กฎหมายแรงงาน ว่าด้วยการหักเงินค่าจ้าง และการใช้วันพักร้อน
การหักค่าตอบแทนในการทำงาน - กฏหมาย
กฎหมายแรงงาน : การหักค่าตอบแทนในการทำงาน

    มาตรา 76   ห้ามมิให้นายจ้างหักค่าจ้าง ค่าล่วงเวลา ค่าทำงานในวันหยุด และค่าล่วงเวลาในวันหยุด เว้นแต่เป็นการหักเพื่อ
    (1)  ชำระภาษีเงินได้ตามจำนวนที่ลูกจ้างต้องจ่ายหรือชำระเงินอื่นตามที่มีกฎหมายบัญญัติไง้
    (2)  ชำระค่าบำรุงสหภาพแรงงานตามข้อบังคับของสหภาพแรงาน
    (3) ชำระหนี้สินสหกรณ์ออมทรัพย์ หรือสหกรณ์อื่นที่มีลักษณะเดียวกับสหกรณ์ออมทรัพย์ หรือหนี้ที่เป็นไปเพื่อสวัดิการที่เป็นประโยชน์แก่ลูกจ้างฝ่ายเดียวโดยได้รับความยินยอมล่วงหน้าจากลูกจ้าง
    (4.) เป็นเงินประกันตามมาตรา 10 หรือชดใช้ค่าเสียหายให้แก่นายจ้าง ซึ่งลูกจ้างได้กระทำโดยจงใจหรือประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง โดยได้รับความยินยอมจากลูกจ้าง
    (5)  เป็นเงินสะสมตามข้อตกลงเกี่ยวกับกองทุนเงินสะสม

    การหักตาม (2) (3) (4) (5)  ในแต่ละกรณีห้ามหักเกินร้อยละสิบ และจะหักรวมกันได้ไม่เกินหนึ่งในห้าของเงินที่ลูกจ้างมีสิทธิได้รับตามกำหนดเวลาการจ่ายตามมาตรา 70 เว้นแต่ได้รับความยินยอมจากลูกจ้าง

    บทบัญญัติข้างต้นห้ามนายจ้างหักค่าตอบแทนในการทำงานซึ่งหมายถึงค่าจ้าง ค่าล่วงเวลา ค่าทำงานในวันหยุด  และค่าล่วงเวลาในวันหยุด แต่ก็มีข้อยกเว้นไว้ว่าให้หักได้ทั้งหมด  5 ประเภท

    ประเภทแรก หักเพื่อชำระภาษีเงินได้ นายจ้างจะหักเท่าใดก็ได้และไม่จำเป็นต้องได้รับความยินยอมจากลูกจ้าง การหักเพื่อชำระเงินอื่นตามที่มีกฎหมายบัญญัติไว้ เช่น ห้ามหักเพื่อเป็นเงินสบทบเข้ากองทุนประกันสังคม หรือหักเพื่อชำระเป็นเงินสะสม เข้ากองทุนสงเคราะห์ลูกจ้างตามกฎหมาย นี้ เป็นต้น การหักประเภทแรกนี้ไม่ต้องได้รับความยินยอมจากลูกจ้างและกฎหมายไม่ได้ระบุจำนวนเงินที่ได้หักได้ไว้

    ประเภทสอง หักเพื่อชำระค่าบำรุงสหภาพแรงงานตามข้อบังคับของสหภาพแรงงานโดยปกติลูกจ้างที่เป็นสมาชิกสหภาพแรงงานจะต้องชำระค่าบำรุงให้แก่สหภาพแรงงงาน ค่าบำรุงของสหภาพแรงงานนั้น มีวิธีการชำระ 2 วิธีการคือ ลูกจ้างนำค่าบำรุงนั้นไปส่งให้แก่สหภาพงานเอง และขอให้นายจ้างหักจากค่าจ้งของลูกจ้างส่งให้แก่นายจ้าง (ภาษาอังกฤษ เรียกว่า Checkoff)  การหักค่าจ้างเพื่อชำระค่าบำรุงสหภาพแรงงานนั้น กฎหมายไม่ได้ระบุว่าต้องได้รับความยินยอมจากลูกจ้างหรือไม่ แต่โดยปกติแล้วก็จะต้องได้รับความยินยอมจากลูกจ้างซึ่งเป็นสมาชิกสหาภาพแรงงานด้วย จำนวนเงินที่หักก็ต้องไม่เกินร้อยละสิบ

    ประเภทที่สาม  การหักเพื่อชำระหนี้สินสหกรณ์ออมทรัพย์หรือสหกรณ์ที่มีลักษณะเดียวกับสหกรณ์ออมทรัพย์ ในกรณีที่ลูกจ้างมีหนี้สิน ไม่ว่าจะเป็นเงินที่ส่งให้แก่สหกรณ์ออมทรัพย์หรือกู้หนี้ยืมสินกับสหกรณ์ออมทรัพย์ ถ้าลูกจ้างยินยอมให้หักก็หักได้ แต่หักได้ไม่เกินร้อยละสิบของค่าจ้าง ส่วนการหักเพื่อการชำระหนี้ที่เป็นไปเพื่อสวัสดิการที่เป็นประโยชน์แก่ลูกจ้างฝ่ายเดียว หมายถึง สวัสดิการใดๆ ก็ตามที่นายจ้างให้แก่ลูกจ้างโดยนายจ้างไม่ได้รับประโยชน์ตอบแทนเลย เช่น นายจ้างให้ลูกจ้าง กู้ยืมเงินและให้ลูกจ้างผ่อนส่งโดยนายจ้างมิได้คิดดอกเบี้ยแม้สตางค์เดียว ถ้านายจ้างได้ให้ลูกจ้างกู้ยืมเงิน แต่ได้คิดดอกเบี้ยในอัตราที่ต่ำกว่าท้องตลาดไม่ว่าจะต่ำมากน้อยเพียงใดก็ต้องถือว่าไม่ใช่หนี้ที่เป็นไปเพื่อสวัสดิการที่เป็นประโยชน์แกลูกจ้างฝ่ายเดียว การหักหนี้เช่นว่านี้จะต้องได้รับความยินยอมจากลูกจ้างก่อนจึงจะหักได้และหักได้ไม่เกินร้อยละสิบ

    ประเภทที่สี่ การหักเพื่อเป็นเงินประกันการทำงานตามมาตรา 10 ซึ่งจะหักได้ก็ต่อเมื่อเป็นลูกจ้างที่ทำงานเกี่ยวกับการเงินหรือทรัพย์สินของนายจ้างตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคมประกาศกำหนดว่าลูกจ้างประเภทนั้นนายจ้างเรียกเงินประกันได้ส่วนการหักเพื่อชำระค่าเสียหายให้แก่นายจ้างนั้น ลูกจ้างต้องได้กระทำโดยจงใจหรือประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงก่อให้เกิดความเสียหายแก่นายจ้าง ไม่ว่าการหักเพื่อเป็นเงินประกันก็ดี หรือหักเงินเพื่อชดใช้ความเสียหายให้แก่นายจ้างก็ดี จะต้องได้รับความยินยอมจากลูกจ้างและหักได้ไม่เกินร้อยละ 10 ของค่าจ้าง

    ประเภทที่ห้า  การหักเพื่อเป็นเงินสะสมตามข้อตกลงเกี่ยวกับกองทุนและสะสมซึ่งปกติแล้วลูกจ้างก็ต้องให้ความยินยอมในการหักอยู่แล้วและหักได้ไม่เกินร้อยละ 10 ของจำนวนค่าตอบแทนดังกล่าวข้างต้น

    กฎหมายบัญญัติไว้ในวรรคสองด้วยว่า การหักเงินทั้งหมดนั้นหักได้แต่ละข้อไม่เกินร้อยละ 10 แต่รวมแล้วไม่เกินร้อยละ 20 อย่างไรก็ตาม ประโยคสุดท้ายในมาตรานี้ก็ทำให้ลูกจ้างหรือนายจ้างสบายใจก็คือ “เว้นแต่ได้รับความยินยอมจากลูกจ้าง” นั้นแสดงว่าถ้าลูกจ้างยินยอมแล้วจะหักเกินร้อยละ 10 ก็ได้  หักเกินร้อยละ 20 ก็ได้ ต้องจัดทำเป็นหนังสือให้ลูกจ้างลงลายมือชื่อในการให้ความยินยอมหรือมีข้อตกลงไว้ให้ชัดเจนเป็นการเฉพาะ

    ข้อมูลอ้างอิง : คำอธิบายกฎหมายแรงงาน  พิมพ์ครั้งที่ 6 แก้ไขเพิ่มเติม
    โดย : ศาสตราจารย์เกษมสันต์ วิลาวรรณ

    การหักเงินสมทบเข้ากองทุนประกันสังคมของลูกจ้าง จะหักจากรายได้ของเงินเดือนสุทธิที่ได้รับเท่านั้น ไม่รวมถึง เงินล่วงเวลา(OT) ส่วนเงินเบี้ยเลี้ยงที่ได้เป็นครั้งคราวไม่นับเป็นเงินรายได้ประจำไม่ต้องนำ มาหัก แต่ถ้าเงินเบี้ยเลี้ยงที่ได้เป็นประจำทุกเดือนถือว่าเป็นเงินรายได้ประจำ ต้องนำมาหักเงินสมทบเข้ากองทุนประกันสังคมด้วย ได้นำข้อมูลที่ทาง ศูนย์สารนิเทศ สำนักงานประกันสังคม ตอบผู้อื่นมาให้คุณได้ศึกษา
จาก //www.sso.go.th/webboard.php?cat_id=60&mod=view&qid=90

เรียน ผู้ประกันตน (พนักงาน)
                  สำนักงานประกันสังคม ขอเรียนว่า ตามพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ.2533 มาตรา 5 ค่าจ้าง หมายความว่า เงินทุกประเภทที่นายจ้างจ่ายให้แก่ลูกจ้างเป็นค่าตอบแทนการทำงานในวันและ เวลาปกติไม่ว่าจะคำนวณตามระยะเวลาหรือคำนวณตามผลงานที่ลูกจ้างทำได้ และให้ความหมายรวมถึงเงินที่นายจ้างจ่ายให้ในวันหยุดและวันลาซึ่งลูกจ้างทำ ได้ ทั้งนี้ ไม่ว่าจะกำหนดคำนวณหรือจ่ายในลักษณะใดหรือโดยวิธีใดและไม่ว่าจะเรียกชื่อ อย่างไร เพื่อให้ครอบคลุมความหมายของคำว่า ค่าจ้าง ขอให้ท่านทำความเข้าใจด้วยว่าเงินใดจะเป็นค่าจ้างหรือไม่นั้นจะต้องดูเจตนา และลักษณะการจ่ายประกอบ ดังนี้
1. เป็นเงินที่นายจ้างจ่ายให้ลูกจ้าง
2. จ่ายเพื่อเป็นค่าตอบแทนการทำงานในวันเวลาปกติ
3. การจ่ายไม่คำนึงถึงประโยชน์ที่ลูกจ้างจะนำไปใช้และไม่มีเงื่อนไขในการจ่าย
4. ต้องไม่ใช่เงินรางวัลหรือสวัสดิการหรือเงินจูงใจ
                ทั้งนี้ การจะพิจารณาเกี่ยวกับลักษณะของรายได้ต่างๆ ว่าจะนำมาคำนวณเงินสมทบหรือไม่นั้นจะต้องมีเอกสารหรือหลักฐานประกอบการ พิจารณาด้วย เนื่องจากหากรายได้มีเงื่อนไขเหมือนกันแต่มีเงื่อนไขหักจ่ายที่แตกต่างกัน โดยเงื่อนไขดังกล่าวหากเข้าองค์ประกอบนิยามคำว่า ค่าจ้าง ของสำนักงานประกันสังคมก็ต้องนำมาคำนวณเงินสมทบ และตามที่ท่านแจ้งมานั้น ไม่มีรายละเอียดเงื่อนไขการจ่ายเงินดังกล่าว สำนักงานประกันสังคมจึงขอให้แนวทางในการพิจารณา ดังนี้
              เงินเดือน ถือเป็นค่าจ้างตามพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ.2533 มาตรา 5 เนื่องจากเป็นเงินที่นายจ้างจ่ายเพื่อตอบแทนการทำงานในวันและเวลาทำงานปกติ ของลูกจ้าง
ค่าจ้างรายวันและค่าจ้างเหมา หากเป็นเงินที่นายจ้างจ่ายเพื่อตอบแทนการทำงานในวันและเวลาทำงานเป็นปกติของ ลูกจ้าง ก็ถือว่าเป็นค่าจ้างตามพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ.2533 ต้องนำมาคำนวณเงินสมทบ
               เงินโบนัส ที่นายจ้างจ่ายให้พนักงานทุกปีนั้น มีวัตถุประสงค์ในการจ่ายเพื่อตอบแทนผลงานที่พนักงานทำให้บริษัท เป็นการจัดสวัสดิการเพื่อขวัญและกำลังใจของพนักงานจึงไม่ใช่ค่าจ้าง
ค่า ล่วงเวลา (O.T) นั้น ไม่ถือเป็นค่าจ้างเนื่องจากค่า O.T. เป็นเงินที่นายจ้างจ่ายให้กับพนักงานนอกเวลาทำงานปกติของพนักงาน เบี้ยขยัน หากการจ่ายเบี้ยขยันมีเงื่อนไขว่า พนักงานที่ไม่ลา ขาด สาย ลาป่วยหรือได้รับการร้องจากลูกค้าหรือผู้ควบคุมงานจะไดรับเบี้ยขยัน การจ่ายเบี้ยขยันดังกล่าวถือว่าเป็นเงินที่นายจ้างให้เพื่อตอบแทนความขยัน หรือเพื่อจูงใจในการทำงาน ไม่ใช่เป็นการตอบแทนการทำงานปกติ จึงไม่เป็นค่าจ้าง หากท่านต้องการทราบรายละเอียดเพิ่มเติมว่าเงินใดที่ต้องนำมาคำนวณเงินสมทบ หรือไม่สามารถสอบถามได้ที่สำนักงานประกันสังคมเขตพื้นที่/จังหวัด ที่สถานประกอบการตั้งอยู่ หรือกองเงินสมทบ สำนักงานประกันสังคม หมายเลขโทรศัพท์ 0-2956-2269
หากนายจ้างนำเงินที่มิใช่เงินเดือนมาคำนวณ เงินสมทบนำส่งสำนักงานประกันสังคม สามารถขอเงินดังกล่าวคืนได้ โดยนายจ้างต้องเป็นผู้ดำเนินการขอเงินส่วนที่เกินคืน จากนั้นนายจ้างเป็นคนนำเงินดังกล่าวไปคืนให้กับลูกจ้างต่อไป
                   ทั้งนี้ หากท่านมีข้อสงสัยสามารถโทรศัพท์สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สายด่วน กระทรวงแรงงาน 1506 กด 1 สำนักงานประกันสังคม หรือที่สำนักงานประกันสังคมเขตพื้นที่/จังหวัด ที่ท่านสะดวกในการติดต่อ

ศูนย์สารนิเทศ สำนักงานประกันสังคม
17 พฤษภาคม 2550

--------------------

กฎเกณฑ์การจ่ายเงินโบนัสและการหักค่าจ้าง

 กฎเกณฑ์การจ่ายเงินโบนัสเป็นอย่างไร / การนำสถิติการลาป่วย ลากิจ ลาพักร้อน สายและขาดงานมาหักเปอร์เซ็นต์จากฐานเงินเดือน ได้หรือไม่ / ทำงานผิดพลาดบริษัทฯหักเงินทุกคนในแผนก
ผิดถูกอย่างไร 


Q : 1. อยากทราบระเบียบในการคิดคำนวณโบนัสพนักงาน ว่าจริงๆ แล้วขึ้นอยู่กับกฎเกณฑ์ของแต่ละบริษัทหรือไม่ เนื่องจากฝ่ายบุคคลของที่ทำงาน นำสถิติการลาป่วย ลากิจ ลาพักร้อน รวมทั้งกรณีมาสาย และขาดงาน มาหักเปอร์เซ็นต์จากฐานเงินเดือนอีก ทั้งที่ไม่ได้ขอลาเกินจำนวนวันที่กำหนด (และถูกหักเงินไปแล้ว กรณีมาสาย หรือขาดงานโดยไม่ส่งใบลา)

2. เวลาบริษัทมีนโยบายขึ้นเงินเดือนให้พนักงาน จะไม่ยอมรวมในฐานเงินเดือน แต่จะบวกเพิ่มในช่องเงินพิเศษ1, 2, 3 ฯลฯ ไป ทำให้เงินโบนัสยังอยู่ที่ฐานเงินเดือนซึ่งน้อยนิดเช่นเดิมมาหลายปีแล้วค่ะ ตรงนี้บริษัทมีสิทธิ์ทำได้หรือไม่คะ เพราะเมื่อบวกกับการหักเปอร์เซ็นต์ค่าขาด ลา มาสายที่กล่าวไปเบื้องต้น กับภาษีแล้ว สรุปเงินแทบไม่เหลือใช้ทำอะไรได้เลยค่ะ

3. เมื่อไม่นานมานี้ มีการทำงานผิดพลาด ทำให้แผนกของดิฉันถูกหักเงินทุกคน คนละเท่าๆ กัน และถูกหักซ้ำอีก เมื่อมีจุดบกพร่องเล็กน้อยเกิดขึ้นตามมาหลังจากนั้นไม่นาน ทำให้แย่กันไปเลยค่ะ และบางคนที่ไม่ได้ทำผิด ก็รู้สึกว่าไม่ยุติธรรมเลยที่ต้องถูกหักเงินไปด้วยหลายพันบาท แต่บริษัทยืนยันว่าต้องร่วมกันรับผิดชอบค่ะ

A : จากคำถามของคุณเอ ทั้ง 3 ข้อ มีความเกี่ยวข้องกัน ขอสรุปประเด็นคำถามเป็น 3 เรื่อง ดังต่อไปนี้
ประเด็นที่หนึ่ง ระเบียบในการคิดคำนวณโบนัสเป็นอย่างไร มีกฎเกณฑ์ของแต่ละบริษัทฯหรือไม่

คำตอบ : ระเบียบในการคิดคำนวณโบนัสไม่มีสูตรตายตัว ขึ้นอยู่กับนโยบายและผลประกอบการของแต่ละบริษัทฯ โดยทั่วไปหากบริษัทฯ ที่มีนโยบายการจ่ายเงินโบนัส บริษัทฯจะแจ้งหรือประกาศให้พนักงานทราบ และการจ่ายจะพิจารณาจากผลประกอบการ ส่วนรูปแบบและวิธีการจ่ายเงินโบนัส มีหลายวิธีบางองค์กรจะพิจารณาจ่ายตามผลงาน บางองค์กรพิจารณาจากอายุการทำงาน เป็นต้น

คำอธิบายเพิ่มเติม : หากบริษัทฯ จัดทำข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้าง ตามกฎหมายแรงงานสัมพันธ์ว่าจะจ่ายเงินโบนัส เมื่อมีเหตุจำเป็นไม่สามารถจ่ายได้ บริษัทฯ ต้องยื่นข้อเรียกร้องต่อผู้แทนลูกจ้าง หรือสหภาพแรงงงาน และต้องดำเนินการเจรจาหาข้อยุติร่วมกันทั้งสองฝ่าย ดูรายละเอียดการปฏิบัติได้จากมาตรา 5,11,12,18 และมาตรา 131 กฎหมายแรงงานสัมพันธ์

ประเด็นที่สอง ทางบริษัทฯ นำสถิติการลาป่วย ลากิจ ลาพักร้อน สายและขาดงานมาหักเปอร์เซ็นต์จากฐานเงินเดือนอีก ได้หรือไม่ ทั้งๆ ที่การลาและการหยุดพักร้อนก็ไม่เกินจำนวนวันที่กำหนด และการมาทำงานสาย การขาดงานได้ถูกหักเงินไปแล้ว

