Group Blog
 
<<
พฤศจิกายน 2550
 
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
252627282930 
 
4 พฤศจิกายน 2550
 
All Blogs
 

การจัดการศึกษาโดยครอบครัว การวิพากษ์โดยแบบจำลองความขัดแย้ง Dialectic

แนวความคิดเรื่องการศึกษาเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน เป็นแนวความคิดที่ได้รับการยอมรับและมีความพยายามที่จะนำไปสู่การปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพ โดยได้มีผู้เขียนบทความที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้เป็นจำนวนมาก ข้าพเจ้าได้ทำการศึกษาบทความของคุณสุบิน ยุระรัช นิสิตดุษฎีบัณฑิต ภาควิชาวิจัยการศึกษา คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (//www.student.chula.ac.th/~43846691/thaiar1.html) ที่ได้นำเสนอเรื่อง Home School : ทางเลือกของการศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน และข้าพเจ้าจะได้ทำการวิพากษ์โดยใช้แบบจำลองเกี่ยวกับความขัดแย้ง Dialectic ของ Marx & Hegel มาทำการวิเคราะห์เพื่อเสนอแนวทางที่เหมาะสมในการจัดการศึกษาเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนโดยผ่าน Home School

ข้อเท็จจริง

การจัดการศึกษาโดยครอบครัวนั้น เป็นแนวความคิดใหม่ที่เกิดขึ้นอันเป็นผลมาจากความล้มเหลวของระบบการศึกษาและแรงผลักดันจากพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๔๒ ก่อให้เกิดกระแสการจัดการสอนให้แก่บุตรหลานภายในครอบครัวโดยไม่ให้ความสำคัญกับการศึกษาในโรงเรียนตามรูปแบบที่จัดตั้งขึ้นตั้งแต่ยุคการปฏิรูประบบราชการในสมัยรัชกาลที่ ๕ การศึกษาโดยครอบครัวนั้นเป็นทางเลือกที่มุ่งเน้นให้ผู้เข้ารับการศึกษาสามารถดำรงชีวิตด้วยความพอดีและพึ่งพาตนเองได้ อันจะนำไปสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืนอย่างแท้จริง โดยในประเทศไทยนั้นได้รับอิทธิพลจากแนวคิดของต่างประเทศ เช่น โรงเรียนซัมเมอร์ฮิลล์ โรงเรียนศาสนาของนิกายเซเว่นเดย์ แอดเวนติสท์ โรงเรียนวอลดอร์ฟ ฯลฯ เป็นต้น เริ่มตั้งแต่ช่วงปี พ.ศ.๒๕๓๐ เป็นต้นมา ซึ่งหัวใจของการจัดการศึกษาโดยครอบครัวนั้น อยู่ที่การเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ให้ผู้เรียนรู้จักตนเอง ใช้ชีวิตจริงเป็นทรัพยากรแห่งการเรียนรู้ สามารถพึ่งตนเองได้ภายใต้ทรัพยากรที่จำกัด ซึ่งเป็นการวางแนวทางไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนอย่างแท้จริง

Thesis Analysis

ผู้เขียนได้นำเสนอความสำคัญของการจัดการศึกษาโดยครอบครัวว่าเป็นเครื่องมือที่จะนำไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนอย่างแท้จริง สามารถนำศักยภาพของผู้เรียนออกมาประยุกต์ใช้ให้เข้ากับสภาพแวดล้อมได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเห็นว่าสามารถทดแทนการศึกษาในระบบได้อย่างสมบูรณ์

Antithesis Analysis
การจัดการศึกษาโดยครอบครัว เป็นการจัดการศึกษาที่อยู่ในวงจำกัด ต้องการครอบครัวที่พร้อมและมีองค์ความรู้เพียงพอที่จะบริหารจัดการ จัดรูปแบบการเรียนการสอนที่เหมาะสมสำหรับนักเรียนในแต่ละวัย การศึกษารูปแบบนี้ยังไม่มีความสมบูรณ์ในตัวเอง ในขณะเดียวกันก็ยังมีปัญหาในการดำเนินงานเป็นอันมาก เช่น
(www.home-schooling-and-homeschool.info/Problems_with_Home_Schooling.html - 19k)

