Home, แจ้งลิงค์เสีย-ติชม-สอบถาม ตรงนี้เท่านั้น, ตั้งเวปเป็นหน้าแรก
สังฆทาน ขั้นตอน การถวายสังฆทาน

[Main : กลับ หน้ารวมศาสนา]

สังฆทาน ขั้นตอนการถวายสังฆทาน

      เพื่อเป็นความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องในเรื่องการถวายสังฆทาน จึงขอนำเรื่องดังกล่าวมาบอกกล่าวเล่าสู่กันฟัง ดังนี้

      การถวายสังฆทานนั้น สามารถดำเนินการได้ตลอดทั้งปี เมื่อไรก็ได้ ที่ไหนก็ได้ที่บ้านก็สามารถทำได้ โดยแจ้งแก่ทางวัดให้จัด พระสงฆ์ ไป รับสังฆทาน ตามจำนวนที่ต้องการถวาย หัวหน้าสงฆ์ หรือ เจ้าอาวาส ของวัดนั้น ก็จะจัดภิกษุรูปใดหรือหลายรูปไปรับก็ได้ ขอให้ผู้ที่จะถวายพึงทำใจว่า ท่านมารับในนามของ สงฆ์ หรือเป็นผู้แทนของสงฆ์ทั้งหมด ไม่ควรพึงเพ่งเล็งว่าเป็นพระรูปใดรูปหนึ่ง อาจจะเป็นพระรูปที่เราไม่รู้จัก หรือไม่ชอบก็ได้

      การถวายสังฆทานนี้ จะนำไปถวายที่วัดก็ได้มิใช่จะต้องไปที่วัดเสมอ พึงไปพบหัวหน้าสงฆ์หรือเจ้าอาวาส แจ้งความประสงค์ต้องการที่จะถวายสังฆทานจำนวนกี่รูป ท่านจะจัดภิกษุรูปใดก็ได้เป็นตัวแทนมารับตามจำนวนที่ต้องการถวาย หรือท่านจะเป็นผู้รับเองก็ได้

      ในพิธีการถวาย พึงจุดธูป 3 ดอก เทียน 2 เล่ม (ด้านซ้ายและขวาของ พระพุทธรูป หรือด้านขวาและซ้ายมือของเรา) กล่าวภาษาบาลี แล้วกราบพระก่อนว่า

“อะระหัง สัมมา สัมพุทโธ ภะคะวา พุทธัง ภะคะวังตัง อะภิวาเทมิ (กราบ)
สะวากขาโต ภะคะวะตา ธัมโม ธัมมังนะมะสามิ (กราบ)
สุปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ สังฆังนะมามิ” (กราบ)

แล้วอาราธนาศีล ว่า

“มะยัง ภันเต ติสะระเณนะ สะหะ ปัญจะ สีลานิยาจามะ
ทุติยัมปิ มะยัง ภันเต ติสะระเณนะ สะหะ ปัญจะ สีลานิยาจามะ
ตะติยัมปิ มะยัง ภันเต ติสะระเณนะ สะหะ ปัญจะ สีลานิยาจามะ”

      เสร็จแล้ว พระจะให้ศีล เราพนมมือกล่าวรับศีลจากพระ รับศีลจบแล้วตั้งนะโม...เพื่อเป็นการเคารพนบนอบต่อองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า ว่า

“นะโมตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมา สัมพุทธัสสะ” 3 จบ

กล่าวคำถวายเครื่องไทยธรรม ถ้าจำไม่ได้หรือว่าไม่ได้ พระจะบอกให้ ว่าตามที่พระบอกให้ก็ได้ ทางที่ดีควรจะกล่าวคำถวายเอง โดยกล่าวดังนี้

“อิมานิ มะยัง ภันเต ภัตตานิ สะปะริวารานิ ภิกขุสังฆัสสะ โอโณชะยามะ สาธุ โน ภันเต ภิกขุ สังโฆ
อิมานิ ภัตตานิ สะปะริวารานิ ปฏิคคัณหาตุ อัมหากัง ทีฆะรัตตัง หิตายะ สุขายะ”