คำตอบ : ก่อนอื่นขอให้เข้าใจก่อนว่าการลา และการหยุดไม่เหมือนกัน การลา ประกอบด้วย ลาป่วย ลาเนื่องจากประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยจากการทำงาน ลากิจ ลาเพื่อทำหมัน ลาคลอด ลารับราชการทหารตามหมายเรียก และลาเพื่อฝึกอบรม โดยการลาทุกชนิดต้องได้รับอนุมัติจากบริษัทฯ ก่อนการลา ยกเว้นลาป่วยแต่เมื่อกลับมาทำงานต้องส่งใบลาป่วยพร้อมแนบใบรับรองแพทย์หากลา ป่วย 3 วันขึ้นไป ส่วนการหยุด ประกอบด้วย วันหยุดประจำสัปดาห์ วันหยุดพักผ่อนประจำปีหรือหยุดพักร้อน และวันหยุดตามประเพณี โดยวันหยุดดังกล่าว นายจ้างมีหน้าที่ต้องจัดให้พนักงานหยุด ตามกฎหมายคุ้มครองแรงงานฯ และการหยุดพักร้อนต้องได้รับอนุมัติจากนายจ้างก่อนทุกครั้ง

การนำสถิติการลาป่วย ลากิจ ลาพักร้อน สายและขาดงานมาหักเปอร์เซ็นต์จากฐานเงินเดือนอีก ได้หรือไม่ คำตอบคือไม่ได้ เนื่องจากการมาทำงานสาย การขาดงานได้ถูกหักเงินไปแล้ว ก็ถือว่าจบกันไป นายจ้างหักค่าจ้างได้ตามเวลาที่ลูกจ้างมาสายและขาดงาน ยิ่งไปกว่านั้น กรณีของคุณเอ บริษัทฯ ไม่มีสิทธิ์นำเรื่องการพักร้อน มาหักเงินเดือน ดังที่ได้อธิบายไว้แล้วว่า พักร้อนเป็นหน้าที่ของนายจ้างที่ต้องจัดให้ลูกจ้าง โดยต้องจัดให้พักร้อนอย่างน้อยปีละ 6 วันทำงาน หากลูกจ้างใช้วันพักร้อนไม่หมด นายจ้างต้องคืนเป็นเงินให้กับลูกจ้างหรือสะสมไปใช้ในปีถัดไปได้ อ้างอิงจากมาตรา 30 กฏหมายคุ้มครองแรงงานฯ โดยหลักการบริหารทรัพยากรบุคคล หากจะนำสถิติสาย ขาด ลา มาใช้อีกต้องไม่เกี่ยวข้องกับการหักเงินจากฐานเงินเดือน แต่จะนำมาใช้เพื่อพิจารณาประกอบการประเมินผลงาน

คำอธิบายเพิ่มเติม : เกี่ยวกับการหักค่าจ้างเงินเดือน ว่านายจ้างสามารถหักค่าจ้างได้หรือไม่ หักได้ในกรณีไหนบ้าง มีหลักกฎหมายคุ้มครองในเรื่องนี้อยู่ตามมาตรา 76 จะหักค่าจ้างได้ใน 5 กรณี ยกตัวอย่างเช่น หักเพื่อชำระค่าภาษีเงินได้ หักเพื่อชำระหนี้สินสหกรณ์ออมทรัพย์ หักเพื่อสวัสดิการเช่นลูกจ้างขอกู้เงิน เป็นต้น

ข้อสังเกต : มีหลายองค์กรที่ลงโทษทางวินัย โดยหักค่าจ้างเงินเดือน และจัดทำหนังสือให้ลูกจ้างลงลายมือชื่อยินยอม หากลูกจ้างเอาความ นายจ้างจะเสียเปรียบ การลงโทษด้วยการหักค่าจ้าง ขอให้พิจารณาจากมูลเหตุข้อเท็จจริง ว่าความผิดนั้นๆ ก่อให้เกิดความเสียหายต่อกิจการของนายจ้าง เป็นมูลค่าเท่าไหร่ ซึ่งต้องชัดเจนและพิสูจน์ได้ว่ามีความเสียหายจริง ความผิดวินัยข้อนี้หากร้ายแรง ตามมาตรา 119 กฎหมายคุ้มครองแรงงานฯ นายจ้างพิจารณาถึงขั้นเลิกจ้างได้โดยไม่ต้องจ่ายค่าชดเชย อย่าไปเสียเวลาลงโทษด้วยการหักค่าจ้าง แต่การพิจารณาถึงขั้นเลิกจ้าง ต้องดำเนินการอย่างถูกต้อง มิเช่นนั้นอาจเข้าข่ายการเลิกจ้างไม่เป็นธรรม

กรณีของคุณเอที่ถามว่าใน แผนกมีการทำงานผิดพลาด ทำให้พนักงานทุกคนในแผนกถูกหักเงินคนละเท่าๆ กัน และถูกหักซ้ำอีก บางคนที่ไม่ได้ทำผิดก็ถูกหักเงินไปด้วย โดยบริษัทฯ ให้รับผิดชอบร่วมกัน คำถามนี้ ตอบได้ทันทีว่า ทางบริษัทฯ กระทำไม่ถูกต้อง ดังที่ได้อธิบายไว้แล้วตามเหตุผลข้างต้น

ประเด็นที่สาม : บริษัทฯ จ่ายเงินโบนัสโดยอิงจากฐานเงินเดือนเดิม ถูกต้องหรือไม่

คำตอบ ต้อง เข้าใจก่อนว่าค่าจ้าง หมายถึงเงินที่นายจ้างและลูกจ้างตกลงกันจ่ายเป็นค่าตอบแทนในการทำงาน หากต้องการรายละเอียดให้หาอ่านได้จากมาตรา 5 กฎหมายคุ้มครองแรงงานฯ จากคำถาม บริษัทฯ ไม่นำเงินเดือนที่ขึ้นมารวมในฐานเงินเดือนปัจจุบัน โดยนำไปบวกในช่องเงินพิเศษ 1,2,3 ทำให้เงินโบนัสไปอิงกับตัวเลขฐานเงินดือนเดิม ซึ่งเป็นมาหลายปีแล้ว อย่างนี้บริษัทฯ กระทำไม่ถูกต้อง

แม้ว่าบริษัทฯ จะนำเงินเดือนที่เพิ่มขึ้นไปบวกในช่องเงินพิเศษก็ไม่มีผล อะไรก็ตามที่เป็นค่าตอบแทนในการทำงาน เป็นค่าจ้างเงินเดือนทั้งสิ้น ไม่ว่าจะเรียกชื่ออย่างไร และโดยปกติแล้วหากกิจการมีผลประกอบการดี พนักงานก็จะได้รับการพิจารณาขึ้นเงินเดือนมากน้อยแตกต่างกันไป การจ่ายเงินโบนัสจะอิงกับฐานเงินเดือนปัจจุบัน ส่วนวิธีการจ่ายโบนัส มีหลายรูปแบบขึ้นอยู่กับนโยบายของแต่ละองค์กรCreate Date : 08 มีนาคม 2556
Last Update : 8 มีนาคม 2556 10:03:05 น.
Counter : 92609 Pageviews.

130 comments
  
ดิฉันมีวันลาหยุดพักผ่อนประจำปี จำนวนทั้งหมด 18 วัน ยกมาจากปีที่แล้ว 8 วััน ของปีนี้ 10 วัน ดิฉันได้ลาหยุดไปแล้ว 6 วัน และจะขอลาหยุดอีก ในวันที่ 29 - 30 เมษายน นี้ แต่ผู้บังคับบัญชาไม่อนุมัติ โดยให้เหตุผลว่า ไม่มีสิทธิ์แล้วลามากเกินกำหนด ซึ่งตลอดเวลา 4 ที่ทำงานมาไม่เคยมีปัญหา และได้รับอนุมัติมาตลอด การทำงานก็ไม่มีผลกระทบใด

หากดิฉันหยุดงานไปโดยไม่ได้รับอนุญาต จะถือว่าขาดงาน มหาวิทยาลัยฯ มีสิทธิ์หักเงินเดือน หรือเลิกจ้างได้หรือไม่ เพราะติดวันหยุดเสาร์-อาทิตย์ รวมเป็น 4 วันติดต่อกัน
โดย: เบญจมาส IP: 122.154.90.66 วันที่: 25 เมษายน 2556 เวลา:13:04:22 น.
  
อยากจะสอบถามนิดนึงคะ พอดีลาออกจากบริษัทเดือน พ.ค แต่ได้ลงชื่อเพื่อไปท่องเที่ยวกับทางบริษัท ในเดือน ส.ค บริษัทมีสิทธิหักเงิน คชจ. ในการท่องเที่ยวไหม หากมีการหักเราสามารถร้องเรียนได้หรือเปล่า
โดย: ไม่มีชื่อ IP: 49.231.116.167 วันที่: 27 เมษายน 2556 เวลา:15:30:47 น.
  

โดย: เยาวมาลย์ IP: 110.168.37.160 วันที่: 28 เมษายน 2556 เวลา:0:58:17 น.
  
การลาแบบไม่รับเงินได้ ลาได้หรือไม่
โดย: พัชรี นาเคน IP: 113.53.160.251 วันที่: 3 พฤษภาคม 2556 เวลา:14:45:00 น.
  
ทางบริษัทให้วันลาพักร้อน 12วัยต่อ 1 ปี เฉลี่ยอยู่ที่เดือนละ 1 วัน และสามารถสะสมข้าใปีได้ตลอดอายุการทำงานคะ แต่ทางบริษัทได้ออกกฎว่าหากมาสายสามครั้งจะถูกหักวันลาพักร้อนครึ่งวัน ซึ่งบางทีสายเพียง 5นาที ก็ถูกนับรวม บางครั้งสายครั้งละไม่เกิน 10นาที รวมกันหกครั้งยังไม่ถึงครึ่งวันด้วยซ้ำ มางบริษัทมีสิทธิ์ออกกฎแบบนี้ด้วยหรอคะ รบกวนขอคำตอบด้วยคะ
โดย: PSC IP: 27.55.10.119 วันที่: 19 มิถุนายน 2556 เวลา:8:42:59 น.
  
ทางบริษัทให้วันลาพักร้อน 12วัยต่อ 1 ปี เฉลี่ยอยู่ที่เดือนละ 1 วัน และสามารถสะสมข้าใปีได้ตลอดอายุการทำงานคะ แต่ทางบริษัทได้ออกกฎว่าหากมาสายสามครั้งจะถูกหักวันลาพักร้อนครึ่งวัน ซึ่งบางทีสายเพียง 5นาที ก็ถูกนับรวม บางครั้งสายครั้งละไม่เกิน 10นาที รวมกันหกครั้งยังไม่ถึงครึ่งวันด้วยซ้ำ มางบริษัทมีสิทธิ์ออกกฎแบบนี้ด้วยหรอคะ รบกวนขอคำตอบด้วยคะ
โดย: PSC IP: 27.55.12.245 วันที่: 20 มิถุนายน 2556 เวลา:0:05:24 น.
  
คือทำงานอยู่ในบริษัท ท่าอากาศยานไทนจำกัด (มหาชน)ได้เงินเดือนเป็นรายวันวันละ 400.- วันหยุดไม่จ่ายวันลาไม่จ่าย ค่าประกันสังคมออกเอง..ตกเดือนละ 8000.- ต่อเดือน เวลาจะทำเรื่องขอกู้ก็มีปัญหาตลอดในเรื่องของการกู้ ธนาคารจะบอกว่าไม่ีสลิปเงินเดือนเหรอค่ะ....ถ้าไม่มีคุณไม่สามารถกู้ได้ค่ะ..ก็ไม่เข้าใจในสถานการณ์ขณะนี้เราก็เงินเดือนน้อยและต้องมาออกค่าประกันสังคม..ทั้งทั้งที่บริษัท...ก็จ้างเราแต่ทำไมไม่มีสลิปเงินเดือนในเราละค่ะแล้วเราก็ไม่พอในเรื่องค่าใช้จ่าย...กฏหมายแรงงานมีวิธีจะช่วยพวกเราได้ไหมค่ะ...จะดำเนินอย่างไรให้จ้างเงินเดือนตามกฏหมายแรงงานค่ะ....จะพอกินมะค่ะ ถ้าวันหยุดเยอะเราก็ได้ตามวันหยุดเสาร์อาทิตย์และวันนักขัตฤกษ์เราก็ถูกหักบางทีได้ไม่ถึง..6000.- บาทเราต้องเลี้ยงลูกและส่งตัวเองช่วยตรวจสอบให้ด้วยได้ไหมค่ะ......เดือดร้อนจิงๆๆๆ

โดย: คนเดือดร้อน IP: 110.169.145.226 วันที่: 10 สิงหาคม 2556 เวลา:13:46:40 น.
  
อยากทราบว่า บริษัทฯ สามารถหักเงินเดือนทั้งจำนวนได้ไหมครับ สาเหตุเนื่องจากยอดไม่ถึงเป้าที่กำหนด แต่ก็ไม่มีค่าเสื่อมรถ ค่าโทรศัพท์ ค่าน้ำมัน ให้อยู่แล้ว มีเพียงเงินเดือนกับค่าคอมมิชชั่น ซึ่งให้ตามผลงานที่ทำได้อยู่แล้ว ขอบคุณครับ
โดย: B IP: 171.101.98.203 วันที่: 18 สิงหาคม 2556 เวลา:17:05:27 น.
  
ทำงานสภาบันการเงิน ขอถามว่าสิทธิลาพักผ่อนประจำ 20 วันบวกสะสมครึ่งหนึ่งของสิทธิ์ปีก่อน 10 วันรวม 30 วัน ขอลาพักผ่อน 5 วันเนื่องจากแม่ป่วย หัวหน้าไม่อนุมัติให้ลา ดิฉันจะเก็บหลักฐานอะไรบ้างสำหรับร้องเรียน ฟ้องกรมแรงงาน
โดย: Wannapa IP: 27.55.144.122 วันที่: 22 สิงหาคม 2556 เวลา:15:06:46 น.
  
อยากถามผู้รู้ว่า ถ้าลากิจแต่ผู้ว่าจ้างไม่เต็มใจอยากให้ลา แต่ลูกจ้างได้ลากิจถูกต้องล่วงหน้า 3 วัน และได้หยุดตามวันลากิจไป แต่นายจ้างได้ทำการเลื่อนการจ่ายเงินเดือนไป 5 วัน เลยอยากถามผู้รู้ว่านายจ้างสามารถทำได้หรือไม่ และถ้านายจ้างทำได้มีข้อกฎหมายข้อไหนบางช่วยชี้แจ้งให้ทราบด้วย จะขอขอบคุณเป็นอย่างสูง
โดย: คนตรง IP: 125.25.118.139 วันที่: 26 กันยายน 2556 เวลา:22:42:29 น.
  
คือตอนนี้ดิฉันทำงานกับสถาบันเสริมความงามแห่งหนึ่งค่ะ ซึ่งทางบริษัทมีเงินเดือนให้เก้าพัน และหักเงินประกันของพนักงาน 10000 บาท หักอยู่สิบเดือน ก็เหลืออยู่เดือนละแปดพัน แต่เนื่องจากบริษัทอ้างว่ามีปัญหาเรื่องการเงิน ถึงเวลาเงินออกสิ้นเดือนก็จ่ายพนักงานไม่ตรง แถมจ่ายก็ทยอยจ่ายเงินแปดพันก็จ่ายทีละสามพันสองพัน และค่ามือของพนักงานก็ไม่จ่าย ถ้าทำยอดขายไม่ได้ก็จะไม่จ่ายเลย ถ้าเดือนไหนทำยอดได้ตามเป้าหมายที่บริษัทกำหนดก็จะได้เฉพราะค่ามือของเดือนนั้น พอเดือนต่อมาก็เพิ่มยอดอีก ที่ค้างอยู่ก็ไม่จ่าย บางรายค้างเป็นปี บางรายค้างสามเดือนสี่เดือน ถ้าคิดเป็นเงินก็หลายหมื่นบาท อยากเรียนถามว่าถ้าออกงานโดยไม่แจ้งล่วงหน้า และไม่ยื่นใบลาออก ลูกจ้างจะได้รับเงินที่ทำค้างไว้หรือเปล่าคะ และถ้านายจ้างไม่จ่าย ลูกจ้างสามารถร้องเรียนกับกระทรวงแรงงานให้นายจ้างจ่ายได้หรือไม่ และตอนนี้ดิฉันทำงานย่างเข้าเดือนที่หกแล้ว และเงินประกันก็ยังหักไม่ครบ และเราจะได้เงินประกันคืนหรือไม่คะ ขอเรียนถามและแนะแนวทางที่จะได้เงินคืนด้วยค่ะ ขอบคุณค่ะ
โดย: ราตรี สิงห์เสนา IP: 124.121.143.155 วันที่: 5 ตุลาคม 2556 เวลา:22:09:58 น.
  
ดิฉันทำงานในโรงเรียนเอกชนแห่งหนึ่ง ทำงานตั้งแต่ยังไม่จบป.ตรี จนจบรวม 7 ปี เงินตนเอง (เรียน มสธ ไม่รบกวนเวลางานนะคะ) ได้รับเงินเดือนรวม 9,060 จากฐานเงินเดือน 6,230 บาท ส่วนต่างคือเงินขึ้นประจำปีจากผลการประเมินประจำปี จนเรียนจบดิฉันก็นำวุฒิไปยื่นเพื่อปรับโครงสร้างฐานเงินเดือนตามกฎของโรงเรียน ผ.อ.บอกว่าจบไม่ตรงสาขา แนะนำให้เรียนต่อ แต่ในเงื่อนไขการเรียนนั้นดิฉันต้องได้รับการบรรจุ สช.ด้วย ทางโรงเรียนเท่านั้นจะบรรจุให้ได้และหากไม่ได้รับการบรรจุก็จะเรียนไม่ได้ แต่จะจ่ายค่าจ้างให้ตามกฏ สช.กำหนดเท่านั้นคือ 11,680 บาทนะ ดิฉันจึงสอบถามว่าแล้วเงินส่วนต่างที่ดิฉันสะสมมาตลอด 6 ปี ไม่ได้เหรอ เค้าบอกไม่ได้ แต่ดิฉันมีความมุ่งมั่นที่จะเป็นครูมาก ดิฉันก็ยินดีที่จะเรียนโดยออกค่าใช้จ่ายเองทั้งหมด
แต่ทางโรงเรียนกลับบอกดิฉันว่าแต่เราต้องทำสัญญากับเค้าว่าจะต้องทำงานต่อกับโรงเรียนอีก 2 ปีหลังเรียนจบ รวมเวลาก็ 4 ปี นับแต่วันที่เรียน หากผิดสัญญาก็จะถูกเพิกถอนการบรรจุ และถูกเรียกเงินคืนจากส่วนต่างคือ 11680 - 9060 = 2620 นับแต่เดือนที่ทำสัญญา ซึ่งก่อนหน้านี้ดิฉันยื่นใบคำร้องขอปรับโครงสร้างฐานเงินเดือน แต่เค้าเอาไปดองไว้เกือบอาทิตย์ก่อนที่จะกลับมาบอกให้ดิฉันเปลี่ยนข้อความในใบคำร้องใหม่ เป็นขอเรียนป.บัณฑิตแทน ดิฉันรู้สึกว่าไม่มีทางเลือกมากนักประกอบกับอายุก็ปาไป 39 แล้วเข้าทำงานที่อื่นคงยาก จึงตกลงทำหนังสือเป็นข้อตกลงร่วมด้วย อย่างนี้มีข้อใดขัดต่อหลักกฏหมายหรือไม่ (สัญญาทำโดย โรงเรียนเป็นผู้ร่าง มีพยานเป็นลูกน้องในสำนักงาน )ในหนังสือกำหนดว่าเป็นข้อตกลงค่ะ
ช่วยตอบด้วยนะคะดิฉันกลัวถลำตัวลึกกว่านี้ เสียโอกาสจากการเอาเปรียบเกินไปค่ะ เพราะตอนนี้ขณะนี้ดิฉันยังไม่ได้เรียนเลยค่ะ ระยะเวลาเริ่มต้นมาตั้งแต่เดือน มิถุนายนแล้วค่ะกว่าจะได้เรียนน่าจะปี 57 ซึ่งก็ยังไม่แน่นอนค่ะ
โดย: มาลี IP: 110.164.32.142 วันที่: 15 ตุลาคม 2556 เวลา:10:16:39 น.
  
