้วยระบบเครือข่าย

14 เครือข่าย เช่น เครือข่ายสื่อมวลชนเพื่อการปฏิรูป เครือข่ายศิลปินฯ

เครือข่ายแรงงานฯ เครือข่ายเกษตรกรฯ เครือข่ายพลังสตรีฯ

เครือข่ายทรัพยากรฯ เครือข่ายคนพิการฯ เครือข่ายผู้เสียโอกาสคนไร้สัญชาติ

และกลุ่มชาติพันธุ์


ช่วงเวลา 3 ปีที่ผ่านมามีการขับเคลื่อนภาคประชาสังคมอย่างต่อเนื่อง

ขยายผลเป็นวงกว้าง นำไปสู่การจัดสมัชชาระดับชาติปีละ 1 ครั้ง

เพื่อเสนอประเด็นสำคัญเป็นนโยบายสาธารณะต่อรัฐบาลและสังคม

ได้ตระหนักร่วมกัน


เตือนใจ (กุญชร ณ อยุธยา) ดีเทศน์ บอกว่า การประชุมสมัชชาปฏิรูป ครั้งที่ 3

เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม-2 มิถุนายน 2556 ศ.นพ.ประเวศ วะสี

ได้กล่าวเปิดการประชุมอย่างมีพลัง...สังคมที่เข้มแข็ง คือปัจจัยชี้ขาดอนาคต

ของประเทศ ถ้าสังคมอ่อนแอ เศรษฐกิจ การเมือง ศีลธรรม

จะอ่อนแอด้วย สังคมเข้มแข็งจะกำกับดูแลให้เกิดความถูกต้องทุกด้าน


“ถ้าสังคมคือพลังพลเมืองไม่เข้มแข็ง คอรัปชันจะคงอยู่ตลอดไป”


การสร้างสังคมเข้มแข็ง ผ่านพลังพลเมืองเป็นเรื่องยาก ประชาชนเท่านั้น

ที่จะเป็นผู้ปฏิรูปประเทศได้ โดยเริ่มจาก

ระดับที่ 1 คือ การปฏิรูปตนเองด้วยจิตสำนึกใหม่

ระดับที่ 2 ปฏิรูปองค์กร คือ องค์กรชุมชน หรือองค์กรจัดการรูปแบบต่างๆ และ

ระดับที่ 3 ปฏิรูประดับนโยบาย นำสู่การปฏิรูปนโยบายสาธารณะระดับชาติ

ด้วยพลังของพลเมืองที่เข้มแข็ง (Action Citizen)


เตือนใจ บอกว่า ขบวนการสมัชชา เป็นนวัตกรรมใหม่ของสังคม

เป็นการผนวกกันของพลังทางสังคมกับพลังทางปัญญา

เพื่อร่วมกันทำความเข้าใจอริยสัจ 4 ของสังคม ซึ่งเข้าใจยากกว่าอริยสัจ 4

ของบุคคล สมุทัย คือ เหตุแห่งทุกข์ของสังคม เป็นเรื่องที่ซับซ้อน

เมื่อสะสมไว้นานยิ่งเกิดปัญหา ต้องใช้ข้อมูล หลักวิชาการ

และพลังทางสังคมเพื่อแก้ปัญหา


ในรอบ 3 ปีที่ผ่านมา ขบวนการปฏิรูปได้ร่วมกันทำภารกิจสำคัญ 2 เรื่อง คือ

1.กระจายอำนาจสู่ท้องถิ่น การจัดการตนเองในระดับชุมชน

จนถึงการจัดการตนเองระดับจังหวัด เป็นการรวมตัวกัน เปิดพื้นที่ทางสังคม

และพื้นที่ทางปัญญา โดยมี 40 จังหวัด ที่เกิดรูปธรรม “จังหวัดจัดการตนเอง”

