ทุกๆวันคือวันใหม่ ที่ดีกว่าวันเก่า
การสอนภาษาไทยให้ชาวต่างชาติ ในฐานะครูภาษาไทยมือใหม่


การสอนภาษาไทยให้ชาวต่างชาติ ในฐานะครูภาษาไทยมือใหม่

 


นับเป็นเรื่องน่ายินดีอย่างยิ่งที่ในปัจจุบันมีชาวต่างชาติมากมายให้ความสำคัญกับการเรียนรู้ภาษาไทย  ภาษาอันมีเอกลักษณ์เฉพาะที่น่าภาคภูมิใจ ภาษาที่สืบทอดกันมากว่าเจ็ดร้อยปี และยังใช้แพร่หลายอยู่ในปัจุจุบัน...ในประเทศไทย...และในหมู่คนไทยทั่วโลก

 


อย่างที่เราๆ ท่านๆ ทราบกันดีอยู่แล้วว่า ภาษาสามารถสะท้อนเอกลักษณ์ของคนในชาติ บอกเล่าวิธีคิด, ขนบธรรมเนียม, วัฒนธรรมและประเพณี ของคนในชาตินั้นๆ ดังนั้นเพื่อที่จะเข้าใจคนไทยอย่างลึกซึ้ง ไม่ว่าจะเพื่อวัตถุประสงค์ด้านธุรกิจ, ด้านสังคม หรือด้วยเหตุผลใดก็แล้วแต่ที่ทำให้ชาวต่างชาติหันมาเรียนภาษาไทย ในฐานะครูภาษาไทยคนหนึ่ง การมีความพร้อมในด้านต่างๆดังต่อไปนี้ ย่อมเปรียบเสมือนข้อได้เปรียบที่จะทำให้เราเข้าใจความแตกต่างอันเป็นพื้นฐานระหว่างผู้เรียนและผู้สอน  และช่วยให้ผู้เรียนได้เข้าใจภาษาไทยอย่างถ่องแท้ในทุกๆมิติ

 


๑.    ด้านพุทธศาสนา

 


๒.   ด้านวัฒนธรรมและประเพณีไทย

 


๓.   ด้านความรู้ภาษาต่างประเทศ

  


๑.   ด้านพุทธศาสนา

 


ศาสนาพุทธนับมีบทบาทที่สำคัญต่อกระบวนการคิดของคนไทย ดังจะเห็นได้จากวันหยุดนักขัตฤกษ์โดยมากของชาวไทยล้วนเกี่ยวข้องกับพิธีกรรมทางศาสนา เช่น วันอาสาฬหบูชา วันเข้าพรรษา วันมาฆบูชาและวันวิสาขบูชา จึงไม่อาจหลีกเลี่ยงที่จะกล่าวได้ว่าแบบแผนการดำเนินชีวิตของคนไทยและภาษาไทย เกี่ยวข้องโยงใยกับพุทธศาสนาอย่างลึกซึ้ง

 


ยกตัวอย่างเปรียบเทียบ เช่น มุมมองในเรื่องของ “เวลา” จากคติในพุทธศาสนาที่เชื่อว่าชีวิตเราต่างเวียนว่ายตายเกิดอยู่ในสังสารวัฏ ทำให้ภาษาไทยไม่มีรูปแบบที่ระบุ “กาล” อย่างเด่นชัดเช่นในภาษาอังกฤษ ในมุมมองของโลกตะวันตก ความเชื่อในเรื่องของเวลา ถูกมองเป็นเส้นตรงจากอดีตสู่ปัจจุบันและก้าวไปสู่อนาคต  สิ่งเหล่านี้ได้สะท้อนออกมาอย่างชัดเจนเป็นรูปแบบการพูดที่ทำให้เราทราบว่าเหตุการณ์นั้นเกิดขึ้นเมื่อไหร่ โดยดูจากรูปแบบของคำกริยาที่เปลี่ยนไปในแต่ละประโยค เช่น

 


          ๑.๑ I am going to drive Aeh home – ฉันกำลังจะ/จะขับรถไปส่งเอ๋ที่บ้าน

 


 ( To be going to drive บอกให้ทราบว่าเหตุการณ์นี้ยังไม่เกิดขึ้นแต่กำลังจะเกิดขึ้นในอนาคต )

 


                   ๑.๒ I am driving Aeh home – ฉันกำลังขับไปส่งเอ๋ที่บ้าน

 


          ( To be driving บอกให้ทราบว่าผู้พูดกำลังขับรถอยู่และกำลังขับรถไปส่งเธอผู้นั้น )

 


                        ๑.๓ I should have driven Aeh home – ฉันน่าจะได้ขับไปส่งเอ๋ที่บ้าน

 


          ( Should have driven บอกให้ทราบว่าผู้พูดเสียใจ/เสียดายที่ไม่ได้ขับรถไปส่งเธอ และเหตุการณ์นั้นได้ผ่านไปเรียบร้อยแล้วโดยไม่ได้ขับรถไปส่ง )

 


            จะเห็นได้ว่า คำกริยา Drive – ขับ (รถ) ถูกเปลี่ยนเป็น ๓ รูปแบบ คือ drive , driving, driven โดยมีหน้าที่บอกการกระทำและบอกเวลาที่เกิดขึ้นในเหตุการณ์นั้น

 


          แต่หากพูดเป็นภาษาไทย อาจกล่าวได้ว่าไม่ต้องไปจดจำรูปแบบคำกริยาต่างๆให้ยุ่งยากซับซ้อนขนาดนั้น เพราะภาษาไทยไม่เคยเปลี่ยนแปลงหน้าตาของคำกริยาเลย เราเพียงแต่เติมคำที่บ่งบอกถึง อดีต, ปัจจุบัน และอนาคตลงไปเท่านั้น จำง่ายๆ คือ “กำลังจะ”-บอกถึงเหตุการณ์ที่จะเกิดในอนาคต , “กำลัง + กริยา+ (อยู่)” – บอกถึงเหตุการณ์ที่กำลังเกิดขึ้นอยู่ ณ เวลานั้น , “น่าจะ” – บอกถึงเหตุการณ์ที่เราเสียดายว่าไม่ได้ทำลงไป และเวลาได้ผ่านไปแล้ว ยกตัวอย่างง่ายๆคือ    

 


๑.๓.๑ ฉันกำลังจะขับรถไปส่งเอ๋ (แสดงว่ายังไม่ได้ทำ แต่จะทำในอนาคตอันใกล้)

 


๑.๓.๒ ฉันกำลังขับรถไปส่งเอ๋ (อยู่) (แสดงว่าอยู่ในรถกับเอ๋ และกำลังขับไปส่งคำว่า “อยู่” นั้นจะพูดหรือไม่ก็ได้ ถ้าพูดก็เป็นการเน้นการกระทำนั้นว่ากำลังเกิดขึ้น)

 


๑.๓.๓ ฉันน่าจะขับรถไปส่งเอ๋ ( แสดงว่าพูดถึงเหตุการณ์ที่ผ่านมาแล้วว่าไม่ได้ขับรถไปส่ง และเสียดายที่ไม่ได้ทำเช่นนั้น)

 


จะเห็นได้ว่านี่แหละคือภาษาไทย ผู้พูดและผู้ฟังเข้าใจได้โดยไม่ได้เปลี่ยนแปลงรูปร่างหน้าตาของคำกริยา คือคำว่า “ขับ” แต่อย่างใด

 


นอกจากนี้พระศาสดาของพุทธศาสนา หรือ พระพุทธเจ้าก็เป็นผู้ค้นพบอันยิ่งใหญ่ เป็นผู้มีความรู้แตกฉานจนสามารถอธิบายได้อย่างลึกซึ้ง ถึงเรื่องสภาวะจิต ภพภูมิ และเวลา การอธิบายถึงสิ่งต่างๆอย่างลึกซึ้งนั้น จำเป็นต้องใช้ลักษณะนามที่แตกต่างไปอย่างเหมาะสม และนี่ก็คือเอกลักษณ์อีกอย่างที่สะท้อนออกมาในภาษาไทย นั่นคือ คำบอกลักษณะนาม เช่น จิต ๕๒ ดวง, เปรต ๑ ตน , คน ๒ คน, เทวดา ๘ องค์, เวลา ๙ อสงไขย, ๘ กัป, ๑ มหากัป

 


ซึ่งลักษณะเฉพาะในภาษาไทยที่ว่านี้ แทบจะหาความหลากหลายแบบเดียวกันมาเทียบไม่ได้เลยจากภาษาอังกฤษ แม้ว่าภาษาอังกฤษจะถูกนำไปใช้อย่างแพร่หลายทั่วโลกก็ตาม เปรียบเทียบง่ายๆ เช่น

 


ลักษณะนามคำว่า “ลูก” เราใช้กับเฉพาะผลไม้ หรือสิ่งที่มีลักษณะกลมๆ แต่เราก็ไม่ใช้กับคน ดังนั้น เราจึงไม่พูดว่า มีลูกชาย ๒ ลูก      (There are two sons.)                            