ทำงานในบริษัท แห่งหนึ่ง หักเงินลูกจ้างเป็นว่าเล่นเลยค่ะ
เนื่องจากงานผิดพลาดเปิดOrder ผิด ก้อโดนหัดครั้งละ 100 บาท
และที่ร้ายแรงกว่านั้นซึ่งเป็น Order ใหญ่ที่ทางเจ้านายคุยกันไว้แล้วก้อตกมาเป็นเรื่องที่คนกลางต้องประสารงานต่อ ซึ่งแน่นอนค่ะไม่ค่อยรู้รายละเอียดอยู่แล้ว ลูกค้าจะเอาอย่าง เจ้านายจะเอาอย่าง คนกลางทำไม่ถูกจึุงแก้แบบผิดๆ ล่าสุดเจอหักเงินไป 1500 บาท

** อยากถามว่านายจ้างหักเงินลูกจ้างได้ด้วยหรอค่ะ
โดย: tuktuk IP: 124.120.144.217 วันที่: 21 ตุลาคม 2556 เวลา:10:37:45 น.
  
ทำงานในบริษัทเอกชน ตั้งวิก16-15 ของทุกเดือน ตอนนี้ลาออกกำหนดออก วันที่ 4 รวมทั้งหมดแล้วทำงานทั้งหมด 17 วัน โออีก 6 ชม. ปรากฎว่าเงินออก 1800 (ถ้าความเปนจิงต้องออก 5-6 พัน) สอบถามทางบริษัทได้ความว่า จำนวนเดือนนั้นที่เราออกทำงานไม่เตมเดือนขาดไป 11 วัน รวมวันอาทิตย์ด้วย ฝ่ายบุคคลหักตีรายวัน 300 กว่าหารด้วย 11 วัน โดนหักประมาณ 3-4 พัน อยากทราบจิงๆว่าการหักรายเดือนหักแบบนี้หรอ และทำไมไม่คิดตามรายวันที่เรามาทำงานจิง ตอนนี้ที่ได้มาคือ 1800 ถ้วน ขอรบกวนผู้มีความรู้ เสนอแนะ ความคิดเห็น ด้วยค่ะ ขอบคุณอย่างยิ่ง
โดย: aaaa IP: 14.207.181.165 วันที่: 25 ตุลาคม 2556 เวลา:20:18:37 น.
  
ดิฉันทำงาน บ เอกชนแห่งหนึ่งซึ่งที่อยู่นั้นกันดารมากกกก แต่มีที่พักให้ บ ออกค่าน้ำ ค่าไฟให้(น้ำก็ไม่ค่อยสะดวกใช้เท่าไหร่หรอกค่ะ) โดยมีข้อตกลงว่าให้เงินเดือนดิฉัน 10000 บาทในช่วงทดลองงาน 120 วัน พ้นโปรแล้วปรับตามผลงาน(จบ ป ตรีมีประสบการณ์ทำงานมา 2 ปีแต่ด้านอื่น ไม่ค่อยตรงกับงานใหม่ที่ทำอยู่มากนัก) โดยวันหยุดคือ วันอาทิตย์ และนักขัตฤกตามที่ บ กำหนด แต่เมื่อเงินเดือนออกกลับถูกหักเงินวันหยุดวันอาทิตย์ 4 วันออก เหลือ 10000-1332=8668 บาท(10000 หาร 30 = 333/วัน) ซึ่งคิดๆแล้วได้น้อยกว่าค่าแรงคนงานอีก นี่ยังไม่ได้หักประกันสังคมนะคะ
ดิฉันจึงสงสัยว่านี่บริษัทเอาเปรียบดิฉันอยู่หรือไม่(แต่ตอนเข้าดิฉันยังไม่เป็นงานเลยเค้าก็ไม่ได้ว่าอะไรให้ค่อยๆศึกษาไปค่ะ)
โดย: บางทีฟ้าหลังฝนของฉัน อาจงดงามกว่าฤดูใบไม่ผลิของท่านนะ IP: 125.27.171.185 วันที่: 30 ตุลาคม 2556 เวลา:17:09:39 น.
  
อยากทราบว่าค่าเที่ยวพนักงานขับรถที่แต่ละเดือนได้รับไม่เท่ากัน แต่ได้ทุกเดือนแล้วแต่จำนวนเที่ยว จะต้องนำไปหักประกันสังคมด้วยหรือเปล่าคะ
โดย: เอเอ IP: 124.120.23.33 วันที่: 5 พฤศจิกายน 2556 เวลา:15:36:46 น.
  
อยากทราบว่าเรามีวันหยุดพักร้อน+วันหยุดนักขัตฤกษ์ แบบว่าเหลือเยอะมาก พอเรามีเรื่องจำเป็นต้องลาและนำมาใช้ เพื่อหยุดแต่เจ้านายไม่อนุญาต ตามกฎหมายแล้วเราสามารถเอาเรื่องกับนายจ้างได้หรือป่าวค่ะ
ขอถามเป็นข้อๆเลยแล้วกัน
1. ทำงานเกิน 8 ชั่วโมง แต่ไม่ได้โอที
2.ทำงานในวันหยุดนักขัตฤกษ์ แต่ไม่ได้รับ 2 แรง
3.ขออนุญาตหยุดโดยที่วันหยุดเหลือเยอะแต่มีเหตุจำเป็นต้องลาำแต่นายจ้างไม่อนุญาตให้หยุด (เอาผิดกับนายจ้างได้มั้ยค่ะ)

นายจ้างขึ้นตรงต่อประกันสังคม
โดย: พุทโธ IP: 171.5.73.168 วันที่: 22 พฤศจิกายน 2556 เวลา:18:41:52 น.
  
ผม นาง ซูซาน ฮูเวอร์ โดยใช้ชื่อ ผมอาศัยอยู่ใน ประเทศสหรัฐอเมริกา ที่ฉันต้องการ ที่จะใช้ สื่อนี้ เพื่อแจ้งเตือน ผู้ กู้ยืม ทุกคนที่จะ ต้องระวังให้มาก เพราะมี การหลอกลวง ทุกที่ ไม่กี่เดือน ที่ผ่านมาผม เครียด ทางการเงิน และเนื่องจาก ความสิ้นหวัง ของฉัน ที่ฉันถูก โกง โดยผู้ให้กู้ ออนไลน์หลาย ฉันได้สูญเสีย เกือบหวัง จนกระทั่ง เพื่อนของฉันเรียก ฉันไป ให้กู้ ความน่าเชื่อถือมาก ที่เรียกว่า นาย ปีเตอร์ เฟอร์กูสัน ที่ ให้ฉันยืม เงินกู้100,000 ดอลลาร์ Usd สำหรับการขยาย ธุรกิจภายใต้ 4 ชั่วโมงโดยไม่ต้อง ความเครียด ใด ๆ ถ้าคุณอยู่ใน ความต้องการของ ชนิดของ เงินกู้ ใด ๆ เพียงแค่ ติดต่อเขา ผ่านทางอีเมล์ : peter70003@hotmail.com ฉันใช้ สื่อนี้ เพื่อแจ้งเตือน ผู้ กู้ยืม ทั้งหมด เพราะ นรก ฉัน ผ่าน ในมือ ของผู้ให้กู้ หลอกลวง เหล่านั้น และฉันไม่ ต้องการ แม้แต่ ศัตรู ของฉัน จะผ่าน นรก ดังกล่าว ที่ผม ผ่าน ใน มือของผู้ ให้กู้ ออนไลน์ หลอกลวงฉันยัง จะต้องการให้คุณ ช่วยฉัน ส่งข้อมูล นี้ไปยัง คนอื่น ๆ ที่ ยังอยู่ใน ความต้องการของ เงินกู้เมื่อคุณ ยังได้ รับ เงินกู้ยืม จาก นาย ปีเตอร์ เฟอร์กูสัน ผม ภาวนาว่า พระเจ้าจะ ประทานชีวิต ยาว พระเจ้าอวยพร ให้เขา ตลอดไปสำหรับ สิ่งที่ดี ที่เขาได้ทำ ในชีวิตของฉัน

ติดต่อเขา ในอีเมล ของเขา peter70003@hotmail.com

นาย ปีเตอร์ เฟอร์กูสัน
โดย: นาย ปีเตอร์ เฟอร์กูสัน IP: 93.115.84.195 วันที่: 29 พฤศจิกายน 2556 เวลา:18:09:22 น.
  
เจ้านายไม่จ่ายค่าลาคลอด45วันให้แล้วบอกว่าอยากได้ให้ไปฟ้องเอาแบบนี้ต้องทำยังไงคะ
โดย: สุธีรัตน์ IP: 171.99.101.249 วันที่: 30 พฤศจิกายน 2556 เวลา:9:22:45 น.
  
กระผมทำงานสองเดือนกว่าทำงานเดือนแรกเงินเดือนไม่ยอมออกเลยโทรไปสอบถามบริษัทเขาบอกว่ารออีกเดือนต่อไปทบเงินเดือนออกทีเดียวพร้อมกัน2เดือนเลยก้ทำงานต่อรอเงินเดือนออกผ่านไปครบรอบเงินเดือนออกอีกทีเงินเดือนกลับออกแค่เดือนแรกแค่เท่านั้นแต่เดือนที่สองกลับไม่ออกก้เลยลาออกเขานัดไปเอาเงินเดือนอีก45วันก้ไปเอาแต่กลับได้แค่พันกว่าบาทเดือนทั้งเดือนทำไมเงินเหลือแค่เนียค่าแรง450บาทต่อวัน หักนู้หักนี้จนหมด อยากทราบว่าเราจะทำอะไรได้บ้างในทานะคนใช้แรงงาน
โดย: นฤชิต สายยืนยง IP: 58.11.131.63 วันที่: 12 ธันวาคม 2556 เวลา:16:05:23 น.
  
พนักงานรายวัน ทำงานวันอาทิตย์ได้แรงเดียว ผิดมั๊ยคะ
โดย: ววว IP: 124.121.163.48 วันที่: 13 ธันวาคม 2556 เวลา:15:35:24 น.
  
หนูทำงานมา5เดือนแล้วที่ทำงานหักเงินประกันสังคมไปสองเดือนแล้วแต่ใช้สิทธิ์ของประกันสังคมไม่ได้ ที่ทำงานเขาบอกว่าให้ไปทำมาตรา39ไว้แล้วเขาจะหักเงินหนูไปทำไหมค่ะในเมื่อหนูไม่สบายแต่ใช้สิทธิ์ของประกันสังคมไม่ได้ ถ้าเขาหักเงินค่าประกันสังคมไปคบสามเดือนแล้วเขาบอกว่าถึงได้ใช้สิทธิ์ของประกันสังคมได้นะ เมื่อก่อนหนูอยู่ที่บริษัทอื่นถ้าเขาหักประกันสังคมไปเราก็มีสิทธิ์ใช้ได้ตั้งแต่เดือนแรกที่บริษัทส่งเงินเข้าประกันสังคมให้แล้วค่ะแล้วบริษัทหักเงินของพนักงานแล้วแต่ไม่ได้ส่งประกันสังคมให้บริษัทจะมีมีความผิดยักยอกเงินของพนักงานรึเป่าค่ะา
โดย: วันทนาแซ่ภู่ IP: 49.230.164.244 วันที่: 14 ธันวาคม 2556 เวลา:21:03:55 น.
  
หนูทำงานมา5เดือนแล้วที่ทำงานหักเงินประกันสังคมไปสองเดือนแล้วแต่ใช้สิทธิ์ของประกันสังคมไม่ได้ ที่ทำงานเขาบอกว่าให้ไปทำมาตรา39ไว้แล้วเขาจะหักเงินหนูไปทำไหมค่ะในเมื่อหนูไม่สบายแต่ใช้สิทธิ์ของประกันสังคมไม่ได้ ถ้าเขาหักเงินค่าประกันสังคมไปคบสามเดือนแล้วเขาบอกว่าถึงได้ใช้สิทธิ์ของประกันสังคมได้นะ เมื่อก่อนหนูอยู่ที่บริษัทอื่นถ้าเขาหักประกันสังคมไปเราก็มีสิทธิ์ใช้ได้ตั้งแต่เดือนแรกที่บริษัทส่งเงินเข้าประกันสังคมให้แล้วค่ะแล้วบริษัทหักเงินของพนักงานแล้วแต่ไม่ได้ส่งประกันสังคมให้บริษัทจะมีมีความผิดยักยอกเงินของพนักงานรึเป่าค่ะา
โดย: วันทนาแซ่ภู่ IP: 49.230.164.244 วันที่: 14 ธันวาคม 2556 เวลา:21:04:28 น.
  
คุณ นฤชิต สายยืนยง
ติดต่อมาบ้างก็ใด้นะค่ะ การที่เงินเดือนคุณไม่ออก แล้วมันทำให้คุณลำบากคุณก็ควรจะคิดถึงใจคนที่เขาลำบากมากกว่าคุณเพราะคุณยืมเงินไปแล้วคุณไม่จ่ายและไม่เคยคิดจะติดต่อหา หรือทำอะไรสักอย่างที่มันไม่ใด้บ่งบอกว่าคุณจะหนี ถ้าเงินแค่พันสองพันจะไม่ทวงค่ะแต่นี่มันสองหมื่น ถ้าคุณเป็นลูกผู้ชายพอก็น่าจะรับผิดชอบบ้างนะค่ะ กับเงินที่เขาให้ยืมด้วยความเห็นใจในตอนที่ลำบากคนเรารู้หน้าไม่รูใจจริงๆๆ ติดต่อมาบ้างก็ใด้นะ ดีกว่าไม่ทำอะไรเลย ...
โดย: พา IP: 223.204.0.172 วันที่: 19 ธันวาคม 2556 เวลา:11:26:06 น.
  
คุณ นฤชิต สายยืนยง
ติดต่อมาบ้างก็ใด้ อย่าเงียบหายไป เห็นใจคนอื่นบ้าง เงินตั้งมากมายที่เอาไป ให้เพราะเห็นเขาลำบาก แต่ก็อย่างว่าคนเรารู้หน้าไม่รู้ใจ
สงสารคนอื่นจนลืมนึกถึงตัวเองถ้ายังไม่มีก็ติดต่อพี่บ้าง คุยกันดีๆ ดีกว่าเงียบหายไปแบบนี้ ถ้าใด้อ่านก็ติดต่อพี่มาบ้างนะ เงินสองหมื่นนะไม่ใช่สองร้อย หวังว่าคงเข้าใจ......
โดย: พา IP: 223.204.0.172 วันที่: 19 ธันวาคม 2556 เวลา:11:37:49 น.
  
คือตามการทำงานอายุงานมากกว่า1ปีบริษัทให้พักร้อน6วันต่อปี แล้วบริษัทหักพักร้อนไป3วันเพื่อนำไปหยุดต่อเนื่องจากวันหยุดเช่นปีใหม่โดยที่เราไม่ยินยอม บริษัทมีสิธิหักไหมครับแล้วเราฟ้องร้องได้ไหมครับ
โดย: กบ IP: 119.46.112.250 วันที่: 20 ธันวาคม 2556 เวลา:14:04:52 น.
  
ใช้สิทธิ์ลาพักร้อนที่เหลืออยู่ 3 วันก่อนนสิ้นปีถูกหัก kpi อยากทราบว่าเงินค่า kpi ที่ใช้สิทธิ์ลาพักร้อนทำไมถึงถูกหักครับ
โดย: chomchab IP: 101.109.86.139 วันที่: 30 ธันวาคม 2556 เวลา:20:55:41 น.
  
สวัสดี คุณอยู่ในความต้องการของเงินกู้? คุณจะได้รับการแก้ปัญหาของคุณเมื่อ
ที่จะใช้กับเขา Am นาง, marta รามิเรซ จากประเทศไทยเมื่อสัปดาห์ที่แล้วในวันจันทร์ที่
ผมกำลังมองหาเงินกู้ที่จะจ่ายสำหรับค่าใช้จ่ายของฉันดังนั้นฉันจะได้รับตัวเองลงใน
มือของการหลอกลวงที่แตกต่างกันและฉันถูกหลอกลวงโดยผู้ให้กู้ที่แตกต่างกันถ้าไม่ได้
เพื่อนาง, Sadaih ที่เป็นเพื่อนที่ดีของฉันแนะนำฉันไปนางสภาวะ smith
(ซีอีโอ) สภาวะ smith สินเชื่อบ้านและเขาช่วยฉันด้วยเงินกู้ของ $ 500.000
ไม่มีความเครียด ดังนั้นคนดีของฉันของประเทศไทยคุณสามารถติดต่อกับเขา
ผ่านทางอีเมล์: { mrsmarissmithloanhome@gmail.com } และอย่าลืมที่จะบอก
เขาที่ฉันแนะนำคุณกับ บริษัท ของเขา
โดย: นาง marta รามิเรซ IP: 41.203.69.6 วันที่: 5 มกราคม 2557 เวลา:8:05:08 น.
  
แย่จริงๆเลย สังคมทุกวันนี้ กตหมายมีช่องโหว่มาก คนใช้กต เพื่อกดหัวคนอื่น
โดย: wat IP: 125.24.42.69 วันที่: 6 มกราคม 2557 เวลา:20:00:06 น.
  
อยากถามว่าอยู่ในช่วงทดลองงานแต่มีเหตุจำเป็นจึงลากิจ ในวันทำงานคือ ศุกร์-เสาร์,จันทร์ ส่วนวันอาทิตย์เป็นวันหยุดประจำสัปดาห์ โดยได้เขียนใบลากิจ 3 วัน และเข้าใจดีว่าต้องไม่ได้รับค่าจ้าง 3 วันนี้โดยได้รับอนุมัติจากผู้จัดการเรียบร้อยแล้ว แต่เมื่อมีการส่งเอกสารเข้าไปยังฝ่ายบุคคล และฝ่ายบุคคลแจ้งว่าต้องหัก 4 วันรวมวันอาทิตย์ด้วย ซึ่งดิฉันสงสัยเลยโทรฯสอบถามกลับยังฝ่ายบุคคลได้รับคำตอบว่าเพราะดิฉันยังอยู่ในช่วงทดลอง ซึ่งดิฉันคิดว่าไม่น่าจะถูต้อง แต่ฝ่ายบุคคลยืนยันโดยให้ดิฉันแก้ไขเอกสารการลาหยุดให้เป็น 4 วัน ทั้งดิฉันมีรายได้เป็นเงินเดือนค่ะไม่ได้เป็นรายวัน ถามว่าฝ่ายบุคคลมีสิทธิ์หักเงินดิฉันไหมค่ะ
โดย: N.Co IP: 180.180.121.13 วันที่: 10 มกราคม 2557 เวลา:12:44:25 น.
  
สวัสดีครับ


สองถามเรื่องกฎหมายแรงงานเรื่องวันลาพักร้อนครับ เนื่องจากผมเข้าทำงานงานวันที่ 27 มิถุนายน 2555 หากจะยื่นในลาออกให้สิ้นสุดวันทำงานในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2557 ผมจะได้ลาพักร้อนทั้งหมดกี่วันครับ

ทางบริษัทให้พักร้อนปีละ 13 วันครับ (ยกยอดได้)

ขอบคุณครับ
โดย: คิวพี IP: 203.144.185.202 วันที่: 20 มกราคม 2557 เวลา:16:19:42 น.
  
การหักเงินค้าจ้าง
เงินเดือน 6,000 บาท (เฉลี่ย 30 วัน @ 200 บาท)
หัก ไม่สแกนนิ้วเวลาเลิกงาน 1 ครั้ง (หักเต็ม 1 วัน)
นายจ้างหักเงินส่วนนี้ 1 วัน @ 300บาท
ถามว่า นายจ้างสามารถหักค่าจ้างเกินกว่าค่าจ้างที่จ่ายให้แก่พนักงงานได้หรือไม่
โดย: สุธาสินี IP: 124.121.204.153 วันที่: 10 กุมภาพันธ์ 2557 เวลา:15:22:26 น.
  
อยากถามว่า กรณีพนักงานทำงานติดต่อกัน 8 ชม. แต่ในทั้งนี้ก็ไม่ได้ทำตลอดเวลาอาจมีเวลาพักบ้าง ถ้าจ่ายโอที ควรจ่ายให้กี่ชั่วโมง
ต้องหักเวลาพักด้วยมั้ยคะ
โดย: พัชรี IP: 192.99.14.34 วันที่: 27 กุมภาพันธ์ 2557 เวลา:10:12:40 น.
  