เช่น จังหวัดอำนาจเจริญ 63 ตำบลรวมพลังกำหนดวัตถุประสงค์ในการจัดการ

ด้านสิ่งแวดล้อม สังคม วัฒนธรรม การศึกษา เกิดนวัตกรรมการใช้ความดี

เป็นเครดิต ในการกู้เงินจากสถาบันการเงินของชุมชนได้

เช่น ที่ ต.หนองสาหร่าย อ.ดอนเจดีย์ จ.สุพรรณบุรี


2.นำเสนอนโยบายสาธารณะ รวม 21 ประเด็น ถือเป็นสมบัติทางปัญญา

ที่สร้างได้ยาก เป็นการสร้างเมล็ดพันธุ์เพื่อลดความเหลื่อมล้ำ

สร้างความเป็นธรรมให้งอกงามในแผ่นดินไทย ซึ่งมีทรัพยากรมากมาย

หากมีการจัดการที่ดีจะสร้างความเป็นธรรม สร้างประเทศไทยให้น่าอยู่

ด้วยวิธีรวมคนทุกฝ่ายเข้าด้วยกัน ไม่เป็นปฏิปักษ์ต่อกันผนึกพลัง 5 ประการ คือ


1.สามัคคีธรรม

2.พลังทางปัญญา

3.พลังการจัดการ อิธิปัญญา

4.พลังความถูกต้อง

5.พลังสันติวิธี...


โดยใช้พลังทั้ง 5 ประการนี้ นำสู่การเป็น “มหามวลมิตรพัฒนาประเทศไทย”

(Grand Alliance For Thailand Development) อย่างกว้างขวางสืบต่อไป”


รสนา โตสิตระกูล ส.ว.กรุงเทพมหานคร ได้จุดประกายความฮึกเหิม

ของการสร้างอำนาจประชาชนฐานล่าง โดยชี้ว่า “สมัชชาปฏิรูป

เป็นการปฏิรูปครั้งใหญ่ ครั้งที่ 5 ของกรุงรัตนโกสินทร์

โดยครั้งที่ 1 คือการปฏิรูปในยุครัชกาลที่ 5

ครั้งที่ 2 การเปลี่ยนแปลงการปกครอง 2475

ครั้งที่ 3 ขบวนการ 14 ตุลาคม 2516 ครั้งที่ 4 การปฏิรูปการเมือง

เพื่อร่างรัฐธรรมนูญ 2540 แต่กลับเป็นรัฐธรรมนูญที่สร้างความเข้มแข็ง

ให้นักการเมือง ทำให้ประชาธิปไตยทางตรงอ่อนแอ”


สมัชชาปฏิรูป คือ การเพิ่มอำนาจประชาธิปไตยทางตรงภาคประชาชน

มุ่งเน้นอำนาจของพลเมืองฐานล่างอย่างกว้างขวาง ซึ่งไม่เคยมีมาก่อน

ทำให้เกิดความเคลื่อนไหวอย่างต่อเนื่อง มั่นคง ของภาคประชาสังคม

ประชาชนไทย อยู่ภายใต้ระบบอุปถัมภ์ที่แฝงอยู่ในชื่อประชาธิปไตย

การเลือกตั้งเป็นแค่ “การเลือกผู้อุปถัมภ์” หรือ “นายเงิน”


ระบอบประชาธิปไตยที่แท้จริง ต้องประกอบด้วย 3 ส่วน

1.ประชาธิปไตยส่วนบน

2.ประชาธิปไตยฐานล่าง คือ ประชาธิปไตยทางเศรษฐกิจ

และ 3. วัฒนธรรมประชาธิปไตย


“ระบบเลือกตั้ง เป็นแค่โครงสร้างส่วนบน ซึ่งระบบรัฐสภาจะนำพาไปสู่

การมีประชาธิปไตยทางเศรษฐกิจไม่ได้ ต้องได้จากพลังภาคประชาชนเท่านั้น”


รัฐบาลเน้นแต่การเติบโตของผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ หรือ GDP

