พระเครื่อง : แหล่งข้อมูลบทความพระเครื่อง เครื่องรางของขลัง และวัตถุมงคล
Group Blog
 
<<
เมษายน 2555
 
15 เมษายน 2555
 
All Blogs
 
วิวัฒนาการในการศึกษาพระเครื่อง

วิวัฒนาการในการศึกษาพระเครื่อง

         จากข้อมูลที่ปรากฏเบื้องต้น สามารถวิเคราะห์ได้ว่า การเกิดพระพิมพ์หรือพระเครื่องนั้น นับเป็นการตอบสนองของอุปสงค์กับอุปทาน หรือความต้องการของผู้บริโภคต่อปริมาณการผลิต แม้แต่ในกรณีที่สร้างเพื่อเป็นการสืบพระศาสนา การประกอบกุศล หรือการสร้างเพื่อรองรับกับความต้องการทั้งในปัจจุบันและอนาคต เพราะหากมีการสร้างเฉพาะเท่าที่ปรารถนาในช่วงเวลานั้น พระเครื่องก็อาจกลายเป็นโบราณวัตถุที่น้อยคนจะรู้จัก และไม่แพร่หลายเช่นปัจจุบัน

         นอกจากนี้ยังพบว่า วิวัฒนาการในการสร้างพระพิมพ์หรือพระเครื่อง มีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงมาโดยตลอดอย่างต่อเนื่อง ไม่ว่าจะเป็นทางพุทธศิลปะ หรือวัสดุที่นำมาเป็นทิพสัมภาระ (วัสดุต่างๆ) ในการสร้าง รวมทั้งกรรมวิธีการสร้าง

         ความหลากหลายทางกายภาพของพระเครื่องดังกล่าวเป็นจุดที่นำมาซึ่งการศึกษาค้นคว้าเอกลักษณ์เฉพาะของพระพิมพ์หรือพระเครื่องแต่ละประเภท แต่ละตระกูล จนเกิดมีการจำแนก แยกแยะ เพื่อความสะดวกในการศึกษา จดจำ และมีวิวัฒนาการ จนมาเป็นแนวทางที่ดีในปัจจุบัน

         ในทำนองเดียวกันการศึกษาพระพิมพ์หรือพระเครื่อง ก็มีการพัฒนารูปแบบไปจากเดิม ซึ่งสามารถแบ่งเป็น 2 ประเภทคือ

         1. การศึกษาแบบพื้นบ้าน การศึกษาในรูปแบบนี้เกิดขึ้นมาช้านาน นับตั้งแต่เริ่มกำเนิดพระพิมพ์หรือพระเครื่อง นับเป็นการศึกษาแบบพื้นฐานที่ไม่มีองค์ประกอบอื่นช่วยเสริม  จึงเป็นการศึกษาตามระบบธรรมชาติ  ไม่ซับซ้อน  เช่น  การเรียนรู้จากคำบอกเล่า  การศึกษาจากรูปพรรณของพระที่มีอยู่  การเรียนรู้โดยดูจากของจริง  เป็นต้น  ซึ่งการศึกษาเหล่านี้มีข้อจำกัดสำหรับผู้ที่อยู่ใกล้ชิดกับผู้รู้  หรือผู้ที่มีโอกาสได้สัมผัสเห็นพระของจริง  เพราะเป็นการศึกษาที่ขาดคำอธิบาย  ในเชิงประวัติศาสตร์  โบราณคดี  วิทยาศาสตร์  ตลอดจนบันทึกและจารึกต่าง ๆ ที่ชัดเจนเป็นหลักฐาน  ที่สามารถพิสูจน์แน่นอนลงไปได้