มีบริษัทแห่งหนึ่งพนักงานมาทำงานสายเกิน 8.05 น.สามครั้งใน 1 เดือนหักเงินเดือน 1 วันไม่ว่าจะสายกี่นาทีของแต่ละวันนั้นๆ และเงินที่หักจากเงินเดือนเขารวมเป็นค่าใช้จ่าย เฃ่นประกันสังคม 650 บาท ภาษี 700 หักมาสายสามครั้ง 1000 บาท รวมเงินหักค่าใช้จ่ายของเดือนนั้น 2350 บาท แล้วเขายังบอกว่าเขาจ่ายเงินเดือนนั้นให้ลูกจ้างเต็มจำนวน แล้วเอาจำนวนเงินนั้นๆรวมสมทบเป็นรายได้ของลูกจ้างด้วยเวลาเสียภาษีก็รวมเอายอดเงินที่ถูกหักมารวมด้วยเพื่อคำนวนภาษีของลูกจ้าง ทั้งที่ถูกหักไป 1000 บาทไม่น่านำมารวมเพราะเงินไม่ได้รับจากนายจ้างเพราะถูกหักไปแล้ว ทำแบบนี้ผิดใหมครับ
โดย: สนธยา IP: 58.9.212.143 วันที่: 28 กุมภาพันธ์ 2557 เวลา:22:35:20 น.
  
สวัสดีครับ มีคำถามครับ
คือผมเป็นพนักงานรายวัน และบริษัทแจ้งว่าห้ามหยุดงานหลังจากรับค่าจ้างแล้ว3วัน แต่ผมจำต้องหยุดงานไปอยู่เลี้ยงลูก เช่นนี้แล้ว ผมหยุดได้ไหมครับ และจะถูกหักเงินเพิ่มไหมครับ
โดย: หยุดงาน IP: 49.230.170.132 วันที่: 6 มีนาคม 2557 เวลา:2:39:40 น.
  
ทำงานบริษัทขายรถแห่งหนึ่ง อยู่แผนกซ่อมบำรุงเงินเดือน8000 แต่ถูกหักเงินเดือน 10% ทุกเดือน เนื่องจากยอดขายรถของบริษัทลดลง และจะหักเงินเดือน50% หากยอดขายยังไม่กระเตื้อง ไม่เคยได้รับเงินโบนัสหรือค่าล่วงเวลาเลย ถ้าไม่ตอบรับนโยบายก็ลาออกไป สวัสดิการลาพักร้อนได้6 วันต่อปี ลากิจได้ 1 วันต่อปี. ช่วยพิจารณาหน่อยว่าเราจะเรียกร้องอะไรได้บ้าง
โดย: เอ IP: 182.53.10.236 วันที่: 24 เมษายน 2557 เวลา:9:44:00 น.
  
สวัสดีค่ะอยากจะถามว่า การที่หัวน่าหักเงินเราเขาจำเป็นที่ต้องบอกเราไหมค่ะ??เพราะโดนหักเงิน2แรงแล้วเขาไม่ได้บอกพอถามเหตุผลเขาบอกจำไม่ได้เพราะหักตั้งแต่ต้นเดือนไปดูในกระดาษเขียนว่าโดนหักเพราะเล่นโทรสับทั้งที่เราไม่ได้เล่นแต่เราพกโทรสับจริงถามว่าเห็นเราเล่นเมื่อไหร่เขาก็ตอบไม่ได้หลักฐานเขาก็ไม่มีเขาบอกว่าเขาเป็นหัวหน้าเป็นคนตั้งกฎเขาจะหักเงินเราก็ได้ถ้าเจอแบบนี้ทำยังไงดีค่ะ
โดย: โดนหักตัง IP: 27.55.154.94 วันที่: 30 เมษายน 2557 เวลา:3:34:25 น.
  
มีแต่คำถาม แต่ไม่มีคำตอบ เลยจะขอตอบรวม ๆ นะครับ โปรดใช้วิจารณญาณ ในการอ่าน

กรณี การอนุมัติลาพักร้อน ขึ้นอยู่กับนายจ้างครับ (หัวหน้างาน) ถ้าเขาไม่อนุมัติ เราก็ไม่สามารถลาได้ครับ ไม่ว่าแม่จะป่วย หรือใครจะเป็นอะไร แต่เราสามารถลาอย่างอื่นได้ เช่นลากิจ (ซึ่งอาจจะไม่ได้รับค่าจ้าง)

กรณี การหักเงิน ตามกฎหมายแล้วห้ามหักเงินลูกจ้าง ยกเว้น เป็นเงินค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย ค่าประกันสังคม แต่การหักเงินที่สามารถทำได้คือ การไม่จ่ายค่าแรงในวันที่ไม่มาทำงาน (เลี่ยงคำว่าหักเงิน)
กรณี ของคุณ เอ ที่เขาหักเงินเดือนขนาดนั้น เพราะยอดขายไม่เป็นไปตามเป้า ไปฟ้องกรมแรงงานได้เลยครับ และบริษัทไหน ที่อ้างเรื่องหักเงิน ๆ โดยไม่มีหลักเกณฑ์ที่ถูกต้องชัดเจน เช่นทำผิด กฎบริษัท ซึ่งถ้ากฎนั้น ขัดต่อกฎหมายก็ถือว่าเป็นโมฆะนะครับ ไม่สามารถหักเงินได้ แนะนำให้ไปปรึกษา สวัสดิการและแรงงานจังวหวัดในท้องที่ที่บริษัทตั้งอยู่ หาก สวัสดิการฯ รับเรื่องไว้ เขาจะมาตรวจสอบบริษัทเองครับ

กรณี การนำเกณฑ์การมาสาย เพื่อหักลาพักร้อน อันนี้ ไม่พิดครับ เพราะยังดีกว่าที่เขาหักเงินอีกครับ ส่วนการหักเงินเนื่องจากการมาสายนั้น ความจริงขัดต่อกฎหมาย ไม่ควรปฏิบัติ แต่บางบริษัท จะนำเรื่องการมาสาย ไปผูกกับการขึ้นเงินเดือน การจ่ายโบนัสมากกว่า หมายถึงว่า ตราบใดที่คุณยังมาสาย คุณก็ไม่เจริญในบริษัทนั้นแน่ ๆ วิธีแก้ของพนักงานบางแห่งคือ บางบริษัทจะอนุโลมให้ใช้ลาพักร้อน เพื่อล้างการมาสาย กรณีที่จำเป็น (เช่นลาพักร้อนครึ่งวัน)โดย: หนุ่ย IP: 110.170.160.210 วันที่: 15 พฤษภาคม 2557 เวลา:11:47:10 น.
  
จริงๆ แล้วเวลาที่พนักงานถูกหักเงินเดือนเนื่องจากมาสายนั้น บริษัทก็คงไม่ได้อยากหักหรอกค่ะ เพราะก็ไม่ได้ประหยัดไปเท่าไร แต่อยากเป็นการป้องปรามไม่ให้มาสายกันมากกว่า พนักงานคนไหนไม่สน ก็มาสาย แล้วพอโดนหักก็บ่น ถามว่าบริษัททำได้ไหม เคยถามแรงงานเขาก็ทำได้คือใช้หลัก no work no pay ทางที่ดีคือ อย่ามาสาย เพราะการมาสายมันแสดงถึงอะไรๆ ในนิสัยเราหลายอย่าง เช่น ไม่มีวินัย เอาเปรียบเพื่อนร่วมงาน ไม่รักษาเวลา ไม่เคารพสิทธิคนอื่น ไม่ได้เป็นนายจ้างนะคะ เป็นลูกจ้างเหมือนกัน เคยมาทำงานสายเหมือนกัน แต่เวลามาสายแล้วทำให้เพื่อนต้องทำงานแทน และเคยทำงานแทนเพื่อนที่มาสาย เลยรู้รสชาติว่ามันเป็นอย่างไร
โดย: ืnok_sattroolee IP: 58.11.184.197 วันที่: 21 มิถุนายน 2557 เวลา:8:06:48 น.
  
สอบถามเรื่อง การหักเงินลูกจ้างเมื่อลูกจ้างมาทำงานสาย

นายจ้างสามารถหักเงินเดือนได้เท่าไหร่ และถ้านายจ้างหัก นาทีละ 10บาท

ต่อวันที่มาทำงานสาย นายจ้างไม่มีหนังสือลายลักษสร แต่ตั้งกฏขึ้นมาเอง

ลูกจ้างสามารถเรียกร้องสิทธิ์ได้หรือไม่ และถ้านายจ้างมีหนังลายลักษสร

นายจ้างหักเงินเกินกว่าเหคุหรือไม่
โดย: เป็ด IP: 115.87.64.126 วันที่: 2 สิงหาคม 2557 เวลา:5:20:48 น.
  
กรณีที่ลาหยุดพักผ่อน หรือลากิจ โดยหัวหน้างานได้อนุญาติในการหยุดแล้ว หัวหน้างานมีสิทธิ์ปรับเงินรายวันที่ลาหรือไม่ครับ เช่น หากลา 1 วัน = 1000 บาท ถ้า 2 วัน ก็ 2000 บาท โดยสืบเนื่องการปรับนี้มาจากที่บริษัทได้ทำสัญญากับลูกค้า คือ บริษัท ไม่มีพนักงานมาจำนวนตามสัญญา บริษัทจะถูกปรับเป็นวันละ 1000 บาท ต่อวัน ต่อคน จึงทำให้บริษัทต้องหักพนักงานที่ลาหยุดด้วยกรณีดังกล่าว
โดย: เอก IP: 124.122.112.47 วันที่: 10 สิงหาคม 2557 เวลา:0:19:37 น.
  
เพิ่งทำงานตำแหน่งเซลส์ขายหม้อสแตนเลส เงินเดือนก็น้อย แค่ 7,000 เพิ่งได้ค่าคอม 3,000 แต่ส่งของผิดพลาดผิดจังหวัด โดนหักค่าคอมไป 2,912 บาท อยากทราบว่าถูกต้องหรือไม่ เพราะเขาให้ทำงานที่ผมว่าไม่น่าจะเป็นงานเซลส์ เป็นงานสโตร์ซะด้วยซ้ำ ผมควรทำอย่างไรครับ
โดย: ประกิจ IP: 124.120.212.191 วันที่: 19 กันยายน 2557 เวลา:13:52:28 น.
  
อยากทราบว่า ทำงานเป็นรายวันประมาณ7วัน ตัดเงินเป็นวิท15วันจ่ายที แล้วได้ปรับเป็นประจำเลยตรงสิ้นเดือนพอดี เเต่ไม่ได้รับเงิน7วันที่ทำเป็นรายวัน ได้เหตุผลว่าทำไม่ถึงครึ่งเดือนจะจ่ายให้วิทกลางเดือนพร้อมกัน พอวิทกลางเดือนเงินก็ไม่ได้ เหมือนเดิม สอบถามได้คำตอบว่าพึ่งจะได้เป็นประจำเลยมีปัญหาการจ่ายเงินปรับจากรายวันเป็นรายเดือน ต้องเปลี่ยนระบบใหม่ จะจ่ายสิ้นเดือน พอสิ้นเดือน31/10/57 เงินไม่เข้า ให้เหตุผลว่าเงินเข้าตอน4โมงเย็น ถ้าตอนเย็น4โมงเงินยังไม่เข้าอีก เรามีสิทธิ์ฟ้องร้องบริษัทในการจ่ายเงินล่าช้าได้ไหม
โดย: บอล IP: 27.55.20.174 วันที่: 31 ตุลาคม 2557 เวลา:11:39:17 น.
  
กรณีที่ลูกจ้างลาหยุดครึ่งวัน แต่หลังจากกนั้นได้มาทำงานและทำโอทีต่อ จะคิดโอทีได้หรือไม่
โดย: ฝ่ายบุคคล IP: 118.174.19.197 วันที่: 23 ธันวาคม 2557 เวลา:13:36:17 น.
  
กรณีที่ลูกจ้างได้รับเงินเดือนและเงินโบนัสตามปกติ แต่วันต่อมาลูกจ้างได้ทำการลาออกจากที่ทำงาน และก่อนหน้านี้นายจ้างได้ทำการส่งข้อความมาประมาณว่า หากใครทำงานไม่ถึงสิ้นเดือนทาง บ. จะทำการเรียกเก็บเงินเดือนคืนจากลูกจ้างหากติดต่อไม่ได้ทาง บ. จะทำการแจ้งความดำเนินคดีกับลูกจ้าง อยากทราบว่านายจ้างมีสิทธฺ์กระทำได้หรือไม่
โดย: โบ IP: 61.91.47.138 วันที่: 25 ธันวาคม 2557 เวลา:10:50:36 น.
  
สวัสดีค่ะ

อยากจะสอบถามว่าถ้าเราทำงานบริการมันจะไม่ได้หยุดตามวันหยุดปฏิทินอยู่แล้ว แต่ให้เก็บเป็นเอ็กตร้า มีโอกาสหยุดเมื่อไหร่ก็เอามาใช้ลาหยุดได้ มีคำถามว่าถ้าเราจะลาออกและเราอยากเอาเอ็กตร้ามาลาหยุด สมมติ มีเอ็กตร้าอยู่ห้าวัน เราเอามาลาห้าวันสุดท้ายของเดือนจะได้มั้ย และถ้าบริษัทไม่ให้ใช้จะทำได้รึป่าว รบกวนตอบคำถามด้วยนะค่ะ ขอบคุณค่ะ
โดย: ลูกจ้างคนนึง IP: 49.230.91.135 วันที่: 31 ธันวาคม 2557 เวลา:9:33:00 น.
  
รบกวนสอบถามเรื่องการหักสวัสดิการของพนักงานเนื่องจากการหยุดงานหรือลาางานค่ะ
คือที่บริษัท จะจ่ายเงินเดือน ตามนี้คือ
เงินเดือน = 20,000 บาท
ค่าครองชีพ = 5,000 บาท
ค่าเช่าบ้าน = 5,000 บาท
แต่ถ้าในเดือนนั้นๆ มีการลางานหรือหยุดงานเกิดขึ้น บริษัท จะหัก ค่าครองชีพ และค่าเช่าบ้าน ไปตามจำนวนวันที่เราหยุด เช่น ถ้ามีการลางานไป 3 วัน ของเดือนนั้นๆ บริษัทจะจ่ายเงินเดือนตามนี้คือ
เงินเดือน = 20,000 บาท
ค่าครองชีพ = 4,500 บาท
ค่าเช่าบ้าน = 4,500 บาท

ขอสอบถามว่า การที่บริษัทหัก ค่าครองชีพและค่าเช่าบ้านของเราออก ตามจำนวนวันที่เราหยุดงาน ผิดหรือไม่ค่ะ เพราะ เรารับเงินเดือนที่นี่เป็นรายเดือนค่ะ
โดย: ตัวแทนพนักงาน IP: 49.230.91.169 วันที่: 2 มกราคม 2558 เวลา:9:10:21 น.
  
ขอปรึกษาหน่อยค่ะ เป็นเซลค่ะ ลูกค้าจ่ายเช็คเด้ง แล้วหนีไปเลย ค่าคอม บริษัทจะจ่ายให้ 7 เดือนหลังจากเก็บเงินลูกค้าได้ แต่ลูกค้าหนีไปแล้ว ค่าคอมก็ไม่ได้ แถมโดน บริษัทหักเงินที่ลูกค้าซื้อไป 100% เลยค่ะ ต้องใช้หนี้แทนลูกค้าทั้งหมด อยากทราบว่าบริษัทมีสิทธิ์หักเรา 100% เลยหรือคะ เดือดร้อนมากยอดเงินก็เยอะด้วยคะ ไปแจ้งความ ตำรวจก็ไม่ดำเนินคดีให้ บอกตั้งฟ้องศาลแพ่ง บริษัทก็ไม่ฟ้องให้แต่เราต้องรับผิดชอบเต็มๆ ต้องทำยังไงดีคะ เราก็ไม่มีทุนไปฟ้องเองได้ค่ะ ช่วยหน่อยค่
โดย: ธัญญา IP: 180.180.84.96 วันที่: 13 มกราคม 2558 เวลา:19:12:10 น.
  
คุณต้องการเงินกู้เร่งด่วน?
* การโอนอย่างรวดเร็วและทันทีเพื่อบัญชีธนาคารของคุณ
* ชําระคืนเริ่มแปดเดือนหลังจากที่คุณได้รับเงิน
บัญชีเงินฝาก
* อัตราดอกเบี้ยต่ำ 2%
* การชำระหนี้ระยะยาว (1-30 ปี) ความยาว
* เงื่อนไขเงินกู้ที่มีความยืดหยุ่นและการชำระเงินรายเดือน
* * * * มันใช้เวลานานเท่าใดเพื่อเป็นเงินทุน? หลังจากที่สมัครขอสินเชื่อ
คุณสามารถคาดหวังคำตอบเบื้องต้นน้อยกว่า 24 ชั่วโมง
การระดมทุนใน 72-96 ชั่วโมงหลังจากได้รับข้อมูลที่พวกเขาต้องการ
จากคุณ

ติดต่อที่ถูกต้องและความไว้วางใจ บริษัท ได้รับใบอนุญาตที่ได้รับอนุญาต
ที่ช่วยเหลือทางการเงินแก่ประเทศอื่น ๆ
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมและรูปแบบการสมัครขอสินเชื่อธุรกิจร่วมกันผ่าน

อีเมล์: cashfirmarena@gmail.com

SIR EVA DEMETER
อธิบดี
CASHFIRM
โดย: sir joel williams IP: 192.99.14.36 วันที่: 13 กุมภาพันธ์ 2558 เวลา:16:14:30 น.
  
ใบรับรองแพทย์ ติดวันหยุด เอาวันหยุดนั้นมาลาได้ไม
โดย: ออย IP: 183.89.37.153 วันที่: 2 มีนาคม 2558 เวลา:15:11:57 น.
  
ดูแลระบบเครื่องจักรมาแปดปีปีนี้มอเตอร์ ตัวใหญที่ดูแลพังเสียหาย จากการที่น้ำเข้าผ่านทอหุ้มสายไฟเนื้อง silicon เสื่อม เจ้านานจะหักเงินฐานไม่ดูแลระบบให้ดี ค่าซ่อม 100000กว่า แต่ให้ทะยอยหัก ทางบริษัททำแบบนี้ได้ด้วยหรือครับ
โดย: เผาแล้วโดนหักเงิน IP: 1.10.249.37 วันที่: 3 มีนาคม 2558 เวลา:6:28:52 น.
  
เธšเธฃเธดเธฉเธฑเธ—เธ™เธณเธงเธฑเธ™เธ—เธตเนˆเธ”เธดเธ‰เธฑเธ™เธฅเธฒเธ„เธฅเธญเธ” 45 เธงเธฑเธ™ เน„เธ›เธซเธฑเธเธ„เธฐเนเธ™เธ™เธ›เธฃเธฐเน€เธกเธดเธ™เธœเธฅเน„เธ”เน‰เน„เธซเธกเธ„เนˆเธฐ
โดย: เธ—เธดเธก IP: 171.98.164.224 วันที่: 24 มีนาคม 2558 เวลา:13:55:00 น.
  
บริษัทนำวันลาคลอด 45 วัน ของดิฉันไปหักคะแนนประเมินผลการปรับเงินเดือนได้ไหมค่ะ
โดย: ทิม IP: 171.98.164.224 วันที่: 24 มีนาคม 2558 เวลา:14:00:00 น.
  
มีปัญหาว่าลูกน้อง ใช้สวัสดิการรักษาพยาบาลเกินวงเงินที่บริษัทกำหนด ซึ่งเกินมาประมาณ 10,000 บาท ดังนั้นบริษัทเลยให้ทำสัญญากู้เงินและผ่อนชำระ โดยหักจากเงินเดือนที่เขาได้รับ และให้เราเป็นผู้ค้ำประกันให้ค่ะ ซึ่งตอนนี้ลูกน้องคนนั้นก็ลาออกไปแล้วแต่ยังชำระเงินไม่หมด ยังเหลืออีก 2,000 บาท
ทำให้ฝ่ายบุคคลเลยมาตามทวงเงินกับผู้ค้ำประกัน เลยอยากทราบว่า ทางบริษััทมีสิทธิหักเงินหรือเก็บเงินกับผู้ค้ำประกันไหมคะ
โดย: Tip IP: 49.230.151.205 วันที่: 25 มีนาคม 2558 เวลา:22:21:08 น.
  