๑. ผู้ปกครองจะต้องใช้เวลายาวนานที่จะจัดการเรียนการสอนให้แก่นักเรียนในปกครอง และจะต้องเป็นบุคคลที่มีความรู้ในเรื่องของการศึกษา และความรู้อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องในระดับสูงกว่าคนปกติทั่วไป

๒. ผู้ปกครองจะต้องเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตอย่าใหญ่หลวง รวมทั้งมีการเตรียมการด้านการเงินอย่างรอบคอบเพื่อสนับสนุนการจัดการศึกษาให้แก่นักเรียน ซึ่งเป็นเรื่องยาก และครอบครัวส่วนใหญ่ไม่สามารถกระทำได้

๓. นักเรียนที่ทำการศึกษาที่บ้าน ขาดการสังสรรค์กับเพื่อนในวันเดียวกันต่างจากนักเรียนในระบบที่มีกลุ่มเพื่อนจำนวนมาก ทำให้มีความรู้ในการปรับตัว การทำกิจกรรมกลุ่ม การยอมรับเพื่อนและตนเอง กล่าวได้ว่านักเรียนที่เรียนในระบบครอบครัวจะมีสัดส่วนของการสังสรรค์กับผู้อื่นน้อยกงว่านักเรียนในระบบมาก

๔. การศึกษาในระบบครอบครัว ไม่สามารถเทียบมาตรฐานกับการศึกษาในระบบโรงเรียนได้ ทำให้เกิดปัญหาในการทำงาน หรือการเข้ารับราชการทหาร ในฐานะที่นักเรียนผู้นั้นเป็นส่วนหนึ่งของสังคม และจะก่อให้เกิดความยุ่งยากแก่นักเรียนผู้นั้นในภายหลัง

ตัวอย่างของความล้มเหลวของการจัดการศึกษาโดยครอบครัวในประเทศจีน กรณีของไหว่เซี่ยวสี ในประเทศจีน ซึ่งพ่อแม่ของเด็กหญิงผู้นี้ไม่เชื่อถือการศึกษาในระบบโรงเรียน และให้เซียวสีเรียนด้วยตนเองที่บ้านเป็นเวลา ๒ ปี ผลปรากฏว่าหลังจากนั้นผู้ปกครองของเธอต้องเปลี่ยนใจ และส่งเธอเข้ารับการศึกษาในระบบโรงเรียนอีกครั้งหนึ่ง เพราะผู้ปกครองไม่สามารถที่จะทำการสอนได้ครบทุกวิชา จำต้องจ้างครูพิเศษมาสอนเพิ่ม ประกอบกับปัญหาในการจัดตารางเวลาทำงานและการสอนหนังสือ ไม่สามารถกระทำให้สอดคล้องกันได้ (www.chinadaily.com.cn/english/doc/2005-08/11/content_467993.htm)

นับเป็นตัวอย่างที่ชี้ให้เห็นว่า การจัดการศึกษาโดยครอบครัวนั้นมีข้อจำกัดมากมาย และไม่สามารถทดแทนการศึกษาในระบบได้อย่างมีประสิทธิภาพ อย่างน้อยก็ในช่วงเวลาทศวรรษปัจจุบัน

Synthesis Analysis

การจัดการศึกษาโดยครอบครัวเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน แม้จะมีข้อจำกัดดังที่ได้กล่าวมาแล้ว แต่ก็ยังมีประโยชน์ในหลายกรณี ดังนั้น เพื่อให้เกิดการผสมผสานและสามารถนำจุดเด่นของการจัดการศึกษาโดยครอบครัวมาใช้ให้เกิดประโยชน์ในการจัดการศึกษาเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน ข้าพเจ้าจึงเห็นควรดำเนินการดังต่อไปนี้

๑. การจัดการศึกษาโดยครอบครัว เป็นสิทธิโดยพื้นฐานตามธรรมชาติและวัฒนธรรมของบิดา มารดา และครอบครัว เพื่อจัดกระบวนการเรียนรู้ ฝึกอบรม ให้บุตรหลานหรือบุคคลที่อยู่ในความดูแลสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนได้ตามธรรมชาติและเต็มศักยภาพ ควรจะเป็นการศึกษาอีกทางเลือกหนึ่งที่คู่ขนาน เชื่อมโยง และสนับสนุนต่อการศึกษาระบบโรงเรียน ยังไม่ควรแยกออกเป็นเอกเทศอย่างเด็ดขาด เพราะครอบครัวเกือบทั้งหมดยังขาดความพร้อม รัฐบาลยังไม่มีแนวทางที่ชัดเจนในการบริหารจัดการ และที่สำคัญก็คือ นักเรียนยังจำเป็นต้องมีสังคมและมีการสังสรรค์สัมพันธ์กับเพื่อนร่วมรุ่นตามธรรมชาติของมนุษย์ที่เป็นสัตว์สังคม