         2. การศึกษาแบบผ่านสื่อหรืออุปกรณ์การศึกษา  เมื่อความเจริญก้าวหน้าทางอิเลคทรอนิกส์และสื่อสารมวลชนดีขึ้น  การถ่ายทอดเผยแพร่ความรู้ในวิทยาการต่าง ๆ ก็เริ่มมีการเปลี่ยนแปลงโดยมีการเผยแพร่ความรู้ผ่านสื่อสารมวลชนหลากหลายรูปแบบ  ทำให้ความรู้  แพร่กระจายไปได้อย่างกว้างไกล

         ความรูเรื่องพระพิมพ์และพระเครื่อง  นับเป็นศาสตร์แขนงหนึ่ง  ที่มีสื่อให้ความสนใจนำออกเผยแพร่มานานกว่า  40  ปี  หนังสือพระนับเป็น  สื่อการเรียนการสอน  สิ่งแรกที่เกิดขึ้นในการเรียนรู้เรื่องพระ  และเจริญเติบโตขยายฐานการศึกษาสู่การสื่อสารมวลชนทุกประเภทในปัจจุบัน

         วิวัฒนาการของการศึกษาพระเครื่องโดยผ่านสื่อต่าง ๆ ส่งผลให้มีจำนวนผู้นิยมสะสมพระมากเป็นเท่าทวีคูณ  จากความนิยมเฉพาะกลุ่มสู่ความนิยมระดับประเทศและระดับสากล  การเรียนรู้ด้วยสื่อสิ่งพิมพ์คือ  โอกาสในการได้พบเห็นรู้จัก  เรียนรู้จากพระแท้  เพราะนับวันพระเก่าพระแท้  เฉพาะอย่างยิ่งพระสวย  เป็นสิ่งที่หาดูได้ยาก  แต่กระนั้นการได้เห็นภาพ  ศึกษาจากประวัติ  ก็ถือว่าช่วยได้มาก 

         เมื่อเทียบกับยุคแรก ๆ ที่มีผู้สนใจแต่ขาดโอกาสเห็นองค์จริง  จึงรู้จักเพียงแต่ชื่อพระ  และไม่อาจประเมินรูปพรรณสัณฐานได้เลย  หากไม่เคยเห็นพระองค์จริง 

         จึงมีคำกล่าวว่า  “จะรู้เรื่องพระให้เข้าใจอย่างลึกซึ้งต้องเคยเห็นพระแท้”  ซึ่งสำหรับคนรุ่นเก่ามีเพียงส่วนน้อยที่จะถือว่ามีโอกาสดี  เพราะการมีความรู้ในแต่ละเรื่องต้องใช้เวลามาก  เนื่องจากขาดข้อมูลพื้นฐานและปัจจัยสนับสนุน  ขาดผู้ชี้แนะ  ขาดตำราชี้นำแนวทางในการเรียนรู้  รวมทั้งขาดเหตุและผลที่จะอธิบายความเป็นมาอย่างมีหลักการเพื่อให้เป็นที่ยอมรับอย่างสากล  ดังนั้นจึงต้องพยายามค้นหาประสบการณ์จากภาคสนาม

         แต่ในปัจจุบันจะพบว่า  มีผู้ชำนาญการด้านพระพิมพ์และพระเครื่องเป็นจำนวนมาก  ในอัตราการเพิ่มจำนวนแบบทวีคูณ  ซึ่งเมื่อวิเคราะห์ดูแล้ว  พบว่าการศึกษาเรียนรู้เรื่องพระพิมพ์หรือพระเครื่อง  คือ  มีการศึกษาจากตำราเพื่อเป็นข้อมูลพื้นฐานก่อน  แล้วเสาะแสวงหาประสบการณ์เพิ่มเติมโดยการดูพระองค์จริงจากภาคสนาม 

         ทำให้ผู้ชำนาญการหรือผู้รู้ในเรื่องนี้  ย่นระยะเวลาการศึกษาลงไปได้ครึ่งหนึ่งของที่เคยเป็นมาในอดีต  ทั้งความรู้ที่ได้จากตำรา  หรือสื่อต่าง ๆ ล้วนมีส่วนช่วยในการพิจารณาความเป็นมาของพระพิมพ์  หรือพระเครื่องได้กระจ่างชัดเจนยิ่งขึ้น