เพื่อสร้างความร่ำรวยให้คนส่วนน้อย ให้ความสำคัญในการจัดการทรัพยากร

ทั้งระบบ เพื่อประโยชน์ของคนทั้งประเทศน้อยมาก

คิดเป็นงบประมาณด้านทรัพยากรแค่ 2% ทำให้เกิดการผ่องถ่ายทรัพยากร

ให้คนรวย ซึ่งเป็นประชากรแค่ 2% เป็นสาเหตุหลักของความเหลื่อมล้ำ

ระหว่างคนรวยกับคนจน


ช่องว่างจึงเพิ่มขึ้นเป็น 12-15 เท่า


รัฐทำกิจการที่ขาดทุนตลอดมา เช่น การให้สัมปทานเหมืองทองคำ

ที่จังหวัดพิจิตร แร่แคดเมียม ที่ อ.แม่สอด จ.ตาก

ได้ค่าภาคหลวงเข้ารัฐน้อยมาก แต่รัฐกลับต้องจ่ายเงินเยียวยาผู้เสียหาย

และฟื้นฟูสภาพแวดล้อม โดยสำนักงบประมาณ

ไม่เคยเก็บบันทึกข้อมูลรายจ่ายเหล่านี้

เมื่อมีการเปิดเผยข้อมูลในมุมมืด เรื่องการจัดสรรทรัพยากรและพลังงาน

อย่างไม่เป็นธรรมประชาชนจึงตื่นตัวมากขึ้น พร้อมที่จะเป็นด้ามหอก

ที่พุ่งไปข้างหน้าอย่างมีพลัง โดยนักวิชาการและนักการเมืองเป็นแค่

หัวหอก นำข้อมูล ความรู้ที่สังเคราะห์ด้วยหลักวิชาการมาสู่ประชาชน


กระบวนการสมัชชาปฏิรูปได้จุดติดแล้วในสังคมไทย และจะดำเนินการปฏิรูป

อย่างยั่งยืนโดยประชาชน อย่างมีพลัง “ขบวนการสมัชชา”

คือการกระทำที่ยิ่งใหญ่โดยประชาชน ปฏิรูป ประเทศไทย

เป็นการเปิดขบวนการปฏิรูปประเทศอย่างกว้างขวาง ซึ่งจะยั่งยืน

ดับทุกข์สังคมไทยสู่สังคมที่เป็นธรรมอย่างแท้จริง


เตือนใจ (กุญชร ณ อยุธยา) ดีเทศน์ ในฐานะกรรมการสมัชชาปฏิรูป

ขอสื่อสารต่อรัฐบาลนายกฯยิ่งลักษณ์ ชินวัตร ให้สนับสนุนขบวนการ

“ประชาชน ปฏิรูป ประเทศไทย” อย่างต่อเนื่องตามมติที่ 7 กลไกการปฏิรูป

ประเทศระยะยาว เพื่อสร้างประชาธิปไตยที่เข้มแข็งจากฐานล่าง

ทำให้พระเจดีย์ประชาธิปไตยของประเทศไทย เข้มแข็ง

จากฐานล่างถึงยอด อย่างมั่นคงสืบไป.อ้างอิงจาก หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ ฉบับวันที่ 19 มิถุนายน 2556

//www.thairath.co.th/column/pol/page1scoop/351917


Create Date : 19 มิถุนายน 2556
Last Update : 19 มิถุนายน 2556 16:16:18 น. 0 comments
Counter : 774 Pageviews.

ชื่อ :
Comment :
  *ใช้ code html ตกแต่งข้อความได้เฉพาะสมาชิก
 
รหัสส่งข้อความ
กรุณายืนยันรหัสส่งข้อความ

ART19
Location :
กรุงเทพฯ Thailand

[ดู Profile ทั้งหมด]

ให้ทิปเจ้าของ Blog [?]
ฝากข้อความหลังไมค์
Rss Feed
Smember
ผู้ติดตามบล็อก : 8 คน [?]

ความเสมอภาคที่แท้จริง คือ
การที่ทุกคนต้องมีหน้าที่
การทำหน้าที่ของตนเอง
จะเป็นสิ่งที่กำหนดว่า
เราควรได้รับอะไร แค่ไหนปัจฉิมโอวาท

พระอาจารย์มั่น ภูริทัตโต


...................................
...................................