 


                        แต่เราจะพูดว่า มีลูกชาย ๒ คน      ( There are two sons.)

 


                                       หรือ มีมะม่วง ๒ ลูก        (There are two mangoes)

 


ในทางภาษาอังกฤษอาจกล่าวได้ว่า ไม่มีลักษณะนามที่เฉพาะเจาะจงลงไปเหมือนภาษาไทยเลย

 


๒ ด้านวัฒนธรรมและประเพณีไทย

 


หลายท่านคงทราบกันดีว่า วัฒนธรรมและประเพณีไทยมีส่วนเกี่ยวข้องกับการสื่อสารอยู่มาก ยกตัวอย่างง่ายๆและเห็นได้ชัด คือ การไหว้ เพราะการไหว้ของไทยเรานั้น (การยกมือขึ้นพนมไว้ที่ระหว่างหน้าอก) เป็นมากกว่าการทักทายดังเช่นที่ชาวตะวันตกใช้การจับมือหรือการหอมแก้มเท่านั้น แต่สามารถสื่อได้ถึงฐานะทางสังคมของผู้ไหว้-ผู้รับไหว้ และสามารถแสดงความรู้สึก จึงเป็นเสมือนภาษากายในอีกทางหนึ่ง อาจเทียบได้กับการโค้งในแบบของชาวญี่ปุ่น

 


กล่าวคือ การจับมือ หรือการหอมแก้มในแบบของชาวตะวันตก จัดอยู่ได้แค่หมวดทักทายเท่านั้น แต่การไหว้ของไทย สามารถบอกได้ถึง ๓ ลักษณะ

 


          ๒.๑ ไหว้เพื่อทักทาย (ระดับของมือที่ยกไปจรดคางและปลายจมูกบอกฐานะของผู้ที่เราทำการเคารพ)

 


          ๒.๒ ไหว้เพื่อแสดงความขอบคุณ

 


          ๒.๓ ไหว้เพื่อแสดงการขอโทษ

 


ดังนั้นเมื่ผู้เรียนได้ทำความเข้าใจนัยยะของภาษากายที่ซ่อนอยู่ดังนี้แล้ว ก็จะไม่เกิดการเข้าใจผิดระหว่างกัน ยกตัวอย่าง เมื่อผู้เรียนได้ให้สิ่งของใดแก่คนไทย แต่ท่านไม่ได้ยินคำว่า Thank you แสดงความขอบคุณ กลับเห็นคนไทยยกมือไหว้ก่อนรับสิ่งของนั้น นั่นก็แสดงว่า ผู้รับได้แสดงความขอบคุณแก่ท่านแล้วอย่างให้เกียรติด้วยวิธีแบบไทยๆ นั่นเอง

 


นอกจากนี้วัฒนธรรมการรับประทาน หรือการกิน ก็เป็นอีกสิ่งที่สะท้อนให้เห็นได้ในภาษาไทย กล่าวคือ ประเทศไทยเป็นประเทศอู่ข้าวอู่น้ำ อาหารการกินในทุกมื้อประกอบด้วยข้าวเป็นอาหารหลัก ดังนั้นคนไทยมักพูดกันติดปากว่า “ไปทานข้าวกัน” “ได้เวลากินข้าวแล้ว” แม้ว่าในความเป็นจริงจะเดินออกไปสั่งก๋วยเตี๋ยวรับประทานก็ตาม

 


ดังนั้นผู้เรียนก็ไม่ต้องแปลกใจ หากได้ยินคนไทยชวนไปทานข้าว แต่กลับนั่งลงและสั่งส้มตำไก่ย่าง หรือทานขนมจีนน้ำยาอย่างเอร็ดอร่อย

 


๓ ด้านความรู้ภาษาต่างประเทศ

 


การที่ผู้สอนภาษาไทยมีความเข้าใจภาษาต่างประเทศ หรือภาษาแม่ของผู้เรียน ย่อมเป็นสิ่งที่ช่วยเอื้อให้ผู้เรียนมีความเข้าใจได้รวดเร็วยิ่งขึ้น เพราะผู้สอนสามารถเปรียบเทียบแง่มุมต่างๆในเชิงภาษาให้กับผู้เรียนได้เข้าใจอย่างลึกซึ้งยกตัวอย่างเช่น

 


๓.๑ ภาษาอังกฤษ-ภาษาไทย มีการวางตำแหน่งของคำคุณศัพท์และคำนามแตกต่างกันอย่างตรงกันข้าม เช่น ฉันมีบ้านสีขาว – I have a white house จะเห็นว่าในภาษาไทยเราวางคำนามไว้หน้าคำคุณศัพท์ แต่ในภาษาอังกฤษวางคำคุณศัพท์ไว้หน้าคำนาม (บ้าน คือ คำนาม / สีขาว คือ คำคุณศัพท์)

 


๓.๒ ภาษาไทยไม่มีคำ Article – a, an, theให้ยุ่งยาก แต่ก็มีคำบอกลักษณะนามเช่น ช้าง ๑ ตัวเรียก เชือก, ช้างหลายตัวเรียกโขลง พระภิกษุมีลักษณะนามเป็น รูป ส่วนพระพุทธรูปมีลักษณะนามเป็น องค์ ซึ่งก็อาจจัดได้ว่ายุ่งยากพอกันสำหรับผู้เรียนชาวต่างชาติ

 


๓.๓ ภาษาไทยมีเอกลักษณ์เรื่องวรรณยุกต์ และเสียงวรรณยุกต์ที่ต่างไปก็ทำให้ความหมายของคำเปลี่ยนไปด้วย ดังจะเห็นได้จากตัวอย่างง่ายๆเช่น

 


ขี่ช้าง / ขี้ช้าง

 


หากท่านผู้เรียนออกเสียงผิดเป็น “ฉันชอบขี้ช้าง” แทนที่จะเป็น “ฉันชอบขี่ช้าง” ก็อาจทำให้ผู้ฟังเข้าใจผิดและเห็นเป็นเรื่องน่าขบขัน แต่ก็อย่าเพิ่งรู้สึกว่าภาษาไทยเป็นเรื่องยากเกินไปที่จะเรียนและหมดกำลังใจ เพราะเมื่อท่านเรียนรู้ที่จะผิดไปสักครั้งหนึ่งแล้ว ท่านก็คงจดจำคำนั้นไปได้ตลอดและคงไม่ผิดซ้ำอีก

 


๓.๔ ภาษาไทย-ภาษาอังกฤษมีคำที่ใช้ระบุจำนวนปริมาณ (Adverb of quantity) เหมือนกัน แต่ภาษาอังกฤษต้องเปลี่ยนหน้าตาของคำนามนั้นๆด้วย ตัวอย่างเช่นภาษาไทยเราพูดว่า ผู้คนเยอะแยะมากมาย, ทุ่งนากว้างไกลสุดลูกหูลูกตา จะเห็นได้ว่า เราไม่เปลี่ยนหน้าตาของคำนามคือ คำว่า ผู้คน หรือทุ่งนา เลย

 


แต่ในภาษาอังกฤษ a pair of socks, many ladies, lots of women, two knives คำนามต่างๆ มีหน้าตาเปลี่ยนไป sock  เปลี่ยนเป็นเติม S

 


