Group Blog
 
 
กรกฏาคม 2560
 
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031 
 
26 กรกฏาคม 2560
 
All Blogs
 
600. มงคลชีวิต ๓๘ ประการมงคลชีวิต ๓๘ ประการ เป็นหมวดธรรมะ ที่ง่ายต่อการทำความเข้าใจ และการนำไปปฎิบัติ เพราะเป็นหมวดธรรมะ ที่เป็นขั้นเป็นตอนเกี่ยวเนื่องกัน และสามารถนำไปใช้กับชีวิตประจำวัน ได้อย่างเหมาะสม ซึ่งจะทำให้ผู้ปฏิบัติมีความสมบูรณ์พร้อม คือฝึกให้เป็นคนดี, สร้างความพร้อมในการฝึกตนเอง, ฝึกตนให้เป็นคนมีประโยชน์, บำเพ็ญประโยชน์ ต่อครอบครัวและสังคม, ธรรมะเบื้องสูงใส่ตัวให้เต็มที่, การฝึกภาคปฏิบัต ิเพื่อกำจัดกิเลสให้สิ้นไป, ผลจากการปฏิบัติจนหมดกิเลส และยังประโยชน์สูงสุด ของการปฏิบัติให้เกิดขึ้น คือ ผู้ปฏิบัติจะมีจิตใจที่สะอาด บริสุทธิ์ บริบูรณ์ หมดกิเลส สามารถทำพระนิพพานให้แจ้ง สร้างบารมีให้ถึงที่สุดแห่งธรรมได้ในที่สุด

พระภาวนาวิริยคุณ
(เผด็จ ทตฺตชีโว)

อ่านบทความมงคลชีวิต 38 ประการ ฉบับทางก้าวหน้า

มงคลที่ ๑ ไม่คบคนพาล
มงคลที่ ๒ คบบัณฑิต
มงคลที่ ๓ บูชาบุคคลที่ควรบูชา
มงคลที่ ๔ อยู่ในถิ่นที่เหมาะสม
มงคลที่ ๕ มีบุญวาสนามาก่อน

มงคลชีวิต 38 ประการ
มงคลที่ ๖ ตั้งตนชอบ
มงคลที่ ๗ พหูสูต
มงคลที่ ๘ มีศิลปะ
มงคลที่ ๙ มีวินัย
มงคลที่ ๑๐ มีวาจาสุภาษิต
มงคลชีวิต 38 ประการ
มงคลที่ ๑๑ บำรุงบิดามารดา
มงคลที่ ๑๒ เลี้ยงดูบุตร
มงคลที่ ๑๓ สงเคราะห์ภรรยา-สามี
มงคลที่ ๑๔ ทำงานไม่คั่งค้าง
มงคลที่ ๑๕ บำเพ็ญทาน
มงคลชีวิต 38 ประการ
มงคลที่ ๑๖ ประพฤติธรรม
มงคลที่ ๑๗ สงเคราะห์ญาติ
มงคลที่ ๑๘ ทำงานไม่มีโทษ
มงคลที่ ๑๙ งดเว้นจากบาป
มงคลที่ ๒๐ สำรวมจากการดื่มน้ำเมา
มงคลชีวิต 38 ประการ

มงคลที่ ๒๑ ไม่ประมาทในธรรม
มงคลที่ ๒๒ มีความเคารพ
มงคลที่ ๒๓ มีความถ่อมตน
มงคลที่ ๒๔ มีความสันโดษ
มงคลที่ ๒๕ มีความกตัญญู
มงคลที่ ๒๖ ฟังธรรมตามกาล

มงคลชีวิต 38 ประการ
มงคลที่ ๒๗ มีความอดทน
มงคลที่ ๒๘ เป็นคนว่าง่าย
มงคลที่ ๒๙ เห็นสมณะ
มงคลที่ ๓๐ สนทนาธรรมตามกาล
มงคลที่ ๓๑ บำเพ็ญตบะ
มงคลที่ ๓๒ ประพฤติพรหมจรรย์
มงคลชีวิต 38 ประการ

มงคลที่ ๓๓ เห็นอริยสัจ
มงคลที่ ๓๔ ทำพระนิพพานให้แจ้ง
มงคลที่ ๓๕ จิตไม่หวั่นไหวในโลกธรรม
มงคลที่ ๓๖ จิตไม่โศก
มงคลที่ ๓๗ จิตปราศจากธุลี
มงคลที่ ๓๘ จิตเกษม