ผู้ถือไม่มีบาป ไม่มีบุญ ก็มากมายเข้าแล้ว

แผ่นดินนับวันแคบ

มนุษย์แม้จะถึงตาย ก็นับวันมากขึ้น

นโยบายในทางโลกีย์ใดๆ

ก็นับวันประชันขันแข่งกันยิ่งขึ้น

พวกเราจะปฏิบัติลำบากในอนาคต

เพราะเนื่องด้วยที่อยู่ไม่เหมาะสม

เป็นไร่เป็นนาจะไม่วิเวกวังเวง


ศาสนาทางมิจฉาทิฏฐิ

ก็นับวันจะแสดงปาฏิหาริย์

คนที่โง่เขลาก็จะถูกจูงไป

อย่างโคและกระบือ

ผู้ที่ฉลาดก็เหลือน้อย


ฉะนั้นพวกเราทั้งหลาย

จงรีบเร่งปฏิบัติธรรมให้สมควรแก่ธรรม

ดังไฟที่กำลังใหม้เรือน

จงรีบดับเร็วพลันเถิด

ให้จิตใจเบื่อหน่ายคลายเมาวัฏสงสาร

ทั้งโลกภายในอันมีหนังหุ้มอยู่โดยรอบ

ทั้งโลกภายนอกที่รวมเป็นสังขารโลก

ให้ยกดาบเล่มคมเข้าสู้

คือ อนิจจัง ทุกขัง อนัตตา

พิจารณาติดต่ออยู่

ไม่มีกลางวันกลางคืนเถิด

ความเบื่อหน่ายคลายเมา

ไม่ต้องประสงค์ก็จะต้องได้รับ

แบบเย็นๆและแยบคายด้วย

จะเป็นสัมมาวิมุตติและสัมมาญาณะ

อันถ่องแท้ ไม่ต้องสงสัยดอก

พระธรรมเหล่านี้ไม่ล่วงไปไหน

มีอยู่ ทรงอยู่ในปัจจุบัน จิตในปัจจุบัน

ที่เธอทั้งหลายตั้งอยู่

หน้าสติ หน้าปัญญา อยู่ด้วยกัน

กลมกลืนในขณะเดียวนั้นแหละ...บันทึกโดยพระอาจารย์หล้า เขมปตฺโต

จากหนังสือ...เพชรน้ำหนึ่ง...

http://www.luangpumun.org
 


คำสอนหลวงพ่อชา สุภัทโท

(พระโพธิญาณเถร)

อ้างอิงจาก หนังสือ เรื่อง

"บุญญฤทธิ์ พระโพธิญาณเถระ"

โดย อำพล เจนคูณทองใบ


.......................
เรื่องของการเหาะเหินเดินอากาศ

เขาลือว่าหลวงพ่อเป็นพระอรหันต์

เป็นแล้วเหาะได้ไหมครับ

"แมงกุดจี่มันก็เหาะได้"

ท่านตอบ

(แมงกุดจี่-แมลงชนิดหนึ่งอยู่กับขี้ควาย)

อีกครั้งหนึ่งมีผู้ถามคล้าย ๆ กันว่า

เคยอ่านพบเรื่องพระอรหันต์

สมัยก่อน ๆ เขาว่าเหาะได้

จริงไหมครับ

"ถามไกลเกินตัวไป

มาพูดถึงตอไม้ที่จะตำเท้าเราดีกว่า"

ท่านกล่าว

ขอของดีไปสู้กระสุน

ทหารคนหนึ่งไปกราบขอ

พระเครื่องกันกระสุนจากหลวงพ่อ

ท่านบอกหน้าตาเฉยว่า

"เอาองค์นั้นดีกว่า

เวลายิงกันก็อุ้มไปด้วย"

ท่านชี้ไปที่พระประธาน

เอ๊า

มีเด็กหิ้วกรงขังนกมาชวน

หลวงพ่อซื้อเพื่อปล่อยนก

ในการทำบุญในสถานที่แห่งหนึ่ง

"นกอะไร เอามาจากไหน"

"ผมจับมาเอง"