                                               lady เปลี่ยน Y  เป็น I แล้วเติม es

 


                                               woman เปลี่ยน a เป็น e

 


                                                knife เปลี่ยน fe เป็น v แล้วเติม es

 

จากปัจจัยทั้งหมดที่ได้กล่าวเปรียบเทียบมานี้ จะเห็นได้ว่าแม้จะเป็นเพียงส่วนเล็กน้อยของหลักสูตรทั้งหมดที่ใช้ในการสอนภาษาไทยให้ชาวต่างชาติ แต่ก็เป็นส่วนที่น่าจะทำให้เกิดความเข้าใจอันดีระหว่างผู้เรียนและผู้สอน และหากทำให้ผู้เรียนเกิดทัศนคติที่ดีต่อการเรียนรู้ภาษาไทย วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณีไทยและคนไทยด้วยแล้ว สัมพันธภาพอันดีที่เกิดขึ้นในระดับจุลภาคของสังคมไทยก็ย่อมนำมิตรภาพอันยิ่งใหญ่และความเจริญมาสู่สังคมไทยในระดับภูมิภาคในที่สุด.                                                                             
Free TextEditor


Create Date : 07 กุมภาพันธ์ 2552
Last Update : 10 กุมภาพันธ์ 2552 8:01:18 น. 71 comments
Counter : 19024 Pageviews.

 
เธอเขียนได้ดีนะ เพราะเชื่อมโยงแง่หลักๆ 3 แง่ที่ยกมา ให้ไปหาหัวข้อการสอนภาษาไทยให้คนต่างชาติได้ เช่นแง่พระพุทธศาสนา เธอจะสอนว่าภาษาไทยไม่มี tense เพราะอะไร ทึ่งเลยอ่ะ ขอบอก


โดย: Mermaid AI วันที่: 10 กุมภาพันธ์ 2552 เวลา:8:23:24 น.  

 
ก็ดีนะคะ กำลังคิดจะทำวิทยานิพนธ์เรื่องนี้อยู่พอดี กำลังหาข้อมูลอยู่ค่ะ


โดย: ดาดาดา IP: 202.29.21.51 วันที่: 15 มีนาคม 2552 เวลา:14:03:06 น.  

 
ดิฉันได้อ่านข้อคววามของคุณ น่าสนใจมาก ดิฉันอยากสอนภาษาไทยคนต่างชาติ และมีแนวคิดแบบคุณ เพราะจะให้ประโยชน์ต่อสังคมมาก ดิฉันไม่แน่ใจว่าจะส่งข้อควาถึงคุณได้เพราะเรื่องเทคโนนโลยีเน็ต ไม่ถนัดนัดส่ง e-mailได้เท่านั้น หากได้รับข้อความรบกวนส่งตอบที่ e-mail ด้วยจะขอบคุณมากค่ะ อยากปรึหษาว่าจะเริ่มต้นอย่างไร จะหาคู่มือสอนได้ที่ไหน พอจะช่วยแนะนำได้หรือไม่คะ ขอบคุณมากๆค่ะ kanok10@hotmail.com


โดย: กนก IP: 58.9.201.40 วันที่: 1 พฤษภาคม 2552 เวลา:9:32:59 น.  

 
คุณคิดยังไงกับประเทศไทย

คุณชอบจังหวัดอะไรในประเทศไทย

คุณคิดยังไงกับคนไทย

คุณชอบสถานที่ท่องเที่ยวที่ไหนในประเทศไทย

คุณมาจากประเทศไหนโดย: กหกหกหก IP: 124.122.165.83 วันที่: 17 พฤษภาคม 2552 เวลา:18:26:37 น.  

 

ลักษณนาม ..ไม่ต้องประวิสรรชนีย์นะคะ


โดย: วันวิสาข์ IP: 125.27.176.62 วันที่: 9 มิถุนายน 2552 เวลา:11:41:00 น.  

 
สวัสดีค่ะ
คือมดสนใจอยากเป็นคุณครูสอนภาษาไทยให้ต่างชาติเหมือนกัน แต่คิดว่าต้องมีวิธีสอนที่ถูกต้องเป็นระบบ ไม่ทราบว่าต้องเริ่มต้นไปเรียนวิธีการสอนที่ไหน ยังไงเหรอคะ รบกวนแนะนำด้วยนะคะ อีเมลล์ของมด: adjima_t@hotmail.com ค่ะ

ขอบคุณมากค่ะ


โดย: มด IP: 61.47.16.194 วันที่: 19 มิถุนายน 2552 เวลา:12:30:40 น.  

 
เป็นเรื่องที่น่าสนใจมาก ต้องการข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องนี้พอดี ฝ้ายอยากจอคำแนะนำว่า ถ้าต้องการจะสอนภาษาไทยในต่างประเทศพอจะมีแนวทางหรือโอกาสที่จะสอนไหมคะ และต้องเตรียมตัวหรือมีคุณสมบัติอย่างไรบ้าง กรุณาส่งรายละเอียดให้ที่ kritsana_228@hotmail.com ขอขอบคุณล่วงหน้านะคะ


โดย: ฝ้ายคะ IP: 114.128.111.190 วันที่: 24 มิถุนายน 2552 เวลา:21:41:46 น.  

 
สวัสดีค่ะ อยากสอนภาษาไทยให้ชาวต่างชาติมากเลยค่ะ อยากเป็นส่วนหนึ่งที่ได้ช่วยเผยแพร่ภาษาไทย และวัฒนธรรมที่ดีงามให้ชาวต่างชาติรับรู้ ขอได้โปรดแนะนำสถานที่เรียน การสอนภาษาไทยให้ชาวต่างชาติ และพอทราบข้อมูลหาซื้อหนังสือการสอนภาษาไทยให้ชาวต่างชาติมีบ้างไม๊คะ ได้โปรดตอบมาที่อีเมลด้วยนะคะ ถือว่าทำบุญช่วยคนนะคะ tooktooktue@hotmail.com


โดย: ตู่ IP: 112.142.7.39 วันที่: 30 มิถุนายน 2552 เวลา:22:20:41 น.  

 
สนใจเรื่องนี้มากด้วยเช่นเดียวกันค่ะ

ตัวเองสอนภาษาอังกฤษ แต่มีความต้องการที่จะเรียนรู้วิธีการสอนภาษาไทยให้ชาวต่างชาติมากๆ เลย พอจะทราบที่เรียนบ้างใหมคะ ถ้าทราบอยากจะขอรบกวนจริงๆ ค่ะ ช่วยตอบที่อีเมล์นะคะ phuketnida@gmail.com


โดย: นิดา IP: 117.47.215.222 วันที่: 2 กรกฎาคม 2552 เวลา:8:04:41 น.  

 
ตอนนี้ดิฉันต้องการครูสอนภาษาไทยให้ชาวต่างชาติมากๆเลยค่ะ เป็นคุณพ่อของแฟน ท่านต้องการที่จะเรียนพูดภาษาไทยอย่างจริงจัง และต้องการคนที่มีเวลาเหมือนเป็นเพื่อนคุยไปในตัวด้วยค่ะสอนที่บ้านนะค่ะถ้าใครสนใจกรุณาติดต่อมาที่ e-mail january_bee11@hotmail.com โทรมาที่ 084-7271413 แจนนะค่ะขอบคุณมากๆค่ะ


โดย: แจน IP: 124.120.166.21 วันที่: 15 กรกฎาคม 2552 เวลา:19:26:04 น.  

 
ต้องการเป็นครูสอนภาษาไทยให้แก่ชาวต่างชาติเคยมีประสบการณ์สอนมาก่อนตอนที่เรียนอยู่ที่เมืองนอกคะ่
อยากเริ่มต้นสอนอีกขอคำแนะนำด้วยคะ่
beevitch@yahoo.com


โดย: บี IP: 124.120.190.92 วันที่: 19 กรกฎาคม 2552 เวลา:16:44:57 น.  

 
ขอลบคุณที่ทำให้รู้


โดย: จริยาวดี รัตนเลิศ IP: 118.173.123.44 วันที่: 27 กรกฎาคม 2552 เวลา:18:43:05 น.  