มงคลชีวิต 38 ประการ ฉบับทางก้าวหน้า

หนังสือมงคลชีวิต 38 ประการ ฉบับทางก้าวหน้า

หนังสือมงคลชีวิต 38 ประการ ฉบับทางก้าวหน้า

มงคล ที่ 1 ไม่คบคนพาล มงคลชีวิต 38 ประการ ฉบับทางก้าวหน้ามงคล ที่ 2 คบบัณฑิต มงคลชีวิต 38 ประการ ฉบับทางก้าวหน้ามงคล ที่ 3 บูชาบุคคลที่ควรบูชา มงคลชีวิต 38 ประการ ฉบับทางก้าวหน้า
มงคล ที่ 4 อยู่ ในถิ่นที่เหมาะสม มงคลชีวิต 38 ประการ ฉบับทางก้าวหน้า
มงคล ที่ 5 มีบุญวาสนามาก่อน มงคลชีวิต 38 ประการ ฉบับทางก้าวหน้ามงคล ที่ 6 ตั้งตนชอบ มงคลชีวิต 38 ประการ ฉบับทางก้าวหน้า
มงคล ที่ 7 เป็นพหูสูต มงคลชีวิต 38 ประการ ฉบับทางก้าวหน้า
มงคล ที่ 8 มีศิลปะ มงคลชีวิต 38 ประการ ฉบับทางก้าวหน้ามงคล ที่ 9 มีวินัย มงคลชีวิต 38 ประการ ฉบับทางก้าวหน้า
มงคล ที่ 10 มี วาจาสุภาษิต มงคลชีวิต 38 ประการ ฉบับทางก้าวหน้ามงคล ที่ 11 บำรุงบิดามารดา มงคลชีวิต 38 ประการ ฉบับทางก้าวหน้ามงคล ที่ 12 เลี้ยงดูบุตร มงคลชีวิต 38 ประการ ฉบับทางก้าวหน้า
มงคล ที่ 13 สงเคราะห์ภรรยา (สามี ) มงคลชีวิต 38 ประการ ฉบับทางก้าวหน้ามงคล ที่ 14 ทำงานไม่คั่งค้าง มงคลชีวิต 38 ประการ ฉบับทางก้าวหน้ามงคล ที่ 15 บำเพ็ญทาน มงคลชีวิต 38 ประการ ฉบับทางก้าวหน้า
มงคล ที่ 16 ประพฤติธรรม มงคลชีวิต 38 ประการ ฉบับทางก้าวหน้ามงคล ที่ 17 สงเคราะห์ญาติ มงคลชีวิต 38 ประการ ฉบับทางก้าวหน้ามงคล ที่ 18 ทำงานไม่มีโทษ มงคลชีวิต 38 ประการ ฉบับทางก้าวหน้า
มงคล ที่ 19 งดเว้นจากบาป มงคลชีวิต 38 ประการ ฉบับทางก้าวหน้ามงคล ที่ 20 สำรวมจากการ ดื่มน้ำเมา มงคลชีวิต 38 ประการ ฉบับทางก้าวหน้ามงคล ที่ 21 ไม่ประมาทในธรรม มงคลชีวิต 38 ประการ ฉบับทางก้าวหน้า
มงคล ที่ 22 มีความเคารพ มงคลชีวิต 38 ประการ ฉบับทางก้าวหน้ามงคล ที่ 23 มีความถ่อมตน มงคลชีวิต 38 ประการ ฉบับทางก้าวหน้ามงคล ที่ 24 มีความสันโดษ มงคลชีวิต 38 ประการ ฉบับทางก้าวหน้า
มงคล ที่ 25 มีความกตัญญู มงคลชีวิต 38 ประการ ฉบับทางก้าวหน้ามงคล ที่ 26 ฟังธรรมตามกาล มงคลชีวิต 38 ประการ ฉบับทางก้าวหน้ามงคล ที่ 27 มีความอดทน มงคลชีวิต 38 ประการ ฉบับทางก้าวหน้า
มงคล ที่ 28 เป็นคนว่าง่าย มงคลชีวิต 38 ประการ ฉบับทางก้าวหน้ามงคล ที่ 29 เห็นสมณะ มงคลชีวิต 38 ประการ ฉบับทางก้าวหน้ามงคล ที่ 30 สนทนาธรรมตามกาล มงคลชีวิต 38 ประการ ฉบับทางก้าวหน้า
มงคล ที่ 31 บำเพ็ญตบะ มงคลชีวิต 38 ประการ ฉบับทางก้าวหน้ามงคล ที่ 32 ประพฤติพรหมจรรย์ มงคลชีวิต 38 ประการ ฉบับทางก้าวหน้ามงคล ที่ 33 เห็นอริยสัจจ์ มงคลชีวิต 38 ประการ ฉบับทางก้าวหน้า
มงคล ที่ 34ทำนิพพานให้แจ้ง มงคลชีวิต 38 ประการ ฉบับทางก้าวหน้ามงคล ที่ 35 จิตไม่หวั่นไหวในโลกธรรม มงคลชีวิต 38 ประการ ฉบับทางก้าวหน้ามงคล ที่ 36 จิตไม่โศก มงคลชีวิต 38 ประการ ฉบับทางก้าวหน้า
มงคล ที่ 37 จิตปราศจากธุลี มงคลชีวิต 38 ประการ ฉบับทางก้าวหน้ามงคล ที่ 38 จิตเกษม มงคลชีวิต 38 ประการ ฉบับทางก้าวหน้า

: : มงคลชีวิต ๓๘ ประการ

Create Date : 26 กรกฎาคม 2560
Last Update : 26 กรกฎาคม 2560 22:26:28 น. 0 comments
Counter : 269 Pageviews.

ชื่อ :
Comment :
  *ใช้ code html ตกแต่งข้อความได้เฉพาะสมาชิก
 
รหัสส่งข้อความ
กรุณายืนยันรหัสส่งข้อความ

อมฤตธรรม
Location :


[ดู Profile ทั้งหมด]

ให้ทิปเจ้าของ Blog [?]
ฝากข้อความหลังไมค์
Rss Feed
Smember
ผู้ติดตามบล็อก : 1 คน [?]
ทำพระนิพพานให้แจ้ง แสวงบุญ สร้างบารมี
Friends' blogs
[Add อมฤตธรรม's blog to your web]
Links
 

 Pantip.com | PantipMarket.com | Pantown.com | © 2004 BlogGang.com allrights reserved.