"เอ๊า...จับเองก็ปล่อยเองซิล่ะ" ท่านว่า

ปวดเหมือนกัน

โยมผู้หญิงคนหนึ่งปวดขา

มาขอร้องหลวงพ่อเป่าให้

ดิฉันปวดขา

หลวงพ่อเป่าให้หน่อยค่ะ

"โยมเป่าให้อาตมาบ้างซิ

อาตมาก็ปวดเหมือนกัน"

ท่านตอบ

อาย

ครั้งหนึ่งหลวงพ่อชารับนิมนต์เข้าวัง

ขณะลงจากรถ มีท่านเจ้าคุณรูปหนึ่ง

เข้ามาทักว่า "คุณชา"

"สะพายบาตรเข้าวัง

ยังงี้ไม่นึกอายในหลวงหรือ"

"ท่านเจ้าคุณไม่อายพระพุทธองค์หรือ

ถึงไม่สะพายบาตรเข้าวัง"

ท่านย้อน

อาจารย์ที่แท้จริง

ท่านชาคโรถูกหลวงพ่อส่ง

ไปอยู่ประจำวัดสาขาแห่งหนึ่ง

เมื่อมีโอกาส

หลวงพ่อได้เดินทางไปเยี่ยม

เป็นไงบ้าง ชาคโร

ดูผอมไปนะ" หลวงพ่อทัก

เป็นทุกข์ครับหลวงพ่อ

ท่านชาคโรตอบ

เป็นทุกข์เรื่องอะไรล่ะ

เป็นทุกข์เพราะอยู่ไกล

ครูบาอาจารย์เกินไป

มีตา หู จมูก ลิ้น กาย ใจ

เป็นอาจารย์ทั้งหกอาจารย์ฟังให้ดี

ดูให้ดี เขาจะสอนให้เราเกิดปัญญา
อาจารย์นกแก้วนกขุนทอง

สมัยนี้มีครูบาอาจารย์สอนธรรมะมาก

บางอาจารย์อาจสอนคนอื่นเก่ง

แต่สอนตนเองไม่ได้

เพราะว่าสอนด้วยสัญญา

(คือ ความจำได้หมายรู้)

จำขี้ปากคนอื่นเขามาสอนอีกที

หลวงพ่อเคยแสดง

ความเห็นในเรื่องนี้ว่า

เรื่องธรรมะนี่จริงๆแล้ว

ไม่ใช่เรื่องบอกกัน

ไม่ใช่เอาความรู้ของคนอื่นมา

ถ้าเอาความรู้ของคนอื่นมา

ก็เรียกว่าจะต้องเอามาภาวนา

ให้มันเกิดชัดกับ

เจ้าของอีกครั้งหนึ่ง

ไม่ใช่ว่าคนอื่นพูดให้ฟังเข้าใจ

แล้วมันจะหมดกิเลส

ไม่ใช่อย่างนั้น

ได้ความเข้าใจแล้ว

ก็ต้องเอามาขบเคี้ยวมันอีก

ให้มันแน่นอน

เป็นปัจจัตตังจริงๆ

(ปัจจัตตัง คือ รู้เห็นได้ด้วยตนเอง

รู้อยู่เฉพาะตน)

โรควูบ

นักภาวนาคนหนึ่งถาม

ปัญหาภาวนาของตนกับหลวงพ่อ

นั่งสมาธิบางทีจิตรวมค่ะ

แต่มันวูบ

ชอบวูบเหมือนสัปหงกแต่มันรู้ค่ะ

มันมีสติด้วย เรียกว่าอะไรคะ

"เรียกว่าตกหลุมอากาศ"

หลวงพ่อตอบ

"ขึ้นเครื่องบินมักเจออย่างนั้น"