 
เธ•เน‰เธญเธ‡เธเธฒเธฃเธชเธญเธ™เน€เธŠเนˆเธ™เธเธฑเธ™เธ„เนˆเธฐ เธฃเธšเธเธงเธ™เธ”เน‰เธงเธขเธ™เธฐเธ„เธฐ oisari@hotmail.com


โดย: j IP: 86.152.168.60 วันที่: 13 สิงหาคม 2552 เวลา:4:32:26 น.  

 
ตอนนี้อยู่ต่างประเทศค่ะ มีเืพื่อนของเพื่อนอยากให้สอนภาษาไทยให้ ยังไม่เคยสอนใครเลย ไม่ทราบว่ามีคู่มือสำหรับการสอนมั้ยคะ รบกวนด้วบค่ะ fairnicha@hotmail.com


โดย: FAiR IP: 220.85.49.150 วันที่: 27 กันยายน 2552 เวลา:9:42:32 น.  

 
อยากขอความรู้ในการสอนภาษาไทยให้ต่างชาติ อาจจะนำไปสอนได้ ขอบคุณค่ะ


สิริลักษณ์


โดย: siriluck IP: 58.8.130.213 วันที่: 15 ตุลาคม 2552 เวลา:12:06:58 น.  

 
คุณสิริลักษณ์คะ
ขอบคุณมากค่ะ
ถ้าสนใจ ยินดีแนะนำเพื่อนคนนึง เป็นครูสอนภาษาไทยให้เด็กต่างชาติค่ะ มืออาชีพเลย
ว่าแต่จะติดต่อคุณสิริลักษณ์ได้ยังไงคะ


โดย: anchesa วันที่: 15 ตุลาคม 2552 เวลา:20:17:52 น.  

 
มีประสบการณ์สอนหนังสือเด็ก ฝรั่งที่เมืองไทยภาษาไทย
เทคนิคการเรียนภาษาไทยให้เก่ง เรียนเร็ว ต้องสอนวันละ 2-3 ชั่วโมง เป็นนักศีกษา ในขณะนี้ ค่ะ ถ้าสนใจอยากให้ลูกหลานท่านเสริมหรือทบทวนบทเรียน กรุณา ติดต่อมาได้ที่หวาน ได้เลยค่ะ 084-7658598 ขอบพระคุณค่ะ หวาน ราคาคุยกันได้ค่ะ


โดย: หวาน IP: 124.120.223.97 วันที่: 19 ตุลาคม 2552 เวลา:19:39:12 น.  

 
อยากทำงานนี้จังเลยค่ะ จบคณะครุศาสตร์ เอกภาษาไทย จากมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาเมื่อ 27/03/2552 เกรดเฉลี่ย 3.11 ติดต่อได้ที่ 0821537559 หรือ ilavin_i@hotmail.com


โดย: ไอน์ IP: 124.157.200.221 วันที่: 26 ตุลาคม 2552 เวลา:13:30:39 น.  

 
พอดีได้เปิดเข้ามาอ่าน รู้สึกชอบค่ะ กำลังสนใจอยากสอนภาษาไทยให้ชาวต่างชาติ เพราะอยากให้เขาเข้าใจทั้งภาษาและวัฒนธรรมของไทยด้วย รบกวนขอคำแนะนำด้วยค่ะ kornkanokk@gmail.com
ขอบคุณค่ะ


โดย: เก๋ IP: 124.122.254.108 วันที่: 19 ธันวาคม 2552 เวลา:1:16:13 น.  

 
สนใจมาก อยากศึกษาระบบการสอน แต่ส่วนตัวเคยอยู่โรงเรียนสอนภาษา แต่มีประสบการณ์บ้างนิดหน่อย ถ้าได้ความรู้เพิ่มเติมก็น่าจะมีมาก มาก


โดย: pvoil6@windowslive.com IP: 110.49.142.237 วันที่: 9 มกราคม 2553 เวลา:16:53:36 น.  

 
สนใจมาก อยากศึกษาระบบการสอน แต่ส่วนตัวเคยอยู่โรงเรียนสอนภาษา แต่มีประสบการณ์บ้างนิดหน่อย ถ้าได้ความรู้เพิ่มเติมก็น่าจะมีมาก มาก


โดย: pvoil6@windowslive.com IP: 110.49.142.237 วันที่: 9 มกราคม 2553 เวลา:16:53:38 น.  

 
thanks


โดย: ksorlinh IP: 115.67.109.216 วันที่: 11 มกราคม 2553 เวลา:14:54:39 น.  

 
มีชาวต่างชาติสนใจจะเรียนภาษาไทยคะ ถ้าสนใจติดต่อมาได้ที่เบอร์ 086-045-5035 คุณเซอเจย์ค่ะ


โดย: อ้อ IP: 203.144.144.164 วันที่: 25 มกราคม 2553 เวลา:18:03:12 น.  

 
ตอนนี้ดิฉันต้องสอนภาษาไทยให้กับอาสาสมัครที่ทำงาน ซึ่งได้สอนไปช่วงหนึ่งแล้วแต่รู้สึกว่าตัวเองยังขาดความรู้ความเข้าใจและทักษะในการสอนภาษาไทยให้คนต่างชาติจึงอยากขอคำแนะนำในเรื่องวิธีการสอนหรือคู่มือในการสอนต่าง ๆค่ะ ขอบคุณค่ะ


โดย: nuwadee_nw@windowslive.com IP: 114.128.209.3 วันที่: 12 กุมภาพันธ์ 2553 เวลา:21:43:44 น.  

 
สนใจเรื่องระบบการสอนนี้มากค่ะ ตอนนี้อยู่ที่ต่างประเทศ มีผู้สนใจให้สอนภาษาไทยให้เช่นกันค่ะ ขอคำแนะนำด้วยนะคะ ทั้งด้านวิธีการ และคู่มือการสอนค่ะ
รบกวนขอเบอร์โทร หรือส่งให้ทางอีเมลล์นี้นะคะ monawinner@hotmail.com
ขอบคุณค่ะ


โดย: โมนา IP: 83.83.108.190 วันที่: 26 กุมภาพันธ์ 2553 เวลา:16:36:55 น.  

 

ดิฉันเป็นคนหนึ่งที่สนใจอยากจะสอนภาษาไทยให้กับคนต่างชาติมาก แต่ยังไม่รู้วิธีการสอนจึงอยากที่จะเรียนเพื่อมีความรู้ถึงวิธีการสอนก่อนค่ะ รบกวนติดต่อกลับด้วยนะค่ะ ขอบคุณมากๆค่ะ phutta_sa@yahoo.com


โดย: Un IP: 58.8.239.39 วันที่: 29 มีนาคม 2553 เวลา:19:59:57 น.  

 
รบกวนขอข้อมูล คำแนะนำ และช่วยแนะนำหนังสือดีๆ สำหรับสอนภาษาไทยชาวต่างชาติ ให้หน่อยได้ไหมค่ะ สนใจมากค่ะ เป็นครูภาษาไทย แต่ไม่เคยสอนชาวต่างชาติ อยากได้คำแนะนำดีๆ ค่ะ ตอนนี้อยู่ต่างประเทศค่ะ
veinam@hotmail.com
Thanks


โดย: หนูนา IP: 58.170.89.201 วันที่: 22 เมษายน 2553 เวลา:11:56:24 น.  

 
สวัสดีค่ะ บังเอิญอ่านเจอ blog ของคุณanchesa รู้สึกว่าโดนมาก และสนใจที่จะรู้จักคุณมากขึ้น ตอนนี้ทรายทำงานอยู่ที่โรงแรมแถวเทเวศน์ค่ะ เมื่อก่อนพูดภาษาอังกฤษไม่ได้เลย แต่ตอนนี้ดีขึ้นมาก ส่วนใหญ่ลูกค้าจะเป็นชาวต่างชาติค่ะ ทรายเป็นคนชอบท่องเที่ยว จึงสนใจอยากหารายได้เสริมจากการทำงานพิเศษ และก็คิดว่าการสอนภาษาไทยให้กับชาวต่างชาติเป็นอะไรที่ใกล้ตัวเรา อีกทั้งจะทำให้เราได้พัฒนาทักษะความรู้ของตัวเองด้วย คุณพอจะทราบไหมคะว่าที่ไหนมีเปิดสอน การสอนภาษาไทยให้ชาวต่างชาติบ้าง ขอบคุณล่วงหน้าค่ะ (มีเฟสบุคไหมคะ) rattikorn_cat@hotmail.com


โดย: ทราย IP: 58.9.184.231 วันที่: 23 เมษายน 2553 เวลา:17:19:29 น.  