๒. การพัฒนาความเข้มแข็งของครอบครัวเพื่อรองรับการเติบโตของการจัดการศึกษาโดยครอบครัว

๒.๑ ครอบครัวบ้านเรียนจะต้องพัฒนาตนให้เป็น "นักจัดการเรียนรู้" ที่ดียิ่งขึ้น โดยเฉพาะในเรื่องการจัดทำหลักสูตรหรือแนวทางการจัดการศึกษาของครอบครัว , การค้นพบและต่อยอดความถนัด / ความสนใจของลูก, การจัดกระบวนการเรียนรู้อย่างส่งเสริมให้เด็กเป็นนักสืบค้นสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง และกระบวนการวัดและประเมินผลตามสภาพจริง
๒.๒ ให้ความสำคัญในการรวมกลุ่มจัดกิจกรรมการเรียนรู้ร่วมกันให้มากยิ่งขึ้น เพื่อการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ สร้างสังคมสร้างกลุ่มเพื่อนให้กับลูกหลาน
๒.๓ พัฒนาองค์กรเครือข่ายบ้านเรียนให้มีความเข้มแข็งยิ่งขึ้น เพื่อให้สามารถทำหน้าที่ในการวิจัยสร้างองค์ความรู้สร้างการยอมรับของสังคม, ประสานงานกับภาครัฐ, เป็นหน่วยงานรับจดทะเบียนภายใต้การมอบหมายของเขตพื้นที่การศึกษา, ให้คำปรึกษาเสริมความพร้อมให้กับพ่อแม่ อาทิ จัดให้มีคลินิกบ้านเรียน คลังหลักสูตร-ศูนย์สารสนเทศบ้านเรียน และช่วยให้เกิดการรวมกลุ่มครอบครัวบ้านเรียน

สรุป
การจัดการศึกษาโดยครอบครัว เป็นแนวทางประการหนึ่งในการจัดการศึกษาตามอัธยาศัยหรือการจัดการศึกษานอกระบบโรงเรียนให้แก่ผู้เรียน ซึ่งจำเป็นต้องใช้ศักยภาพของครอบครัว โดยเฉพาะพ่อแม่ผู้ปกครองจะต้องมีพร้อมทั้งองค์ความรู้ เวลา ทรัพย์สิน และความตั้งใจอย่างแรงกล้าที่จะจัดการศึกษาให้เก่บุตรหลานของตน จึงไม่สามารถกระทำได้ในวงกว้าง และควรจะต้องสนับสนุนหรือเชื่อมโยงกับการจัดการศึกษาในระบบโรงเรียน เพื่อความสมบูรณ์ของนักเรียนทั้งทางด้านพุทธิศึกษา จริยศึกษา และพละศึกษา อันเป็นเป้าหมายของการจัดการศึกษาสากล ซึ่งจะนำไปสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืนที่แท้จริง

บรรณานุกรม

//www.student.chula.ac.th/~43846691/thaiar1.html
//www.home-schooling-and-homeschool.info/Problems_with_Home_Schooling.html - 19k
//www.chinadaily.com.cn/english/doc/2005-08/11/content_467993.htm
 

Create Date : 04 พฤศจิกายน 2550
0 comments
Last Update : 4 พฤศจิกายน 2550 10:03:20 น.
Counter : 1338 Pageviews.

ชื่อ :
Comment :
  *ใช้ code html ตกแต่งข้อความได้เฉพาะสมาชิก
 
รหัสส่งข้อความ
กรุณายืนยันรหัสส่งข้อความ


anuchartbunnag
Location :


[ดู Profile ทั้งหมด]

ให้ทิปเจ้าของ Blog [?]
ฝากข้อความหลังไมค์
Rss Feed
Smember
ผู้ติดตามบล็อก : 4 คน [?]
New Comments
Friends' blogs
[Add anuchartbunnag's blog to your web]
Links
 

 Pantip.com | PantipMarket.com | Pantown.com | © 2004 BlogGang.com allrights reserved.