         โดยข้อเท็จจริงการศึกษาเรื่องนี้ไม่อาจแตกฉานได้หากไม่เคยเห็นพระแท้  แต่อย่างไรก็ตาม  ตำราวิชาการที่ถูกต้องสมบูรณ์นับเป็นเครื่องช่วยย่นระยะเวลาการศึกษาให้สั้นลง  ทั้งเป็นแบบอย่างสากลที่อารยประเทศยอมรับ  นำมาซึ่งความน่าเชื่อถือต่อไปในอนาคต  เพราะสิ่งต่าง ๆ ที่เคยเป็นแต่นามธรรมคำกล่าวอ้าง  บัดนี้ได้มีองค์ประกอบที่ครบถ้วนสมบูรณ์แบบ  มาอธิบายความเป็นไปสอดคล้องกับความเป็นจริง  ตามประวัติศาสตร์และโบราณคดี  ที่ถือเป็นแนวทางการเรียนรู้ตามแนววิทยาศาสตร์ที่เป็นวิทยาการสากล

         การศึกษาพระเครื่องในปัจจุบัน  เป็นการศึกษาที่ผสมผสานระหว่างภาคทฤษฎีและการปฏิบัติ  จึงส่งผลให้เกิดความแม่นยำ  มีทิศทางพร้อมที่จะก้าวสู่การยอมรับของสากล  ทั้งเป็นที่น่ายินดีที่การศึกษาเรื่องพระเครื่องได้รับความสนใจ  และมีการพัฒนารูปแบบจนมาถึงในปัจจุบัน  หากเทียบกันกับในช่วงยุคการศึกษาแบบพื้นบ้านในอดีต  ที่เป็นองค์ความรู้รูปแบบเดิม  ๆ ไม่มีการขยายและกระจายความรู้  ทำให้การศึกษาและความนิยมในเรื่องพระเครื่องเติบโตอย่างเชื่องช้ามากในช่วง  30  ปีแรก  ภายหลังสงครามโลกครั้งที่  2  แม้ว่าคนยุคแรกจะมีข้อได้เปรียบในการได้เห็นพระแท้ก็ตาม

         ด้วยวิทยาการที่ก้าวหน้าล้ำยุคของการผลิตสื่อความรู้ต่าง ๆ ในเรื่องพระ  ปัจจุบันความเสมือนจริงของภาพพระได้ถูกบันทึกลงในสื่อจนอาจกล่าวได้ว่า  ใกล้เคียงกับของจริงมาก  รวมทั้งมีความชัดเจนและสะดวกในการศึกษามากกว่าเดิม  ถ้าผู้ศึกษาในยุคปัจจุบันมีโอกาสเพียงครึ่งหนึ่งของผู้ศึกษาในยุคแรกที่ได้เห็นพระแท้  ก็เชื่อได้ว่าท่านจะเป็นผู้ที่มีความรู้แตกฉานได้  แม้โอกาสพบเห็นพระมีน้อย 

         เพราะความรู้จากตำราเป็นเสมือนเครื่องช่วยที่ดีในการเติมเต็มความรู้ที่ขาดหายไป  ดังนั้น  จึงเป็นเรื่องที่จำเป็นอย่างยิ่งเหมาะสมกับความรู้เบื้องต้นขึ้นพื้นฐานจากตำราที่ถูกต้อง  ชัดเจนและเป็นที่ยอมรับจากสากลอย่างเป็นทางการ