 
ขอคำแนะนำด้วยคนนะครับ ขอขอบคุณล่วงหน้าครับ
e-mail คือ pongvitoon@hotmail.com


โดย: ชัย IP: 61.90.123.214 วันที่: 29 เมษายน 2553 เวลา:22:42:13 น.  

 
เราก็อยากสอนค่ะ ..เลยหาที่สอน "การสอนภาษาไทยให้ชาวต่างชาติ" เสิร์ชมาเจอบล็อกของคุณ

อยากได้ข้อมูลเหมือนท่านอื่นๆ น่ะค่ะ ว่าจะเริ่มอย่างไร เรียนที่ไหน รบกวนด้วยนะคะ esp.metinee@gmail.com

ขอบคุณมากค่ะ

หรือถ้าจะเขียนเป็นบล็อกขึ้นมาก็ดีนะคะ จะติดตามต่อไปค่ะ


โดย: เมย์ IP: 110.164.251.50 วันที่: 8 พฤษภาคม 2553 เวลา:15:17:42 น.  

 
อืมมมมม
กะลังทำวิทยานิพนธ์เรื่องนี้อยู่ค่ะ


โดย: little da IP: 125.27.5.106 วันที่: 12 กรกฎาคม 2553 เวลา:15:36:28 น.  

 
อ่านบล็อกของคุณแล้วได้ความรู้มากค่ะ ดิฉันอยากได้ข้อมูลเพิ่มเติมเหมือนท่านอื่นๆ

ดิฉันสนใจที่จะสอนภาษาไทยให้ชาวต่างชาติค่ะ แต่ว่าไม่เคยมีประสบการณ์ในการสอนมาก่อนแต่ว่าพูดภาษาอังกฤษและเยอรมันได้ ไม่ทราบว่ามีที่ใหนเปิดอบรมการสอนภาษาไทยให้ชาวต่างชาติบ้างคะ? email: chonnipa_j@yahoo.com

ขอบคุณค่ะโดย: ชนม์ IP: 79.218.54.112 วันที่: 30 กันยายน 2553 เวลา:23:12:34 น.  

 
อยากสอนภาษาอังกฤษให้คนต่างชาติต่ะไม่ทราบว่าต้องเริ่มต้นอย่างไร และเตรียมตัวอย่างไร จะหาแหล่งงานได้จากที่ไหนค่ะ english_delivery@hotmail.com

ขอแสดงความนับถือ


โดย: tamka IP: 124.120.247.94 วันที่: 10 ตุลาคม 2553 เวลา:20:03:41 น.  

 
อยากจะสอนภาษาไทยให้กับชาวต่างชาติค่ะ แต่ไม่มีบทเรียนที่จะสอน อยากจะรบกวนขอคำแนะนำและอยากทราบว่ามีสถาบันไหนบ้างเปิดอบรมหลักสูตรนี้บ้าง ขอความกรุณาส่งข้อมูลมาได้ที่
rebakka@hotmail.com
ขอขอบคุณล่วงหน้าค่ะ


โดย: Jany IP: 180.180.160.91 วันที่: 18 ตุลาคม 2553 เวลา:21:59:00 น.  

 
สนใจเช่นกันค่ะ

รบกวนเอื้อเฟื้อข้อมูล
vwbabyg@hotmail.com

naka


โดย: วี IP: 161.200.31.217 วันที่: 28 ตุลาคม 2553 เวลา:11:07:12 น.  

 
สนใจเหมือนกันค่ะ รบกวนเอื้อเฟื้อข้อมูล เกี่ยวกับหลักสูตรการสอนฯด้วยได้มั้ยคะ? หรือว่ามีข้อแนะนำเกี่ยวกับหลักสูตรการสอนฯมั้ยคะ?
รบกวนแนะนำด้วยค่ะ ขอบพระคุณค่ะ
rutshy@yahoo.com


โดย: Rutshy IP: 58.137.15.226 วันที่: 9 พฤศจิกายน 2553 เวลา:16:30:09 น.  

 
รับสอนภาษาไทย ให้คนต่างชาติ ทั้งคนญี่ปุ่น-คนฝรั่ง มีประสบการณ์การสอนมานานกว่า 15 ปี สอนสนุก เข้าใจง่าย ใช้ได้จริง สนใจติดต่อ 080-6268155 ราคาไแพง ส่วนตัว หรือ กลุ่ม ก็ได้


โดย: ณาฏญา IP: 182.52.81.79 วันที่: 15 พฤศจิกายน 2553 เวลา:9:43:50 น.  

 
รับสอนภาษาไทย ให้คนต่างชาติ ทั้งคนญี่ปุ่น-คนฝรั่ง มีประสบการณ์การสอนมานานกว่า 15 ปี สอนสนุก เข้าใจง่าย ใช้ได้จริง สนใจติดต่อ 080-6268155 ราคาไม่แพง ส่วนตัว หรือ กลุ่ม ก็ได้


โดย: ณาฏญา IP: 182.52.81.79 วันที่: 15 พฤศจิกายน 2553 เวลา:9:45:59 น.  

 
รับสอนภาษาไทยในคนต่างชาติฟรีค่ะ สนใจติดต่อ 086-66621357


โดย: ยาย่า IP: 58.11.4.27 วันที่: 17 พฤศจิกายน 2553 เวลา:20:03:15 น.  

 
เธชเธงเธฑเธชเธ”เธตเธ„เนˆเธฐ

เน„เธกเนˆเธกเธตเธ›เธฃเธฐเธชเธšเธเธฒเธฃเธ“เนŒเธชเธญเธ™เธ เธฒเธฉเธฒเน„เธ—เธข
เนเธ•เนˆเธชเธ™เนƒเธˆเธชเธญเธ™เธ เธฒเธฉเธฒเน„เธ—เธขเธ—เธฑเนˆเธงเน„เธ› เธซเธฃเธทเธญเนƒเธ™เธŠเธตเธงเธดเธ•เธ›เธฃเธฐเธˆเธณเธงเธฑเธ™เนƒเธซเน‰เธŠเธฒเธงเธ•เนˆเธฒเธ‡เธŠเธฒเธ•เธดเธ—เธตเนˆเนƒเธŠเน‰เธ เธฒเธฉเธฒเธญเธฑเธ‡เธเธคเธฉเธ„เนˆเธฐ เน€เธžเธฃเธฒเธฐเธงเนˆเธฒเธ•เน‰เธญเธ‡เธเธฒเธฃเธžเธฑเธ’เธ™เธฒเธ เธฒเธฉเธฒเธญเธฑเธ‡เธเธคเธฉเธ‚เธญเธ‡เธ•เธฑเธงเน€เธญเธ‡เน€เธŠเนˆเธ™เธเธฑเธ™

เธชเธฒเธกเธฒเธฃเธ–เนƒเธซเน‰เธกเธฒเธžเธฑเธเธ—เธตเนˆเธšเน‰เธฒเธ™เน„เธ”เน‰เธ”เน‰เธงเธขเธ„เนˆเธฐ เธญเธขเธนเนˆเนเธ–เธงเธฅเธฒเธ”เธžเธฃเน‰เธฒเธง-เน‚เธŠเธ„เธŠเธฑเธข4
(เน€เธ‰เธžเธฒเธฐเธŠเธฒเธงเธ•เนˆเธฒเธ‡เธŠเธฒเธ•เธดเธ—เธตเนˆเน€เธ›เน‡เธ™เธœเธนเน‰เธซเธเธดเธ‡เธ„เนˆเธฐ)

chanpamak@hotmail.com


โดย: nathamon IP: 58.8.31.146 วันที่: 18 พฤศจิกายน 2553 เวลา:9:58:32 น.  

 
Sawasdee ka,
My name is Nathamon.