นั่งมาก

วันหนึ่งหลวงพ่อ

นำคณะสงฆ์ทำงานวัด

มีวัยรุ่นมาเดินชมวัด

ถามท่านเชิงตำหนิ

ทำไมท่านไม่นำพระเณรนั่งสมาธิ

ชอบพาพระเณรทำงานไม่หยุด

นั่งมากขี้ไม่ออกว่ะ

หลวงพ่อสวนกลับ

ยกไม้เท้าชี้หน้าคนถาม

ที่ถูกนั้น นั่งอย่างเดียวก็ไม่ใช่

เดินอย่างเดียวก็ไม่ใช่

ต้องนั่งบ้าง ทำประโยชน์บ้าง

ทำความรู้ความเห็น

ให้ถูกต้องไปทุกเวลานาที

อย่างนี้จึงถูก กลับไปเรียนใหม่

ยังงี้ยังอ่อนอยู่มาก เรื่องการปฏิบัตินี้

ถ้าไม่รู้จริงอย่าพูด

มันขายขี้หน้าตนเอง

ยศถาบรรดาศักดิ์

ท่านกล่าวถึงสมณศักดิ์ที่ได้รับ

พระราชทานมาไว้ครั้งหนึ่งว่า

สะพานข้ามแม่น้ำมูล

เวลาน้ำขึ้นก็ไม่โก่ง

เวลาน้ำลดก็ไม่แอ่น

ศักดิ์ศรี

หลวงพ่อเคยปรารภเรื่อง

ภิกษุสะสมเงินทองปัจจัยส่วนตัวว่า

ถ้าผมสิ้นไป พวกท่านทั้งหลายค้นพบ

หรือเห็นปัจจัยเงินทองอยู่ในกุฏิผม

โอ๊ย...เสียหายหมด

เสียศักดิ์ศรีพระปฏิบัติ

บันทึกไว้เป็นตำนาน

พ.ศ.2398 (ค.ศ.๑๘๕๕)

ประธานาธิบดี แฟรงคลิน เพียซ

ขอซื้อที่ดินแปลงหนึ่ง

จากอินเดียแดงเผ่า Squamish

ซึ่งมีหัวหน้าเผ่าชื่อ "ซีแอตเติล (Seattle)"

คำตอบจากท่านหัวหน้าเผ่าซีแอตเติล

กลายเป็นอีกหนึ่งสุนทรพจน์

ที่มีความหมายลึกซึ้งและดีที่สุดตลอดกาล


แปลโดย คุณพิสิษฐ์ ณ พัทลุง

...........

