มกราคม 2553

 
 
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
13
14
16
17
18
19
20
21
22
23
24
26
27
29
30
31
 
 
ภพภูมิ๓๑ภูมิ
Smiley


Smileyภพภูมิ ๓๑ ภูมิ       Smiley คำว่า ภูมิ มี ๒ ความหมาย คือ หมายถึง ระดับขั้นของจิต ๑ และหมายถึงภูมิซึ่งเป็นที่เกิดของสัตวโลก ๑
Smiley……..การที่มนุษย์ไม่สามารถเข้าใจเหตุการณ์เกิดของตนเองได้ จึงทำให้เห็นว่าเพราะมีมิติอยู่ในโลกของตนเองนั่นเอง   จึงเข้าใจได้แต่ความหมายในโลกมนุษย์เท่านั้น   ซึ่งทำให้เห็นว่าน่าจะยังมีมิติจากโลกอื่นๆอีกคือภพภูมิ๓๑ภูมินั่นเอง.....ซึ่งน่าจะมีจิตสำนึกเป็นตัววัดระดับว่าสามารถเข้าใจความเป็นเหตุผลทางธรรมชาติได้อยู่แค่ไหนเพราะเหตุที่มนุษย์ไม่สามารถเข้าใจระดับชั้นที่สูงขึ้นกว่าระดับของตนก็ได้เพราะความเป็นจิตสำนึกนั่นเองเป็นอุปสรรคต่อความเข้าใจได้   ....ที่กล่าวนี้มีความหมายว่าถ้ามีจิตสำนึกต่ำระดับก็ต่ำไปด้วยนั่นเองโดยมีจุดเปรียบเทียบว่ามนุษย์กับสัตว์มีจิตสำนึกต่างกันนั่นเองระดับจึงต่างกันจึงเอาจิตสำนึกมาเป็นตัววัดระดับความสูงต่ำของภพภูมิที่จะเข้าไปอยู่ได้และภพภูมิดังกล่าวนี้ก็มีภพภูมิของมนุษย์กับสัตวเดรัจฉานเป็นจุดอ้างอิงซึ่งมีความต่างกันที่จิตสำนึกว่ามีระดับต่างกันนั่นเองจึงเกิดเป็นข้อสัณนิษฐานว่าน่าจะมีภพภูมิอื่นๆได้อีกซึ่งบ่งบอกถึงระดับชั้นของภูมิปัญญาของผู้ที่จะสามารถเข้าไปอยู่ในภพภูมิเหล่านั้นได้ดังมีรายละเอียดของภพภูมิตามที่ปรากฏอยู่ในพระไตรปิฏกนั่นเอง........ดังต่อไปนี้.-Smiley“ภูมิ”ที่เป็นสถานที่เกิดของสัตว์โลกทั้งหมดมี  ๓๑ภูมิ
1.กามภูมิ มี๑๑ระดับชั้น   คือ
 อบายภูมิ๔ได้แก่  นรก๑(มหานรก,อุสสทนรก,ยมโลกนรก,โลกันตนรก)  สัตว์เดรัจฉาน๑ ปิตตติวิสัย(เปรต12ตระกูล)๑ อสุรกาย๑
 มนุษย์๑
 สวรรค์๖  ได้แก่ จตุมหาราชิกา๑ ดาวดึงส์๑ ยามา๑ ดุสิต๑ นิมานรดี๑ปรนิมมิตวสวัตตดี๑
2.รูปพรหม๑๖
3.อรูปพรหม๔
****ผู้ที่จะไปเกิดในแต่ละภพภูมิได้จะต้องมีคุณสมบัติเฉพาะคือมี “บารมี” นั่นเองดังนั้นคำว่าบุญหรือบาปจึงดูจะไม่ใช่เรื่องที่ล้าสมัยแล้วเพราะมันหมายถึงระดับของจิตสำนึกที่แตกต่างกันนั่นเองมีความหยาบหรือละเอียดของจิตที่จะทำให้ไปเกิดในภพภูมิต่างๆเหล่านี้ได้****
ดูรายละเอียดได้จาก....
..... //main.dou.us/view_content.php?s_id=97
หรือโดยย่อมีดังนี้.-
สวรรค์หรือเทวโลกคือภพภูมิเป็นที่อยู่ของเทวดาซึ่งมีกายละเอียด   มีอยู่6ชั้นเรียกว่าฉกามาพจร ผู้ที่จะเข้าไปอยู่ได้ต้องมีคุณสมบัติเฉพาะคือมี “บุญ”นั่นเอง1.จตุมหาราชิกา มีท้าวมหาราชทั้ง 4 เป็นผู้ปกครอง คือ
-1. ท้าวธตรฐ ปกครองเทวดา 3 พวก ได้แก่ คนธรรพ์ วิทยาธร กุมภัณฑ์
-2. ท้าววิรุฬหก ปกครองพวกครุฑ
-3. ท้าววิรูปักษ์ ปกครองพวกนาค
-4. ท้าวเวสสุวรรณ ปกครองพวกยักษ์
2. ดาวดึงส์ มีพระอินทร์ เป็นผู้ปกครอง