So sorry for last post, i want to use Thai and type Thai but something wrong with my comment ka.

I don't have teaching experience but want to teach the foriegner who want to learn Thai basic, Thai lifestyle because i want to develop my english too.

Kob khun ka.

chanpamak@hotmail.com


โดย: nathamon IP: 58.8.31.146 วันที่: 18 พฤศจิกายน 2553 เวลา:10:08:58 น.  

 
ใส่เบอร์โทรศัพท์ผิดค่ะ เข้ามาแก้ไข 086-6621357
ยินดีสอนภาษาไทยให้ฟรีนะค่ะเพื่อแลกเปลี่ยนความรู้กัน แต่สอนได้บางวันที่ว่างจากงานสอนนะค่ะ สนใจติดต่อได้ค่ะ


โดย: ยาย่า IP: 61.90.92.161 วันที่: 18 พฤศจิกายน 2553 เวลา:10:20:25 น.  

 
จะเข้ามาชมน่ะค่ะ ว่าเขียนบทความน่าสนใจมากๆ ทำให้รุ้ถึงเหตุผลที่มาของไวยากรณ์ภาาาไทยได้อย่างดี เราไม่ได้เรียนอักษรค่ะ แต่เรียนนิเทศ และเคยเป็นนักเขียน คิดว่าตัวเองใช้ภาษาได้ดีแต่ไม่มีความรู้เรื่องหลักภาษาลึกซึ้งเท่านี้หรอก

ตอนที่เราไปเรียนที่สวีเดน มีหลายบ้านเสนองานสอนภาษาให้ลูกๆเค้า หรือแม้แต่บางมหาวิทยาลัยเสนอทุนป.เอก แลกกับการสอนภาษาไทยให้ก็ยังมีค่ะ ตอนนี้เรากำลังค้นหาอยู่ว่าจะไปเรียนหรือไปหาหลักสูตรการสอนภาษาไทยให้ชาวต่างชาตินี้ที่ไหนดี ไว้ถ้าหาเจอก็จะนำข่าวมาแบ่งปันกันนะคะ

แต่ถ้าเปิดเราต้องทำหลักสูตรของเราเอง คงจะต้องมาของคำแนะนำจากเจ้าของ blog บ้างแล้วค่ะ (เข้าใจว่า Thai for non-native speaker คงเหมือน English for non-native speaker คือ หลักสูตรน่าจะต่างกับสอนภาษาให้คนที่เกิดมาก็พูดภาษานั้นอยู่แล้วน่ะค่ะ)


โดย: dararye IP: 124.157.211.109 วันที่: 19 พฤศจิกายน 2553 เวลา:2:12:51 น.  

 
Kanokon_o@yahoo.com
รับสอนภาษาอังกฤษค่ะ ผู้สอนจบปริญญาโท เอกภาษาอังกฤษค่ะ ABAC ค่ะ ประสบการณ์สอนมหาวิทยาลัย สถาบันภาษา รร กวดวิชา เคยสอนนร สอบชิงทุนไปต่างประเทศ หนึ่งตำบล 1 ทุน ของรัฐบาล แล้วนร สอบได้ค่ะ หรือ รับ chat online, สอนทางโทรศัพท์ เพื่อฝึกภาษาให้ค่ะ รวมทั้งรับสอนภาษาไทยให้คนต่างชาติด้วยค่ะ เคยสอนให้นร อินเดีย อังกฤษ อเมริกัน จีน เนเธอร์แลนด์ค่ะ รับรองผลค่ะ
089-668-0034
Kanokon_o@yahoo.com


โดย: เอ IP: 210.203.179.52 วันที่: 22 พฤศจิกายน 2553 เวลา:22:49:47 น.  

 
ขอบคุณค่ะ เป็นแนวคิดที่ดีมากเลยค่ะ ขอคำปรึกษาว่าจะเริ่มสอนเด็กชาวต่างชาติที่ไม่ได้พูดภาษาไทยอายุประมาณ 9 ขวบ มีความจำเป็นต้องมาอยู่เมืองไทยค่ะ เป็นลูกครึ่ง รบกวนช่วยแนะนำwebside หรือคำแนะนำใดๆ จะขอบพระคุณมากๆค่ะเพราะว่าเด็กย้ายมาอยู่จังหวัดเล็กๆค่ะไม่มีโรงเรียนนานาชาติ ดังนั้นต้องสอนให้เข้าใจภาษาไทยเท่ากับเด็กนักเรียนที่นี่โรงเรียนจึงจะรับได้ค่ะ สอนภายใน 1 ปีจะสามารถเรียนรู้ได้ทันนักเรียนคนอื่นไหมค่ะ สำหรับวิชาอื่นๆเด็กเขาเรียนมาแล้วจากประเทศเขาค่ะ ขอความกรุณาตอบอีเมลล์นี้ที่ nattaontrang@hotmail.com ขอบคุณมากๆค่ะ


โดย: นัท IP: 118.173.131.170 วันที่: 8 มกราคม 2554 เวลา:10:09:30 น.  

 
รับสอนภาษาไทยสำหรับชาวต่างชาติโดยใช้ภาษาอังกฤษเป็นสื่อกลางในการสอน ทั้งฟัง พูด อ่าน และ เขียน หรือจะเป็นคอร์สสนทนาอย่างเดียวก็ได้
ครั้งละ 1 ชั่วโมง 30 นาที ราคา 400 บาท
สถานที่สอน : 1. ซอยยิ้มพัฒนา 1 ถนนสุทธิสาร (ใกล้สถานีรถไฟฟ้าใต้ดินสุทธิสาร)
2. ศรีนครินทร์
สนใจติดต่อ : หมิว 086-896-8699
อีเมลล์ : mheaw88@hotmail.com
- Thai language course for foreigners .
- Using English for communication.
- Listening, speaking, reading and writing skill.
- You can choose only conversation course. (Daily life conversation)
- 400 baht per one hour and a half.
Place : 1. Soi Yimpattana1 , Suthisarn Road (Near by Suthisarn subway station)
2. Srinakarin Road
Tel. : Mhew 086-896-8699
BB Pin : 21D44E4D
E-mail, MSN, Skype : mheaw88@hotmail.com


โดย: หมิว IP: 61.90.6.8 วันที่: 13 มกราคม 2554 เวลา:1:35:22 น.  

 
สนใจที่จะสอนภาษาไทยให้ชาวต่างชาติค่ะ แต่ว่าไม่เคยมีประสบการณ์ในการสอนมาก่อน อยากทราบว่าต้องเริ่มต้นไปเรียนวิธีการสอนที่ไหน ยังไงเหรอคะ รบกวนแนะนำด้วยนะคะ อยากได้ข้อมูลเหมือนท่านอื่นๆ ค่ะ ว่าจะเริ่มอย่างไร เริ่มต้นไปเรียนวิธีการสอนที่ไหน ยังไง รบกวนด้วยนะคะ joyouscity@hotmail.com


โดย: Joy IP: 61.47.122.250 วันที่: 24 มีนาคม 2554 เวลา:13:59:48 น.  

 
สนใจสอนภาษาไทยให้ชาวต่างชาติ ไม่ทราบว่าขณะนี้มีเปิดอบรมที่ใดบ้าง และควรเริ่มอย่างไรดี รบกวนขอข้อมูลน่ะคุ่ะ ขอบคุณมากค่ะ sasikansky@hotmail.com


โดย: sasikan IP: 124.121.104.52 วันที่: 20 พฤษภาคม 2554 เวลา:10:10:17 น.  

 
สวัสดีค่ะ ทุกท่านที่สนใจการสอนภาษาไทยให้ชาวต่างชาติ โรงเรียนของดิฉันรับสอนภาษาไทยให้ชาวต่างชาติและเปิดอบรมวิธีการสอนภาษาไทยให้ชาวต่างชาติสำหรับผู้ที่สนใจเป็นครูด้วยค่ะ เว็บไซต์ของโรงเรียนคือ //www.sumaa.net เข้ามาอ่านบทความที่เราให้สัมภาษณ์สกุลไทยและ Bangkok Post ได้นะคะ ถ้ายังสนใจจะทำงานด้านนี้อยู่ก็ติดต่อมาได้ค่ะ


โดย: มธุรส IP: 125.25.135.182 วันที่: 24 พฤษภาคม 2554 เวลา:10:29:05 น.  