โดยกล่าวคำแปลต่อ โดยกล่าวว่า

“ข้าแต่พระสงฆ์ผู้เจริญ ข้าพเจ้าทั้งหลาย ขอน้อมถวายภัตตาหาร กับทั้งบริวารทั้งหลายเหล่านี้ แก่พระภิกษุสงฆ์ ขอพระภิกษุสงฆ์โปรดรับภัตตาหารกับทั้งบริวารทั้งหลายเหล่านี้ ของข้าพเจ้าทั้งหลาย เพื่อประโยชน์และความสุข แก่ข้าพเจ้าทั้งหลาย สิ้นกาลนานเทอญ”

      เมื่อกล่าวคำถวายเสร็จ พระจะกล่าวพร้อมกันว่า “สาธุ” แล้วเราเข้าไปประเคนเครื่องไทยธรรม ซึ่งจะนำมาวางอยู่ต่อหน้าพระสงฆ์ก่อนแล้ว เวลาประเคนถ้าประเคน 2 คน ก็จับเครื่องไทยธรรมนั้น ๆ ทั้ง 2 คน ยกให้สูงจากพื้นที่วางของ แล้วประเคนให้พระสงฆ์รับ หลัวจากนั้นพระสงฆ์จะอนุโมทนา ตอนนี้เป็นตอนที่สำคัญที่สุดในการทำบุญเพื่ออุทิศให้กับพ่อแม่ ปู่ย่า ตายาย ครูบาอาจารย์ ท่านผู้มีพระคุณ เจ้ากรรมนายเวร ตลอดจนสรรพสัตว์ทั้งหลาย ต้องมีสมาธิมีเจตนาแน่วแน่ในการทำบุญอุทิศ ซึ่งจะทำให้ได้อานิสงส์แรง พระจะสวดเป็นภาษาบาลีว่า

“ยะถา วาริวะหา ปูรา ปะริปูเรนติ สาคะรัง เอวะเมวะ อิโต ทินนัง เปตานัง อุปะกัปปะติ อิจฉิตัง ปัตถิตัง ตุมหัง ขิปปะเมวะ สะมิชฌะตุ สัพเพ ปูเรนตุ สังกัปปา จันโท ปัณณะระโส ยะถา มะนิโชติระโส ยะถา”

      พอพระเริ่มกล่าวคำว่า ยะถา วะริวะหา... เราก็เริ่มกรวดน้ำทันที (ให้รินน้ำลงในที่รองรับช้า ๆ เป็นสายน้ำอย่าให้ขาดสายจะดี) พร้อมกับกล่าวคำอุทิศส่วนบุญที่เราได้ทำในครั้งนี้ไปให้กับ บิดามารดา ปู่ย่าตายาย ลุงป้าน้าอา ครูบาอาจารย์ ท่านผู้มีพระคุณ เจ้ากรรมนายเวร และสรรพสัตว์ทั้งหลาย ที่ทุกข์ก็ให้พ้นทุกข์ ที่มีสุข ก็ให้สุขยิ่ง ๆ ขึ้น หรือกล่าวคำกรวดน้ำเป็นภาษาบาลีอย่างย่อก็ได้ว่า

“อิทังเม ญาติณังโหตุ สุขิตาโหตุ ญาตะโญ”

แปลว่า “ขอให้บุญนี้จงสำเร็จแก่บิดามารดา และญาติพี่น้องของข้าพเจ้าทั้งหลาย ขอให้มีความสุขกายสุขใจ” ถ้าว่าไม่ได้หรือจำไม่ได้ ก็ให้กล่าวเป็นภาษาไทยอย่างเดียวก็ได้ แต่ต้องตั้งจิตอธิษฐานด้วยใจ อย่ากล่าวแต่ปากโดยใจมิได้จดจ่อกับสิ่งที่กล่าว