ผมลาแบบไม่ครบกำหนด 30 วัน แค่ 10 กว่าวัน ผมทำงานเป็นเซลขายของครับ. ได้ขอร้องให้เค้าอนุมัติให้ แต่ก็ถูกปฏิเสฐ เรื่องลาออกล่วงหน้า 30 วัน ไม่อย่างนั้นทางบริษัทจะไม่จ่ายเงินสะสมให้
นี่แระคือคำถาม
ผมออกวันที่ 1 เมษา โดยที่ไม่อนุมัติให้เพราะผิดเงื่อนไข 30 วัน
ผมจะได้เงินสะสมของผมมั้ยครับ
(งานใหม่ไม่รอเพราะเริ่มงาน วันที่ 1 พอดี)
โดย: จริน IP: 1.20.48.248 วันที่: 27 มีนาคม 2558 เวลา:23:21:11 น.
  
นายจ้างสามารถหักเงินค่าตำแหน่งคืนได้หรือไม่ (พนักงานไม่ได้ดำรงตำแหน่งแล้ว โดยนายจ้างให้ไปรับตำแหน่งใหม่โดยไม่มีการร้องขอจากลูกจ้าง) โดยนายจ้างหนังสือประกาศ โดยที่ลูกจ้างไม่ได้เซ็นยินยอม
โดย: มดตะนอย IP: 61.19.32.146 วันที่: 2 เมษายน 2558 เวลา:17:11:43 น.
  
ขอสอบถามหน่อยค่ะ หากลูกจ้างลาควบวันหยุด อย่างเช่น หยุดวันอาทิตย์ ลูกจ้างลา วันเสาร์ นายจ้างหักเงินค่าจ้าง 2แรง เท่ากับหยุด 2วัน
เท่ากับเราโดนหัก ค่าจ้างในวันหยุด แบบนี้ผิดกำหมายรึป่าวค่ะ?????
โดย: อะไรว่ะ? IP: 115.31.163.252 วันที่: 25 เมษายน 2558 เวลา:9:09:12 น.
  
เป็นหนี้สหดรณ์โดนหักเหลือ 0 บาทเลย ทุกๆๆเดือนทำไมเค้าไม่ฟ้องแพ่งเอา ที่ไหนบอกว่าหักได้ไม่เกิน ๑๐%ของค่าจ้างเต็มที่รวมๆไม่เกิน 25% เว้นแต่ทำหนังาือยินยอมหักได้ตามใจสหกรณ์เลย หักกันหมดเลยแบบไม่มีหยุดหักแบบไม่ฟ้องแพ่ง แล้วจะเป็นสหกรณ์ได้ไงครับ ก็ถ้าไม่ทำหนังสือยินยอมก็ไม่ให้กู้นี่หรือสหกรณ์หมวกกันน๊อกชัดๆแล้วผมอายุ 30 มีลุกมีเมีย เงินเดือน 0 บาท ทำงานรัฐวิสาหกิจ คนกู้ออกผมคนค้ำ หักผม ๐ บาท แถมให้หาคนค้ำมหม่ ผมไม่หา อยากถามว่าหนังสือยินยอมนี่มันอะไรกันทำไมไม่ฟ้องแพ่งผม ผมพร้อมจ่าย นายจ้างก็บ้าจี้ หักผม จนเหลือ 0 บาท ทำได้ไงประเทศไทย ศาลปกครองช่วยผมในกรณีนี้ได้เปล่า หรือต้องร้อง ยูเนสโก้ ครับเจ้านาย สรุป สหกรณ์นั้นไน้สาระรู้งี้อย่าไปเข้ามันสใาชิกอ่ะนะ กู้ธนาคารดีกว่าเชืาอผม เวรกำจริงๆ ให้ฟ่องไม่ฟ้อง ฟ้องแพ่ก็ได้ หรือฟ้องล้มละลายเลยก็ยอมพร้อมสู้ แต่หนังสือยินยอมนี่มันสัญญาทาสแท้ๆๆ. ครม แก้หน่อยนะ พรบ สหกรณ์ อ่ะนะขอร้องคนไทยเดือนร้อย งั้นก็ยุบไปเลยสหดรณ์ขายเข้าตลาดหลักทรัพย์ไปเอาไปทำปุ๋ยได้เล
ยพี่น้อง ผมเหลือเงินเดือน 0 บาทเพราะหนังสือยินยอม แล้วจะมีทำมัยวรรคนี้ หัดไเ้ไม่เกินร้อยละ 10 แต่ไม่เคยมี ใช้หนังสือยินยอม หักได้ 100 % เต็มๆ โดยไม่ต้องฟ้องร้องด้วย เจ๋งกว่าหมวกกันน๊อกอีก. ถ้าไม่ทำหนังสือยินยอมก็ไม่ให้กู้ดูๆๆมั
มาเฟียชัดๆๆ
โดย: คนงงๆน้้อยใจสหกรณ์ IP: 27.55.100.62 วันที่: 30 เมษายน 2558 เวลา:23:08:36 น.
  
เป็นหนี้สหดรณ์โดนหักเหลือ 0 บาทเลย ทุกๆๆเดือนทำไมเค้าไม่ฟ้องแพ่งเอา ที่ไหนบอกว่าหักได้ไม่เกิน ๑๐%ของค่าจ้างเต็มที่รวมๆไม่เกิน 25% เว้นแต่ทำหนังาือยินยอมหักได้ตามใจสหกรณ์เลย หักกันหมดเลยแบบไม่มีหยุดหักแบบไม่ฟ้องแพ่ง แล้วจะเป็นสหกรณ์ได้ไงครับ ก็ถ้าไม่ทำหนังสือยินยอมก็ไม่ให้กู้นี่หรือสหกรณ์หมวกกันน๊อกชัดๆแล้วผมอายุ 30 มีลุกมีเมีย เงินเดือน 0 บาท ทำงานรัฐวิสาหกิจ คนกู้ออกผมคนค้ำ หักผม ๐ บาท แถมให้หาคนค้ำมหม่ ผมไม่หา อยากถามว่าหนังสือยินยอมนี่มันอะไรกันทำไมไม่ฟ้องแพ่งผม ผมพร้อมจ่าย นายจ้างก็บ้าจี้ หักผม จนเหลือ 0 บาท ทำได้ไงประเทศไทย ศาลปกครองช่วยผมในกรณีนี้ได้เปล่า หรือต้องร้อง ยูเนสโก้ ครับเจ้านาย สรุป สหกรณ์นั้นไน้สาระรู้งี้อย่าไปเข้ามันสใาชิกอ่ะนะ กู้ธนาคารดีกว่าเชืาอผม เวรกำจริงๆ ให้ฟ่องไม่ฟ้อง ฟ้องแพ่ก็ได้ หรือฟ้องล้มละลายเลยก็ยอมพร้อมสู้ แต่หนังสือยินยอมนี่มันสัญญาทาสแท้ๆๆ. ครม แก้หน่อยนะ พรบ สหกรณ์ อ่ะนะขอร้องคนไทยเดือนร้อย งั้นก็ยุบไปเลยสหดรณ์ขายเข้าตลาดหลักทรัพย์ไปเอาไปทำปุ๋ยได้เล
ยพี่น้อง ผมเหลือเงินเดือน 0 บาทเพราะหนังสือยินยอม แล้วจะมีทำมัยวรรคนี้ หัดไเ้ไม่เกินร้อยละ 10 แต่ไม่เคยมี ใช้หนังสือยินยอม หักได้ 100 % เต็มๆ โดยไม่ต้องฟ้องร้องด้วย เจ๋งกว่าหมวกกันน๊อกอีก. ถ้าไม่ทำหนังสือยินยอมก็ไม่ให้กู้ดูๆๆมั
มาเฟียชัดๆๆ
โดย: คนงงๆน้้อยใจสหกรณ์ IP: 27.55.100.62 วันที่: 30 เมษายน 2558 เวลา:23:08:36 น.
  
แล้วผมควรทำอย่่างไง สหกรณ์ถึงยอมฟ้องแพ่งผม
ผมจะได้มีเงินเหลือเลี้ยงลูกเมีย ติดอยู่ที่หนังสือยินยอมมีข้อความว่ายอมให้หักตามสหกรณ์ประสงค์โดยไม่ต้องฟ้องร้องแต่ อย่างใด เยี่ยมหักกัน 100 % เลย แถมไม่ฟ้องหักจนกว่าจะไม่ไหว สุดท้ายผมต้องออกจากงานหรือไงครับ
ทั้งที่ผมเหลือเวลางานตั้ง 30 ปี หนี้สหกรณ์ 700,000.- ตอนนี้เงินเดือน 15,000.- สหกรณ์หักเหลือ ๐ บาท มา 1 ปีแล้ว ไม่เอาเราออกจากสหกรณ์ ไม่ฟ้องแพ่ง ใช้สิทธตามหนังสือยินยอม เต็มสิทธิ์ หักผม 100 % ทุกๆๆเดือนไม่มีวีแววว่าจะหยุดหัก ขอทางออกด้วยครับ ผู้เยี่ยมยุทธทั้งหลาย ตอนนี้อยู่ได้เพราะอดมื้อกินมื้อครับ
โดย: คนงงๆน้้อยใจสหกรณ์ IP: 27.55.100.62 วันที่: 30 เมษายน 2558 เวลา:23:27:40 น.
  
ต้องกราบขอโทษ สหกรณ์์ ด้วยครับ อย่าถือสาผมเลย อย่่าเอาผิดผมกับกฏหมาย ICT เลยครับสงสารผมเถอะครับ
แค่นี้ผมก็นอนไม่หลับแล้วครับ ไม่มีเจตนาหมิ่นประมาทแต่อย่าใด
แค่ระบายหาทางออกเฉยๆครับ ต้องกราบขอโทษหาไปล่วงเกินในแง่กฏหมายใดๆ. ผมผิดไปแล้วครับ
โดย: คนงงๆน้้อยใจสหกรณ์ IP: 27.55.100.62 วันที่: 1 พฤษภาคม 2558 เวลา:0:16:35 น.
  
ขอเรียน: เรามีทุกประเภทของเงินให้กู้ยืมในอัตราดอกเบี้ยที่ 3% กรุณา
ส่งอีเมลถึงเราสำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการประยุกต์ใช้วันนี้ถ้าสนใจ เรามีเงินให้สินเชื่อ
ผู้ประกันตนได้ดีสำหรับการรักษาความปลอดภัยสูงสุดที่มีความสำคัญและ 100% ถูกต้องตามกฎหมายของเรา
และเรามีการลงทะเบียนกันอีเมล์: raphealjefferyfinance@gmail.com
ชื่อ:
ที่อยู่:
เบอร์โทรศัพท์:
จํานวนเงินที่จำเป็น:
ระยะเวลา:
อายุ:
เพศ:
ซีอีโอ / อีเมล์: raphealjefferyfinance@gmail.com
ขอแสดงความนับถือ
คุณชาย Rapheal
โดย: Mr.Rapheal IP: 192.99.14.34 วันที่: 15 มิถุนายน 2558 เวลา:4:36:57 น.
  
สอบถามค่ะ ทำงานเกี่ยวกับขายส่งมือถือ ออกเคดิต7วัน
เก็บเงิน ถ้าเก็บเงินลูกค้าไม่ได้ หลังจากวันที่7จะโดนค่าปรับบิลล่ะ100บ. ก่อนหน้านี้ไม่ได้ปรับหักเงินพนักงานพึ่งมามีช่วงหลังๆ
ส่วนใหญ่ลูกค้าจะจ่ายเงินประมาณวันที่10
หลังจากปีใหม่58 ขึ้นค่าปรับเกินดดิวบิลละ100บ.
ออกบิลซ้อนบิลละ400
ดิฉันมีลูกค้าดูแลส่งเกือบทั่วประเทศ โดนค่าปรับที่หักเงินเดือนเกือบ้ดือนละ5,000บ.
ตรงนี้ขอคำแนะนำด้วยค่ะ
โดย: ลำดวน IP: 49.230.117.122 วันที่: 16 กรกฎาคม 2558 เวลา:12:32:14 น.
  
ขอสอบถามครับ
เนื่องจากบริษัทเพิ่งปรับตำแหน่งให้ใหม่ำแหน่งที่สูงขึ้นเมื่อต้นเดือน โดยระบุในใบแต่งตั้งว่าให้มีผลตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 58 แต่พอสลิปของเดือนนี้ออกมาปรากกฎว่า
บริษัทหักเงินค่าล่วงเวลา, ทำงานวันหยุด, ค่าล่วงเวลาในวันหยุด ขอเมษษยน และ พฤษภาคม กลับไป แล้วจ่ายเป็นค่าล่วงเวลาเหมาจ่าย 250 บาท/ชั่วโมง กลับมาให้แทนตามจำนวนชั่วโมงที่ทำไว้ ซึ่งเป็นเงินหลักหมื่อนบาท โดยจะหักออกจากเงินเดือนเดือนนี้ ช่วยแนะนำหน่อยครับว่า
1. บริษัทสามารถหักเงินเดิมคืนแล้วจ่ายของใหม่ที่น้อยกว่าเดิมให้เราแทนได้ไหม? โดยที่เราไม่ได้เซ็นต์เอกสารยินยอมใดๆ
2. หากบริษัทอ้างง่าเป็นระเบียบบริษัท จะสามารถหักเงินตามเนื้อหด้านบนได้ไหม? โดยปรพกาศระเบียบที่เขาอ้างก็ไม่มีพนักงงานตำแหน่งล่างๆ เคยเห็น
3. ค่าล่วงเวลา, ทำงานวันหยุด, ค่าล่วงเวลาในวันหยุด เหมาจ่าย 250 บาท/ชั่วโมง ที่บริษัทอ้างว่าเป็นประกาศบรษัทที่พนักงานไม่เคยเห็นและรับทราบ สามารถทำได้ไหม?
โดย: Unknow No1 IP: 101.109.99.128 วันที่: 19 กรกฎาคม 2558 เวลา:10:22:20 น.
  
โดนโกง
โดย: ฟายยยยยยยเดย์ IP: 183.88.5.242 วันที่: 8 สิงหาคม 2558 เวลา:9:07:06 น.
  
ฉันทำงานได้ค่าจ้างวันล่ะ300 บาท พอฉันหยุดงานนายจ้างหักค่าแรงฉันวันล่ะ600 บาท วันแม่ฉันหยุด ก็โดนหัก 600 บาท เข้างานเกิน07.45 น.โดนหัก50 บาท เข้าเกิน 08.00น.โดนหัก100 บาท เลิกงาน 20.00น. บางครั้งก็ได้oT แค่30บาท เราสามารถเรียกร้องได้ป่าวค่ะ...
โดย: อรพรรณ IP: 49.230.234.5 วันที่: 17 สิงหาคม 2558 เวลา:15:32:42 น.
  
พนักงานครบทดลองงาน 119 วัน แต่ยังไม่ได้รับสิทธิ์การลาพักร้อน เนื่องจากบริษัทฯ แจ้งว่าบริษัทฯ ยังไม่ทำเรื่องผ่านทดลองงานให้ การลากิจ จึงเป็นกิจไม่จ่ายค่าแรง (พนักงานรายเดือน)
โดย: ปุญญิสา IP: 101.108.191.43 วันที่: 25 สิงหาคม 2558 เวลา:14:14:25 น.
  
สวัสดี
คุณไม่จำเป็นต้องกู้เงินเร่งด่วนของชนิดใด? เงินให้กู้ยืมเพื่อล้างหนี้หรือคุณจำเป็นต้องกู้เงินทุนของคุณ
เพื่อปรับปรุงธุรกิจของคุณ
คุณได้รับการปฏิเสธจาก
ธนาคารและหน่วยงานทางการเงินอื่น ๆ ?
คุณต้องการเงินกู้รวมหรือการจำนองหรือไม่?
ค้นหาไม่มากในขณะที่เราอยู่ที่นี่เพื่อให้ทุกปัญหาทางการเงินของคุณสิ่งที่
ที่ผ่านมา เรากู้เงินออกมาให้กับประชาชน
ในความต้องการของความช่วยเหลือทางการเงินที่มีเครดิตไม่ดีหรืออยู่ในความต้องการของเงิน
เพื่อชำระค่าใช้จ่ายในการลงทุนในธุรกิจที่มีอัตราที่เหมาะสม 2% ผมขอใช้นี้
ขนาดกลางที่จะแจ้งให้ทราบว่าเราให้ความช่วยเหลือที่เชื่อถือได้และได้รับผลประโยชน์และเรา
จะยินดีที่จะให้คุณกู้เงิน ดังนั้นติดต่อเราวันนี้ผ่านทางอีเมล์:
harvardsmithcompany005@gmail.com

กรุณากรอกข้อมูลของคุณในรูปแบบด้านล่าง:

1) ชื่อเต็ม: .............................. ............... ..........
2) ประเทศ: .............................. ................ .............
3) ที่อยู่: .............................. ................ ............
4) รัฐ: .............................. ................ .............. ..
5) เพศ: .............................. ................ .............. ....
6) สถานภาพ: .............................. ............... ....
7) อาชีพ: .............................. ................ .......
8) เบอร์โทรศัพท์: .............................. ............... ...
9) ตำแหน่งในปัจจุบันสถานที่ทำงาน: .....................
10) รายได้รายเดือน: .............................. ...............
11) วงเงินกู้ที่จำเป็น: .............................. .......
12) เงินกู้ระยะเวลา: .............................. ............... ...
13) วัตถุประสงค์ของการกู้ยืม .............................. ..............
14) ศาสนา: .............................. ................ ..........
15) คุณได้นำไปใช้ก่อนที่จะ ............................. ....

ผมรอคอยการตอบสนองที่รวดเร็วของคุณเร็ว ๆ นี้

ขอบคุณ
Mr. Harvard
โดย: Mr Harvard IP: 37.59.6.32 วันที่: 30 สิงหาคม 2558 เวลา:12:16:04 น.
  
ชมภูาค่ะ
โดย: ชมภู่คะ่ IP: 180.180.143.210 วันที่: 18 กันยายน 2558 เวลา:20:43:38 น.
  
ชมภูาค่ะ
โดย: ชมภู่คะ่ IP: 180.180.143.210 วันที่: 18 กันยายน 2558 เวลา:20:44:13 น.
  
สวัสดี
คุณไม่จำเป็นต้องกู้เงินเร่งด่วนของชนิดใด? เงินให้กู้ยืมเพื่อล้างหนี้หรือคุณจำเป็นต้องกู้เงินทุนของคุณ
เพื่อปรับปรุงธุรกิจของคุณ
คุณได้รับการปฏิเสธจาก
ธนาคารและหน่วยงานทางการเงินอื่น ๆ ?
คุณต้องการเงินกู้รวมหรือการจำนองหรือไม่?
ค้นหาไม่มากในขณะที่เราอยู่ที่นี่เพื่อให้ทุกปัญหาทางการเงินของคุณสิ่งที่
ที่ผ่านมา เรากู้เงินออกมาให้กับประชาชน
ในความต้องการของความช่วยเหลือทางการเงินที่มีเครดิตไม่ดีหรืออยู่ในความต้องการของเงิน
เพื่อชำระค่าใช้จ่ายในการลงทุนในธุรกิจที่มีอัตราที่เหมาะสม 2% ผมขอใช้นี้
ขนาดกลางที่จะแจ้งให้ทราบว่าเราให้ความช่วยเหลือที่เชื่อถือได้และได้รับผลประโยชน์และเรา
จะยินดีที่จะให้คุณกู้เงิน ดังนั้นติดต่อเราวันนี้ผ่านทางอีเมล์:
harvardsmithcompany005@gmail.com

กรุณากรอกข้อมูลของคุณในรูปแบบด้านล่าง:

1) ชื่อเต็ม: .............................. ............... ..........
2) ประเทศ: .............................. ................ .............
3) ที่อยู่: .............................. ................ ............
4) รัฐ: .............................. ................ .............. ..
5) เพศ: .............................. ................ .............. ....
6) สถานภาพ: .............................. ............... ....
7) อาชีพ: .............................. ................ .......
8) เบอร์โทรศัพท์: .............................. ............... ...
9) ตำแหน่งในปัจจุบันสถานที่ทำงาน: .....................
10) รายได้รายเดือน: .............................. ...............
11) วงเงินกู้ที่จำเป็น: .............................. .......
12) เงินกู้ระยะเวลา: .............................. ............... ...
13) วัตถุประสงค์ของการกู้ยืม .............................. ..............
14) ศาสนา: .............................. ................ ..........
15) คุณได้นำไปใช้ก่อนที่จะ ............................. ....