3. ยามา มีท้าวสุยามเทวราช เป็นผู้ปกครอง
4. ดุสิต มีท้าวสันดุสิตเทวราช เป็นผู้ปกครอง
5. นิมมานรดี มีท้าวสุนิมมิตเทวราช เป็นผู้ปกครอง
6. ปรนิมมิตวสวัตดี มีท้าวปรนิมมิตวสวัตตีมาราธิราช เป็นผู้ปกครองพรหมโลกมีทั้งหมด 20 ชั้น แบ่งเป็น รูปพรหม 16 ชั้น และ อรูปพรหม 4 ชั้น
Smileyรูปพรหม 16 ชั้น
1. พรหมปาริสัชชาภูมิ
2. พรหมปุโรหิตาภูมิ
3. มหาพรหมาภูมิ
4. ปริตตาภาภูมิ
5. อัปปมาณาภาภูมิ
6. อาภัสราภูมิ
7. ปริตตสุภาภูมิ
8. อัปปมาณสุภาภูมิ
9. สุภกิณหาภูมิ
10. เวหัปผลาภูมิ
11. อสัญญีสัตตาภูมิ
12. อวิหาสุทธาวาสพรหมภูมิ
13. อตัปปาสุทธาวาสพรหมภูมิ
14. สุทัสสาสุทธาวาสพรหมภูมิ
15. สุทัสสีสุทธาวาสพรหมภูมิ
16. อกนิฏฐสุทธาวาสพรหมภูมิ
Smileyอรูปพรหม 4 ชั้น
   1. อากาสานัญจายตนภูมิ คือ ภูมิอันเป็นที่อยู่ของผู้บรรลุอากาสานัญจายตนฌาน หรืออรูปฌาน ที่ 1 คือ บำเพ็ญฌานโดยเอาอากาศไม่มีที่สิ้นสุดเป็นอารมณ์ ภูมินี้อยู่สูงจากอกนิฏฐสุทธาวาสภูมิขึ้นมา   ห้าล้านห้าแสนแปดพันโยชน์ อรูปพรหมในชั้นนี้มีอายุ 20,000 มหากัป
          2. วิญญาณัญจายตนภูมิ คือ ภูมิอันเป็นที่อยู่ของผู้บรรลุวิญญาณัญจายตนฌาน หรืออรูปฌาน ที่ 2 คือ บำเพ็ญฌานโดยเอาความรู้สึกว่ามีอากาศมาเป็นอารมณ์ ภูมินี้อยู่สูงจากอากาสานัญจายตนภูมิ ขึ้นมาห้าล้านห้าแสนแปดพันโยชน์ อรูปพรหมในชั้นนี้มีอายุ 40,000 มหากัป
          3. อากิญจัญญายตนภูมิ คือ ภูมิอันเป็นที่อยู่ของผู้บรรลุอากิญจัญญายตนฌาน หรืออรูปฌาน  ที่ 3 คือ บำเพ็ญฌานโดยเอาความว่างที่ละเอียดยิ่งกว่าอากาศ (อวกาศ) ที่ไม่มีอะไรเหลืออยู่เลยเป็นอารมณ์ ภูมินี้อยู่สูงจากวิญญาณัญจายตนภูมิขึ้นมาห้าล้านห้าแสนแปดพันโยชน์ อรูปพรหมในชั้นนี้มีอายุ 60,000 มหากัป
          อาฬารดาบส กาลามโคตร ซึ่งเป็นอาจารย์ของเจ้าชายสิทธัตถะ เมื่อครั้งทรงออกแสวงหาโมกขธรรม เมื่อละโลกแล้วก็มาบังเกิดเป็นอรูปพรหมในชั้นนี้
          4. เนวสัญญานาสัญญายตนภูมิ คือ ภูมิอันเป็นที่อยู่ของผู้บรรลุเนวสัญญานาสัญญายตนฌาน หรืออรูปฌานที่ 4 คือ บำเพ็ญฌานโดยเอาความรู้สึกว่าไม่มีอะไรเหลืออยู่เลยละทิ้งไป เอาความรู้สึกที่นิ่งสนิท มีแต่สัญญาอย่างละเอียดเป็นอารมณ์ ภูมินี้อยู่สูงจากอากิญจัญญายตนภูมิขึ้นมาห้าล้านห้าแสนแปดพันโยชน์ เป็นอรูปภูมิชั้นที่สูงที่สุด และเป็นภูมิที่อยู่สูงกว่าภูมิใดๆ ในภพ 3 อรูปพรหมในชั้นนี้มีอายุ 84,000 มหากัป
คือภพภูมิอันเป็นที่อยู่ของเทวดา เป็นโลกที่อยู่อาศัยของกายละเอียด เป็นภพภูมิอันมีแต่ความสุข สมบูรณ์ด้วยทิพยสมบัติต่างๆ ซึ่งมีอยู่ 6 ชั้น ผู้ที่จะไปจุติ
Smileyพรหมโลก นั้นเป็นภพภูมิที่อยู่ของผู้ที่เจริญสมาธิจนได้ ฌาณ ซึ่งมีอยู่อีก 20 ชั้น
//main.dou.us/view_content.php?s_id=97SmileySmileySmiley  ไพรสณฑ์