      เมื่อพระสวดคำว่า “จันโท ปัณณะระโส ยะถา มะนิโชติระโส ยะถา” ก็ให้รินน้ำลงให้หมด ขณะนี้พระยังสวดต่ออีก เป็นการสวดให้พรแก่ตัวเราแล้ว ไม่ใช่การอุทิศส่วนบุญให้ผู้อื่น/สัตว์อื่น) เราก็นั่งพนมมือทำจิตใจให้อิ่มเอิบเบิกบานรับพรจากพระ เมื่อพระสวดจบก็เป็นอันเสร็จ พิธีถวายสังฆทาน อย่างสมบูรณ์

การถวายสังฆทานอุทิศให้ผู้ล่วงลับไปแล้ว
      การถวายสังฆทานเพื่ออุทิศแก่ผู้ตาย หรือผู้ที่ล่วงลับไปแล้ว เรียกว่า มะตะกะภัต พิธีการต่าง ๆ ก็ปฏิบัติเช่นเดียวกับการถวายสังฆทานทั่วไป จะต่างกันที่การกล่าวคำถวายเล็กน้อย ให้กล่าวคำถวายดังนี้

“อิมานิ มะยัง ภันเต มะตะกะภัตตานิ สะปะริวารานิ ภิกขุสังฆัสสะ โอโณชะยามะ สาธุโนภันเต ภิกขุสังโฆ
อิมานิ มะตะกะภัตตานิ สะปะริวารานิ ปะฏิคัณหาตุ อัมหากัญเจวะ มาตาปิตุอาทีนัญจะ ญาตะกานัง กาละกะตานัง ทีฆะรัตตัง หิตายะ สุขายะ”

แล้วกล่าวคำแปลภาษาไทยต่อ โดยกล่าวว่า

“ข้าแต่พระสงฆ์ผู้เจริญ ข้าพเจ้าทั้งหลาย ขอน้อมถวาย มะตะกะภัตตาหาร กับทั้งบริวารทั้งหลายเหล่านี้แก่พระภิกษุสงฆ์ ขอพระภิกษุสงฆ์โปรดรับ มะตะกะภัตตาหารกับทั้งบริวารทั้งหลายเหล่านี้ของข้าพเจ้าทั้งหลาย เพื่อประโยชน์และความสุขแก่ข้าพเจ้าทั้งหลาย แก่ญาติของข้าพเจ้าทั้งหลาย มีบิดามารดา ปู่ย่า ตายาย ญาติสนิทมิตรสหาย ทั้งผู้ที่มีญาติและไม่มีญาติ ที่ล่วงลับไปแล้ว สิ้นกาลนานเทอญ”

      เมื่อกล่าวคำถวายเสร็จแล้ว พระจะกล่าวพร้อมกันว่า “สาธุ” แล้วเราเข้าไปประเคนของเครื่องไทยธรรมซึ่งจะนำมาวางอยู่ต่อหน้าพระสงฆ์ก่อนแล้ว เวลาประเคนถ้าประเคน 2 คน ก็จับเครื่องไทยธรรมนั้นๆ ทั้ง 2 คน ยกให้สูงจากพื้นที่วางของ แล้ว ประเคน ให้พระสงฆ์รับ หลังจากนั้นพระสงฆ์จะอนุโมทนา ตอนนี้เป็นตอนที่สำคัญที่สุดในการทำบุญเพื่ออุทิศให้กับผู้ที่ล่วงลับไปแล้ว ต้องตั้งใจมีเจตนาแน่วแน่ในการทำบุญ อุทิศ ซึ่งจะทำให้ได้อานิสงส์แรง ถ้าตั้งใจจริง เมื่อพระเริ่มกล่าวคำว่า

“ยะถา วาริวะหา ปูรา ปะริปูเรนติ สาคะรัง เอวะเมวะ อิโต ทินนัง เปตานัง อุปะกัปปะติ อิจฉิตัง ปัตถิตัง ตุมหัง ขิปปะเมวะ สะมิชฌะตุ สัพเพ ปูเรนตุ สังกัปปา จันโท ปัณณะระโส ยะถา มะนิโชติระโส ยะถา”