ผมรอคอยการตอบสนองที่รวดเร็วของคุณเร็ว ๆ นี้

ขอบคุณ
Mr. Harvard
โดย: Mr Harvard IP: 37.59.6.32 วันที่: 11 ตุลาคม 2558 เวลา:12:13:15 น.
  
อยากทราบว่าในกรณีที่เราเรียนภาษาทางบริษิทเป็นคนจ่ายแต่ลาออกก่อนที่จะเรียนจบบริษัทสามารถหักเงินในส่วนที่บริษัทได้จ่ายให้ได้หรือไม่
โดย: สุดารัตน์ IP: 1.46.15.163 วันที่: 11 พฤศจิกายน 2558 เวลา:20:45:00 น.
  
อยากทราบว่าในกรณีที่เราเรียนภาษาทางบริษิทเป็นคนจ่ายแต่ลาออกก่อนที่จะเรียนจบบริษัทสามารถหักเงินในส่วนที่บริษัทได้จ่ายให้ได้หรือไม่
โดย: สุดารัตน์ IP: 1.46.15.163 วันที่: 11 พฤศจิกายน 2558 เวลา:20:47:49 น.
  
อยากทราบว่าในกรณีที่เราเรียนภาษาทางบริษิทเป็นคนจ่ายแต่ลาออกก่อนที่จะเรียนจบบริษัทสามารถหักเงินในส่วนที่บริษัทได้จ่ายให้ได้หรือไม่
โดย: สุดารัตน์ IP: 1.46.15.163 วันที่: 12 พฤศจิกายน 2558 เวลา:8:27:05 น.
  
คุณไม่จำเป็นต้องกู้เงินเร่งด่วนในการแก้ปัญหาความต้องการทางการเงินของคุณ? เรามีเงินให้สินเชื่อตั้งแต่ 5,000.00 เพื่อ 250,000,000.00 แม็กซ์เรามีความน่าเชื่อถือที่มีประสิทธิภาพได้อย่างรวดเร็วและแบบไดนามิกที่มีการตรวจสอบเครดิตและไม่ให้การรับประกัน 100% เงินกู้ยืมจากต่างประเทศในช่วงระยะเวลาที่มีทั้งหมดที่นี่ นอกจากนี้เรายังจะออกเงินกู้ในสกุลเงินยูโรปอนด์และดอลลาร์อัตราแลกเปลี่ยนของเงินให้สินเชื่อทั้งหมดเป็น 2% ถ้าคุณสนใจได้รับกลับมาให้เราผ่าน marycoleloanscompany3@gmail.com มีข้อมูลต่อไปนี้:
ชื่อ:
ประเทศ:
เมือง:
ที่อยู่:
จำนวนเงินที่ต้องการ:
เวลา:
อายุ:
เพศ:
อาชีพ:
ไม่มีโทรศัพท์:
ขอบคุณ
นางแมรี่
โดย: Mrs Mary IP: 37.59.6.32 วันที่: 4 ธันวาคม 2558 เวลา:5:23:53 น.
  
ผมทำงานรับเหมารายใด้ไม่คงที่ทำมากก็ใด้มากบางวันใด้500บางวันใด้พันกว่าบาทต่อวันเดือนนึงหมื่นกว่าบาทถึงสองหมื่นกว่านายจ้างหัก3%ทุกเดือนถามนายจ้างว่าทำใมหักเงินภาษีทุกเดือนผมทำที่อื่นไม่เคยโดนหักนายจ้างบอกว่า"เราเป็นผู้รับเหมาต้องหัก3%ทุกเดือน"จริงรึเปล่าคับ!!!
โดย: สม IP: 171.96.247.6 วันที่: 22 ธันวาคม 2558 เวลา:23:06:17 น.
  
นายจ้างไม่หักเงินประกันสังคมแส้วก็ไม่ส่งเงินให้ประกันมานาน1ปีมีความผิดไหม2610
โดย: สุรชัย อร่ามดวง IP: 171.5.246.124 วันที่: 12 มกราคม 2559 เวลา:3:09:04 น.
  
ยินดีต้อนรับผมลิซ่า Murkowski ผู้ให้กู้เอกชนที่ให้เงินให้สินเชื่ออัตราดอกเบี้ยและการชำระคืนน้ำใจคืนเงิน อัตราดอกเบี้ยของเราเป็นที่ต่ำเป็นอัตราดอกเบี้ยที่ 1.5% ในพื้นที่ของปีหนึ่งถึงแม้ปีระยะเวลาการชำระระยะเวลา 30 ไปยังประเทศใด ๆ ในโลก ปัจจุบันเราให้จำนวนเงินกู้ได้ถึงร้อยล้านเหรียญสหรัฐ $ 100,000,000.00 การชำระหนี้ในอัตราดอกเบี้ยที่ต่ำมาก เรารับประกันความจงรักภักดี 100% ให้กับลูกค้าของเราและแม้กระทั่งลูกค้าคำปรึกษาเกี่ยวกับความคิดทางธุรกิจที่เหมาะสม เราให้บริการที่มีตัวเลือกและความช่วยเหลือและเราจะยินดีที่จะให้เงินกู้ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมโปรดเยี่ยมชมเราได้ที่อีเมล์: lisamurkowskiloancompany77@gmail.com
โดย: lisa murkowski IP: 94.23.252.21 วันที่: 2 กุมภาพันธ์ 2559 เวลา:10:34:25 น.
  
คุณต้องการเงินกู้สินเชื่อทางการเงินอย่างเร่งด่วน?
* การโอนเงินอย่างรวดเร็วและทันทีไปยังบัญชีธนาคารของคุณ
* ชำระคืนเริ่มแปดเดือนหลังจากที่คุณได้รับเงิน
บัญชีธนาคาร
* อัตราดอกเบี้ยต่ำ 2%
* การชำระหนี้ระยะยาว (1-30 ปี) ความยาว
* เงื่อนไขเงินกู้ที่มีความยืดหยุ่นและการชำระเงินรายเดือน
* * * * มันใช้เวลานานเท่าใดเพื่อเป็นเงินทุน? หลังจากส่งสมัครขอสินเชื่อ
คุณสามารถคาดหวังคำตอบเบื้องต้นน้อยกว่า 24 ชั่วโมง
การระดมทุนใน 72-96 ชั่วโมงหลังจากที่ได้รับข้อมูลที่พวกเขาต้องการ
จากคุณ.

ติดต่อที่ถูกต้องและความไว้วางใจที่ได้รับอนุญาตของ บริษัท ที่ได้รับอนุญาต
ที่ช่วยเหลือทางการเงินแก่ประเทศอื่น ๆ
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมและรูปแบบการสมัครขอสินเชื่อธุรกิจร่วมกันผ่าน

อีเมล: cashfirmarena@gmail.com

SIR EVA DEMETER
อธิบดี
CASHFIRM
โดย: sir joel williams IP: 192.99.14.36 วันที่: 4 กุมภาพันธ์ 2559 เวลา:14:59:32 น.
  
คุณจำเป็นต้องมีสินเชื่อทางการเงินอย่างเร่งด่วน?
* การโอนอย่างรวดเร็วและทันทีไปยังบัญชีธนาคารของคุณ
* ชําระคืนเริ่มแปดเดือนหลังจากที่คุณได้รับเงิน
บัญชีธนาคาร
* อัตราดอกเบี้ยต่ำ 2%
* การชำระหนี้ระยะยาว (1-30 ปี) ความยาว
* เงื่อนไขเงินกู้ที่มีความยืดหยุ่นและการชำระเงินรายเดือน
* * * * มันใช้เวลานานเท่าใดเพื่อเป็นเงินทุน? หลังจากส่งสมัครขอสินเชื่อ
คุณสามารถคาดหวังคำตอบเบื้องต้นน้อยกว่า 24 ชั่วโมง
การระดมทุนใน 72-96 ชั่วโมงหลังจากได้รับข้อมูลที่พวกเขาต้องการ
จากคุณ.

ติดต่อ บริษัท ที่ถูกต้องและได้รับใบอนุญาตที่ได้รับอนุญาต
ที่จะให้ความช่วยเหลือทางการเงินให้กับทุกคน
สำหรับข้อมูลและการประยุกต์ใช้แบบฟอร์มการกู้ยืมเงินมากขึ้น

อีเมล์: cashfirmarena@gmail.com
ด้วยความเคารพ
เซอร์โจเอลวิลเลียมส์
โดย: sir joel williams IP: 192.99.14.36 วันที่: 9 กุมภาพันธ์ 2559 เวลา:12:28:46 น.
  
แฟนผมทำงานได้4วันวันละ300ทำงานปั้มน้ำมันแต่ผู้จัดการกลับไม่พอใจ เค้าเลยบีบให้ออกจากงานพอไปถามขอค่าแรงเค้าบอกให้เปิดบัญชีมาสิ
เลยถามเค้าว่ารับเป็นเงินสดไม่ได้หรอครับ แค่1200เองเค้าบอกไม่ได้เค้าเป็นระบบบริษผมจะต้อทำยังไงครับ
โดย: นพพล IP: 49.237.136.14 วันที่: 15 กุมภาพันธ์ 2559 เวลา:15:39:42 น.
  
แฟนผมทำงานได้4วันวันละ300ทำงานปั้มน้ำมันแต่ผู้จัดการกลับไม่พอใจ เค้าเลยบีบให้ออกจากงานพอไปถามขอค่าแรงเค้าบอกให้เปิดบัญชีมาสิ
เลยถามเค้าว่ารับเป็นเงินสดไม่ได้หรอครับ แค่1200เองเค้าบอกไม่ได้เค้าเป็นระบบบริษผมจะต้อทำยังไงครับ
โดย: นพพล IP: 49.237.136.14 วันที่: 15 กุมภาพันธ์ 2559 เวลา:15:46:49 น.
  
ถ้าบริษัทหักเงินเราทั้งที่เราไม่ได้ทำอะไรผิดทั้งมีใบเตือนและการหักเงินทั้งที่เป็นค่าแรงเราทั้งนั้นกระผมมีสิทฟ้องได้ป่ะคับและเอาผิดกับบริษัทได้ป่ะคับ
โดย: ขอความช่วยเหลือคับ IP: 1.46.238.112 วันที่: 21 กุมภาพันธ์ 2559 เวลา:0:44:07 น.
  
คุณจำเป็นต้องมีสินเชื่อทางการเงินอย่างเร่งด่วน?
* การโอนอย่างรวดเร็วและทันทีไปยังบัญชีธนาคารของคุณ
* ชําระคืนเริ่มแปดเดือนหลังจากที่คุณได้รับเงิน
บัญชีธนาคาร
* อัตราดอกเบี้ยต่ำ 2%
* การชำระหนี้ระยะยาว (1-30 ปี) ระยะเวลา
* เงื่อนไขเงินกู้ที่มีความยืดหยุ่นและการชำระเงินรายเดือน
* * * * มันใช้เวลานานเท่าใดเพื่อเป็นเงินทุน? หลังจากส่งสมัครขอสินเชื่อ
คุณสามารถคาดหวังคำตอบเบื้องต้นน้อยกว่า 24 ชั่วโมง
การระดมทุนใน 72-96 ชั่วโมงหลังจากได้รับข้อมูลที่พวกเขาต้องการ
จากคุณ.

ติดต่อ บริษัท ที่ถูกต้องและได้รับใบอนุญาตที่ได้รับอนุญาต
ที่จะให้ความช่วยเหลือทางการเงินให้กับทุกคน
สำหรับข้อมูลและการประยุกต์ใช้แบบฟอร์มการกู้ยืมเงินมากขึ้น

อีเมล์: cashfirmarena@gmail.com


ด้วยความเคารพ
เซอร์โจเอลวิลเลียมส์
เงินสด FIRM บริษัท เงินกู้
ผู้บริหารสูงสุด
โทร: +60183723787
อีเมล์: cashfirmarena@gmail.com
webisite: cashfirmarena.wordpress.com
โดย: sir joel williams IP: 192.99.14.36 วันที่: 12 มีนาคม 2559 เวลา:15:17:06 น.
  
อรุณสวัสดิ์
คุณยังคงให้ความสนใจในการรับเงินกู้? เรานำเสนอประเภทของการกู้ยืมเงินในอัตราเพียง 2% ถ้าคุณมีความเต็มใจที่จะให้ยืมเครดิตกรุณาติดต่อเราที่, thomson.loanservice@gmail.com
โดย: Thompson IP: 37.59.6.32 วันที่: 15 มีนาคม 2559 เวลา:8:05:35 น.
  
ขอสอบถามค่ะ หากเราให้พนักงานมาทำงานวันอาทิตย์ โดยแลกเปลี่ยนกับวันทำงานปกติ เพื่อให้พนักงานมีโอกาศหยุดยาว ทำได้หรือไม่มีเงื่อนไขอย่างไรบ้าง
โดย: รังสิมา IP: 124.120.1.135 วันที่: 17 มีนาคม 2559 เวลา:14:50:04 น.
  
คุณเป็นคนธุรกิจหรือผู้หญิง? คุณอยู่ในทางการเงิน, ความเครียดใด ๆ หรือไม่หรือคุณ
ต้องการเงินทุนในการเริ่มต้นธุรกิจของคุณเอง? คุณต้องการที่จะชำระหนี้ของคุณ
เงินกู้
หรือชำระค่าของคุณหรือเริ่มต้นธุรกิจดี? คุณมีเครดิตต่ำ
คะแนน
และคุณจะพบว่ามันยากที่จะได้รับเงินกู้ยืมจากธนาคารในประเทศและอื่นก
สถาบันทางการเงินหรือไม่ คุณจำเป็นต้องมีหรือเงินกู้สำหรับการระดมทุนด้วยเหตุผลใดก็ตาม

เช่น:
ก) สินเชื่อส่วนบุคคลขยายธุรกิจ
ข) ธุรกิจเริ่มต้นขึ้นและการศึกษา
ค) การรวมหนี้

เรานำเสนอเงินให้กู้ยืมในอัตราดอกเบี้ยต่ำ 3% และไม่ตรวจสอบเครดิตที่เรานำเสนอ
สินเชื่อส่วนบุคคลสินเชื่อรวมหนี้ บริษัท ร่วมทุนธุรกิจ
สินเชื่อการศึกษา, สินเชื่อบ้านหรือ "สินเชื่อด้วยเหตุผลใดก็ตาม !. "

ผู้กู้รายละเอียด
ชื่อ:
ประเทศ
หมายเลขโทรศัพท์:
จำนวนเงินที่ต้องใช้:
ระยะเวลา:

หมายเหตุ: ผู้สมัครที่สนใจใด ๆ ควรจะได้รับกลับมาให้เราทางอีเมลสำหรับการต่อไป
ข้อมูลเกี่ยวกับโครงการเงินกู้ของเรา

ชื่อ: นางลิซาเบ ธ เจฟเฟอร์สัน
ส่งอีเมล์ถึงเราผ่าน: andersoninvestmentslimited@outlook.com

ขอบคุณสำหรับความเข้าใจของคุณไปที่รายชื่อของคุณเป็นที่เรารอคอย

ความนับถือ
การจัดการ
โดย: Mrs Elizabeth Jefferson IP: 192.99.14.36 วันที่: 28 มีนาคม 2559 เวลา:12:49:44 น.
  
สวัสดี
เงินกู้เร็วที่สุดเท่าที่เป็นไปได้ภายใน 2 วัน กำลังมองหาสินเชื่อธุรกิจ, สินเชื่อส่วนบุคคลบัตรเครดิต ฯลฯ ? ตอนนี้เราจะนำเสนอเงินให้สินเชื่อส่วนบุคคลและธุรกิจใด ๆ
ผู้ที่สนใจในอัตราดอกเบี้ย 3% 1-30 ปี
คุณเป็นบุคคลและคุณอยู่ในความต้องการของเงินเร่งด่วนที่จะได้รับกลับมาที่เท้าของพวกเขาและการสนับสนุนที่คุณตกลงมากกว่า soucis.Je am ข้อตกลงพิเศษกับธนาคารแทนFrançoiseนำเสนอเงินให้กู้ยืมของ 2,000 ถึง 30,000,000 ให้ทุกคนสามารถที่จะชำระคืนกับดอกเบี้ย และเป็นไปตามระยะเวลาชำระเงินของคุณ สำหรับทุกคนที่สนใจเขียนถึงฉัน ติดต่อเราวันนี้เกี่ยวกับอีเมล์: hendersonelizabethloan@googlemail.com และแจ้งให้เราทราบจำนวนเงินที่คุณต้องการจ่าย กรุณากรอกข้อมูลต่อไปนี้

ข้อมูลผู้กู้สินเชื่อ

ชื่อเต็มของคุณ: .........
การกู้ยืมเงินที่ขอ: .........
ความยาวของเงินกู้: .........
สินเชื่ออเนกประสงค์: .........
ที่อยู่ของผู้สมัคร: .........
อาชีพ:.........
สถานที่ตั้ง: .........
สถานะ:.........
ประเทศ:.........
เพศ:.........
อายุ:.........
มือถือ ..........
รายได้ต่อเดือน: .........

//hendersonelizabeth3.wix.com/fund
ขอบคุณที่เรารอคอยการตอบสนองต่อการเร่งด่วนของคุณ© hendersonelizabethloan@googlemail.com
โดย: Mrs Elizabeth IP: 192.99.14.34 วันที่: 3 เมษายน 2559 เวลา:7:41:21 น.
  
สวัสดี
ผม บริษัท นางลอร่าโรดริเกลอร่า C.E.O เงินกู้, การจดทะเบียนและถูกต้องตามกฎหมายผู้ให้กู้สินเชื่อภาคเอกชน เราให้บริการทางการเงิน (เงินกู้) และเราให้ออกเงินให้กู้ยืมในอัตราดอกเบี้ยต่ำ 2% กับการเงินพิการบุคคล บริษัท อุตสาหกรรม บริษัท และผู้คนในสังคม และยังสนับสนุนคุณจะปล่อยความสามารถของคุณและบรรลุเป้าหมายของคุณเราให้ออกเงินให้กู้ยืมตั้งแต่ $ 2000 และข้างต้น ... เราพร้อมที่จะตอบสนองความต้องการของคุณและวิธีที่คุณสามารถได้รับเงินกู้ออนไลน์และการเข้าถึงบัญชีออนไลน์ ติดต่อเราทางอีเมล์: lauraloancompany@gmail.com
โดย: Mrs Laura Rodriguez IP: 94.23.252.21 วันที่: 23 เมษายน 2559 เวลา:15:55:38 น.
  
สวัสดี !

คุณต้องใช้บริการสินเชื่อที่ถูกต้องและรวดเร็ว?

สมัครงานนี้และได้รับเงินสดของคุณอย่างเร่งด่วน!

* ยืมระหว่าง $ 5,000 ถึง $ 50,000,000
* เลือกระหว่างวันที่ 1 ถึง 30 ปีในการชำระคืน

ชื่อ:
จำนวนเงินกู้
ระยะเวลา:
ประเทศ:
หมายเลขโทรศัพท์:

แผนเหล่านี้ทั้งหมดและอื่น ๆ ติดต่อเราผ่านทางอีเมล์: ryanloanfunds@gmail.com

ความนับถือ
การจัดการ.

ติดต่อสินเชื่อ Speedy ของคุณเดี๋ยวนี้ !!
โดย: Ryan Knn IP: 94.23.252.21 วันที่: 25 เมษายน 2559 เวลา:10:49:46 น.
  
https://www.facebook.com/groups/296246673908912/permalink/496790580521186/
โดย: อณุญาติสอบถามค่ะ ทำงานบริษัทเอกชนแห่งหนึ่ง ได้เงินเดือนละ 18000บาท แจ้งก่อนออก 7วัน เจ้านายหักเงินวันละ 692 บาทเป้นจำนวน7วัน ถ้าเขาหักแบบนี้กฏหมายสามารถเอาผิดเจ้านายได้ไหม IP: 1.47.202.138 วันที่: 25 เมษายน 2559 เวลา:22:58:30 น.
  