พระใหม่ยอดนิยม feedหลวงพ่อกอย วัดเขาดินใต้

หลวงพ่อกอย วัดเขาดินใต้


หลวงปู่ผาด วัดบ้านกรวด

หลวงปู่ผาด วัดบ้านกรวด


หลวงพ่อมัก วัดเขาเล็กรางสะเดา

หลวงพ่อมัก วัดเขาเล็กรางสะเดา


หลวงปู่นอง วัดวังสีทอง

หลวงปู่นอง วัดวังสีทอง


หลวงพ่อจืด สวนปฏิบัติธรรมโพธิเศรษฐี

หลวงพ่อจืด สวนปฏิบัติธรรมโพธิเศรษฐี


พระอาจารย์จิ วัดหนองหว้า จ.เพชรบุรี

พระอาจารย์จิ วัดหนองหว้า จ.เพชรบุรี


หลวงปู่อิน วัดหนองเม็ก

หลวงปู่อิน วัดหนองเม็ก


หลวงพ่อสม วัดวังแพ

หลวงพ่อสม วัดวังแพ


หลวงปู่สอน วัดคลองตะเคียน

หลวงปู่สอน วัดคลองตะเคียน


หลวงพ่อโกย วัดป่าแดง

หลวงพ่อโกย วัดป่าแดง


พระอาจารย์ปุ้ม วัดศาลาแดง

พระอาจารย์ปุ้ม วัดศาลาแดง


หลวงพ่อโป่ย วัดป่าดงศิลาราม

หลวงพ่อโป่ย วัดป่าดงศิลาราม


พระอาจารย์ปราโมท วัดเขาชะงุ้ม

พระอาจารย์ปราโมท วัดเขาชะงุ้ม


หลวงปู่ดี วัดโพธิ์ศรีถาวร

หลวงปู่ดี วัดโพธิ์ศรีถาวร


พระขุนแผน มหาจินดามณี

พระขุนแผน มหาจินดามณี


หลวงปู่ชื่น วัดตาอี จ.บุรีรัมย์

หลวงปู่ชื่น วัดตาอี จ.บุรีรัมย์


อาจารย์โอม เมืองสุรินทร์

อาจารย์โอม เมืองสุรินทร์


หลวงพ่อแดง ดวงเศรษฐี วัดห้วยฉลองราษฎร์

อาจารย์แทน ฆราวาสธรรม

อาจารย์แทน ฆราวาสธรรม


หลวงพ่อสาคร วัดหนองกรับ

หลวงพ่อสาคร วัดหนองกรับ


หลวงปู่ชวน วัดเขาแก้ว

หลวงปู่ชวน วัดเขาแก้ว


หลวงพ่อสาย ปาโมกโข วัดนามวิจิตรตะเคียนราม

หลวงพ่อสาย ปาโมกโข วัดนามวิจิตรตะเคียนราม

พระใหม่ยอดนิยม - พระใหม่มาแรง:รวบรวม พระใหม่ยอดนิยม พระใหม่มาแรง ของแท้ จากวัดโดยตรง โดยเราเป็นตัวแทน จำหน่ายพระใหม่ ของวัดต่างๆหลายวัดCreate Date : 15 เมษายน 2555
Last Update : 15 เมษายน 2555 0:35:31 น. 0 comments
Counter : 1572 Pageviews.

Valentine's Month


 
amulet108
Location :
กรุงเทพฯ Thailand

[ดู Profile ทั้งหมด]

ให้ทิปเจ้าของ Blog [?]
ฝากข้อความหลังไมค์
Rss Feed
Smember
ผู้ติดตามบล็อก : 96 คน [?]
กุมารทอง

สถานที่ท่องเที่ยว

กล้องดิจิตอล

ตากล้อง

เว็บบอล

ผี

สร้างบล็อก

ดูดวง

มุกดาหาร

บ้านและที่ดิน

พระเครื่อง

ก๋วยเตี๋ยวเรือ

กุมารทอง

Friends' blogs
[Add amulet108's blog to your web]
Links
 

 Pantip.com | PantipMarket.com | Pantown.com | © 2004 BlogGang.com allrights reserved.