หัวหน้าผู้ยิ่งใหญ่แห่งวอชิงตัน

ได้แจ้งมาว่าเขาต้องการที่จะซื้อ

ดินแดนของพวกเรา

ท่านหัวหน้าผู้ยิ่งใหญ่

ยังได้กล่าวแสดงความเป็นมิตร

และความมีน้ำใจต่อเราอีกด้วย

นับเป็นความกรุณาอย่างยิ่ง

เพราะเรารู้ดีว่า มิตรภาพจากเรานั้น

ไม่ใช่สิ่งจำเป็นอะไรสำหรับเขาเลย

แต่เราพิจารณาข้อเสนอของท่าน

เพราะเรารู้ว่า ถ้าเราไม่ขาย

พวกคนขาวก็อาจจะขนปืนมายึด

ดินแดนของพวกเราอยู่ดี

แต่ท้องฟ้าและความอบอุ่นของแผ่นดินนั้น

เขาซื้อขายกันได้อย่างไร ความคิดนี้

เป็นสิ่งที่แปลกประหลาดสำหรับพวกเรา


หากความสดชื่นของอากาศ

และความใสสะอาดของธารน้ำนั้น

มิได้เป็นทรัพย์สมบัติส่วนตัวของเราแล้ว

ท่านจะซื้อสิ่งเหล่านี้ไปจากเราได้อย่างไร

ทุกส่วนของแผ่นดินนี้ถือว่าศักดิ์สิทธิ์

ต่อชนเผ่าของเรา ใบสนทุกใบ

หาดทรายทุกแห่ง ป่าไม้ ทุ่งโล่ง

และแมลงเล็กๆ ทุกตัว

คือความทรงจำคือประสบการณ์อัน

ศักดิ์สิทธิ์ของเผ่าพันธุ์เรา

อดีตของชาวอินเดียนแดงนั้น

ไหลซึมวนเวียนอยู่ในยางไม้ทั่วทั้งป่านี้

วิญญานของคนขาวนั้น

ไม่มีความผูกพันกับถิ่นกำเนิดของเขา

แต่วิญญานของพวกเราไม่มีวันรู้ลืม

แผ่นดินอันแสนงดงามและเปรียบเสมือน

เป็นแม่ของชาวอินเดียนแดง

เราเป็นส่วนหนึ่งของแผ่นดิน

และแผ่นดินก็เป็นส่วนหนึ่งของเราเช่นกัน

กลิ่นหอมของดอกไม้นั้น

เปรียบเสมือนพี่สาวน้องสาวของเรา

สัตว์ต่างๆ เช่น กวาง นกอินทรี

คือพี่น้องของเรา

ขุนเขาและความชุ่มชื้นของทุ่งหญ้า

และไออุ่นจากม้าที่เราเลี้ยงไว้

ก็คือส่วนหนึ่งของครอบครัวเราเช่นกัน

ดังนั้น การที่หัวหน้าผู้ยิ่งใหญ่แห่งวอชิงตัน

ขอซื้อดินแดนของเรา

จึงเป็นข้อเรียกร้องที่ใหญ่หลวงนัก

หัวหน้าผู้ยิ่งใหญ่แจ้งมาว่า

เขาจะจัดที่อยู่ใหม่ให้พวกเรา

อยู่ตามลำพังอย่างสุขสบาย

และเขาจะทำตัวเสมือนพ่อ

และเราก็จะเป็นเหมือนลูกๆของเขา

ดังนี้ เราจึงจะพิจารณาข้อเสนอ

ที่ท่านขอซื้อแผ่นดินของเรา

แต่ไม่ใช่ของง่าย เพราะแผ่นดินนี้

คือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของพวกเรา

กระแสน้ำระยิบระยับที่ไหลไปตามลำธาร

แม่น้ำและทะเลสาบที่ใสสะอาดนั้น

เต็มไปด้วยอดีตและความทรงจำ

ของชาวอินเดียนแดง

เสียงกระซิบแห่งน้ำ

คือเสียงของบรรพบุรุษของเรา

แม่น้ำคือสายเลือดของเรา

เราอาศัยเป็นทางสัญจร

เป็นที่ดับกระหายและเป็นแหล่งอาหาร

สำหรับลูกหลานของเรา

ถ้าเราขายดินแดนนี้ให้ท่าน

ท่านจะต้องจดจำและสั่งสอน

ลูกหลานของท่านด้วยว่า

แม่น้ำคือสายเลือดของเราและท่าน

ท่านจะต้องปฏิบัติกับแม่น้ำ

เสมือนเป็นญาติพี่น้องของท่าน

ชาวอินเดียนแดงมักจะหลีกทาง

ให้กับคนผิวขาวเสมอมา

เหมือนกับหมอกบนขุนเขา

ที่ร่นหนีแสงแดดในยามรุ่งอรุณ

แต่เถ้าถ่านของบรรพบุรุษของเรา

เป็นสิ่งซึ่งเราสักการะบูชา

และหลุมฝังศพของท่านเหล่านั้น