 
ผมเองก็มีความสนใจเหมือนคุณจอยครับ...


โดย: บรีส IP: 125.26.66.82 วันที่: 25 พฤษภาคม 2554 เวลา:21:46:52 น.  

 
ขอบคุณเจ้าของบล็อคมากค่ะที่เอามาแบ่งปัน เนื้อหาดีมากได้ความรู้เพิ่มเติมมากขึ้น หากมีความรู้หรือเวลาอีกก็เขียนลงอีกนะคะ
ขอบคุณมากค่ะ


โดย: Pum IP: 180.180.79.57 วันที่: 4 สิงหาคม 2554 เวลา:20:00:41 น.  

 
สนใจอยากเป็นครูสอนภาษาไทยให้ชาวต่างชาติ พอสื่อสารภาษาอังกฤษได้บ้างแต่ไม่เก่งมากค่ะ จะเริ่มเรียนหรือศึกษาได้อย่างไรค่ะ ช่วยแนะนำด้วยค่ะ ขอบคุณมากค่ะ ส่งข้อมูลได้ทาง Email : nanfanoi@hotmail.com


โดย: น้องแอ้ม IP: 192.168.1.107, 14.207.140.14 วันที่: 6 กันยายน 2554 เวลา:16:38:34 น.  

 
Hi
I have been teaching Thai for foreigners for 6 years.I am now working in Thai Language school but event long experience I still don't have confidence enough in some structure.
I was study English for my BA so I can understand English and foreigner's think but I really want some suggestion from professional as you
Thank you very much
Phlahan@yahoo.com


โดย: Noy IP: 27.55.210.59 วันที่: 16 กันยายน 2554 เวลา:10:58:47 น.  

 
ขอบคุณมากสำหรับวิทยาทาน กำลังจะไปเป็นครูสอนภาษาไทยให้ชาวต่างชาติ แต่ไม่มีคู่มือเลย หาซื้อได้ที่ใหนคะ ขอ รบกวนตอบหน่อยได้ใหมคะ ตามที่อยู่นี้
siree_1910@hotmail.com
กราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูง
ศิริวรรณ


โดย: ศิริวรรณ IP: 81.63.75.248 วันที่: 11 พฤศจิกายน 2554 เวลา:3:19:34 น.  

 
ดิฉันต้องการสอนภาษาไทยให้คนเยอรมัน แต่เราจะสื่อสารกันโดยพูดภาษาอังกฤษ อยากให้ทางผู้รู้ช่วยแนะนำ วิธีการเริ่มต้นให้ด้วยค่ะ ความคิดของดิฉันจะพยายามหาข้อความที่ใช้ปัจจุบัน และใช้บ่อย ๆ ให้เขาท่องศัพท์ และให้เขาท่องข้อความที่สั้น ๆ ง่าย ๆ เพื่อให้มีกำลังใจและพูดพื้นฐานพอได้ แล้วค่อยสอนเขียนให้เหมือนเด็กประถม 1 ไปเรื่อย ๆ พร้อมกับทบทวนพูดประโยคง่าย ๆ ซ้ำ ๆ คิดว่าจะหาจาก Internate นี้แหละ Who can comment and suggesstion? Thanks you so much.


โดย: Pattama IP: 124.120.94.151 วันที่: 12 ธันวาคม 2554 เวลา:20:43:33 น.  

 
เป็นครูไทยคนหนึ่งที่มีความหวังและต้องการให้ต่างชาติ ได้เห็นอีกด้านหนึ่งของคนไทย แต่จะทำอย่างไร และมีวิธีการอย่างไรให้ชาวต่างประเทศได้มีทัศนคติที่ดีต่อประเทศของเรามากขึ้น
เคยคิดเพียงว่า....ก็คนที่พูดภาษาอังกฤษได้เท่านั้นแหละ หรือไม่ก็ไกด์ บริษัทท่องเทียว
แต่ปัจจุบัน...เมื่อสังคมเปลี่ยนไป ความเจริญด้านเทคโนโลยี ได้ย่อโลกของเราให้แคบลง
หลายสิ่งหลายอย่างได้เปลี่ยนแปลงไป
เชื่อว่าคนไทยทุกคน ทุกสาขาอาชีพ ต่างมีส่วนช่วยให้ประเทศไทยได้ประจักษ์แก่สายตาชาวโลก
ขอเป็นกำลังใจให้ครูภาษาไทยสำหรับชาวต่างชาติคนใหม่ทุก ๆ คน ค่ะ

And i hopefully...after i finish my thesis next year...i canbe help
scn_7stars@hotmail.com


โดย: ชุติสรา IP: 171.4.215.241 วันที่: 13 ธันวาคม 2554 เวลา:23:35:46 น.  

 
Lerning by doing canbe possible
แต่อันดับแรก ควรสร้างทัศนคติที่ดีต่อประเพณีและวัฒนธรรมของทั้งผู้สอนและผู้เรียนก่อน
ท่องศัพท์คือเบสิก แต่ถ้าอายุมากความจำอาจลดถอด
น่าจะพาร่วมประเพณีสำคัญของไทย ที่แปลกสำหรับชาวต่างชาติ ความสนใจจะมีมาก ความประทับใจและความทรงจำ จะช่วยให้เรียนรู้ได้ดี

หรือหากคุณครูท่านใดมีความคิดทีดีกว่านี้ ก็ยินดีรับฟังค่ะ


โดย: Chutisara IP: 171.4.215.241 วันที่: 13 ธันวาคม 2554 เวลา:23:46:26 น.  

 
ปกติ สอนภาษาจีนให้เด็กนักเรียน อยู่คะ แต่มีคนแนะนำว่า น่าจะลองหันไปรับสอนภาษาไทยให้คนจีนด้วย ก้อเลยสนใจคะ รบกวน แนะนำหน่อยคะว่าต้องทำอย่างไร ที่ variya_su@hotmail.co.th นะคะ ขอบคุณมากคะ


โดย: นุช IP: 58.10.125.56 วันที่: 19 มกราคม 2555 เวลา:15:16:01 น.  

 
ตอนนี้เพิ่งเรียบจบค่ะ ภาษาอังกฤษพอใช้ได้ แต่อยากสอนภาษาไทยให้ชาวต่างชาติค่ะ พร้อมเรียนรู้และใจรักด้านนี้มากค่ะ ถ้ามีที่ไหนขาดครูสอนติดต่อได้น่ะค่ะ 089-8860573

ขอบคุณค่ะ
โดย: REEN IP: 125.24.127.146 วันที่: 14 กุมภาพันธ์ 2555 เวลา:12:34:19 น.  

 
รับสมัครผูสนใจเพื่ออบรมหลักสูตรการสอนภาษาไทยให้ชาวญี่ปุ่นตามลิ้งค์นี้ครับ
//www-swthaigo.blogspot.com/2012_02_01_archive.html


โดย: สังวาล IP: 110.49.241.183 วันที่: 18 กุมภาพันธ์ 2555 เวลา:20:16:35 น.  

 
อ่านบล๊อคคุณแล้วน่าสนใจมากค่ะ อยากสอนภาษาไทยให้ต่างชาติด้วยค่ะ แนะนำวิธีการสอนด้วยนะคะ ตอนนี่เริ่มหัดทำเวปสอนภาษาไทยด้วยเหมือนกันค่ะ ตอนนี้เริ่มหมดมุกสอนแล้วน่ะค่ะ อยากให้เด็กลูกครึ่งไทยได้มีโอกาสเรียนภาษาไทยด้วย เพื่อเผยแพร่วัฒนธรรมในด้านดีๆของไทย สนใจติชมได้ที่เพจนะคะ ขอบคุณค่ะ //www.facebook.com/pages/Thai-kieliRein-Pa-Sa-ThaiOppimaan-thai-kieli/519727601383520


โดย: เอื้อง IP: 91.152.135.41 วันที่: 12 เมษายน 2556 เวลา:17:36:50 น.  