ทางวิเวก : ทางหลุดพ้นจากวังวนความทุกข์ทั้งมวล
//www.amarasin.bloggang.com


Free TextEditorCreate Date : 12 มกราคม 2553
Last Update : 19 กรกฎาคม 2553 5:41:36 น.
Counter : 1006 Pageviews.

1 comments
  
เรื่องภพภูมิ๓๑ระดับเป็นเรื่องที่น่าสนใจมากนะครับ
เพราะมันหมายถึงมิติต่างๆของโลก เราอาจจะเข้าใจ
ได้แต่ในมิติของตนเองเราจึงมีความไม่เข้าในมิติอื่นๆ

แต่ในมิติที่เราเข้าใจได้ตามการอธิบายนี้คือ สัตว์ และ
คนมีความแตกต่างกันที่ระดับของจิตสำนึก

ดังนั้นมิติอื่นๆก็น่าจะมีอีก คือสูงกว่าและต่ำกว่าซึ่งมีอธิบายไว้ในพระไตรปิฏก ดังนั้นเราจึงควรมีจิตใจที่เป็นกุศล เพื่อการจะมีคุณสมบัติเข้าไปอยู่ในมิติที่สูงขึ้น
โดย: ไพรสณฑ์ (ไพรสณฑ์ ) วันที่: 15 มกราคม 2553 เวลา:12:23:12 น.

ไพรสณฑ์
Location :
อำนาจเจริญ  Thailand

[ดู Profile ทั้งหมด]
ให้ทิปเจ้าของ Blog [?]
 ฝากข้อความหลังไมค์
 Rss Feed
 Smember
 ผู้ติดตามบล็อก : 5 คน [?]การปฏิบัติธรรม...
คือการมีสติรู้ความจริงของชีวิต

ชีวิตคือความเป็นธรรมชาตินั่นเอง
การมองชีวิตในมุมกลับจึงเห็นความจริงว่ามันคือการเกิด-ดับของความเป็นธรรมชาตินั่นเองที่เป็นอยู่คือการยึดมั่น...

...การเห็นความจริงนี้จึงเป็นการเห็น"สัจจะธรรม"จึงพบคำตอบเกิดขึ้นว่าพวกเรามาทำธุระอะไรกันอยู่บนโลกใบนี้. แท้จริงมันคือการเกิด-ดับของความเป็นธรรมชาติเท่านั้น...คือความจริงที่จะต้องทำความเข้าใจ เพราะการเข้าใจว่าเป็น "ตัวเรา"มันเป็นการหลงอยู่ในการปรุงแต่งของความเป็นธรรมชาติเท่านั้น.


...การเข้าใจมันตามจริง.... จึงเห็นความเป็นเหตุผลเกิดขึ้น..."ตัวเรา"เป็นเพียงการสมมุติของธรรมชาติเท่านั้น จึง เกิดความวิเวก วังเวง เพราะมันเป็นความจริงนั่นเอง
New Comments