เป็นดินแดนอันศักดิ์สิทธิ์

เช่นเดียวกับเทือกเขาและป่าไม้

เทพเจ้าประทานแผ่นดิน

ส่วนนี้ไว้ให้กับพวกเรา

เรารู้ดีว่าคนผิวขาว

ไม่เข้าใจวิถีชีวิตของเรา

สำหรับเขาแล้ว แผ่นดินไหนๆ ก็ตาม

ก็เหมือนกันหมด

เพราะพวกเขาคือคนแปลกถิ่น

ที่เข้ามากอบโกยทุกสิ่ง

ทุกอย่างที่เขาอยากได้

คนผิวขาวไม่ได้ถือว่า

แผ่นดินเป็นเลือดเนื้อของเขา

แต่เป็นศัตรูและเมื่อเขาเอาชนะได้แล้ว

เขาก็จะทิ้งแผ่นดินนั้นไป

แล้วก็ทิ้งเถ้าถ่านเอาไว้

เบื้องหลังอย่างไม่ใยดี

เถ้าถ่านบรรพบุรุษ

และถิ่นกำเนิดของลูกหลาน

ไม่มีอยู่ในความทรงจำของพวกคนผิวขาว

เขาปฏิบัติต่อผู้ให้กำเนิด

ญาติพี่น้อง แผ่นดินและท้องฟ้าเสมือน

สิ่งของที่มีไว้ซื้อขายได้

มันเป็นราวกับฝูงแกะหรือสายลูกประคำ

ความหิวกระหายของคนผิวขาวจะสูบ

ความอุดมสมบูรณ์จากแผ่นดินและเหลือไว้

แต่ทะเลทรายอันแห้งผาก

ข้าพเจ้าไม่เข้าใจเพราะวิถีชีวิต

ของเรานั้นต่างกับของท่าน

สภาพบ้านเมืองท่านเป็นสิ่งที่บาดตา

ของชาวอินเดียนแดง

แต่ทั้งนี้อาจเป็นเพราะ

พวกเราเป็นคนป่าเถื่อนและไม่รู้จักอะไร

ในบ้านของคนผิวขาว

ไม่มีที่ใดเลยที่เงียบสงบ

ไม่มีที่ที่จะได้ฟังเสียงใบไม้พัด

ด้วยกระแสลมในฤดูใบไม้ผลิ

หรือเสียงปีกแมลงที่บินไปมา

ทั้งนี้อาจเป็นเพราะ

พวกข้าพเจ้าเป็นคนป่าเถื่อน

ไม่รู้จักอะไร

เสียงในเมืองทำให้รู้สึกแสบแก้วหู

ชีวิตจะมีความหมายอะไร

เมื่อปราศจากเสียงนก

และเสียงกบเขียด

ร้องโต้ตอบกันในยามค่ำคืน

ข้าพเจ้าเป็นอินเดียนแดง

ข้าพเจ้าไม่สามารถเข้าใจสิ่งเหล่านี้ได้

ชาวอินเดียนแดงรักที่จะอยู่กับ

เสียงและกลิ่นของสายลม

ฝนและกลิ่นไอของป่าได้

ท่านต้องสอนให้ลูกหลานของท่านรู้ว่า

แผ่นดินที่เขาเหยียบอยู่

คือ เถ้าถ่านของบรรพบุรุษของเรา

เพื่อเขาจะได้เคารพแผ่นดินนี้

บอกลูกหลานของท่านด้วยว่า

โลกนี้อุดมสมบูรณ์ไปด้วยชีวิต

อันเป็นญาติพี่น้อง ของพวกเรา

สั่งสอนลูกหลานของท่าน

เช่นเดียวกับที่เราสอนลูกหลานของเรา

เสมอมาว่า โลกนี้ คือ แม่ ของเรา

ความวิบัติใดๆ ที่เกิดขึ้นกับโลก

ก็จะเกิดขึ้นกับเราด้วย

หากมนุษย์ถ่มน้ำลายรดแผ่นดิน

ก็เท่ากับมนุษย์ถ่มน้ำลายรดตัวเอง

เรารู้ดีว่าโลกนี้ไม่ได้เป็นของมนุษย์

แต่มนุษย์เป็นส่วนหนึ่งของโลกนี้

ทุกสิ่งทุกอย่างมีส่วนสัมพันธ์ซึ่งกันและกัน

เช่นเดียวกับสายเลือด

ที่สร้างความผูกพันในครอบครัว

ทุกสิ่งทุกอย่างมีส่วนผูกพันต่อกัน

ความวิบัติที่เกิดขึ้นกับโลกนี้

จะเกิดขึ้นกับมนุษย์เช่นกัน

มนุษย์มิได้เป็นผู้สร้าง

เส้นใยแห่งมวลชีวิต

แต่มนุษย์เป็นเพียง

เส้นใยเส้นหนึ่งเท่านั้น

หากเขาทำลายเส้นใยเหล่านี้....

เขาก็ทำลายตัวเอง


Friends' blogs
[Add ART19's blog to your web]
Links
 

 Pantip.com | PantipMarket.com | Pantown.com | © 2004 BlogGang.com allrights reserved.