 
อยากเป็นครูสอนภาษาไทยให้กับเด็กฝรั่งลูกครึ่งที่พูดไทยยังไม่ได้และชาวต่างชาติแต่ไม้มีประสบการณ์สอน ไม่ทราบต้องเริ่มต้นอยย่างไร มีหลักสูตรการสอนหรือเปล่าค่ะ ช่วยแนะนำด้วยนะค่ะ ดิฉันสามารถพูดภาษาอังกฤษได้ดี และเคยสอนภรรยาของชาวต่างชาติให้พูดภาษาอังกฤษที่บ้านตัวเอง และอยากมีรายได้เสริม ทำงานที่บ้าน ช่วยแนะนำด้วยนะค่ะ
my email lemonflowervp@gmail.com

ขอบคุณค่ะ


โดย: ประภาพร แมคโดนัลด์ IP: 125.27.103.216 วันที่: 10 มิถุนายน 2556 เวลา:9:55:38 น.  

 
อยากเป็นครูสอนภาษาไทยให้กับเด็กฝรั่งลูกครึ่งที่พูดไทยยังไม่ได้และชาวต่างชาติแต่ไม้มีประสบการณ์สอน ไม่ทราบต้องเริ่มต้นอยย่างไร มีหลักสูตรการสอนหรือเปล่าค่ะ ช่วยแนะนำด้วยนะค่ะ ดิฉันสามารถพูดภาษาอังกฤษได้ดี และเคยสอนภรรยาของชาวต่างชาติให้พูดภาษาอังกฤษที่บ้านตัวเอง และอยากมีรายได้เสริม ทำงานที่บ้าน ช่วยแนะนำด้วยนะค่ะ
my email lemonflowervp@gmail.com

ขอบคุณค่ะ


โดย: ประภาพร แมคโดนัลด์ IP: 101.109.111.120 วันที่: 10 มิถุนายน 2556 เวลา:14:40:39 น.  

 
สวัสดีค่ะ. ดิฉันกำลังจะเข้าฝึกการเป็นครูสอนภาษาไทยให้กับชาวต่างชาติ โยที่ดิฉันไม่มีประสบการณ์สอนแบบเป็นทางการเลย ไม่เคยใช้แผนการสอนอะไรเลย เคยแต่สอนเพื่อนอเมริกันเล่นๆ แต่พอดีไปสัมภาษณ์งานนี้มาเหมือนกัน แล้วผ่านนนนนน! อยากขอคำแนะนำหรือแผนกาสอนค่ะ ขอความช่วยเหลือด้วยนะคะ ขอบพระคุณมากค่ะ ha_ngout@live.com


โดย: ธรรมิตา มาร์คา IP: 71.163.40.26 วันที่: 19 มิถุนายน 2556 เวลา:0:31:15 น.  

 
อยากทราบรายละเอียดเหมือน คุณ ธรรมิตา มาร์คา เช่นกันค่ะ ตอนนี้ได้แต่สอนการบ้านเด็ก อยากจะลองขยับไปสอนชาวต่างชาติบ้าง รบกวนแนะนำด้วยค่ะ ขอบพระคุณค่ะ nokase@hotmail.com


โดย: Richie IP: 125.24.127.230 วันที่: 12 กรกฎาคม 2556 เวลา:14:29:27 น.  

 
บังเอิญ search เจอกระทู้นี้ค่ะ อ่านแล้วชอบแนวคิดเรื่องการสอนที่ควรสอดแทรกความรู้ด้านวัฒนธรรมและประเพณีเพราะนั่นเป็นรากเง้าของภาษาก็ว่าได้ ตอนนี้เนยกำลังรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับการสอนภาษาไทยให้เพื่อนชาวเกาหลีค่ะ ตั้งใจจะช่วยสอนเค้า (เพื่อประหยัดงบของเค้า) และให้เค้าเรียนตามสถาบันที่เปิดสอนควบคู่ไปด้วย เห็นหลายท่านถามถึงเรื่องหลักสูตรและวิธีการ รวมไปถึงเอกสารประกอบการสอนด้วย หากไม่เป็นการรบกวนคุณเจ้าของกระทู้มากเกินไป เนยจะรบกวนขอรายละเอียดเหล่านั้นด้วยเช่นกันค่ะ Email: hotnaye09@hotmail.com ยังไงรบกวนด้วยนะคะ ขอบคุณมากค่ะ (^_^)


โดย: เนยค่ะ IP: 171.6.206.108 วันที่: 4 พฤษภาคม 2557 เวลา:2:18:26 น.  

 
ขอบคุณทุกคำแนะนำค่ะ สนใจสอนภาษาไทยให้ฝรั่งเหมือนกันค่ะ ค้องการคู่มือการสอน หลักสูตร และคำแนะนำเป็นอย่างยิ่ง รบกวนแบ่งปันความรู้ที่ ์
ืnaphawankka@hotmail.com


โดย: ืnaphawan IP: 171.100.115.10 วันที่: 23 พฤษภาคม 2557 เวลา:12:45:03 น.  

 
ขอบคุณทุกคำแนะนำค่ะ สนใจสอนภาษาไทยให้ฝรั่งเหมือนกันค่ะ ค้องการคู่มือการสอน หลักสูตร และคำแนะนำเป็นอย่างยิ่ง รบกวนแบ่งปันความรู้ที่ ์
ืnaphawankka@hotmail.com


โดย: ืnaphawan IP: 171.100.115.10 วันที่: 23 พฤษภาคม 2557 เวลา:12:45:56 น.  

 
อยากได้บ้างค่ะ สอนฝรั่งอยู่คะ
mulliga_s@aol.com


โดย: Mulliga Sanalak IP: 192.99.14.34 วันที่: 17 สิงหาคม 2557 เวลา:10:44:27 น.  

 
ขอรับเอกสารการสอนภาษาไทยให้ชาวต่างชาติ หัวข้อ" การพูดในการทำงาน"
ส่งมาที่osothg@gmail.com

ขอบคุณครับ


โดย: โอสถ กลวิงค์ IP: 112.142.79.116 วันที่: 10 พฤษภาคม 2558 เวลา:8:22:39 น.  

 
มาช้าไปหน่อยแต่สนใจมากค่ะ สอนภาษาไทยมาสองปีแต่ก็ยังไม่มั่นใจและอยากได้รับคำแนะนำค่ะ ขอบคุณล่วงหน้าค่ะ

parisakoknoi1989@gmail.com


โดย: น้อยหน่า IP: 58.9.100.237 วันที่: 25 กุมภาพันธ์ 2559 เวลา:11:21:07 น.  

ชื่อ :
Comment :
  *ใช้ code html ตกแต่งข้อความได้เฉพาะสมาชิก
 
รหัสส่งข้อความ
กรุณายืนยันรหัสส่งข้อความ

Tacoma
Location :
กรุงเทพฯ Thailand

[ดู Profile ทั้งหมด]

ให้ทิปเจ้าของ Blog [?]
ฝากข้อความหลังไมค์
Rss Feed
Smember
ผู้ติดตามบล็อก : 2 คน [?]
ขอต้อนรับสู่เรื่องราวหลากหลาย
ที่เกิดขึ้นกับชีวิตเรา
ทั้งสุข เศร้า เหงา ซึ้ง สูญเสีย
ผ่านความผิดหวัง ความสุข สมหวัง
ในความรัก การเรียน การสมัครงาน
มาหลายต่อหลายหน ....

กำลังเรียนรู้ว่าทุกสิ่งมีเกิดขี้น ตั้งอยู่ และดับไป
เพราะ....
"เราเป็นคนที่อยู่บนโลกนี้อย่างชั่วครู่ชั่วยาม
อยู่อย่างเข้าใจแล้วก็จากมันไปเท่านั้นเอง"
- เฉลิมชัย โฆษิตพิพัฒน์

>
Group Blog
 
 
กุมภาพันธ์ 2552
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
 
7 กุมภาพันธ์ 2552
 
All Blogs
 
Friends' blogs
[Add Tacoma's blog to your web]
Links
 

 Pantip.com | PantipMarket.com | Pantown.com | © 2004 BlogGang.com allrights reserved.