      พอพระเริ่มกล่าวคำว่า ยะถา วะริวะหา... เราก็เริ่ม กรวดน้ำ ทันที (ให้ รินน้ำ ลงในที่รองรับช้า ๆ เป็นสายน้ำอย่าให้ขาดสายจะดี) พร้อมกับกล่าวคำอุทิศส่วนบุญที่เราได้ทำในครั้งนี้ไปให้กับ บิดามารดา ปู่ย่าตายาย ครูบาอาจารย์ ญาติพี่น้องผู้ที่ล่วงลับไปแล้ว เจ้ากรรมนายเวรทุกภพทุกชาติ รวมทั้งผู้ที่ไม่มีญาติด้วย โดยกล่าวคำกรวดน้ำเป็นภาษาไทยก็ได้ว่า

“ด้วยบุญที่ข้าพเจ้าได้กระทำในครั้งนี้ จงสำเร็จแก่สรรพสัตว์ทั้งหลายที่มีบิดามารดา ปู่ย่าตายาย ครูบาอาจารย์ ญาติพี่น้องทั้งหลายของข้าพเจ้า เจ้ากรรมนายเวร รวมทั้งผู้ที่ไม่มีญาติ ที่ล่วงลับไปแล้วทุกภพทุกชาติ ด้วยเทอญ”

      เมื่อพระว่าถึง จันโท ปัณณะระโส ยะถา มะนิโชติระโส ยะถา พอจบคำสุดท้ายว่า ยะถา ให้รินน้ำลงให้หมด ขณะนี้พระยังสวดต่อไปอีกเป็นการให้พรแก่ตัวเรา ไม่ใช่อุทิศบุญให้แก่ผู้อื่น/สัตว์อื่น เราก็พนมมือ ทำจิตใจให้อิ่มเอิบเบิกบาน ตอนนี้เรียกว่า รับพรจากพระ เมื่อพระสวดจบ เป็นอันเสร็จพิธีถวายสังฆทานอุทิศให้แก่ผู้ล่วงลับไปแล้ว

ที่มา สารชมรมศาสนาและการกุศล เรื่องที่ 7 ขออนุญาตเจ้าของบทความแล้วจ้า


[Main : กลับ หน้ารวมศาสนา]


Create Date : 02 กุมภาพันธ์ 2550
Last Update : 28 กันยายน 2552 9:25:46 น. 36 comments
Counter : 6139 Pageviews.

 
สาธุ ขออนุโมทนาค่ะ..

ข้อมูลละเอียดมากค่ะ ทำบุญให้ได้บุญจริง ทำให้ถูกต้องทั้งกาย วาจา ใจ บุญไม่ตกหล่น ได้ขัดเกลาจิตใจเป็นเรื่องดีจริงๆ


โดย: ป่ามืด วันที่: 3 กุมภาพันธ์ 2550 เวลา:3:09:26 น.  

 
สาธุ
ขอบคุณที่แวะไปทักทายกันนะคะ


โดย: หวานเย็นผสมโซดา วันที่: 3 กุมภาพันธ์ 2550 เวลา:11:14:20 น.  

 
หนูชอบทำบุญคะ
หนูจะทำแต่ความดี


โดย: แป๋ม IP: 125.24.183.46 วันที่: 4 เมษายน 2550 เวลา:17:06:10 น.  

 
ขอร่วมอนุโมทนาสาธุ..เน้อ
ขอเอาไปเผยแพร่..คงไม่ว่านะครับผม
...ขอบุญกุศล...จงถึงผู้เขียนนี้
รวมถึง..ครอบครัว..ญาติพี่น้อง..
เพื่อนพ้อง..และชาวโลก

//planet.kapook.com/natt38


โดย: นัฐ IP: 222.123.197.147 วันที่: 7 เมษายน 2550 เวลา:21:51:57 น.  