อยากทราบว่า ส-อา ทางร้านเราหัก 2แรงแร้ว
เวลาลางานกลับบ้าน ตรงกะ ส-อา แล้วใช้เอ็กตร้า ต้องใช้เอ็กตร้า2วันหราค่ะ มีที่อื่น เป็นแบบนี้มั้ยค่ะ แล้วที่เจ้านายทำแบบนี้ ถูกต้อง หรืออผิดค่ะ
โดย: ...m... IP: 49.229.123.34 วันที่: 2 พฤษภาคม 2559 เวลา:14:03:44 น.
  
อยากสอบถามในเรื่องลาออก แล้วรับเงินเดือนงวดสุดท้าย นายจ้างมีสิทธิหักเงินของเราส่งธนาคารได้กี่เปอร์เซน ปรกติ หัก เดือนละ 3800 แต่งวดสุดท้ายหลังลาออก หักไป 11500 ยอดรวม 15600 รวมหัก 11800 รับ 3700 ผมรู้ว่ายังไงก็โดนหักส่งอยุ่แล้ว แล้วคนทำบัญชีสามารถมีสิทธิหักเงินผมให้ได้มากที่สุดเพื่อส่งธนาคารไหมคับ
โดย: ไก่ IP: 1.46.135.205 วันที่: 10 พฤษภาคม 2559 เวลา:19:26:14 น.
  
คุณไม่จำเป็นต้องกู้เงินเร่งด่วนเพื่อแก้ปัญหาความต้องการทางการเงินของคุณหรือไม่ เรามีเงินให้สินเชื่อตั้งแต่ 5,000.00 เพื่อ 250,000,000.00 แม็กซ์เรามีความน่าเชื่อถือที่มีประสิทธิภาพได้อย่างรวดเร็วและแบบไดนามิกที่มีการตรวจสอบเครดิตไม่มีและนำเสนอ 100% รับประกันเงินกู้ยืมต่างประเทศในช่วงระยะเวลาที่มีทั้งหมดที่นี่ นอกจากนี้เรายังจะออกเงินกู้ในยูโรปอนด์และดอลลาร์อัตราแลกเปลี่ยนของเงินให้สินเชื่อทั้งหมด 2% หากคุณสนใจที่จะได้รับกลับมาให้เราผ่าน marycoleloanscompany3@gmail.com กับข้อมูลต่อไปนี้:
ข้อกำหนดการใช้งาน
ชื่อ:
ประเทศ:
เมือง:
ที่อยู่:
จำนวนที่ร้องขอ:
เวลา:
อายุ:
เพศ:
อาชีพ:
ไม่มีโทรศัพท์:
ขอบคุณ
นางแมรี่
โดย: Mrs Mary IP: 188.165.201.164 วันที่: 5 มิถุนายน 2559 เวลา:6:38:41 น.
  
อาจสงบสุขของพระเจ้าอยู่กับคุณ
คุณเป็นนักธุรกิจหรือหญิง? คุณอยู่ในใด ๆ
ความเครียดทางการเงินหรือไม่หรือคุณต้องการเงินทุนเพื่อเริ่มต้นขึ้น
ธุรกิจของคุณเอง?
A) การขยายตัวของธุรกิจสินเชื่อส่วนบุคคล
B) ธุรกิจและการศึกษาเริ่มต้นขึ้น
C) รวมหนี้
ชื่อ: ..........................................
ประเทศ: .........................................
สถานที่ตั้ง: ..........................................
สถานะ: .......................................
เพศ: ................................................ ...
อายุ ................................................. ....
การกู้ยืมเงินที่ต้องใช้: .........................
ระยะเวลากู้: ...................................
หมายเลขโทรศัพท์มือถือส่วนบุคคล: .......................
รายได้ต่อเดือน: .....................................
ขอขอบคุณและขอให้พระเจ้าคุ้มครอง
อีเมล์: marycoleloanscompany3@gmail.com
โดย: Mrs Mary IP: 188.165.201.164 วันที่: 8 มิถุนายน 2559 เวลา:8:57:04 น.
  
ขออนุญาตสอบถามคะ กรณีเป็นลูกจ้างรายวันทำงานเกินหนึ่งปี สามารถลากิจได้ไหมคะ ยึดตามกฎหมายที่ว่า ลูกจ้างที่ทำงานเกิน1 ปี สามมารถกำหนดวันลาได้ 6 วันต่อปี ลูกจ้างแบบหนูสามารถทำได้ไหมคะ ขอบคุณคะ
โดย: สาวใช้ IP: 49.230.209.166 วันที่: 15 มิถุนายน 2559 เวลา:21:52:53 น.
  
อยากทราบว่าถ้านายจ้างหักเงินเดือน กรณีทำผิดกฎระเบียบบริษัท เช่น ไม่ติดบัตรพนง. ไม่ใส่รองเท้าหุ้ม้น นายจ้างหักเงินกรณีละ 50 บาท ผิดกฎหมายแรงงานหรือไม่
โดย: โบนัส IP: 1.46.11.77 วันที่: 28 มิถุนายน 2559 เวลา:9:28:29 น.
  
ผมทำงานให้กับ บริสัธซัพ พาทเนอร์ของอินเตอร์เน็ตแห่งหนึ่ง ค่าแรงเดือน9000ไม่มีโอทีแต่มีค่าวิ่งงาน งานละ30บาท กรณีบริษัทที่จ้างบริษัทผมอีกทีปรับเงิน เป็นราคา5000บาทต่อ1งาน เพราะบริษัทซัพไม่ทำตามกฏที่ตกลงกันไว้ ทีนี้ทาง บริษัทซัพนั้น จะมาหักเงินหรือปรับเงิน. ช่าง หรือพนักงานของบริษัทซัพต่อได้หรือไม่
โดย: พุทธิชาติ IP: 171.5.181.245 วันที่: 13 กรกฎาคม 2559 เวลา:2:50:38 น.
  


สวัสดีทุกคน,
คุณจำเป็นต้องกู้เงิน? สมัครสำหรับขั้นตอนต่อไป เรานำเสนอทุกชนิดของเงินให้สินเชื่อที่ 2% อัตราดอกเบี้ยรายปีจากช่วงของ $ 5,000 ขึ้นไป บุคคลใดที่สนใจควรตอบกลับมาให้เรามีดังต่อไป: อีเมล์: thomson.loanservice@gmail.com
ข้อมูลที่จำเป็น

ชื่อ:
จำนวนเงิน:
ระยะเวลา:
โทรศัพท์ #:
ประเทศ:

รอคอยการตอบสนองของคุณ
Contant เราผ่านทาง: thomson.loanservice@gmail.com
โดย: MRS ANITA IP: 188.165.201.164 วันที่: 25 กรกฎาคม 2559 เวลา:23:02:41 น.
  
ใครเคยสอบตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
สำนักงานประกันสังคม บ้างคะ
ถ้าใครเคยสอบช่วยแชร์แนวข้อสอบหน่อยนะคะ
//xn--12cghb1gcm6cn0eg3eoc.blogspot.com/
โดย: prang IP: 223.206.249.85 วันที่: 20 สิงหาคม 2559 เวลา:14:10:40 น.
  
อยากทราบว่า ถ้ากรณีเราวิ่งรถร่วม แล้วทุกเดือน บริษัทมีการหักภาษี1%หรือ2%แล้วแต่เดือนที่ได้รับเงินมากเงินน้อยแต่พอเราไปขอ ทวี50 เพื่อที่จะออกรถ บอกไม่มีให้ไม่ได้ส่งเราทามไงค่ะ และเงินสะสมที่ทางบริษัทหักทุกเดือนๆละ1000บาท ถ้าเราลาออกงานเราสามารถได้เงินส่วนนั้นคืนไมค่ะ
โดย: คนบ้านๆ IP: 1.2.208.205 วันที่: 4 กันยายน 2559 เวลา:12:08:26 น.
  
นายจ้างไม่มีประกันสังคมให้ถือว่าผิดไหม ทำงานมาจนออก
นายจ้างสามารถหักค่าเสื่อมสึกรถยนต์ ในการทำงานได้ไหม
ก่อนเริ่มงานไม่มีสัญญาแนบท้าย หลังจากทำงานสักพักนายจ้าตั้งยอดขายเพื่อไม่ให้คอมมิชชั่นและหักค่าเสื่อมสึกรถยนต์ถือว่านายจ้างเอาเปรียบเกินไปหรือป่าว
โดย: มนัญญา สุนนทวุฒิ IP: 1.46.160.55 วันที่: 9 กันยายน 2559 เวลา:10:50:19 น.
  
อาจสงบสุขของพระเจ้าอยู่กับคุณ
คุณเป็นนักธุรกิจหรือหญิง? คุณอยู่ในใด ๆ
ความเครียดทางการเงินหรือไม่หรือคุณต้องการเงินทุนเพื่อเริ่มต้นขึ้น
ธุรกิจของคุณเอง?
A) การขยายตัวของธุรกิจสินเชื่อส่วนบุคคล
B) ธุรกิจและการศึกษาเริ่มต้นขึ้น
C) รวมหนี้
ชื่อ: ..........................................
ประเทศ: .........................................
สถานที่ตั้ง: ..........................................
สถานะ: .......................................
เพศ: ................................................ ...
อายุ ................................................. ....
การกู้ยืมเงินที่ต้องใช้: .........................
ระยะเวลากู้: ...................................
หมายเลขโทรศัพท์มือถือส่วนบุคคล: .......................
รายได้ต่อเดือน: .....................................
ขอขอบคุณและขอให้พระเจ้าคุ้มครอง
อีเมล์: marycoleloanscompany3@gmail.com
โดย: Mrs Mary IP: 192.95.30.51 วันที่: 15 กันยายน 2559 เวลา:19:52:02 น.
  
ผมทำงานจิวเวอรี่ บริษัทได้หักเงินประกันงานเดือนล่ะสี่ร้อยกว่าบาททุกเดือนตั้งแต่เริ่มทำงานเดือนแรก ผมทำงานเกือบสองปีรวมเงินน่าจะเกือบหมื่น แล้วผมได้ยื่นไบลาออก ยื่นไบลาออกจะต้องยื่นล่วงหน้า30วัน ผมก้อยื่น 30วันที่ยื่นผมหยุดเยอะหยุดติดต่อกัน ทางบริษัทไม่ไห้เงินประกันผม ผมมีโอกาสได้เงินประกันผมคืนไหมคับ
โดย: Thanawan Tamnem IP: 1.46.171.26 วันที่: 7 ตุลาคม 2559 เวลา:16:15:48 น.
  
ผมทำงานจิวเวอรี่ บริษัทได้หักเงินประกันงานเดือนล่ะสี่ร้อยกว่าบาททุกเดือนตั้งแต่เริ่มทำงานเดือนแรก ผมทำงานเกือบสองปีรวมเงินน่าจะเกือบหมื่น แล้วผมได้ยื่นไบลาออก ยื่นไบลาออกจะต้องยื่นล่วงหน้า30วัน ผมก้อยื่น 30วันที่ยื่นผมหยุดเยอะหยุดติดต่อกัน ทางบริษัทไม่ไห้เงินประกันผม ผมมีโอกาสได้เงินประกันผมคืนไหมคับ
โดย: Thanawan Tamnem IP: 1.46.171.26 วันที่: 7 ตุลาคม 2559 เวลา:16:17:39 น.
  
ผมอยากรุว่าการหักเงินเกินค่าแรงของตัวเองผิดรึป่าว

โดย: วิทยา IP: 49.230.223.253 วันที่: 15 ธันวาคม 2559 เวลา:18:30:23 น.
  
บริษัท หักเงินอินเซนทีฟ
เนื่องด้วยทางทีมขายรวมทั้งผม ได้ทำการรายงานขาย จำนวน 6 คันเพื่อปิดตัวเลขให้บริษัทได้เงินอินเซนทีฟของบริษัทแม่ แต่ลค.จ่ายเช็คเด้งทำให้ไม่สามารถส่งมอบได้ ทางบัญชีจึงทำการลดหนี้และรับรถคืนเข้าสต๊อค และทางบริษัทได้ดำเนินการหักเงิน
เซล 12500 ผจก. 7500 และผม 5000 รวมทั้งโฮลเงินจนกว่าจะขายได้ เซล 25000 ผจก 35000 ผม 20000 บาท
เดือนถัดมาบริษัทได้หักดอกเบี้ยเพราะสินค้ายังขายไม่ได้ โดยหักที่ผม 71000 บาทโดยทยอยหักอินเซนทีฟที่ผมได้จากทั้งฝ่ายขายและฝ่ายบริการ ทั้งที่ผมได้อินเซนทีฟจากการขายสินค้า หน่วยละ 600 บาทและเเดือนที่เช็คเด้งผมก็ไม่ได้อินเซนทีฟ
และทางบริษัทก็จะหักไปเรื่อยๆจนกว่าจะขายหมด โดยคิดดอกเบี้ยที่ 6.5% ในขณะที่ดอกเบี้ยสินเชื่ออยู่ที่ 5.5% และบริษัทก็ใช้เงิน จากต่างประเทศดอกเบี้ยต่ำ ผมถูเอาเปียบไหมครับ
โดย: วิสันธ์ ชัยจำรูญพันธุ์ IP: 101.109.86.24 วันที่: 1 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา:7:36:18 น.
  
ค่าแรง 310
ค่าทักษะ 130
ค่าบุคลิกภาพ 100
สวัสดิการเปิดบูธ 15
ค่าแรงทำงานวันหยุด 310
ค่าพิเศษ 100 (ได้เป็นบางงาน)
ค่ารถ 100 (ได้เปนบางงาน)
ค่ารถเดินทางไปอบรม 100 (ทุกอาทิตย์ /อ าทิตละ1วัน)
อยากรู่ประกันสังคมหักตรงไหนบ้างที่กล่าวมา
โดย: มนัสนันท์ IP: 1.46.173.128 วันที่: 2 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา:23:32:16 น.
  
บริษัทมีปรัปอัตตราเงินเดือน แต่โดนทอนวันทำงานเนื่องจากลาคลอด 3 เดือน จากที่ควรจะได้เงินเพิ่มเดือน 984 แต่บริษัท คิดด้วยวิธีนี้ คือ เอา 984/12 *3 = โดนหักส่วนทอนวันทำงาน ไป จำนวน 246 ก็ควรหักไปเลยเดือนเดียว หรือถ้าจะหักทั้งปี ก็ต้องเอา 246/12 = ว่าจะต้องหักเดือน 21 บาท ไม่ใช่หัก เดือนละ 246 ทั้งปี
อยากรู้ว่าเราเข้าใจถูกรึปล่าค่ะ
โดย: พนักงานบริษัท IP: 110.164.183.126 วันที่: 5 เมษายน 2560 เวลา:15:28:46 น.
  
สวัสดี,
สวัสดีฉันเป็นผู้ให้กู้เอกชนที่ลงทะเบียนแล้ว เราให้สินเชื่อเพื่อช่วยเหลือผู้ที่ต้องการปรับปรุงฐานะการเงินของตนทั่วโลกโดยมีอัตราดอกเบี้ยน้อยมากต่อปีเพียง 2% ภายในหนึ่งปีถึง 30 ปี ในส่วนใดของโลกเราให้เงินกู้ยืมในช่วง 4,000 ถึง 100 ล้านยูโร สินเชื่อของเราได้รับการประกันเป็นอย่างดีเพื่อความปลอดภัยสูงสุดคือความสำคัญของเรา บุคคลที่สนใจควรติดต่อเราทางอีเมล: (pascalfrankloans@gmail.com)

คุณถูกปฏิเสธโดยธนาคารหลายแห่ง
คุณไม่ต้องจ่ายเงินเพื่อการขยายธุรกิจของคุณ
คุณไม่จำเป็นต้องกู้เงินส่วนบุคคล

สมัครขอสินเชื่อที่ส่งมาจากรายละเอียดด้านล่าง:
1. ชื่อเต็ม
2. ที่อยู่
3. หมายเลข
4. ระยะเวลา
5. หมายเลขโทรศัพท์
6. อาชีพ
กลับมาหาเราโดยเร็วที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้
ขอบคุณและพระเจ้าอวยพร
นายปาสกาล
โดย: Mr. Pascal IP: 188.165.240.145 วันที่: 11 เมษายน 2560 เวลา:2:02:59 น.
  
สวัสดี
คุณไม่จำเป็นต้องเงินกู้เร่งด่วนใด ๆ ? เงินให้กู้ยืมเพื่อล้างหนี้หรือคุณต้องการที่จะกู้เงินของคุณ
เพื่อปรับปรุงธุรกิจของคุณ
คุณได้รับการปฏิเสธโดย
ธนาคารและหน่วยงานทางการเงินอื่น ๆ ?
หนี้หรือการจำนองของคุณหรือไม่
ค้นหาไม่มากเท่าที่เราอยู่ที่นี่เพื่อทำสิ่งที่ทุกปัญหาทางการเงินของคุณ
ที่ผ่านมาเรายืมออกไปคน
ในความต้องการของความช่วยเหลือทางการเงินที่มีเครดิตไม่ดีหรืออยู่ในความต้องการของเงิน
จ่ายค่าใช้จ่ายของการลงทุนในธุรกิจที่มีอัตราที่เหมาะสม 2% ผมอยากจะใช้เวลานี้
ขนาดกลางจะแจ้งให้ทราบว่าเรามีความน่าเชื่อถือและให้ได้รับผลประโยชน์และความช่วยเหลือเกี่ยวกับเรา
มีความตั้งใจที่จะให้ยืมเงินคุณ ดังนั้นติดต่อเราวันนี้ผ่านทางอีเมล์
anitabrisonloanscompany@gmail.com
ชื่อ:..................................
จำนวนเงินที่ต้องใช้:.............................
ระยะเวลา:.......................
ประเทศ:............................
ที่อยู่:....................
วัตถุประสงค์:..............................
หมายเลขโทรศัพท์:............................
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม: //www.anitabrisonloanscompany.com
เรารอคอยคำตอบของคุณ
ขอบคุณ
Mrs. Anita
โดย: Mrs. Anita IP: 188.165.240.145 วันที่: 15 เมษายน 2560 เวลา:13:12:17 น.
  
ขอสอบถามเรื่องการปรับฐานเงินเดือน
คือว่าบริษัทจะมีการปรับเงินในเดือนเมษายนของทุกปี ในปีนี้บริษัทเรียกพนักงานเข้าไปเซนต์สัญญาฉบับใหม่ โดยในสัญญามีการรับลดฐานเงินเดือนเป็นจำนวนเงินคนละประมาณสามพันห้าร้อยบาท แล้วคิดเป็นค่าตำแหน่งเพิ่มให้ สี่พันบาทและแจ้งว่าโอที่และโบนัสจะถูกคิดจากฐานเงินเดือนใหม่ ทางพนักงานส่วนใหญ่ไม่รับข้อตกลงและไม่ยอมเซนต์ในสัญญาฉบับบใหม่ โดยพนักงานให้เหตุผลคลายๆกันดังนี้คือ ไม่มีการแจ้งล่วงหน้า และพนักงานจะได้รับประโยชน์ที่ลดลงทั้งในการคำนวณโอทีหร้อมทั้งสวัสดิการของรัฐบาลต่างๆที่คำนวณจากฐานเงินเดือน
หลังจากนั้นทางบริษัทมีการเรียกไปคุยอีกครั้งโดยพยายายพูดให้พนักงานยอมเซนต์ แบบที่ไม่หาข้อตกลงร่วมกันคือจะให้พนักงานยอมรับตามสัญญาใหม่ให้ได้ ....เหตุการณ์แบบนี้ในฐานะที่เราเป็นลูกจ้างและคิดว่าต้นเสียประโยชน์เราควรดำเนินการอย่างไรต่อ...ถ้านายจ้างจ่ายเงินเดือนจากการปรับฐานเงินเดือนพนักงานโดยไม่ได้รับความยินยอมเราควรทำอย่างไร เรามีสิทธิเรียงร้องหรือไม่
โดย: ต้นน้ำ IP: 1.47.4.204 วันที่: 3 พฤษภาคม 2560 เวลา:21:26:33 น.
  
อยากถามว่าถ้าค่าแรงเราหายสามารถแจ้งกลมแรงงานหรือฟ้องร้องได้ไมเพราะเงินหายตลอดเลยค่ะของเก่าหายเกิบสามพันยังไม่ได้คือของใหม่หายอีกแล้วมันไม่ไหวค่ะทำงานเหนื่อยแต่ค่าแรงได้ไมาเท่าที่คิด😟😟
โดย: Jirapron IP: 49.229.115.85 วันที่: 26 พฤษภาคม 2560 เวลา:11:41:41 น.
  