 
ด้วยความยินดีครับ เก็บไปได้ทุกอย่างในบล๊อคนี้เลยครับ


โดย: ต่อตระกูล วันที่: 9 เมษายน 2550 เวลา:8:36:34 น.  

 
สาธุ


โดย: ป้าดร้า (Phychexxx ) วันที่: 9 เมษายน 2550 เวลา:17:14:46 น.  

 
เคยไปทำสังฆทาน แล้วพระที่ไปทำไม่เห็ฯทำแบบนี้เลย ไม่ทราบว่าจะถือเป็นทำสังฆทานหรือไม่ ใครทราบช่วยตอบด้วย


โดย: คนทำบุญ IP: 203.188.7.38 วันที่: 19 พฤษภาคม 2550 เวลา:23:02:02 น.  

 
ขออนุญาตนำไปเผยแพร่ต่อนะคะ
สมัยนี้หาคนรู้ขั้นตอนที่ถูกต้องยากนัก
โดยเฉพาะเด็กสมัยใหม่ที่ไปวัดน้อยครั้ง
หากทางโรงเรียนวิถีพุทธนำไปเผยแพร่ต่อได้
จะเป็นการดีอย่างยิ่งยวดเลยค่ะ

อนุโมทนาบุญ และสาธุค่ะ


โดย: คนเดินทาง IP: 203.113.71.201 วันที่: 9 กรกฎาคม 2550 เวลา:14:38:54 น.  

 
ขอขอบคุณมากครับในขั้นตอนพิธีทางพุทธศาสนาผมกำลังอยากรู้พอดี และกำลังจำนำไปปฏิบัติด้วย ขอบคุณมากครับ


โดย: ชาว roi ed IP: 203.113.17.161 วันที่: 27 กรกฎาคม 2550 เวลา:10:28:10 น.  

 
ขอบคุณมากๆๆๆๆๆครับ


โดย: วิรัติ IP: 125.27.78.4 วันที่: 28 สิงหาคม 2550 เวลา:17:08:12 น.  

 
ถ้ามีอะไรมากกว่านี้ส่งมาบอกกันบ้างนะค่ะ krwche@hotmail.com ขอบคุณค่ะ


โดย: kawchea IP: 203.118.84.225 วันที่: 29 สิงหาคม 2550 เวลา:17:10:47 น.  

 โดย: น่ารัก IP: 203.113.17.158 วันที่: 7 กันยายน 2550 เวลา:10:12:52 น.  

 
อันดับแรกเข้าวัด ไปไหว้พระพุทธรูปก่อน แล้วค่อยมาถวายสังฆทาน พระท่านจะบอกให้พูด นะโม 3จบ แล้วท่านก็พูดภาษาบาลีเป็นประโยคๆ เราก็พูดตามท่าน การถวายสังฆทานเป็นการทำบุญที่ดีที่สุด รองจากการดูแลพ่อแม่ของเรา ที่สำคัญต้องมีจิตใจที่บริสุทธิ์


โดย: ขวัญ IP: 58.8.24.25 วันที่: 19 ตุลาคม 2550 เวลา:12:53:03 น.  

 
“อิทังเม ญาติณังโหตุ สุขิตาโหตุ ญาตะโญ” ได้ประโยคนี้อยู่ประโยคเดียวที่ใช้อยู่บ่อยๆ :)


โดย: dark side วันที่: 21 ตุลาคม 2550 เวลา:12:18:21 น.  

 
สาธุ
ขอขอบคุณนะครับ ที่มาให้ความรู้ในการทำบุญ


โดย: AxE IP: 117.47.56.75 วันที่: 25 ตุลาคม 2550 เวลา:1:53:46 น.  

 
สาธุค่ะ


โดย: gan IP: 203.151.42.157 วันที่: 13 พฤศจิกายน 2550 เวลา:12:57:41 น.  

 
ขอบคุณค่ะ

เป็นประโยชน์มาก


โดย: ดิว IP: 124.120.152.166 วันที่: 29 พฤศจิกายน 2550 เวลา:19:43:18 น.  

 
ละเอียดมากๆตรงกับที่ต้องการ


โดย: แพร IP: 124.120.23.240 วันที่: 30 พฤศจิกายน 2550 เวลา:21:08:43 น.  

 
ขอบคุนมากๆนะคะ แต่ขอเอาไปทำงานก่อนคะ


โดย: แพร IP: 124.120.23.240 วันที่: 30 พฤศจิกายน 2550 เวลา:21:10:20 น.  

 
ขอบคุณมากนะคะ กำลังทำรายงานอยู่เลยคะ
อยากรู้ความสำคัญและความเป็นมา


โดย: พลิ้ว IP: 203.172.74.90 วันที่: 14 ธันวาคม 2550 เวลา:16:53:19 น.  

 
ขอบคุณครับ ไม่ได้ทำนานแล้ว กลัวลืม เลยมาขอเอาไปทบทวนนะครับ


โดย: จ้อง IP: 61.7.253.227 วันที่: 18 ธันวาคม 2550 เวลา:21:27:36 น.  

 
thaks ja. ทำรายงานได้สักที


โดย: njng IP: 124.121.245.112 วันที่: 25 ธันวาคม 2550 เวลา:19:37:39 น.  

 
ขอบคุณมากคะ พอดีกำลังหาเนื้อหาในการทำรายงานอยู่คะ


โดย: เด็กนักเรียน IP: 203.172.112.224 วันที่: 31 ธันวาคม 2550 เวลา:20:14:19 น.  

 
มายากลนี้แสดงได้ดีมาก


โดย: ,k IP: 125.27.191.229 วันที่: 4 มกราคม 2551 เวลา:10:27:04 น.  

 
ขอบคุณสำหรับความรู้ดีดี


โดย: m IP: 124.121.26.89 วันที่: 15 มกราคม 2551 เวลา:22:15:50 น.  

 
ขอบคุณมากครับ กำลังหาไปทำงาน พอดีเลยครับ


โดย: เด็กเรียนดี IP: 118.172.219.128 วันที่: 11 กุมภาพันธ์ 2551 เวลา:19:30:36 น.  

 
สาธุ


โดย: แนน IP: 203.150.82.52 วันที่: 13 กุมภาพันธ์ 2551 เวลา:19:52:04 น.  

 
เคยได้ยินว่าสังฆทานต้องทำกับพระ 4 รูปขึ้นไปนั้น ไม่เป็นสาระสำคัญหรือคะ เพราะเวลาไปวัดทีไรก็เจอรูปเดียวหรือมารับรูปเดียวทุกทีค่ะ จะให้ผลเช่นเดียวกับพระ 4รูปหรือไม่


โดย: เรนโบว์ IP: 222.123.30.49 วันที่: 12 มีนาคม 2551 เวลา:20:53:21 น.  

 
เธ‚เธญเธ™เธณเน„เธ›เน€เธœเธขเนเธžเธฃเนˆเธšเน‰เธฒเธ‡เน„เธ”เน‰เธซเธฃเธทเธญเน„เธกเนˆเธ„เธฃเธฑเธš เธญเธขเธฒเธเธ™เธณเน„เธ›เน‚เธžเธชเนƒเธ™เน€เธงเน‡เธšเธšเธญเธฃเนŒเธ”เธšเธญเธเน€เธžเธทเนˆเธญเธ™เน†เธˆเธฑเธ‡เน€เธฅเธขเธ„เธฃเธฑเธš


โดย: เธ™เธธ IP: 118.173.115.238 วันที่: 13 พฤษภาคม 2551 เวลา:19:58:08 น.  

 
ขอบคุณคับ


โดย: final IP: 125.24.28.196 วันที่: 18 กรกฎาคม 2551 เวลา:6:55:40 น.  