สวัสดี,
ฉันชื่อ Marian Savic ฉันตกเป็นเหยื่อของการฉ้อโกงในมือของผู้ให้ยืมปลอม ฉันต้องสูญเสียประมาณ 10 ล้านเพราะฉันต้องการเงินทุนจำนวนมาก 150 ล้านบาท ฉันเกือบตายฉันไม่มีที่ที่จะไป ธุรกิจของฉันถูกทำลายและในกระบวนการฉันสูญเสียลูกชายของฉัน ฉันไม่สามารถทนต่อเรื่องนี้ได้อีก ในเดือนมกราคมปี 2017 เพื่อนของฉันแนะนำให้ฉันรู้จักกับแม่ที่ดี Ivana Luka ซึ่งช่วยให้ฉันได้เงินกู้ใน บริษัท เงินกู้ของเธอ ฉันต้องการใช้โอกาสนี้เพื่อแนะนำคน thia ว่ามี scammers มากมายอยู่ที่นั่นดังนั้นหากคุณต้องการเงินกู้และต้องการกู้เงินอย่างรวดเร็วเพียงลงทะเบียนผ่านทาง Ivana Luka และคุณสามารถติดต่อทางอีเมลได้: (ivanaluka04 @ gmail.com) คุณสามารถติดต่อฉันผ่านทางอีเมลของฉัน: (mariansavic271@gmail.com) ถ้าคุณมีข้อสงสัยใด ๆ เธอเป็นคนเดียวที่น่าเชื่อถือและน่าเชื่อถือ
ขอขอบคุณ.
โดย: MARIAN SAVIC IP: 212.47.252.101 วันที่: 17 มิถุนายน 2560 เวลา:10:27:27 น.
  
รับเงินกู้เร่งด่วนในวันนี้ด้วยอัตราดอกเบี้ย 2% สำหรับการรับประกันและลูกค้าที่เชื่อถือได้ทั่วโลก เรามีสินเชื่อทุกประเภทตั้งแต่ 20,000 ถึง 10,000,000.00 เหรียญคุณสามารถเริ่มต้นธุรกิจใหม่ในวันนี้และชำระหนี้ของคุณได้ทันที

อีเมลติดต่อ: liongateloanfirm452@gmail.com


ชื่อ: -------
เพศ: -----------
ประเทศ: -------------
ที่อยู่ติดต่อ: ----------
จำนวนเงินกู้ที่ต้องการ: -------------
รายได้ต่อเดือน: ------------
อาชีพ: ----------------
วัตถุประสงค์ของเงินกู้: ----------
โทรศัพท์บ้าน:--------------
โทรศัพท์: -----------------
คุณเคยยื่นขอสินเชื่อก่อนหรือไม่?

โปรดกรอกแบบฟอร์มสั้น ๆ และติดต่อกลับโดยเร็วที่สุด

อีเมลติดต่อ: liongateloanfirm452@gmail.com

ขอแสดงความนับถือ
บริษัท Lion Gate Loan Investment LTD
โดย: JoyceBalis IP: 212.47.252.101 วันที่: 23 มิถุนายน 2560 เวลา:0:46:58 น.
  
รับเงินกู้เร่งด่วนในวันนี้ด้วยอัตราดอกเบี้ย 2% สำหรับการรับประกันและลูกค้าที่เชื่อถือได้ทั่วโลก เรามีสินเชื่อทุกประเภทตั้งแต่ 20,000 ถึง 10,000,000.00 เหรียญคุณสามารถเริ่มต้นธุรกิจใหม่ในวันนี้และชำระหนี้ของคุณได้ทันที

อีเมลติดต่อ: liongateloanfirm452@gmail.com


ชื่อ: -------
เพศ: -----------
ประเทศ: -------------
ที่อยู่ติดต่อ: ----------
จำนวนเงินกู้ที่ต้องการ: -------------
รายได้ต่อเดือน: ------------
อาชีพ: ----------------
วัตถุประสงค์ของเงินกู้: ----------
โทรศัพท์บ้าน:--------------
โทรศัพท์: -----------------
คุณเคยยื่นขอสินเชื่อก่อนหรือไม่?

โปรดกรอกแบบฟอร์มสั้น ๆ และติดต่อกลับโดยเร็วที่สุด

อีเมลติดต่อ: liongateloanfirm452@gmail.com

ขอแสดงความนับถือ
บริษัท Lion Gate Loan Investment LTD
โดย: Tanya Albert IP: 212.47.252.101 วันที่: 23 มิถุนายน 2560 เวลา:0:50:20 น.
  
สอบถามครับ
ระหว่างที่ทำงานได้มีการตัดชุดยูนิฟอร์มเพื่อใส่ทำงาน แต่พอลาออกมาและรับเงินเดือน เดือนสุดท้าย ทางนายจ้างได้มีการหักเงินค่าชุดยูนิฟอร์มจากเช็คเงินเดือนเดือนสุดท้าย และแจ้งว่าให้นำชุดที่ได้ตัดกลับไปด้วยได้เลย
การที่ทางนายจ้างได้หักเงินจากเงินเดือนโดยมิได้แจ้งล่วงหน้าหรือมีการลงเอกสารยินยอมอย่างถูกต้อง เราสามารถดำเนินการอย่างไรได้บ้างครับ เพราะถ้าหากมีการหักเงินเดือนต้องมีการแจ้งล่วงหน้าหรือมีการทำหนังสือยินยอมอย่างถูกต้องก่อนที่จะมีการหักเงินเดือน รบกวนขอคำแนะนำครับ
โดย: วัชรากร IP: 182.52.131.39 วันที่: 30 มิถุนายน 2560 เวลา:14:19:20 น.
  
สอบถามครับ
ระหว่างที่ทำงานได้มีการตัดชุดยูนิฟอร์มเพื่อใส่ทำงาน แต่พอลาออกมาและรับเงินเดือน เดือนสุดท้าย ทางนายจ้างได้มีการหักเงินค่าชุดยูนิฟอร์มจากเช็คเงินเดือนเดือนสุดท้าย และแจ้งว่าให้นำชุดที่ได้ตัดกลับไปด้วยได้เลย
การที่ทางนายจ้างได้หักเงินจากเงินเดือนโดยมิได้แจ้งล่วงหน้าหรือมีการลงเอกสารยินยอมอย่างถูกต้อง เราสามารถดำเนินการอย่างไรได้บ้างครับ เพราะถ้าหากมีการหักเงินเดือนต้องมีการแจ้งล่วงหน้าหรือมีการทำหนังสือยินยอมอย่างถูกต้องก่อนที่จะมีการหักเงินเดือน รบกวนขอคำแนะนำครับ
อีเมล์ติดต่อกลับ wasiwatcharakorn@gmail.com
โดย: วัชรากร IP: 182.52.131.39 วันที่: 30 มิถุนายน 2560 เวลา:14:20:18 น.
  
คือเรื่องมีอยูว่าทำงานเปนเด็กปั้มแร้วหลงหลับปัยสักครึ่งชั่วโมงแร้วโดนหักตัง300บาทควรจะทำอย่างรัยดี
โดย: คุณนานา IP: 223.204.191.190 วันที่: 17 สิงหาคม 2560 เวลา:6:11:51 น.
  
สวัสดี
คุณต้องการเงินกู้เร่งด่วน? ชำระเงินหรือต้องการสร้างรายได้เพื่อปรับปรุงธุรกิจของคุณ
คุณเคยปฏิเสธหรือไม่?
ธนาคารและสถาบันการเงินอื่น ๆ ?
สินเชื่อที่อยู่อาศัยหรือหาสินเชื่อจำนองของคุณมากที่สุดเท่าที่เราอยู่ที่นี่เพื่อทำสิ่งที่ผ่านมาปัญหาทางการเงินที่เราให้กับประชาชน คุณต้องการความช่วยเหลือทางการเงินด้วยเครดิตหรือเงินที่ไม่ดี จ่ายเงินลงทุนใน บริษัท ในอัตราที่เหมาะสม 2% ฉันต้องการจะทำ
สื่อจะบอกคุณว่าเราสามารถไว้ใจและช่วยเหลือและช่วยเราได้
ยินดีต้อนรับสู่การให้ยืมเงินของคุณ ติดต่อเราวันนี้ทางอีเมล
anitabrisonloanscompany@gmail.com
หรือ
info@anitabrisonloanscompany.com
ชื่อ: ..................................
จำนวนที่ชอบ:
ระยะเวลา: .......................
คำนาม: ....................
วัตถุประสงค์:..............................
หมายเลขโทรศัพท์:............................
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม: //www.anitabrisonloanscompany.com
เรากำลังรอคำตอบของคุณ
ขอบคุณ
Mrs. Anita Brison
โดย: Mrs. Anita Brison IP: 197.210.25.23 วันที่: 13 กันยายน 2560 เวลา:19:42:11 น.
  
คุณต้องการเงินกู้เร่งด่วนเพื่อแก้ปัญหาความต้องการทางการเงินของคุณหรือไม่? เรามีเงินให้สินเชื่อตั้งแต่ 5000.00 ถึง 250,000,000.00 สูงสุดเรามีความน่าเชื่อถือมีประสิทธิภาพรวดเร็วและมีพลวัตโดยไม่มีการตรวจสอบเครดิตและเสนอเงินกู้ต่างประเทศที่รับประกัน 100% ตลอดระยะเวลาทั้งหมดที่นี่ นอกจากนี้เรายังนำออกเงินกู้ในสกุลเงินยูโรสเตอร์ลิงและอัตราแลกเปลี่ยนเงินดอลลาร์ของเงินให้สินเชื่อทั้งหมดเป็น 2% หากคุณสนใจจะได้รับกลับมาให้เราผ่าน marycoleloanscompany3@gmail.com พร้อมข้อมูลต่อไปนี้:
ข้อกำหนดการใช้งาน
ชื่อ:
ประเทศ:
เมือง:
ที่อยู่:
จำนวนเงินที่ขอ:
เวลา:
อายุ:
เพศ:
อาชีพ:
ไม่มีโทรศัพท์:
ขอบคุณ
คุณ Mary
โดย: Mrs Mary IP: 105.112.47.63 วันที่: 28 กันยายน 2560 เวลา:14:28:06 น.
  
พระเจ้าในวัน !!!

คุณเป็นนักธุรกิจ / หญิง? คุณอยู่ในระเบียบการเงินหรือต้องการระดมทุนเพื่อเริ่มต้นธุรกิจของคุณเอง? หรือชำระค่าใช้จ่ายหรือเริ่มต้นได้ดี
ธุรกิจ? เราให้วงเงินกู้ 2% ติดต่อเราได้ที่:
anitabrisonloanscompany@gmail.com
ต้องกรอกข้อมูล:
ชื่อ--
จำนวนเงิน -
ระยะเวลา -
หมายเลขโทรศัพท์-
ประเทศ-
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม: //www.anitabrisonloanscompany.com
จาก: เงินกู้ บริษัท Anit Brison
+19513548012
info@anitabrisonloanscompany.com
รอให้คุณนอนหลับเร็ว ๆ นี้
ขอขอบคุณ
Mrs. Anita Brison
โดย: Mrs. Anita Brison IP: 197.210.226.58 วันที่: 28 กันยายน 2560 เวลา:16:23:04 น.
  
ผมเป็นลูกจ้างรายวัน 1 เดือน ผมมาทำงาน13.5 วัน หยุดไป12 วัน นายจ้างมาหักเงินว่าหยุดงานไม่บอก วันทำงาน 13.5 =4725 หักค่ารองเท้า 200 โอนเข้าบัชชีผม 973 ที่เหลือหักเป็นเงินที่ผมหยุดงาน (ตอนนี้ผมอยู่ในช่วงทดลองงาน) อยากทราบว่านายจ้างมีสิทธิ์ไหม
โดย: เจมส์ IP: 223.24.117.61 วันที่: 2 ตุลาคม 2560 เวลา:18:53:27 น.
  
อยากทราบว่าตาม มาตรา 76 ข้อสี่ ประมาทเลินเล่อร้ายแรงนี่พิจารณาจากอะไรครับ อย่างเช่นกรณีที่ผมกำลังเจออยู่คือ ลูกน้องบันทึกในโปรแกรมคอมพิวเตอร์ผิด โดยใส่เลข 1 ในช่องที่ควรจะเป็น 0 ผลคือ มีการบันทึกรายได้สามวันรวมกันประมาณ 15,000 บาท ซึ่งทางหัวหน้าแผนกบัญชีตัดสินให้ผมจ่ายยอดทั้งหมด 15,000 บาท ไม่ทราบว่าผมจะสามารถปฏิเสธการจ่ายได้หรือไม่ เพราะในทางบัญชี สามารถแก้ไขปรับปรุงยอดได้อยู่แล้ว

รบกวนส่งอีเมล์คำตอบให้ด้วยครับ ขอบคุณมากๆเลยครับ
caineth@gmail.com
โดย: ์นนท์ปกรณ์ IP: 188.165.201.164 วันที่: 10 ตุลาคม 2560 เวลา:1:37:00 น.
  
วันลาพักร้อนยังมีอยู่เราลาพักร้อนแต่บริษัทไม่อนุมัติแต่เราลาบริษัทให้เป็นขาดงานผิดกฏหมายไหมครั
โดย: มนตรา IP: 1.47.98.144 วันที่: 26 ตุลาคม 2560 เวลา:13:38:20 น.
  
วันลาพักร้อนยังมีอยู่เราลาพักร้อนแต่บริษัทไม่อนุมัติแต่เราลาบริษัทให้เป็นขาดงานผิดกฏหมายไหมครับ
โดย: มนตรา IP: 1.47.98.144 วันที่: 26 ตุลาคม 2560 เวลา:13:39:46 น.
  
สวัสดีฉันเป็นนางซานดราโอเวียผู้ให้กู้เงินส่วนตัวคุณเป็นหนี้หรือไม่? คุณต้องการเงินเพิ่มหรือไม่? เงินกู้เพื่อสร้างธุรกิจใหม่เพื่อตอบสนองความถึงค่าของคุณขยายธุรกิจของคุณในปีนี้และยังสำหรับการปรับปรุงบ้านของคุณ ผมให้เงินกู้ยืมแก่ บริษัท ในประเทศและต่างประเทศด้วยอัตราดอกเบี้ยที่ต่ำมากคือ 2% คุณสามารถติดต่อเราผ่านทางอีเมล์: (sandraovialoanfirm@gmail.com)
คุณยินดีต้อนรับสู่ บริษัท เงินกู้ของเราและเราจะให้บริการที่ดีที่สุดแก่คุณ
โดย: Sandra Ovia IP: 212.47.252.101 วันที่: 7 พฤศจิกายน 2560 เวลา:12:57:18 น.
  
เงินกู้ด่วนพร้อมใช้งาน NOW

เรียนผู้สมัครขอสินเชื่อคำทักทายจาก JORGE DOMINGUEZ FINANSE AGENCY
เราเป็นผู้ให้กู้ที่ได้รับการรับรองซึ่งมีเงินให้กู้ยืม
คนที่ต้องการเงินกู้ยืม เราให้เงินกู้ยืมสำหรับ
โครงการ, ธุรกิจ, ภาษี, หนี้, ตั๋วเงินและอื่น ๆ อีกมากมาย
เหตุผลที่เราทำงานอยู่ในอัตรา 2% มากกว่าที่จะได้รับผ่าน
ได้รับเครดิตสำหรับ บริษัท ดังนั้นคุณต้องกู้เงิน?
คุณเป็นหนี้หรือไม่? คุณต้องการเริ่มต้นธุรกิจและต้องการเงินทุนหรือไม่?
คุณต้องการเงินกู้หรือการจัดหาเงินด้วยเหตุผลใด? การช่วยเหลือของคุณ
สุดท้ายที่นี่และเราให้เครดิตทั้งหมดในจำนวน
ราคาถูกและราคาไม่แพงเพียง 2% ต่อปีหากคุณสนใจ
โปรดติดต่อเราวันนี้ที่
(jdfinancier.agencia@yandex.com)
และได้รับเงินกู้ยืมของคุณในวันนี้สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับเรา
บริการโปรดออก
รู้จำนวนเงินกู้ที่คุณต้องการและระยะเวลาของเงินกู้
คุณต้องการใช้
* สินเชื่อส่วนบุคคล (ปลอดภัยและไม่มีหลักประกัน)
* สินเชื่อธุรกิจ (ปลอดภัยและไม่มีหลักประกัน)
* สินเชื่อรวมและอื่น ๆ อีกมากมาย
เราได้รับการรับรองเชื่อถือได้เชื่อถือได้มีประสิทธิภาพรวดเร็วและ
พลวัต หากสนใจกรุณาติดต่อ
เราที่: jdfinancier.agencia@yandex.com
โดย: Jorge IP: 188.165.201.164 วันที่: 16 พฤศจิกายน 2560 เวลา:19:10:50 น.
  
สวัสดี,
นี่คือการแจ้งให้สาธารณชนทราบว่านางเลโอนาโดโดร่าผู้ให้ยืมสินเชื่อบุคคลที่มีชื่อเสียงได้เปิดโอกาสทางการเงินสำหรับทุกคนที่ต้องการความช่วยเหลือทางการเงิน คุณต้องการเงินกู้ด่วนเพื่อล้างหนี้ของคุณหรือคุณต้องการเงินกู้เพื่อปรับปรุงธุรกิจของคุณ? คุณเคยถูกปฏิเสธโดยธนาคารและหน่วยงานทางการเงินอื่น ๆ หรือไม่? เพียงเพราะเราอยู่ที่นี่สำหรับปัญหาทางการเงินทั้งหมดของคุณ เราให้ยืมดอกเบี้ย 2% ต่อสาธารณะ บริษัท และชุมชนในลักษณะที่ชัดเจนและง่ายต่อการเข้าใจข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้ ไม่ต้องใช้การตรวจสอบเครดิตรับประกัน 100%
ส่งอีเมลถึงเราที่: (leonardodorafinance@gmail.com)
โดย: leonardo dora IP: 163.172.136.205 วันที่: 1 ธันวาคม 2560 เวลา:14:19:31 น.
  
คำทักทายของผู้ให้ยืมเงินตามกฎหมาย

คุณกำลังมองหาเงินกู้หรือไม่? คุณต้องการเงินกู้ส่วนตัวหรือธุรกิจด่วนหรือไม่? ติดต่อ Mr.LARRY MAXWELL Finance พวกเขาช่วยฉันด้วยเงินกู้ 300,000 เหรียญเมื่อไม่กี่วันก่อนหลังจากถูกโกงออกจาก 2,500 เหรียญจากชายที่อ้างตัวว่าเป็นผู้ให้กู้

น้องสาวของฉันแนะนำให้ฉันไปหานาง Larry Maxwell Loan Company เมื่อฉันได้รับเงินกู้โดยไม่สูญเสียเงิน

อย่าลังเลที่จะติดต่อ บริษัท เพื่อขอรับบริการทางการเงินที่แท้จริง อีเมล์: (LARRYMAXWELLFUNDS@GMAIL.COM) หรือ (WHATSAPP +2348154695077), เธอเป็นผู้หญิงที่น่าเชื่อถือ ติดต่อวันนี้: (LARRYMAXWELLFUNDS@GMAIL.COM) หรือ (WHATSAPP +2348154695077)

เขาเป็นแบบไดนามิกที่เชื่อถือได้และเชื่อถือได้ 100% ......
โดย: Larry Maxwell IP: 212.47.252.101 วันที่: 15 ธันวาคม 2560 เวลา:13:29:48 น.
ชื่อ :
Comment :
 *ใช้ code html ตกแต่งข้อความได้เฉพาะสมาชิก
 
ยืนยันรหัสความปลอดภัย :
(กรอกตัวเลขที่ปรากฎในภาพ)

AoffyBerry
Location :
  

[ดู Profile ทั้งหมด]
ให้ทิปเจ้าของ Blog [?]
 ฝากข้อความหลังไมค์
 Rss Feed
 Smember
 ผู้ติดตามบล็อก : 4 คน [?]Love me Love my style
New Comments
มีนาคม 2556

 
 
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 
 
All Blog