 
ขอบคุณค่ะ


โดย: กระเจี๊ยบ IP: 58.8.33.139 วันที่: 18 สิงหาคม 2551 เวลา:12:03:55 น.  

 
ขอร่วมอนุโมทนาสาธุนะค่ะ
ขอเอาไปเผยแพร่..คงไม่ว่านะค่ะ
...ขอบุญกุศล...จงถึงผู้เขียนนี้
รวมถึง..ครอบครัว..ญาติพี่น้อง..
เพื่อนพ้อง..และชาวโลก ขอให้ทุกคนจงรักกัน มีความสามัคคีกัน จงคิดดี ทำดี พูดดี สาธุ


โดย: @ IP: 203.154.87.67 วันที่: 1 กันยายน 2551 เวลา:16:17:39 น.  

 
กรุณาทำขั้นตอนการถวายสังฆทานเพื่อเป็นการแจกแก่แม่ๆป้าๆที่เพิ่งเริ่มเข้าวัดโดยทำเป็นแผ่นใบปลิวเป็นขั้นตอนสะดวกแก่การแจกแก่ทัวร์ธรรมะ
ขอบพระคุณอย่างสูง


โดย: พีระพงศ์ เกตุประเสริฐ IP: 125.25.44.155 วันที่: 5 กันยายน 2551 เวลา:10:13:00 น.  

 
เธซเธ™เธนเธ‚เธญเธญเธ™เธธเธเธฒเธ•เธ™เธณเน€เธ™เธทเน‰เธญเธซเธฒเน„เธ›เธ—เธณเธฃเธฒเธขเธ‡เธฒเธ™เธชเนˆเธ‡เธญเธฒเธˆเธฒเธฃเธขเนŒเธ™เธฐเธ„เนŠเธฐ
(10 เธ„เธฐเนเธ™เธ„เนˆเธฐ เน† เนเธซเธฐ เน†)
เธ‚เธญเธšเธ„เธธเธ“เธ„เนˆเธฐ
^^
โดย: k zy IP: 58.8.203.208 วันที่: 8 กุมภาพันธ์ 2552 เวลา:21:47:23 น.  

 
ขอร่วมอนุโมทนาสาธุนะครับ

...ขอบุญกุศล...จงถึงผู้เขียนนี้
รวมถึง..ครอบครัว..ญาติพี่น้อง..
เพื่อนพ้อง..และชาวโลก ขอให้ทุกคนจงรักกัน มีความสามัคคีกัน จงคิดดี ทำดี พูดดี สาธุโดย: ก้องเกียรติ IP: 124.121.105.34 วันที่: 7 มิถุนายน 2552 เวลา:2:12:42 น.  

 
แวะเข้ามาอ่านดู ได้รับความรู้ดีมากค่ะขออนุโมทนาด้วยนะคะ


โดย: ดีดี IP: 117.47.185.160 วันที่: 7 กรกฎาคม 2552 เวลา:9:00:58 น.  

ชื่อ : * blog นี้ comment ได้เฉพาะสมาชิก
Comment :
  *ส่วน comment ไม่สามารถใช้ javascript และ style sheet
 

Valentine's Month


 
ต่อตระกูล
Location :


[ดู Profile ทั้งหมด]

ให้ทิปเจ้าของ Blog [?]
ฝากข้อความหลังไมค์
Rss Feed
Smember
ผู้ติดตามบล็อก : 18 คน [?]
Online Since 10.01.2006
          

Custom Search

หน้าหลัก / Guest Book-ติดต่อสอบถาม, เข้าแชทรูม
Free counter and web stats
Group Blog
 
<<
กุมภาพันธ์ 2550
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728 
 
2 กุมภาพันธ์ 2550
 
All Blogs
 
Friends' blogs
[Add ต่อตระกูล's blog to your web]
Links
 

 Pantip.com | PantipMarket.com | Pantown.com | © 2004 BlogGang.com allrights reserved.